God samhandling barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God samhandling barn og unge"

Transkript

1 God samhandling barn og unge Nettverk i Øst Samling oktober 2014 Olav Elvemo og Gerd Andreassen

2 Velkommen ved fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland

3 Formål Barn, unge og familier får riktig hjelp så tidlig som mulig Redefinere ordet brukermedvirkning Skape bedre kommunikasjon og samhandling Utvikle kvalitetssystemet, og indikatorer for måling av resultater

4 Mål for samling 1 Dele gode samhandlingsmodeller Redefinere ordet brukermedvirkning Inspirerer og utvikle egne samhandlingsmodeller Basere fremtidige endringer på brukers erfaringer Snakke med barn og unge og ta svarene med videre Sjekke ut om det virker de vi gjør

5 Nettverk som arbeidsform Kommunens utviklingsarbeid Nettverks- Nettverks- Nettverkssamling samling Nettverkssamling Nettverks- Nettverkssamling samling samling Ønsket utbytte? Avklarte mål? Nettverk er ikke kurs eller konferanse Bevissthet på ønsket utbytte Relatere til egne utfordringer og mål resultatene skapes av og i kommunen KS kan tilrettelegge og bidra, men dere må gjøre jobben

6 Ønsket utbytte Nettverkssamling 1 Bruker- medvirkning Samhandling Nettverkssamling 2 Ledelse Kvalitet Nettverkssamling 3 Innovasjon Felles samling Oslo Avklarte mål okt mars september desember

7 Råd fra tidligere nettverk Forankring i ledelsen Kontinuitet i deltakelsen Viktig å være tverrfaglig sammensatt fra egen kommune Forbedringsarbeidet bør ha en leder Gjør som KS sier: Jobb underveis

8 Hvis du ikke vet hvor du skal havner du helt sikkert der!

9 Kvalitet handler om: Å få hjelp når en trenger det Å få hjelp som virker også på lang sikt Å få hjelp med livet og hverdagen Å få hjelp på egne premisser og på et språk man forstår

10 Pilar 1 Barn og unge trenger tidlig hjelp - og hjelp som virker på sikt

11 Hjelp når en trenger det Det tar for lang tid fra man ser behovet for hjelp til hjelpen settes inn Barn og unge trenger en enkel og kjent måte å komme i kontakt med hjelpeapparatet Vi trenger mer av det som er mellom krisehjelp og ingen hjelp Ventetid og henvisningsprosedyrer gjør veien lengre

12 Pilar 2 Barn og unge lever i hverdagen - og må få hjelp i hverdagen

13 Hjelp på egne arenaer Psykiske lidelser henger sammen med livet generelt og bør ikke hovedsakelig gripes an som sykdom. Godt psykisk helsearbeid er lokalbasert psykisk helsearbeid - ellers blir det lett flytting og eksport av menneskers problemer

14 Primærhelsetjenesten er grunnmuren..

15 Pilar 3 Barn og unge trenger tjenestenettverk - ikke tjenestekjeder

16 Tråkk i hverandres bed For problemene til barn og unge passer ofte ikke inn i vår inndeling av tjenester Sammenheng for brukerne er en forutsetning for god hjelp Vi trenger flere spesialister på sammenheng Slutt med NAV-ling!

17 Man skal passe seg for navler. Spesielt sin egen

18 Pilar 4 Det barn og unge kan og er opptatt av - må tjenestene ikke gå glipp av

19 Brukernes kunnskap Overføring av erfaringsbasert kunnskap fra brukere til beslutningstagere og tjenesteytere Brukermedvirkning er en rettighet og en helsefremmende faktor Fordi en utforming ikke passer til alle må barn og unges person, ønsker og interesser prege mål, planer og tiltak Psykisk helsefeltet preges enda av troen på at fagfolkene alltid vet best.

20 Kan vi snu retningen?

21

22 Dine forventinger til samlingen

23 Gode samhandlingsmodeller BUP Fauske, barnepsykiater Olav Eldøen NBUP, leder Anne Stine Meltzer

24 God samhandling barn og unge Anne-Stine Meltzer Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP) styreleder NBUP, seksjonssjef BUP Follo, psyk.spes.

25 NBUP Durban 2014 NBUP; Samarbeid og utvikling er en selvfølge

26 ulike modeller by og land

27 Hva kan vi oppnå med samtidig arbeid?

28 Oppgave 1 - SAMHANDLINGSMODELL Dere har hørt to innlegg om samhandlingsmodeller Hva har overføringsverdi til din kommune 10 min

29 Lunsj

30 Gode samhandlingsmodeller i kommunene Notodden kommune Drammen kommune Bydel Gamle Oslo Stange kommune

31 NOTODDEN

32 FAMILIEHUSET

33 TILBUDSBANKEN

34 God samhandling barn og unge Drammen Drop in Torgungdom Torgsamtaler Enkelt samtaler Torgkurs Faste samtaler Loses videre

35 AKTØRER Senter for rusforebygging - Forebyggende Uteteam - Ruskonsulenter (SFR-Ung) Senter for oppvekst - Barneverntjenesten - Helsestasjonen for ungdom Virksomhet for psykiske helsetjenester FORMÅL Gjøre tjenester i Drammen mer tilgjengelige for ungdom/foresatte/andre som har ungdom som målgruppe Gi god informasjon, råd og veiledning Etablere en felles plattform for godt forebyggende ungdomsarbeid Oppfølgingstjenesten for vg opplæring NAV

36 Skynde oss langsomt.. Utfordringer og muligheter krever god forankring: - Ulike arbeidstidsavtaler - Dokumentasjon (IT systemer/dataverktøy) - Statistikk - Rutiner skal ut- og innarbeides - Lokaliteter/beliggenhet - Personlig egnethet - Ikke alle tar ansvar/har eierskap - Felles ståsted og synergieffekt kommer ikke av seg selv - Sterk forebyggende stemme

37 God samhandling barn og unge Drammen

38 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid Lokalt kunnskapsbasert psykisk helse- & rusarbeid med bl.a. headspace Gamle Oslo Hva med den andre Samhandlingsreformen? (NOU 2011: 11) Tor Helge Tjelta prosjekt-, team- & studieleder master i tverrfaglig samarbeid i helse- & sosialsektoren Regionalt læringsnettverk 14. oktober 2014

39 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid BAKGRUNN Enhet psykisk helsearbeid i bydel Gamle Oslo har i flere år arbeidet målrettet med å innføre mer lokalt kunnskapsbasert psykisk helse- & rusarbeid. Tett samarbeid med PIO, LPP, MH og MHU FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) KOR (klient- og resultatstyrt praksis) LEAN (kontinuerlig forbedring) Samhandlingsmodeller på rusfeltet Bedre samarbeid med UoH og andre kompetansemiljøer FUI

40 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid

41 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Kommunen har et sterkt fokus på produksjon og leveranse av tjenester til borgerne. Det er lite ressurser i sektoren til å reflektere over hvordan man ønsker å utvikle tjenestene i fremtiden. Følgen er gjerne at hele verdikjeden som kan bidra til å innovere tjenestene, ikke benyttes. Kommunenes planer fremstår i for stor grad som en fremskrivning av dagens situasjon.

42 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid HelseOmsorg21 forts. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Det er behov for mer systemtenkning, langsiktig, kompetansebygging, og alternative finansieringsformer i innovasjonsarbeidet i kommunene. En kunnskapsbasert utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil både gi økt produktivitet og bedre tjenestekvaliteten.

43 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid HelseOmsorg21 forts. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Kommunene møter i økende grad komplekse problemer som krever at de som leverer tjenestene må jobbe i partnerskap på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå, og også samhandle med næringsliv, frivillige og brukere/pårørende. Her kan vi bli bedre mener bl.a. myndighetene, Rådet for psykisk helse, AFI, MH, MHU, FHI, Psykologf., m.fl., og disse utfordringene må løses ved best mulig effektiv utnyttelse av de samlede ressursene og gjennom nyskaping; brukernes behov for helhetlige og koordinerte tjenester skal imøtekommes bedre (Avtale mellom regjeringen og KS om utvikling av kvalitet i de kommunale Helse- og omsorgstjenestene ): Utvikle nye tilbud og måter å jobbe på.

44 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid headspace i Australia Opp til 100 headspacesentra i løpet av de neste årene. Stor nasjonal satsing for målgruppen år som er psykisk sårbare og/eller har et rusproblem. Tidlig forebygging med stor bruk av frivillige og samfunnsengasjement. Lavterskeltilbud med spesialister i ryggen. En senter tilpasset målgruppen med god del bruk av sosiale media; hjemmeside, selvhjelpsprogrammer, Twitter, FB, YouTube, m.m.

45 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid

46 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid Uavhengig evaluering Each individual component of headspace has made a contribution to the initiative and has helped to achieve the broad program objectives. Despite the complexity of the model and the short time period, the evaluation has found evidence to support the headspace hypothesis: that headspace has promoted and fascilitated improvements in young people s mental health, their AOD use, and their social and economic participation.

47 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid Uavhengig evaluering forts. The program has also been successful in attracting young people at an early intervention stage. These results have occured largely because, together, the components of headspace have provided accessible service delivery sites around Australia, and offered affordable services, that are good quality, and holistic and coordinated.

48 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid Organisering i Danmark: 4-6 ansatte, senterleder, psykolog, sosialrådgivere, sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, ungdomsrådgivere, lærere, etc. Australia er mer helsefaglig rettet enn Danmark, spesialisthelsetjenesten er sterkere representert. Men alle senterne har ulik profil avhengig av sted og behov. Utgangspunktet for headspace.au var forebygging av selvmord. Frivilliges rolle - ca. 30 frivillige per senter i Danmark, med ønske om flere - tre kategorier frivillige (unge som selv sliter/har slitt, studenter, praktiserende, seniorer) Folkehelsetall Folkehelserapporten 2014 barn og unge

49 Oslo kommune Oslo Bydel kommune Gamle Oslo Bydel Enhet Gamle psykisk Oslo helsearbeid Kom i gang med den andre Samhandlingsreformen! SLUTT

50 Pause med mat fra så til gruppearbeid i forbedringsteamene

51 Oppgave 2 PLANLEGGING, behov og løsning Arbeid i forbedringsteamene Videreutvikle mål på tjenestenivå 60 min, eller tilbake og klar for neste innlegg 16.15

52 Modell for brukermedvirkning Brukermedvirkning på system-, tjeneste og individnivå Siri Eggesvik, Kunnskapssenteret

53 Noen praktiske ting

54 God morgen!

55 RKBU nord Film

56 Brukermedvirkning på Individnivå Geir Nordheim, Kunnskapssenteret Birgit Valla, Stange kommune

57 Hvordan gjør vi det hos oss? Grupperom K4 = Vestby + Rakkestad S3-S4-S5 = Ås-Asker-Drammen S6= Oslo

58 Oppgave 3 PLANLEGGING, - når vi kommer hjem.. Må forbedringsmålene justeres? Hva må dere gjennomføre av tiltak for å nå mål? Hva er rollen til forbedringsteamet? Hva er viktig å gjøre for å for å sikre framdrift? Grupperom K4 = Vestby + Rakkestad S3-S4-S5 = Ås-Asker-Drammen S6= Oslo 40 min

59

60

61 Neste samling Samling to: 3. og 4. mars 2015 Påmelding før jul, via lenken vi sender ut

62 Aktuelle lenker Kvalitet : RKBU nord, familiens hus: Nå vet vi bedre hva vi gjør, evaluering av hjelpetiltak i barneverntjenesten: tlf tlf

63 Lunsj og vel hjem

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer