Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010"

Transkript

1 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010

2

3 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning og formidling 5 Museal virksomhet 7 UiS og omverden 7 Personal og økonomi 9 Investeringer 12 Avslutning 12 Årsregnskap 2010 med noter 13 1

4 Årsrapport Årsberetning 2010 Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger er en del av en verden i rask utvikling. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil vi ha et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskaping, formidling og museumsvirksomhet. Med en fleksibel organisasjon og engasjerte medarbeidere vil vi bidra til å dekke samfunnets og den enkeltes behov for livslang utdanning. Organisering av UiS samlede aktiviteter Visjon Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente 2

5 Årsrapport Årsberetning 2010 Sammendrag Ledergruppen: Tor Hauken, Egil Gabrielsen, Marit Boyesen, Aslaug Mikkelsen, Per Ramvi, Anne Selnes, Per Arne Bjørkum. Harald Jacobsen/Arne Johan Nærøy er ikke til stede. Nøkkeltall Menneskelege ressursar Tal på tilsette (hovud) Tal på årsverk Omsetning (årsramme) (kr i heile 1000) Utdanning og forsking Alle studentar, haust Tal på uteksaminerte kandidatar Tal på doktorgradsstudentar (eigne program) Tal på uteksaminerte doktorgradskandidatar Tal på bachelorprogram (haust) Tal på masterprogram (haust) Tal på doktorgradsprogram (PhD)

6 Årsrapport 2010 Årsberetning 2010 Innledning Den overordnede målsettingen for Universitetet i Stavanger er å utvikle og høyne kvaliteten i våre samlede aktiviteter og videreutvikle og trygge profilen som et innovativt og nyskapende universitet. En målrettet innsats over de fem siste årene har gitt sammenhengende studieløp innenfor en rekke fagområder samt gode muligheter til å fullføre utdanningen med doktorgrad på flere områder. Samtidig har det vært en god økning i vitenskapelig publisering som gjenspeiles på god uttelling i publikasjonspoeng. Økt samarbeid med nærings- og samfunnsliv viser igjen i form av økt ekstern finansiert virksomhet og satsing på internasjonalisering, som engelskspråklige studier, har gitt en økning i antallet utenlandske studenter. Tross god forbedring i de faglige resultatene, er det ennå et stykke igjen til UiS er på nivå med de gamle universitetene, og vi vil derfor fortsatt arbeide for å øke innsats og omfang på viktige områder for universitetsutviklingen. Samtidig vil vi søke å beholde vår posisjon som et av landets mest kostnadseffektive universitet målt som kandidater og forskning pr kroneinnsats. Driftssituasjonen ved flere av fagenhetene må fremdeles betegnes som utfordrende tatt i betraktning stramme økonomiske rammer og pålagte tiltak som ledd i gjennomføringen av BOfU-prosjektet (Balansert omstilling for utvikling) som ble påbegynt i Den overordnede målsettingen er å øke universitetets økonomiske handlingsrom for å sikre kvaliteten i våre tilbud og realisere strategiske mål. Det er derfor gledelig at vi over tid har hatt en markant økning i inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten, og andelen av finansieringen utover statlig tildeling fra KD har økt til 178,7 mill i 2010 og utgjør nå 20 % av KD bevilgningen. Våre treårige økonomiske prognoser er relativt gode, men universitetet står overfor planlagte arealutvidelser med økt husleie fra budsjettåret Dette er i hovedsak for å møte departementets signaler om økt studentopptak i årene framover, samt for å kunne gi studenter og ansatte bedre arbeidsforhold. Utdanning og internasjonalisering Indikatorer Antall søknader, alternativer Antall reg studenter, snitt år og høst Antall kandidater Antall studiepoeng pr student 43,0 42,0 41,3 43,2 Utenlandske studenter, snitt vår og høst Selv om søkningen er god, er den svært ulikt fordelt mellom studietilbudene. Det har derfor vært nødvendig å gjennomføre tunge, men nødvendige omstillinger i Studietilbud i fransk, tysk og spansk er lagt ned, og det er gjennomført omfattende omlegginger, mer sambruk av undervisningselementer og redusering av antall valgfag. Samtidig har det vært arbeidet intensivt med omleggingen av lærerutdanningene og de nye GLU ene (Grunnskolelærerutdanningen) hadde sitt første opptak i I dette arbeidet har samarbeidet med Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark vært viktig for å få de nye utdanningsplanene på plass. I og med etableringen av lektorprogrammet i 2010 har UiS nå lærerutdanning på alle nivå (PhDgraden i spesialpedagogikk ble etablert i 2004). 4

7 Årsrapport 2010 Studentene ved UiS kommer i snitt godt ut når det gjelder å gjennomføre studier i forhold til avtalt studieplan. Kandidatundersøkelsen ved UiS (TNS Gallup) viser at UiS tilfører viktig kompetanse og arbeidskraft til regionen, og 84 prosent av studentene var i jobb innen tre måneder etter endt utdanning. Hele 94 prosent var i jobb innen seks måneder. Åtte av ti opplever at utdanningen på UiS er relevant eller svært relevant i forhold til stillingen de har i dag. Like mange sier seg tilfredse eller svært tilfredse med jobben de har fått. Halvparten av UiS-studentene får jobb i privat sektor. Et viktig funn i undersøkelsen viser at 63 prosent av studentene har bostedsadresse i regionen ved studiestart, mens 80 prosent bosetter seg her etter endte studier. Antall mastergrader er økt fra 13 i 2005 til 30 i Søkningen til disse har økt, det samme har gjennomføringsgraden. Viktige drivkrefter for utviklingen av høyeregradsstudier har vært UiS mulighet til å tiltrekke seg studenter og vår relevans for det omliggende nærings- og arbeidsliv. Som den tredje største byregionen i landet, med en ung befolkning og et svært dynamisk næringsliv, rettes det tunge forventninger mot UiS lokalt for å skaffe tilstrekkelig variert og høyt kompetent arbeidskraft. UiS har som mål å styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv i utviklingen av studieprogrammer, og ved implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket * inviteres representanter fra arbeidslivet til å delta i evalueringer av studieprogram. Det foregår utstrakt samarbeid med forskningssentre samt kommunal og statlig virksomhet i regionen. Internasjonalisering er et satsingsområde for UiS. Studenter på utveksling øker, men UiS har ikke oppnådd tilsvarende økning når det gjelder internasjonale samarbeidspartnere. Det har vært arbeidet godt med tilrettelegging av studieprogrammene for å kunne inngå avtaler med utenlandske universiteter. Virksomheten internt er omorganisert og vi ønsker gjennom dette å kunne være til bedre hjelp for studenter som ønsker å reise ut, samt bli mer profesjonelle på mottak av utenlandske studenter. Forskning og formidling Indikatorer Avlagte doktorgrader Publikasjonspoeng Tildeling fra EU Tildeling fra NFR I samarbeid med NTNU, SINTEF og IRIS fikk UiS sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innenfor boring og brønn for økt utvinning, i 2010 innenfor bærekraftig energi. Etableringen av interne programområder for forskning og organiseringen av oppdragsvirksomheten i IRIS har vært viktige organisatoriske grep for å få tilstrekkelig faglig volum og målrettet bruk av forskningsressursene. I tillegg til dyktige forskere, har dette vært en viktig forutsetning for å nå fram i konkurransen. Innen 2020 har UiS som mål å ha fem Senter for fremragende forskning/senter for forskningsdrevet innovasjon (SFF/SFI). * Beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. 5

8 Årsrapport 2010 Ved utgangen av 2010 er det 18 ulike prosjekter sammen IRIS med hovedvekt innenfor teknologi og samfunnsvitenskap. 12 av prosjektene finansieres av NFR og 6 har finansiering fra industrien. Flere av prosjektene har tilsatt stipendiater, postdoktorstillinger og professorer. Kontraktverdiene utgjør ved utgangen av 2010 ca 44,7 mill. Totalt har universitetet 228 doktorgradsstudenter på egne program. Det var en økning i disputaser også fra 2009, og det forventes en ytterligere økning i 2011, ettersom mange stipendiater nå går mot slutten av stipendperioden. De fleste faglige ansatte er nå tilsluttet ett eller flere programområder og universitetet ser at dette har gitt gode resultater i antall publiseringspoeng (fordobling på fem år). Samtidig har UiS hatt en betraktelig økning i omfang av NFR- og EU-søknader samt -tildelinger. (Tildelte NFR-midler er nærmest tredoblet over den siste femårsperioden, mens EU-tildelinger er tjue ganger større i 2010 sammenlignet med 2005). Tallene er dels et uttrykk for at UiS lå svært lavt ved etableringen i 2005, men også at trenden peker i riktig retning og at utviklingen skjer raskt. Dette til tross for at UiS ikke har fått tilført nye, statlige midler for å ivareta forskningsaktiviteten (og doktorgradsutdanningene) som følge av endringen i institusjonsstatus fra statlig høgskole til universitet i Omfanget av ekstern finansiering og samvirke med samfunns- og næringslivet i regionen har vært betydelig over lengre tid. UiS har en jevn strøm av formidling og kommunikasjon av egen virksomhet, og det deles også ut årlige priser på god forskning, formidling og innovasjon. Universitetet opplever også god oppslutning på Forskningsdagene og Åpen fagdag, og studenter og fagpersonalet fra musikkmiljøet er sterkt involvert i konserter og forskjellige andre kunstneriske prosjekter i regionen. Når det gjelder kommersialisering av forskningsresultater kanaliseres forretningsideer gjennom Prekubator AS (som er universitetets TTO). Mottatte ideer ligger relativt stabilt mellom stykker pr år, og en målsetting på 25 i 2011 kan synes ambisiøs. Den satsningen som for tiden gjøres innenfor fagområder som fornybar energi, bioteknologi og helse, bør imidlertid også kunne gi god uttelling i etablering av selskaper og registrering av patenter. 6

9 Årsrapport 2010 Museal virksomhet Indikatorer Publikumsbesøk Antall omvisninger Antall utstillinger Arkeologisk museum har nådd sine mål både når det gjelder kildesikringsarbeid, oppbevaring og digitalisering av samlingene. 100 % av gjenstandene er nå digitalisert mot 90 % året før. For museet er sikring og bevaring av kildene viktig. Kildene ligger i kulturlandskapet, fornminner, utgravinger og dokumentasjon fra undersøkelsene samt i magasinene. Det har vært en god oppgang i publikumsbesøket fra 2009, men resultatet for 2010 ble litt i underkant av ambisjonsnivået. Forskningen ved museet (AM) er styrket gjennom prioritering av den strategiske forskningssatsningen for universitetsmuseene i NFR, herunder utlysning av nye stipendiatstillinger. Museet arbeider for en videre utvikling av programområde Scientific Archaeological Laboratory Studies (SALS). AM tilbyr målrettet kurs innenfor politi- og brannetterforskning. Dette som en del av oppbygningen av programområdet SALS. Museet arbeider også med en evaluering og vurdering av langsiktig strategi for museet når det gjelder undervisning. For UiS som helhet er museet et viktig og positiv tilskudd som gir grunnlag for tettere faglig samarbeid, samordning av støttefunksjoner og et ankerfeste for universitetet i sentrum av Stavanger. UiS og omverden Indikatorer Videreutdanning Eksternt finansierte studenter, snitt vår og høst Bidrag og oppdrag, ekskl EU og NFR Antall reg. i Forskdok Forretningsideer Stavanger-regionen er den tredje største byregionen i Norge med over innbyggere og et sterkt internasjonalt rettet og nyskapende næringsliv. UiS har lang tradisjon for såkalt samarbeid i kunnskapstrekanten, et samspill mellom kunnskapsinstitusjoner, lokale myndigheter og samfunnsog næringsliv. I dette trianglet ser UiS seg som en motor som bidrar til nyskaping, verdiskaping, kompetanse-, velferds- og næringsutvikling i regionen. Modellen for kunnskapsutvikling i Stavanger-regionen har gitt resultater og effekter for å dekke kompetansebehov og etterspørsel etter arbeidskraft både i regionen og nasjonalt. På oppdrag fra kommuner i fylket som ønsker fleksibel utdanning, har UiS enhet for Nettbasert Opplæring utviklet et multimediebasert undervisningsprogram innen sykepleie. I tillegg arbeides det med et tilbud innenfor språkfagene. På denne måten når undervisningen ut til mange, studentene kan studere tilpasset eget behov der de bor og arbeider. Ved UiS Pluss tilbys etter- og videreutdanninger tilpasset 7

10 Årsrapport 2010 brukernes behov og ønsker. Kandidatundersøkelsen ved UiS (TNS Gallup) viser at 63 prosent av studentene har bostedsadresse her ved studiestart, mens 80 prosent bosetter seg her etter endte studier. Senter for entreprenørskap arbeider med å styrke utdanningstilbudene innen entreprenørskap og innovasjon og å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen. Senteret rommer en studentinkubator og er tilholdssted for universitetets studentbedrifter og studentorganisasjonen Start UiS. UiS har et stort omfang av utadrettede aktiviteter i form av konferanser, seminarer, foredrag, konsulenttjenester, praksissamarbeid, Karrieresenter, alumnivirksomhet, oppgaveskriving, utveksling av lærekrefter og studenter, bransjenettverk m.m. Universitetet har også etablert arena for samfunnskontakt og et eget finansieringsutvalg med eksterne medlemmer. Resultatet av dette arbeidet er til stor og gjensidig nytte for ansatte, studenter og samfunns- og næringslivet. Videre deltar UiS på ulike arenaer for politikkutforming i regionen sammen med myndighetene og samfunns- og næringslivet. Dette gjelder både i utviklingen av de strategiske næringsplanene i Stavanger-regionen (gjennom Greater Stavanger) og på fylkesnivå. Dessuten deltar et vidt spekter av fagfolk og ledelse i et trekantsamarbeid gjennom ulike verdiskapingsfora i regionen. I tillegg deltar UiS på delegasjonsreiser til utlandet sammen med lokale myndigheter og industrien som har som formål å knytte bånd til internasjonalt næringsliv og internasjonale kunnskapsinstitusjoner og få næringsliv til å etablere seg i Stavanger-regionen. De sentrale satsingsområdene i regionen, energi og mat, er sammenfallende med sterke fagmiljøer ved UiS. Senter for organelleforskning flyttet i 2010 inn i Måltidets hus på Universitetsområdet sammen med matindustrien og FoU-institusjoner innen matområdet. Senteret tiltrekker seg forskere fra hele verden, og fagmiljøet forsker bl.a. på å løse Parkinson-gåten ved å studere organeller i planter. Helt siden 1960-tallet har lokale og regionale myndigheter gjennom Universitetsfondet for Rogaland og dets forløpere, samt regionalt samfunns- og næringsliv, deltatt i utviklingen av institusjonen både med økonomiske bidrag til utvikling av studier, forskning, bygg og campusutvikling. Disse rause bidragene har bidratt til en utvikling av høyere utdanning og forskning i Norge som ikke hadde gitt samme resultater uten disse private og offentlige donasjonene. UiS har i sitt Strategidokument 2020 som utviklingside å være nyskapende og innovativt. Nyskaping, innovasjon og samfunnskontakt er tuftet på institusjonens historiske røtter, og dette ønsker vi skal prege den videre utvikling i enda større grad i årene framover til gjensidig nytte for studenter, ansatte og omgivelsene. UiS har også som mål å samarbeide tett med andre kunnskapsinstitusjoner og arbeidslivet langs verdiskapingsaksen fra Bergen til Kristiansand. 8

11 Årsrapport 2010 Personal og økonomi Indikatorer Ansatte, årsverk totalt 884,7 949, , ,0 Andel førstestillinger av faglige årsverk 50,3 % 51,9 % 54,4 % 55,3 % Budsjettramme, mill kr 828,0 922, ,4 1082,6 Arbeidskapital, mill kr 69,4 75,6 126,0 154,7 Areal, kvm Universitetet har en stor utfordring når det gjelder utviklingen av infrastrukturen. Det trengs flere store auditorier, nye laboratorier og oppgradering av IKT for å drive den aktiviteten som er i dag, og muligheten til å øke opptaket i tråd med nasjonal plan begrenses av knapphet på arealer og annen infrastruktur. Knapphet på arealer skaper også utfordring når det gjelder å få nok kontorplass for økt aktivitet på forskning og andre satsingsområder. Satsingen på intern kompetansehevning og målrettet rekruttering av personell har gitt resultater. Over den siste femårsperioden har økningen i andelen av tilsatte med førstestillingskompetanse vært på 10,5 prosentpoeng. I 2010 utgjør tilsatte med førstestillingskompetanse ved UiS 55,3 % av de vitenskapelige stillingene totalt. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Menn; 478,9 Kvinner; 557,1 Menn; 276,8 Kvinner; 224,8 Menn; 53,8 Kvinner; 56,2 Totalt Vitenskapelige Stipendiater Faglige; 620,2 Adm; 305 Andelen kvinner av totalt tilsatt personale ved UiS er rundt 54 % i 2010, men erkjenner å ha en utfordring i å øke kvinneandelen på førstestillingene (som professor/ førsteamanuensisnivå) generelt og spesielt innenfor ingeniør- og teknologifagene. Graf 1: Fordeling av ansatte, stillingskategorier Støtte; 74,2 Drift; 36,6 Graf 2: Fordeling av ansatte, årsverk Resultatregnskapet for 2010 viser totale driftsinntekter på 1 082,6 mill og dermed en økning på 42,1 mill eller 4,1 % sett i forhold til Når det gjelder inntekter fra ekstern oppdragsvirksomhet (BOA) var den på totalt 178,7 mill som er en lite nedgang på 3,4 mill, dvs 1,9 % sammenlignet med Samlet er det et driftsresultat på 21,6 mill som innebærer et mindreforbruk /overskudd totalt sett for bevilgningsfinansiert aktivitet (BFV) samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Tilsvarende viste regnskapet for 2009 et samlet merforbruk på 11,3 mill. Tabell 1 under viser fordelingen av driftsregnskapet 2010 fordelt på finansieringskildene. 9

12 Årsrapport 2010 Tabell 1: Sum regnskap 2010, fordelt på finansieringskilder (i tusen kr) BFV 1 ABFV 2 EFV 3 EU 4 NFR 5 Totalt Inntekter Lønnskostnader mm Andre driftskostnader Resultat oppdragsvirksomhet Sum kostnader Resultat Når en sammenholder omløpsmidler mot kortsiktig gjeld har UiS fortsatt en økende arbeidskapital. Arbeidskapital for 2010 er 181,3 mill mot 126,9 per Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektern for 2010 var 14,3 %, sammenlignet med gjennomsnittet som var på 9,6 %. Dette viser en god utvikling av arbeidskapital ved institusjonen. For fullstendig regnskapsoversikt, se vedlegg regnskapsoversikt 2010 med noter. Virksomhetskapitalen er pr på 31,7 mill, hvorav 5,2 utgjør opptjent virksomhetskapital fra oppdragsvirksomheten. Tabell 2 under viser utviklingen av resultatposter fra Inntektene i perioden totalt økt med 30,7 % fra 2007 til 2010, mens inntekten fra KD i perioden har økt med 28,9 %. I samme periode har kostnadene samlet økt med 29,1 %, og hvor lønnskostnadene alene har økt med 37,5 %. Tabell 2: Resultatposter (i tusen kr) Inntekter Herav KD Andre finan.kilder Lønnskostnader Andre kostnader Driftsresultat Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Graf 3 under viser beregninger av lønnskostnadene totalt og fordelt på ulike kostnadskategorier som inngår i de totale lønnskostnadene. I de siste årene har UiS økt i kostnadskategorien fast lønn fra 205 mill i 2005 til 335 mill i 2010, som er en økning på 63,4 %. Når det gjelder de øvrige lønnskostnadene, så utgjør pensjonskostnadene en vesentlig del av økningen i sosiale kostnader som totalt har økt med 60,5 % fra 2005 til Bevilgningsfinansiert virksomhet 2 Annen bevilgningsfinansiert virksomhet 3 Ekstern finansiert virksomhet 4 EU-finansiert virksomhet 5 Tilskudd fra Norsges forskningsråd Ordinært driftsresultat før finansinntekter og kostnader og avregninger. 10

13 Årsrapport 2010 Graf 3: Lønnskostnader (i mill kr) Fast lønn Midlertidig, engasjement Andre lønnskostnader Sosiale kostnader Lønnskostnader totalt (alle finansieringskategorier) har i perioden fra 2005 økt med 59,6 % mens andre driftskostnader har økt med 35,3 %. Totalt har kostnadene økt med 50,3 %, mens inntektene har økt med 48,6 %. I graf 4 under illustrerer hvordan utviklingen av kostnader fordelt på lønnskostnader, husleie og sum øvrige driftskostnader har vært i perioden Graf 4: Totale inntekter og kostnader (alle kategorier, i tusen kr) Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Husleie Den viktigste aktivitets- og kostnadsdriveren ved UiS er lønnskostnader. I 2010 var den samlet kostnadene til lønn og sosial utgifter på 692,4 mill. Dette innebærer en økning på 22,6 mill eller 3,4 % sammenlignet med 2009 og den lave lønnsveksten må ses opp mot nedgangen i gjennomsnittlig antall årsverk. Den lave lønnsveksten siste år tydeliggjør at effekten av igangsatte Bofu-tiltak (i form av årsverkskontroll) nå begynner å gjenspeiles i de økonomiske resultatene. 11

14 Årsrapport 2010 Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder Investeringer i utstyr og infrastruktur utgjør 27,5 mill i 2010 og representerer en nedgang på 1,2 mill sammenlignet med fjoråret. Det har over tid vært uttrykt bekymring for institusjonens lave investeringsnivå, spesielt innenfor IKT. I totalbudsjettet for 2010 var det også opprinnelig budsjettert med svært lave beløp til investeringer. Men i løpet av året er det gjort interne omdisponeringer av midler som har medført at det i 2010 er gjennomført investeringer på 14,0 mill i IKT-utstyr. Det er også anvendt om lag 1,0 mill til investeringer innenfor IT-sikkerhet. Investeringene er gjennomført i samsvar med utarbeidet investeringsplan fra IT-avdelingen. Administrativt er det gjort investeringer i nytt prosjektstyringsverktøy, og på fagenhetene er det gjort mindre investeringer innen faglig utstyr/ maskiner, laboratorieinnredning og inventar. Tabell 3: Detaljerte investeringer 2010 (i tusen kr) Investeringer BFV (inkl NFR) BOA * Sum Bygningsmessig innredning Maskiner og anlegg Inventar IKT-utstyr Kontor med mer Det ble i desember 2010 gitt en ekstraordinær tildeling fra KD på 5,5 mill til investering i vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Midlene vil bli anvendt til investeringer innenfor angitt område i Avslutning Universitetet i Stavanger har i hovedsak nådd målsettingene i 2010 innenfor sektormålene undervisning, forskning, formidling, organisasjon og museal virksomhet som er satt for sektoren. Utfordringene vil ligge i det å dimensjonere fortsatt utvikling og vekst i henhold til de rammene UiS vil ha i de kommende år. I denne sammenheng vil kontroll med utviklingen i antall årsverk, og dermed lønnsandelen være avgjørende. I tillegg vil utviklingen innenfor eksternfinansiert virksomhet være en viktig faktor, også sett i relasjon til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Det er et faktum at den samlede eksternfinansierte aktiviteten inkl egenfinansiering ved UiS øker noe, men rene eksterne tilskudd/inntekter viser likevel ikke den utvikling som er nødvendig sett i forhold til målene i institusjonens strategi. En ser en positiv utvikling i inntektene innenfor NFR og prosjekter med finansiering fra andre departementer og statlige/kommunale forvaltningsinstitusjoner (ABFV) isolert sett. Det er også en forventning til økt uttelling innenfor EU-prosjekter. Resultatet av årets drift har gitt muligheter til å avsette midler til konkrete, framtidige forpliktelser, herunder investeringer i bygg og infrastruktur. Sammen med framlagte prognoser for inntektsutviklingen gir dette universitetet en tilfredsstillende forutsigbarhet i forhold til den langsiktige planleggingen av våre aktiviteter. * Bevilgnings- og oppdragsfinansiert aktivitet 12

15 Årsrapport 2010 Årsregnskap 2010 for Universitetet i Stavanger Inneholder: Ledelseskommentarer Resultatregnskap Balanse Regnskapsprinsipper Kontantstrømoppstilling Noter Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen 13

16

17

18

19

20

21

22 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Definisjonsliste: For å avlaste lesningen samt forståelsen av regnskapet, gir vi innledningsvis noen begrepsdefinisjoner: Resultatregnskap i statlig virksomhet: Oppstilling over en virksomhets inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret. Transaksjonsbaserte inntekter: Eksempler på transaksjonsbaserte inntekter er salg av varer og tjenester, leieinntekter, oppdragsinntekter knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter: Eksempler på slike inntekter er inntekt fra Kunnskapsdepartementet (BFV), tilskudd fra andre departement (ABFV) og NFR. Driftskostnader: Utgifter i perioden som vedrører driftsaktiviteter. Eksempler på driftskostnader er lønnskostnader, reisekostnader, kjøp av varer og tjenester, kontorutstyr og andre kontorkostnader, husleie etc. Finansielle poster: Dette er finansielle inntekter og utgifter. For UiS dreier dette seg om morarenter, agio-vinning og agio-tap og andre renter. Renter av bankinnskudd i Norges Bank godskrives ikke UiS, men Statskassen. Balanseregnskap i statlig virksomhet: Oppstilling over en virksomhets eiendeler og gjeld pr. regnskapsdato. Anleggsmidler: Med anleggsmidler forstås eiendeler som er anskaffet til varig eie eller langsiktig bruk i virksomheten. Anleggsmidler kan være; Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og finansielle eiendeler (aksjer med mer). Varige driftsmidler: Med varige driftsmidler forstås materielle eiendeler som er ment til varig eie og bruk i virksomheten. Eksempler på dette kan være: Bygninger, herunder både tekniske og administrative bygninger Anlegg under utførelse; bygg eller ombygging under oppføring Tomter, som er definert å tilhøre virksomheten Boliger, herunder personalboliger med tilhørende tomter Infrastruktur-eiendeler Bedriftsspesifikt utstyr, maskiner og lignende. IT- og kommunikasjonsutstyr, eksempelvis PC er og servere Immaterielle eiendeler: Immaterielle eiendelene som kan være aktuelle for en statlig virksomhet er følgende: Programvare, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter. For statlige virksomheter vil hovedregelen være at kun eksternt anskaffet programvare med tilhørende eksterne konsulenttjenester tilknyttet implementeringen skal balanseføres. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA):

23 Regnskapsprinsipper, forts Bidragsfinansiert virksomhet er prosjekter hvor det hentes støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten at bidragsyter stiller konkret krav til motytelse eller overføring av risiko og kontroll og består av: Eksternt finansiert virksomhet, og gjelder bidrag både fra private og offentlige virksomheter Norges Forskningsråd og annen statlige finansiert virksomhet (ABFV) EU-bevilgninger Oppdragsfinansiert virksomhet er prosjekter hvor det er krav til motytelse og overføring av risiko og kontroll. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Bidragsfinansiert virksomhet følger som hovedregel inntektsføring etter løpende avregning uten fortjeneste. Se unntak ovenfor for ABFV. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter og bidragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer