Privatarkiv Alf Kiil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privatarkiv Alf Kiil"

Transkript

1 ALF KIILS SAMLINGER TIL NORDNORSK HISTORIE... 2 FRA KOLONI TIL KOMMUNE OM INNVANDRERNE FRA ØSTERDALEN OG GUDBRANDSDALEN CA KIRKE-, FATTIG- OG SKOLESTELL, KULTUR ULIKE EMNER MATERIALE SAMLET ETTER PERSON, GÅRD OG EMNE MÅLSELV KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtebøker Kopibøker Brevjournal ØVRIG ARKIV FINNMARK NORDLAND, TROMSØ OG SENJA LAPPER, FINNER, SAMER, KVENER PERSONER OG SLEKTER SKIPPERE OG STYRMENN NORDLAND MATERIALE VEDRØRENDE JACOB VON DER LIPPE PARELIUS HANDELSHUS PRIVATARKIV KORRESPONDANSE, MANUSKRIPTER M.M. VEDRØRENDE BOKPROSJEKTER TILLEGG: TILSENDTE MANUSKRIPTER I KOPI

2 Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie Alf Kiil ( ) var ansatt i Arkivverket i førti år, fra han begynte som arkivassistent ved Statsarkivet i Kristiansand i 1934 til han gikk av med pensjon i Kiil virket som statsarkivar ved Statsarkivet i Trondheim i 20 år. Følgende ble skrevet av tidligere statsarkivar i Tromsø Liv Mykland i et notat til Interkommunalt arkiv Troms, 1998 Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie består av mange typer materiale med forskjellig opphav. Felles for materialet er at det har inngått i Alf Kiils livslange arbeid med vår nordligste landsdels historie. Samlingene har stadig vært under supplering, og Kiil nyttiggjorde seg dem i mange sammenhenger. Materiale innsamlet og benyttet for ett formål, kan siden være brukt på ny ut fra andre problemstillinger. Det meste av materialet er løse dokumenter. Disse er organisert dels etter emne eller prosjekt, dels etter materialets art. En del arkivkilder er også bundet inn. Samlingene inneholder avskrifter og kopier av originalmateriale, samt Kiils notater, sammendrag og manuskriptutkast. I tillegg omfatter de avisutklipp, trykksaker og korrespondanse. Korrespondansen viser at Kiil ikke bare selv har innhentet materiale, men også har gitt råd, opplysninger og kildeveiledning til forskere og andre som henvendte seg til ham. Det gjøres oppmerksom på at samlingene inneholder Kiils utvalg av kilder, ikke nødvendigvis fullstendige avskrifter eller kopier. De er samlet inn fra flere kommunearkiv, statsarkivene og riksarkivene i Danmark og Norge. Dessuten fra universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen, Videnskabsselskabets bibliotek i Trondheim (Gunnerusbiblioteket) og Det Kongelige bibliotek i København, samt fra andre instanser og privatpersoner. Materialet varierer i mengde - enkelte emne er meget fyldig dokumentert, mens for andre emners vedkommende er mer sparsom dokumentasjon. Alf Kiil var klar over at hans samlinger var viktige også for andre som skulle arbeide med nordnorsk historie. Derfor har han sørget for at samlingene nå er tilgjengelige. Han har testamentert hoveddelen til, som dekker hele Nord-Norge, til Statsarkivet i Trondheim, mens materiale som gjelder Målselvs historie er gitt til Målselv kommune. Betingelsen for å få benytte samlingene er ifølge Kiils testamente at man som kildehenvisning oppgir "Alf Kiils samlinger til nordnorsk historie". 2

3 Om arkivet og katalogen Hoveddelen av arkivmaterialet som er beskrevet i denne katalogen, er notater, avskrifter og kopier Alf Kiil har benyttet til forskningsformål. Bakerst i katalogen finnes en serie under overskriften Privatarkiv hvor arkivboksene er merket med løpenumre fra P1 til P7. Dette materialet inneholder private brev, avisutklipp, forelesningsnotater m.m. Den delen av Alf Kiils samlinger som ble gitt til Målselv kommune, ble i hovedsak samlet inn under arbeidet med Målselv bygdehistorie. I samlingen finnes opplysninger om koloniseringen av Målselv på slutten av 1700-tallet, om kommunalforvaltningens fremvekst; om skolevesen og fattigvesen, om formannskap og kommunestyre. Det finnes også opplysninger om enkeltpersoner, slekter og gårder. Arkivet ble i 1998 grovordnet og listeført av daværende statsarkivar ved Statsarkivet i Tromsø Liv Mykland og arkivar Tove Johansen, tidligere ansatt ved Interkommunalt arkiv Troms (IKAT). I forbindelse med innhenting og ordning av første del av Målselv kommunes eldre arkiv i 2004, ble arkivmaterialet etter Alf Kiil gjennomgått på nytt, listeført og finordnet. 3

4 Fra koloni til kommune Utskrift og notater fra justisprotokoller for Helgeland (de første rydningsmenn i Målselv) Kopier, avskrifter - Helgeland: Kopp- og ildstedsskatt (1699, 1711), krigsstyr (1714), dragonutredning (1717), brannstyr (1730) Kolonisering og nyrydning notater, kildekopier, manuskripter Mappe merket Colonien - kopier 1798 Undersøkelsesforretning 25. april 1798 av amtmann Sommerfelt over allmenningen i Salangen, Malangen og Bardu i Senja fogderi Dokumenter angående undersøkelsesforretning av amtmann Sommerfelt ( ) Hans Kiil på Langnes, hans etterslekt på Tromsøysund ( ) Hans Kiil Corneliussen og saker mot han ( ) Innflytterne fra Nord-Østerdal (1791), Bardu ( ) "Søringer" i bygder utenfor Målselv-Bardu ( ), Innflyttede til Målselvdalen ( ), Målselv i eldre kilder ( ) Axel Hagemanns Opptegnelser fra tiden ( ), fra rydningstiden (1790-årene), forstrekninger til nybyggerne ( ). Kongelig resolusjon av 24. august 1791 med vedlegg Holmboe - ønske om å overta driften av almenningsskogene i Målselv og Bardu (1792) Holmboes forstrekning til nybyggerne ( ) Udatert Kartotekkort med arkivhenvisninger på stikkord Jens Holmboe, Misjonskollegiet mv Notater, kildekopier m.m. kopibok Målselv formannskap ( ), Biskop Kroghs visitasberetning (1806), notater om krigs og nødsårene (1801, ), Bardu-skogen ( ), Utflytterne fra Nord- Østerdalen (1791) Skogen i Målselv 1790-tallet Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, 4

5 statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe I Skogen i Målselv 1790-tallet Inneholder bl.a. dokumenter om rett til skog og skogshogst, skogfogder, sagbruk, ulovlig skogshugst, statens utvisningsrett, forholdet mellom staten og bønder. Mappe II Forslag til skogreglement Grensegang mellom Senjen og Tromsø fogderi Notater, kopier vedrørende retten til jord og skog, fiske og fangst i Målselv-området Notater, kopier angående Tromsø amtsformannskap: Landbruket (vandrelærere, amtsagronomer, beretninger for landhusholdningsselskapet m.m.) Notater, kopier - utbygging av fossekraft Om innvandrerne fra Østerdalen og Gudbrandsdalen ca Avskrifter fra Røros Kobberverksarkiv ( og ), materiale angående Østerdalen og 1700tallet - registrering av skifter, manntall (1664), notater fra kirkebøker ( ), panteboksforretninger ( ) Utdrag av tingbøker for Østerdalen t Notater om gårdshistorie og ættetavler, gårder i Østerdalen, og 1600-tallet t Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe I t Østerdalen: Notater og avskrifter ang gård og slekt. Mappe II Lasse Olsen Fagerlidalen og leiledningen på Prestegård i Øyer 5

6 Kirke-, fattig- og skolestell, kultur Manntall og kirkebokutdrag Målselv Kildekopier m.m. - religiøse og kirkelige forhold ( ), prester i Lenvik ( ), kirke og kirkegård ( ), kirkebygningskassen ( ), Hauge og Haugianerne ( ), fattigkommisjon (1865), skolevesen ( ) Kildekopier - fattigvesen Kildekopier - Målselv prestegård Presten og menigheten ( ) Kommunen ( ) 1865 Fra kallsbok for Målselv prestegjeld Utdrag av Målselv sogneprests kopibøker *** Bondevennforening i Målselv. Notater fra Folketidende Ulike emner Kildekopier vedrørende Bardu og Målselv - bumenn og de svenske reinsamene Drenger. Materiale om tjenestefolks rettigheter og kår (de som ikke eier matrikulert jord) Innberetninger om årsvekst Amtmannens femårsberetninger (Tromsø amt) Kopibok for fogden M. Nissen Drejer og Med register Dokumenter ( ) om en bortkommen pike på fem år, Ragnhild Haldorsdatter, som forsvant og døde i Målselv i Påskrift på omslaget: " 'En hendelse så sørgelig' Kopi av lappefogd Erik Myres dagbokopptegnelser Kopi av ligningsprotokoll fra Målselv kommune i henhold til lov om 6

7 fattigvesenet på landet 45, aut. 2. januar ( ) Kopi av ligningsprotokoll for Målselv ligningskommisjon ( ) Kopi av register til møtebøkene for Målselv kommunestyre Kopi av møtebok for Lenvik formannskap Registrering av avisstoff, notater Utpantnings, auksjons og eksekusjonsforretninger 1850/ til 1. oktober Politikk og politisk liv i Målselv Notater fra kilder som gjelder Karlsøy kommune ( ) Karlsøy: Prester, prestegård og prestegjeld ( ) 12 Trykksaker, avisutklipp Helgøy, Karlsøy, Malangen Notater til hjelp ved avslutning av Målselvhistorien Ønske om utskillelse av Øverbygd som eget herred 1837 Amtmannens femårsberetning Tromsø amt (trykt) Einar J. Haave: Maalselven og Bardu. Beretning om en undersøkelsesreise for selskapet til emigrasjonens indskrenking 1912 Utdrag av aviser, mest Tromsøposten og Tromsø stiftstidene Materiale samlet etter person, gård og emne Storjord ( ), Takelvdal ( ), Skogbrann (1844), Møkleby (Kjelelvlien - Kjervelvlien) (1844), Jensvoll (1952), Kirkesnes Kirkesmoen ( ), Alapmoen (1841), Elverum ( ), Evenstad, Iselvmo og Iselvdalen ( ), Bjørnstad (Nils Pedersen Bjørnstad), skoleholder Strømme Christophersen (omgangsskolelærer Bardu 1825-død 1844), Bakkehaug ( ), trykksaker angående Aase Nordmo Løvberg Brandskognes med Kjerelvdalen ( ), Brorstad ( ), Finnbakken ( ), Forhaabningshaugen ( ), Fossbakken Broderstad (Fossbakken Klokkergård)(1864), Fosshaug ( ), Fossli ( ), Fredriksberg ( ), Gullhav ( ), Kjeldmo ( ), Leirbakkmoen nedre ( ), Lunneborg (Bjørklia) ( ), Maukdal ( ), Moen (kalt Frydenlund 1793) ( ), Myre (1864), Nordmo ( ), Rognmoen ( ), Solli ( ), Storbakken ( ). 7

8 Fleskmo ( ), Takholmbukt ( ), Rossvoll ( ), Rossvoll Nedre ( ), Møllerhaug ( ), Pussholmen ( ), Pusserabben (1833), Hagerfjellet ( ), Rydningen ( ), Sommerbakken ( ), Kjerresnes ( ) Olsborg ( ), Elvskiftnes ( ), Fossmo ( ) Fagerlidal ( ), Finnsund ( ), Rustad ( ), Fagerli ( ), Utrapet ( ), Velta ( ), Brandskognes (1889) Fagerlidal ( ), Fagerli-Øverli Utrapet ( ) Nordhus ( ), Fleskmo Velta (1969), Målselv kommunes grenser ( ), Fagerlidal Sommerting Baltestad og Gisund på Vang 1732: Saker angående finner - skifter (1767 og 1803), manntall Gisund og Baltestad (1764, 1767); generaljordebok Gisund og Baltestad (1750). Manntall over Lenvik og Hillesøy sogn (1770), Finner i Målselv-Malangen ( ), Naveren i Malangen ( ) Sandens Lenvik ( ), Sultevigen indre og Sultenvik ytre i Lenvik ( ), Målsnes i Målselv ( ), Hollendernes i Målselv ( ), Grundnes i Målselv ( ) Gårdsopplysninger Målselv: Maukstad (1872), Skjeggesnes ( ), Skjellet (1834). Notater fra panteregistre og matrikler, flere gårder. En del enkeltutskrifter Medisinalberetninger fra Målselv 16# Amtmannens femårsberetninger Målselv Oppgaver over Åkerbruket Kopier fra kirkebok for Målselv: Inn- og utflyttede Folketelling 1865 for Målselv Kopi fra Lenvik kirkebok: Konfirmerede Dagbok for lappeoppsynet i 11. og 13. distrikt, Edvard Kiil

9 Målselv kommune formannskapet Møtebøker Innbundne kopier Kopibøker Innbundne kopier CopieBog for Monselven Copiebog for Monselven Brevjournal Dagbog for formandskapet i Monselven (Brevjournal) 9

10 ØVRIG ARKIV Finnmark Bosetning etc. Finnmark. Notater fra ulike kilder, 1500 og 1600-tallet Avskrifter og fotokopier angående Finnmark 1600 og 1700-tallet, særlig handel og fiskeri Dokumenter om frihandelstiden, legg I Dokumenter om frihandelstiden, legg II Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg I Finnmark, avskrifter og kopier fra perioden, legg II Finnmark, avskrifter og kopier. Legget er merket: Det almidelige Handelskompaniet Finnmark. Jordbruk ( ) Avskrifter angående Finnmark ( ). Hovedsakelig angående handel og fiskeri Kopier angående Nordenfjeldske generalkommandant, Vardøhus festning 1620 Angående utskrift av Vardøhus amts gamle justisprotokoller Kort fra UB avd. B Trondheim, Det kongelige norske Videnskabers selskap, bibliotek Deler av amtmanns Frimans kopibok Nordland, Tromsø og Senja Kopier av tingbøker for Troms 1600-og 1700-tallet Avskrift fra tingbok for Tromsø 1707, fra tingbøker** for Tromsø ( ), Tromsø justisprotokoll nr. 2 ( ) og nr. 3 ( ) Avskrift fra Senja tingbok nr. 6 ( ) Avskrift fra Senja og Tromsø justisprotokoll nummer 1,3,4,5,6,7 og 11 ( ) Uårene og kornforstrekningene. Bokmappe Kopier og avskrift av dokumenter vedrørende ekstraskatt i Nordland Materiale fra Riksarkivet 10

11 Kopier - ekstraskatten Nordland og Troms. Materiale fra Riksarkivet Avskrift av dokumenter fra Finmarkens amts arkiv Notater fra Fogderegnskap for Tromsø og Senjen Inneholder også noen opplysinger fra 1600-tallet. *** 07 Ligningsforretninger, innskudd Norges Bank 1816, Nordland og Troms Notater fra materiale i det kongelige bibliotek i København, tatt våren 1947 omfatter perioden , inneholder blant annet hyllingsbrev, klager til kongen m.m t Materiale fra håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo: Avskrift - Forklaring over Fogderiet Helgelands Tilstand og Beskaffenhet og Producter 1735 av fogd P.Broch Angell Kopi Helgelands fogderi fiskerne og Folkets Næring (No.415) Kopi Om Nordlands Amt (No 416) Kopi Senjen og Tromsø Fogderie 1768 (No 411) Lapper, finner, samer, kvener Avskrifter, notater vedrørende finner Finner (lapper) i Salten-området ( ) Finner (lapper) i Troms og Senja ( ) Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) og kvener (Troms og Nordland). Lyngen og finnene der ( misjonær-rapporter), Ofoten ( ), bufinner i Gisund tinglag (delvis med reindrift) Avskrifter, kopier vedrørende innflytting av lapper fra Sverige og tallet. Østlapper ( ). Markefinnene ( ) Avskrifter, kopier vedrørende Finnejordene bl.a. Matrikulering av finnerydninger i Tromsø fogderi (1723), finnerydninger i Salten ( ), finneplasser i Salten ( , ), kvenene ( ), Tysfjord ( ) Avskrifter, kopier om finner (lapper), Troms Materiale vedrørende lappeoppsynets virksomhet, kopier Avskrifter, kopier vedrørende finner (lapper) ( ), hele Troms. Inneholder: Axel Hagemann: Flytlappernes skogødelæggelser i Tromsø 11

12 stift, Tromsø Skiveiene (Sjøvegan) gnr.20 i Salangen Forholdet mellom samer og bumenn (bl.a. Salten) Brotsverk og overgrep av bumenn mot finner og lapper (Bodø fjerding på Hernes ( ) Brotsverk og overgrep av finner og lapper, Salten, Bodø fjerding på Hernes ( ) Notater fra Senja og Tromsø fogderegnskap ( ) Grensetraktaten og lappene (1754 og 1756) Om den gjensidige lappeskatt (=finneskatt) og rett til reinbeite iflg. grensetraktaten av 1751 Lappesaker ( ), avisutklipp fra Departements Tiende 1844 om grensetraktat Kopier, avskrift - Handel Sverige-Ofoten ( ), Markeder og planer om marked, deriblant Kvænangsmarkedene ( ) Personer og slekter udatert Slektsopplysninger: Adrian Rokertsen Falkener, borgermester i Trondhjem i det 16.årh og hans etterslekt; slekten Figenschou; slekten Hegelund i Jylland; slekten Figenschou i Karlsøy; slekten Kiil. Lagmann Jacob Pedersøns forfedre i Jylland; slekten Urbanus-slekten fra Salten; slekten Bredal, klokkerslekt fra Tromsø Mads Pedersens slekt Slekten Quist 40 udatert Avskrifter, kopier, notater vedrørende Kiil-slekten Avskrifter, kopier, notater vedrørende familien Stabell. Stensil om Bastian Stabell Slekten Paus Slektstavler familien Kjær fra Finmarkens amt, plansje Kopier vedrørende Jacob Hersleb tallet Avskrifter, kopier vedrørende fogd i Salten Niels Myhre, død 5. juni Dokumenter vedrørende gården Nordviken i Alstadhaug i Nordland og familien Zahl Notater om Trondhjemsborgere, slutten av 1600-tallet. Bokmappe 12

13 Skippere og styrmenn Troms-skippere og -styrmenn Notater vedrørende skippere og styrmenn, Troms Bokmappe Avskrifter, kopier vedrørende jekteskippere Nordland Salg av krongods, auksjon 1729, opphevet ved kgl. res. 17. desember Salten og Helgelands fogderi Besiktigelse av Nord-Herøy gård 30. juni 1762 Dokumenter vedrørende gården Fiskvåg i Saltdalen ( ) Dokumenter vedrørende gården Handberget i Borge (Didrik Christian Schiölager) (1758) Beiarns kongelige allmenning (1807) Inndyr hovedgård, besiktigelse (1684) Bodøgård (1694, 1735) Dokumenter vedrørende Meløy ( ) Isach Jørgen Coldevins klage til kongen over fogden Grønbeck. Gjelder sikt og sakefallsrett. Alstadhaug prestegård, besiktigelse 1737 udatert Opplysninger om skifter - Helland gnr. 2, Helle 6, Ørsnes gnr.7, Øyhelle gnr. 10, 25 Fagerbakken, Haverdal, (Lofoten) Materiale vedrørende Jacob von der Lippe Parelius Jacob von der Lippe Parelius Avskrifter, kopier vedrørende Jacob von der Lippe Parelius. Sogneprest i Meldal - engasjerte seg i skolestell, fattigstell og 13

14 kulturelle anliggender Kopier vedrørende Parelius borgerlige skole i Trondheim Kopier vedrørende Parelius - fattigstell Handelshus Tvist mellom toller Helliesen og hans betjent Melchior Koch ( ) Stattholderskapet og Provideringskommisjonen ( ) "Bodøsaken" (1820) Bodøsaken II ( ). Omslag merket "Tolleren og amtmannen mfl." Kjøpmann og russisk visekonsul Johannes Sybrandt i Tromsø. Brev med ulike korrespondenter: Denovan, Crowe, Stead m. fl. skifte ( ) Korrespondanse til H. Hoe a/s Trondheim bl.a. med de samme utenlandske korrespondenter som Sybrandt ( ) 14

15 PRIVATARKIV Korrespondanse, manuskripter m.m. vedrørende bokprosjekter P Forberedelse av bygdeboksarbeid for Målselv kommune Korrespondanse i forbindelse med arbeidet med Målselv bygdehistorie 1981 Utgivelse av Målselv bygdebok Inneholder også privat korrespondanse om bygdboka Vedrørende trykking av Målselv bygdehistorie: kart, liste over illustrasjoner, belysende dokumenter til bilder Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken Korrespondanse vedrørende Arkivhåndboken P Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen. Korrespondanse Korrespondanse med Øystein Bottolfsen og andre om felleshistorien, og om utgivelse av en egen nordnorsk kildeserie. Kiil stiller sitt materiale om Vesterålen til disposisjon for Felleshistorien. Kopi av manuskript: Slekt skal følge slekters gang. Kap.1 Krigs- og nødsår. Kapittel 7 Handel og samferdsel, forfatter ikke angitt Bergenshandelen (fra 1500-tallet) 22 sider Manuskript til deler av Kjerringøy handelssteds historie frem til Jens Ellingsens tid (1830-tallet), 35 maskinskrevne sider (upublisert). Korrespondanse med Nordland fylkemuseum ved Harry Ellingsen Manuskriptet er skrevet etter oppfordring fra Bodø bygdeboknemnd Fylkesmuseet gir nå ut handelshistorien, og vil at AK skal kutte ned manuskriptet 1988 Forslag om at Hadsel historielag gir ut nordnorske brev, basert på Alf Kiils samlinger. (Prosjektbeskrivelse stilet til Fylkeskonservatoren i Nordland fra Øystein Bottolfsen) udatert Norges økonomiske historie, notater av forelesninger fra professor Edvard Bull, diplomatikkens historie og andre forelesningsnotater, trolig Brev, avisutklipp og trykksaker angående Alf Kiils embetstid som statsarkivar i Trondheim P Private brev, kvitteringer, trykksaker m.m. 15

16 Trykksaker Korrespondanse vedrørende arkiv domsarkivene P4 Avisutklipp ( 3 omslag) P Gårdsdokumenter (kopier og avskrifter) innsamlet av Vilhelm Kiil født 1902, vesentlig ang. Fagerlidal. NAVF-søknad fra Vilhelm Kiil om arbeid med "Spesielle emner i norrøn mytologi og kultus Arkivsaker fra Alf Kiils bror Erling. Notater fra skolen. Et fotografi av Erling Kiil. Tillegg: Tilsendte manuskripter i kopi P6 udatert Kari Lindbekk: Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen bind I: og bind II: Stensilert, bind III P7 udatert Vidkun Haugli: Kopi av manuskript til Målselv bygdebok III: Jutulstad gnr. 106, Kristianamo gnr. 107, Tillermoen gnr. 108 udatert udatert Kopi av manuskript til Målselv bygdehisorie II (av Turid Følling Eilerten): Kretsen Målsnes og Hollendernes; Gnr 2 Hollendernes; Gnr. 6 Finnbakken; Gnr 7 Leirbekkmoen; gnr. 15 Kjeldmoen; gnr. 16, Brorstad. Kopi av manuskriptutkast til Målselv bygdehistorie gnr (noen gnr.mangler) - Elvskiftnes gnr 50, Finnsund gnr. 52, Rustad gnr. 53, Fagerlidal gnr. 54, Øvre Fleksmo (i daglig tale Velta gnr. 55), Nedre Fleskmo gnr. 56, Takholmbukt gnr 57, Sandbakken gnr. 58, Øvre Rosvold gnr. 59, Nedre Rosvold gnr. 60, Renfjellet; Storli gnr. 62, Kvannli gnr. 63, Møllerhaug gnr 65, Karlstad gnr. 66, Rundmo (Tussholm) gnr. 67, Pusserabben Fagerfjellet gnr. 68, Fuglemo gnr , Blomli gnr. 71, Fugleli gnr. 73, Sommerbakken gnr. 74, Kjerresnes gnr.76 16

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta)

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Gamle Strinda Tjøtta På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Temakveld DIS-Sør-Trøndelag 13.febr.2014 Ved Sølvi Løchen Privatarkiver

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Registrering av dødsfall Sorenskriver, Byfogd/Magistrat. Lensmannen. Kirkebøker/klokkerbøker. Morsmapper. Sykehusarkiv.

Registrering av dødsfall Sorenskriver, Byfogd/Magistrat. Lensmannen. Kirkebøker/klokkerbøker. Morsmapper. Sykehusarkiv. Registrering av dødsfall Sorenskriver, Byfogd/Magistrat Melding om dødsfall skulle gjøres for alle innbyggere fra og med 1792. Dødsfallsmeldingene skulle sendes fra lensmannen og presten, (i byene også

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

OSLO AKERSHUS ØSTFOLD HEDMARK. Slektslenker på Internett KILDER PÅ INTERNETT TIL HJELP I SLEKTSFORSKNINGEN

OSLO AKERSHUS ØSTFOLD HEDMARK. Slektslenker på Internett KILDER PÅ INTERNETT TIL HJELP I SLEKTSFORSKNINGEN KILDER PÅ INTERNETT TIL HJELP I SLEKTSFORSKNINGEN OSLO 1. Oslos historie: http://www.vigerust.net/oslo/osloindex.html 2. Christiania-folk 1845: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/oba/searchpage.asp?table=lign1845&language=nor&sear

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Om Lars Berg Lars Kornelius Edvard Berg (født 16. mai 1901 på Kvaløya i daværende Hillesøy kommune, død 11.

Detaljer

Statsarkivets tilbud og erfaringer Av: Trond Inge Karlsen, arkivar, Statsarkivet i Tromsø.

Statsarkivets tilbud og erfaringer Av: Trond Inge Karlsen, arkivar, Statsarkivet i Tromsø. Foredrag holdt på Kontaktseminar 26. mai 2005. Statsarkivets tilbud og erfaringer Av: Trond Inge Karlsen, arkivar, Statsarkivet i Tromsø. Innledning Statsarkivet i Tromsø er depot for regional og lokal

Detaljer

Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen

Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen Avgrensninger Kildene jeg skal bruke som eksempel, er alle henta fra Vesterålen, og jeg vil stort sett holde

Detaljer

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD BJØRG EVJEN OG LARS IVAR HANSEN (RED.) NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD Etniske relasjoner i historisk perspektiv PAX FORLAG A/S, OSLO 2008 INNHOLD FORORD 13 INNLEDNING KAPITTEL I. KJÆRT BARN - MANGE NAVN

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Slektsforskerdagen 2011

Slektsforskerdagen 2011 Kilder ved statsarkivet i Trondheim Slektsforskerdagen 2011 DIS-Salten Slektshistorielag ved Per-Olav Broback Rasch Dette skal vi se på Bakgrunn for å benytte nye kilder Forskjell fra kirkebøker, folketellinger

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

7. Folketellingen 1801

7. Folketellingen 1801 7. Folketellingen 1801 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentet 3.1.1. Folketellingen 1801 er enestående. Det er fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE 1978 Saksinndeling BOSETTING OG BEFOLKNING - side 14 Folketallet omkring Folketellingen av 1801-20 ff reformasjonen 14 Kurver over fødsler og dødsfall

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr.

5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr. 5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr. 21 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentene 3.1.1. Dokumenter

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder Slektsgransking - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011 Dette skal vi se nærmere på: Hvem kan drive med slektsgransking? Hvor begynner vi? Offentlige arkiver Privatarkiver Gotisk håndskrift

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 9 - Karl Pettersen

Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 9 - Karl Pettersen Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 9 - Karl Pettersen Om Karl Pettersen Karl Pettersen (døpt til Carl Johan Pettersen) ble født i Tromsø i 1826, og døde i 1890. Han vokste opp i Storgata

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet

Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet 1 Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet Tilvisingane nedanfor er fordelt på følgjande 5 landsdelar (stift): I Austlandet (Akershus/Kristiania

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Sorenskriver/byfogd De eldste tingbøkene fram til ca 1800 ligger på nettet. De nyere er på arkivet.

Sorenskriver/byfogd De eldste tingbøkene fram til ca 1800 ligger på nettet. De nyere er på arkivet. Kilder som ikke ligger på nett Elin Jacobsen De arkivene som befinner seg på Statsarkivet på Dora er arkivene til den lokale statsadministrajon i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Privatarkiv nr. 23. Havig-familien

Privatarkiv nr. 23. Havig-familien Privatarkiv 23 Havig-familien Johan Jørgensen Havig var født i 1779. Han var lærer i Sævik sokn til 1806 da han ble ansatt som lensmann. Han døde i 1826. Hans kone var Birgitte (Berithe) Jonsdatter Berg,

Detaljer

INNHOLDET I FROGN HISTORIELAGS ARKIV. Fordelt på saksområder

INNHOLDET I FROGN HISTORIELAGS ARKIV. Fordelt på saksområder INNHOLDET I FROGN HISTORIELAGS ARKIV Fordelt på saksområder Innhold 1. Arkeologi 2. Eiendomsforhold 3. Embedsmenn 4. Folketellinger 5. Foreningsliv 6. Historie - generell 7. Historie - Drøbak og Frogn

Detaljer

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister

Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister www.nr.no Forskningsproblemstillinger knyttet til historisk befolkningsregister Lars Holden Oktober 2017 Forskning Finansieringen av HBR er motivert av forskning medisin, demografi, historie, samfunnsvit,...

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/34 Sakstittel: BEHANDLING AV BYGDEBOKKONTORETS DOKUMENTSAMLING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004153 Innsendt 19.06.2014 15:11:27

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004153 Innsendt 19.06.2014 15:11:27 Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004153 Innsendt 19.06.2014 15:11:27 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Skoleprotokoller fra Målselv

Detaljer

Telemark Museum Forvalter

Telemark Museum Forvalter Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004074 Innsendt 13.06.2014 12:22:41 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Slekten Aalls arkiv på

Detaljer

BISKOPEN I TROMSØ STIFT HÅLOGALAND/NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ARKIVKATALOG 1804-1980

BISKOPEN I TROMSØ STIFT HÅLOGALAND/NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ARKIVKATALOG 1804-1980 BISKOPEN I TROMSØ STIFT HÅLOGALAND/NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ARKIVKATALOG 1804-1980 Statsarkivet i Tromsø 1994 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 OM EMBETET...3 OM ARKIVET OG KATALOGEN...4 ARKIVET...6 KOPIBØKER

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 Premiering Nyttårstreffen 27-28.01.2012 Arr. Sandnessund Skytterlag 1. Anniken Lorentzen Tromsø 47 48 49 144 70,- 2. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 47 47 47 141 0,- Pengepremier

Detaljer

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49.

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49. Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon 20.09.06. av NEMN H O V E D D E L Ms.1906

Detaljer

Bevaringsplanarbeidet i Nordland

Bevaringsplanarbeidet i Nordland Bevaringsplanarbeidet i Nordland Arnstein Kjelaas 12. november 2015 Foto: Peter Hamlin Oversikt Bakgrunn Utfordringer Hvordan vi arbeider Status Bakgrunn/historikk Fylkeskoordinerende institusjon «Privatarkiv

Detaljer

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks NORDKJOSBOTN

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks NORDKJOSBOTN Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks 112 9049 NORDKJOSBOTN Roger Bakken V73 0,-kr 50 48 46 144 93 237 96 333 Ken Bråthen 3 0,-kr 49 44 48 141 91 232 88 320 Pengepremier 25-skudd kl. 3 232 0,-kr

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00111-011 U Datert: 01.12.04 Arkiv: 611 G21 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Arne Haugstad Sak: SØKNAD OM KJØP AV TOMT/AREAL TIL PRIVAT LEGEKONTOR/SENTER Dok: SVAR ANG. ANG. KJØP AV TOMTER SOLBAKKEN

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014

Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 Møtedato: 28. oktober 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 16.10.2015 Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Flakstad Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Fiskeri og jordbruk i Flakstad Lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk Disse næringene har vært en

Detaljer

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005)

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Samisk arkiv Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Stiftelse Historikk 1988: Prosjektet Samiske arkiver (Nordisk samisk institutt, Forskningsrådet og Riksarkivaren) 1995: Privat stiftelse

Detaljer

Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978

Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978 A-0034 Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978 Arkivkatalog 2011 Innhold INNLEDNING... 3 Om Innvandrer-/kvenmonumentprosjektet... 3 Om arkivet... 4 D. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane

Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane Gaularseminaret, 5.11.2013 Oddmund L. Hoel Tema 1763 1814 1837 1898 1901 1913 1763: Bergenhus amt delt Vik i Sogn 30. mars 1814 Kjelde: Fullmakter til Riksforsamlinga,

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Uke Sekretær Mandag 10 03.03.14 Mandag 10 03.03.14 11.00 114 Vega Vega Havhotell, Vega 20.00 111 Sømna Sømna Kro og Gjestegård,

Detaljer

NTNU UB, Gunnerusbiblioteket. Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers:

NTNU UB, Gunnerusbiblioteket. Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket Bryllupsvers fra 1700-tallet. Av Sølvi Løchen. Leilighetsvers: 1700-tallets litteratur var i Europa preget av rokokko. På nettstedet uis.no står det: «karakteristisk trekk

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer