Ole J Holt konsulenttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole J Holt konsulenttjenester"

Transkript

1 Blaker kapell i Sørum kommune. Vurdering av fremtidig vern Ole J Holt konsulenttjenester Kulturminnevernkonsulent / Bygningsantikvar

2 Innledning Ole J Holt konsulenttjenester er engasjert av Sørum kommune til å komme med en helhetsvurdering av Blaker kapell sett fra et kulturminnevernperspektiv. Bakgrunn Sørum kommune ønsker å få på plass en gang- og sykkelvei langs Eidsveien forbi Blaker kirke og ned til Blaker stasjon. Dersom gangveien skal følge fylkesveien blir det utfordringer å få gode nok grunnforhold i skråningen vest for Blaker kirke. Blaker kapell ligger sammen med kirken på kanten av et større platå øst for Glomma. Det er ustabilgrunn i området. Prøveboringer har vist at dybden til fjell er ca 40 meter eller mer. De øverste 8-9 meterne under kapellet består av sand. Videre ned til meters dybde er det middels fast leire. Under denne dybden er det et meter tykt lag med kvikkleire. Det er allerede tegn til utglidninger i området. Det er sprekker både i kapellets grunnmur og forstøtningsmuren mot fylkesveien som tyder på setninger i terrenget. Denne rapporten vurderer først og fremst kapellets verneverdi slik det står, men også muligheten for flytting av bygningen. Det tas ikke stilling til hva som er mest samfunnstjenelig hva gjelder gangveiens plassering, men tiltak der gangveien kommer i konflikt med bevaring av kapellet belyses. Området og kapellet er befart, og personer med ulik kompetanse er koblet inn under veis i arbeidet med rapporten. Rælingen 29. september 2011 Ole J Holt konsulenttjenester Ole Jakob Holt

3 Beskrivelse av bygningen Blaker kapell ligger sydvest på kirkegården ved Blaker kirke. Huset står kun et par meter fra fylkesvei 253, Eidsvegen, og det er en forstøtningsmur mellom kapellet og veien. Blaker kapell er bygget i 1928 som gravkapell. Arkitekten er Arnstein Arneberg og dekormalingen i skipets tønnehvelv er trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Dekoren i kapellets himling. Trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Utsmykningen har klare røtter tilbake til renessansens og barokkens formspråk. Bygningen er delt i tre volumer med skipet i midten og ett lavere utbygg i hver gavlende av skipet. Utbygget mot syd har hatt funksjon som gang (våpenhus) mens utbygget mot nord har vært bårehus (oppbevaring av kister i påvente av jordfesting) Konstruksjon Huset står på en sparesteinsmur (ringmur av betong uten armering, men trolig med større og mindre natursteiner iblandet støpen). Bygningens veggkonstruksjon er mest trolig reisverk (stående planker) i gang og skip. Bårehuset er i teglstein. Alle yttervegger er kledd med profilert tømmermannspanel. Det er en tofløyet fyllingsdør i begge kortender av bygningen. Rundt dørene er det kraftige, profilerte omramminger, og der er et lite gavlfelt over hver dør. Det er fire vinduer på hver langfasade. Vinduene er plassert symmetrisk, og det er ett enfagsvindu i hvert av utbyggene og to firefagsvinduer i skipet, på hver langfasade. Glassene er ujevne og blyinnfattet i trerammer. Taket har trolig en sperrekonstruksjon og er relativt bratt. Det er tekket med dobbelkrum, rød sementstein, og det er montert hvite, plastbelagte takrenner og nedløpsrør av stål på bygningen. Det er et smijernsspir midt på mønet med inskripsjoner og årstall. Interiører Gangen Gangen har grønnmalt tregulv av smale, pløyde bord. Veggene er kledd med glattpanel som er malt med en ferskenfarget maling. Et felt på veggen mot skipet viser at gangen tidligere har vært blå. Dørbladene i den tofløyede døra mellom gang og skiper hektet av og står lagret i skipet. To enfags vinduer med barokkutformet omramming.

4 Skipet Gulv av samme type som i gangen. Vegger kledd med glattpanel med belistning som danner rektangulære felt. Farger er fersken på veggflater, grått på omramming og rødbrunt på markeringsbelistning. Kraftig rødbrun hylle/list i overgang mellom langveggene og himlingen. Dørbladene til den tofløyede døra mot gangen står lagret i skipet sammen med begge settene med dørblader til dobbeltdør mot bårehuset. Enkel barokk omramming rundt vinduene og dørene. Ekstra markering av døra mot bårehuset dannet som portal båret av to korintiske søyler. Gulldekor på søylenes kapitél og base (søylehode og fot). Integrert brannmur i endeveggen til venstre for dør til bårehuset. Himlingen er tønnehvelvet og av glattpanel. Himlingen har inndeling med rektangulære former på feltene. Dekormaling med motiver av fire engler (én engel over hvert vindu) og girlandere og stjernehimmel i de øvrige feltene. Eldre lysarmatur i tre på hver side av vinduene (seks stykker) og lysekrone av tre i senter av himlingen. Døråpningen fra skipet og inn til bårerommet med søylemotiver på to sider av døråpningen. Bårehus Tregulv av samme type som i resten av bygningen. Pussa og malte teglsteinsvegger og rabitspusset himling. Murte og pussede vindussmug. Integrert pipe i bårehusets sydvestre hjørne. Bygningens tilstand Det henvises til vedlagte tilstandsskjema. Vegetasjon og uteområdet Det er ryddig og luftig rundt bygningen. En busk i vestveggens nordende bør fjernes og en haug med kant- /brostein bør fraktes bort fra bygningen.

5 Grunnforhold Blaker kapell ligger på kanten av et platå med Eidsveien og den lange skråningen ned mot Glomma umiddelbart vest for bygningen. Grunnen kapellet står på er ustabil. Statens vegvesen har foretatt grunnundersøkelser, og konkludert med at grunnforholdene i området er dårligere enn det som Norges Byggstandardiseringsråd / Norsk Geoteknisk Forening anbefaler som minimumsverdier for veianlegg og bygninger. Kapellet står på kanten av et platå med en dyp skråning umiddelbart utenfor veggen. Ca en meter vest for kapellet står en forstøtningsmur av betong med sparestein. Det er sprekk-og setningsskader i forstøtningsmuren med visse likhetstrekk til skadene på kapellets grunnmur. Umiddelbart vest for forstøtningsmuren går fylkesvei 253, Eidsvegen. Setningene i grunnen ved kapellet og forstøtningsmuren er trolig delvis et resultat av en stadig større og tyngre trafikkbelastning på fylkesveien, som igjen har forårsaket bevegelser i grunnen. Fundament Det er flere sprekker (6 stk) ulike steder i kapellets grunnmur. De fleste sprekkene har bredde på mellom 1 og 10 millimeter, men i nordvestre hjørne mellom skipet og bårehuset er det en sprekk på millimeter. Det kan se ut til at grunnmuren under skipets østvegg har stått relativt rolig, og at grunnmuren under de øvrige veggflatene har hatt bevegelse i vestlig retning samt at de i ulik grad har sunket noe. Det er en egen ringmur under bårehuset. Denne har ikke vesentlige skader, og det ser ut til at denne delen av bygningen har stått rolig. Sprekk i grunnmuren mellom bårehuset og skipet. Det har ikke vært store bevegelser i grunnmuren på dette stedet i de siste årene. Trekonstruksjonen Bygningen over grunnmuren fremstår som i god teknisk tilstand. Det er moderate skjevheter i konstruksjonen som følge av setninger i fundamentene, og gulvet i overgangen skip våpenhus har svikt på grunn av råte i en gulvbjelke. Strukturelt har langveggene og takflatene dratt seg litt utover på begge sider. Dette har medført en krumning i veggenes overkant og delvis i gesims. Dette har trolig ingen stor teknisk betydning. Teglsteinsdelen i bårehuset har ikke sprekker eller tegn til setninger. Det er skader i overgang vegg himling i sydvestre hjørne på grunn av demontering av skorstein over tak.

6 Venstre: Detaljer fra råteskader i hjørnekasse. Høyre: Feil overflatebehandling. Tett plastmaling holder på fuktigheten i treet og bidrar til råte. Under plastmalingen sees den gamle diffusjonsåpne linoljemalingen. Byggets ytterkledning og vannbrett er i god stand. Det er avflassing av maling flere steder på grunn av feil type overflatebehandling i de senere år. Det er noe råte i nedre del av panel og listverk på fem av husets åtte hjørnekasser. Skadene er resultat av feil type maling som er benyttet i nyere tid. Malingsfilmen som dekker bygningen i dag er ikke diffusjonsåpen, slik at fukt som trenger inn mellom malingslaget og panelet / belistningen på hjørnekassene, ikke tørker opp igjen. Ytterdører og vinduer i kapellet er i ok tilstand. Terskel i dørkarm mot syd er råteskadd og må byttes, og vestre dør i mot syd er noe gissen, og bør demonteres og settes sammen på nytt. Sprukket glass i to ruter mot vest i våpenhuset og i ei rute i vindu mot sydøst i skip. For øvrig trengs det kun vanlig vedlikehold på ytterdører og vinduer. Omrammingen rundt ytterdørene har begynnende råte i bunnen mot trappa. Sinktekkingen på gavlfeltene over døra mot syd er litt knapp og topplista under sinktekkingen har råteskader og bør utbedres. Takkonstruksjonen På grunn av hvelvingen i kapellets himling er det lite som holder kreftene i takkonstruksjonen sammen. Dette har medført en svak krumning på langveggenes øvre del som følge av at sperrene har forskrevet seg noe. Taket er lagt om i nyere tid og er tekket med rød, dobbelkrum Zanda sementstein på impregnerte lekter og sløyfer over sutakplater. Det er ikke avdekket alvorlige feil i takkonstruksjonen på kapellet. Takrennene må renskes og fallet på dem må sjekkes og eventuelt justeres. Interiører Gang Mindre skjevheter i gulv og gulvmalingen er slitt. Veggene er ok. Den doble utgangsdøra har noe malingsavflassing, og høyre dørblad (sett innenifra) behøver å bli strammet opp. Det er mindre malingsskader i dørkarmen i mot skipet. Vindusgeriktene og utforingen er ok. Himlingen har malingsavflassing.

7 Skip Dagens bruk av kapellet er ikke heldig for bygningens interiører. Bygningen står uoppvarmet, noe som gir malingsavflassing i himlingen. Dagens bruk gir stor risiko for fysiske skader på de innvendige overflatene. Gulvet buler opp på midten på grunn av setninger i grunnmuren. Gulvet trenger maling. Veggene har noe malingsavflassing, ellers ok. Vindus- og døromramming er ok. Relativt store skader på dekormaling i kapellets himling. Stabil luftfuktighet, og en temperatur som til en hver tid er høyere inne enn ute, vil kunne stabilisere skadeomfanget noe. Dørbladene til dobbel, tofløyet dør mellom skipet og bårehuset står lagret i skipet. Bårehus Gulvet trenger maling. Vegger ok. Skader etter nedtaking av pipe over tak i sydvestre hjørne. VURDERING AV VERNEVERDI FOR BLAKER KAPELL Blaker kapell som del av et større kulturmiljø I kulturminneplan for Sørum kommune har Blaker kirke og kapell sammen fått vernekategori 2. VK2. Kulturminne/ -miljø med stor lokal/regional betydning. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering til spesialområde bevaring. Blaker kapell ligger i et rikt kulturmiljø med en rekke kulturminner av både lokal og nasjonal verdi. Blaker skanse ligger like nord for kirken og kapellet, og er ett av kommunens mest kjente og mest besøkte kulturminner. For reisende nordover på Eidsvegen er kapellet, der det ligger ytterst på platået i en sving, et viktig fondmotiv og landskapselement langs veien. Blaker kapells egenverdi som kulturminne I tillegg til den kulturhistoriske siden, har Blaker kapell høy verneverdi både arkitektonisk og kunstnerisk. Kapellet er tegnet av Arnstein Arneberg. Han var ved siden av Sverre Fehn landets mest kjente arkitekt i det 20. århundret. Blaker kapell er ikke blant hovedverkene til Arneberg, men i lokal målestokk har Sørum kommune et ansvar for å bevare arbeider av en så kjent arkitekt. Dekormalingen i himlingen i kapellets skip er trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Han var vår fremste ekspert på kirkelig dekormaling, og utførte en rekke malingsrestaureringer i norske kirker. I tillegg drev han mye med dekorasjoner i nye bygninger som Blaker kapell. Erdmann arbeidet nært sammen med Arnstein Arneberg, og hadde mange dekorasjonsarbeider i hus tegnet av Arneberg. Dekormalingen i Blaker kapell er sjeldent flotte til å være i et kapell. Blaker kapell har høy kunstnerisk verneverdi på grunn av dekormalingen i skipets himling. Kulturhistorisk har kapeller en naturlig plass ved kirker. I mellomkrigstiden ble det bygget gravkapeller ved de fleste kirkene på Romerike. Tidligere var det vanlig at den døde lå i kiste i

8 hjemmet enten inne i ei stue eller ute på låven eller andre uthus. På 1900-tallet ble helse og renslighet sterkere vektlagt enn tidligere, dette gjaldt også synet på oppbevaring av lik. I tillegg begynte det å bli flere villaer og arbeiderboliger rundt i kommunene, og disse hadde ikke plass og mulighet til å oppbevare den døde hjemme fram til jordfestingen. Som en direkte følge av dette ble det derfor, på privat initiativ, samlet inn penger og bygget kapell ved Blaker kirke. Blaker kapell egner seg godt i formidling av gravskikker og kulturhistorien knyttet til den. Hvis kapellet blir revet faller en brikke i historien om gravskikk på Blaker bort. Blaker kapell vi også ha en bruksverdi dersom bygningen settes i stand. Ved en bevaring er det viktig å åpne og bruke kapellet, slik at husets kunstneriske og arkitektoniske kvalitetene kommer folk flest til gode. Kapellets framtid, tre scenarier (bevaring på stedet, flytting eller riving). Bevaring på stedet Bevaring på stedet betinger at en eventuell gangvei forbi kapellet må ligge på nedsiden av veien eller legges øst og nord for kirken. Kapellet kan trolig stå på dagens fundamenter i en god del år til, men da bør det foretas noen sikringsgrep. En mulig løsning er å forankre murene under langveggene sammen med stålstag som sikrer at murene ikke går videre fra hverandre. Dette vil ikke være en varig løsning, og metoden vil i liten grad sikre fundamentene fra å få nye setninger. Metoden vil kunne holde fundamentene sammen i noen år, slik at en permanent ny fundamentering kan planlegges i forbindelse med sikring av støttemuren og en eventuell ny gang- og sykkelvei. Et nytt fundament vil ikke kunne innfri eventuelle ønsker om autentisk material- og metodebruk. Dagens fundament i sparesteinsmur har vist seg å ikke holde mål på en så ustabil grunn. Et nytt fundament bør derfor være en armert betongplate der ringmur og anlegg for bjelkelag blir støp sammen med plata. Det vil trolig være mest hensynstjenelig å løfte kapellet midlertidig opp, og eventuelt bort, mens et slikt arbeid utføres. Å lage et nytt fundament under en stående bygning uten å heve den, er vanskelig og vil trolig bli kostbart. Bårehuset, som er murt i teglstein, må enten forsøkes bevart slik det står, alternativet er å ta det ned og bygge det opp igjen. Det er ikke mulig å løfte en mursteinskonstruksjon hel. Skipet og våpenhuset kan enten, ved hjelp av jekker, heises rett opp, eller heises med mobilkraner og lagres midlertidig på gravfeltet øst for kapellet. Å lage et nytt fundament nå, uten å sikre støttemuren og eventuelt gjøre stabiliserende tiltak på Eidsveien, ansees som en tvilsom løsning. Alle tiltakene bør sees under ett. I tillegg til midlertidig sikring av grunnmuren er det svært viktig å foreta en malingsfjerning på kapellets eksteriør. Dagens overflatebehandling ligger som en plastfilm utenpå det gamle panelet, og bidrar til at treverket får råteskader. En bevaring betinger fjerning av eksisterende overflatebehandling så fort som mulig. Dekormalingen i himlingen på skipet er noe av det som gir kapellet høy verneverdi. Før malingen eventuelt blir restaurert er det viktig å få på plass et stabilt inneklima i kapellet. Luftfuktigheten bør holdes stabil, og rommet bør være oppvarmet og holde plussgrader gjennom hele året. Flytting I kulturminnevernsammenheng er flytting et alternativ som kan aksepteres når bevaring er umulig på opprinnelig sted. Det må legges til grunn en vurdering av objektets egenverdi, som bruksverdi og

9 historisk/kunstnerisk verdi, opp i mot objektets verdi som del av det miljøet det står i. Skal kapellet flyttes så bør det plasseres innenfor dagens kirkegård. Det regnes som uaktuelt å slette graver for å gjøre plass til kapellet, så eneste aktuelle plass blir i så fall på parkeringsarealet i kirkegårdens nordøstre hjørne. En plassering på den fremtidige kirkegården øst for Skansevegen er lite heldig for opplevelsen av området i sin helhet. Ved flytting vil, uansett plassering, området miste kapellets effekt som landskapselement langs fylkesveien. Det er foretatt undersøkelser rundt flytting av kapellet helt ved hjelp av mobilkraner og trailer. Dette ble ansett som uaktuelt da det ikke er mulig å komme frem med maskiner inne på kirkegården, og Eidsveien er for smal. En eventuell flytting må skje ved demontering av hele veggfelt og demontering av takkonstruksjonen. Bårehuset må rives og gjenoppbygges med den gamle ytterkledningen og dører og vinduer gjenbrukt. Faren for skader på bygningen generelt, og på den dekormalte himlingen spesielt, gjør flytting til et dårligere alternativ enn bevaring på stedet. I tillegg kommer endringen av kulturmiljøet rundt kirken der kapellet vil bli tatt ut av den konteksten det hører hjemme i. Rivning Å rive Blaker kapell anses som lite fornuftig. Bygningens bruks- og egenverdi er for høy til at en rivning vil bli oppfattet som riktig. I tillegg har offentlige hus i sin alminnelighet, og kirkebygg i særdeleshet, en viktig plass i mange av bygdas innbyggeres bevissthet. En rivning vil kunne provosere og såre flere av kommunens beboere. Rivning koster også penger, og rivningskostnaden må også sees opp mot hvor mye av en istandsetting som kan dekkes av samme sum. Sannsynligheten for innsigelser fra Akershus fylkeskommune er stor hvis rivning av kapellet blir en sak. Kostnader for de ulike alternativene Å sette et korrekt estimat på kostnadene knyttet til de ulike alternativene er svært krevende. Tallene under er et anslag basert på ulike entreprenørers estimater. Det presiseres at det kan være stor forskjell på anbud på slike jobber, og at det er viktig å være kritisk både til pris og kompetanse ved igangsettelse av de ulike tiltakene. Tallene under er kun ment som en pekepinn på prisnivåene forde ulike tiltakene. Alternativ 1A: Midlertidig sikring av opprinnelig fundament, utbedring av råteskadede områder i ytterkledningen, fjerning av plastmaling og påføring av tre strøk linoljemaling. 1A Bevaring på stedet Må-tiltak Post Mngd. enhet enh.pris Kostnad Mva Kost. Ink mva Utbedring skader hjørnekasser 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Fjerne maling og male på nytt 1 stk kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sikre grunnmur midlertidig* 1 stk Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontrollere tak og takrenner 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Konsulenttjenester 16 timer kr 650,00 kr ,00 kr 2 600,00 kr ,00 Tiltak for inneklimaet 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 3 750,00 kr ,00 Sum kostn. kr ,00 kr ,00 kr ,00 *Tallene er basert på estimat fra AL Høyer. Denne kostnaden kan trolig senkes ved bruk av lokale håndverkere og kirkens egne maskiner og lignende.

10 Alternativ 1B: Midlertidig løfting av kapellet, riving av gammel grunnmur, støping av ny mur på armert betongplate, løfting tilbake på nytt fundament, utbedring av råteskadede områder i ytterkledningen, fjerning av plastmaling og påføring av tre strøk linoljemaling. 1B Bevaring på stedet Må-tiltak Post Mngd. enhet enh.pris Kostnad Mva Kost. Ink mva Utbedring skader hjørnekasser 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 Kr ,00 Fjerne maling og male på nytt 1 stk kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Støping av nytt fundament 1 stk Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontrollere tak og takrenner 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Konsulenttjenester 40 timer kr 650,00 kr ,00 kr 6 500,00 kr ,00 Tiltak for inneklimaet 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 Sum kostn. kr ,00 kr ,00 kr ,0 Alternativ 2: Demontering av bygningen og oppføring på et nytt sted. På nåværende tidspunkt har det ikke vært rom for å detaljberegne et kostnadsestimat for en eventuell flytting. Da det anses som uaktuelt å flytte kapellet helt, blir en demontering en nitidig oppgave. En flytting vil kreve innsikt i bygningens statikk, og det vil stille strenge krav til selve demonteringen for å unngå unødige skader på de ulike bygningselementene. En flytting vil bli en kostbar operasjon. Trolig på flere millioner kroner. Alternativ 3: Riving av kapellet er estimert til å koste mellom Kr ,- og ,- Oppsummering Sammen med kirken og resten av kirkegården, Blaker skanse og Foss søndre utgjør Blaker kapell en viktig del av et kulturmiljø av høy regional og delvis nasjonal verneverdi. Kapellet kompletterer kirkegården ved at det danner en fin avgrensning av kirkegården mot vest og bygningen er godt plassert i forhold til kirkegårdens akser. Bygningen er et viktig landskapselement langs Eidsveien som beriker opplevelsen av stedet. Både Arneberg og Erdmann er store navn i Norges kunsthistorie, og Sørum kommune har et visst ansvar for å bevare arbeider etter disse for ettertiden. Kapellet har behov for ny fundamentering. Det ansees som uaktuelt å reparere dagens fundament. Fundamentet under våpenhuset og skipet må i sin helhet lages nytt. Fundamentet under bårehuset er i tilfredsstillende stand. Kapellet bør få nytt fundament i løpet av en tiårsperiode, og det bør gjøres midlertidige sikringstiltak på de eksisterende fundamentene.

11 Anbefaling Det anbefales at kapellet bevares på stedet, og at sikringstiltak gjøres i to omganger. Det anbefales at følgende tiltak gjøres så fort som mulig: Midlertidig sikring av grunnmuren, ved hjelp av tverrgående stålstag gjennom kapellets krypkjeller, for å bremse skadetilløpet slik at en endelig utbedring kan gjøres på et senere tidspunkt. Utbedre mindre råteskader på hjørnekassene. Fjerning av utvendig overflatebehandling og påføring av tre lag linoljemaling. Få på plass en stabil luftfuktighet i kapellet og utbedre/sikre dekormalingen i skipets himling. Nytt fundament må tas samtidig med utbedring av støttemuren mot Eidsveien. Nytt fundament bør være på plass innen en 10-årsperiode. Som tallgrunnlag i denne rapporten er det innhentet kostnadsestimater fra: A.L. Høyer Malermester Studsrud AS Rælingen Graveservice Asle Skoveng kranservice AS Fundamenter Maling Rivning Mobilkran/flytting Vedlegg: 1. Notat fra A.L. Høyer 2. E-post fra Malermester Studsrud

12 Tilstandsskjema eksteriør på Blaker kapell i Sørum kommune Bygningsdel Type / utforming Tilstand Tiltak Prioritet I IV Grunnmur Sparesteinsmur i betong Div.sprekker + setninger Midlertidig forankre murene på langveggene samme ved hjelp av gjennomgående stag. På lengre sikt refundamentere bygget med ny ringmur på dobbeltarmert II IV Ytterkledning og vannbrett Hjørnekasser (8 stk) Ytterdører med omramming (2 stk) Tømmermannspanel Vannbrett under panelet på alle vegger med unntak av gavl mot nord. Formet som stiliserte søyler Tofløyete fyllingsdører med rombe- og trekantformede fyllinger. Omrammet av kraftig, barokt rammeverk som understøtter et gavlparti med tempelutforming. Panel og vannbrett er i bra stand. Ytterveggene er overflatebehandlet med feil type maling. Malingen er diffusjonstett og vil om kort tid medføre råte i treverket. Råte i nedre del på fem av hjørnekassene. Alder tatt i betraktning så er dørene i god stand. Dørterskel på dør mot syd er råteskadd. Gangdøra mot syd har seget noe i dørbladet. Gavlfelt over dør mot syd henger litt på midten. Omrammingen og gavlfeltet over dørene er i ok tilstand, men treverket ned mot trappene trekker fuktighet. betongplate. All nyere maling må fjernes, og bygningen overflatebehandles med diffusjonsåpen linoljemaling av god kvalitet. Bytte skadede bygningsdeler med nytt virke av tilsvarende kvalitet som det opprinnelige. Dørterskel på dør mot syd bør skiftes med ny i tilsvarende materialkvalitet som opprinnelig brukt. Gangdør mot syd bør demonteres, teites og setts sammen igjen. Gavlfeltet mot syd bør sjekkes og sinkbeslag på gavlfeltene bør kontrolleres og eventuelt utbedres. Nyere tids overflatebehandling fjernes og ny linoljemaling av god I I II III II I

13 Vinduer (4 + 4 stk) Tak Takrenner Ett- og firefags vinduer med blyinnfattede ruter av ujevnt, sotet glass Dobbelkrum, rød Zanda sementstein på impregnerte lekter og sløyfer. Sutakplater over trotak. Nyere, hvite plastbelagte stålrenner Treverket i samtlige vinduskarmer og rammer virker til å være i god tilstand. Mangelfull kitting. En rute i vindu mot sydøst i skipet er sprukket. To ruter er sprukket og blyinnfatningen er noe skadet i vindu mot vest i våpenhuset. Taket er i god stand. Tegn på at rennene har rent over ved våpenhuset der renna støter mot skipet. Det er ikke rensket opp i takrennene. Begynnende vekst av vegetasjon i rennene. kvalitet påføres. Samtlige vinduer skrapes, grunnes, kittes og males. Det benyttes linoljekitt og linoljemaling av god kvalitet. Sprukne glass kan skiftes, men kan også sitte. Enkelte vindusrammer kan sitte i klem pga setninger i bygningen. Ingen akutte vedlikeholdsbehov. Fallet på takrennene sjekkes og rennene renskes for løv og annet avfall. Det kontrolleres at nedløpsvannet ikke spruter på veggene og at vannet ledes bort fra grunnmuren. II IV I I

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget:

V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni Beskrivelse av bygget: V. J [c51 ' Antikvarisk arbeidsbeskrivelse og kostnadoverslag. Utført av Bøylestad Moen Da. 20 juni 2011. Beskrivelse av bygget: Bygget er 19,8 meter langt og 10 meter breit og oppført i tømmer. Bygget

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Randsfjordmuseene AS

Randsfjordmuseene AS Dato, 28.05.2014 Notat fra befaring av Gjervika 64/13, Trevatn, Søndre Land Foto av Gjervika fra No. Gardsbruk, 1996. Tømrestue og høylåve i Gjervika. Bakgrunn Befaring av bygningene på Gjervika ble utført

Detaljer

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda

Detaljer

DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg

DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg Jessheim Byutvikling AS Postboks G, 2051 Jessheim E-POST gunnar@jessheimbyutvikling.no DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg Antikvarisk registrering RAPPORT 21. november 2011 Sist. rev. 24.11.2011 EIDSVOLL

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006. Østveggen:

RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006. Østveggen: RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006 Takrenner og takkasser Reparasjon av takkasser og takrenner ble utført på slutten av 2005. Frontbordene i takkassen er skiftet ut i sin helhet,

Detaljer

BYGNING 8542 RØDHUS 1

BYGNING 8542 RØDHUS 1 BYGNING 8542 RØDHUS 1 Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 171517389 Gnr/bnr: 36/1 Oppført: 1913 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus:

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus

St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 31-35 Fem lysthus 9. april 2013 1 9. april 2013 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens

Detaljer

Rapport: Telegrafen i Ny-Ålesund 2013-2014

Rapport: Telegrafen i Ny-Ålesund 2013-2014 Rapport: Telegrafen i Ny-Ålesund 2013-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Bakgrunn Våren 2013 ble det søkt om penger til restaurering av Telegrafen i Ny-Ålesund. Telegrafen

Detaljer

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER Sider unntatt offentlighet er fjernet, jf Offentleglova 24. ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL FREDNINGSVEDTAK ETTER KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 Av Eystein M. Andersen, Telemark

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Er alle gode råd dyre? Og hvordan kan bygningstiltakene finansieres? Valg av rådgiver avgjør prisen Kvaliteten til objektet Bytte eller reparere? Når er ting dårlige?

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Objektinformasjon Askeladden ID 87186-10 Lokalitet FJELBERG PRESTEGÅRD Bruksnavn på eiendom NORDLI Bygningens egenavn naust Bygningsart/bygningstype Naust - båthus Kommunenr, kommune og fylke 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune BambergBrygga AS Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan Restaureringsfondet Innherred samkomune Plan- og byggesak Søknad om Økonomisk støtte fra restaurerinesfondet Undertegnede er daglig leder

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 1 av 6 Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 2 av 6 1. Beskrivelse av prosjekt/oppdrag Oppdraget omfatter antikvarisk restaurering av Ygre Stasjon hvor entreprenør skal utføre håndverkstjenester

Detaljer

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk

KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk KOMPLEKS 9900396 Ravneberget kommandoplass, radiomast, utkikkskiosk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsanlegg Nåværende funksjon: Sivilforsvarsanlegg

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Noralf Tiset. O.J. Aalmos Veg 45 C Vår ref: 5279/ Trondheim Saksnr: 2016/6277 Dato: Side 1. Særutskrift av saken ligger vedlagt.

Noralf Tiset. O.J. Aalmos Veg 45 C Vår ref: 5279/ Trondheim Saksnr: 2016/6277 Dato: Side 1. Særutskrift av saken ligger vedlagt. Noralf Tiset Deres ref: O.J. Aalmos Veg 45 C Vår ref: 5279/2017 7023 Trondheim Saksnr: 2016/6277 Dato: 27.04.2017 Side 1 MELDING OM VEDTAK Arealutvalget i Rissa kommune har gitt tillatelse til oppføring

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER

Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER Planbestemmelser 113 GAMLE SKUDENESHAVN - REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak: 99/02212 Arkivkode: L12 &21 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN REGULERINGSENDRING VEDR. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Krokstad senterområde

Krokstad senterområde Rapport Bygningsavdelingen Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering av kulturminneverdi Åse Dammann 20. okt. 2008 Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1 Fattighuset Kirkegt. 7, Holmestrand Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune Askeladden ID 87888-1 1 2 3 4 5 6 Skader oppdaget sommeren 2007 ved riving av betonggulv i 1. etasje. 7 Tilstandsrapport for 87888-1,

Detaljer

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt.

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt. Stretet 2F, 7200 Kyrksæterøra Epost: jostein.folgero@hemne.as WEB: www.hemnetakst.no Mobil tlf. 90 11 72 13 Bank: 4312 12 91 232 Foretaksnr: 995 682 281 MVA Statoil ASA Tjeldbergodden Metanol-Administrasjon

Detaljer

Tinde Prosjekt Rajekollen Småtind

Tinde Prosjekt Rajekollen Småtind HYTTEMODELL: Småtind Bruksareal BRA 98 m² Bebygd areal BYA 121 m² Innholdsrik hytte med 4 soverom på ett plan prosjektert for oppføring på Raje, nær Kongsberg Grunnflate Hems Småtind 105 m² 0 m² Småtind

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre. KKKPORS-GARASJEN KKK NORSK TRE AS Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.no Nettsider www.norsktre.no Nettbutikk www.alttilgarasjen.no

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html S knad om st tte til restaurering, att Hilde R stad Page 1 of 2 Fra: Rolf Kaasten[rolfkaas@start.no] Mottatt: 13.10.2011 20:57:16 Til: mottak Levanger Tittel: S knad om st tte til restaurering, att Hilde

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

St Olavs hospital Østmarka Bygg 23 Bårehus

St Olavs hospital Østmarka Bygg 23 Bårehus Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St Olavs hospital Østmarka Bygg 23 Bårehus 1 2 Opplysninger om bygningen Anleggets navn Østmarka Bygningens navn Bygg 23 - Bårehus GAB-nummer

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1519/Volda Opprinnelig funksjon: Sorenskrivergård. Nåværende funksjon: Tingrett. Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

Rapport: London 3 2015

Rapport: London 3 2015 Rapport: London 3 2015 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2014 ble det søkt om penger til restaurering av London 3 i Ny-Ålesund. Bygningen måtte både heves, restaureres utvendig

Detaljer

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum

Vedlegg 1. Frogn bibliotek. Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade. Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum Frogn bibliotek Kravspesifikasjon for utvendig rehabilitering av fasade Element Materialer & behandlingsmetoder Delsum 1 Generelle krav Det forutsettes at arbeidsleder på plassen kan snakke norsk. Det

Detaljer

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass

KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt:

Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt: RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA RAPPORT FOR 2008 FORUTSETNINER Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt: - Siste strøk med maling av begge langsider;

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

S T O R E N O R S K E S P I T S B E R G E N K U L K O M P A N I A S RESTAURERING 2010-2011

S T O R E N O R S K E S P I T S B E R G E N K U L K O M P A N I A S RESTAURERING 2010-2011 S T O R E N O R S K E S P I T S B E R G E N K U L K O M P A N I A S VINKELSTASJONEN I ENDALEN RESTAURERING 2010-2011 EVALUERINGSSRAPPORT VINKELSTASJONEN I ENDALEN INNLEDNING Ved etableringen av Gruve 5

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 E-post: firmapost@rogfk.no Hjemmeside: http://www.rogfk.no Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Opplysninger om søker Søknadsfrist

Detaljer

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast

Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast KOMPLEKS 9900429 Grefsenkollen alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Alarmplass Nåværende funksjon: Alarmplass Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Tabell 1: Oversikt over arbeid

Tabell 1: Oversikt over arbeid Oppdrag Vi skal pusse opp stuen og et kontor, og ønsker samtidig å få gjort ferdig en del «småplukk» som står igjen etter tidligere oppussingsprosjekter. Vi ønsker å motta anbud på utførelse av hele arbeidet,

Detaljer

Vest. Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse: Tiltak:

Vest. Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse: Tiltak: Lokalisering/Klassifisering ID: 3454 Bygningsdel: Bygning generelt Lokalisering: Statsarkivet i Bergen / Hovedbygning / Rom: - Annen lokalisering: Kulturhistorisk verdi Kulturhistorisk verdi: Beskrivelse:

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Bilde 1) Bur før restaurering. Restaureringen ble utført av: Casper Juul Berthelsen med hjelp fra Jurij Osipov, Hans Marumsrud, Tore Krossli

Detaljer