Ole J Holt konsulenttjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole J Holt konsulenttjenester"

Transkript

1 Blaker kapell i Sørum kommune. Vurdering av fremtidig vern Ole J Holt konsulenttjenester Kulturminnevernkonsulent / Bygningsantikvar

2 Innledning Ole J Holt konsulenttjenester er engasjert av Sørum kommune til å komme med en helhetsvurdering av Blaker kapell sett fra et kulturminnevernperspektiv. Bakgrunn Sørum kommune ønsker å få på plass en gang- og sykkelvei langs Eidsveien forbi Blaker kirke og ned til Blaker stasjon. Dersom gangveien skal følge fylkesveien blir det utfordringer å få gode nok grunnforhold i skråningen vest for Blaker kirke. Blaker kapell ligger sammen med kirken på kanten av et større platå øst for Glomma. Det er ustabilgrunn i området. Prøveboringer har vist at dybden til fjell er ca 40 meter eller mer. De øverste 8-9 meterne under kapellet består av sand. Videre ned til meters dybde er det middels fast leire. Under denne dybden er det et meter tykt lag med kvikkleire. Det er allerede tegn til utglidninger i området. Det er sprekker både i kapellets grunnmur og forstøtningsmuren mot fylkesveien som tyder på setninger i terrenget. Denne rapporten vurderer først og fremst kapellets verneverdi slik det står, men også muligheten for flytting av bygningen. Det tas ikke stilling til hva som er mest samfunnstjenelig hva gjelder gangveiens plassering, men tiltak der gangveien kommer i konflikt med bevaring av kapellet belyses. Området og kapellet er befart, og personer med ulik kompetanse er koblet inn under veis i arbeidet med rapporten. Rælingen 29. september 2011 Ole J Holt konsulenttjenester Ole Jakob Holt

3 Beskrivelse av bygningen Blaker kapell ligger sydvest på kirkegården ved Blaker kirke. Huset står kun et par meter fra fylkesvei 253, Eidsvegen, og det er en forstøtningsmur mellom kapellet og veien. Blaker kapell er bygget i 1928 som gravkapell. Arkitekten er Arnstein Arneberg og dekormalingen i skipets tønnehvelv er trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Dekoren i kapellets himling. Trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Utsmykningen har klare røtter tilbake til renessansens og barokkens formspråk. Bygningen er delt i tre volumer med skipet i midten og ett lavere utbygg i hver gavlende av skipet. Utbygget mot syd har hatt funksjon som gang (våpenhus) mens utbygget mot nord har vært bårehus (oppbevaring av kister i påvente av jordfesting) Konstruksjon Huset står på en sparesteinsmur (ringmur av betong uten armering, men trolig med større og mindre natursteiner iblandet støpen). Bygningens veggkonstruksjon er mest trolig reisverk (stående planker) i gang og skip. Bårehuset er i teglstein. Alle yttervegger er kledd med profilert tømmermannspanel. Det er en tofløyet fyllingsdør i begge kortender av bygningen. Rundt dørene er det kraftige, profilerte omramminger, og der er et lite gavlfelt over hver dør. Det er fire vinduer på hver langfasade. Vinduene er plassert symmetrisk, og det er ett enfagsvindu i hvert av utbyggene og to firefagsvinduer i skipet, på hver langfasade. Glassene er ujevne og blyinnfattet i trerammer. Taket har trolig en sperrekonstruksjon og er relativt bratt. Det er tekket med dobbelkrum, rød sementstein, og det er montert hvite, plastbelagte takrenner og nedløpsrør av stål på bygningen. Det er et smijernsspir midt på mønet med inskripsjoner og årstall. Interiører Gangen Gangen har grønnmalt tregulv av smale, pløyde bord. Veggene er kledd med glattpanel som er malt med en ferskenfarget maling. Et felt på veggen mot skipet viser at gangen tidligere har vært blå. Dørbladene i den tofløyede døra mellom gang og skiper hektet av og står lagret i skipet. To enfags vinduer med barokkutformet omramming.

4 Skipet Gulv av samme type som i gangen. Vegger kledd med glattpanel med belistning som danner rektangulære felt. Farger er fersken på veggflater, grått på omramming og rødbrunt på markeringsbelistning. Kraftig rødbrun hylle/list i overgang mellom langveggene og himlingen. Dørbladene til den tofløyede døra mot gangen står lagret i skipet sammen med begge settene med dørblader til dobbeltdør mot bårehuset. Enkel barokk omramming rundt vinduene og dørene. Ekstra markering av døra mot bårehuset dannet som portal båret av to korintiske søyler. Gulldekor på søylenes kapitél og base (søylehode og fot). Integrert brannmur i endeveggen til venstre for dør til bårehuset. Himlingen er tønnehvelvet og av glattpanel. Himlingen har inndeling med rektangulære former på feltene. Dekormaling med motiver av fire engler (én engel over hvert vindu) og girlandere og stjernehimmel i de øvrige feltene. Eldre lysarmatur i tre på hver side av vinduene (seks stykker) og lysekrone av tre i senter av himlingen. Døråpningen fra skipet og inn til bårerommet med søylemotiver på to sider av døråpningen. Bårehus Tregulv av samme type som i resten av bygningen. Pussa og malte teglsteinsvegger og rabitspusset himling. Murte og pussede vindussmug. Integrert pipe i bårehusets sydvestre hjørne. Bygningens tilstand Det henvises til vedlagte tilstandsskjema. Vegetasjon og uteområdet Det er ryddig og luftig rundt bygningen. En busk i vestveggens nordende bør fjernes og en haug med kant- /brostein bør fraktes bort fra bygningen.

5 Grunnforhold Blaker kapell ligger på kanten av et platå med Eidsveien og den lange skråningen ned mot Glomma umiddelbart vest for bygningen. Grunnen kapellet står på er ustabil. Statens vegvesen har foretatt grunnundersøkelser, og konkludert med at grunnforholdene i området er dårligere enn det som Norges Byggstandardiseringsråd / Norsk Geoteknisk Forening anbefaler som minimumsverdier for veianlegg og bygninger. Kapellet står på kanten av et platå med en dyp skråning umiddelbart utenfor veggen. Ca en meter vest for kapellet står en forstøtningsmur av betong med sparestein. Det er sprekk-og setningsskader i forstøtningsmuren med visse likhetstrekk til skadene på kapellets grunnmur. Umiddelbart vest for forstøtningsmuren går fylkesvei 253, Eidsvegen. Setningene i grunnen ved kapellet og forstøtningsmuren er trolig delvis et resultat av en stadig større og tyngre trafikkbelastning på fylkesveien, som igjen har forårsaket bevegelser i grunnen. Fundament Det er flere sprekker (6 stk) ulike steder i kapellets grunnmur. De fleste sprekkene har bredde på mellom 1 og 10 millimeter, men i nordvestre hjørne mellom skipet og bårehuset er det en sprekk på millimeter. Det kan se ut til at grunnmuren under skipets østvegg har stått relativt rolig, og at grunnmuren under de øvrige veggflatene har hatt bevegelse i vestlig retning samt at de i ulik grad har sunket noe. Det er en egen ringmur under bårehuset. Denne har ikke vesentlige skader, og det ser ut til at denne delen av bygningen har stått rolig. Sprekk i grunnmuren mellom bårehuset og skipet. Det har ikke vært store bevegelser i grunnmuren på dette stedet i de siste årene. Trekonstruksjonen Bygningen over grunnmuren fremstår som i god teknisk tilstand. Det er moderate skjevheter i konstruksjonen som følge av setninger i fundamentene, og gulvet i overgangen skip våpenhus har svikt på grunn av råte i en gulvbjelke. Strukturelt har langveggene og takflatene dratt seg litt utover på begge sider. Dette har medført en krumning i veggenes overkant og delvis i gesims. Dette har trolig ingen stor teknisk betydning. Teglsteinsdelen i bårehuset har ikke sprekker eller tegn til setninger. Det er skader i overgang vegg himling i sydvestre hjørne på grunn av demontering av skorstein over tak.

6 Venstre: Detaljer fra råteskader i hjørnekasse. Høyre: Feil overflatebehandling. Tett plastmaling holder på fuktigheten i treet og bidrar til råte. Under plastmalingen sees den gamle diffusjonsåpne linoljemalingen. Byggets ytterkledning og vannbrett er i god stand. Det er avflassing av maling flere steder på grunn av feil type overflatebehandling i de senere år. Det er noe råte i nedre del av panel og listverk på fem av husets åtte hjørnekasser. Skadene er resultat av feil type maling som er benyttet i nyere tid. Malingsfilmen som dekker bygningen i dag er ikke diffusjonsåpen, slik at fukt som trenger inn mellom malingslaget og panelet / belistningen på hjørnekassene, ikke tørker opp igjen. Ytterdører og vinduer i kapellet er i ok tilstand. Terskel i dørkarm mot syd er råteskadd og må byttes, og vestre dør i mot syd er noe gissen, og bør demonteres og settes sammen på nytt. Sprukket glass i to ruter mot vest i våpenhuset og i ei rute i vindu mot sydøst i skip. For øvrig trengs det kun vanlig vedlikehold på ytterdører og vinduer. Omrammingen rundt ytterdørene har begynnende råte i bunnen mot trappa. Sinktekkingen på gavlfeltene over døra mot syd er litt knapp og topplista under sinktekkingen har råteskader og bør utbedres. Takkonstruksjonen På grunn av hvelvingen i kapellets himling er det lite som holder kreftene i takkonstruksjonen sammen. Dette har medført en svak krumning på langveggenes øvre del som følge av at sperrene har forskrevet seg noe. Taket er lagt om i nyere tid og er tekket med rød, dobbelkrum Zanda sementstein på impregnerte lekter og sløyfer over sutakplater. Det er ikke avdekket alvorlige feil i takkonstruksjonen på kapellet. Takrennene må renskes og fallet på dem må sjekkes og eventuelt justeres. Interiører Gang Mindre skjevheter i gulv og gulvmalingen er slitt. Veggene er ok. Den doble utgangsdøra har noe malingsavflassing, og høyre dørblad (sett innenifra) behøver å bli strammet opp. Det er mindre malingsskader i dørkarmen i mot skipet. Vindusgeriktene og utforingen er ok. Himlingen har malingsavflassing.

7 Skip Dagens bruk av kapellet er ikke heldig for bygningens interiører. Bygningen står uoppvarmet, noe som gir malingsavflassing i himlingen. Dagens bruk gir stor risiko for fysiske skader på de innvendige overflatene. Gulvet buler opp på midten på grunn av setninger i grunnmuren. Gulvet trenger maling. Veggene har noe malingsavflassing, ellers ok. Vindus- og døromramming er ok. Relativt store skader på dekormaling i kapellets himling. Stabil luftfuktighet, og en temperatur som til en hver tid er høyere inne enn ute, vil kunne stabilisere skadeomfanget noe. Dørbladene til dobbel, tofløyet dør mellom skipet og bårehuset står lagret i skipet. Bårehus Gulvet trenger maling. Vegger ok. Skader etter nedtaking av pipe over tak i sydvestre hjørne. VURDERING AV VERNEVERDI FOR BLAKER KAPELL Blaker kapell som del av et større kulturmiljø I kulturminneplan for Sørum kommune har Blaker kirke og kapell sammen fått vernekategori 2. VK2. Kulturminne/ -miljø med stor lokal/regional betydning. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering til spesialområde bevaring. Blaker kapell ligger i et rikt kulturmiljø med en rekke kulturminner av både lokal og nasjonal verdi. Blaker skanse ligger like nord for kirken og kapellet, og er ett av kommunens mest kjente og mest besøkte kulturminner. For reisende nordover på Eidsvegen er kapellet, der det ligger ytterst på platået i en sving, et viktig fondmotiv og landskapselement langs veien. Blaker kapells egenverdi som kulturminne I tillegg til den kulturhistoriske siden, har Blaker kapell høy verneverdi både arkitektonisk og kunstnerisk. Kapellet er tegnet av Arnstein Arneberg. Han var ved siden av Sverre Fehn landets mest kjente arkitekt i det 20. århundret. Blaker kapell er ikke blant hovedverkene til Arneberg, men i lokal målestokk har Sørum kommune et ansvar for å bevare arbeider av en så kjent arkitekt. Dekormalingen i himlingen i kapellets skip er trolig utført av Domenico Juul Erdmann. Han var vår fremste ekspert på kirkelig dekormaling, og utførte en rekke malingsrestaureringer i norske kirker. I tillegg drev han mye med dekorasjoner i nye bygninger som Blaker kapell. Erdmann arbeidet nært sammen med Arnstein Arneberg, og hadde mange dekorasjonsarbeider i hus tegnet av Arneberg. Dekormalingen i Blaker kapell er sjeldent flotte til å være i et kapell. Blaker kapell har høy kunstnerisk verneverdi på grunn av dekormalingen i skipets himling. Kulturhistorisk har kapeller en naturlig plass ved kirker. I mellomkrigstiden ble det bygget gravkapeller ved de fleste kirkene på Romerike. Tidligere var det vanlig at den døde lå i kiste i

8 hjemmet enten inne i ei stue eller ute på låven eller andre uthus. På 1900-tallet ble helse og renslighet sterkere vektlagt enn tidligere, dette gjaldt også synet på oppbevaring av lik. I tillegg begynte det å bli flere villaer og arbeiderboliger rundt i kommunene, og disse hadde ikke plass og mulighet til å oppbevare den døde hjemme fram til jordfestingen. Som en direkte følge av dette ble det derfor, på privat initiativ, samlet inn penger og bygget kapell ved Blaker kirke. Blaker kapell egner seg godt i formidling av gravskikker og kulturhistorien knyttet til den. Hvis kapellet blir revet faller en brikke i historien om gravskikk på Blaker bort. Blaker kapell vi også ha en bruksverdi dersom bygningen settes i stand. Ved en bevaring er det viktig å åpne og bruke kapellet, slik at husets kunstneriske og arkitektoniske kvalitetene kommer folk flest til gode. Kapellets framtid, tre scenarier (bevaring på stedet, flytting eller riving). Bevaring på stedet Bevaring på stedet betinger at en eventuell gangvei forbi kapellet må ligge på nedsiden av veien eller legges øst og nord for kirken. Kapellet kan trolig stå på dagens fundamenter i en god del år til, men da bør det foretas noen sikringsgrep. En mulig løsning er å forankre murene under langveggene sammen med stålstag som sikrer at murene ikke går videre fra hverandre. Dette vil ikke være en varig løsning, og metoden vil i liten grad sikre fundamentene fra å få nye setninger. Metoden vil kunne holde fundamentene sammen i noen år, slik at en permanent ny fundamentering kan planlegges i forbindelse med sikring av støttemuren og en eventuell ny gang- og sykkelvei. Et nytt fundament vil ikke kunne innfri eventuelle ønsker om autentisk material- og metodebruk. Dagens fundament i sparesteinsmur har vist seg å ikke holde mål på en så ustabil grunn. Et nytt fundament bør derfor være en armert betongplate der ringmur og anlegg for bjelkelag blir støp sammen med plata. Det vil trolig være mest hensynstjenelig å løfte kapellet midlertidig opp, og eventuelt bort, mens et slikt arbeid utføres. Å lage et nytt fundament under en stående bygning uten å heve den, er vanskelig og vil trolig bli kostbart. Bårehuset, som er murt i teglstein, må enten forsøkes bevart slik det står, alternativet er å ta det ned og bygge det opp igjen. Det er ikke mulig å løfte en mursteinskonstruksjon hel. Skipet og våpenhuset kan enten, ved hjelp av jekker, heises rett opp, eller heises med mobilkraner og lagres midlertidig på gravfeltet øst for kapellet. Å lage et nytt fundament nå, uten å sikre støttemuren og eventuelt gjøre stabiliserende tiltak på Eidsveien, ansees som en tvilsom løsning. Alle tiltakene bør sees under ett. I tillegg til midlertidig sikring av grunnmuren er det svært viktig å foreta en malingsfjerning på kapellets eksteriør. Dagens overflatebehandling ligger som en plastfilm utenpå det gamle panelet, og bidrar til at treverket får råteskader. En bevaring betinger fjerning av eksisterende overflatebehandling så fort som mulig. Dekormalingen i himlingen på skipet er noe av det som gir kapellet høy verneverdi. Før malingen eventuelt blir restaurert er det viktig å få på plass et stabilt inneklima i kapellet. Luftfuktigheten bør holdes stabil, og rommet bør være oppvarmet og holde plussgrader gjennom hele året. Flytting I kulturminnevernsammenheng er flytting et alternativ som kan aksepteres når bevaring er umulig på opprinnelig sted. Det må legges til grunn en vurdering av objektets egenverdi, som bruksverdi og

9 historisk/kunstnerisk verdi, opp i mot objektets verdi som del av det miljøet det står i. Skal kapellet flyttes så bør det plasseres innenfor dagens kirkegård. Det regnes som uaktuelt å slette graver for å gjøre plass til kapellet, så eneste aktuelle plass blir i så fall på parkeringsarealet i kirkegårdens nordøstre hjørne. En plassering på den fremtidige kirkegården øst for Skansevegen er lite heldig for opplevelsen av området i sin helhet. Ved flytting vil, uansett plassering, området miste kapellets effekt som landskapselement langs fylkesveien. Det er foretatt undersøkelser rundt flytting av kapellet helt ved hjelp av mobilkraner og trailer. Dette ble ansett som uaktuelt da det ikke er mulig å komme frem med maskiner inne på kirkegården, og Eidsveien er for smal. En eventuell flytting må skje ved demontering av hele veggfelt og demontering av takkonstruksjonen. Bårehuset må rives og gjenoppbygges med den gamle ytterkledningen og dører og vinduer gjenbrukt. Faren for skader på bygningen generelt, og på den dekormalte himlingen spesielt, gjør flytting til et dårligere alternativ enn bevaring på stedet. I tillegg kommer endringen av kulturmiljøet rundt kirken der kapellet vil bli tatt ut av den konteksten det hører hjemme i. Rivning Å rive Blaker kapell anses som lite fornuftig. Bygningens bruks- og egenverdi er for høy til at en rivning vil bli oppfattet som riktig. I tillegg har offentlige hus i sin alminnelighet, og kirkebygg i særdeleshet, en viktig plass i mange av bygdas innbyggeres bevissthet. En rivning vil kunne provosere og såre flere av kommunens beboere. Rivning koster også penger, og rivningskostnaden må også sees opp mot hvor mye av en istandsetting som kan dekkes av samme sum. Sannsynligheten for innsigelser fra Akershus fylkeskommune er stor hvis rivning av kapellet blir en sak. Kostnader for de ulike alternativene Å sette et korrekt estimat på kostnadene knyttet til de ulike alternativene er svært krevende. Tallene under er et anslag basert på ulike entreprenørers estimater. Det presiseres at det kan være stor forskjell på anbud på slike jobber, og at det er viktig å være kritisk både til pris og kompetanse ved igangsettelse av de ulike tiltakene. Tallene under er kun ment som en pekepinn på prisnivåene forde ulike tiltakene. Alternativ 1A: Midlertidig sikring av opprinnelig fundament, utbedring av råteskadede områder i ytterkledningen, fjerning av plastmaling og påføring av tre strøk linoljemaling. 1A Bevaring på stedet Må-tiltak Post Mngd. enhet enh.pris Kostnad Mva Kost. Ink mva Utbedring skader hjørnekasser 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Fjerne maling og male på nytt 1 stk kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sikre grunnmur midlertidig* 1 stk Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontrollere tak og takrenner 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Konsulenttjenester 16 timer kr 650,00 kr ,00 kr 2 600,00 kr ,00 Tiltak for inneklimaet 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 3 750,00 kr ,00 Sum kostn. kr ,00 kr ,00 kr ,00 *Tallene er basert på estimat fra AL Høyer. Denne kostnaden kan trolig senkes ved bruk av lokale håndverkere og kirkens egne maskiner og lignende.

10 Alternativ 1B: Midlertidig løfting av kapellet, riving av gammel grunnmur, støping av ny mur på armert betongplate, løfting tilbake på nytt fundament, utbedring av råteskadede områder i ytterkledningen, fjerning av plastmaling og påføring av tre strøk linoljemaling. 1B Bevaring på stedet Må-tiltak Post Mngd. enhet enh.pris Kostnad Mva Kost. Ink mva Utbedring skader hjørnekasser 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 Kr ,00 Fjerne maling og male på nytt 1 stk kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Støping av nytt fundament 1 stk Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontrollere tak og takrenner 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr ,00 Konsulenttjenester 40 timer kr 650,00 kr ,00 kr 6 500,00 kr ,00 Tiltak for inneklimaet 1 stk kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 Sum kostn. kr ,00 kr ,00 kr ,0 Alternativ 2: Demontering av bygningen og oppføring på et nytt sted. På nåværende tidspunkt har det ikke vært rom for å detaljberegne et kostnadsestimat for en eventuell flytting. Da det anses som uaktuelt å flytte kapellet helt, blir en demontering en nitidig oppgave. En flytting vil kreve innsikt i bygningens statikk, og det vil stille strenge krav til selve demonteringen for å unngå unødige skader på de ulike bygningselementene. En flytting vil bli en kostbar operasjon. Trolig på flere millioner kroner. Alternativ 3: Riving av kapellet er estimert til å koste mellom Kr ,- og ,- Oppsummering Sammen med kirken og resten av kirkegården, Blaker skanse og Foss søndre utgjør Blaker kapell en viktig del av et kulturmiljø av høy regional og delvis nasjonal verneverdi. Kapellet kompletterer kirkegården ved at det danner en fin avgrensning av kirkegården mot vest og bygningen er godt plassert i forhold til kirkegårdens akser. Bygningen er et viktig landskapselement langs Eidsveien som beriker opplevelsen av stedet. Både Arneberg og Erdmann er store navn i Norges kunsthistorie, og Sørum kommune har et visst ansvar for å bevare arbeider etter disse for ettertiden. Kapellet har behov for ny fundamentering. Det ansees som uaktuelt å reparere dagens fundament. Fundamentet under våpenhuset og skipet må i sin helhet lages nytt. Fundamentet under bårehuset er i tilfredsstillende stand. Kapellet bør få nytt fundament i løpet av en tiårsperiode, og det bør gjøres midlertidige sikringstiltak på de eksisterende fundamentene.

11 Anbefaling Det anbefales at kapellet bevares på stedet, og at sikringstiltak gjøres i to omganger. Det anbefales at følgende tiltak gjøres så fort som mulig: Midlertidig sikring av grunnmuren, ved hjelp av tverrgående stålstag gjennom kapellets krypkjeller, for å bremse skadetilløpet slik at en endelig utbedring kan gjøres på et senere tidspunkt. Utbedre mindre råteskader på hjørnekassene. Fjerning av utvendig overflatebehandling og påføring av tre lag linoljemaling. Få på plass en stabil luftfuktighet i kapellet og utbedre/sikre dekormalingen i skipets himling. Nytt fundament må tas samtidig med utbedring av støttemuren mot Eidsveien. Nytt fundament bør være på plass innen en 10-årsperiode. Som tallgrunnlag i denne rapporten er det innhentet kostnadsestimater fra: A.L. Høyer Malermester Studsrud AS Rælingen Graveservice Asle Skoveng kranservice AS Fundamenter Maling Rivning Mobilkran/flytting Vedlegg: 1. Notat fra A.L. Høyer 2. E-post fra Malermester Studsrud

12 Tilstandsskjema eksteriør på Blaker kapell i Sørum kommune Bygningsdel Type / utforming Tilstand Tiltak Prioritet I IV Grunnmur Sparesteinsmur i betong Div.sprekker + setninger Midlertidig forankre murene på langveggene samme ved hjelp av gjennomgående stag. På lengre sikt refundamentere bygget med ny ringmur på dobbeltarmert II IV Ytterkledning og vannbrett Hjørnekasser (8 stk) Ytterdører med omramming (2 stk) Tømmermannspanel Vannbrett under panelet på alle vegger med unntak av gavl mot nord. Formet som stiliserte søyler Tofløyete fyllingsdører med rombe- og trekantformede fyllinger. Omrammet av kraftig, barokt rammeverk som understøtter et gavlparti med tempelutforming. Panel og vannbrett er i bra stand. Ytterveggene er overflatebehandlet med feil type maling. Malingen er diffusjonstett og vil om kort tid medføre råte i treverket. Råte i nedre del på fem av hjørnekassene. Alder tatt i betraktning så er dørene i god stand. Dørterskel på dør mot syd er råteskadd. Gangdøra mot syd har seget noe i dørbladet. Gavlfelt over dør mot syd henger litt på midten. Omrammingen og gavlfeltet over dørene er i ok tilstand, men treverket ned mot trappene trekker fuktighet. betongplate. All nyere maling må fjernes, og bygningen overflatebehandles med diffusjonsåpen linoljemaling av god kvalitet. Bytte skadede bygningsdeler med nytt virke av tilsvarende kvalitet som det opprinnelige. Dørterskel på dør mot syd bør skiftes med ny i tilsvarende materialkvalitet som opprinnelig brukt. Gangdør mot syd bør demonteres, teites og setts sammen igjen. Gavlfeltet mot syd bør sjekkes og sinkbeslag på gavlfeltene bør kontrolleres og eventuelt utbedres. Nyere tids overflatebehandling fjernes og ny linoljemaling av god I I II III II I

13 Vinduer (4 + 4 stk) Tak Takrenner Ett- og firefags vinduer med blyinnfattede ruter av ujevnt, sotet glass Dobbelkrum, rød Zanda sementstein på impregnerte lekter og sløyfer. Sutakplater over trotak. Nyere, hvite plastbelagte stålrenner Treverket i samtlige vinduskarmer og rammer virker til å være i god tilstand. Mangelfull kitting. En rute i vindu mot sydøst i skipet er sprukket. To ruter er sprukket og blyinnfatningen er noe skadet i vindu mot vest i våpenhuset. Taket er i god stand. Tegn på at rennene har rent over ved våpenhuset der renna støter mot skipet. Det er ikke rensket opp i takrennene. Begynnende vekst av vegetasjon i rennene. kvalitet påføres. Samtlige vinduer skrapes, grunnes, kittes og males. Det benyttes linoljekitt og linoljemaling av god kvalitet. Sprukne glass kan skiftes, men kan også sitte. Enkelte vindusrammer kan sitte i klem pga setninger i bygningen. Ingen akutte vedlikeholdsbehov. Fallet på takrennene sjekkes og rennene renskes for løv og annet avfall. Det kontrolleres at nedløpsvannet ikke spruter på veggene og at vannet ledes bort fra grunnmuren. II IV I I

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder

LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder 54 Ledaal: Kiellandfamiliens lystgård, bygget i årene 1799-1803 Bygningshistorisk

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune JØNDAL ØSTRE Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune Vedlegg til forslag om fredning av hovedbygning etter 15 i kulturminneloven og uthus, tun, hage og et

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: 934 34 317 E-post: terje@kreat.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Telefon:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund Byggeskikkveileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen i Langesund Byggeskikkveileder for Langesund 2 Forord Den direkte foranledningen til denne veilederen er at det er blitt utarbeidet en reguleringsplan

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer