SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/ Arkiv: 029

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/ Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital opprettholder sitt tidligere vedtak om å flytte den ortopediske virksomheten ved Røros Sykehus til Trondheim når Bevegelsessenteret er tatt i bruk. 2. St. Olavs Hospital vil bidra aktivt i Helse Midt-Norge RHF sitt arbeid med å etablere ny virksomhet på Røros.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Rapport Røros sykehus-2010, alternative driftsmodeller 2. Protesekirurgi ved St. Olavs Hospital etter 2010 Relevante dokumenter til saken: 1. Utviklingsplan for Regionsykehuset i Trondheim. Forprosjekt, november SHD St.prp.nr.1 Tillegg nr.4 ( ) med vedlegg- Om revidert avtale mellom staten og Sør-Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny universitetsklinikk i Trondheim RIT St.prp.nr.53 ( ) Ny universitetsklinikk i Trondheim 4. Vedtak i Sør- Trøndelag Fylkesting, sak FT 0054/91A 5. Revidert Hovedfunksjonsprogram, april Høringsuttalelser til rapport Røros Sykehus 2010 Alternative driftsmodeller BAKGRUNN Styret ved St. Olavs Hospital ba i desember 2008 om en utredning av nye strategier for å effektivisere driften, fordi kapitalkostnadene ved nytt universitetssykehus medfører vel 200 millioner kroner i økte utgifter fra Styret ba om at de nye strategiene måtte omfatte virksomheten både på Øya, Røros og Orkanger. I tillegg til å gjøre faglige og økonomiske vurderinger av virksomheten på Røros og Orkanger, skal man vurdere driften i nytt universitetssykehus med spesielt fokus på økt intensivkapasitet for å ta hånd om overvåkningspasienter fra hele Midt-Norge, region- og universitetsfunksjonen, hensiktsmessig bruk av private helsetjenester og fremtidig drift og vedlikehold av bygningsmassen. Siden 2006 er sykehusdriften effektivisert med om lag 500 millioner kroner, og St. Olavs Hospital er ved starten av 2009 i økonomisk balanse. Denne saken som handler om driftskostnader i nytt sykehus er en av flere forarbeider til den årlige revisjonen av faglig strategi og langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital, som skal strekke seg fra 2010 til Forutsetninger I premissene for Stortingsvedtak for nytt universitetssykehus var det en forutsetning at all ortopedisk kirurgi for befolkningen i Sør Trøndelag skulle kunne utføres ved St. Olavs ortopediske operasjonsstuer i Trondheim og på Orkanger. Styret ved St. Olavs Hospital HF har i møter , sak 52/06 og , sak 46/07 vedtatt at den ortopediske virksomheten på Røros skal flyttes til Trondheim når det nye Bevegelsessentret er ferdigstilt, og at St. Olavs Hospital sammen med Helse Midt-Norge skal arbeider videre med alternativ bruk av Røros sykehus etter Det har derfor lenge vært klart at St. Olavs virksomhet på Røros, som i hovedsak har vært basert på ortopedisk kirurgi, ville måtte endres. Faglig vurdering Det har i det ortopediske miljøet lenge vært tvil om man ville få stor nok kapasitet til å dekke behovet for ortopediske inngrep. Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital utarbeidet i januar 2009 rapporten Protesekirurgi ved St. Olavs Hospital etter 2010 (Vedlegg 2). Rapporten konkluderer med at protesekirurgien ved St. Olavs Hospital kan effektiviseres betydelig. Ut ifra ressursmessige, faglige og utdanningsmessige årsaker anbefaler en at denne virksomheten utføres i Trondheim og på Orkanger. I tillegg til protesekirurgi gjøres det et betydelig antall

3 ortopediske inngrep på Røros av enklere karakter, i stor grad dagkirurgi uten behov for innleggelse. Rapporten fra ortopedisk avdeling har ikke vurdert muligheten for å flytte denne aktiviteten fra Røros. Protesekirurgi utgjør i dag fundamentet for virksomheten ved Røros Sykehus. Dersom denne faller vekk, vil det skape et betydelig behov for endring i virksomhetens karakter dersom institusjonen skal opprettholdes. En prosjektgruppe ledet av Rolf Windspoll leverte høsten 2008 en rapport Røros sykehus- 2010, alternative driftsmodeller (Vedlegg 1). Denne konkluderte med å anbefale 3 ulike driftsmodeller for fortsatt drift på Røros. Disse er: Driftsmodell 1. 5 døgnsdrift innenfor både kirurgiske og ikke-kirurgiske fag (inkl. dagbehandling og poliklinikk). Begrenset samhandling med kommunene. Prosjektgruppens vurdering: Dette alternativet innebærer en omlegging fra 7 - døgns til 5 - døgns drift. All aktivitet tilpasses en slik driftsform. Dette innebærer at tyngre deler av kirurgien må legges først i uka. Sengeposten stenger i helg og høytider. Ingen vaktberedskap for å støtte kommunehelsetjenesten i helg og høytider. Driftskonseptet inneholder fortsatt en fleksibilitet som kan tilpasses svingninger i etterspørselen utover det lokale i Fjellregionen. Røros sykehus kan derfor også fungere som en buffer for å redusere ventelister og utgjøre en ekstrakapasitet i forbindelse med prosjekter i St. Olavs Hospital.(som for eksempel prosjektet Raskere tilbake). Røros sykehus har i dag legevaktssentral for Holtålen, Røros og Os kommuner. Dette er i utgangpunktet en kommunal oppgave, men erfaringene med at lokale sykehus ivaretar denne funksjonen etter avtale og økonomisk kompensasjon, er gode. I en 5-døgnsmodell må legevaktsentralen (telefon) flyttes til annet sted med helgedrift. Det er kapasitet ved Legevaktssentralen i Orkdal sjukehus til å overta denne dersom de tre kommunene i Rørosområdet ønsker det. Legevaktslegene vil ikke få den samme faglige støtte fra sykehuset som i dag, og får derfor et mer selvstendig ansvar. I dag er det et 7-døgnsdrift, med hjemmevaktsordning, både for laboratoriet og røntgen. Dette kan eventuelt videreføres modellen dersom det er behov for det og det er økonomisk ansvarlig. Prosjektgruppen har ikke analysert dette nærmere. Driftsmodell 2. Ikke-kirurgiske fag: 7 døgnsdrift, dagbehandling og poliklinikk Kirurgiske fag: 5 døgndrift, dagbehandling og poliklinikk Prosjektgruppens vurdering: Omfattende samhandling med kommunene og Røros rehabiliteringssenter Innenfor dette alternativet ligger det en driftsform som innholdsmessig har betydelige likhetstrekk med distriktsmedisinske senter (DMS); senger for observasjon, etterbehandling og palliasjon. Befolkningsgrunnlaget for samhandlingstiltak ved Røros sykehus vil være i underkant av innbyggere. Det må derfor være et betydelig omfang av kirurgisk aktivitet dersom virksomheten skal være driftsøkonomisk forsvarlig. Kommunene har signalisert et behov for 2 etterbehandlingssenger (intermediærsenger), 1 seng for palliasjon og 1 observasjonsseng. Med utgangspunkt i at St. Olavs basisdrift i denne modellen gir begrenset behov for 7-døgnsdrift, kan det være naturlig å tenke seg en finansieringsløsning for deler av driften som er lik den en har valgt for DMS i Midt-Norge. Både

4 i Fosen DMS og Stjørdal DMS finansieres døgnsenger ved en tredeling mellom partene (RHF, HF og kommuner). Prosjektgruppen er delt i synet på hva som skal være standard på legeberedskap i helgene: Alternativ 1: Alternativ 2: Beredskap i helgene vil være avhengig av den type virksomhet som drives til enhver tid. Beredskap med anestesilege og evt. Kirurg/ortoped i helgene. Alternativene vil ha ulike konsekvenser, både for primærhelsetjenestens og sykehusets behov/økonomi. Dette gjelder bl.a. kostnader til helgeberedskap. Det forutsettes at dette blir grundigere avklart før endelig, detaljert drift fastsettes. Driftsmodell 3. Kirurgiske fag: Poliklinikker Ikke kirurgisk aktivitet: døgn/dag/poliklinikk Prosjektgruppens vurdering: I denne modellen forutsettes det at poliklinikk- og dagbehandlingstilbud videreføres, men uten dagkirurgi. Det indremedisinske tilbudet ivaretas i dag av Tynset sykehus og St. Olav Øya. Med et så begrenset befolkningsgrunnlag vurderes det ikke riktig å etablere et døgntilbud innenfor indremedisin i Røros sykehus. Behovet for plasser til etterbehandling, observasjon eller palliasjon vurderes å være så lavt at det ikke gir en driftsøkonomisk forsvarlig modell. Prosjektgruppen mener at modell 2 er den som samlet sett samsvarer mest med mandatet og som vil være både mest fleksibel og framtidsrettet samarbeid mellom St. Olavs Hospital, kommunehelsetjeneste og Rehabiliteringssenter. Prosjektgruppens rapport har vært ute på høring til en lang rekke instanser (kommuner i fjellregion-området, brukerorganisasjoner, Sykehuset Innlandet, Røros rehabiliteringssenter og ansattes organisasjoner). Responsen har vist at de fleste anbefaler at en går videre med driftsmodell 2: Ikke-kirurgiske fag: 7 døgnsdrift, dagbehandling og poliklinikk Kirurgiske fag: 5 døgndrift, dagbehandling og poliklinikk Omfattende samhandling med kommunene og Røros rehabiliteringssenter Prosjektgruppens anbefalte driftsmodell for Røros sykehus innebærer ikke nødvendigvis at anestesilege vil være tilstede 7 dager i uken 365 dager i året. Utredningsgruppen var delt på dette punktet. Utredningsgruppen hadde ikke gjennomført økonomiske beregninger av de tre modellene. FAKTISKE OPPLYSNINGER Aktiviteten ved Røros Sykehus i dag. Figur 1 viser antall sykehusopphold pr. år ved Røros Sykehus. I denne sammenhengen inkluderer sykehusopphold både innlagte pasienter og dag-kirurgi.

5 1 600, , , ,00 Antall sykehusopphold 800,00 Lokalbefolkning 600,00 Lokalbef. Ortopedi 400,00 200,00 0, Figur 1. De lyseblå søylene viser antall sykehusopphold for pasienter fra henholdsvis Røros og Holtålen kommune. Vi ser at Røros Sykehus i all hovedsak er et sykehus for pasienter som ikke bor i Fjellregionen. For 225 av sykehusoppholdenes vedkommende kom pasienten i 2008 ikke fra Sør Trøndelag, av disse 140 fra Hedemark. De grønne søylene viser andelen pasienter fra Røros og Holtålen kommuner som fikk stilt en ortopedisk diagnose. Vi ser at ortopedi er den dominante diagnosegruppen som behandles. Innbyggerne i Holtålen og Røros kommune hadde i 2007 ca sykehusopphold ved henholdsvis St. Olavs Hospital (inkl. Røros Sykehus) og Sykehuset Innlandet. Røros sykehus dekker ca.10 % av dette behovet. Øyeblikkelig hjelp ved Røros Sykehus. I debatten om Røros Sykehus har institusjonens bidrag til øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) vært et sentralt argument for å opprettholde virksomheten. Figur 2 viser antall sykehusopphold pr. år hvor pasienten ble lagt inn for ø-hjelp. Vi ser at antall ø-hjelp innleggelser viser en jevn nedgang og i 2008 ble 88 pasienter lagt inn for å få ø-hjelp. Av disse var 60 fra nærkommunene. De grønne søylene viser hvor mange av de som ble innlagt for ø-hjelp og

6 Antall SHO øhjelp Lokalbefolkning Ortopedi Figur 2 som fikk stilt en ortopedisk diagnose. Vi ser at dette utgjør hovedtyngden. I tillegg hjelper helsepersonell ved Røros Sykehus den kommunale helsetjenesten med å stabilisere pasienter som skal sendes til andre sykehus. Dette arbeidet har så langt ikke vært loggført, men er anslått til å utgjøre tilfeller pr. år. DRØFTING Ifølge nettsidene til Helsedirektoratet tar Sykehuset Innlandet imot vel 700 pasienter fra Sør Trøndelag (oppgir ikke pasientdata på kommune nivå). Vi må anta at de fleste av disse bor i Fjellregionen. St. Olavs Hospital (inkl. Røros Sykehus) mottar årlig knapt 500 ø-hjelp pasienter fra kommunene Røros og Holtålen. Summen blir 1200 ø-hjelp innleggelser. En annen tilnærming er å legge gjennomsnitt tall for Sør Trøndelag til grunn. Gjør vi det, vil befolkningen i Holtålen og Røros generere ca ø-hjelp innleggelser pr. år. Uansett tilnærming ser vi at Røros Sykehus spiller en svært liten rolle i ø-hjelp tilbudet for den lokale befolkningen, i størrelsesorden 5 %. St. Olavs Hospital skal gi et godt og likeverdig helsetilbud til befolkningen i Sør Trøndelag. Figurene 3a og 3b viser et kart over fylket hvor transporttid med henholdsvis ambulanse og helikopter er inntegnet. Vi ser at i utgangspunktet har befolkningsgruppene på Fosen, Hitra og Frøya, Oppdal og Røros en rimelig lik transporttid til henholdsvis Orkanger og Trondheim med ambulanse. I og med at transporttiden fra Røros til Tynset med ambulanse kan gjøres på ca. en halv time har imidlertid befolkningen i Fjellregionen en langt kortere transporttid til spesialistbehandling enn de andre gruppene med dette transportmidlet. Med helikopter kommer befolkningen på Fosen noe bedre ut enn de andre geografiske

7 Fosen Hitra Frøya 8200 St. Olav OSS Oppdal 6600 Røros Holtålen 7700 Tynset Sykehus Figur 3a Fosen Hitra Frøya 8200 St. Olav OSS Oppdal 6600 Røros Holtålen 7700 Figur 3b områdene, men tidsaspektene er rimelig like. Det blir derfor et spørsmål om det er riktig at vi skal bruke ressurser til å opprettholde ø-hjelp tilbudet til den av disse befolkningsgruppene som, om vi tar det vekk, fortsatt har det beste.

8 Tilstedeværelse av anestesilege har i enkelt tilfelle hatt livreddende effekt på Røros. Dersom dette skal opprettholdes blir det i så fall et spørsmål om ikke tilsvarende ordninger må etableres andre steder i fylket. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Økonomisk vurdering av å effektivisere/flytte protesekirurgien. Tidligere økonomiske vurderinger av å flytte protesekirurgien fra Røros har vist at dette ikke har ført til noen signifikant økonomisk innsparing, snarere tvert imot. Både driftsmessig og faglig holder aktiviteten på Røros et høyt nivå. Det som er nytt nå er de mulighetene som åpner seg når det nye Bevegelsessentret kommer i drift. I rapporten Protesekirurgi ved St. Olavs Hospital etter 2010 viser en at det vil være mulig å dekke behovet for protesekirurgi ved omlegging og noe utvidelse av aktiviteten i Trondheim og på Orkdal. En har også estimert behovet for slike inngrep fremover og kommet til at aktiviteten vil øke med om lag 130 inngrep årlig, noe som også er lagt inn i kapasitetsberegningen. Denne rapporten ble for øvrig ferdig først etter at arbeidet med rapporten Røros sykehus-2010, alternative driftsmodeller var ferdigstilt. Figur 4 viser DRG-produksjonen på Røros hvor ortopedi er skilt ut i forhold til de andre fagene man driver, gynekologi, øre nese hals og tannbehandling i narkose. Vi ser at ortopedi er totalt dominerende. De andre fagene sto i 2008 for kun 200 DRG poeng, dvs. mindre enn 10% , , , ,00 DRG poeng totalt DRG poeng Ortopedi DRG poeng andre fag 500,00 0, Figur 4. I figur 5 er ortopedien løst opp i proteseoperasjoner og øvrig ortopedi. Øvrig ortopedi er i hovedsak mindre inngrep som gjøres som dagkirurgi eller som krever få liggedøgn. Vi ser at protesekirurgien er klart dominerende.

9 2 000, , , , , ,00 800,00 DRG poeng ortopedi DRG poeng proteser DRG poeng øvrig ortopedi 600,00 400,00 200,00 0, Figur 5. En har i det følgende satt opp en økonomisk analyse over effektiviseringsgevinsten som kan nås dersom den plan Ortopedisk Klinikk foreslår realiseres. Totale driftskostnader på Røros Sykehus var i mill.kr. Kostnadene til drift av dialyse og hjertemedisinsk poliklinikk dekkes direkte fra de respektive klinikker og ligger derav ikke i disse tallene. Inntektene fra poliklinikk er ca. 2 mill.kr.. En regner med at kostnadene for drift av poliklinikk er vesentlig høyere. Helse Midt-Norge bruker i sin fordeling av midler å multiplisere poliklinikkinntektene med 2 for å finne et riktig kostnadsbilde. Kostnad poliklinikk er satt til 4 mill.kr.. Den ikke-ortopediske kirurgien genererer 200 DRG-poeng. Dersom en legger samme kostnadsgrunnlag som staten la til grunn for raskere tilbake tiltaket, representerer denne aktiviteten en kostnad på 5,5 mill.kr.. Brukes samme beregningsmetodikk for den delen av ortopedien som ikke er protesekirurgi 600 DRG-poeng, er kostnadene for denne 13,5 mill. kr.. Dekningsbidraget for protesekirurgien på Røros forutsatt samme volum som i 2008 blir av dette (64-2-5,5-13,5) = 41 mill.kr.. I planene for den fremtidige protesekirurgien regner man imidlertid med en vekst på ca. 130 inngrep pr. år.. Dette representerer et tillegg i dekningsbidraget på 21 mill.kr.. Totalt har man altså et brutto dekningsbidrag på 62 mill.kr. for den aktiviteten som i dag gjøres på Røros og som også inkluderer veksten framover.

10 Protesekirurgi har relativt store utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Legger vi regnskapstallene for 2008 til grunn vil dette utgjøre 16 mill.kr.. Netto dekningsbidrag blir etter dette: (62-16) = 46 mill.kr.. I rapporten Protesekirurgi ved St. Olavs Hospital etter 2010 skisserer en behovet for økt personell for å kunne ta hånd om det økte volumet i Trondheim og på Orkanger. Et ekstra sengetun må bemannes. Legger man til grunn en pleiefaktor på 1,5 og 1 mill.kr. i andre kostnader utgjør dette 7 mill.kr.. I tillegg trenger man økt kirurgkapasitet og spesialsykepleiere for ca. 12 mill.kr. Effektiviseringsgevinsten ved å legge om den ortopediske protesekirurgien som beskrevet i rapporten blir som følge av dette: ( ) = 27 mill.kr.. Det synes å åpne seg et mulighets-rom for innsparing på +/-25 mill. kr. ved å gjennomføre de tiltak som foreslår i rapporten Protesekirurgi ved St. Olavs Hospital etter Konsekvenser av å flytte protesekirurgien fra Røros Protesekirurgien utgjør i dag fundamentet for den kirurgiske aktiviteten på Røros. To tredeler av sengedøgnene disponeres til proteseopererte pasienter. Den øvrige kirurgien som i dag utføres på Røros hadde i 2008 et behov på 1199 sengedøgn som ved en utnyttelsesgrad på 85 % krever 4 senger. Dersom en skal kunne realisere prosjektgruppens driftsmodell 2 vil det kreve at en finner en annen aktivitet som gjør det mulig å drive en minimums sengepost på senger. Uten det vil det være vanskelig å opprettholde øvrig kirurgi fordi de faste kostnadene blir for høye. Sengeposten på Røros er minimumsbemannet og omfatter 14 senger. En vil ikke redusere kostnadene nevneverdig ved å redusere antall senger. Å finne en annen kirurgisk aktivitet som kunne erstatte de ortopediske protesene er vanskelig. Gastro-bypass, som tilbys pasienter med diagnosen sykelig overvekt har vært presentert. Verken antall inngrep eller liggetid er av en størrelsesorden som tilsvarer dagens volum av proteseinngrep. En primærprotese operasjon er ut ifra DRG-systemet vurdert å være 3,28 ganger mer kostnadskrevende enn et Gastro-bypass inngrep. Mange av pasientene som får denne behandlingen har et sammensatt sykdomsbilde som krever kompetanse innen flere medisinske spesialiteter. Det er derfor tvilsomt om disse, ut ifra sikkerhetsmessige hensyn, kan behandles på Røros sykehus. Dersom man legger rene faglige og driftsøkonomiske kriterier til grunn er det vanskelig å forsvare fortsatt omfattende spesialisthelsetjeneste i form av sykehussenger på Røros. Av hensyn til arbeidsplasser, tradisjon og politiske signaler er det likevel sannsynlig at man bør opprettholde en aktivitet. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har de siste år bygget opp en omfattende rehabiliteringstjeneste på Røros og skapt et betydelig antall arbeidsplasser innenfor spesialisthelsetjenesten. En videreføring av spesialisthelsetjeneste tilbudet bør fra vår side skje i nært samarbeid med LHL slik at infrastruktur og støttetjenester utnyttes i fellesskap. St. Olavs Hospital driver barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Røros i separate leide lokaler. Det vil være kostnadseffektivt å også ta med denne aktiviteten i en felles infrastruktur. Tynset Sykehus er en svært viktig aktør for å opprettholde et godt tilbud til befolkningen i Fjellregionen. Opptaksområdet for Tynset sykehus, også om vi tar med Røros og i Holtålen, er i underkant av hva som må til for å kunne opprettholde et sykehustilbud med en fagbredde

11 og kvalitet som er tilfredsstillende. Den virksomhet vi eventuelt viderefører på Røros må derfor være komplementær til Tynset sykehus, ellers vil vi bidra til å erodere vekk grunnlaget for fortsatt drift på Tynset. Ortopedisk klinikk har i sin rapport om protesekirurgi ikke skissert noe konkret løsning for den resterende ortopedien som gjøres på Røros utover å si at dette kan løses ved å øke aktiviteten ved St.Olav, andre helseforetak i regionen eller private. Dersom en på Røros kunne kombinere denne aktiviteten med rehabilitering/intermediær aktivitet burde det være mulig å skape en infrastruktur til akseptable kostnader, som ville understøtte denne ortopediske virksomheten og noe av den øvrige kirurgien som gjøres på Røros i dag. En forutsetning for fortsatt kirurgisk aktivitet på Røros må være at legetjenesten blir lagt inn som en del av den samlede legetjenesten ved St. Olav og avtalefestet mellom partene. Dekningsbidraget for en fortsatt dagkirurgisk aktivitet på Røros vil ligge i området mill.kr. årlig. Denne aktiviteten alene vil generere svært få arbeidsplasser på Røros. Det å sende både pasienter og leger 160km for å utføre relativt enkle kirurgiske inngrep vil bli utfordret av andre løsninger og det er betydelig risiko for at en slik aktivitet blir avviklet i løpet av relativt kort tid. En basis basert på rehabiliterings- og intermediær aktivitet sammen med dagkirurgi vil være en løsning i tråd med prosjektgruppens alternativ 2 til fortsatt drift på Røros. Dersom rehabilitering skal kunne bli en ny plattform for St. Olavs Hospitals virksomhet på Røros må Helse Midt-Norge (HMN) ta en aktiv rolle i det videre arbeidet siden rehabilitering styres derfra. HMN har satt ned en styringsgruppe bestående av administrerende direktør HMN (leder), administrerende direktør St. Olav, ordfører fra Røros kommune som blir supplert med tillitsvalgte og representanter fra brukerorganisasjonen. Med den samlede kompetanse som ligger i en slik konstellasjon og de utredninger som allerede foreligger, burde det være mulig å skape en god og etterspurt helsetjeneste på Røros med nødvendig robusthet til å møte fremtiden. Bygninger og teknisk standard I samarbeid med eier av bygget, Røros kommune, gjøres det en vurdering av bygningsmessig/ teknisk standard og fremtidig vedlikeholdsbehov. KONKLUSJON Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen, knapphet på helsepersonell og en riktig fordeling av helsetjenestetilbudet til Sør- Trøndelags befolkning, kan ikke administrerende direktør anbefale en omfattende kirurgisk virksomhet på Røros etter innflytting i Bevegelsessenteret. Derimot vil St. Olavs Hospital delta i det planlagte utredningsarbeidet sammen med HMN og Røros kommune for å finne andre helsetjenester som kan legges til Røros.

Røros sykehus - 2010 Alternative driftsmodeller

Røros sykehus - 2010 Alternative driftsmodeller Røros sykehus - 2010 Alternative driftsmodeller Rapport fra arbeidsgruppen November 2008 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Den prosjektrapporten bygger videre på prosjektrapporter og styrevedtak i St. Olavs Hospital

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet!

Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet! fra Ørland Legesenter til Fosen Distriktsmedisinske Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet! Atle Hestnes Kommunelege I / Helsesjef Ørland Kommune Spesialist i

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Sluttrapport. Helsetjenestetilbudet på Røros - Mulighetsstudie. Vedlagt dokument er prosjektgruppens sluttrapport.

Sluttrapport. Helsetjenestetilbudet på Røros - Mulighetsstudie. Vedlagt dokument er prosjektgruppens sluttrapport. Sluttrapport Helsetjenestetilbudet på Røros - Mulighetsstudie Vedlagt dokument er prosjektgruppens sluttrapport. Godkjent: 16.12.2009 Dato: 16.12.2009 Innhold 1. OPPSUMMERING... 4 2. INNLEDNING... 6 2.1.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen

SAKSFREMLEGG. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 24/15 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.10.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 Orienteringssak 48/10 Strategi 2020 Saksbehandler: Daniel Haga Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge sendte i mars i 2010 utkastet til strategi 2020

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S Seminar Med kommunene i fokus,, Tromsø 23.-24.4.2008 24.4.2008 Leena Stenkløv, prosjektleder

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 Daniel Haga Dir. for samhandling Desentralisering og samhandling med kommunene - Praktisk tilrettelegging Distriktsmedisinske

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Divisjonssjefens notat Haltdalen revidert 17.01.2012

Divisjonssjefens notat Haltdalen revidert 17.01.2012 Divisjon Psykisk Helsevern Divisjonsstaben Psykisk Helsevern Høringsinstansene Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 11/7713-9/LIVSJO 333 17.01.2012 Oppgis ved henvendelse Divisjonssjefens notat Haltdalen

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Johannes Bergsåker-Aspøy, Prosjektleder Dalane Distriktsmedisinske

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

DMS Stjørdal. Rehabiliteringskonferansen 31.5.2010. Ingrid Hallan Rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Tr. Trøndelag HF

DMS Stjørdal. Rehabiliteringskonferansen 31.5.2010. Ingrid Hallan Rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Tr. Trøndelag HF DMS Stjørdal DMS Inn-TrøndelagTrøndelag Rehabiliteringskonferansen 31.5.2010 Ingrid Hallan Rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Tr Trøndelag HF DMS (Distriktsmedisinske sentra) Samarbeidsmodeller i planleggingsfase

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer