SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå Vetlefjorden Bygdekvinnelag Høyring om endring av skulestruktur - Frå Balestrand pensjonistlag Høyringsuttale, endring av krinsgrenser - Frå Baletrand folkeakademi Høyring "Endring av skulestruktur" - Frå Utdanningsforbundet Balestrand Skulestrukturen i Balestrand kommune - høyring Skulestrukturen i Balestrand kommune - Høyringsbrev frå LUFS Endring av skulestruktur høyring Høyringsuttale på skule nedlegging - Frå Sværefjorden bygdekvinnelag Uttale til budsjett Frå FAU ved Sagatun skule Svar - Skulestrukturen i Balestrand kommune - høyring Svar - Endring av skulestruktur, høyring - Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune Høyringsuttale til budsjettframlegg Frå Fjordane grendalag Lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/40 - manglande budsjettering av Annonse Møte om å flytte elevar til sentrum Bakgrunn: Vedtak i kommunestyret den , sak 14/ 479 Lovheimel: Opplæringslova, kommunelova, forvaltingslova SAKSOPPLYSNINGAR I Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av for 2015 budsjettet, står det m.a. side 11: «Den økonomiske situasjonen til kommunen har forverra seg dramatisk. Difor er det naudsynleg å vurdere at ein for ei treårsperiode overfører elevane frå Fjordtun - og Nesse skular til Sagatun skule. Etter ei slik periode kan ein på nytt vurdere kvar elevane frå Fjordtun og Nesse krins skal gå på skule.» I Balestrand kommunestyre den vart rådmann sitt arbeidsgrunnlag av lagt til grunn for budsjettvedtaket. I etterkant kom det krav frå eit mindretal i kommunestyret om lovlegkontroll av budsjettvedtaket. Den var knytt til den delen som gjekk på midlertidig overføring av elevane frå Fjordtun og Nesse skular i ei treårsperiode til Sagatun skule. I svarbrevet på lovlegkontrollen frå Fylkesmannen vart det konkludert med at når det galt manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nesse skule, var det lovleg. Som følgje av budsjettvedtaket om å overføre elevane midlertidig vart det lagt opp til ei eiga høyring før kommunestyret skulle ta endeleg avgjerd i saka den Sjølv om midlertidig 1

2 flytting av elevane berre gjeld for tre år, føl ein prosedyrane slik dei kjem fram i Udir for permanent endring av skulekrinsgrense. Overføring av elevar og endring av skulekrinsgrenser I Opplæringslova 8 1, første ledd står det følgjande: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova.» Første punktum fastslår det såkalla nærskuleprinsippet. Det betyr at grunnskuleelevar har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller den skulen i nærmiljøet som dei soknar til. Andre punktum gjeld sakshandsaming og opnar for at den einskilde kommunen kan gi kommunale forskrifter om kva skular dei ulike områda i ei kommune skal sokne til. Slike forskrifter gjev såkalla kommunale skulekrinsgrenser. Også disse må ivareta nærskuleprinsippet. Det er opp til kommunen å avgjere om dei vil fastsette skulekrinsgrense etter eiga forskrift. Balestrand kommune har ikkje tidlegare vedteke skulekrinsgrenser som eiga forskrift. Det går vidare fram av rundskriv Udir at verken opplæringslova eller anna regelverk har reglar for innhaldet i endring av skulestruktur, d.v.s. reglar for når det er lovleg eller ulovleg å legge ned eller opprette skular. Avgjerd om skulestruktur ligg i kjerneområdet for den kommunale handlefridomen. Ei avgjerd må bygge på kommunestyret si økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioritering. Det er eit ulovfesta forvaltingsrettsleg prinsipp at forvaltinga skal treffe vedtak etter at saka har vore handsama på ein forsvarleg måte. Forsvarleg saksbehandling krev at ei sak er tilstrekkeleg opplyst før det vert gjort. Ettersom det å legge ned ein skule ikkje er eit enkeltvedtak, kjem ikkje reglane i forvaltingslova: kap. 4 ( om saksførebuing ved enkeltvedtak ), 5(om vedtaket ) og 6( om klage og omgjering) direkte til bruk. Det er likevel eit generelt forvaltingsrettsleg prinsipp at ei sak skal vere forsvarleg klarlagt før avgjerd vert teke. I saker om skulenedlegging og her om mellombels flyttingav elevane betyr dette at kommunestyret skal ha rimeleg kjennskap til synspunkt til dei som vert omfatta av nedlegginga før vedtak vert fatta. Vidare står det i rundskriv m.a. at spørsmål om skulestruktur og eventuelle kretsgrenser for skuler i stor grad vil ha innverknad på foreldre og nærmiljø. Skulen sitt samarbeidsutval, alternativt foreldreråd, bør difor få høve til å uttale seg når det gjeld vedtak om skulestruktur. 2

3 Andre som bør få høve til å uttale seg i slike saker kan være: fagforeiningane for dei tilsette ved skulen, grendelag og andre grupper og organisasjonar som kan ha interesse i saka andre brukarar av skulen som vil bli påverka av ei nedlegging andre brukarorgan ved skulane, for eksempel skulemiljøutval og elevråd samarbeidsutvala eller foreldreråda ved andre skular som vert råka Saksgang Saka om mellombels flytting av elevane Vedtaket om mellombels flytting av elevane vart sendt ut på høyring (jf. Vedlagde høyringsbrev) med høyringsfrist , jfr. elles retningslinene i Udir Av retningslinene går det fram at brevet skal innehalde: 1. ein høyringsfrist 2. bakgrunnen for vedtaket som er å levere eit budsjett i balanse 3. heimel for vedtaket, heimla i kommunelova behovet for nytt vedtak etter retningslinene i Udir omtale av innhaldet i vedtaket som gjekk på å flytte midlertidig for ei treårsperiode elevane frå Nesse og Fjordtun skular til Sagatun skule. Lokal prosess Folkemøte Administrasjonen ved rådmann og kommunalsjef for oppvekst og kultur var rundt på dei tre skulane, Nessane oppvekstsenter den , Fjordtun oppvekstsenter onsdag den og på Sagatun skule torsdag den og invitert til opne møte for å informere om budsjettvedtaket, legge til rette for spørsmål frå innbyggjarane. Ein informerte òg om saksgangen vidare knytt til endeleg vedtak om evt. endring av skulekrinsgrenser i kommunestyret den Møta vart annonserte i Sogn Avis og på heimesidene til kommunen. Ein hadde og ein eigen artikkel i Sogn Avis der ein orienterte om saksgangen vidare i saka. Det møtte fram ca. 30 personar på Fjordtun oppvekstsenter og nokon færre til møtet på Sagatun skule. Ved Nesse oppvekstsenter leverte leiar i FAU v / Nesse oppvekstsenter og leiar for Grendalaget på Nessane eit brev til rådmann der det stod at foreldra sitt arbeidsutval v. Nesse oppvekstsenter og Nesse Grendalag avviste å møte på det dei såg på som ei legalisering av ein ulovleg prosess. I brevet grunnga dei det med at vedtaket i sak 70/40 om midlertidig overflytting av elevane frå Nesse - og Fjordtun skular framleis ikkje var gyldig, så lenge det føregjekk ein lovlegkontroll av vedtaket. Det var berre rektor v / Nesse oppvekstsenter som møtte, saman med ein journalist. Møtet vart halde. 3

4 Rådmann innleia på alle tre møta og sa m.a. at Balestrand kommune hadde vore på tilbodssida i ei årrekkje for å legge til rette for utvikling og tilflytting både i sentrum og i grendene. Ein har hatt små skular med små klassar og barnehagar med fleksible tider og tilretteleggingar for småbarnsforeldre. Dette med eitt mål for auge - å få folk til å flytte til kommunen - også grendene. Satsingane har ikkje ført til positiv folketalsauke eller barnetalsutvikling. Det er nedgang i folketal i heile kommunen og ein har ein driftsstruktur som ikkje er tilpassa økonomien og statlege tilskot. Med nedgang i elevtal og små årskull er det nødvendig å samle elevane i større grupper. Driftsnivået er for høgt, og i 2015 vart budsjettet redusert med ca. 6.5 millionar for å få det i balanse. Prognosane for åra framover tilseier trongare rammer og nye nedskjeringar. I økonomiperioden fram til 2018 vert administrasjonen beden om å redusere budsjettet ytterlegare med 4 millionar og vi må innstille oss på å gjere ytterlegare strukturendringar. Kommunen må drivast innanfor trygge rammer med føreseielege tilbod og sikre god kompetanse. Alle einingar må bidra til endring og fornying dersom vi skal få til ei forsvarleg drift. Høyringssvar Balestrand kommune sende ut høyringsbrev til aktuelle instansar - slik Udir gjer greie for og stilte spørsmålet: Kva synest høyringsinstansane om budsjettvedtaket 2015 der det vart gjort vedtak om å overføre elevane frå Fjordtun - og Nesse skular til Sagatun skule for ei treårsperiode frå og at ein etter ei slik periode på nytt kan vurdere kvar elevane frå Fjordtun og Nesse krins skal gå på skule. Frist for å levere høyringsuttalar vart sett til Det har kome inn uttalar i saka. Ein merkar seg at Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) har fullmakt til å gje høyring på vegne av leiar av FAU ved Fjordtun oppvekstsenter og leiar av FAU ved Nesse oppvekstsenter skule. Vetlefjorden bygdekvinnelag v / leiar Her vert det gjeve uttrykk for at ein i Budsjettvedtak av ikkje finn tal som viser dei reelle innsparingane og at ein ikkje forstår kva ein legg i mellombels flytting. Ein har vidare tiltru til det faglege opplegget på Sagatun skule, men at bussturen vert for lang for elevane i 1. og 4. klasse og det er ikkje gjort nok greie for SFO tilbodet for borna. Bygdekvinnelaga i Fjordane ser det elles som eit stort tap både for bygda og kommunen om skulen ved Fjordtun oppvekstsenter vert lagd ned. Balestrand pensjonistlag v / styret Det vert lagt vekt på at endring av skulekringsgrenser bør gjerast i ein prosess og spegle den semja ein tidlegare har kome fram til gjennom samarbeid. Ein ser elles at kommuneøkonomien vert 4

5 svakare for kvart år og at ein vurderer grunnen for det delvis til å vere knytt til mindre statlege overføringar og / eller uheldige økonomiske disponeringar. Balestrand Folkeakademi v / leiar Høyringa gjer greie for korleis ein opp gjennom åra har lagt til rette for tilskipingar på Sambrukshuset / Nessane og ved Fjordtun oppvekstsenter eller Grendehuset i Fjordane. Ein er vidare usikre på kva som kjem til å skje med bruken av skulebygningane dersom grendaskulane vert nedlagde og at det er tvilsamt om dei vil fungere som samlingsstader i grendene. Utdanningsforbundet ved styret i lokallaget for Utdanningsforbundet i Balestrand Høyringa gjer merksam på at høyringsuttalen til Budsjett 2015 frå styret vart gitt til den saka. I denne samanhengen kjem styret i Utdanningsforbundet med uttalar til skulestruktur som skal opp i kommunestyret. Her vert det peika på at høyringsdokumentet er mangelfullt i høve konsekvensutgreiing, dokumentet sitt økonomiske argument manglar talmateriale. Pedagogiske og økonomiske konsekvensar knytt til mottakarskulen, er heller ikkje vurderte. I høyringa kjem det vidare fram at ein er positive til skulebruksplan, men at arbeidet med den kjem på eit heilt feil tidspunkt, då det endå er uavklara kva skular elevane skal gå på. Ein vurderer òg høyringsdokumentet til å vere språkleg uklart og at det dermed er vanskeleg å forstå. Sværefjorden bygdekvinnelag v/ leiar Her kjem det fram at bygdekvinnelaget i alle år har samarbeidd med Fjordtun oppvekstsenter og ein meiner vidare at konsekvensane av nedlegging på ingen måte er vurdert og at kostnadane med ein skulebruksplan burde vere fullført før flytting av elevane vert gjort. Vidare er det stor uro over sentraliseringa som skjer i landet og som no vert gjennomført i høve grendene i Balestrand kommune. Det er forkasteleg å plassere ungane på skulebussen frå dei er 5 6 år gamle og skule i nærmiljøet er vere eller ikkje vere for bygda. Her ser ein ikkje anna enn taparar og Sværefjorden bygdekvinnelag ber på det sterkaste om at politikarane tenkjer seg om og snur i denne saka. FAU v / Sagatun skule Her kjem det fram at ein går inn for vedtaket om midlertidig nedlegging av grendaskulane og at ein samstundes tilbakefører kr til Sagatun skule. Fjordane grendelag v/ styret Grendelaget ser det som svært uheldig at skulen vert lagt ned. Han er eit kultursentrum i bygda og det vil vere meiningslaust å drive eit arbeid for å få småbarnsfamiliar til å flytte til Fjordane viss skulen vert borte. Styret ber om at kommunen gjer naudsynlege nedskjeringar på andre budsjettpostar Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) på vegne av FAU ved Fjordtun og Nesse oppvekstsenter I høyringa legg LUFS til grunn at kommunen i denne saka går fram på ein måte som er i strid med gjeldande lov og regelverk. Dette vert grunngjeve med at fastsetjing av skulestruktur må vere knytt til Kommuneplan for Balestrad og kommunedelplan skule. Ein meiner i uttalen at ein ikkje har utgreidd saka godt nok og at det er ulovleg å legge ned skular midlertidig. Ein peikar vidare på at arbeid med skulebruksplan kom på eit heilt feil tidspunkt i høve sak om skulestruktur. 5

6 VURDERING Når flytting av elevar er føreslege, så er det sett inn i eit langsiktig perspektiv der me veit at elevtalet er fallande. I drøftingar om skulestruktur er det lett å fokusere på dei som opplever at dei misser noko. Isolert sett har dei eit godt tilbod i dag, men i ei stode med knappe ressursar så har dette konsekvensar for alle. Utan endringar vert reelt sett deira behov prioriterte framføre mange andre. Tilbodet til den samla elevmassen i kommunen må vega tungt og fordelinga av ressursane må opplevast rettvise for brukarar og tilsette. Kommunen si primæroppgåve er å yte best muleg undervisningstenester til alle born i kommunen. Ut frå omsynet til den samla elevmassen i Balestrand kommune er flytting naudsynt. Dei endringar som er føreslegne må og sjåast i samanheng med endra administrativ organisering. Siktemålet med dette er å styrke rektorrolla slik at dei kan få ei betre oppfølging av det pedagogiske personalet. Ut frå høyringane ser ein at det er særleg tre område som bekymrar dei som har kome med uttalar: Ein er usamd i og meiner at saksgangen om korleis saka om endring av skulestruktur har kome til er ulovleg, at ein ikkje har halde seg til det overordna planverket i kommunen Ein er bekymra for skulevegen og den praktiske ordninga rundt det å skal gå på ein annan skule. Det vert peika på at bygdene misser ein viktig samlingsstad og kulturinstitusjon når skulen si rolle i nærmiljøet vert borte Saksgang Med utgangspunkt i Udir har ein lagt vekt på å informert om saksgangen slik det kjem fram i saksopplysinga ovanfor. Fylkesmannen har gjennom vedtaket i Lovlegkontrollen gjeve Balestrand kommune medhald i at den måten ein har arbeidd med saka om skulestruktur knytt til Budsjett 2015 er godkjend. Det sentral punktet er at kommunen kan gjere endringar i skulestrukturen utan å rullere kommuneplanen først. I svarbrevet frå Fylkesmannen står det m.a.: Overordna planar skal vere styrande for verksemda til kommunen, jf. plan- og bygningslova 11-3, men det er likevel ikkje slik at kommunen ikkje kan gjere endringar i skulestrukturen utan å rullere kommuneplanen først. Samfunnsdelen er ikkje rettsleg bindande på same måten som arealdelen er det, jf. plan og bygningslova 11-6 om rettsverknadane av arealdelen. Tilsvarande gjeld for delplanen knytt til skulestruktur som kommunen no har sett i gang arbeidet med. 6

7 Ein minner om at ein no har sett i gang arbeidet med skulebruksplan og der vil framtidige skulekrinsgrenser vere eit sentralt tema. Skuleskyss Mange av uttalane som kom inn til Budsjett 2015 saka var opptekne av ulike sider viss skulekrinsgrensene vart endra. Skuleskyssen var og sentral i høyringsuttalar som kom inn til denne saka. I Udir, rundskriv står det m.a. at Barnekonvensjonen er teken inn i norsk rett ved menneskelova av Det forpliktar kommunane til å vektlegge barnets beste, m.a. i saker som omhandlar skulekrinsgrenser. Artikkel 3 nr. 1 peikar på at barnets beste er eit viktig omsyn i saker som gjeld barn. Dette betyr at kommunen i saker om skulestruktur også må vurdere barns beste. Udir, rundskriv omtalar særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Vurderinga av kva som er forsvarleg reisetid for elevane er relevant i høve til korleis skyssen skal organiserast og om elevane må innlosjerast. Sjølv om det ikkje er direkte lovregulert, vil også vurderinga av kva som er forsvarleg reisetid vere med på å avgjere skulestrukturen. Det er opplæringslova med forskrifter og forarbeid som må leggjast til grunn for tolkinga av regelverket. Opplæringslova 7-1 regulerer skyss og innlosjering for elevar i grunnskolen. Det går ikkje fram av lova korleis skoleskyssen skal organiserast. Heller ikkje lova sine forarbeid inneheld konkrete vurderingar om forsvarleg reisetid. I Ot. prp. nr. 46 ( ) s. 85 heiter det likevel : Departementet understrekar at skoleskyss må organiserast slik at elevar får ei akseptabel reisetid. Særleg er det viktig å organisere skyssen for 6-åringane slik at reisetida blir så kort som mogleg. I vurderinga av akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sjåast i samanheng. For skuleåret 2015 / 2016 sluttar elevane i 1. og 2. klasse undervisninga på Sagatun skule kl måndag, onsdag og fredag. Tysdag og torsdag varer undervisninga til kl For elevane i 3. og 4.klasse sluttar undervisninga kl.1300 måndag og fredag. Ved ei eventuell overflytting av elevar frå grendene til Sagatun skule vil ein tilpasse SFO tilbod på Sagatun skule med skuleskyssen. Elevar som går i 1. klasse og elles andre elevar som har trong for det, vil bli følgt til bussen etter SFO tid og henta av vaksne på busstoppen v / Sagatun skule om morgonen. Ein vil òg ha følgje på bussen for dei minste elevane i starten. Elevane får tilbod om SFO i Fjordtun og Nesse barnehage viss dei har trong for det på slutten av dagen. I høyringsuttalen frå Fylkeskommunen som er vedlagt i denne saka vurderer ein å setje opp tilbringarskyss når det kjem elevar frå Menes for å gjere reisetida så kort som råd er. I pkt. 9.4 i Skyssregement står det at Fylkeskommunen tilbyr ei ordning med følgjeteneste på 7

8 skuleskyssen for 1.klassingar. Målsetjinga med følgjeteneste er at følgjepersonen skal hjelpe sjåføren / mannskapet med å halde orden og lære borna gode reisevanar heilt frå starten av. I tillegg kan det nyttast ein dag til planlegging. Dvs. at involverte partar som t.d. følgjepersonar, representantar frå operatør og skuleverket får høve til å gjennomføre eit samordnande møte på førehand. For skuleåret vil det vere ein førsteklassing frå Nessane som reiser med buss. Kommunen vil legge til rette for ein så skånsom skuleskyss som råd er, og då særleg for 1.klassingane. Skulebuss frå Meel til Sagatun skule brukar mellom 40 og 45 min på strekninga, medan skulebussen frå Lånefjorden til Sagatun skule brukar mellom 35 og 40 min. Fylkeskommunen gjer merksam på at Balestrand sin eigenandel til skuleskyss vil bli høgare om elevane frå Nesse og Fjordtun vert overført til Sagatun skule. Dette fordi fleire elevar vil få ein lengre skuleveg. Når det gjeld opplysningar om skuleveg har ein òg vore i kontakt med Statens vegvesen for å få oversikt og statistikk over ras som har gått dei siste åra. Det finns ikkje gode statistikkar på dette. Informasjonen ein fekk omhandlar Kjenesskrea som statistisk fører til at vegen vert stengd tre gonger for året. Statens vegvesen har elles planar om å utføre tiltak på punkt Kolven, ved Esefjorden Sæterhytte hausten Tiltak her vil vere fjellreinsk, sikring med bolting og reins av vegetasjon. Tunge raspunkt ved Vetlefjorden er sikra med overbygg. Det psykososiale miljøet til elevane I høyringane som kom inn til saka om Budsjett 2015 kom det fram at ein var oppteken av det psykososiale miljøet til elevane og av tilrettelegging av undervisninga ved ein overgang. Dette innspelet går att frå fleire og me finn det difor rett å kommentere dette særskilt. I opplæringslova 9a-1 står det: «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Pedagogisk personale på Sagatun skule har erfaring med å ta imot nye elevar, både i skuleåret og ved oppstart av nytt skuleår. I høve dei krav som vert stilt i opplæringslova har ein tillit til at pedagogisk personale på skulane gjennomfører endringa innafor dei rammer som opplæringslova set. Skulen som kulturinstitusjon i nærmiljøet Elevane ved Nesse - og Fjordtun har gjennom skulen vore aktive bidragsytarar i nærmiljøet og delteke i lokale kulturarrangement. Ein ser at ved å midlertidig flytte elevane til Sagatun skule vil lærarkrefter og elevar ikkje vere til stades slik som i dag. 8

9 Kulturbygg finns både på Nessane og Fjordtun og borna vil framleis vere ein del av det lokale miljøet begge stadar. Såleis kan dei framleis vere aktive deltakarar i det lokale kulturlivet. Økonomiske konsekvensar I sak Budsjett 2015 og budsjettplanen for ligg talmaterialet som viser innsparingane ein får ved ei endring av skulestrukturen. I budsjettmøtet den vart det vedteke at overføring av elevar frå Fjordtun og Nesse skular til Sagatun skule først skulle skje frå den Innsparinga for skuledelen ved Fjordtun oppvekstsenter ville bli kr i 2015 og for skuledelen ved Nesse oppvekstsenter ville innsparinga bli kr Til saman for perioden ville innsparinga bli kr for perioden og ut Innsparing for budsjettåret 2016 vil bli ca. kr mill og for ei 3 - årsperioden ca. kr mill. Den reelle innsparinga vil likevel bli noko mindre, då ein får auka utlegg til skuleskyss. Eigenandelen til skuleskyss for kommunen vil vere 25% av ein vaksenbillett pr. barn. Det vil seie at for dei 10 elevane ved Nesse oppvekstsenter vil skuleskyssen for hausten 2015 bli ca og for Fjordtun ca. kr I Budsjett 2015 ligg det alt inne noko midlar til skuleskyss som kan dekke deler av dei ekstra kostnadane. På årsbasis vert skuleskyssen til Sagatun skule auka med ca. kr for elevane frå Nessane og kr for elevane frå Fjordtun. Økonomi må settast inn i ein heilskap og sjåast i samanheng med den faktiske stoda. Tala er av overordna karakter og budsjettet er bindande for den kommunale verksemda, men kan endrast av kommunestyret ved behov, jf. kommunelova 47. Det er ikkje er noko rekkefølgjekrav i lova om at endringar i skulekrinsgrensene må vere vedteke før det kan vedtakast budsjettmessige endringar knytt til dette. For ei treårsperiode, frå og med skuleåret 2015 / 2016 vert elevane frå Fjordtun - og Nesse skular overført til Sagatun skule. Etter ei slik periode kan ein på nytt vurdere kvar elevane frå Fjordtun og Nesse krins skal gå på skule. 9

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386. Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 030 &02 Arkivsaksnr.: 15/386 Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand kommune Vedlegg: Lovlegkontroll av vedtak i kommunestyret i Balestrand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Informasjonsbrev til kommunestyret om korrigert tal

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av vedtak om mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

Balestrand kommune lovlegkontroll av vedtak om mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Sakshandsamar: Anne Kristin Eitungjerde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643172 24.06.2015 2015/481-323 E-post: fmsfaka@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 23.05.2015 Balestrand kommune Kong

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 12.09.2013 2013/3007-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 15.08.2013 Askvoll kommune Postboks

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det skal takast bilete av kommunestyret og formannskapet frå 16:30-17:00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Det skal takast bilete av kommunestyret og formannskapet frå 16:30-17:00 SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 16.30 Det skal takast bilete av kommunestyret og formannskapet frå 16:30-17:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

Detaljer

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg.

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg. Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 16.12.2016 2016/4213-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.11.2016 Lærdal kommune Postboks 83

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Dalen skule

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Dalen skule Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 17.06.2015 2015/1465-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 20.04.2015 Naustdal kommune Postboks

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KLAGE TIL FYLKESMANNEN: SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE

KLAGE TIL FYLKESMANNEN: SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger 11.06.2015 KLAGE TIL FYLKESMANNEN: SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Klage på vedtak i Volda kommunestyre Ynskje om lovlegkontroll

Klage på vedtak i Volda kommunestyre Ynskje om lovlegkontroll Roald Espset Røyslidveien 31 6100 Volda Saksnr Løpenr, VOLDA KOMMUNE -431`4. 15 NOV 2012 15.11.2012 rki : Ti I KlasserifigP: g.-0 Volda kommune 6100 VOLDA postmottak@volda.kommune.no Klassenn S: Klage

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune.

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Forskriftene regulerer: 1. Omfanget av grunnskuleopplæringa. 2. Målformer i grunnskulen. 3. Ordensreglement. 4. Skulen (krinsgrenser). 1 Punkt

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Framlegg planprogram 07.03.2016 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune Lærdal kommune Planprogram Skulebruksplan 2014 2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen Innhald Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune Høyringsdokument Rettleiande forskrift om krinsgrenser Stord kommune 18.02.2014 Innhald BAKGRUNN:... 3 1 LOKALE TILHØVE... 3 1.1 Utgangspunkt-mandat.... 3 1.2 Budsjett 2014 for Stord kommune... 3 1.3 Utfordringar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRINGSUTTALE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2010/2206 Arkivkode: N06 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret 16.03.2011 REVIDERING AV SKYSSREGLEMENTET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Skodje kommune. `9-e2s-sj. Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7. Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan

Skodje kommune. `9-e2s-sj. Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7. Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan Skodje kommune `9-e2s-sj i Valle skule og barnehage 1S-1 12,13-7 Dykkar ref: Vår ret.: J.nr. I. Dato. Ark.nr.: 06.12.13 Uttale i hove budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Samarbeidsutvalet ved Valle

Detaljer

Uttale til høyringsnotat til

Uttale til høyringsnotat til Uttale til høyringsnotat til konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 og framlegg om forskrift med heimel i opplæringslova 8-1 frå SAMARBEIDSUTVALET og SKULEMILJØUTVALET

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/ /2014 Unni Rygg

Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/ /2014 Unni Rygg Servicetorgsjefen Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/272-4978/2014 Unni Rygg - 55097155 06.03.2014 Høyringsuttale - Forslag til endring i privatskulelova

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2014/ /2014 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2014/153-21674/2014 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 10.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 65/14 Komité for drift 04.11.2014 Framlegg til endring av forskrift

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS 28.10.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Kristin Moe 14/6952 Leksehjelp i grunnskulen i Lindås kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Lindås kommune

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer