Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010"

Transkript

1 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010

2

3 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning og formidling 5 Museal virksomhet 7 UiS og omverden 7 Personal og økonomi 9 Investeringer 12 Avslutning 12 Årsregnskap 2010 med noter 13 1

4 Årsrapport Årsberetning 2010 Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger er en del av en verden i rask utvikling. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil vi ha et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskaping, formidling og museumsvirksomhet. Med en fleksibel organisasjon og engasjerte medarbeidere vil vi bidra til å dekke samfunnets og den enkeltes behov for livslang utdanning. Organisering av UiS samlede aktiviteter Visjon Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente 2

5 Årsrapport Årsberetning 2010 Sammendrag Ledergruppen: Tor Hauken, Egil Gabrielsen, Marit Boyesen, Aslaug Mikkelsen, Per Ramvi, Anne Selnes, Per Arne Bjørkum. Harald Jacobsen/Arne Johan Nærøy er ikke til stede. Nøkkeltall Menneskelege ressursar Tal på tilsette (hovud) Tal på årsverk Omsetning (årsramme) (kr i heile 1000) Utdanning og forsking Alle studentar, haust Tal på uteksaminerte kandidatar Tal på doktorgradsstudentar (eigne program) Tal på uteksaminerte doktorgradskandidatar Tal på bachelorprogram (haust) Tal på masterprogram (haust) Tal på doktorgradsprogram (PhD)

6 Årsrapport 2010 Årsberetning 2010 Innledning Den overordnede målsettingen for Universitetet i Stavanger er å utvikle og høyne kvaliteten i våre samlede aktiviteter og videreutvikle og trygge profilen som et innovativt og nyskapende universitet. En målrettet innsats over de fem siste årene har gitt sammenhengende studieløp innenfor en rekke fagområder samt gode muligheter til å fullføre utdanningen med doktorgrad på flere områder. Samtidig har det vært en god økning i vitenskapelig publisering som gjenspeiles på god uttelling i publikasjonspoeng. Økt samarbeid med nærings- og samfunnsliv viser igjen i form av økt ekstern finansiert virksomhet og satsing på internasjonalisering, som engelskspråklige studier, har gitt en økning i antallet utenlandske studenter. Tross god forbedring i de faglige resultatene, er det ennå et stykke igjen til UiS er på nivå med de gamle universitetene, og vi vil derfor fortsatt arbeide for å øke innsats og omfang på viktige områder for universitetsutviklingen. Samtidig vil vi søke å beholde vår posisjon som et av landets mest kostnadseffektive universitet målt som kandidater og forskning pr kroneinnsats. Driftssituasjonen ved flere av fagenhetene må fremdeles betegnes som utfordrende tatt i betraktning stramme økonomiske rammer og pålagte tiltak som ledd i gjennomføringen av BOfU-prosjektet (Balansert omstilling for utvikling) som ble påbegynt i Den overordnede målsettingen er å øke universitetets økonomiske handlingsrom for å sikre kvaliteten i våre tilbud og realisere strategiske mål. Det er derfor gledelig at vi over tid har hatt en markant økning i inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten, og andelen av finansieringen utover statlig tildeling fra KD har økt til 178,7 mill i 2010 og utgjør nå 20 % av KD bevilgningen. Våre treårige økonomiske prognoser er relativt gode, men universitetet står overfor planlagte arealutvidelser med økt husleie fra budsjettåret Dette er i hovedsak for å møte departementets signaler om økt studentopptak i årene framover, samt for å kunne gi studenter og ansatte bedre arbeidsforhold. Utdanning og internasjonalisering Indikatorer Antall søknader, alternativer Antall reg studenter, snitt år og høst Antall kandidater Antall studiepoeng pr student 43,0 42,0 41,3 43,2 Utenlandske studenter, snitt vår og høst Selv om søkningen er god, er den svært ulikt fordelt mellom studietilbudene. Det har derfor vært nødvendig å gjennomføre tunge, men nødvendige omstillinger i Studietilbud i fransk, tysk og spansk er lagt ned, og det er gjennomført omfattende omlegginger, mer sambruk av undervisningselementer og redusering av antall valgfag. Samtidig har det vært arbeidet intensivt med omleggingen av lærerutdanningene og de nye GLU ene (Grunnskolelærerutdanningen) hadde sitt første opptak i I dette arbeidet har samarbeidet med Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark vært viktig for å få de nye utdanningsplanene på plass. I og med etableringen av lektorprogrammet i 2010 har UiS nå lærerutdanning på alle nivå (PhDgraden i spesialpedagogikk ble etablert i 2004). 4

7 Årsrapport 2010 Studentene ved UiS kommer i snitt godt ut når det gjelder å gjennomføre studier i forhold til avtalt studieplan. Kandidatundersøkelsen ved UiS (TNS Gallup) viser at UiS tilfører viktig kompetanse og arbeidskraft til regionen, og 84 prosent av studentene var i jobb innen tre måneder etter endt utdanning. Hele 94 prosent var i jobb innen seks måneder. Åtte av ti opplever at utdanningen på UiS er relevant eller svært relevant i forhold til stillingen de har i dag. Like mange sier seg tilfredse eller svært tilfredse med jobben de har fått. Halvparten av UiS-studentene får jobb i privat sektor. Et viktig funn i undersøkelsen viser at 63 prosent av studentene har bostedsadresse i regionen ved studiestart, mens 80 prosent bosetter seg her etter endte studier. Antall mastergrader er økt fra 13 i 2005 til 30 i Søkningen til disse har økt, det samme har gjennomføringsgraden. Viktige drivkrefter for utviklingen av høyeregradsstudier har vært UiS mulighet til å tiltrekke seg studenter og vår relevans for det omliggende nærings- og arbeidsliv. Som den tredje største byregionen i landet, med en ung befolkning og et svært dynamisk næringsliv, rettes det tunge forventninger mot UiS lokalt for å skaffe tilstrekkelig variert og høyt kompetent arbeidskraft. UiS har som mål å styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv i utviklingen av studieprogrammer, og ved implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket * inviteres representanter fra arbeidslivet til å delta i evalueringer av studieprogram. Det foregår utstrakt samarbeid med forskningssentre samt kommunal og statlig virksomhet i regionen. Internasjonalisering er et satsingsområde for UiS. Studenter på utveksling øker, men UiS har ikke oppnådd tilsvarende økning når det gjelder internasjonale samarbeidspartnere. Det har vært arbeidet godt med tilrettelegging av studieprogrammene for å kunne inngå avtaler med utenlandske universiteter. Virksomheten internt er omorganisert og vi ønsker gjennom dette å kunne være til bedre hjelp for studenter som ønsker å reise ut, samt bli mer profesjonelle på mottak av utenlandske studenter. Forskning og formidling Indikatorer Avlagte doktorgrader Publikasjonspoeng Tildeling fra EU Tildeling fra NFR I samarbeid med NTNU, SINTEF og IRIS fikk UiS sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innenfor boring og brønn for økt utvinning, i 2010 innenfor bærekraftig energi. Etableringen av interne programområder for forskning og organiseringen av oppdragsvirksomheten i IRIS har vært viktige organisatoriske grep for å få tilstrekkelig faglig volum og målrettet bruk av forskningsressursene. I tillegg til dyktige forskere, har dette vært en viktig forutsetning for å nå fram i konkurransen. Innen 2020 har UiS som mål å ha fem Senter for fremragende forskning/senter for forskningsdrevet innovasjon (SFF/SFI). * Beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. 5

8 Årsrapport 2010 Ved utgangen av 2010 er det 18 ulike prosjekter sammen IRIS med hovedvekt innenfor teknologi og samfunnsvitenskap. 12 av prosjektene finansieres av NFR og 6 har finansiering fra industrien. Flere av prosjektene har tilsatt stipendiater, postdoktorstillinger og professorer. Kontraktverdiene utgjør ved utgangen av 2010 ca 44,7 mill. Totalt har universitetet 228 doktorgradsstudenter på egne program. Det var en økning i disputaser også fra 2009, og det forventes en ytterligere økning i 2011, ettersom mange stipendiater nå går mot slutten av stipendperioden. De fleste faglige ansatte er nå tilsluttet ett eller flere programområder og universitetet ser at dette har gitt gode resultater i antall publiseringspoeng (fordobling på fem år). Samtidig har UiS hatt en betraktelig økning i omfang av NFR- og EU-søknader samt -tildelinger. (Tildelte NFR-midler er nærmest tredoblet over den siste femårsperioden, mens EU-tildelinger er tjue ganger større i 2010 sammenlignet med 2005). Tallene er dels et uttrykk for at UiS lå svært lavt ved etableringen i 2005, men også at trenden peker i riktig retning og at utviklingen skjer raskt. Dette til tross for at UiS ikke har fått tilført nye, statlige midler for å ivareta forskningsaktiviteten (og doktorgradsutdanningene) som følge av endringen i institusjonsstatus fra statlig høgskole til universitet i Omfanget av ekstern finansiering og samvirke med samfunns- og næringslivet i regionen har vært betydelig over lengre tid. UiS har en jevn strøm av formidling og kommunikasjon av egen virksomhet, og det deles også ut årlige priser på god forskning, formidling og innovasjon. Universitetet opplever også god oppslutning på Forskningsdagene og Åpen fagdag, og studenter og fagpersonalet fra musikkmiljøet er sterkt involvert i konserter og forskjellige andre kunstneriske prosjekter i regionen. Når det gjelder kommersialisering av forskningsresultater kanaliseres forretningsideer gjennom Prekubator AS (som er universitetets TTO). Mottatte ideer ligger relativt stabilt mellom stykker pr år, og en målsetting på 25 i 2011 kan synes ambisiøs. Den satsningen som for tiden gjøres innenfor fagområder som fornybar energi, bioteknologi og helse, bør imidlertid også kunne gi god uttelling i etablering av selskaper og registrering av patenter. 6

9 Årsrapport 2010 Museal virksomhet Indikatorer Publikumsbesøk Antall omvisninger Antall utstillinger Arkeologisk museum har nådd sine mål både når det gjelder kildesikringsarbeid, oppbevaring og digitalisering av samlingene. 100 % av gjenstandene er nå digitalisert mot 90 % året før. For museet er sikring og bevaring av kildene viktig. Kildene ligger i kulturlandskapet, fornminner, utgravinger og dokumentasjon fra undersøkelsene samt i magasinene. Det har vært en god oppgang i publikumsbesøket fra 2009, men resultatet for 2010 ble litt i underkant av ambisjonsnivået. Forskningen ved museet (AM) er styrket gjennom prioritering av den strategiske forskningssatsningen for universitetsmuseene i NFR, herunder utlysning av nye stipendiatstillinger. Museet arbeider for en videre utvikling av programområde Scientific Archaeological Laboratory Studies (SALS). AM tilbyr målrettet kurs innenfor politi- og brannetterforskning. Dette som en del av oppbygningen av programområdet SALS. Museet arbeider også med en evaluering og vurdering av langsiktig strategi for museet når det gjelder undervisning. For UiS som helhet er museet et viktig og positiv tilskudd som gir grunnlag for tettere faglig samarbeid, samordning av støttefunksjoner og et ankerfeste for universitetet i sentrum av Stavanger. UiS og omverden Indikatorer Videreutdanning Eksternt finansierte studenter, snitt vår og høst Bidrag og oppdrag, ekskl EU og NFR Antall reg. i Forskdok Forretningsideer Stavanger-regionen er den tredje største byregionen i Norge med over innbyggere og et sterkt internasjonalt rettet og nyskapende næringsliv. UiS har lang tradisjon for såkalt samarbeid i kunnskapstrekanten, et samspill mellom kunnskapsinstitusjoner, lokale myndigheter og samfunnsog næringsliv. I dette trianglet ser UiS seg som en motor som bidrar til nyskaping, verdiskaping, kompetanse-, velferds- og næringsutvikling i regionen. Modellen for kunnskapsutvikling i Stavanger-regionen har gitt resultater og effekter for å dekke kompetansebehov og etterspørsel etter arbeidskraft både i regionen og nasjonalt. På oppdrag fra kommuner i fylket som ønsker fleksibel utdanning, har UiS enhet for Nettbasert Opplæring utviklet et multimediebasert undervisningsprogram innen sykepleie. I tillegg arbeides det med et tilbud innenfor språkfagene. På denne måten når undervisningen ut til mange, studentene kan studere tilpasset eget behov der de bor og arbeider. Ved UiS Pluss tilbys etter- og videreutdanninger tilpasset 7

10 Årsrapport 2010 brukernes behov og ønsker. Kandidatundersøkelsen ved UiS (TNS Gallup) viser at 63 prosent av studentene har bostedsadresse her ved studiestart, mens 80 prosent bosetter seg her etter endte studier. Senter for entreprenørskap arbeider med å styrke utdanningstilbudene innen entreprenørskap og innovasjon og å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen. Senteret rommer en studentinkubator og er tilholdssted for universitetets studentbedrifter og studentorganisasjonen Start UiS. UiS har et stort omfang av utadrettede aktiviteter i form av konferanser, seminarer, foredrag, konsulenttjenester, praksissamarbeid, Karrieresenter, alumnivirksomhet, oppgaveskriving, utveksling av lærekrefter og studenter, bransjenettverk m.m. Universitetet har også etablert arena for samfunnskontakt og et eget finansieringsutvalg med eksterne medlemmer. Resultatet av dette arbeidet er til stor og gjensidig nytte for ansatte, studenter og samfunns- og næringslivet. Videre deltar UiS på ulike arenaer for politikkutforming i regionen sammen med myndighetene og samfunns- og næringslivet. Dette gjelder både i utviklingen av de strategiske næringsplanene i Stavanger-regionen (gjennom Greater Stavanger) og på fylkesnivå. Dessuten deltar et vidt spekter av fagfolk og ledelse i et trekantsamarbeid gjennom ulike verdiskapingsfora i regionen. I tillegg deltar UiS på delegasjonsreiser til utlandet sammen med lokale myndigheter og industrien som har som formål å knytte bånd til internasjonalt næringsliv og internasjonale kunnskapsinstitusjoner og få næringsliv til å etablere seg i Stavanger-regionen. De sentrale satsingsområdene i regionen, energi og mat, er sammenfallende med sterke fagmiljøer ved UiS. Senter for organelleforskning flyttet i 2010 inn i Måltidets hus på Universitetsområdet sammen med matindustrien og FoU-institusjoner innen matområdet. Senteret tiltrekker seg forskere fra hele verden, og fagmiljøet forsker bl.a. på å løse Parkinson-gåten ved å studere organeller i planter. Helt siden 1960-tallet har lokale og regionale myndigheter gjennom Universitetsfondet for Rogaland og dets forløpere, samt regionalt samfunns- og næringsliv, deltatt i utviklingen av institusjonen både med økonomiske bidrag til utvikling av studier, forskning, bygg og campusutvikling. Disse rause bidragene har bidratt til en utvikling av høyere utdanning og forskning i Norge som ikke hadde gitt samme resultater uten disse private og offentlige donasjonene. UiS har i sitt Strategidokument 2020 som utviklingside å være nyskapende og innovativt. Nyskaping, innovasjon og samfunnskontakt er tuftet på institusjonens historiske røtter, og dette ønsker vi skal prege den videre utvikling i enda større grad i årene framover til gjensidig nytte for studenter, ansatte og omgivelsene. UiS har også som mål å samarbeide tett med andre kunnskapsinstitusjoner og arbeidslivet langs verdiskapingsaksen fra Bergen til Kristiansand. 8

11 Årsrapport 2010 Personal og økonomi Indikatorer Ansatte, årsverk totalt 884,7 949, , ,0 Andel førstestillinger av faglige årsverk 50,3 % 51,9 % 54,4 % 55,3 % Budsjettramme, mill kr 828,0 922, ,4 1082,6 Arbeidskapital, mill kr 69,4 75,6 126,0 154,7 Areal, kvm Universitetet har en stor utfordring når det gjelder utviklingen av infrastrukturen. Det trengs flere store auditorier, nye laboratorier og oppgradering av IKT for å drive den aktiviteten som er i dag, og muligheten til å øke opptaket i tråd med nasjonal plan begrenses av knapphet på arealer og annen infrastruktur. Knapphet på arealer skaper også utfordring når det gjelder å få nok kontorplass for økt aktivitet på forskning og andre satsingsområder. Satsingen på intern kompetansehevning og målrettet rekruttering av personell har gitt resultater. Over den siste femårsperioden har økningen i andelen av tilsatte med førstestillingskompetanse vært på 10,5 prosentpoeng. I 2010 utgjør tilsatte med førstestillingskompetanse ved UiS 55,3 % av de vitenskapelige stillingene totalt. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Menn; 478,9 Kvinner; 557,1 Menn; 276,8 Kvinner; 224,8 Menn; 53,8 Kvinner; 56,2 Totalt Vitenskapelige Stipendiater Faglige; 620,2 Adm; 305 Andelen kvinner av totalt tilsatt personale ved UiS er rundt 54 % i 2010, men erkjenner å ha en utfordring i å øke kvinneandelen på førstestillingene (som professor/ førsteamanuensisnivå) generelt og spesielt innenfor ingeniør- og teknologifagene. Graf 1: Fordeling av ansatte, stillingskategorier Støtte; 74,2 Drift; 36,6 Graf 2: Fordeling av ansatte, årsverk Resultatregnskapet for 2010 viser totale driftsinntekter på 1 082,6 mill og dermed en økning på 42,1 mill eller 4,1 % sett i forhold til Når det gjelder inntekter fra ekstern oppdragsvirksomhet (BOA) var den på totalt 178,7 mill som er en lite nedgang på 3,4 mill, dvs 1,9 % sammenlignet med Samlet er det et driftsresultat på 21,6 mill som innebærer et mindreforbruk /overskudd totalt sett for bevilgningsfinansiert aktivitet (BFV) samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Tilsvarende viste regnskapet for 2009 et samlet merforbruk på 11,3 mill. Tabell 1 under viser fordelingen av driftsregnskapet 2010 fordelt på finansieringskildene. 9

12 Årsrapport 2010 Tabell 1: Sum regnskap 2010, fordelt på finansieringskilder (i tusen kr) BFV 1 ABFV 2 EFV 3 EU 4 NFR 5 Totalt Inntekter Lønnskostnader mm Andre driftskostnader Resultat oppdragsvirksomhet Sum kostnader Resultat Når en sammenholder omløpsmidler mot kortsiktig gjeld har UiS fortsatt en økende arbeidskapital. Arbeidskapital for 2010 er 181,3 mill mot 126,9 per Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektern for 2010 var 14,3 %, sammenlignet med gjennomsnittet som var på 9,6 %. Dette viser en god utvikling av arbeidskapital ved institusjonen. For fullstendig regnskapsoversikt, se vedlegg regnskapsoversikt 2010 med noter. Virksomhetskapitalen er pr på 31,7 mill, hvorav 5,2 utgjør opptjent virksomhetskapital fra oppdragsvirksomheten. Tabell 2 under viser utviklingen av resultatposter fra Inntektene i perioden totalt økt med 30,7 % fra 2007 til 2010, mens inntekten fra KD i perioden har økt med 28,9 %. I samme periode har kostnadene samlet økt med 29,1 %, og hvor lønnskostnadene alene har økt med 37,5 %. Tabell 2: Resultatposter (i tusen kr) Inntekter Herav KD Andre finan.kilder Lønnskostnader Andre kostnader Driftsresultat Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Graf 3 under viser beregninger av lønnskostnadene totalt og fordelt på ulike kostnadskategorier som inngår i de totale lønnskostnadene. I de siste årene har UiS økt i kostnadskategorien fast lønn fra 205 mill i 2005 til 335 mill i 2010, som er en økning på 63,4 %. Når det gjelder de øvrige lønnskostnadene, så utgjør pensjonskostnadene en vesentlig del av økningen i sosiale kostnader som totalt har økt med 60,5 % fra 2005 til Bevilgningsfinansiert virksomhet 2 Annen bevilgningsfinansiert virksomhet 3 Ekstern finansiert virksomhet 4 EU-finansiert virksomhet 5 Tilskudd fra Norsges forskningsråd Ordinært driftsresultat før finansinntekter og kostnader og avregninger. 10

13 Årsrapport 2010 Graf 3: Lønnskostnader (i mill kr) Fast lønn Midlertidig, engasjement Andre lønnskostnader Sosiale kostnader Lønnskostnader totalt (alle finansieringskategorier) har i perioden fra 2005 økt med 59,6 % mens andre driftskostnader har økt med 35,3 %. Totalt har kostnadene økt med 50,3 %, mens inntektene har økt med 48,6 %. I graf 4 under illustrerer hvordan utviklingen av kostnader fordelt på lønnskostnader, husleie og sum øvrige driftskostnader har vært i perioden Graf 4: Totale inntekter og kostnader (alle kategorier, i tusen kr) Lønnskostnader Øvrige driftskostnader Husleie Den viktigste aktivitets- og kostnadsdriveren ved UiS er lønnskostnader. I 2010 var den samlet kostnadene til lønn og sosial utgifter på 692,4 mill. Dette innebærer en økning på 22,6 mill eller 3,4 % sammenlignet med 2009 og den lave lønnsveksten må ses opp mot nedgangen i gjennomsnittlig antall årsverk. Den lave lønnsveksten siste år tydeliggjør at effekten av igangsatte Bofu-tiltak (i form av årsverkskontroll) nå begynner å gjenspeiles i de økonomiske resultatene. 11

14 Årsrapport 2010 Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder Investeringer i utstyr og infrastruktur utgjør 27,5 mill i 2010 og representerer en nedgang på 1,2 mill sammenlignet med fjoråret. Det har over tid vært uttrykt bekymring for institusjonens lave investeringsnivå, spesielt innenfor IKT. I totalbudsjettet for 2010 var det også opprinnelig budsjettert med svært lave beløp til investeringer. Men i løpet av året er det gjort interne omdisponeringer av midler som har medført at det i 2010 er gjennomført investeringer på 14,0 mill i IKT-utstyr. Det er også anvendt om lag 1,0 mill til investeringer innenfor IT-sikkerhet. Investeringene er gjennomført i samsvar med utarbeidet investeringsplan fra IT-avdelingen. Administrativt er det gjort investeringer i nytt prosjektstyringsverktøy, og på fagenhetene er det gjort mindre investeringer innen faglig utstyr/ maskiner, laboratorieinnredning og inventar. Tabell 3: Detaljerte investeringer 2010 (i tusen kr) Investeringer BFV (inkl NFR) BOA * Sum Bygningsmessig innredning Maskiner og anlegg Inventar IKT-utstyr Kontor med mer Det ble i desember 2010 gitt en ekstraordinær tildeling fra KD på 5,5 mill til investering i vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Midlene vil bli anvendt til investeringer innenfor angitt område i Avslutning Universitetet i Stavanger har i hovedsak nådd målsettingene i 2010 innenfor sektormålene undervisning, forskning, formidling, organisasjon og museal virksomhet som er satt for sektoren. Utfordringene vil ligge i det å dimensjonere fortsatt utvikling og vekst i henhold til de rammene UiS vil ha i de kommende år. I denne sammenheng vil kontroll med utviklingen i antall årsverk, og dermed lønnsandelen være avgjørende. I tillegg vil utviklingen innenfor eksternfinansiert virksomhet være en viktig faktor, også sett i relasjon til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Det er et faktum at den samlede eksternfinansierte aktiviteten inkl egenfinansiering ved UiS øker noe, men rene eksterne tilskudd/inntekter viser likevel ikke den utvikling som er nødvendig sett i forhold til målene i institusjonens strategi. En ser en positiv utvikling i inntektene innenfor NFR og prosjekter med finansiering fra andre departementer og statlige/kommunale forvaltningsinstitusjoner (ABFV) isolert sett. Det er også en forventning til økt uttelling innenfor EU-prosjekter. Resultatet av årets drift har gitt muligheter til å avsette midler til konkrete, framtidige forpliktelser, herunder investeringer i bygg og infrastruktur. Sammen med framlagte prognoser for inntektsutviklingen gir dette universitetet en tilfredsstillende forutsigbarhet i forhold til den langsiktige planleggingen av våre aktiviteter. * Bevilgnings- og oppdragsfinansiert aktivitet 12

15 Årsrapport 2010 Årsregnskap 2010 for Universitetet i Stavanger Inneholder: Ledelseskommentarer Resultatregnskap Balanse Regnskapsprinsipper Kontantstrømoppstilling Noter Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen 13

16

17

18

19

20

21

22 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Definisjonsliste: For å avlaste lesningen samt forståelsen av regnskapet, gir vi innledningsvis noen begrepsdefinisjoner: Resultatregnskap i statlig virksomhet: Oppstilling over en virksomhets inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret. Transaksjonsbaserte inntekter: Eksempler på transaksjonsbaserte inntekter er salg av varer og tjenester, leieinntekter, oppdragsinntekter knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter: Eksempler på slike inntekter er inntekt fra Kunnskapsdepartementet (BFV), tilskudd fra andre departement (ABFV) og NFR. Driftskostnader: Utgifter i perioden som vedrører driftsaktiviteter. Eksempler på driftskostnader er lønnskostnader, reisekostnader, kjøp av varer og tjenester, kontorutstyr og andre kontorkostnader, husleie etc. Finansielle poster: Dette er finansielle inntekter og utgifter. For UiS dreier dette seg om morarenter, agio-vinning og agio-tap og andre renter. Renter av bankinnskudd i Norges Bank godskrives ikke UiS, men Statskassen. Balanseregnskap i statlig virksomhet: Oppstilling over en virksomhets eiendeler og gjeld pr. regnskapsdato. Anleggsmidler: Med anleggsmidler forstås eiendeler som er anskaffet til varig eie eller langsiktig bruk i virksomheten. Anleggsmidler kan være; Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og finansielle eiendeler (aksjer med mer). Varige driftsmidler: Med varige driftsmidler forstås materielle eiendeler som er ment til varig eie og bruk i virksomheten. Eksempler på dette kan være: Bygninger, herunder både tekniske og administrative bygninger Anlegg under utførelse; bygg eller ombygging under oppføring Tomter, som er definert å tilhøre virksomheten Boliger, herunder personalboliger med tilhørende tomter Infrastruktur-eiendeler Bedriftsspesifikt utstyr, maskiner og lignende. IT- og kommunikasjonsutstyr, eksempelvis PC er og servere Immaterielle eiendeler: Immaterielle eiendelene som kan være aktuelle for en statlig virksomhet er følgende: Programvare, konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter. For statlige virksomheter vil hovedregelen være at kun eksternt anskaffet programvare med tilhørende eksterne konsulenttjenester tilknyttet implementeringen skal balanseføres. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA):

23 Regnskapsprinsipper, forts Bidragsfinansiert virksomhet er prosjekter hvor det hentes støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten at bidragsyter stiller konkret krav til motytelse eller overføring av risiko og kontroll og består av: Eksternt finansiert virksomhet, og gjelder bidrag både fra private og offentlige virksomheter Norges Forskningsråd og annen statlige finansiert virksomhet (ABFV) EU-bevilgninger Oppdragsfinansiert virksomhet er prosjekter hvor det er krav til motytelse og overføring av risiko og kontroll. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Bidragsfinansiert virksomhet følger som hovedregel inntektsføring etter løpende avregning uten fortjeneste. Se unntak ovenfor for ABFV. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter og bidragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off.

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Møtedato 15.6.10 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet for 2009. Saksframlegg

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om nye SRS-er fra 1. januar 2 SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet Gevinst

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer