MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.05.2013 Tid: 11:00"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/613 FLYTTING/BYGGING AV NAUST - VATNAVEIEN 21/13 13/870 AKTIVERING AV 2 FASTLEGEHJEMLER SOM KOMMUNALE STILLINGER KNYTTET TIL ØYEBLIKKELIG HJELP OG FREMTIDIG REGIONAL HELSEPARK Utvalg for helse og omsorg, 27. April 2013 Rune Olsen Leder Tomas A. Bang Sekretær

2

3 RANA KOMMUNE Sak 20/13 FLYTTING/BYGGING AV NAUST - VATNAVEIEN Saksbehandler: Jan-Terje Strandås Arkiv: G/B-F 19/44 Arkivsaksnr.: 13/613 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Miljø-,plan- og ressursutvalget /13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens innstilling: Vedtak Rana kommune har vurdert forholdene rundt dispensasjonssøknaden og sammenholdt fordelene og ulempene som tiltaket vil medføre. Rana kommune har, etter sin gjennomgang, funnet at dispensasjon kan gis. Med hjemmel i pbl 19.2 gis det derfor dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, bestemmelser ang. LNF-1 områder. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) godkjennes søknad om tiltak ihht søknad datert I tillegg gis det nødvendig tillatelser i hht. servituttene for Andfiskvatn av 24. mai Begrunnelse Ferdselen og bruken av området vil ikke øke som følge av dette tiltaket, men oppbevaring og lagring av bensin, olje og utstyr vil skje på en mer hensiktsmessig og sikker måte. Dermed vil det totalt sett bli mindre forurensningsfaren for drikkevannskilden som følge av tiltaket. Uttalelsene fra høringsparter er positive og slutter opp om tiltaket. Vilkår Naustet skal utføres med tett gulvdekke og utformes slik at eventuelt spill av olje eller drivstoff fanges opp og ikke fører til forurensning av omgivelsene. Alle presiseringer fra Mattilsynet skal følges. Klage: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Rana kommune. Klagefrist er tre uker fra det tidspunkt dette vedtaket er mottatt. Ansvar og risiko ved igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig behandlet av Fylkesmannen påhviler tiltakshaver. Rådmannen i Rana, Side 2 av 7

4 Sak 20/13 Bakgrunn: På eiendom 19/44 ved Andfiskvatn søkes det om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust lengre vekk fra Andfiskvatnet. Andfiskvatnet er drikkevannskilde for Åga/Hauknes og reservekilde for Mo vannverk. Gjennom klausulering, servitutter og arealplanmessig regulering er det forsøkt å begrense aktiviteten rundt drikkevannskilden. Saken har vært på høring hos Vann- og avløpsavdelingen, Mo Industripark, Avdelingen for legetjenester og samfunnsmedisin og Mattilsynet. Denne saken skal behandles av både utvalg for helse og omsorg og utvalg for miljø, plan og ressurs og er avhengig av tillatelse fra begge utvalgene for å kunne gjennomføres. Saksutredning: Det gamle naustet som nå søkes revet har stått på denne tomten, ca. 1 m fra vannkanten, siden oppdemningen av Andfiskvatn på tidlig 1950-tallet. Eieren har brukt dette for oppbevaring av båt, motor, drivstoff og utstyr frem til det ble totalskadd i Naustet er nå i en så dårlig forfatning at det bør fjernes og eieren ønsker å erstatte det med et nytt naust. Det nye naustet vil ha en grunnflate på ca. 25 m2 og være plassert 12 m fra drikkevannskilden. En stor del av naustgulvet skal utformes og sikres slik at forurensningsfaren som følge av lagring av farlige væsker blir minimert. Tomteutformingen vil stort sett skje med stedlige masser, evt. med tilkjøring av trygge og naturlige masser. Vurdering: Totalt sett vil den økte aktiviteten som følge av riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust, bli veid opp av det nye naustet som vil bidra til å minke forurensningsfaren for drikkevannskilden. Det nye naustet vil bli bygget lengre fra vannkanten og lagring av farlige væsker vil skje på et tett underlag. Faginstansene for vann, hygiene og helse har uttalt seg positivt til at tiltaket gjennomføres. Vedlegg: Søknad om tillatelse Kart, tegninger og bilder Uttalelser Sverrre Selfors Teknisk sjef Jan-Terje Strandås Byggesaksjef Side 3 av 7

5

6

7

8

9

10

11 file://h:\k2000tmp\ html Page 1 of Fra: Strandås, Jan Terje [/O=RANA KOMMUNE/OU=INTERN/CN=RECIPIENTS/CN=JTS] Til: Postmottak [/O=RANA KOMMUNE/OU=INTERN/CN=RECIPIENTS/CN=P] Kopi: Sendt: :29:11 Emne: VS: Svar, høringsuttalelse - byggesak Vatna Vedlegg: image001.png -----Opprinnelig melding----- Fra: Sandstedt, Hilde Sendt: 10. april :48 Til: Strandås, Jan Terje Emne: Svar, høringsuttalelse - byggesak Vatna Viser til sak 13/613-2 Høringsuttalelse â byggesak Vatna. Vann- og avløpsavdelingen har ingen innsigelser mot omsøkte tiltak. Vi er enige i vurderingen av at tiltaket medfører en forbedring, og en bedre sikkerhet i forhold til drikkevannskilden. Hilde Sandstedt Mo i Rana bydrift Leder VA Telefon: /

12

13

14

15 RANA KOMMUNE Sak 21/13 AKTIVERING AV 2 FASTLEGEHJEMLER SOM KOMMUNALE STILLINGER KNYTTET TIL ØYEBLIKKELIG HJELP OG FREMTIDIG REGIONAL HELSEPARK Saksbehandler: Helge Opsjøn Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 13/870 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 21/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes 2 kommunale fastlønnete legestillinger med fastlegefunksjoner. - Legestillingene blir tillagt kommunale oppgaver, herunder legetjenester i forbindelse med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. - Det vurderes også at helsetjenester til asylanter/flyktningetjenesten og andre kommunale oppgaver i tilknytningen av Regional Helsepark (Lokalmedisinsk senter) blir en del av de kommunale oppgavene, samt medisinsk faglig ansvarlig for interkommunal legevakt. 2. Finansiering av stillingene søkes dekket innenfor eksisterende ramme. I dette ligger statlig finansiering av tilskudd til øyeblikkelig hjelp, statlig tilskudd til helsetjenester for asylsøkere, basistilskudd til fastleger, refusjoner fra HELFO og egenandeler fra pasientene. Rådmannen i Rana, Side 4 av 7

16 Sak 21/13 Saksutredning: 1 Kommunestyret i Rana vedtok følgende i sak 66/12, 18. juni 2012: 4. Følgende tjenester skal vurderes lokalisert i Regional Helsepark: - Fastlegehjemler, Fastleger Etablering av kommunale legehjemler i nærheten av legevakten vil kunne være et positivt bidrag i det å ivareta legedekningen i en Regional Helsepark. En ser for seg et legesenter med minimum 3 kombinasjonstillinger som fastleger og legestillinger i Regional Helsepark. For mange fastleger vil en fastlønnsmodell ala Brønnøysund kunne være attraktivt (kommunalt ansatte fastleger med fastlønn og et visst antall legevakter). Vi vet ikke hva den nye legeforskriften nøyaktig kommer til å inneholde, derfor vil det være uavklart hvordan dette skal organiseres. Rana Kommune har for tiden to fastlegehjemler som ikke er aktivert. Disse fastlegehjemlene kan inngå som nevnte kombinasjonstillinger i en Regional Helsepark. 2 Rana kommune ser behov for å utvide legedekningen i kommunen med å aktivere 2 legestillinger. Ved å bemanne flere legestillinger vil dette innebære at venteliste for å få fastlege i Rana reduseres. Fra høsten 2013 vil Campus Helgeland stå ferdig noe som kan føre til større etterspørsel etter fastlege, og Rana har økningen i befolkningen år etter år. Situasjonen i dag er at det allerede er for få fastleger i Rana. Etter den nye fastlegeforskriften har legen fått større krav til ventetid både for telefonhenvendelser og ved bestilling av time til lege, og det er større krav til deltakelse i møter med arbeidsgiver og NAV ved sykemelding, og andre samarbeidsmøter. Flere av fastlegene har bl.a av disse grunnene redusert listestørrelsen for å klare å møte de nye kravene, og i realiteten er det i dag svært få muligheter for pasientene til å skifte fastlege. Dette tilsier klart at det er for få fastleger i Rana i dag. Rana kommune har fastlegehjemler som har vært i funksjon men er for tiden ubenyttet. Det er disse to stilingene som ønskes aktivert som kommunale stillinger. 3 Rana kommune har behov for økte legeressurser for kommunale legeoppgaver. På bakgrunn av tall fra bl.a KS vil det være behov for ½ legestilling til de legeoppgavene som kreves ved etablering av 4-5 øyeblikkelig hjelp-senger i Helseparken. Det er vedtatt oppstart av disse , og legeoppgaver vil være inntakssamtale, visitt og ved utskriving. I dag er det videre problemer med å få løst oppgaven med legetjenester for asylsøkere, og når det gjelder lege for flyktninger som ikke har fastlege, bør disse oppgavene samordnes. Side 5 av 7

17 Sak 21/13 Det er ved etablering av nye legestillinger ønsker om nærhet til tilbud om Øyeblikkelig hjelp senger ved Helseparken. En viktig oppgave for de nye fastlegene vil være legeoppgaver ved etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-senger i Helseparken. Det vil i den sammenhengen klart være en stor fordel at legekontoret og Helseparken er lokalisert i nærhet av hverandre om mulig, sjøl om dette ikke er en forutsetning. Legestillingene vil være 50% som fastlege med listeansvar og 50% til andre kommunale arbeidsoppgaver. For at stillingene skal kunne gi godkjent tjeneste for spesialisering i allmennmedisin, må det være minst 50% fastlegestilling. Det vil være vanskelig å rekruttere lege til en stilling som ikke gir grunnlag for spesialisering. Omfanget av kommunale oppgaver som kommunen har behov for, tilsier 50% kommunal stilling utover fastlegeoppgaven med listeansvar. Etablering av kommunale fastlegehjemler har vært diskutert i LSU (lokalt samarbeidsutvalg mellom kommunen og representanter for fastlegene). LSU har anbefalt at hjemlene lyses ut som fastlønnete fastlegehjemler. En viktig grunn til dette er å sikre leger til de kommunale oppgavene på sikt. Dersom en hadde valgt privat fastlegehjemmel med tilknyttet 50% kommunale oppgaver, er det ingen ting som seinere hindrer legen i å si opp de kommunale oppgavene, og beholde fastlegehjemmelen. Kommunen må da på nytt finne løsning for de kommunale legeoppgavene. Et annet viktig argument er at det er gode grunner til å anta at det vil være mye lettere å rekruttere leger til en nyetablert fastlegehjemmel med såkalt 0-liste med avtale om fastlønn. 4 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud fullfinansieres fra staten ved tilskudd etter søknad. Kommunene på Nord-Helgeland er innvilget tilskudd fra og med 2013 og til Deretter finansieres dette over rammetilskuddene. Det er i dette tatt høyde også for behovet for legetjenester ved tilbudet. Kommunen mottar i dag tilskudd som også skal dekke behovet for helsetjenester for asylsøkere. I dag er det ingen fastlege men vikarer som har dette som oppgave, og det har vært vanskelig å få noen til å ta på seg dette. En ser for seg at disse midlene er med på å finansiere de nye fastlegene. Kommunen vil for fastlønnete leger beholde Basistilskuddet for fastlegene, som er basert på aktuell listestørrelse. Refusjonene fra HELFO og egenandeler fra pasientene vil tilfalle kommunen. Helsedirektoratet gir tilskudd for etablering av fastleger i kommunene. Kriterier for måloppnåelse i den forbindelse er: -Økt tilvekst av fastlegehjemler i kommunen, fastlønnede eller næringsdrivende -Flere ledige listeplasser i kommunen -Færre ubesatte fastlegehjemler Søknadsfristen er , maksimalt kr pr hjemmel. Det er snakk om et engangsbeløp for hver hjemmel. Etablering av disse 2 hjemlene antas å komme inn under denne ordningen. 5 Rana kommune leier lokaler til legevakten ved Helgelandssykehuset Mo i Rana hvor kommunen på kveld og natt disponerer hele det aktuelle arealet. På dagtid disponerer sykehuset ett av legekontorene og et undersøkelsesrom; dette utgjør ca 45 m2. Rana Side 6 av 7

18 Sak 21/13 kommune er i dialog med Helgelandssykehuset om å få leie tilbake hele arealet også på dagtid. Tilbakemeldingene så langt er positive. Dersom kommunen får disponere legevaktlokalene hele døgnet vil nye fastlegehjemler etableres der med oppstart høsten Lokalene er vurdert godt egnet til dette formålet. Lokaliseringen enten det er i lokalene til dagens legevakt eller annet sted er midlertidig frem til Regional Helsepark (Lokalmedisinsk senter) ferdigstilles og tjenestene kan overflyttes dit. Om andre lokaler må benyttes, er det uansett planlagt overflytting til Regional Helsepark så snart denne er i drift. Ved å samlokalisere nytt legekontor med 2 hjemler med legevakta, ser en for seg stordriftsfordeler både når det gjelder bemanning, telefonberedskap for kommunen på natt og dagtid, lokaler, renhold etc som både faglig og økonomisk klart vil gi fordeler for kommunen. Dersom kommunen ikke får disponere legevaktlokalene inkludert det arealet som Helgelandssykehuset disponerer på dagtid i dag, må kommunen vurdere alternative lokaler utenfor sykehuset, både for legevakta og til de nye fastlegene. Kåre Nordnes jr. Helse- og sosialsjef Robert Pettersen rådmann Side 7 av 7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE

RAPPORT FASTLEGETJENESTEN. Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE RAPPORT FASTLEGETJENESTEN Innbyggernes tilfredshet LEVANGER KOMMUNE 2013 FORORD Dette prosjektet er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i kommune i perioden februar til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer