Formstøpte sitteenheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206"

Transkript

1 Betingelser Formstøpte sitteenheter Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra Etter har NAV muligheten til forlenge hele eller deler av avtalen i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bli publisert på og på NAVet. Avtalen omfatter levering av formstøpte sitteenheter, understell, tilbehør, reservedeler og tjenesten Reparasjon utenfor rammeavtalens reklamasjons- og garantibestemmelser. Alle NAV Hjelpemiddelsentraler skal bestille nye formstøpte sitteenheter, tilbehør og reservedeler fra denne avtalen med mindre det er søkt om dispensasjon for å kjøpe utenfor avtalen. Det er inngått parallelle rammeavtaler med leverandørene Ergoseat AS, Bardum AS og Hjelpemiddelspesialisten AS med følgende prosentvis fordelingsnøkkel for avrop mellom dem. Ergoseat AS er rangert som nr. 1 og gis salg til en verdi av ca. 50 % av alle avrop samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden. Bardum er rangert som nr. 2 og gis salg til en verdi av ca. 30 % av alle avrop samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden Hjelpemiddelspesialisten er rangert som nr. 3 og gis salg til en verdi av ca. 20 % av alle avrop samlet sett over hele landet over hele kontraktsperioden. I beregningen av den prosentvise fordelingen som er gjengitt ovenfor inngår alle leverandørens produkter som har fått avtale. Den prosentvise fordelingen vil bli basert på den totale verdi av alle produkter og tjenester NAV kjøper samlet sett for hele landet og over hele kontraktsperioden. Det vil si at den enkelte hjelpemiddelsentral kan kjøpe produkter og tjenester fra 1, 2 eller 3 leverandører under forutsetning av at leverandørene samlet sett får avrop tilsvarende den verdi de har krav på ut fra hvordan de er rangert i konkurransen. NAV har forpliktet seg til å følge opp fordelingen av avrop og vil følge opp på bakgrunn av statistikker. NAV vil foreta kontroller basert på statistikkene minst en gang pr. kvartal. Følgende inngår i Formstøpte sitteenheter: undersøkelse, utredning og vurdering av bruker. Dette skjer i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentral stiller lokaler til disposisjon. utforming i vakuumsekk, eller tilsvarende produksjon av formstøpt sitteenhet utlevering av den ferdige formstøpte sitteenheten med informasjon til bruker, pårørende og personale om bruk av produktet som f. eks. plassering av bruker, bruk av belter, vedlikehold.

2 påmontering på understell når understell og formstøpt sitteenheter er bestilt sammen 2 oppfølginger av hvordan den formstøpte sitteenheten fungerer for brukeren, den første etter 4-5 uker og den andre etter ca uker. oppretting av loggbok. Loggboken leveres ut sammen med den formstøpte sitteenheten. Loggboken føres av brukers nærpersoner og brukes i oppfølgingsmøtene. I fremstillingen av kopistøp av formstøpt sitteenhet inngår typisk bare produksjon av formstøpt sitteenhet og utlevering av den ferdige formstøpte sitteenheten med informasjon til bruker, pårørende og personale om bruk av produktet som f. eks. plassering av bruker, bruk av belter, vedlikehold. Formstøpte sitteenhet hard type - original og kopistøp (ikke formstøpt toalettsete) består av : - Den formstøpte sitteenheten skal ha en ytre ramme med tre polstre og et ekstra polstrer av det polstret som er nærmest brukerens kropp. - Den formstøpte sitteenheten skal ha hoftebelte med polstring. - Den formstøpte sitteenheten skal være klargjort for innfesting av nakkestøtte. - Nakkestøtte finnes som tilbehør til den formstøpte sitteenheten. - Minimum et inkontinenstrekk finnes som tilbehør eller reservedel til den formstøpte sitteenheten. - Den formstøpte sitteenheten skal leveres montert på understell. - Det skal ved levering av produktene følge med en bruksanvisning som inneholder opplysning om plassering av bruker og bruk av belter for den individuelle bruker. - Det skal ved levering av produktene følge med en risikovurdering av formstøpt sitteenheten med påmontert understell. Formstøpte sitteenhet myk type - original og kopistøp (ikke formstøpt toalettsete) består av: - Den formstøpte sitteenheten skal ha en fast ytre ramme, en skumbase eller tilsvarende og trekk. - Den formstøpte sitteenhetens ytre ramme skal være delt mellom sete og rygg. - Den formstøpte sitteenheten skal ha to avtakbare trekk. - Den formstøpte sitteenheten skal ha hoftebelte med polstring. - Den formstøpte sitteenhetens faste ytre ramme skal være klargjort for innfesting av nakkestøtte. - Nakkestøtte finnes som tilbehør til den formstøpte sitteenheten. - Minimum ett inkontinenstrekk finnes som tilbehør eller reservedel til den formstøpte sitteenheten. - Materialet i den faste ytre rammen skal være av en slik kvalitet at det kan monteres tilbehør på den. - Den formstøpte sitteenheten skal leveres montert på understell. - Det skal ved levering av produktene følge med en bruksanvisning som inneholder opplysning om plassering av bruker og bruk av belter for den individuelle bruker. - Det skal ved levering av produktene følge med en risikovurdering av formstøpt sitteenheten med påmontert understell.

3 I tillegg inngår følgende i leveringen av formstøpte sitteenheter hard og myk type: Oppfølging Oppdraget omfatter 2 oppfølginger av hvordan den formstøpte sitteenheten fungerer for brukeren. Den første oppfølgingen skal skje etter 4-5 uker og den andre etter ca uker. Disse oppfølgingene skal skje hos bruker eller på NAV Hjelpemiddelsentral. Oppfølging av hvordan den formstøpte sitteenheten fungerer for brukeren gjelder bare for første gangs laging av formstøpte sitteenheter (original) av hard og myk type. Frakt generelt Frakt er lagt inn i produktprisene, slik at disse er like for alle leveringssteder. Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring Det understrekes at reise- og oppholdsutgifter for fremstilling, utlevering og 2 oppfølginger av formstøpte sitteenheter er inkludert i prisen på formstøpte sitteenheter. Prisene skal omfatte alt nødvendig arbeid fram til formstøpt sitteenhet med påmontert understell er ferdigstilt. Merking av avtakbare polstre og trekk til formstøpte sitteenheter Polstrerne og trekkene skal ved levering være merket med type materiale og vaskeanvisning. Trekkene skal ved levering være merket med opp/ned og foran/bak. Polstrerne skal være merket med nummer, der nummer 1 er det polstret som skal være nærmest kroppen. Nummereringen skal være stigende fra kroppen og mot rammen/skallet. Merkingen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oppbevaring av protokoll på utført formstøpt sitteenhet Leverandøren må skrive protokoll på utført formstøpt sitteenhet og oppbevare denne i minimum 5 år etter at den formstøpte sitteenheten er levert. Oppbevaring av dokumentasjon på utformingen av formstøpt sitteenhet Leverandøren må oppbevare dokumentasjon på utformingen av de formstøpte sitteenhetene som lages slik at Kunden kan bestille kopistøp av disse. Leverandøren må oppbevare dokumentasjonen på utformingen av formstøpte sitteenheter i minimum 5 år etter at den formstøpte sitteenheten er levert. Krav til språk Leverandørens personell skal kunne kommunisere på norsk, eller annet skandinavisk språk, med bruker, pårørende og hjelpemiddelsentralenes personell om brukerundersøkelser, støping av formstøpt sitteenhet og under oppfølgingen.

4 Evalueringsskjema Leverandøren skal ved levering ha utarbeidet et evalueringsskjema som leveres ut sammen med den formstøpte sitteenheten. Evalueringsskjema skal brukes i oppfølgingen av de formstøpte sitteenhetene. Leveringstid av hovedprodukt, tilbehør og reservedeler Formstøpte sitteenheter og påmontert understell skal være levert på avtalt leveringssted innen 5 uker fra bestillingen er mottatt. Tilbehør skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt. Reservedeler skal være levert på avtalt leveringssted innen 5 virkedager fra bestillingen er mottatt. Dette gjelder ikke når tilbehør og hovedprodukt bestilles samtidig. Da leveres tilbehøret sammen med hovedproduktet innen fem uker fra bestilling. Leveringstid garantireparasjoner Leverandøren skal vederlagsfritt ferdigstille garantireparasjoner innen 7 virkedager etter at NAV Hjelpemiddelsentral har reklamert. Tjenesten Reparasjon utenfor rammeavtalens reklamasjons- og garantibestemmelser Tjenesten, Reparasjon utenfor rammeavtalens reklamasjons- og garantibestemmelser inngår i avtalen. For tjenesten Reparasjon utenfor rammeavtalens reklamasjons- og garantibestemmelser gjelder at den skal være levert innen 7 kalenderdager at etter at bestillingen er mottatt. Reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen for reparasjon utenfor rammeavtalens reklamasjons- og garantibestemmelser, og følgende gjelder for denne tjenesten: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart- og slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner. Opplæring/kurs Leverandør skal på forespørsel kunne tilby vederlagsfritt produktfaglige kurs/oppdateringskurs for NAV Hjelpemiddelsentralenes personell. Slike kurs skal fortrinnsvis avholdes ved NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandør skal for alle antatte hovedprodukter vederlagsfritt etter avtale gjennomføre nødvendig demonstrasjon ved NAV Hjelpemiddelsentraler.

5 Opplæring og kurs som nevnt i dette punkt skal være kostnadsfritt for Kunden. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for arbeids- og velferdsetatens personell dekkes av NAV Hjelpemiddelsentralene. Dokumentasjon til NAV Hjelpemiddelsentral Leverandøren skal, på forespørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral, vederlagsfritt oversende nødvendig dokumentasjon. Denne skal til enhver tid være oppdatert. Følgende dokumentasjon skal vedlegges hvert enkelt av hovedproduktene ved utsendelse til NAV Hjelpemiddelsentral. Bruksanvisning Monteringsanvisning for montering av formstøpt sitteenhet på understell Servicemanual Bruksanvisning, monteringsanvisning og servicemanual skal være på norsk. Ved første gangs utsendelse til hver enkelt NAV Hjelpemiddelsentral skal følgende dokumentasjon vedlegges: sprengskisse for understellet, med artikkelnummer på reservedeler. Bruksanvisning, monteringsanvisning og servicemanual for gjenbrukte produkter skal leveres vederlagsfritt etter avtale. Elektroniske versjoner av disse dokumentene bør finnes på internett. Dispensasjon for kjøp utenfor avtalen Dersom bruker behov for formstøpte sitteenheter ikke kan dekkes av de leverandørene som har avtale må det søkes om dispensasjon etter gjeldende rutiner for dispensasjonssøknader. Betalingsbetingelser og priser Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskludert MVA og eventuelle miljøavgifter, men inkludert toll og eventuelt andre skatter, avgifter og eventuelle gebyrer. Fakturering Fakturering skjer per avrop. Fakturering skjer etter at levering er gjennomført og godkjent av bestiller. Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall per 30 dager etter fakturadato. Hvis Leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger av Avtalen, skal faktura likevel utstedes fra Leverandøren. Se avtalen for krav til faktura og for krav til informasjon og utforming av faktura. Alle fakturaer sendes til: NAV økonomitjeneste

6 Sognefjordveien Leikanger Forhandlernett Dersom leverandørene engasjerer underleverandør til å utføre leveranser som følger av avtalen. Skal faktura likevel utstedes av leverandøren. Garanti Forutsatt normal, aktsom bruk fra Kundens side, skal Leverandøren i en garantiperiode uten ekstra kostnad utbedre feil og mangler på varene som er levert i medhold av denne Avtalen. Dette omfatter alle deler og all arbeidsinnsats, bortsett fra det som henger sammen med normal slitasje av forbruksmateriell. Det forutsettes at Kunden reklamerer skriftlig innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Garantiperioden er 2 to år regnet fra Leveringsdag i forhold til hvert avrop. En tilsvarende periode gjelder for det tilfelle at Kunden benytter seg av sine opsjoner. For deler som er skiftet ut eller reparert i henhold til garanti, påtar Leverandøren seg de samme garantiforpliktelser som for den opprinnelige leverte varen, regnet fra det tidspunkt reparasjonen eller utskiftingen er foretatt. For det øvrige materiell forlenges garantiperioden tilsvarende den tid Kunden ikke har kunnet nyttiggjøre seg varen som følge av feilen/mangelen. Leverandørens garantiansvar skal dog ikke vare ut over 2 -to- år etter at det første garantiarbeid er avsluttet på vedkommende del. Garantireparasjoner skal alltid finne sted i samråd med berørte NAV Hjelpemiddelsentral, og alltid rapporteres til denne. Ved garantireparasjon dekker Leverandøren selv alle transport- og eventuelle reiseutgifter. Ytelsesnivå Arbeidet med å avhjelpe feil og mangler i garantiperioden skal påbegynnes og gjennomføres innen fristen på 7 virkedager etter at leverandøren har fått melding om feilen eller mangelen. Dersom Kunden krever det er Leverandøren uten ugrunnet opphold forpliktet til å prioritere avhjelp foran alt annet arbeid etter Avtalen. Reklamasjon Leverandøren har i en reklamasjonsperiode plikt til å avhjelpe alle mangler som viser seg uten ekstra kostnad for Kunden. Reklamasjonsperiodens lengde er 5 år, regnet fra Leveringsdagen i forhold til hvert avrop. En tilsvarende periode gjelder for det tilfelle at Kunden benytter seg av sine opsjoner. Det forutsettes at Kunden reklamerer skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

7 Det er et krav at mangelen eller årsaken til mangelen må antas å ha foreligget allerede ved Leveringsdagen. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i et lengre tidsrom. Avhjelp kan skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. Arbeidet med å avhjelpe mangler skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har fått melding om mangelen. Avhjelp av mangel etter dette punktet skal alltid finne sted i samråd med berørte NAV hjelpemiddelsentral, og alltid rapporteres til denne. Leverandøren dekker selv alle transportog eventuelle reiseutgifter.

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2.

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2. 1 2. KUNDEN Steinkjer kommune Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune 1. Innledning: Disse

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer