MATLABs brukergrensesnitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATLABs brukergrensesnitt"

Transkript

1 Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene blir nærmere beskrevet i etterfølgende underkapitler. Det fins 5 vinduer, som vi kan kalle standardvinduer, men enda flere vinduer kan åpnes avhengig av menyvalg og funksjoner som er valgt (f.eks. hjelp-vindu, figurvinduer og editorvinduer). For illustrasjonens skyld tar vi nå fram alle de 5 standardvinduene: Foreta menyvalget View / Desktop Layout / Five Panels. Følgende 5 vinduer skal nå være åpnet, jf. figur 3.1: Kommandovinduet (Command Window), som inneholder kommandolinja der du kan skrive og få utført MATLAB-uttrykk. Kommandolinja er nærmere beskrevet i underkap Arbeidsrommet (Workspace), som viser de variablene som er generert siden du startet MATLAB (nåværende sesjon). Arbeidskatalogvinduet (Current Directory), som viser hvilken katalog MATLAB nå benytter som sin arbeidskatalog. Vinduet viser også de filene som evt. er lagret på arbeidskatalogen. Arbeidskatalogen er nærmere beskrevet i underkap Kommandohistorievinduet (Command History), somviser alle kommandoer du har utført, både i inneværende sesjon og i tidligere sesjoner. Hver gang du åpner MATLAB startes en ny sesjon. 15

2 16 LærMATLABtrinnfortrinn Figur 3.1: De 5 vinduene som åpnes med menyvalget View / Desktop Layout /FivePanels. Oppstartingsvinduet (Launch Pad), som viser oppstartsikoner for MATLAB og eventuelle tilleggspakker som er installert, f.eks. SIMULINK og Control System Toolbox. Ved å høyreklikke i et vindu, åpnes en meny med relevante funksjoner du kan benytte på hele eller utvalgte (merkede) deler av vinduet. Du kan frigjøre (eng.: undock) vinduet fra MATLAB-vinduet (slik at det blir flytende) ved å trykke pil-knappen rett til venstre for lukk-knappen (med kryss) opp til høyre i det aktuelle vinduet. Og du kan legge et vindu inn i MATLAB-vinduet igjen (eng.: dock) via menyvalget View / Dock i det aktuelle vinduet. Frigjør Launch Pad-vinduet fra MATLAB-vinduet. Legg det så inn i MATLAB-vinduet igjen. La oss bli litt kjent med noen av vinduene: Skriv x=1+2 på kommandolinja og trykk enter-tasten. Skriv deretter y=x+3 og trykk enter.

3 Lær MATLAB trinn for trinn 17 Observer følgende: MATLAB viser svarene (x=3 og y=6) i kommandovinduet. Uttrykkene du skrev, blir lagret i kommandohistorievinduet i en sesjon hvis start markeres med sesjonens tidspunkt. Variablene x og y angis i arbeidsrommet. Det er vanligvis tilstrekkelig å ha oppe kun kommandovinduet i den ordinære bruken av MATLAB: Sørg for at kun kommandovinduet er åpent (menyvalg View osv.). I tillegg til vinduene nevnt ovenfor, vil andre vinduer bli åpnet ved bestemte menyvalg eller automatisk av MATLAB, f.eks.: Help eller hjelp-vinduet, som kan åpnes etter menyvalget View Help eller Help / MATLAB Help. Hjelp beskrives nærmere i underkap Figurvinduer, som viser plott av data. Plotting er beskrevet i kap. 6. Editorvinduer for m-filer, dvs. skriptfiler eller funksjonsfiler. Skript er beskrevet i kap. 4, og funksjoner er beskrevet i kap Preferanser for vinduene i brukergrensesnittet Du kan sette preferanser for vinduene i MATLABs brukergrensesnitt (se figur 3.1). Dette kan gjøres via menyvalget File / Preferences. Vi skal som eksempel sørge for at teksten i kommandovinduet blir vist med visningsformat short, som viser tall med 5 sifre (pluss desimalpunktum), og compact, som ikke viser blanke linjer. Foreta følgende menyvalg: File / Preferences / Command Win. / Text Display / Num. Format / Short File / Preferences / Command Win. / Text Display / Num. Display / Compact Utfør nå følgende uttrykk på kommandlinja (skriv uttrykket etter MATLAB-promptet» på kommandolinja og avslutt med enter-tasten):

4 18 LærMATLABtrinnfortrinn 1/ La oss sammenlikne ovenstående med visningsformat long og loose (i stedet for short og compact): Menyvalg: File / Preferences / Command Win. / Text Display / Num. Format / Long File / Preferences / Command Win. / Text Display / Num. Display / Loose 1/ Altså en luftigere presentasjon i kommandovinduet (blanke linjer vises) og med hele 15 sifre (pluss desimalpunktum). MATLABs forhåndsvalg for visningsformat er short og loose. Jeg foreslår: Velg short og compact. Som alternativ til å velge visningsformat short og compact via menyvalg som forklart ovenfor, kan du ganske enkelt utføre kommandoene format short og format long fra kommandolinja, jf. kap Kommandovinduet med kommandolinja Du kan utføre MATLAB-uttrykk (beregninger m.m.) fra kommandolinja, og resultatene vises i kommandovinduet (bortsett fra plott, som vises i egne figurvinduer). Kommandovinduet (med kommandolinja, som begynner med MATLAB-promptet») er vist i figur 3.1.

5 Lær MATLAB trinn for trinn Databehandling på kommandolinja Vi skal nå lære å bruke kommandolinja. Vi starter med å be MATLAB om hjelp til å addere 1 og 1.Vi skriver a=1+1 etter MATLAB-promptet» på kommandolinja (avslutt med enter-tasten på tastaturet): a=1+1 a = 2 a=1+1 er et eksempel på et MATLAB-uttrykk (expression), mens a er et eksempel på en variabel. a fikk (eller ble tilordnet) en verdi lik resultatet av den matematiske operasjonen 1+1. Hvis vi avslutter et uttrykk med semikolon, blir resultatet fremdeles beregnet, men det skrives ikke ut på skjermen: a=2+2; Tilsynelatende skjedde ingen ting, men MATLAB har beregnet svaret, men viste det altså ikke fram på skjermen. Vi kan se svaret med: a a = 4 Vi observerer at verdien av en variabel (her a) ergittavdetsistutførte uttrykket (forrige verdi overskrives altså). Ovenfor innførte vi variabelen a. Dersom vi utfører et uttrykk uten å tilordne resultatet til noen egendefinert variabel, tilordner MATLAB verdien til variabelen ans (forkortelse for answer), som er en innebygd variabel i MATLAB. ans får verdi fra det sist utførte uttrykk. Vi prøver: 1+2

6 20 LærMATLABtrinnfortrinn 3 Obs: Det mulig å benytte variabelnavn som allerede er benyttet for innebygde MATLAB-kommandoer eller funksjoner, men hvis du gjør det, mister kommandoen eller funksjonen sin opprinnelige betydning helt til du evt. sletter variabelen. Et eksempel: sqrt en funksjon for å beregne kvadratroten av et tall. La oss beregne kvadratroten av 2: sqrt(2) ganske riktig Av en eller annen grunn definerer vi et array (eller vektor) med navn sqrt meddetoelementene3hhv.5: sqrt=[3 5] Så prøver vi igjen sqrt(2) nå med 5 fordielementnr.2iarrayetsqrt jo er 5. Vi kan få tilbake sqrt-funksjonen ved å slette sqrt-variabelen: clear sqrt Nå er sqrt-funksjonen tilgjengelig igjen: sqrt(2) (heldigvis)

7 Lær MATLAB trinn for trinn Kommandolinjeditoren Vi skal bli kjent med mulighetene for editering av uttrykkene som vi skriver på kommandolinja. Skriv følgende på kommandolinja (som utgangspunkt for oppgavene som følger): b= (men ikke avlutt med enter-knappen) Home-tasten benyttes til å flytte markøren (kursoren) til begynnelsen av linja: Trykk home-tasten. Markøren står nå på begynnelsen av linja. End-knappen benyttes til å flytte markøren til slutten av linja: Trykk end-tasten. Markøren står nå ved slutten av linjen. Piltastene og virker på vanlig måte: Bruk -tasten til å flytte markøren til begynnelsen av linja, og deretter - tasten til å flytte den tilbake til linjas slutt. Tastekombinasjonen Ctrl-K sletter resten av linja fra markør-posisjonen: Sett markøren etter 4 på kommandolinja, og trykk Ctrl-K. Linja er nå slettet fra og med 4, og linja skal se slik ut: b= Utfør ovenstående uttrykk ved å trykke enter-tasten b = 10 Esc-tasten sletter hele kommandolinjas innhold: Skriv c=1+2, ogavsluttmedesc-tasten. Innholdet på kommandolinja er nå slettet.

8 22 LærMATLABtrinnfortrinn Piltastene og henter fram den foregående henholdsvis den neste linja: Trykk -tasten for å hente fram linja b= Avslutt med enter-tasten. b = 10 Hvis du ønsker å kalle fram et tidligere uttrykk på kommandolinja som begynner med en bestemt bokstav- eller symbolkombinasjon, kan du skrive denne bokstavkombinasjonen etterfulgt av trykk på -tasten. Også uttrykk fra tidligere sesjoner kan tilbakekalles. La oss kalle fram den siste linja som inneholder en kommando som begynner med c: Skriv c etterfulgt av et trykk på -tasten. På kommandolinjen kan det nå stå clear (evt. et annet uttrykk som begynner med c). Dette uttrykket kan du evt. utføre ved å trykke enter. Et uttrykk på kommandolinja kan oppdeles i flere (sammenhengende) deler med 3 punktum: d= (enter) 3+4 d = 10 Du kan skrive inn flere enn ett uttrykk på kommandolinja. De må da adskilles med komma: e=1+1, f=2+2 e =

9 Lær MATLAB trinn for trinn 23 f = 2 4 MATLAB skiller mellom små og store bokstaver: f, F f = 4??? Undefined function or variable F Inntasting av andre talltyper enn heltall Hittil har vi kun tastet inn heltall. Her er noen eksempler på innskriving av andre typer tall: 1 2 a=0.1, b=1e-1, c=2e2, d=2*10^(2), e=exp(1), f=pi a = b = c = 200 d = 200 e = f = I uttrykk som d=2*10^(2) kan du skrive ^-tegnet vha. Skift + ^-tasten, men på enkelte PC er virker ikke dette. Et alternativ er å bruke MATLABs power-funksjon, som her: d=2*power(10,2). 2 I MATLAB brukes kun desimalpunktum, ikke desimalkomma.

10 24 LærMATLABtrinnfortrinn 3.4 Arbeidsrommet Alle variable som genereres i en MATLAB-sesjon, lagres i MATLABs arbeidsrom (workspace). Du kan få informasjon om variable i arbeidsrommet via høyreklikk på den aktuelle variabelen i arbeidsromvinduet, som kan åpnes med menyvalget View / Workspace. Arbeidsromvinduet er vist i figur 3.1. Du kan også få fram informasjon vha. kommandoer utført på kommandolinja. I det etterfølgende skal vi konsentere oss om bruk av slike kommandoer. La oss, som utgangspunkt for de etterfølgende oppgaver, slette alle variablene i arbeidsrommet: clear Skriv nå a=1; b=2; a+b; (Siden vi har avsluttet de enkelte uttrykkene med semikolon, gir ikke MATLAB noen respons på skjermen.) Du kan sjekke innholdet i arbeidsrommet vha. kommandoen who: who Your variables are: a ans b Verdien av de enkelte variablene fås med a, b, ans a = 1 b = 2 3

11 Lær MATLAB trinn for trinn 25 Nærmere informasjon om de enkelte variablene fås med whos Name Size Elements Bytes Density Complex a 1 by Full No ans 1 by Full No b 1 by Full No Grand total is 3 elements using 24 bytes Vi kan slette en bestemt variabel med funksjonen clear: clear b, who, siden variabelen b er slettet, Your variables are: a ans Arbeidsrommet slettes når du går ut av MATLAB. 3.5 Hjelp! Du kan få hjelp via MATLABs hjelp-vindu og via doc- og help-kommandoen. Disse beskrives i det følgende Hjelp-vinduet Hjelp-vinduet åpnes med menyvalget Help / MATLAB Help, se figur 3.2. Fra hjelp-vinduet kan du bl.a. foreta søk på basis av stikkord i Search-mappa, se figur 3.2, klikke deg fram til informasjonen i Contents-mappa, klikke deg fram til informasjonen i Index-mappa.

START MED MATLAB. Når du starter Matlab, kommer du inn i kommandovinduet. Dersom du har versjon 6.1, ser du dette :

START MED MATLAB. Når du starter Matlab, kommer du inn i kommandovinduet. Dersom du har versjon 6.1, ser du dette : 1 START MED MATLAB Disse sidene er hovedsakelig ment for dem som ikke har brukt Matlab eller som trenger en oppfriskning. Start fra toppen og gå systematisk nedover. I tillegg brukes Matlablefsa. Noe av

Detaljer

Introduksjon til LabVIEW-programmering

Introduksjon til LabVIEW-programmering Kapittel 3 Introduksjon til LabVIEW-programmering 3.1 Innledning Vi skal i dette kapitlet programmere en VI som skal kalles sigtrans.vi 1 som realiserer følgende funksjonssammenheng: y = Ku + b (3.1) Signalet

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Høglund Marine Automasjon AS

Høglund Marine Automasjon AS Document type Document name Page 1 of 12 Brukermanual GU-001-G Bruker manual Høglund Marine Automasjon AS GMR100 Grafisk Manøver Logger Rev Reason for issue Date Issued Checked Approved 0 Delivery 22.01.2002

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

INTRODUKSJON TIL MAPLE

INTRODUKSJON TIL MAPLE INTRODUKSJON TIL MAPLE Trygve Eftestøl Rev. 15.07.2004, Tom Ryen BID140 Datateknikk, høsten 2004 Høgskolen i Stavanger, Teknisk- og naturvitenskaplig fakultet Innledning Maple er et verktøy for matematiske

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer