Privatarkiv Alf Kiil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privatarkiv Alf Kiil"

Transkript

1 ALF KIILS SAMLINGER TIL NORDNORSK HISTORIE... 2 FRA KOLONI TIL KOMMUNE OM INNVANDRERNE FRA ØSTERDALEN OG GUDBRANDSDALEN CA KIRKE-, FATTIG- OG SKOLESTELL, KULTUR ULIKE EMNER MATERIALE SAMLET ETTER PERSON, GÅRD OG EMNE MÅLSELV KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtebøker Kopibøker Brevjournal ØVRIG ARKIV FINNMARK NORDLAND, TROMSØ OG SENJA LAPPER, FINNER, SAMER, KVENER PERSONER OG SLEKTER SKIPPERE OG STYRMENN NORDLAND MATERIALE VEDRØRENDE JACOB VON DER LIPPE PARELIUS HANDELSHUS PRIVATARKIV KORRESPONDANSE, MANUSKRIPTER M.M. VEDRØRENDE BOKPROSJEKTER TILLEGG: TILSENDTE MANUSKRIPTER I KOPI

2 Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie Alf Kiil ( ) var ansatt i Arkivverket i førti år, fra han begynte som arkivassistent ved Statsarkivet i Kristiansand i 1934 til han gikk av med pensjon i Kiil virket som statsarkivar ved Statsarkivet i Trondheim i 20 år. Følgende ble skrevet av tidligere statsarkivar i Tromsø Liv Mykland i et notat til Interkommunalt arkiv Troms, 1998 Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie består av mange typer materiale med forskjellig opphav. Felles for materialet er at det har inngått i Alf Kiils livslange arbeid med vår nordligste landsdels historie. Samlingene har stadig vært under supplering, og Kiil nyttiggjorde seg dem i mange sammenhenger. Materiale innsamlet og benyttet for ett formål, kan siden være brukt på ny ut fra andre problemstillinger. Det meste av materialet er løse dokumenter. Disse er organisert dels etter emne eller prosjekt, dels etter materialets art. En del arkivkilder er også bundet inn. Samlingene inneholder avskrifter og kopier av originalmateriale, samt Kiils notater, sammendrag og manuskriptutkast. I tillegg omfatter de avisutklipp, trykksaker og korrespondanse. Korrespondansen viser at Kiil ikke bare selv har innhentet materiale, men også har gitt råd, opplysninger og kildeveiledning til forskere og andre som henvendte seg til ham. Det gjøres oppmerksom på at samlingene inneholder Kiils utvalg av kilder, ikke nødvendigvis fullstendige avskrifter eller kopier. De er samlet inn fra flere kommunearkiv, statsarkivene og riksarkivene i Danmark og Norge. Dessuten fra universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen, Videnskabsselskabets bibliotek i Trondheim (Gunnerusbiblioteket) og Det Kongelige bibliotek i København, samt fra andre instanser og privatpersoner. Materialet varierer i mengde - enkelte emne er meget fyldig dokumentert, mens for andre emners vedkommende er mer sparsom dokumentasjon. Alf Kiil var klar over at hans samlinger var viktige også for andre som skulle arbeide med nordnorsk historie. Derfor har han sørget for at samlingene nå er tilgjengelige. Han har testamentert hoveddelen til, som dekker hele Nord-Norge, til Statsarkivet i Trondheim, mens materiale som gjelder Målselvs historie er gitt til Målselv kommune. Betingelsen for å få benytte samlingene er ifølge Kiils testamente at man som kildehenvisning oppgir "Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie". 2

3 Om arkivet og katalogen Hoveddelen av arkivmaterialet som er beskrevet i denne katalogen, er notater, avskrifter og kopier Alf Kiil har benyttet til forskningsformål. Bakerst i katalogen finnes en serie under overskriften Privatarkiv hvor arkivboksene er merket med løpenumre fra P1 til P7. Dette materialet inneholder private brev, avisutklipp, forelesningsnotater m.m. Den delen av Alf Kiils samlinger som ble gitt til Målselv kommune, ble i hovedsak samlet inn under arbeidet med Målselv bygdehistorie. I samlingen finnes opplysninger om koloniseringen av Målselv på slutten av 1700-tallet, om kommunalforvaltningens fremvekst; om skolevesen og fattigvesen, om formannskap og kommunestyre. Det finnes også opplysninger om enkeltpersoner, slekter og gårder. Arkivet ble i 1998 grovordnet og listeført av daværende statsarkivar ved Statsarkivet i Tromsø Liv Mykland og arkivar Tove Johansen, tidligere ansatt ved Interkommunalt arkiv Troms (IKAT). I forbindelse med innhenting og ordning av første del av Målselv kommunes eldre arkiv i 2004, ble arkivmaterialet etter Alf Kiil gjennomgått på nytt, listeført og finordnet. 3

4 Fra koloni til kommune Utskrift og notater fra justisprotokoller for Helgeland (de første rydningsmenn i Målselv) Kopier, avskrifter - Helgeland: Kopp- og ildstedsskatt (1699, 1711), krigsstyr (1714), dragonutredning (1717), brannstyr (1730) Kolonisering og nyrydning notater, kildekopier, manuskripter Mappe merket Colonien - kopier 1798 Undersøkelsesforretning 25. april 1798 av amtmann Sommerfelt over allmenningen i Salangen, Malangen og Bardu i Senja fogderi Dokumenter angående undersøkelsesforretning av amtmann Sommerfelt ( ) Hans Kiil på Langnes, hans etterslekt på Tromsøysund ( ) Hans Kiil Corneliussen og saker mot han ( ) Innflytterne fra Nord-Østerdal (1791), Bardu ( ) "Søringer" i bygder utenfor Målselv-Bardu ( ), Innflyttede til Målselvdalen ( ), Målselv i eldre kilder ( ) Axel Hagemanns Opptegnelser fra tiden ( ), fra rydningstiden (1790-årene), forstrekninger til nybyggerne ( ). Kongelig resolusjon av 24. august 1791 med vedlegg Holmboe - ønske om å overta driften av almenningsskogene i Målselv og Bardu (1792) Holmboes forstrekning til nybyggerne ( ) Udatert Kartotekkort med arkivhenvisninger på stikkord Jens Holmboe, Misjonskollegiet mv Notater, kildekopier m.m. kopibok Målselv formannskap ( ), Biskop Kroghs visitasberetning (1806), notater om krigs og nødsårene (1801, ), Bardu-skogen ( ), Utflytterne fra Nord- Østerdalen (1791) Skogen i Målselv 1790-tallet Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, 4

5 statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe I Skogen i Målselv 1790-tallet Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe II Forslag til skogreglement Grensegang mellom Senjen og Tromsø fogderi Notater, kopier vedrørende retten til jord og skog, fiske og fangst i Målselv-området Notater, kopier angående Tromsø amtsformannskap: Landbruket (vandrelærere, amtsagronomer, beretninger for landhusholdningsselskapet m.m.) Notater, kopier - utbygging av fossekraft Om innvandrerne fra Østerdalen og Gudbrandsdalen ca Avskrifter fra Røros Kobberverksarkiv ( og ), materiale angående Østerdalen og 1700tallet - registrering av skifter, manntall (1664), notater fra kirkebøker ( ), panteboksforretninger ( ) Utdrag av tingbøker for Østerdalen t Notater om gårdshistorie og ættetavler, gårder i Østerdalen, og 1600-tallet t Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe I t Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe II Lasse Olsen Fagerlidalen og leiledningen på Prestegård i Øyer 5

6 Kirke-, fattig- og skolestell, kultur Manntall og kirkebokutdrag Målselv Kildekopier m.m. - religiøse og kirkelige forhold ( ), prester i Lenvik ( ), kirke og kirkegård ( ), kirkebygningskassen ( ), Hauge og Haugianerne ( ), fattigkommisjon (1865), skolevesen ( ) Kildekopier - fattigvesen Kildekopier - Målselv prestegård Presten og menigheten ( ) Kommunen ( ) 1865 Fra kallsbok for Målselv prestegjeld Utdrag av Målselv sogneprests kopibøker *** Bondevennforening i Målselv. Notater fra Folketidende Ulike emner Kildekopier vedrørende Bardu og Målselv - bumenn og de svenske reinsamene Drenger. Materiale om tjenestefolks rettigheter og kår (de som ikke eier matrikulert jord) Innberetninger om årsvekst Amtmannens femårsberetninger (Tromsø amt) Kopibok for fogden M. Nissen Drejer og Med register Dokumenter ( ) om en bortkommen pike på fem år, Ragnhild Haldorsdatter, som forsvant og døde i Målselv i Påskrift på omslaget: " 'En hendelse så sørgelig' Kopi av lappefogd Erik Myres dagbokopptegnelser Kopi av ligningsprotokoll fra Målselv kommune i henhold til lov om 6

7 fattigvesenet på landet 45, aut. 2. januar ( ) Kopi av ligningsprotokoll for Målselv ligningskommisjon ( ) Kopi av register til møtebøkene for Målselv kommunestyre Kopi av møtebok for Lenvik formannskap Registrering av avisstoff, notater Utpantnings, auksjons og eksekusjonsforretninger 1850/ til 1. oktober Politikk og politisk liv i Målselv Notater fra kilder som gjelder Karlsøy kommune ( ) Karlsøy: Prester, prestegård og prestegjeld ( ) 12 Trykksaker, avisutklipp Helgøy, Karlsøy, Malangen Notater til hjelp ved avslutning av Målselvhistorien Ønske om utskillelse av Øverbygd som eget herred 1837 Amtmannens femårsberetning Tromsø amt (trykt) Einar J. Haave: Maalselven og Bardu. Beretning om en undersøkelsesreise for selskapet til emigrasjonens indskrenking 1912 Utdrag av aviser, mest Tromsøposten og Tromsø stiftstidene Materiale samlet etter person, gård og emne Storjord ( ), Takelvdal ( ), Skogbrann (1844), Møkleby (Kjelelvlien - Kjervelvlien) (1844), Jensvoll (1952), Kirkesnes Kirkesmoen ( ), Alapmoen (1841), Elverum ( ), Evenstad, Iselvmo og Iselvdalen ( ), Bjørnstad (Nils Pedersen Bjørnstad), skoleholder Strømme Christophersen (omgangsskolelærer Bardu 1825-død 1844), Bakkehaug ( ), trykksaker angående Aase Nordmo Løvberg Brandskognes med Kjerelvdalen ( ), Brorstad ( ), Finnbakken ( ), Forhaabningshaugen ( ), Fossbakken Broderstad (Fossbakken Klokkergård)(1864), Fosshaug ( ), Fossli ( ), Fredriksberg ( ), Gullhav ( ), Kjeldmo ( ), Leirbakkmoen nedre ( ), Lunneborg (Bjørklia) ( ), Maukdal ( ), Moen (kalt Frydenlund 1793) ( ), Myre (1864), Nordmo ( ), Rognmoen ( ), Solli ( ), Storbakken ( ). 7

8 Fleskmo ( ), Takholmbukt ( ), Rossvoll ( ), Rossvoll Nedre ( ), Møllerhaug ( ), Pussholmen ( ), Pusserabben (1833), Hagerfjellet ( ), Rydningen ( ), Sommerbakken ( ), Kjerresnes ( ) Olsborg ( ), Elvskiftnes ( ), Fossmo ( ) Fagerlidal ( ), Finnsund ( ), Rustad ( ), Fagerli ( ), Utrapet ( ), Velta ( ), Brandskognes (1889) Fagerlidal ( ), Fagerli-Øverli Utrapet ( ) Nordhus ( ), Fleskmo Velta (1969), Målselv kommunes grenser ( ), Fagerlidal Sommerting Baltestad og Gisund på Vang 1732: Saker angående finner - skifter (1767 og 1803), manntall Gisund og Baltestad (1764, 1767); generaljordebok Gisund og Baltestad (1750). Manntall over Lenvik og Hillesøy sogn (1770), Finner i Målselv-Malangen ( ), Naveren i Malangen ( ) Sandens Lenvik ( ), Sultevigen indre og Sultenvik ytre i Lenvik ( ), Målsnes i Målselv ( ), Hollendernes i Målselv ( ), Grundnes i Målselv ( ) Gårdsopplysninger Målselv: Maukstad (1872), Skjeggesnes ( ), Skjellet (1834). Notater fra panteregistre og matrikler, flere gårder. En del enkeltutskrifter Medisinalberetninger fra Målselv 16# Amtmannens femårsberetninger Målselv Oppgaver over Åkerbruket Kopier fra kirkebok for Målselv: Inn- og utflyttede Folketelling 1865 for Målselv Kopi fra Lenvik kirkebok: Konfirmerede Dagbok for lappeoppsynet i 11. og 13. distrikt, Edvard Kiil

9 Målselv kommune formannskapet Møtebøker Innbundne kopier Kopibøker Innbundne kopier CopieBog for Monselven Copiebog for Monselven Brevjournal Dagbog for formandskapet i Monselven (Brevjournal) 9

10 ØVRIG ARKIV Finnmark Bosetning etc. Finnmark. Notater fra ulike kilder, 1500 og 1600-tallet Avskrifter og fotokopier angående Finnmark 1600 og 1700-tallet, særlig handel og fiskeri Dokumenter om frihandelstiden, legg I Dokumenter om frihandelstiden, legg II Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg I Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg II Finnmark, avskrifter og kopier. Legget er merket: Det almidelige Handelskompaniet Finnmark. Jordbruk ( ) Avskrifter angående Finnmark ( ). Hovedsakelig angående handel og fiskeri Kopier angående Nordenfjeldske generalkommandant, Vardøhus festning 1620 Angående utskrift av Vardøhus amts gamle justisprotokoller Kort fra UB avd. B Trondheim, Det kongelige norske Videnskabers selskap, bibliotek Deler av amtmanns Frimans kopibok Nordland, Tromsø og Senja Kopier av tingbøker for Troms 1600-og 1700-tallet Avskrift fra tingbok for Tromsø 1707, fra tingbøker** for Tromsø ( ), Tromsø justisprotokoll nr. 2 ( ) og nr. 3 ( ) Avskrift fra Senja tingbok nr. 6 ( ) Avskrift fra Senja og Tromsø justisprotokoll nummer 1,3,4,5,6,7 og 11 ( ) Uårene og kornforstrekningene. Bokmappe Kopier og avskrift av dokumenter vedrørende ekstraskatt i Nordland Materiale fra Riksarkivet 10

11 Kopier - ekstraskatten Nordland og Troms. Materiale fra Riksarkivet Avskrift av dokumenter fra Finmarkens amts arkiv Notater fra Fogderegnskap for Tromsø og Senjen Inneholder også noen opplysinger fra 1600-tallet. *** 07 Ligningsforretninger, innskudd Norges Bank 1816, Nordland og Troms Notater fra materiale i det kongelige bibliotek i København, tatt våren 1947 omfatter perioden , inneholder blant annet hyllingsbrev, klager til kongen m.m t Materiale fra håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo: Avskrift - Forklaring over Fogderiet Helgelands Tilstand og Beskaffenhet og Producter 1735 av fogd P.Broch Angell Kopi Helgelands fogderi fiskerne og Folkets Næring (No.415) Kopi Om Nordlands Amt (No 416) Kopi Senjen og Tromsø Fogderie 1768 (No 411) Lapper, finner, samer, kvener Avskrifter, notater vedrørende finner Finner (lapper) i Salten-området ( ) Finner (lapper) i Troms og Senja ( ) Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) og kvener (Troms og Nordland). Lyngen og finnene der ( misjonær-rapporter), Ofoten ( ), bufinner i Gisund tinglag (delvis med reindrift) Avskrifter, kopier vedrørende innflytting av lapper fra Sverige og tallet. Østlapper ( ). Markefinnene ( ) Avskrifter, kopier vedrørende Finnejordene bl.a. Matrikulering av finnerydninger i Tromsø fogderi (1723), finnerydninger i Salten ( ), finneplasser i Salten ( , ), kvenene ( ), Tysfjord ( ) Avskrifter, kopier om finner (lapper), Troms Materiale vedrørende lappeoppsynets virksomhet, kopier Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) ( ), hele Troms. Inneholder: Axel Hagemann: Flytlappernes skogødelæggelser i Tromsø 11

12 stift, Tromsø Skiveiene (Sjøvegan) gnr.20 i Salangen Forholdet mellom samer og bumenn (bl.a. Salten) Brotsverk og overgrep av bumenn mot finner og lapper (Bodø fjerding på Hernes ( ) Brotsverk og overgrep av finner og lapper, Salten, Bodø fjerding på Hernes ( ) Notater fra Senja og Tromsø fogderegnskap ( ) Grensetraktaten og lappene (1754 og 1756) Om den gjensidige lappeskatt (=finneskatt) og rett til reinbeite iflg. grensetraktaten av 1751 Lappesaker ( ), avisutklipp fra Departements Tiende 1844 om grensetraktat Kopier, avskrift - Handel Sverige-Ofoten ( ), Markeder og planer om marked, deriblant Kvænangsmarkedene ( ) Personer og slekter udatert Slektsopplysninger: Adrian Rokertsen Falkener, borgermester i Trondhjem i det 16.årh og hans etterslekt; slekten Figenschou; slekten Hegelund i Jylland; slekten Figenschou i Karlsøy; slekten Kiil. Lagmann Jacob Pedersøns forfedre i Jylland; slekten Urbanus-slekten fra Salten; slekten Bredal, klokkerslekt fra Tromsø Mads Pedersens slekt Slekten Quist 40 udatert Avskrifter, kopier, notater vedrørende Kiil-slekten Avskrifter, kopier, notater vedrørende familien Stabell. Stensil om Bastian Stabell Slekten Paus Slektstavler familien Kjær fra Finmarkens amt, plansje Kopier vedrørende Jacob Hersleb tallet Avskrifter, kopier vedrørende fogd i Salten Niels Myhre, død 5. juni Dokumenter vedrørende gården Nordviken i Alstadhaug i Nordland og familien Zahl Notater om Trondhjemsborgere, slutten av 1600-tallet. Bokmappe 12

13 Skippere og styrmenn Troms-skippere og -styrmenn Notater vedrørende skippere og styrmenn, Troms Bokmappe Avskrifter, kopier vedrørende jekteskippere Nordland Salg av krongods, auksjon 1729, opphevet ved kgl. res. 17. desember Salten og Helgelands fogderi Besiktigelse av Nord-Herøy gård 30. juni 1762 Dokumenter vedrørende gården Fiskvåg i Saltdalen ( ) Dokumenter vedrørende gården Handberget i Borge (Didrik Christian Schiölager) (1758) Beiarns kongelige allmenning (1807) Inndyr hovedgård, besiktigelse (1684) Bodøgård (1694, 1735) Dokumenter vedrørende Meløy ( ) Isach Jørgen Coldevins klage til kongen over fogden Grønbeck. Gjelder sikt og sakefallsrett. Alstadhaug prestegård, besiktigelse 1737 udatert Opplysninger om skifter - Helland gnr. 2, Helle 6, Ørsnes gnr.7, Øyhelle gnr. 10, 25 Fagerbakken, Haverdal, (Lofoten) Materiale vedrørende Jacob von der Lippe Parelius Jacob von der Lippe Parelius Avskrifter, kopier vedrørende Jacob von der Lippe Parelius. Sogneprest i Meldal - engasjerte seg i skolestell, fattigstell og 13

14 kulturelle anliggender Kopier vedrørende Parelius borgerlige skole i Trondheim Kopier vedrørende Parelius - fattigstell Handelshus Tvist mellom toller Helliesen og hans betjent Melchior Koch ( ) Stattholderskapet og Provideringskommisjonen ( ) "Bodøsaken" (1820) Bodøsaken II ( ). Omslag merket "Tolleren og amtmannen mfl." Kjøpmann og russisk visekonsul Johannes Sybrandt i Tromsø. Brev med ulike korrespondenter: Denovan, Crowe, Stead m. fl. skifte ( ) Korrespondanse til H. Hoe a/s Trondheim bl.a. med de samme utenlandske korrespondenter som Sybrandt ( ) 14

15 PRIVATARKIV Korrespondanse, manuskripter m.m. vedrørende bokprosjekter P Forberedelse av bygdeboksarbeid for Målselv kommune Korrespondanse i forbindelse med arbeidet med Målselv bygdehistorie 1981 Utgivelse av Målselv bygdebok Inneholder også privat korrespondanse om bygdboka Vedrørende trykking av Målselv bygdehistorie: kart, liste over illustrasjoner, belysende dokumenter til bilder Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken P Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen. Korrespondanse Korrespondanse med Øystein Bottolfsen og andre om felleshistorien, og om utgivelse av en egen nordnorsk kildeserie. Kiil stiller sitt materiale om Vesterålen til disposisjon for Felleshistorien. Kopi av manuskript: Slekt skal følge slekters gang. Kap.1 Krigs- og nødsår. Kapittel 7 Handel og samferdsel, forfatter ikke angitt Bergenshandelen (fra 1500-tallet) 22 sider Manuskript til deler av Kjerringøy handelssteds historie frem til Jens Ellingsens tid (1830-tallet), 35 maskinskrevne sider (upublisert). Korrespondanse med Nordland fylkemuseum ved Harry Ellingsen Manuskriptet er skrevet etter oppfordring fra Bodø bygdeboknemnd Fylkesmuseet gir nå ut handelshistorien, og vil at AK skal kutte ned manuskriptet 1988 Forslag om at Hadsel historielag gir ut nordnorske brev, basert på Alf Kiils samlinger. (Prosjektbeskrivelse stilet til Fylkeskonservatoren i Nordland fra Øystein Bottolfsen) udatert Norges økonomiske historie, notater av forelesninger fra professor Edvard Bull, diplomatikkens historie og andre forelesningsnotater, trolig Brev, avisutklipp og trykksaker angående Alf Kiils embetstid som statsarkivar i Trondheim P Private brev, kvitteringer, trykksaker m.m. 15

16 Trykksaker Korrespondanse vedrørende arkiv domsarkivene P4 Avisutklipp ( 3 omslag) P Gårdsdokumenter (kopier og avskrifter) innsamlet av Vilhelm Kiil født 1902, vesentlig ang. Fagerlidal. NAVF-søknad fra Vilhelm Kiil om arbeid med "Spesielle emner i norrøn mytologi og kultus Arkivsaker fra Alf Kiils bror Erling. Notater fra skolen. Et fotografi av Erling Kiil. Tillegg: Tilsendte manuskripter i kopi P6 udatert Kari Lindbekk: Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen bind I: og bind II: Stensilert, bind III P7 udatert Vidkun Haugli: Kopi av manuskript til Målselv bygdebok III: Jutulstad gnr. 106, Kristianamo gnr. 107, Tillermoen gnr. 108 udatert udatert Kopi av manuskript til Målselv bygdehisorie II (av Turid Følling Eilerten): Kretsen Målsnes og Hollendernes; Gnr 2 Hollendernes; Gnr. 6 Finnbakken; Gnr 7 Leirbekkmoen; gnr. 15 Kjeldmoen; gnr. 16, Brorstad. Kopi av manuskriptutkast til Målselv bygdehistorie gnr (noen gnr.mangler) - Elvskiftnes gnr 50, Finnsund gnr. 52, Rustad gnr. 53, Fagerlidal gnr. 54, Øvre Fleksmo (i daglig tale Velta gnr. 55), Nedre Fleskmo gnr. 56, Takholmbukt gnr 57, Sandbakken gnr. 58, Øvre Rosvold gnr. 59, Nedre Rosvold gnr. 60, Renfjellet; Storli gnr. 62, Kvannli gnr. 63, Møllerhaug gnr 65, Karlstad gnr. 66, Rundmo (Tussholm) gnr. 67, Pusserabben Fagerfjellet gnr. 68, Fuglemo gnr , Blomli gnr. 71, Fugleli gnr. 73, Sommerbakken gnr. 74, Kjerresnes gnr.76 16

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Årgang 23 nr. 2 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Medlemsblad for

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Innhold Side 3 Fra redaksjonen l Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Detaljer

Ved Otto Randolf Grüner

Ved Otto Randolf Grüner Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall,

Detaljer

Håndskriftbibliotekarenes møte i Trondheim 3. september 2004 Ellen Alm

Håndskriftbibliotekarenes møte i Trondheim 3. september 2004 Ellen Alm innblikk - Nummer 8 En bibliotekfaglig rapportserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim ISSN 1502-3990 Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim N U M M E R 8 Denne rapporten kan kopieres

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

Margarethe Wiig (1903-2002)

Margarethe Wiig (1903-2002) Solveig Andersen Prestefrue og bispinne Margarethe Wiig (1903-2002) - stemme for de stemmeløse - forfatter av samisk ABC Kilde: s. 4 Master i kristendomskunnskap AVH 5020 Våren 2013 Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

Malm og menn under 1700-tallet

Malm og menn under 1700-tallet Malm og menn under 1700-tallet AV THOR HELGE EIDSAUNE Thor Helge Eidsaune, konservator NMF ved Helgeland Museum avd. Rana. I Årbok for Rana 2004 viste undertegnede til våre manglende kunnskaper om hvem

Detaljer

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet.

Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Side 1 ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 1 2008 - Årgang 7 Kopiutdrag fra toppen av en side av et skifte fra 1794-95 fra Bjerve i Hobøl. Mer om skifter inne i bladet. Medlemsmøte

Detaljer

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E.

Hus i Norge. Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU Temahefte 32. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000. Jan E. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000 Hus i Norge Kilder om hus Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder Jan E. Horgen NIKU Temahefte 32 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs

Detaljer

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2003 Innledning Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet, og har som formål å fremme lokal- og regionalhistorisk

Detaljer

En historie om vanlige folk. Nord-Norge etter 1814: SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite

En historie om vanlige folk. Nord-Norge etter 1814: SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite KUNNSKAPSMAGASINET FRA UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET NR 1 2014 SAMFUNN: Tysk drøm ble tragedie FJELLRAS: Havbunnen kan gi svar POLHAVET: Vi kan for lite Nord-Norge etter 1814: En historie om vanlige

Detaljer

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud

Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855 Merete Sønsterud Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Født på Flakstad... 5 Familien på Karmøy... 8 7 år på Karmøy... 13 Hendelser

Detaljer

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum

Nedre Gjøvik Gård. i glassverkstida 1804 1860. Av Lissie Norland. Gjøvik Gårds Kultursentrum Nedre Gjøvik Gård i glassverkstida 1804 1860 Av Lissie Norland Gjøvik Gårds Kultursentrum Hovedfagsoppgave i etnologi Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier Høst 1998 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn

Detaljer

Gustav Steensland: Foreningsarkiver i Misjonsarkivet ordning og anvendelse. Side 1 av 5

Gustav Steensland: Foreningsarkiver i Misjonsarkivet ordning og anvendelse. Side 1 av 5 Gustav Steensland: Foreningsarkiver i Misjonsarkivet ordning og anvendelse. Side 1 av 5 Foreningsarkiver i Misjonsarkivet ordning og anvendelse. Foredrag på konferanse i regi av Landslaget for lokal- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4526 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/1572 I Saksbehandler: Randi Gundersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 045/11 I FORMANNSKAP I Dato: 30.05.2011

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE

1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE 4/2012 NOTAT Jens Johan Hyvik 1814 OG GRUNNLOVEN SETT FRA REGIONENE 1 Innhold 1814 og Grunnloven sett fra regionene... 3 Det vi vet... 4 Hvilken rolle spilte regionene i 1814?... 6 Nettverk... 9 Nytt statssenter

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer