Program Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE"

Transkript

1 Program Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole... 2 Barnehage... 3 Skolefritidsordning (SFO)... 4 Byutvikling... 4 Bynært landbruk og matproduksjon... 5 Næring og nyskaping... 6 Samferdsel... 7 Kollektiv- og sykkelsatsing... 8 Energi og miljø... 8 Helse og omsorg... 9 Rusomsorg og psykiatri Barnevernet Idrett og fritid Trondheim Kommune Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som en del av verden Trondheim som studentby Kultur Bibliotek, film og kino Kirke og livssyn... 14

3 Program for Trondheim Senterparti Innledning Målet for Senterpartiets politikk er å skape et solidarisk felleskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Vi ønsker at Trondheims innbyggere skal føle tilhørighet til sin kommune og sitt nærmiljø, og enkeltmennesket skal gis muligheten til å være med å bestemme over sin egen livssituasjon. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og bærekraftig forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et nærmiljø som skaper trygghet, identitet, engasjement og kulturelt rotfeste. Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv, kan ikke lokalmiljøene leve. Senterpartiet i Trondheim vil sette livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår. Senterpartiet ønsker et aktivt og godt samarbeid med nabokommunene og regionen for øvrig. Mål for perioden Med hjerte for hele Trondheim skal Senterpartiet i kommunevalgperioden legge til rette for: Ansvarlig kommuneøkonomi, folkestyre og åpenhet i forvaltningen Ta vare på matjorda vår Økt lærertetthet og mer praktisk undervisning i barnehage og skole Skape trygghet for alderdommen og styrke den hjemmebaserte omsorgen Styrke det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen Utvikle Trondheim til å bli en ledende by for næring og verdiskapning 1

4 Kommunal økonomi og forvaltning Senterpartiet vil føre en ansvarlig og sunn økonomisk politikk. Senterpartiet vil ikke øke eiendomsskatten ut over dagens nivå. På lengre sikt bør eiendomsskatten reduseres for næringslivet. Det er viktig for Senterpartiet i Trondheim at vi holder fast på handlingsregelen som er vedtatt av bystyret. Senterpartiet vil fortsette arbeidet med å redusere det kommunale låneopptaket gjennom å bedre prosessene med kommunale investeringer. Utvikle et hjemmemarked for lokale varer og tjenester, ved at kommunen i sine innkjøp legger vekt på lokalt innhold i sine innkjøp. Kommunen må også ta initiativ ovenfor lokalt næringsliv til en kjøp lokalt-kampanje. Senterpartiet ønsker ikke å innføre parlamentarisk styreform i Trondheim kommune. Skole, oppvekst og utdanning Skole Senterpartiet verner om den offentlige fellesskolen. Samtidig skal det være rom for private skoler basert på alternativ pedagogikk. Trondheim har et internasjonalt forskningsmiljø, og skal kunne tilby flerspråklige skoler i samarbeid med private aktører. At lærertettheten må økes for å kunne gi hver enkelt elev tilpasset opplæring (Inntil 15 elever i 1. til 4.trinn og inntil 20 elever i 5. til 10. trinn). At lærerens tid må brukes til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene, mens det tas i bruk andre fagressurser til å ta administrative oppgaver. Det er viktig for Senterpartiet at arbeidstiden i skolen skal organiseres slike at pedagogisk og faglig kompetanse blir brukt best mulig. At kommunen må legge til rette for at lærere får muligheter å gjennomføre videreutdanning, samt at lærerkollegiet får mulighet til å ta etterutdanning. At den enkelte skole får anledning til å fordype seg i saker som er viktig for lokalmiljøet, og at kunnskap om lokalt næringsliv og historie inngår i undervisningen. At alle elever får minimum en time tilrettelagt fysisk aktivitet i skoletiden daglig. Dette skal ikke skje på bekostning av andre skolefag. Det satses på den fysiske skolesekken ; et samarbeid mellom skole og idrett for å fremme fysisk aktivitet. At alle skolene i Trondheim har et godt kulturtilbud gjennom blant annet den kulturelle skolesekken. At praktisk og variert undervisning skal fortsatt være et viktig satsningsområde for skolen. Alle ungdomskoler skal ha tilbud om valgfag med fordypning i teoretisk og praktiske fag, tilbud om arbeidslivsfag og arbeid med elevbedrifter gjennom for eksempel samarbeid med 2

5 Ungt Entreprenørskap. De praktisk estetiske fagene i skolen skal styrkes. Vi skal ha lærere med god fagkompetanse til å undervise i disse fagene, og det sikres ved å styrke og utvikle samarbeidet mellom skolene og NTNU. At det legges til rette for at skolene kan bruke gårdsbruk som læringsarena gjennom økt satsing på Inn på tunet. At lavterskeltilbudet ved skolene forsterkes. Spesielt gjelder dette skolehelsetjenesten, helsesøster- og rådgivningstjenesten. Senterpartiet ønsker å ha sosiallærer på alle skoler, og psykososiale team i hver bydel. At alle elever skal ha gode skolebygg, og at vi fortsetter arbeidet med skoleinvesteringer. Det daglige vedlikeholdet er viktig, og derfor mener vi at alle skoler skal ha egen vaktmester som også har ansvar for kommunale idrettsbygg som er tilknyttet skolen. At skolene i Trondheim ikke deltar i nasjonale prøver slik som nå, men går over til utvalgsprøver. Styrke psykososial kompetanse på skolene. At skole hjem samarbeidet prioriteres og utvikles. At sunt kosthold er viktig for en god skolehverdag. Senterpartiet vil tilby alle barn i skolen skolemat, frukt og grønnsaker på skolen. Barnehage Senterpartiet vil ha oppmerksomhet på barnehagens kvalitet og innhold. Senterpartiet vil legge vekt på mindre barnegrupper, på kompetanseheving og økt pedagogtetthet i barnehagen. Barnehager skal i størst mulig grad ligge nært barnas bosted for å unngå unødig transport og tidsbruk. Øke pedagogtettheten i alle barnehager. At kommunale og private barnehager skal likestilles økonomisk. Ha tilrettelagt veiledning av nyutdannede barnehagelærere i barnehagen. Flere frilufts- og gårdsbarnehager og aktiv bruk av besøksgårder. Ansette kokker i kommunale barnehager fordi kosthold er viktig. Dette vil også frigi tid til pedagogisk arbeid for det øvrige personalet. Øke fokus på barns språkutvikling i barnehagen og øke de ansattes kompetanse på barns språkutvikling. At alle ansatte i barnehagen skal ha pedagogisk kompetanse. Barnehagen skal være en aktiv og god lærebedrift og ufaglærte assistenter skal gis tilbud om å ta fagbrev. Dette vil 3

6 Senterpartiet gjennomføre ved å øke antall lærlingeplasser i kommunale barnehager og oppfordre private til å gjøre det samme. At budsjettmodellen i barnehagen endres slik at den blir lik den som er for skole. Budsjettene skal tildeles etter reallønna og ikke snittlønna til de ansatte. Verne om den frie leken og gi barn nok tid til fri utfoldelse i barnehagen. At arbeidstiden i barnehagen skal organiseres slik at pedagogisk kompetanse blir brukt best mulig og i mindre grad på kartleggingsverktøy. Skolefritidsordning (SFO) Senterpartiet ønsker å bedre SFO. Det må være et større samsvar mellom foreldrebetaling og kvalitet. SFO skal være et pedagogisk og meningsfylt tilbud. SFO skal ha ledere med formell pedagogisk kompetanse, og et bemanningsnivå som sikrer et trygt miljø og forebygger mobbing. Jobbe for at alle SFO skal ha egen faglig leder med pedagogisk kompetanse. Ha økt fokus på aktiviteter, utflukter og bruk av nærmiljø i SFO-hverdagen. Tilby barn et godt kosthold på SFO og kostholdsveiledning til ansatte og foreldre. Benytte studenter og pensjonister med pedagogisk kompetanse som leksehjelp på frivillig basis. At SFO skal ha egne lokaler på skolen, fordi barn trenger et skille mellom skole og fritid. Verne om den frie leken i SFO, og ha god balanse mellom organisert fritid og fri lek. Byutvikling En helhetlig og fremtidsrettet byutvikling skal fremme trivsel og miljø. Aktiv arealplanlegging, forvaltning og fortetting er nødvendig for å redusere transportbehov og verne verdifull matjord. Slik skapes gode bomiljø der det er enkelt å komme seg fram i byen, både for personer og varer. Dette handler om kort vei mellom bolig, offentlige tilbud, handel og arbeid, samtidig vi ivaretar arealressurser for framtidig vekst, utvikling og miljøvennlige transportløsninger. At byen skal utvikles i et langsiktig og helhetlig perspektiv og gi verdier som varer. Dette gjelder bruk av arealene både i sentrum, i bydelene, utmarka og jordbruks- og skogbruksarealene. At framtidig boligbygging i hovedsak skal foregå gjennom fortetting, både i sentrumsnære områder, i bydelene og i bygdesentrene. Det er viktig å tilby varierte typer av boliger, som skaper bomiljø tilpasset ulike livsfaser og gir gode møteplasser på tvers av generasjoner. 4

7 At kommunen i større grad skal ta ansvar for reguleringer av større områder og byomforminger. Bygge høyere og tettere i sentrumsnære strøk ved nye store utbygginger. Arbeide for byomforming av industriområder til kombinert bolig, næringsområder og kulturformål. At nybygging i sentrumsnære strøk skal legge til rette for barnefamilier i størrelse og form. Sikre bedre samsvar mellom byutvikling og moderne kollektivtrafikkløsninger. Sikre innbyggerne tilgang og utsyn til fjorden og strandsonen. Dette hensynet skal ligge til grunn for videre utvikling av havneområdene. Sørge for en byutvikling med bedre miljøkvaliteter. Mindre bruk av bil, mer kollektiv transport og sykkel- og gangveger. Byrommet skal legges bedre til rette for myke trafikanter. Verne om de grønne lungene i tettbygde strøk. At bevaring av god matjord skal være et overordnet hensyn ved byutvikling og bygging av ny infrastruktur. At arealer på landbrukseiendommer som har blitt omregulert bør ha høyest mulig utnyttingsgrad. Bevare byens uttrykk og sørge for at nybygg i Midtbyen utformes slik at byggene ivaretar helhetsinntrykket til bebyggelsen i området. At trebyen Trondheim bør styrkes og utvikles med mer bruk av tre i alle nye bygg. Bevare Trondheim som naturlig sentrum for Trøndelagsregionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom byene og distriktene rundt, og Senterpartiet vil derfor samarbeide med nabokommuner for å oppnå en best mulig utvikling av hele regionen. Sørge for nok og riktig næringsareal både i og utenfor sentrum. Forvalte bymarkene som en arena for læring, opplevelser og fritidsaktivitet for alle. Sikre at bymarkene fortsatt er under lokal styring. Ta vare på og tilrettelegge for god bruk av byens kulturminner slik at verneverdien ikke forringes. At bryggene må bli mer synlig i bybildet, vern gjennom vedlikehold og bruk. Det er viktig at forholdene legges til rette for at bryggene blir tatt i bruk og ikke står til forfall. Bynært landbruk og matproduksjon Trondheim kommune er en av fylkets største landbrukskommuner og har noen av de beste arealene i landet for matproduksjon. Senterpartiet vil ta vare på denne matjorda for framtida. Senterpartiet skal arbeide for etablering av Grønn strek. Dyrka mark og matjord må ha et 5

8 bedre vern mot nedbygging enn friluftsområde og utmarkene. Å sikre matjord og skape gode vilkår for matproduksjon er garantist for trygg mat. Ha en helhetlig og fremtidsrettet arealforvaltning, med et jordvern som sikrer verdifulle områder for matproduksjon og gir muligheter for tradisjonell landbruksproduksjon og husdyrhold. Sikre utviklingsmuligheter for det bynære skogbruket der hensynet til allmennheten og skogen som rekreasjonskilde også ivaretas. Bidra til kompetanseheving og rekruttering til landbruket og grønne næringer, gjennom samarbeid med landbrukets organisasjoner, fylkeskommunen og fylkesmannen. Bidra aktivt med ressurser og kompetanse til utvikling av Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Bedre mulighetene for utvikling av nye næringer basert på videreforedling av gårdens produkter. Denne satsningen ønsker vi å ha med i kommuneplanen. Legge til rette for at lokalprodusert mat omsettes lokalt. Det er viktig at lokale reiselivsaktører og restauranter benytter lokal mat i sine tilbud. Matkultur er en del av det totale reiselivsproduktet. At Trondheim Kommune skal tilby mer lokalprodusert mat. Legge til rette for urbant landbruk. Som en naturlig del av store utbyggingsprosjekter bør det settes av plass til parsellhager. Øke kompetansen for alle om lokalt landbruk og matproduksjon. Næring og nyskaping Senterpartiet vil sikre et livskraftig og allsidig næringsliv både i Trondheim og regionen forøvrig. Trondheim skal være en attraktiv kommune både for nytt og eksisterende næringsliv og for arbeidstakere. For å nå dette målet er godt utbygd infrastruktur, gode bomiljø, barnehageplasser, et godt utdanningstilbud og et variert kulturtilbud viktige forutsetninger. Følge interkommunal arealplan ved lokalisering av næringsvirksomhet på nye og eksisterende næringsareal. Framtidig behov for næringsareal skal sikres i nært samarbeid med våre nabokommuner. Trondheim Kommune skal ta initiativ til å fremme løsninger slik at et eventuelt økt skatte- og avgiftstrykk ved et slikt nabosamarbeid blir utlignet. At næringsmiddelindustrien må gis utviklingsmuligheter og rammebetingelser for fortsatt drift og utvikling. Tilpassede og tilstrekkelige arealer må sikres. Arbeide for å få regional forvaltning av deler av statens finansielle formue til Trondheim. 6

9 Utvikle et tilbud for gründerhjelp i samarbeid med andre relevante organisasjoner og myndigheter. Gründerhjelp skal knytte utdanningsmiljøene og næringsliv tettere sammen. Legge til rette for flere innovasjonssenter og miljø sentralt. Etablere flere næringsklynger og næringsareal utenfor sentrum i takt med byens vekst. Sammen med næringslivet, forskningsinstitusjonene og innovasjonsmiljøene gjøre Trondheim og Trøndelag ledende på innovasjon nasjonalt og internasjonalt innenfor aktuelle teknologiske områder. Dette gjelder særlig næringsmidler, fornybar energi og CO2-rensing, datateknikk og marin og maritim virksomhet. Legge til rette for at flere bedrifter legger sine hoved- og avdelingskontor til Trondheim. Ulike tiltak på området må utformes i samarbeid med næringslivet og gjennom felles rammebetingelser. Styrke utviklingen av nye kulturbaserte produkter med utgangspunkt i lokalt næringsliv, industri og kultur. At Trondheim Kommune skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling i bygge- og reguleringssaker. At det samlede kommunale avgiftstrykket for næringslivet skal ned på et nivå som er sammenlignbart med andre regioner. Legge til rette for godt handelstilbud i sentrum. Bedre parkeringsforholdene for handel, fjerne gratisparkering for elbiler og redusere makstid på gateparkeringen i sentrum. Redusere antall parkeringsplasser i sentrum betalt av arbeidsgiver, men bevare antall parkeringsplasser mot betaling i sentrum. Arbeide for å skape insentivordninger slik at næringslivet tiltrekker seg arbeidsinnvandrere som ønsker å gjøre karriere. Samferdsel Senterpartiet vil at Trondheim skal være trygg for alle trafikanter. Sentrumsområdene må i større grad utvikles på de myke trafikantenes premisser og tilrettelegge for et effektivt kollektivtilbud. God kommunikasjon mellom Trondheim og resten av landet og regionen er viktig for verdiskaping og utvikling av næringslivet. Realisering av Miljøpakken er sentral for å nå disse målene. Senterpartiet vil arbeide for styrket finansiering av Miljøpakken. At Trondheim, i nært samarbeid med nabokommunene, skal utvikle et godt havnetilbud og en effektiv godsterminal på Torgård. Legge til rette for bedre og flere sentrumsnære gjestehavner for småbåter. Legge til rette for god fremkommelighet for varetransport i og utenfor sentrum. 7

10 At Trondheim kommune skal øke antallet miljøvennlige biler. Det må legges til rette for økt tilgang på biodrivstoff. Gjeninnføre piggdekkgebyr. Inntekten av dette skal finansiere økt vintervedlikehold. Kollektiv- og sykkelsatsing At bussene skal bruke biogass som drivstoff for å bedre miljøet og nå målene i Miljøpakken. Prioritere superbuss-forbindelser med god framkommelighet og arbeide for bybane på lengre sikt. Bedre øst-vest-forbindelse gjennom sentrum, samt flere tverrforbindelser utenfor sentrum. Fortsette arbeidet med å gjøre Trondheim til landets beste sykkelby, både for sykling som rekreasjon og som alternativt transportmiddel til bil. Øke vedlikeholdet av gang- og sykkelveier, veier og gater, spesielt om vinteren. Samarbeide med fylkeskommunene og omkringliggende kommuner for å bedre kollektivtilbudet til og fra Trondheim. At kollektivtransport fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar. Etablere flere avgiftsfrie og tilgjengelige matingsparkeringsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt. Energi og miljø Senterpartiet vil være en pådriver for å redusere klimagassutslippene og sørge for en mer miljøvennlig utvikling. Trondheim kommune skal bidra til mer effektiv energibruk og legge til rette for alternative energi- og avfallsløsninger i samarbeid med universitet og forskningsmiljø i byen. At nye kommunale bygg skal ha vannbåren varme basert på miljøvennlige energikilder. Også ved omfattende rehabilitering av kommunale bygg skal det legges til rette for vannbåren varme. At styringssystemer for elektrisitetsbruk, ventilasjon og varme installeres i egne bygg der hvor dette er hensiktsmessig. Vi vil også redusere forbruket av strøm gjennom utskifting av gamle belysning, etterisolering og varmegjenvinning. Bruke reguleringsmulighetene i plan- og bygningsloven slik at en større andel av privateide nye bygg må ha miljøvennlig oppvarming. Oppfordre til nærvarme med bioenergi utenfor fjernvarmens konsesjonsområde. At avfall skal betraktes som en ressurs som enten skal gjenbrukes, gjenvinnes eller gå til energiproduksjon. Deponi av avfall skal være siste utvei. 8

11 Etablere anlegg for produksjon av biogass fra organisk avfall som matavfall, gjødsel, kloakkog septikkslam. Være en pådriver for biobrenselsanlegg for næringer som kan ta i mot eget og andres bioavfall for mer miljøvennlig og kostnadseffektiv energiforbruk i industrien. Helse og omsorg Gjennom kvalitet, trivsel og aktivitet i helse- og omsorgstjenestene skal kommunen tilby de tjenestene den enkelte har behov for. Senterpartiet mener at helse- og omsorgstjenestene løses best innenfor offentlig sektor, i nært samarbeid med ideelle organisasjoner. Framtidens eldreomsorg er avhengig av et samarbeid mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Frivilligheten må ha en tydeligere rolle i eldreomsorgen. Arbeide for trygg omsorg i offentlig tjenesteproduksjon, og styrke helse- og omsorgstjenesten til alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Øke bemanningen i den hjemmebaserte omsorgstjenesten. Vi trenger flere kvalifiserte medarbeidere i eldreomsorgen, men hver enkelt bruker må få færre nye ansikt å forholde seg til. Foreta en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenestens organisering, med hensyn til kvalitet på tjenestene, fysiske omgivelser og bemanning. Styrke ordningen med omsorgslønn for de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Fortsette å bygge ut sykehjemsplasser. Heldøgns omsorgstilbud vil ikke erstatte behovet for sykehjem. Sykehjemsbeboere må på linje med andre pleietrengende få et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det bør sees på muligheter for nye boformer for aleneboende med behov for omsorgstjenester. Gjennom å samlokalisere sykehjem sammen med omsorgsboliger vil en oppnå bedre trygghet for beboerne og kunne utnytte ressursene bedre. Kommunen skal som hovedregel ikke bygge omsorgsboligene selv. Ha minst to aktivitører i hel stilling per sykehjem. Utarbeide handlingsplaner for etter- og videreutdanning av helsepersonell for å bedre kvaliteten på omsorgen. Styrke lærlinge- og praksisordningene. Øke utvikling og bruk av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester, fordi stadig flere mennesker vil få behov for omsorgs- og pleietjenester i hjemmet. At pasientbehandlingen har sterkere fokus på forskningsbasert intervensjon mht. habilitering og rehabilitering. 9

12 At det offentlige skal samarbeide med frivillige organisasjoner, pårørende og frivilligsentraler for å tilby aktivitet, bistand og sosial omgang. Videreføre samarbeidet med frivillige organisasjoner som Livsglede for eldre og satsingen på Livsgledesykehjem. Øke bruken av Inn på tunet som dagtilbud. At den kulturelle spaserstokken videreføres og tilbys til flere. Utvide Ung i Jobb ; der ungdommer både får sommerjobb og blir kjent med helse- og velferdsarbeid. Rusomsorg og psykiatri Senterpartiet vil heve nivået på rus- og psykiatritjenestene i kommunen. Det forutsetter en helhetlig satsning på forebygging, økt bemanning og kompetanseheving. Styrke barne- og ungdomspsykiatrien. Styrke lavterskeltilbud i offentlig regi. Ha et bredere lavterskeltilbud. Kveldsåpne helsestasjoner og oppsøkende sosialarbeidere er viktige tiltak i alle bydeler. Støtte frivillige organisasjoner som driver med forebyggende arbeid. Styrke satsningen på grønn omsorg. Styrke og videreutvikle tilbudet ved Stavne Gård KF. Forbedre og legge til rette for enkle og praktiske overnattingsmuligheter, slik at ingen må sove ute. Tilrettelegge for at kommunen og frivillige organisasjoner tilbyr steder å være for de som ikke er tunge rusmisbrukere. Øke satsningen på ettervern innenfor rus og psykiatri. Styrke ettervernet for unge som har vært i barnevernets omsorg og forberede overgangen til voksenverden på en god måte. Barnevernet Barne- og familietjenesten i kommunen opplever en økning i antall barn under tiltak. Senterpartiet vil styrke barnas posisjon i samfunnet, særlig de som har behov for ekstra bistand og oppfølging. Det er viktig at kommunens ulike enheter samarbeider enda bedre for å sikre et godt tjenestetilbud og en god oppfølging av barnet og familien. Vi må se 10

13 kulturtilbudene som kommunen tilbyr barn og unge i sammenheng med forebyggende arbeid innen barnevernet. Intensivere det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Yte tidlig og tilpasset bistand til det enkelte barn og familien. I større grad gi tilbud i hjemmet, nærmiljøet eller fosterhjem framfor institusjonstilbud når det er mulig. Styrke oppfølgingen både av barna som er under tiltak og de familiene som mottar tiltak. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom forvaltningsenhetene for å sikre et så helhetlig og effektivt tilbud som mulig for det enkelte barnet. Gi bedre oppfølgingstilbud til ungdom i aldersgruppa år. Støtte frivillige og ideelle organisasjoner som gir tilbud til ungdom i denne aldersgruppen. Idrett og fritid Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som skaper gode fritidstilbud for forskjellige grupper i nærmiljøet. At frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som for eksempel korps, idrettslag og 4H, fortsatt skal bruke kommunens skoler og idrettsanlegg gratis. Kommunens innbyggere skal prioriteres ved bruk av skoler og anlegg. Ha gode nærmiljø- og idrettsanlegg i hele kommunen. Barne- og ungdomsidretten skal prioriteres. Når flerbrukshall erstatter gymsal, må det sikres at lokal barneidrett gis et prioritert tilbud i nærmiljøet. Legge vekt på tilbud til funksjonshemmede ved tilrettelegging for fritidsaktiviteter, utbygging av idrettsanlegg og kulturtilbud. Legge til rette for å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen for bedret folkehelse. Videreføre og bedre fritidsklubbene og kulturtilbudet for ungdom. Det er viktig å utvikle ungdomstilbudet og skape gode lokale møteplasser i de ulike bydelene. Åpen hall-tilbudet skal utvikles. Senterpartiet vil også legge til rette for fritidsklubber med helgeåpent. Etablere små rekrutteringsanlegg for vintersport i bydelene. Etablere større skateanlegg i tillegg til de mindre som nå bygges i bydelene. Utarbeide en interkommunal idrettsplan som skal være forpliktende for oppbygging av idrettsanlegg i samarbeid med nabokommuner, som f.eks anlegg for motorsport. 11

14 Bygge basishaller som en del av flerbrukshaller for å tilrettelegge for mindre idretter. Trondheim Kommune Kommunen som arbeidsgiver Senterpartiet vil at kommunen skal ha en god arbeidsgiverpolitikk som gjør kommunen attraktiv som arbeidsgiver for både yngre og eldre arbeidstakere. Dette kan gjøres gjennom mentorprogram, gode muligheter til etter- og videreutdanning og karrieremuligheter. At kommunen skal være en aktiv lærebedrift ved å få flere ufaglærte til å ta fagbrev og ta inn flere lærlinger. At kommunen driver en positiv personalpolitikk hvor de ansatte opplever at de har en reell medvirkningsmulighet. Tilby alternative turnus- og arbeidstidsordninger der dette er mulig. Vi mener at flere ansatte bør få mulighet til å jobbe i heltidsstilling. At kommunen skal utvikle gode ledere på alle nivå, spesielt kompetanse i økonomistyring. Øke andelen menn som er ansatt i helse- og oppvekstsektoren. Kommunen som en del av verden En stadig større del av rammevilkårene for norske kommuner styres av EU, blant annet i sakene om anbudsregler ved innkjøp. Senterpartiet er bekymret for konsekvensene av en mulig TISA-avtale. Senterpartiets standpunkt om nei til EU og om å melde ut Norge av EØS er svært viktig for et aktivt kommunedemokrati. Videreføre samarbeidet om Trøndelags Europakontor i Brüssel. At Trondheim Kommune deltar som partner i internasjonale to- og flerparts lokalsamarbeidsprosjekter. Videreføre samarbeidet med Trondheim Kommunes vennskapsbyer. Videreutvikle rollen som Free City for forfulgte kulturarbeidere fra land med totalitære regimer. At en eventuell kommunesammenslåing skal baseres på frivillighet og sikre innbyggerne i Trondheim et bedre tilbud enn de har i dag. Trondheim skal ivareta sin rolle som regionhovedstad. Arbeide for at Trondheim fremdeles er en Fairtrade City. Dette innebærer at kommunen oppfyller fem kriterier som etisk handel, aktivt informasjonsarbeid og et utvalg av etisk merkede produkter i butikker og på arbeidsplasser. 12

15 Trondheim som studentby Senterpartiet er opptatt av at Trondheim fortsetter å være Norges mest populære studentby, og vil legge til rette for studentene under studietiden. Senterpartiet ønsker at flere ferdigutdannede etablerer seg i Trondheim, fordi byen tilbyr attraktive karrieremuligheter. Være en aktiv pådriver for at Trondheim kommune tilrettelegger for bygging av studentboliger og idrettsbygg. Øke antall praksisplasser i Trondheim kommune. Arbeide for at Trondheim kommune og privat næringsliv skal opprette flere trainee-stillinger og sommerjobber for studenter. Kultur Kultur og idrett gir opplevelse og livskvalitet. Gjennom å legge til rette for opplevelse og deltakelse i nærmiljøet, nås flere. Kultursatsingen må nå fram til alle grupper i samfunnet. Senterpartiet vil oppmuntre til tiltak som integrerer flere kulturer og aldersgrupper. At kommunen, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, bidrar til å etablere kunstmiljø slik at kunstnere ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Utvikle Artist in Residency -ordning i samarbeid med fylkeskommunen og omliggende kommuner. At utsmykkingsordningen knyttet til kommunale investeringer beholdes. Bidra til at kultursatsingen i Trondheim utløser nasjonale og regionale midler. At neste nasjonale kulturbygg skal bli etablert sentralt i Trondheim, slik at Trondheim blir et nasjonalt kulturknutepunkt. Et nytt kulturhus skal romme både profesjonelle, amatører, flere kunstarter, kulturskolen og scene for flere kunstarter. Kulturinstitusjonene er viktige for sentrum og må ikke flyttes ut derfra. Redusere ventelistene til Kulturskolen. Vi vil også etablere tilbud i kulturskolen som i større grad appellerer til og er tilpasset minoritetsungdom. Bidra i MIST sitt arbeid for å bedre bygningsforholdene til kunstmuseene, både behovet for mer areal og økt standard på arealene. Bidra til utvikling av et Litteraturhus i Trondheim. Utvikle kirkebyggene til å også bli kulturarenaer. Bibliotek, film og kino 13

16 Beholde og videreutvikle bibliotekfilialene i bydelene. At lokale filmer, musikk og litteratur må kunne lånes på bibliotekene. At det lokale filmmiljøet må trekkes inn i samarbeid med skole og fritidstilbud. At Trondheim kommune fortsatt skal være kinoeier. Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. Arbeide for at en større del av de statlige bevilgningene til film og filmproduksjon overføres til regionene. Kirke og livssyn Øke driftsfinansieringen av kirkelig fellesråd til et nivå på linje med sammenlignbare kommuner, og i tråd med ambisjonen om at Trondheim skal være et kirkelig tyngdepunkt. At kommunen skal ta initiativ til, og samarbeide med Kirkelig fellesråd om, en gjennomgang av bygningsmassen for å avdekke behov og tilpasse tiltak. At preses for den Norske kirke må bo og arbeide i Trondheim. Kommunen skal legge til rette for at Kirken får gode arbeidsforhold og muligheter til å utvikle Trondheim som kirkehovedstad. At alle innbyggere skal ha like muligheter til å utøve sitt livssyn. 14

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Vår visjon...2 Bærum MDGs program 2015-19...3 1. Naturvern og biologisk mangfold...3 2. Bolig og arealutnyttelse...5 3. Samferdsel...6

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer