For dårlig inneklima i norske skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For dårlig inneklima i norske skoler"

Transkript

1 For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av ti kommuner fikk krav om forbedringer. Foreløpige tall fra våre tilsyn i 2012 viser samme resultater. Konklusjonen er at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene. Få kommuner har risikovurdert sitt inneklima eller laget vedlikeholdsplaner for skolebyggene. Arbeidstilsynets erfaring er at det flikkes litt her og der, i stedet for å tenke helhetlig og drive forebyggende vedlikehold. Dette lønner seg ikke. Utgiftene kommer uansett og skippertak er en dyr form for vedlikehold. Arbeidstilsynet har gjennomført omfattende og grundige tilsyn med mange involverte parter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Alle tilsyn ble varslet på forhånd. Denne artikkelen beskriver funn og erfaringer vi har gjort i Arbeidstilsynets satsing på inneklima i skolene. Artikkelen vil også trekke fram god praksis, siden det finnes kommuner som har gode systemer og jobber aktivt for å sikre et godt inneklima på sine skoler. Vi ser at manglende vedlikehold i skolene i all hovedsak ikke handler om kommunens økonomi, men om prioriteringer, kompetanse og vilje til å jobbe forebyggende. Conny Tove Bruun, Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg» kontaktadresse: Conny Tove Bruun Arbeidstilsynet Anton Jenssensgate 5 NO 3125 Tønsberg Conny Bruun, Arbeidstilsynet I følge Statistisk sentralbyrå oppgir om lag en tredel av arbeidsstyrken, dvs arbeidstakere at de i flere timer daglig opplever trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre forhold som gjør inneklimaet dårlig. Særlig i helse, omsorg og undervisning fører mangelfull drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner til fuktskader, sviktende tekniske anlegg og store inneklimaproblemer (1 5). Nasjonalt tilsynsprosjekt I 2009 startet Arbeidstilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt der vi så på skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Hovedfokus for prosjektet var organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Temaet inneklima ble tatt opp med kommunen som skoleeier og kommunenes overordnede systemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble vurdert. Prosjektet avdekket at to av tre kommuner manglet systemer for å sikre et forsvarlig inneklima. Arbeidstilsynet bestemte derfor at det skulle satses tyngre på inneklima gjennom et eget nasjonalt prosjekt som skulle gå i 2011 og 2012 der man skulle gjennomføre tilsyn på et utvalg skoler i kommunene i tillegg til å se på kommunens overordne systemer. Referansegruppen fra prosjektet i 2009 og 2010 som besto av både helse- og skolemyndigheter fra prosjektet, ble videreført. Det er flere regelverk som sier noe om hvordan inneklima i skolene skal være: opplæringslovens 9a, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., og arbeidsmiljøloven som vi fører tilsyn med. Regelverket har ulike målgrupper, men felles mål. Det handler kort og godt om at inneklimaet skal være forsvarlig slik at ingen føler ubehag eller blir syke av luften de puster i på skolen. Folkehelsa har utarbeidet en rapport med «anbefalte normer for inneklima». Denne rapporten gir en god bekrivelse av hvorfor normene eller grensene er satt som de er (6). Arbeidstilsynets regelverk gjelder for de ansatte, men det er viktig for oss å samarbeide med de andre myndighetene som også stiller krav til et godt inneklima. Arbeidstilsynets målsetting er at prosjektet skal bidra til at virksomhetene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima. Arbeidstilsynet har fokus på at HMS- og FDV-systemene må på plass for å sikre det systematiske og forebyggende arbeidet. Men et system i seg selv vil ikke føre til bedring. Det er viktig at arbeidsgiver tar ansvar for å følge opp egne systemer. Viktigste overordnede tiltak for godt inneklima i norske skoler er å påse at skoleeierne etablerer rasjonelle og velfungerende systemer for HMS og FDV. Det monner verken med enkeltpålegg eller penger til kommunene dersom de ikke etablerer systemer som fungerer. Derfor er hovedmålet for prosjektet å få alle skoleeiere til å etablere fungerende systemer for HMS og FDV. 50 allergi i prakxsis 4/2012

2 Arbeidstilsynet har gjennomført systematisk tilsyn med inneklimaet i norske skoler. To av tre kommuner mangler systemer for å sikre et forslag inneklima, ni av ti skoler fikk i 2011 krav om forbedringer. Tilsyn gjennomført i 2012 gir samme nedslående resultat. Foto: colourbox.com Manglende systemer og skippertaksarbeid Nesten ni av ti kommuner fikk som skoleeiere pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011, fordi de manglet systemer og rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene. Dessverre ser vi at resultatene fra de tilsynene som er gjennomført hittil i 2012, går i samme retning. Nesten alle skoleeiere får krav om å få gode systemer på plass. Mange kommuner kan ikke dokumentere gjennomførte risikovurderinger av inneklima eller strategi, eller planer for vedlikehold av skolebyggene. En god del skoleeiere og skoler mangler systematisk gjennomgang eller evaluering av eget HMS- og FDV-system for å sikre at systemene fungerer i praksis. Dessuten har en rekke skoler liten kjennskap til skoleeiers overordnede HMS-system og FDV-system. Andre skoler har kjennskap til både systemene og vedlikeholdsplanen for skolen, men ledelsen og vernetjenesten ved skolen har i mindre grad fått medvirke til fremdriften i planen. Svært mange av kommunene driver vedlikehold etter skippertaksmetoden på skolene. Det repareres etter hvert som skadene oppstår, i stedet for å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. Skolene oppgir at vaktmesterne ikke er like tilgjengelig på skolene slik de var før. Samarbeidet mellom rektor og vaktmester er ikke lengre like tett, og flere oppgir dette som mulig grunn til at vedlikeholdet er nedsatt. Det samme gjelder renholdet og samarbeidet med renholdstjenesten i de kommuner der renholderne ikke lenger er organisert under skolen, men under teknisk/eiendomsavdelingen. I tillegg opplyser lederne for eiendomsavdelingene at vedlikeholdsplanene ved skolene ofte settes opp på bakgrunn av budsjetterte midler og ikke på bakgrunn av behov. Mange av skolene hvor vi har gjennomført tilsyn har eller har hatt problemer med vannlekkasjer og/ eller fuktproblematikk. Sviktende FDV var viktigste underliggende årsak til problemene og dominerte i de mest alvorlige sakene der det forelå til dels omfattende fuktskader hvor noen også måtte stenges. Arbeidsmiljø og byggteknikk må sees i sammenheng Arbeidstilsynet har ofte sett at kommunene behandler arbeidsmiljøproblemer og byggetekniske problemer i ulike fora. Det er viktig at kommunen som skoleeier ser sammenhengen mellom de fysiske manglene og konsekvensene det får for helse og læring. Enkelte av kommunene har egne kommunale foretak som er eiere av skolebyggene med ansvar for vedlikehold. Det har vært viktig for Arbeidstilsynet å synliggjøre kommunens og rådmannens ansvar som HMS-ansvarlig og arbeidsgiver. Mange av skolene har ikke kjennskap til handlingsplanen for bedriftshelsetjenestens arbeid i kommunen eller skolen. Kun noen av skolene oppgir at det er økt sykefravær pga. allergi i prakxsis 4/

3 Antall kommuner (skoleeiere) som fikk tilsyn Antall kommuner (skoleeiere) som fikk pålegg Antall kommuner (skoleeiere) som fikk pålegg/tilsyn Antall pålegg gitt til kommuner (skoleeiere) inneklima ved skolen, men mange oppgir at flere kollegaer har økte symptomer på økt hodepine, forkjølelsestendenser uten at dette sees på fraværsprosenten. Få opplyser at de bruker bedriftshelsetjenesten til oppfølging av slike plager. Og mange opplyser at de ikke bruker avvikssystem da de har erfaring med at dette ikke fungerer eller følges opp i kommunen. Mange av skolene vi har vært på tilsyn i var godkjente etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Vi har ved flere tilfeller oppdaget godkjente skoler med dårlig inneklima. I mange av tilsynene avdekket Arbeidstilsynet at kommunen ikke har gjennomført tiltak, der det er gitt godkjenning på vilkår, eller fulgt opp senere rapporter skrevet etter tilsyn gjennomført av Miljørettet helsevern (MHV). Mange av godkjenningene var også opptil år gamle, og inneklimaet kan ha endret seg på disse årene. Forskriften sier ingenting om hvor ofte det skal kontrolleres hvorvidt godkjenning fremdeles er gyldig. Standardiserte sjekklister ved alle tilsyn For å sikre enhetlig behandling av alle kommunene, har det vært utarbeidet standardiserte sjekklister for Arbeidstilsynets inspektører med kontrollspørsmål både for tilsynet hos skoleeier og ute på skolene. Et utvalg av kontrollspørsmålene og funnene for 2011 fremgår av tabell 1 og 2. Omfang av reaksjoner fremgår av figur figur 1. Inspeksjoner og pålegg i kommunene Tre år med inneklima 2009 postalt Tilsyn med inneklima i 2009 ble gjennomført som postalt tilsyn, det vil si i skriftlig korrespondanse per post. Det var rettet mot 120 skoleeiere hvorav ni private, 19 fylkeskommuner og 92 kommuner. Det ble lagt vekt på kommunens/skoleiers system for sikring av vedlikehold og forsvarlig inneklima. De kommunale skolene var klart dårligst. I 2010 ble det gjennomført 50 fysiske tilsyn i kommuneadministrasjonen. Det var kun kommuner som ble fulgt opp videre, ikke private skoler eller fylkeskommuner. Kommunenes HMS- og FDV-systemene ble lagt frem for inspektørene. 33 av disse tilsynene medførte reaksjoner. Det ble avdekket at det i mange kommuner var nødvendig å styrke og øke kompetanse og ressurser til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. Arbeidstilsynet konkluderte med at det var uakseptabelt at situasjonen i kommunene fortsatt var slik at to av tre skoleeierne fikk reaksjoner i Dette funnet var bakgrunnen for at Arbeidstilsynet valgte å satse tyngre på inneklima gjennom et eget nasjonalt inneklimaprosjekt i I 2011 ble det avdekket betydelig flere forhold som resulterte i pålegg. Når en ser på tabellen i forhold til antall tilsyn og antall kommuner som har fått pålegg, ser vi at fysiske tilsyn i kommunene var klart mer effektivt enn kun postalt tilsyn. Når Arbeidstilsynet i tillegg supplerte med tilsyn på utvalgte skoler, avdekket vi hvorvidt kommunens systemer er kjent og følges opp i praksis. Arbeidstilsynet opplever også at vi i større grad får veiledet om sammenhengen mellom et godt inneklima og helse og produktivitet ved de fysiske møtene hos skoleeier og på skolene. Tabell 1. Arbeidstilsynets 112 inspeksjoner i 53 kommuner (skoleeiere) i Data fra 55 av 71 relevante inspeksjoner Spørsmål Ja % 2011 Har kommunen(skoleeier) rutiner som sikrer løpende vurdering/kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom den enkelte skole og kommune (skoleeier)? Har kommunen (skoleeier) gjennomført risikovurdering av inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for? Har kommunen/skoleeier en skriftlig overordnet vedlikeholdsstrategi? 27 Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? Tabell 2. Resultat av Arbeidstilsynets inspeksjon i 106 av 128 skoler i 2011 Spørsmål Ja % 2011 Er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 64 Har skolen skriftlige rutiner som sikrer kartlegging av forhold som kan få negativ innvirkning på inneklima? Kjenner de ansatte til kommunens rutiner for melding av avvik? 71 Har skolen gjennomført risikovurdering av inneklima i skolen? 47 Er roller og ansvar for vedlikehold (sikring av inneklima) tydelig avklart mellom skolen og kommune (skoleeier)? Har skolen og kommunen (skoleeier) arenaer som sikrer ansattes medvirkning for å sikre et godt inneklima? Kjenner dere til vedlikeholdsplanen for skolen? 55 Gjennomføres midlertidige tiltak der hvor det er konstatert belastninger på grunn av uheldig/dårlig inneklima, i påvente av større rehabilitering? allergi i prakxsis 4/2012

4 Tilsynsprosessen i kommunene Tilsynene i kommunene har startet med et åpningsmøte hos skoleeier, hvor prosjektets mål har blitt presentert og hvor vi har gjennomgått kommunens systemer for å sikre forsvarlig inneklima i skolene. Det har vært fokus både på HMS- og FDVsystemene. I tillegg har det blitt gjennomført tilsyn og befaringer på en til tre utvalgte skoler i kommunen. Målet med tilsynet på de utvalgte skolene har vært å verifisere at kommunen som arbeidsgiver og skoleeier har systemer som fungerer i praksis. På bakgrunn av funn i de utvalgte skolene, er det gitt pålegg til skoleeier om å få på plass gode systemer som fungerer på alle skolene i kommunen. Før rapportene har blitt skrevet, er det gjennomført oppsummeringsmøte der alle parter fra tilsynene har deltatt. Det har vært vesentlig å synliggjøre og forankre tilsynene og funnene i eventuelle systemsvikt hos skoleeier som overordnet enhet. Skoleeier har det overordnede HMSansvaret og det har blitt tydelig formidlet på et eget oppsummeringsmøte. Skoleeier har i flere tilfeller vært med å bestemme fristene, slik at vi har tilpasset dette i forhold til planlagte kommunestyre- og formannskapsmøter. Det er viktig å presisere at det er kommunen som huseier og arbeidsgiver som har ansvar for å ha gode systemer og rutiner som sikret et godt inneklima, der ingen pådrar seg helseskader. Rådmannen, eller en representant for rådmannen, har derfor vært sentral i alle våre tilsyn. Alle pålegg er rettet til rådmannen i kommunen som arbeidsgiver og skoleeier, med kopi til alle deltakerne fra kommunen på tilsynet, i tillegg til fylkesmannen, bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern. Der det har vært kommunale foretak, har også rådmannen fått pålegget, siden rådmannen er arbeidsgiver i følge arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynets krav om forbedringer kan være gitt både på grunn av kommunens manglende systemer for å sikre forsvarlig inneklima, og/eller skolenes dårlige kjennskap eller etterlevelse av de overordnede Det monner lite med enkeltpålegg eller penger til kommunene dersom skolene ikke etablerer systemer for vedlikehold og helse og miljø, mener Arbeidstilsynet. systemene. Der kommunen som skoleeier ikke har overordnet vedlikeholdsstrategi eller vedlikeholdsplaner, er det gitt krav om at dette må på plass. Dersom kommunen har en klart definert vedlikeholdsstrategi, er det enklere for de som skal drifte bygningene å se hvilke mål politikerne og skoleledelsen setter for sine bygg. Det er lettere å sette opp konkrete vedlikeholdsplaner når målsettingen og strategiene er bestemt. Det er også gitt pålegg i de tilfeller der ansatte ikke har kjennskap til vedlikeholdsplanen for sin skole eller har kunnet medvirke til å sette opp tiltak. De skolene der det er avdekket store vannskader eller fukt og muggskader, er fulgt opp spesielt. Her har kommunen fått krav med kort frist til å risikovurdere forholdene, lage konkrete handlingsplaner og gjennomføre tiltak. Arbeidstilsynet har hele tiden forholdt oss til folkehelsas krav til inneklima og anbefalte faglige normer for inneklima (6). I forkant av tilsynsperiodene både i og ble det sendt ut informasjonsskriv til alle fylkesmenn, der Arbeidstilsynet hadde planer om tilsyn for gjeldende år. Vi ønsket med dette å sikre best mulig koordinering av statlige tilsyn i sektoren. Dette er et krav som stilles i kommuneloven 60e i kapittel 10 A om «Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen». Helsedirektoratet og tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet har vært informert og gjort kjent med Arbeidstilsynets tilsynsplaner i sektoren hvert år via referansegruppen til prosjektene. Kommuner som har fått det til hva gjør de? Det er en del fellestrekk ved de kommunene som arbeider godt for å sikre inneklimaet på skolene de har ansvar for. De tar alvorlig det som ligger i lovens krav og gjør jobben sin. Og de har gode systemer for FDV og bruker HMS-systemene i skolene. Medvirkning og samarbeid med de ansatte er et annet viktig kjennetegn. Arbeidsmiljøutvalget spiller en aktiv rolle og kommunen sørger for å sikre bred medvirkning fra ansatte og skoleledelsen. De har også gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik. Dessuten er rutinen kjent blant de ansatte. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og Miljørettet helsevern som de samarbeider godt med i forbindelse med kartlegginger, risikovurderinger m.m. som har betydning både for elever og ansatte ved skolen. Rapporter fra både bedriftshelsetjenesten og Miljørettet helsevern kommer tilbake til rådmannen. Vaktmesterrollen er klart definert. De kan være forskjellig organisert, men felles er at de har ansvar for dedikerte bygg. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller allergi i prakxsis 4/

5 nødvendige ressurser til disposisjon. De har forståelse for inneklimaets betydning for helse, læring og ytelse, både for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har god kommunikasjon med skole og helse (Miljørettet helsevern/bedriftshelsetjenesten) og forstår at også forvaltning, drift og vedlikehold er viktig «helsearbeid». Eksempel finnes fra hvordan de får det til i Trondheim. Det ligger en egen 12 minutters video på NRK Brennpunkts nettsider: programmer/tv/brennpunkt/ Figur 2. Prosentandel som er utsatt for trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre former for dårlig inneklima i sitt daglige arbeid, etter yrkesgruppe. fra STAMI/NOA FAKTABOK om arbeidsmiljø og helse FAKTABOK_2011.pdf. kilde: ssb, lku 2009 Myndighetenes regelverk for å sikre et fullt forsvarlig inneklima i skolene Arbeidsmiljøloven. 4 4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 19 Krav til tilfredsstillende inneklima: Luftkvaliteten er tilfredsstillende når luften ikke inneholder forurensinger i skadelig konsentrasjoner samt at den oppleves frisk og behagelig og ikke gammel, tung og irriterende. Opplæringsloven 9a-2: Krav til det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane Stor medieinteresse Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidstakernes arbeidsmiljø, men et godt inneklima for arbeidstakerne vil også være et godt inneklima for elevene. Mediene har hatt en enorm interesse for funnene i dette prosjektet. Flere av de riksdekkende avisene har omtalt våre funn, i tillegg til de lokale mediene som har dekket funn i de konkrete skolene og kommunene. Medier har i hovedsak fokus på elevenes arbeidsmiljø. NRK Forbrukerinspektørene (7) hadde fokus på tema inneklima i norske skoler våren 2012, og i august 2012 sendte NRK Brennpunkt et program om inneklima «Det er noe i luften» (8). Programmet tok utgangspunkt i Arbeidstilsynets funn på tre skoler i Bergen kommune. Det ble også laget en nettside hvor de fleste av landets kommuner ble lagt inn. Seerne kunne gå inn å finne sin egen kommune og blant annet se hva de forskjellige myndighetene hadde sagt om skolene. I tiden etter NRK Brennpunkt fikk vi mange pressehenvendelser fra både riksdekkende og lokal presse. Det har ved flere tilfeller vist seg å være en stor fordel for inneklimaet i den enkelte skole at media beskriver forhold der inneklimaet er dårlig. Medieinteressen har ført til at tiltak blir gjennomført. Konsekvenser for helse og samfunnsøkonomi De vanligste sykdommene som er forbundet med dårlig inneklima er hodepine, såre og tørre øyne, økt hyppighet av luftveisinfeksjoner og utløsning og forverring av allergiog annen overfølsomhet i luftveiene. 54 allergi i prakxsis 4/2012

6 Når det gjelder barn, er det sett en voldsom økning i astma de siste årene. Astma og allergi inntrer tidlig i livet og er livslange sykdommer. Vi regner nå at opp mot 20 % av skolebarn har eller har hatt astma (4). De som allerede har astma og allergi er spesielt utsatt i et inneklima preget av fukt, støv og dårlig ventilasjon. Astma, allergi, luftveisinfeksjoner, andre sykdommer og plager av dårlig inneklima er blant de viktigste miljørettede helseutfordringer av betydning for folkehelsa. Et inneklima som er godt for astmatikere og allergikere er også bra for alle andre. Den viktigste enkeltårsaken til forverret astma, er dårlig inneklima på arbeidsplassen (5). Fukt og mugg gir økt risiko for luftveisinfeksjoner og forverring av astma. De som oppholder seg i bygninger med fuktskader, Medieinteressen for resultatene av Arbeidstilsynets inneklimaundersøkelsen har vært stor og ført til at forbedringstiltak på enkelte verstingskoler er gjennomført. har økt risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, snue og astma. Slike forhold gir også hyppigere og sterkere plager med nedsatt konsentrasjonsevne, unormal trøtthet og hodepine. Dette fører igjen til dårlig produktivitet, sykdom, sykefravær og unødig tidlig kondemnering av bygg. Å holde bygget rent og tørt er eneste sikre metode for å unngå problemer (9). Faktaboken om arbeidsmiljø og helse, som Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA) utga i 2011, viser også som SSBs tall at ansatte i skolesektoren er en de av yrkesgruppene som oppgir at de plages mest av inneklima (10) (figur 2). Problemer med dårlig inneklima er oftest svært godt synlig. Ingen kan si at de ikke visste om det. Likevel gjøres det ikke nok for å forbedre situasjonen. Her har både politikere, skoleeiere og ledelsen på den enkelte skole ansvar. Men alle ansatte har også et ansvar for å si fra når inneklimaet ikke er godt nok. Leger har også plikt etter arbeidsmiljøloven til å melde all sykdom som legen antar kan skyldes arbeidstakers arbeidsforhold. Slike meldinger skal sendes til Arbeidstilsynet på eget skjema (11). Dette er dessverre en plikt som få leger følger opp i praksis. Når vi snakker med skoleeier, er dårlig økonomi den vanligste unnskyldningen for manglende vedlikehold. Men det blir ikke billigere å skyve på vedlikeholdet. Flere undersøkelser viser at kommunen ikke sparer penger i det lange løp ved å velge bort forebyggende vedlikehold (1 3). I tilsynene viser kommunene ofte til planer som er laget ut fra hvilke midler som er satt av i inne- allergi i prakxsis 4/

7 værende års budsjett. Altså budsjettet først, så planer. I stedet burde de satt opp en overordnet plan, deretter et budsjett. En slik metodikk vil danne grunnlag for et godt og forebyggende vedlikehold. Arbeidstilsynets inneklimakampanje i 1995 konkluderte med at mange problemer kan reduseres ved bedre drift og vedlikehold av tekniske anlegg og bygninger. Dette forutsetter både opplæring av personell og prioritering ved at det settes av midler. Renhold er svært viktig. Sluttord Etter inneklimaåret 1995 har Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv og «arbeidsmiljøloven for barn» kommet. Til tross for nye regelverk og med bakgrunn i vårt tilsynsprosjekt og tidligere inneklimaprosjekter, finner Arbeidstilsynet at det fortsatt er store utfordringer ute i kommunene for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene. Nå må arbeidsgivere ta ansvar for å få gode levende systemer på plass, samtidig som at de jevnlig må kontrollere om de etterleves. Vi er inne i det siste halvåret av Arbeidstilsynets nasjonale tilsynsprosjekt og erfarer at det gjenstår mye arbeid for å sikre et tilfredsstillende inneklima i skolesektoren. Etablerte systemer i kommunene må brukes til å tydeliggjøre, dokumentere og sikre aktivitet slik at nødvendige tiltak blir iverksatt. Samarbeid mellom skolene, skoleeierne, partene og myndighetene anses sentralt og viktig i det videre arbeidet for å sikre helsefremmende arbeidsplasser i skolesektoren. Referanser 1. NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. dok/nouer/2004/nou html?id= Riksrevisjonens undersøkelse av kommunens ansvar for skolebygninger, Dokument nr 3:13 ( ) ble overlevert Stortinget 15. juni utdanningsdirektoratet.no/index.gan?id= 2075&subid=0. 3. Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde Vedlikehold_rapp.pdf 4. Bakke JV. Inneklima i skoler og barnehager hva er problemene og hvordan kan de løses? Allergi i Praksis 3; 2009: i%20praksis/14_17_aip_3_09.pdf 5. Bakke JK. Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø. attachments/article/124/inneklimaarbmilj% C3%B8.pdf 6. Anbefalte faglige normer for inneklima 3&trg=Area_5544&MainArea_5661=5583:0:1 5,1359:1:0:0:::0:0&MainLeft_5583=5544:275 83::1:5784:1:::0:0&Area_5544=5603:40792::1 :5793:1:::0:0 7. NRK Forbrukerinspektørene 21.mars NRK Brennpunkt 28.august WHO WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. World Health Organization 2009 (248pp): 10. Figur 6. Fra STAMI/NOA Faktabok om arbeidsmiljø og helse arbeidshelsen.no/file/ci/ / Faktabok_2011.pdf 11. Legers plikt til å melde mistanke om arbeidsrelatert sykdom/plage. tilsynet.no/skjema.html?tid= Inneklimaverktøy på nett fra Norges Astma- og Allergiforbund Enkle nettbaserte verktøy som veileder skolene, HMS-ansatte og byggeledere i arbeidet med et bedre inneklima er utviklet av NAAF med støtte fra Mitt inneklima. Spørreundersøkelse på nett. Verktøy for kartlegging av innemiljø på skolen. For elever, lærere, skoleeiere og Bedre inneklima i barnehagen. Enkle og praktiske råd for et bedre inneklima i barnehagen. Hjelpemiddel for barn, foreldre og Frisk jobb. Om å tilrettelegge arbeidsplassen for mennesker med astma og allergi. Hjelpemiddel for arbeidsgivere, HMS-ansatte og Bygg og helse. Veileder for universell utforming av offentlige bygg som tar hensyn til mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. For byggebransje; prosjektledere, teknikere, vedlikeholdsarbeidere. 56 allergi i prak x sis 4/2012

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer