Program Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE"

Transkript

1 Program Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole... 2 Barnehage... 3 Skolefritidsordning (SFO)... 4 Byutvikling... 4 Bynært landbruk og matproduksjon... 5 Næring og nyskaping... 6 Samferdsel... 7 Kollektiv- og sykkelsatsing... 8 Energi og miljø... 8 Helse og omsorg... 9 Rusomsorg og psykiatri Barnevernet Idrett og fritid Trondheim Kommune Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som en del av verden Trondheim som studentby Kultur Bibliotek, film og kino Kirke og livssyn... 14

3 Program for Trondheim Senterparti Innledning Målet for Senterpartiets politikk er å skape et solidarisk felleskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. Vi ønsker at Trondheims innbyggere skal føle tilhørighet til sin kommune og sitt nærmiljø, og enkeltmennesket skal gis muligheten til å være med å bestemme over sin egen livssituasjon. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og bærekraftig forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et nærmiljø som skaper trygghet, identitet, engasjement og kulturelt rotfeste. Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv, kan ikke lokalmiljøene leve. Senterpartiet i Trondheim vil sette livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår. Senterpartiet ønsker et aktivt og godt samarbeid med nabokommunene og regionen for øvrig. Mål for perioden Med hjerte for hele Trondheim skal Senterpartiet i kommunevalgperioden legge til rette for: Ansvarlig kommuneøkonomi, folkestyre og åpenhet i forvaltningen Ta vare på matjorda vår Økt lærertetthet og mer praktisk undervisning i barnehage og skole Skape trygghet for alderdommen og styrke den hjemmebaserte omsorgen Styrke det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen Utvikle Trondheim til å bli en ledende by for næring og verdiskapning 1

4 Kommunal økonomi og forvaltning Senterpartiet vil føre en ansvarlig og sunn økonomisk politikk. Senterpartiet vil ikke øke eiendomsskatten ut over dagens nivå. På lengre sikt bør eiendomsskatten reduseres for næringslivet. Det er viktig for Senterpartiet i Trondheim at vi holder fast på handlingsregelen som er vedtatt av bystyret. Senterpartiet vil fortsette arbeidet med å redusere det kommunale låneopptaket gjennom å bedre prosessene med kommunale investeringer. Utvikle et hjemmemarked for lokale varer og tjenester, ved at kommunen i sine innkjøp legger vekt på lokalt innhold i sine innkjøp. Kommunen må også ta initiativ ovenfor lokalt næringsliv til en kjøp lokalt-kampanje. Senterpartiet ønsker ikke å innføre parlamentarisk styreform i Trondheim kommune. Skole, oppvekst og utdanning Skole Senterpartiet verner om den offentlige fellesskolen. Samtidig skal det være rom for private skoler basert på alternativ pedagogikk. Trondheim har et internasjonalt forskningsmiljø, og skal kunne tilby flerspråklige skoler i samarbeid med private aktører. At lærertettheten må økes for å kunne gi hver enkelt elev tilpasset opplæring (Inntil 15 elever i 1. til 4.trinn og inntil 20 elever i 5. til 10. trinn). At lærerens tid må brukes til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene, mens det tas i bruk andre fagressurser til å ta administrative oppgaver. Det er viktig for Senterpartiet at arbeidstiden i skolen skal organiseres slike at pedagogisk og faglig kompetanse blir brukt best mulig. At kommunen må legge til rette for at lærere får muligheter å gjennomføre videreutdanning, samt at lærerkollegiet får mulighet til å ta etterutdanning. At den enkelte skole får anledning til å fordype seg i saker som er viktig for lokalmiljøet, og at kunnskap om lokalt næringsliv og historie inngår i undervisningen. At alle elever får minimum en time tilrettelagt fysisk aktivitet i skoletiden daglig. Dette skal ikke skje på bekostning av andre skolefag. Det satses på den fysiske skolesekken ; et samarbeid mellom skole og idrett for å fremme fysisk aktivitet. At alle skolene i Trondheim har et godt kulturtilbud gjennom blant annet den kulturelle skolesekken. At praktisk og variert undervisning skal fortsatt være et viktig satsningsområde for skolen. Alle ungdomskoler skal ha tilbud om valgfag med fordypning i teoretisk og praktiske fag, tilbud om arbeidslivsfag og arbeid med elevbedrifter gjennom for eksempel samarbeid med 2

5 Ungt Entreprenørskap. De praktisk estetiske fagene i skolen skal styrkes. Vi skal ha lærere med god fagkompetanse til å undervise i disse fagene, og det sikres ved å styrke og utvikle samarbeidet mellom skolene og NTNU. At det legges til rette for at skolene kan bruke gårdsbruk som læringsarena gjennom økt satsing på Inn på tunet. At lavterskeltilbudet ved skolene forsterkes. Spesielt gjelder dette skolehelsetjenesten, helsesøster- og rådgivningstjenesten. Senterpartiet ønsker å ha sosiallærer på alle skoler, og psykososiale team i hver bydel. At alle elever skal ha gode skolebygg, og at vi fortsetter arbeidet med skoleinvesteringer. Det daglige vedlikeholdet er viktig, og derfor mener vi at alle skoler skal ha egen vaktmester som også har ansvar for kommunale idrettsbygg som er tilknyttet skolen. At skolene i Trondheim ikke deltar i nasjonale prøver slik som nå, men går over til utvalgsprøver. Styrke psykososial kompetanse på skolene. At skole hjem samarbeidet prioriteres og utvikles. At sunt kosthold er viktig for en god skolehverdag. Senterpartiet vil tilby alle barn i skolen skolemat, frukt og grønnsaker på skolen. Barnehage Senterpartiet vil ha oppmerksomhet på barnehagens kvalitet og innhold. Senterpartiet vil legge vekt på mindre barnegrupper, på kompetanseheving og økt pedagogtetthet i barnehagen. Barnehager skal i størst mulig grad ligge nært barnas bosted for å unngå unødig transport og tidsbruk. Øke pedagogtettheten i alle barnehager. At kommunale og private barnehager skal likestilles økonomisk. Ha tilrettelagt veiledning av nyutdannede barnehagelærere i barnehagen. Flere frilufts- og gårdsbarnehager og aktiv bruk av besøksgårder. Ansette kokker i kommunale barnehager fordi kosthold er viktig. Dette vil også frigi tid til pedagogisk arbeid for det øvrige personalet. Øke fokus på barns språkutvikling i barnehagen og øke de ansattes kompetanse på barns språkutvikling. At alle ansatte i barnehagen skal ha pedagogisk kompetanse. Barnehagen skal være en aktiv og god lærebedrift og ufaglærte assistenter skal gis tilbud om å ta fagbrev. Dette vil 3

6 Senterpartiet gjennomføre ved å øke antall lærlingeplasser i kommunale barnehager og oppfordre private til å gjøre det samme. At budsjettmodellen i barnehagen endres slik at den blir lik den som er for skole. Budsjettene skal tildeles etter reallønna og ikke snittlønna til de ansatte. Verne om den frie leken og gi barn nok tid til fri utfoldelse i barnehagen. At arbeidstiden i barnehagen skal organiseres slik at pedagogisk kompetanse blir brukt best mulig og i mindre grad på kartleggingsverktøy. Skolefritidsordning (SFO) Senterpartiet ønsker å bedre SFO. Det må være et større samsvar mellom foreldrebetaling og kvalitet. SFO skal være et pedagogisk og meningsfylt tilbud. SFO skal ha ledere med formell pedagogisk kompetanse, og et bemanningsnivå som sikrer et trygt miljø og forebygger mobbing. Jobbe for at alle SFO skal ha egen faglig leder med pedagogisk kompetanse. Ha økt fokus på aktiviteter, utflukter og bruk av nærmiljø i SFO-hverdagen. Tilby barn et godt kosthold på SFO og kostholdsveiledning til ansatte og foreldre. Benytte studenter og pensjonister med pedagogisk kompetanse som leksehjelp på frivillig basis. At SFO skal ha egne lokaler på skolen, fordi barn trenger et skille mellom skole og fritid. Verne om den frie leken i SFO, og ha god balanse mellom organisert fritid og fri lek. Byutvikling En helhetlig og fremtidsrettet byutvikling skal fremme trivsel og miljø. Aktiv arealplanlegging, forvaltning og fortetting er nødvendig for å redusere transportbehov og verne verdifull matjord. Slik skapes gode bomiljø der det er enkelt å komme seg fram i byen, både for personer og varer. Dette handler om kort vei mellom bolig, offentlige tilbud, handel og arbeid, samtidig vi ivaretar arealressurser for framtidig vekst, utvikling og miljøvennlige transportløsninger. At byen skal utvikles i et langsiktig og helhetlig perspektiv og gi verdier som varer. Dette gjelder bruk av arealene både i sentrum, i bydelene, utmarka og jordbruks- og skogbruksarealene. At framtidig boligbygging i hovedsak skal foregå gjennom fortetting, både i sentrumsnære områder, i bydelene og i bygdesentrene. Det er viktig å tilby varierte typer av boliger, som skaper bomiljø tilpasset ulike livsfaser og gir gode møteplasser på tvers av generasjoner. 4

7 At kommunen i større grad skal ta ansvar for reguleringer av større områder og byomforminger. Bygge høyere og tettere i sentrumsnære strøk ved nye store utbygginger. Arbeide for byomforming av industriområder til kombinert bolig, næringsområder og kulturformål. At nybygging i sentrumsnære strøk skal legge til rette for barnefamilier i størrelse og form. Sikre bedre samsvar mellom byutvikling og moderne kollektivtrafikkløsninger. Sikre innbyggerne tilgang og utsyn til fjorden og strandsonen. Dette hensynet skal ligge til grunn for videre utvikling av havneområdene. Sørge for en byutvikling med bedre miljøkvaliteter. Mindre bruk av bil, mer kollektiv transport og sykkel- og gangveger. Byrommet skal legges bedre til rette for myke trafikanter. Verne om de grønne lungene i tettbygde strøk. At bevaring av god matjord skal være et overordnet hensyn ved byutvikling og bygging av ny infrastruktur. At arealer på landbrukseiendommer som har blitt omregulert bør ha høyest mulig utnyttingsgrad. Bevare byens uttrykk og sørge for at nybygg i Midtbyen utformes slik at byggene ivaretar helhetsinntrykket til bebyggelsen i området. At trebyen Trondheim bør styrkes og utvikles med mer bruk av tre i alle nye bygg. Bevare Trondheim som naturlig sentrum for Trøndelagsregionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom byene og distriktene rundt, og Senterpartiet vil derfor samarbeide med nabokommuner for å oppnå en best mulig utvikling av hele regionen. Sørge for nok og riktig næringsareal både i og utenfor sentrum. Forvalte bymarkene som en arena for læring, opplevelser og fritidsaktivitet for alle. Sikre at bymarkene fortsatt er under lokal styring. Ta vare på og tilrettelegge for god bruk av byens kulturminner slik at verneverdien ikke forringes. At bryggene må bli mer synlig i bybildet, vern gjennom vedlikehold og bruk. Det er viktig at forholdene legges til rette for at bryggene blir tatt i bruk og ikke står til forfall. Bynært landbruk og matproduksjon Trondheim kommune er en av fylkets største landbrukskommuner og har noen av de beste arealene i landet for matproduksjon. Senterpartiet vil ta vare på denne matjorda for framtida. Senterpartiet skal arbeide for etablering av Grønn strek. Dyrka mark og matjord må ha et 5

8 bedre vern mot nedbygging enn friluftsområde og utmarkene. Å sikre matjord og skape gode vilkår for matproduksjon er garantist for trygg mat. Ha en helhetlig og fremtidsrettet arealforvaltning, med et jordvern som sikrer verdifulle områder for matproduksjon og gir muligheter for tradisjonell landbruksproduksjon og husdyrhold. Sikre utviklingsmuligheter for det bynære skogbruket der hensynet til allmennheten og skogen som rekreasjonskilde også ivaretas. Bidra til kompetanseheving og rekruttering til landbruket og grønne næringer, gjennom samarbeid med landbrukets organisasjoner, fylkeskommunen og fylkesmannen. Bidra aktivt med ressurser og kompetanse til utvikling av Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Bedre mulighetene for utvikling av nye næringer basert på videreforedling av gårdens produkter. Denne satsningen ønsker vi å ha med i kommuneplanen. Legge til rette for at lokalprodusert mat omsettes lokalt. Det er viktig at lokale reiselivsaktører og restauranter benytter lokal mat i sine tilbud. Matkultur er en del av det totale reiselivsproduktet. At Trondheim Kommune skal tilby mer lokalprodusert mat. Legge til rette for urbant landbruk. Som en naturlig del av store utbyggingsprosjekter bør det settes av plass til parsellhager. Øke kompetansen for alle om lokalt landbruk og matproduksjon. Næring og nyskaping Senterpartiet vil sikre et livskraftig og allsidig næringsliv både i Trondheim og regionen forøvrig. Trondheim skal være en attraktiv kommune både for nytt og eksisterende næringsliv og for arbeidstakere. For å nå dette målet er godt utbygd infrastruktur, gode bomiljø, barnehageplasser, et godt utdanningstilbud og et variert kulturtilbud viktige forutsetninger. Følge interkommunal arealplan ved lokalisering av næringsvirksomhet på nye og eksisterende næringsareal. Framtidig behov for næringsareal skal sikres i nært samarbeid med våre nabokommuner. Trondheim Kommune skal ta initiativ til å fremme løsninger slik at et eventuelt økt skatte- og avgiftstrykk ved et slikt nabosamarbeid blir utlignet. At næringsmiddelindustrien må gis utviklingsmuligheter og rammebetingelser for fortsatt drift og utvikling. Tilpassede og tilstrekkelige arealer må sikres. Arbeide for å få regional forvaltning av deler av statens finansielle formue til Trondheim. 6

9 Utvikle et tilbud for gründerhjelp i samarbeid med andre relevante organisasjoner og myndigheter. Gründerhjelp skal knytte utdanningsmiljøene og næringsliv tettere sammen. Legge til rette for flere innovasjonssenter og miljø sentralt. Etablere flere næringsklynger og næringsareal utenfor sentrum i takt med byens vekst. Sammen med næringslivet, forskningsinstitusjonene og innovasjonsmiljøene gjøre Trondheim og Trøndelag ledende på innovasjon nasjonalt og internasjonalt innenfor aktuelle teknologiske områder. Dette gjelder særlig næringsmidler, fornybar energi og CO2-rensing, datateknikk og marin og maritim virksomhet. Legge til rette for at flere bedrifter legger sine hoved- og avdelingskontor til Trondheim. Ulike tiltak på området må utformes i samarbeid med næringslivet og gjennom felles rammebetingelser. Styrke utviklingen av nye kulturbaserte produkter med utgangspunkt i lokalt næringsliv, industri og kultur. At Trondheim Kommune skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling i bygge- og reguleringssaker. At det samlede kommunale avgiftstrykket for næringslivet skal ned på et nivå som er sammenlignbart med andre regioner. Legge til rette for godt handelstilbud i sentrum. Bedre parkeringsforholdene for handel, fjerne gratisparkering for elbiler og redusere makstid på gateparkeringen i sentrum. Redusere antall parkeringsplasser i sentrum betalt av arbeidsgiver, men bevare antall parkeringsplasser mot betaling i sentrum. Arbeide for å skape insentivordninger slik at næringslivet tiltrekker seg arbeidsinnvandrere som ønsker å gjøre karriere. Samferdsel Senterpartiet vil at Trondheim skal være trygg for alle trafikanter. Sentrumsområdene må i større grad utvikles på de myke trafikantenes premisser og tilrettelegge for et effektivt kollektivtilbud. God kommunikasjon mellom Trondheim og resten av landet og regionen er viktig for verdiskaping og utvikling av næringslivet. Realisering av Miljøpakken er sentral for å nå disse målene. Senterpartiet vil arbeide for styrket finansiering av Miljøpakken. At Trondheim, i nært samarbeid med nabokommunene, skal utvikle et godt havnetilbud og en effektiv godsterminal på Torgård. Legge til rette for bedre og flere sentrumsnære gjestehavner for småbåter. Legge til rette for god fremkommelighet for varetransport i og utenfor sentrum. 7

10 At Trondheim kommune skal øke antallet miljøvennlige biler. Det må legges til rette for økt tilgang på biodrivstoff. Gjeninnføre piggdekkgebyr. Inntekten av dette skal finansiere økt vintervedlikehold. Kollektiv- og sykkelsatsing At bussene skal bruke biogass som drivstoff for å bedre miljøet og nå målene i Miljøpakken. Prioritere superbuss-forbindelser med god framkommelighet og arbeide for bybane på lengre sikt. Bedre øst-vest-forbindelse gjennom sentrum, samt flere tverrforbindelser utenfor sentrum. Fortsette arbeidet med å gjøre Trondheim til landets beste sykkelby, både for sykling som rekreasjon og som alternativt transportmiddel til bil. Øke vedlikeholdet av gang- og sykkelveier, veier og gater, spesielt om vinteren. Samarbeide med fylkeskommunene og omkringliggende kommuner for å bedre kollektivtilbudet til og fra Trondheim. At kollektivtransport fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar. Etablere flere avgiftsfrie og tilgjengelige matingsparkeringsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt. Energi og miljø Senterpartiet vil være en pådriver for å redusere klimagassutslippene og sørge for en mer miljøvennlig utvikling. Trondheim kommune skal bidra til mer effektiv energibruk og legge til rette for alternative energi- og avfallsløsninger i samarbeid med universitet og forskningsmiljø i byen. At nye kommunale bygg skal ha vannbåren varme basert på miljøvennlige energikilder. Også ved omfattende rehabilitering av kommunale bygg skal det legges til rette for vannbåren varme. At styringssystemer for elektrisitetsbruk, ventilasjon og varme installeres i egne bygg der hvor dette er hensiktsmessig. Vi vil også redusere forbruket av strøm gjennom utskifting av gamle belysning, etterisolering og varmegjenvinning. Bruke reguleringsmulighetene i plan- og bygningsloven slik at en større andel av privateide nye bygg må ha miljøvennlig oppvarming. Oppfordre til nærvarme med bioenergi utenfor fjernvarmens konsesjonsområde. At avfall skal betraktes som en ressurs som enten skal gjenbrukes, gjenvinnes eller gå til energiproduksjon. Deponi av avfall skal være siste utvei. 8

11 Etablere anlegg for produksjon av biogass fra organisk avfall som matavfall, gjødsel, kloakkog septikkslam. Være en pådriver for biobrenselsanlegg for næringer som kan ta i mot eget og andres bioavfall for mer miljøvennlig og kostnadseffektiv energiforbruk i industrien. Helse og omsorg Gjennom kvalitet, trivsel og aktivitet i helse- og omsorgstjenestene skal kommunen tilby de tjenestene den enkelte har behov for. Senterpartiet mener at helse- og omsorgstjenestene løses best innenfor offentlig sektor, i nært samarbeid med ideelle organisasjoner. Framtidens eldreomsorg er avhengig av et samarbeid mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Frivilligheten må ha en tydeligere rolle i eldreomsorgen. Arbeide for trygg omsorg i offentlig tjenesteproduksjon, og styrke helse- og omsorgstjenesten til alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Øke bemanningen i den hjemmebaserte omsorgstjenesten. Vi trenger flere kvalifiserte medarbeidere i eldreomsorgen, men hver enkelt bruker må få færre nye ansikt å forholde seg til. Foreta en helhetlig gjennomgang av omsorgstjenestens organisering, med hensyn til kvalitet på tjenestene, fysiske omgivelser og bemanning. Styrke ordningen med omsorgslønn for de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Fortsette å bygge ut sykehjemsplasser. Heldøgns omsorgstilbud vil ikke erstatte behovet for sykehjem. Sykehjemsbeboere må på linje med andre pleietrengende få et individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det bør sees på muligheter for nye boformer for aleneboende med behov for omsorgstjenester. Gjennom å samlokalisere sykehjem sammen med omsorgsboliger vil en oppnå bedre trygghet for beboerne og kunne utnytte ressursene bedre. Kommunen skal som hovedregel ikke bygge omsorgsboligene selv. Ha minst to aktivitører i hel stilling per sykehjem. Utarbeide handlingsplaner for etter- og videreutdanning av helsepersonell for å bedre kvaliteten på omsorgen. Styrke lærlinge- og praksisordningene. Øke utvikling og bruk av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester, fordi stadig flere mennesker vil få behov for omsorgs- og pleietjenester i hjemmet. At pasientbehandlingen har sterkere fokus på forskningsbasert intervensjon mht. habilitering og rehabilitering. 9

12 At det offentlige skal samarbeide med frivillige organisasjoner, pårørende og frivilligsentraler for å tilby aktivitet, bistand og sosial omgang. Videreføre samarbeidet med frivillige organisasjoner som Livsglede for eldre og satsingen på Livsgledesykehjem. Øke bruken av Inn på tunet som dagtilbud. At den kulturelle spaserstokken videreføres og tilbys til flere. Utvide Ung i Jobb ; der ungdommer både får sommerjobb og blir kjent med helse- og velferdsarbeid. Rusomsorg og psykiatri Senterpartiet vil heve nivået på rus- og psykiatritjenestene i kommunen. Det forutsetter en helhetlig satsning på forebygging, økt bemanning og kompetanseheving. Styrke barne- og ungdomspsykiatrien. Styrke lavterskeltilbud i offentlig regi. Ha et bredere lavterskeltilbud. Kveldsåpne helsestasjoner og oppsøkende sosialarbeidere er viktige tiltak i alle bydeler. Støtte frivillige organisasjoner som driver med forebyggende arbeid. Styrke satsningen på grønn omsorg. Styrke og videreutvikle tilbudet ved Stavne Gård KF. Forbedre og legge til rette for enkle og praktiske overnattingsmuligheter, slik at ingen må sove ute. Tilrettelegge for at kommunen og frivillige organisasjoner tilbyr steder å være for de som ikke er tunge rusmisbrukere. Øke satsningen på ettervern innenfor rus og psykiatri. Styrke ettervernet for unge som har vært i barnevernets omsorg og forberede overgangen til voksenverden på en god måte. Barnevernet Barne- og familietjenesten i kommunen opplever en økning i antall barn under tiltak. Senterpartiet vil styrke barnas posisjon i samfunnet, særlig de som har behov for ekstra bistand og oppfølging. Det er viktig at kommunens ulike enheter samarbeider enda bedre for å sikre et godt tjenestetilbud og en god oppfølging av barnet og familien. Vi må se 10

13 kulturtilbudene som kommunen tilbyr barn og unge i sammenheng med forebyggende arbeid innen barnevernet. Intensivere det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Yte tidlig og tilpasset bistand til det enkelte barn og familien. I større grad gi tilbud i hjemmet, nærmiljøet eller fosterhjem framfor institusjonstilbud når det er mulig. Styrke oppfølgingen både av barna som er under tiltak og de familiene som mottar tiltak. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom forvaltningsenhetene for å sikre et så helhetlig og effektivt tilbud som mulig for det enkelte barnet. Gi bedre oppfølgingstilbud til ungdom i aldersgruppa år. Støtte frivillige og ideelle organisasjoner som gir tilbud til ungdom i denne aldersgruppen. Idrett og fritid Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som skaper gode fritidstilbud for forskjellige grupper i nærmiljøet. At frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som for eksempel korps, idrettslag og 4H, fortsatt skal bruke kommunens skoler og idrettsanlegg gratis. Kommunens innbyggere skal prioriteres ved bruk av skoler og anlegg. Ha gode nærmiljø- og idrettsanlegg i hele kommunen. Barne- og ungdomsidretten skal prioriteres. Når flerbrukshall erstatter gymsal, må det sikres at lokal barneidrett gis et prioritert tilbud i nærmiljøet. Legge vekt på tilbud til funksjonshemmede ved tilrettelegging for fritidsaktiviteter, utbygging av idrettsanlegg og kulturtilbud. Legge til rette for å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen for bedret folkehelse. Videreføre og bedre fritidsklubbene og kulturtilbudet for ungdom. Det er viktig å utvikle ungdomstilbudet og skape gode lokale møteplasser i de ulike bydelene. Åpen hall-tilbudet skal utvikles. Senterpartiet vil også legge til rette for fritidsklubber med helgeåpent. Etablere små rekrutteringsanlegg for vintersport i bydelene. Etablere større skateanlegg i tillegg til de mindre som nå bygges i bydelene. Utarbeide en interkommunal idrettsplan som skal være forpliktende for oppbygging av idrettsanlegg i samarbeid med nabokommuner, som f.eks anlegg for motorsport. 11

14 Bygge basishaller som en del av flerbrukshaller for å tilrettelegge for mindre idretter. Trondheim Kommune Kommunen som arbeidsgiver Senterpartiet vil at kommunen skal ha en god arbeidsgiverpolitikk som gjør kommunen attraktiv som arbeidsgiver for både yngre og eldre arbeidstakere. Dette kan gjøres gjennom mentorprogram, gode muligheter til etter- og videreutdanning og karrieremuligheter. At kommunen skal være en aktiv lærebedrift ved å få flere ufaglærte til å ta fagbrev og ta inn flere lærlinger. At kommunen driver en positiv personalpolitikk hvor de ansatte opplever at de har en reell medvirkningsmulighet. Tilby alternative turnus- og arbeidstidsordninger der dette er mulig. Vi mener at flere ansatte bør få mulighet til å jobbe i heltidsstilling. At kommunen skal utvikle gode ledere på alle nivå, spesielt kompetanse i økonomistyring. Øke andelen menn som er ansatt i helse- og oppvekstsektoren. Kommunen som en del av verden En stadig større del av rammevilkårene for norske kommuner styres av EU, blant annet i sakene om anbudsregler ved innkjøp. Senterpartiet er bekymret for konsekvensene av en mulig TISA-avtale. Senterpartiets standpunkt om nei til EU og om å melde ut Norge av EØS er svært viktig for et aktivt kommunedemokrati. Videreføre samarbeidet om Trøndelags Europakontor i Brüssel. At Trondheim Kommune deltar som partner i internasjonale to- og flerparts lokalsamarbeidsprosjekter. Videreføre samarbeidet med Trondheim Kommunes vennskapsbyer. Videreutvikle rollen som Free City for forfulgte kulturarbeidere fra land med totalitære regimer. At en eventuell kommunesammenslåing skal baseres på frivillighet og sikre innbyggerne i Trondheim et bedre tilbud enn de har i dag. Trondheim skal ivareta sin rolle som regionhovedstad. Arbeide for at Trondheim fremdeles er en Fairtrade City. Dette innebærer at kommunen oppfyller fem kriterier som etisk handel, aktivt informasjonsarbeid og et utvalg av etisk merkede produkter i butikker og på arbeidsplasser. 12

15 Trondheim som studentby Senterpartiet er opptatt av at Trondheim fortsetter å være Norges mest populære studentby, og vil legge til rette for studentene under studietiden. Senterpartiet ønsker at flere ferdigutdannede etablerer seg i Trondheim, fordi byen tilbyr attraktive karrieremuligheter. Være en aktiv pådriver for at Trondheim kommune tilrettelegger for bygging av studentboliger og idrettsbygg. Øke antall praksisplasser i Trondheim kommune. Arbeide for at Trondheim kommune og privat næringsliv skal opprette flere trainee-stillinger og sommerjobber for studenter. Kultur Kultur og idrett gir opplevelse og livskvalitet. Gjennom å legge til rette for opplevelse og deltakelse i nærmiljøet, nås flere. Kultursatsingen må nå fram til alle grupper i samfunnet. Senterpartiet vil oppmuntre til tiltak som integrerer flere kulturer og aldersgrupper. At kommunen, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, bidrar til å etablere kunstmiljø slik at kunstnere ønsker å bosette seg og virke i Trondheim. Utvikle Artist in Residency -ordning i samarbeid med fylkeskommunen og omliggende kommuner. At utsmykkingsordningen knyttet til kommunale investeringer beholdes. Bidra til at kultursatsingen i Trondheim utløser nasjonale og regionale midler. At neste nasjonale kulturbygg skal bli etablert sentralt i Trondheim, slik at Trondheim blir et nasjonalt kulturknutepunkt. Et nytt kulturhus skal romme både profesjonelle, amatører, flere kunstarter, kulturskolen og scene for flere kunstarter. Kulturinstitusjonene er viktige for sentrum og må ikke flyttes ut derfra. Redusere ventelistene til Kulturskolen. Vi vil også etablere tilbud i kulturskolen som i større grad appellerer til og er tilpasset minoritetsungdom. Bidra i MIST sitt arbeid for å bedre bygningsforholdene til kunstmuseene, både behovet for mer areal og økt standard på arealene. Bidra til utvikling av et Litteraturhus i Trondheim. Utvikle kirkebyggene til å også bli kulturarenaer. Bibliotek, film og kino 13

16 Beholde og videreutvikle bibliotekfilialene i bydelene. At lokale filmer, musikk og litteratur må kunne lånes på bibliotekene. At det lokale filmmiljøet må trekkes inn i samarbeid med skole og fritidstilbud. At Trondheim kommune fortsatt skal være kinoeier. Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. Arbeide for at en større del av de statlige bevilgningene til film og filmproduksjon overføres til regionene. Kirke og livssyn Øke driftsfinansieringen av kirkelig fellesråd til et nivå på linje med sammenlignbare kommuner, og i tråd med ambisjonen om at Trondheim skal være et kirkelig tyngdepunkt. At kommunen skal ta initiativ til, og samarbeide med Kirkelig fellesråd om, en gjennomgang av bygningsmassen for å avdekke behov og tilpasse tiltak. At preses for den Norske kirke må bo og arbeide i Trondheim. Kommunen skal legge til rette for at Kirken får gode arbeidsforhold og muligheter til å utvikle Trondheim som kirkehovedstad. At alle innbyggere skal ha like muligheter til å utøve sitt livssyn. 14

Program for Trondheim Senterparti, kommunevalget 2011

Program for Trondheim Senterparti, kommunevalget 2011 Program for Trondheim Senterparti, kommunevalget 2011 Med hjerte for hele Trondheim 1 Innledning Målet for Senterpartiets politikk er å skape ett solidarisk felleskap av frie, selvstendige mennesker der

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Samarbeidsplattform for. Sentrum- venstre. - partiene i Trondheim - - - - - - - - - - 2015-2019 - - - - - - - - - -

Samarbeidsplattform for. Sentrum- venstre. - partiene i Trondheim - - - - - - - - - - 2015-2019 - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for Sentrum- venstre - partiene i Trondheim - - - - - - - - - - 2015-2019 - - - - - - - - - - PRINSIPPER FOR SAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Med hjerte for hele Sande

Med hjerte for hele Sande Med hjerte for hele Sande Sande Senterparti Valg 2011 Hovedsaker: Arealforvaltning for ei miljøvennlig og grønn bygd Skole for kunnskap og fellesskap Folkehelse for forebygging framfor å reparere BEFOLKNINGSUTVIKLING,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Samhold og samarbeid for framtida

Samhold og samarbeid for framtida Samhold og samarbeid for framtida INFORMASJON Vi Sunndalinger er stolte av kommunen vår. Sunndal er et godt sted å leve, med interessante og trygge jobber, gode tilbud og tjenester, og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer