Avtaleverk utvalgte tema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtaleverk utvalgte tema"

Transkript

1 Avtaleverk utvalgte tema Tillitsvalgtkurs trinn II 20. november 2013, Oslo Hanne Riise-Hanssen seksjonsjef/ advokat

2 Hovedtema Kort oversikt og repetisjon Arbeidstid Ø-hjelp på dagtid Reguleringen av legevakt herunder rett til fritak KAD Opphør tildeling og overdragelse av praksis. Håndtering av vold og trusler mot fastleger Sanksjoner Side 2

3 Uoversiktlig materie Én fastlegeordning To tariffområder KS og Oslo To HTA To særavtaler To rammeavtaler Mye likt men også forskjeller Hanne Riise-Hanssen Side 3

4 Tariffbestemmelsene for kommunehelsetjenesten Hovedtariffavtalen ansatte leger KS og Oslo Særavtalen KS ( kommunelegeavtalen ): regulerer særbestemmelser knyttet til ansettelsesforhold og bistillinger eks. turnuslegelønn, arbeidstid, legevakt, praksiskompensasjon Særbestemmelser Oslo Side 4

5 Særavtalen i KS SFS 2305 Avtalen er sagt opp til forhandling Legeforeningen krav om omfattende endringer i avtalen, knyttet til arbeidstid, legevakt og økonomi Brudd i forhandlingene Nemnd 2. desember Avtalen, herunder satser, løper uforandret inntil nemndsavgjørelsen foreligger Antakelig ikke tilbakevirkende kraft Side 5

6 Regelverket i fastlegeordningen Lov og forskrift: kommunehelsetjenestelov og fastlegeforskrift Rammeavtalene med KS og Oslo kommune Gjelder næringsdrivende leger Regulerer listeansvar, samarbeid mellom legene og kommunen, legens og kommunens rettigheter og plikter Side 6

7 Arbeidstid - ansatte 37,5 timer Sentralt avtalt unntak for daglig og ukentlig arbeidstid ifm legevakt. 200 timers grense pr år gjelder fortsatt men kun for ansettelsesforhold Kan avtales lokalt forlenget arbeidstid for leger ansatt i full stilling i kommunen Side 7

8 Tilgjengelighet i praksis Rammeavtalen: tilgjengelig 44 uker i året, 28 timer i uken Åpningstid 08:00 15:00 - kan avtales i den individuelle avtalen Tilgjengelighetsreglene i fastlegeforskriften gjelder i avtalt åpningstid Kollegiale fraværsordning Vikarbruk Ved rett til fravær Avtale med kommune Side 8

9 Dagberedskap/ daglegevakt Helsepersonelloven 7 7. Øyeblikkelig hjelp Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig Dette er en handleplikt for akutte situasjoner. Gir i seg selv ingen plikt til å organisere et ø-hjelps tilbud Side 9

10 Avtaleforpliktelser til ø-hjelp på dagtid Rammeavtalen KS 10.4: Legen skal innrette sin praksis slik at pasienter som må ha øyeblikkelig hjelp kan mottas og vurderes. Rammeavtalen Oslo : så langt det er mulig ivaretas av fastlegen innenfor åpningstid, ellers kommunens legevaktsystem Særavtalen punkt 6-8: Fastlønnet lege og allmennlege med individuell avtale plikter å delta i kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid etter bestemmelsene nedenfor Side 10

11 Ø- hjelp dagtid forts. 6.2 Kommunens befolkningsansvar innebærer at legetjenesten i kommunen må være tilstrekkelig til også å dekke tilreisende samt innbyggere utenfor fastlegeordningen. 6.3 Legen skal i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. Side 11

12 Tilgjengelighet for ø-hjelpnr/ helseradionett 6.4 Kommunen kan installere og bekoste (inklusive kostnader til drift) et øyeblikkelig hjelpnummer eller/og helseradionett der AMK-sentral/ legevaktsentral kan komme i kontakt med legen innenfor den avtalte åpningstid. Nummeret skal kun gjøres kjent for AMK/LV-sentral. Side 12

13 Beredskap for ø-hjelpnr/ helseradionett 6.5 Kommunal organisering I kommuner med inntil innbyggere kan kommunen organisere at minst én lege til enhver tid er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp-nummeret/ helseradionettet. For dette tilstås selvstendig næringsdrivende lege beredskapsgodtgjøring etter punkt 7.8, klasse 1 Side 13

14 Legevakt Forpliktelsen til legevakt utenom ordinær åpningstid Forskrifts- og avtaleregulert plikt KS Hovedregel ikke under firedelt vakt Legen ansatt Oslo Næringsdrivende leger 1 dag pr 20 kalenderdager Side 14

15 Fritak fra legevakt Tidligere kun regulert avtaler, nå tatt inn i fastlegeforskriften 13 Rett til fritak Over 60 år Gravid i de 3 siste måneder av svangerskapet Amming av barn under ett år Kan gi fritak av helsemessige eller vektige sosiale grunner. Særlig hensyn til leger over 55 Side 15

16 Fritak fra legevakt Forskriften endret grense for fritak fra 55 til 60 år Leger som har fylt 55 ingen ubetinget rett til fritak før 60 år Leger som ble innvilget fritak fra 55år, overgangsordning til Fremdeles mulig å bes seg fritatt av helsemessige eller vektige sosiale grunner Side 16

17 Rett til fri etter vakt KS: Lege i kommunen som har deltatt i legevakt etter kl 23 foregående dag, gis fri fra individrettet kurativt arbeid frem til kl 12 dag etter legevakt, uten trekk i lønn eller basistilskudd. Slik fri utløser praksiskompensasjon for leger som kvalifiserer til dette etter pkt 5.1, stor kr 900,- Oslo: rett til fri dagen etter, ingen regler om kompensasjon Side 17

18 Særlig om Kommunalt Akutt Døgnopphold - KAD Helse og omsorgstjenesteloven 3-5 Ikke regulert i sentrale avtaler Hvem omfattes av tilbudet? Pasienter med kjente tilstand, avklart diagnose og funksjonsnivå som kommunen er i stand til å behandle Kommunen står ganske fritt mht organisering Bør avtales mellom kommunen og lokalt tillitsvalgt Lokal særavtale etter HTA del A 4-6 Side 18

19 KAD forts Krav til bemanning Hdirs veileder: forsvarlig bemanning og dimensjonering Sykepleier 24t, ingen konkrete krav til tilstedeværelse for lege Hvem skal bemanne KAD? Tilpliktningsstilling innenfor fastlegeforskriften 12 Legevakt Dekke behov for akutt legehjelp Tilsyn ved KAD ikke en del av legevaktsforpliktelsen Lokale særavtaler Side 19

20 Rekruttering i fastlegeordningen Søknad om ny hjemmel Plassering av ny hjemmel Utfordringer i tiden som kommer Manglende virkemidler for å stimulere til rekruttering behov for å være kreativ Rekrutteringsstillinger - utfordringer «Halve» eller delte hjemler? Lokale samarbeidsløsninger ved opprettelse av null-ut lister Side 20

21 Opphør av praksis Opphører etter oppsigelse, tap av autorisasjon eller aldersgrense (70 år, evt 67 år ved deleliste) Seks måneders oppsigelsestid satt for å gi rom for bl.a. overdragelsesprosess Oppsigelsen gis kommunen som skal utlyse uten opphold. Kommunen skal håndtere tildelingsprosess Tillitsvalgtes rolle Enkeltvedtak Side 21

22 Tildelingsprosess forts. Selger skal gi opplysninger om praksisen, herunder antydet prisforlangende til alle søkerne (eget skjema) Kommunen skal gi tilbud til en av søkerne Den som gis tilbudet skal ikke avkreves svar før fem ukersfristen er ute Side 22

23 Overdragelse av praksis Rett til overdragelse. Gjelder både ved opphør og deleliste Koblingen mellom offentlig avtale og privat praksis Det er praksisen som overdras, ikke fastlegehjemmel eller driftsavtale Overdragelsesvilkårene fastsettes av partene ved forhandlinger. Ved uenighet nasjonal nemnd. Side 23

24 Overdragelse av praksis Til praksis regnes materielle verdier ( utstyr og inventar) samt opparbeidet praksis ( immaterielle verdier) Overdragelsesbetingelsene er kommunen uvedkommende. Pris skal ikke diskuteres før tilbud om hjemmel er gitt Momenter for prisvurdering. Side 24

25 Nemndsbehandling Dersom ikke enig innen 5 uker etter at tilbudet ble gitt, fastsettes prisen av nemnd Nasjonal nemnd opprettet av Legeforeningen Partene plikter å medvirke til nemndsbehandling Fratredende som ikke medvirker mister retten til overdragelse Tiltredene som ikke medvirker anses å ha trukket seg Side 25

26 Vold og trusler mot fastleger Ikke tidligere regulert i regelverket vanskelig å fjerne pasienter fra listen Rett til å kreve vedtak fra kommunen om flytting - fastlegeforskriften 15 Retningslinjer avtalt i rammeavtalen med KS Vurdering av alternative tiltak Flytting til ny lege Kommunen ansvar for tilbud der flytting ikke er forsvarlig Side 26

27 Sanksjoner Tatt inn i forslag til fastlegeforskrift Uakseptabel bestemmelse Forhandlinger med KS- tatt inn i rammeavtalen for 2013 Korrigerende tiltak ved avtalebrudd Varsel og retting Tilbakehold av inntil 20% av basistilskudd Oppsigelse og heving av avtalen Side 27

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014)

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014) Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer (Sist endret februar 2014) Denne informasjonen oppdateres jevnlig. Det er nødvendig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer særlig dersom

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN Skatteetaten har i saker om praksiserverv lagt til grunn en ny tilnærming ved beregning av goodwill i fastlegepraksiser,

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO S _n L Søknad om opprettelse aven ny lee:estilill! ved Brye:e:a lee:ekontor.

i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO S _n L Søknad om opprettelse aven ny lee:estilill! ved Brye:e:a lee:ekontor. ..'l,.~,._~_--_-i.-~_ -...':_..-''-'~t FAUSK'"" KOMMUI\r' ö(:t,ïvh i',i:l\:~... šèt~/~~~ l~f,; l- 1\1.Dagfinn Nilsen Brygga legekontor Sjøgata 78 8200 Fauske Ociln:,i; /b.~o "7 i Ar!ckorlp P. IlIkrrlO

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2014 kl. 12.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 og 2 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer