For dårlig inneklima i norske skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For dårlig inneklima i norske skoler"

Transkript

1 For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av ti kommuner fikk krav om forbedringer. Foreløpige tall fra våre tilsyn i 2012 viser samme resultater. Konklusjonen er at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene. Få kommuner har risikovurdert sitt inneklima eller laget vedlikeholdsplaner for skolebyggene. Arbeidstilsynets erfaring er at det flikkes litt her og der, i stedet for å tenke helhetlig og drive forebyggende vedlikehold. Dette lønner seg ikke. Utgiftene kommer uansett og skippertak er en dyr form for vedlikehold. Arbeidstilsynet har gjennomført omfattende og grundige tilsyn med mange involverte parter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Alle tilsyn ble varslet på forhånd. Denne artikkelen beskriver funn og erfaringer vi har gjort i Arbeidstilsynets satsing på inneklima i skolene. Artikkelen vil også trekke fram god praksis, siden det finnes kommuner som har gode systemer og jobber aktivt for å sikre et godt inneklima på sine skoler. Vi ser at manglende vedlikehold i skolene i all hovedsak ikke handler om kommunens økonomi, men om prioriteringer, kompetanse og vilje til å jobbe forebyggende. Conny Tove Bruun, Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg» kontaktadresse: Conny Tove Bruun Arbeidstilsynet Anton Jenssensgate 5 NO 3125 Tønsberg Conny Bruun, Arbeidstilsynet I følge Statistisk sentralbyrå oppgir om lag en tredel av arbeidsstyrken, dvs arbeidstakere at de i flere timer daglig opplever trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre forhold som gjør inneklimaet dårlig. Særlig i helse, omsorg og undervisning fører mangelfull drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner til fuktskader, sviktende tekniske anlegg og store inneklimaproblemer (1 5). Nasjonalt tilsynsprosjekt I 2009 startet Arbeidstilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt der vi så på skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Hovedfokus for prosjektet var organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Temaet inneklima ble tatt opp med kommunen som skoleeier og kommunenes overordnede systemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble vurdert. Prosjektet avdekket at to av tre kommuner manglet systemer for å sikre et forsvarlig inneklima. Arbeidstilsynet bestemte derfor at det skulle satses tyngre på inneklima gjennom et eget nasjonalt prosjekt som skulle gå i 2011 og 2012 der man skulle gjennomføre tilsyn på et utvalg skoler i kommunene i tillegg til å se på kommunens overordne systemer. Referansegruppen fra prosjektet i 2009 og 2010 som besto av både helse- og skolemyndigheter fra prosjektet, ble videreført. Det er flere regelverk som sier noe om hvordan inneklima i skolene skal være: opplæringslovens 9a, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., og arbeidsmiljøloven som vi fører tilsyn med. Regelverket har ulike målgrupper, men felles mål. Det handler kort og godt om at inneklimaet skal være forsvarlig slik at ingen føler ubehag eller blir syke av luften de puster i på skolen. Folkehelsa har utarbeidet en rapport med «anbefalte normer for inneklima». Denne rapporten gir en god bekrivelse av hvorfor normene eller grensene er satt som de er (6). Arbeidstilsynets regelverk gjelder for de ansatte, men det er viktig for oss å samarbeide med de andre myndighetene som også stiller krav til et godt inneklima. Arbeidstilsynets målsetting er at prosjektet skal bidra til at virksomhetene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima. Arbeidstilsynet har fokus på at HMS- og FDV-systemene må på plass for å sikre det systematiske og forebyggende arbeidet. Men et system i seg selv vil ikke føre til bedring. Det er viktig at arbeidsgiver tar ansvar for å følge opp egne systemer. Viktigste overordnede tiltak for godt inneklima i norske skoler er å påse at skoleeierne etablerer rasjonelle og velfungerende systemer for HMS og FDV. Det monner verken med enkeltpålegg eller penger til kommunene dersom de ikke etablerer systemer som fungerer. Derfor er hovedmålet for prosjektet å få alle skoleeiere til å etablere fungerende systemer for HMS og FDV. 50 allergi i prakxsis 4/2012

2 Arbeidstilsynet har gjennomført systematisk tilsyn med inneklimaet i norske skoler. To av tre kommuner mangler systemer for å sikre et forslag inneklima, ni av ti skoler fikk i 2011 krav om forbedringer. Tilsyn gjennomført i 2012 gir samme nedslående resultat. Foto: colourbox.com Manglende systemer og skippertaksarbeid Nesten ni av ti kommuner fikk som skoleeiere pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011, fordi de manglet systemer og rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene. Dessverre ser vi at resultatene fra de tilsynene som er gjennomført hittil i 2012, går i samme retning. Nesten alle skoleeiere får krav om å få gode systemer på plass. Mange kommuner kan ikke dokumentere gjennomførte risikovurderinger av inneklima eller strategi, eller planer for vedlikehold av skolebyggene. En god del skoleeiere og skoler mangler systematisk gjennomgang eller evaluering av eget HMS- og FDV-system for å sikre at systemene fungerer i praksis. Dessuten har en rekke skoler liten kjennskap til skoleeiers overordnede HMS-system og FDV-system. Andre skoler har kjennskap til både systemene og vedlikeholdsplanen for skolen, men ledelsen og vernetjenesten ved skolen har i mindre grad fått medvirke til fremdriften i planen. Svært mange av kommunene driver vedlikehold etter skippertaksmetoden på skolene. Det repareres etter hvert som skadene oppstår, i stedet for å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. Skolene oppgir at vaktmesterne ikke er like tilgjengelig på skolene slik de var før. Samarbeidet mellom rektor og vaktmester er ikke lengre like tett, og flere oppgir dette som mulig grunn til at vedlikeholdet er nedsatt. Det samme gjelder renholdet og samarbeidet med renholdstjenesten i de kommuner der renholderne ikke lenger er organisert under skolen, men under teknisk/eiendomsavdelingen. I tillegg opplyser lederne for eiendomsavdelingene at vedlikeholdsplanene ved skolene ofte settes opp på bakgrunn av budsjetterte midler og ikke på bakgrunn av behov. Mange av skolene hvor vi har gjennomført tilsyn har eller har hatt problemer med vannlekkasjer og/ eller fuktproblematikk. Sviktende FDV var viktigste underliggende årsak til problemene og dominerte i de mest alvorlige sakene der det forelå til dels omfattende fuktskader hvor noen også måtte stenges. Arbeidsmiljø og byggteknikk må sees i sammenheng Arbeidstilsynet har ofte sett at kommunene behandler arbeidsmiljøproblemer og byggetekniske problemer i ulike fora. Det er viktig at kommunen som skoleeier ser sammenhengen mellom de fysiske manglene og konsekvensene det får for helse og læring. Enkelte av kommunene har egne kommunale foretak som er eiere av skolebyggene med ansvar for vedlikehold. Det har vært viktig for Arbeidstilsynet å synliggjøre kommunens og rådmannens ansvar som HMS-ansvarlig og arbeidsgiver. Mange av skolene har ikke kjennskap til handlingsplanen for bedriftshelsetjenestens arbeid i kommunen eller skolen. Kun noen av skolene oppgir at det er økt sykefravær pga. allergi i prakxsis 4/

3 Antall kommuner (skoleeiere) som fikk tilsyn Antall kommuner (skoleeiere) som fikk pålegg Antall kommuner (skoleeiere) som fikk pålegg/tilsyn Antall pålegg gitt til kommuner (skoleeiere) inneklima ved skolen, men mange oppgir at flere kollegaer har økte symptomer på økt hodepine, forkjølelsestendenser uten at dette sees på fraværsprosenten. Få opplyser at de bruker bedriftshelsetjenesten til oppfølging av slike plager. Og mange opplyser at de ikke bruker avvikssystem da de har erfaring med at dette ikke fungerer eller følges opp i kommunen. Mange av skolene vi har vært på tilsyn i var godkjente etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Vi har ved flere tilfeller oppdaget godkjente skoler med dårlig inneklima. I mange av tilsynene avdekket Arbeidstilsynet at kommunen ikke har gjennomført tiltak, der det er gitt godkjenning på vilkår, eller fulgt opp senere rapporter skrevet etter tilsyn gjennomført av Miljørettet helsevern (MHV). Mange av godkjenningene var også opptil år gamle, og inneklimaet kan ha endret seg på disse årene. Forskriften sier ingenting om hvor ofte det skal kontrolleres hvorvidt godkjenning fremdeles er gyldig. Standardiserte sjekklister ved alle tilsyn For å sikre enhetlig behandling av alle kommunene, har det vært utarbeidet standardiserte sjekklister for Arbeidstilsynets inspektører med kontrollspørsmål både for tilsynet hos skoleeier og ute på skolene. Et utvalg av kontrollspørsmålene og funnene for 2011 fremgår av tabell 1 og 2. Omfang av reaksjoner fremgår av figur figur 1. Inspeksjoner og pålegg i kommunene Tre år med inneklima 2009 postalt Tilsyn med inneklima i 2009 ble gjennomført som postalt tilsyn, det vil si i skriftlig korrespondanse per post. Det var rettet mot 120 skoleeiere hvorav ni private, 19 fylkeskommuner og 92 kommuner. Det ble lagt vekt på kommunens/skoleiers system for sikring av vedlikehold og forsvarlig inneklima. De kommunale skolene var klart dårligst. I 2010 ble det gjennomført 50 fysiske tilsyn i kommuneadministrasjonen. Det var kun kommuner som ble fulgt opp videre, ikke private skoler eller fylkeskommuner. Kommunenes HMS- og FDV-systemene ble lagt frem for inspektørene. 33 av disse tilsynene medførte reaksjoner. Det ble avdekket at det i mange kommuner var nødvendig å styrke og øke kompetanse og ressurser til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. Arbeidstilsynet konkluderte med at det var uakseptabelt at situasjonen i kommunene fortsatt var slik at to av tre skoleeierne fikk reaksjoner i Dette funnet var bakgrunnen for at Arbeidstilsynet valgte å satse tyngre på inneklima gjennom et eget nasjonalt inneklimaprosjekt i I 2011 ble det avdekket betydelig flere forhold som resulterte i pålegg. Når en ser på tabellen i forhold til antall tilsyn og antall kommuner som har fått pålegg, ser vi at fysiske tilsyn i kommunene var klart mer effektivt enn kun postalt tilsyn. Når Arbeidstilsynet i tillegg supplerte med tilsyn på utvalgte skoler, avdekket vi hvorvidt kommunens systemer er kjent og følges opp i praksis. Arbeidstilsynet opplever også at vi i større grad får veiledet om sammenhengen mellom et godt inneklima og helse og produktivitet ved de fysiske møtene hos skoleeier og på skolene. Tabell 1. Arbeidstilsynets 112 inspeksjoner i 53 kommuner (skoleeiere) i Data fra 55 av 71 relevante inspeksjoner Spørsmål Ja % 2011 Har kommunen(skoleeier) rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune (skoleeier)? Har kommunen (skoleeier) gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? Har kommunen/skoleeier en skriftlig overordnet vedlikeholdsstrategi? 27 Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Tabell 2. Resultat av Arbeidstilsynets inspeksjon i 106 av 128 skoler i 2011 Spørsmål Ja % 2011 Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 64 Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? 71 Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? 47 Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skolen og kommune (skoleeier)? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? 55 Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? allergi i prakxsis 4/2012

4 Tilsynsprosessen i kommunene Tilsynene i kommunene har startet med et åpningsmøte hos skoleeier, hvor prosjektets mål har blitt presentert og hvor vi har gjennomgått kommunens systemer for å sikre forsvarlig inneklima i skolene. Det har vært fokus både på HMS- og FDVsystemene. I tillegg har det blitt gjennomført tilsyn og befaringer på en til tre utvalgte skoler i kommunen. Målet med tilsynet på de utvalgte skolene har vært å verifisere at kommunen som arbeidsgiver og skoleeier har systemer som fungerer i praksis. På bakgrunn av funn i de utvalgte skolene, er det gitt pålegg til skoleeier om å få på plass gode systemer som fungerer på alle skolene i kommunen. Før rapportene har blitt skrevet, er det gjennomført oppsummeringsmøte der alle parter fra tilsynene har deltatt. Det har vært vesentlig å synliggjøre og forankre tilsynene og funnene i eventuelle systemsvikt hos skoleeier som overordnet enhet. Skoleeier har det overordnede HMSansvaret og det har blitt tydelig formidlet på et eget oppsummeringsmøte. Skoleeier har i flere tilfeller vært med å bestemme fristene, slik at vi har tilpasset dette i forhold til planlagte kommunestyre- og formannskapsmøter. Det er viktig å presisere at det er kommunen som huseier og arbeidsgiver som har ansvar for å ha gode systemer og rutiner som sikret et godt inneklima, der ingen pådrar seg helseskader. Rådmannen, eller en representant for rådmannen, har derfor vært sentral i alle våre tilsyn. Alle pålegg er rettet til rådmannen i kommunen som arbeidsgiver og skoleeier, med kopi til alle deltakerne fra kommunen på tilsynet, i tillegg til fylkesmannen, bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern. Der det har vært kommunale foretak, har også rådmannen fått pålegget, siden rådmannen er arbeidsgiver i følge arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynets krav om forbedringer kan være gitt både på grunn av kommunens manglende systemer for å sikre forsvarlig inneklima, og/eller skolenes dårlige kjennskap eller etterlevelse av de overordnede Det monner lite med enkeltpålegg eller penger til kommunene dersom skolene ikke etablerer systemer for vedlikehold og helse og miljø, mener Arbeidstilsynet. systemene. Der kommunen som skoleeier ikke har overordnet vedlikeholdsstrategi eller vedlikeholdsplaner, er det gitt krav om at dette må på plass. Dersom kommunen har en klart definert vedlikeholdsstrategi, er det enklere for de som skal drifte bygningene å se hvilke mål politikerne og skoleledelsen setter for sine bygg. Det er lettere å sette opp konkrete vedlikeholdsplaner når målsettingen og strategiene er bestemt. Det er også gitt pålegg i de tilfeller der ansatte ikke har kjennskap til vedlikeholdsplanen for sin skole eller har kunnet medvirke til å sette opp tiltak. De skolene der det er avdekket store vannskader eller fukt og muggskader, er fulgt opp spesielt. Her har kommunen fått krav med kort frist til å risikovurdere forholdene, lage konkrete handlingsplaner og gjennomføre tiltak. Arbeidstilsynet har hele tiden forholdt oss til folkehelsas krav til inneklima og anbefalte faglige normer for inneklima (6). I forkant av tilsynsperiodene både i og ble det sendt ut informasjonsskriv til alle fylkesmenn, der Arbeidstilsynet hadde planer om tilsyn for gjeldende år. Vi ønsket med dette å sikre best mulig koordinering av statlige tilsyn i sektoren. Dette er et krav som stilles i kommuneloven 60e i kapittel 10 A om «Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen». Helsedirektoratet og tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet har vært informert og gjort kjent med Arbeidstilsynets tilsynsplaner i sektoren hvert år via referansegruppen til prosjektene. Kommuner som har fått det til hva gjør de? Det er en del fellestrekk ved de kommunene som arbeider godt for å sikre inneklimaet på skolene de har ansvar for. De tar alvorlig det som ligger i lovens krav og gjør jobben sin. Og de har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. Medvirkning og samarbeid med de ansatte er et annet viktig kjennetegn. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle og kommunen sørger for å sikre bred medvirkning fra ansatte og skoleledelsen. De har også gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinen kjent blant de ansatte. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i forbindelse med kartlegginger, risikovurderinger m.m. som har betydning både for elever og ansatte ved skolen. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller allergi i prakxsis 4/

5 nødvendige ressurser til disposisjon. De har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig «helsearbeid». Eksempel finnes fra hvordan de får det til i Trondheim. Det ligger en egen 12 minutters video på NRK Brennpunkts nettsider: programmer/tv/brennpunkt/ Figur 2. Prosentandel som er utsatt for trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre former for dårlig inneklima i sitt daglige arbeid, etter yrkesgruppe. fra STAMI/NOA FAKTABOK om arbeidsmiljø og helse FAKTABOK_2011.pdf. kilde: ssb, lku 2009 Myndighetenes regelverk for å sikre et fullt forsvarlig inneklima i skolene Arbeidsmiljøloven. 4 4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 19 Krav til tilfredsstillende inneklima: Luftkvaliteten er tilfredsstillende når luften ikke inneholder forurensinger i skadelig konsentrasjoner samt at den oppleves frisk og behagelig og ikke gammel, tung og irriterende. Opplæringsloven 9a-2: Krav til det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane Stor medieinteresse Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidstakernes arbeidsmiljø, men et godt inneklima for arbeidstakerne vil også være et godt inneklima for elevene. Mediene har hatt en enorm interesse for funnene i dette prosjektet. Flere av de riksdekkende avisene har omtalt våre funn, i tillegg til de lokale mediene som har dekket funn i de konkrete skolene og kommunene. Medier har i hovedsak fokus på elevenes arbeidsmiljø. NRK Forbrukerinspektørene (7) hadde fokus på tema inneklima i norske skoler våren 2012, og i august 2012 sendte NRK Brennpunkt et program om inneklima «Det er noe i luften» (8). Programmet tok utgangspunkt i Arbeidstilsynets funn på tre skoler i Bergen kommune. Det ble også laget en nettside hvor de fleste av landets kommuner ble lagt inn. Seerne kunne gå inn å finne sin egen kommune og blant annet se hva de forskjellige myndighetene hadde sagt om skolene. I tiden etter NRK Brennpunkt fikk vi mange pressehenvendelser fra både riksdekkende og lokal presse. Det har ved flere tilfeller vist seg å være en stor fordel for inneklimaet i den enkelte skole at media beskriver forhold der inneklimaet er dårlig. Medieinteressen har ført til at tiltak blir gjennomført. Konsekvenser for helse og samfunnsøkonomi De vanligste sykdommene som er forbundet med dårlig inneklima er hodepine, såre og tørre øyne, økt hyppighet av luftveisinfeksjoner og utløsning og forverring av allergiog annen overfølsomhet i luftveiene. 54 allergi i prakxsis 4/2012

6 Når det gjelder barn, er det sett en voldsom økning i astma de siste årene. Astma og allergi inntrer tidlig i livet og er livslange sykdommer. Vi regner nå at opp mot 20 % av skolebarn har eller har hatt astma (4). De som allerede har astma og allergi er spesielt utsatt i et inneklima preget av fukt, støv og dårlig ventilasjon. Astma, allergi, luftveisinfeksjoner, andre sykdommer og plager av dårlig inneklima er blant de viktigste miljørettede helseutfordringer av betydning for folkehelsa. Et inneklima som er godt for astmatikere og allergikere er også bra for alle andre. Den viktigste enkeltårsaken til forverret astma, er dårlig inneklima på arbeidsplassen (5). Fukt og mugg gir økt risiko for luftveisinfeksjoner og forverring av astma. De som oppholder seg i bygninger med fuktskader, Medieinteressen for resultatene av Arbeidstilsynets inneklimaundersøkelsen har vært stor og ført til at forbedringstiltak på enkelte verstingskoler er gjennomført. har økt risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, snue og astma. Slike forhold gir også hyppigere og sterkere plager med nedsatt konsentrasjonsevne, unormal trøtthet og hodepine. Dette fører igjen til dårlig produktivitet, sykdom, sykefravær og unødig tidlig kondemnering av bygg. Å holde bygget rent og tørt er eneste sikre metode for å unngå problemer (9). Faktaboken om arbeidsmiljø og helse, som Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA) utga i 2011, viser også som SSBs tall at ansatte i skolesektoren er en de av yrkesgruppene som oppgir at de plages mest av inneklima (10) (figur 2). Problemer med dårlig inneklima er oftest svært godt synlig. Ingen kan si at de ikke visste om det. Likevel gjøres det ikke nok for å forbedre situasjonen. Her har både politikere, skoleeiere og ledelsen på den enkelte skole ansvar. Men alle ansatte har også et ansvar for å si fra når inneklimaet ikke er godt nok. Leger har også plikt etter arbeidsmiljøloven til å melde all sykdom som legen antar kan skyldes arbeidstakers arbeidsforhold. Slike meldinger skal sendes til Arbeidstilsynet på eget skjema (11). Dette er dessverre en plikt som få leger følger opp i praksis. Når vi snakker med skoleeier, er dårlig økonomi den vanligste unnskyldningen for manglende vedlikehold. Men det blir ikke billigere å skyve på vedlikeholdet. Flere undersøkelser viser at kommunen ikke sparer penger i det lange løp ved å velge bort forebyggende vedlikehold (1 3). I tilsynene viser kommunene ofte til planer som er laget ut fra hvilke midler som er satt av i inne- allergi i prakxsis 4/

7 værende års budsjett. Altså budsjettet først, så planer. I stedet burde de satt opp en overordnet plan, deretter et budsjett. En slik metodikk vil danne grunnlag for et godt og forebyggende vedlikehold. Arbeidstilsynets inneklimakampanje i 1995 konkluderte med at mange problemer kan reduseres ved bedre drift og vedlikehold av tekniske anlegg og bygninger. Dette forutsetter både opplæring av personell og prioritering ved at det settes av midler. Renhold er svært viktig. Sluttord Etter inneklimaåret 1995 har Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv og «arbeidsmiljøloven for barn» kommet. Til tross for nye regelverk og med bakgrunn i vårt tilsynsprosjekt og tidligere inneklimaprosjekter, finner Arbeidstilsynet at det fortsatt er store utfordringer ute i kommunene for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene. Nå må arbeidsgivere ta ansvar for å få gode levende systemer på plass, samtidig som at de jevnlig må kontrollere om de etterleves. Vi er inne i det siste halvåret av Arbeidstilsynets nasjonale tilsynsprosjekt og erfarer at det gjenstår mye arbeid for å sikre et tilfredsstillende inneklima i skolesektoren. Etablerte systemer i kommunene må brukes til å tydeliggjøre, dokumentere og sikre aktivitet slik at nødvendige tiltak blir iverksatt. Samarbeid mellom skolene, skoleeierne, partene og myndighetene anses sentralt og viktig i det videre arbeidet for å sikre helsefremmende arbeidsplasser i skolesektoren. Referanser 1. NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. dok/nouer/2004/nou html?id= Riksrevisjonens undersøkelse av kommunens ansvar for skolebygninger, Dokument nr 3:13 ( ) ble overlevert Stortinget 15. juni utdanningsdirektoratet.no/index.gan?id= 2075&subid=0. 3. Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde Vedlikehold_rapp.pdf 4. Bakke JV. Inneklima i skoler og barnehager hva er problemene og hvordan kan de løses? Allergi i Praksis 3; 2009: i%20praksis/14_17_aip_3_09.pdf 5. Bakke JK. Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø. attachments/article/124/inneklimaarbmilj% C3%B8.pdf 6. Anbefalte faglige normer for inneklima 3&trg=Area_5544&MainArea_5661=5583:0:1 5,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5544:275 83::1:5784:1:::0:0&Area_5544=5603:40792::1 :5793:1:::0:0 7. NRK Forbrukerinspektørene 21.mars NRK Brennpunkt 28.august WHO WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. World Health Organization 2009 (248pp): 10. Figur 6. Fra STAMI/NOA Faktabok om arbeidsmiljø og helse arbeidshelsen.no/file/ci/ / Faktabok_2011.pdf 11. Legers plikt til å melde mistanke om arbeidsrelatert sykdom/plage. tilsynet.no/skjema.html?tid= Inneklimaverktøy på nett fra Norges Astma- og Allergiforbund Enkle nettbaserte verktøy som veileder skolene, HMS-ansatte og byggeledere i arbeidet med et bedre inneklima er utviklet av NAAF med støtte fra Mitt inneklima. Spørreundersøkelse på nett. Verktøy for kartlegging av innemiljø på skolen. For elever, lærere, skoleeiere og Bedre inneklima i barnehagen. Enkle og praktiske råd for et bedre inneklima i barnehagen. Hjelpemiddel for barn, foreldre og Frisk jobb. Om å tilrettelegge arbeidsplassen for mennesker med astma og allergi. Hjelpemiddel for arbeidsgivere, HMS-ansatte og Bygg og helse. Veileder for universell utforming av offentlige bygg som tar hensyn til mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. For byggebransje; prosjektledere, teknikere, vedlikeholdsarbeidere. 56 allergi i prak x sis 4/2012

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Hovedfunn 2011-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim Inneklima i norske skoler Innhold Hvorfor satsing på

Detaljer

Conny Bruun 16.05.2013 1

Conny Bruun 16.05.2013 1 Conny Bruun 16.05.2013 1 Hva finner? Hva har vi fått gjort? Hva gjenstår? Conny Bruun 16.05.2013 2 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer

Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer Samarbeidskonferanse Hordaland 15.januar 2014 29.01.2014 Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer Prosjektleder Conny Bruun Samarbeidskonferanse Hordaland 15.januar 2014 29.01.2014 Frisk inn frisk

Detaljer

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Inneklima i norske skoler s satsing 2011-2012 Conny Bruun Prosjekteder Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Vestfold 4.juni 2015 Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene

Detaljer

Hvordan få det til

Hvordan få det til Hvordan få det til 12.11.2014 1 Hvem og hvordan får de det til? Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Nina Nordgård Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Hvordan få det til 12.11.2014 2

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

Godt vedlikehold sikrer helsa. Arbeidstilsynets prosjekt Inneklima i offentlige bygg. NBEF 7.november 2012

Godt vedlikehold sikrer helsa. Arbeidstilsynets prosjekt Inneklima i offentlige bygg. NBEF 7.november 2012 Conny Bruun 07.11.2012 1 Godt vedlikehold sikrer helsa s prosjekt Inneklima i offentlige bygg NBEF 7.november 2012 Bakgrunnen for prosjektet s funn Litt om interessen fra media Helseproblemer knyttet til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013

Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Webrapport etter inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2013 Mandag 13. mai 2013 arrangerte Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring en Inneklimafagdag i Tromsø. Foredrag, resultater

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Conny Bruun 12.02.2013 1

Conny Bruun 12.02.2013 1 Conny Bruun 12.02.2013 1 s prosjekt Inneklima i offentlige bygg Bakgrunnen for prosjektet Tilsynsprosessen s funn Litt om interessen fra media Helseproblemer knyttet til utilstrekkelig FDV Tips fra kommuner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.12.2010 2010/14137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/20268 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Lavangen Kommune Rådmannen Postboks 83 9358 TENNEVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.03.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011

Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011 Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011 Landsmøtet om arbeidsmiljø Frå verdiar og prinsipp Utdanningsforbundet vil gi medlemmene styrke og tryggleik til å ta opp moglege

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass 1 Ekstern rapport STATUSRAPPORT 2009 Arbeidstilsynet prosjekt i skolesektoren Med skolen som arbeidsplass La stå Utarbeidet 25.01.10 Arbeidstilsynet VÅR REFERANSE 2 Sammendrag Med skolen som arbeidsplass

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/19635 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Balsfjord kommune Rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Vi viser til tilsynsprosessen gjennomført hos Re kommune den 04.april 2011 og 14.april 2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsynsprosessen gjennomført hos Re kommune den 04.april 2011 og 14.april 2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.05.2011 2011/5533 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 RE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 123 3164 REVETAL Att. Rådmannen VEDTAK OM

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler»

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» «Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» Jakob Linhave, avd. dir. Miljø og Helse, Helsedirektoratet NFBIBS jubileumskonferanse 2016 10.06.2016 1 10.06.2016

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BINDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BINDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.11.2011 2011/25172 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunhild Løvmo tlf 402 44 212 BINDAL KOMMUNE V Rådmann RÅDHUSET,OLDERVIKVEIEN 5 7980 TERRÅK Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie Borgund SENTRALADMINISTRASJON ORDFØRER VOLDENSV 1 1851 MYSEN Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Narvik 25. september 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor

Detaljer

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.01.2011 2010/19930 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VEDTAK OM PÅLEGG SKOLEPROSJEKTET

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima viktig?

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok:

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.09.2011 2011/19699 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Årvoll skole Bård Skolemestersvei 1 0590 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Røyken kommune, rådmann Bjørn Orhagen Katrineåsveien 20 3440 Røyken SKOLEPROSJEKTET MED

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det?

Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det? Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det? Sverre Holøs 1 Svaret er muligens nei! KS (2008): 148 milliarder i vedlikeholdsetterslep. Ca halvparten i skolebygg Arbeidstilsynet (2010): Tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.11.2010 2010/12561 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Drammen kommune, rådmann Osmund Kaldheim Engene 1 3008 DRAMMEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Har skolen vår et godt inneklima?

Har skolen vår et godt inneklima? Sluttrapport Har skolen vår et godt inneklima? Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Prosjektleder: Søkerorganisasjon: Forebygging 2012/FBM9150 Har skolen vår et godt inneklima? Kai Gustavsen

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund SLUTTRAPPORTERING Prosjektnavn: E-verktøy for inneklimakartlegging Prosjektnummer 2009/1/0370 Område: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund FORORD Prosjektet E-verktøy for inneklimakartlegging

Detaljer

Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY. Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY. Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Inger Næstby tlf 415 08 893 Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ANDØY KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ANDØY KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2011 2011/14251 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 Lødingen Kommune Rådmann Postboks 83 8411 LØDINGEN TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer