BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Sidsel Haugen Gunnar Sinnes m/flere Behandles av Møtedato Formannskapet Bystyret BYGGEPROGRAM - NY HOVEDBRANNSTASJON SAMLOKALISERT MED LEGEVAKTEN INKL. ØYEBLIKKELIG HJELP TILBUD OG AMBULANSESENTRALEN 1. SAKEN GJELDER Eiermøtet i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS drøftet i møtet rammer og opplegg for videre arbeid med ny brannstasjonsstruktur inkl. ny hovedbrannstasjon og fremtidige modeller for eierskap til brannstasjonene. Eiermøtet ga rådmannsgruppen bestående av representanter fra Stavanger, Sandnes og Time/Jærkommunene, supplert av ansattrepresentant i selskapet og brannsjefen, i oppdrag å gjennomføre kvalitetssikring og konseptanalyse av ny brannstasjonsstruktur. Resultatene av dette arbeidet skal legges til grunn for arbeidet med programmering og oppføring av ny hovedbrannstasjon. Eierkommunene ba videre Sandnes kommune om å gjennomføre tomtekjøp på Stangeland i Sandnes. Rådmannsgruppen har gjennomført oppgavene som ble gitt og en statusrapport legges frem for eiermøte i oktober d.å. Deloppgaven med programmering av ny hovedbrannstasjon inkl. fortsatt samlokalisering med Legevakten og Ambulansetjenesten er ført frem til forslag om byggeprogram. I tillegg er etablering av nytt Øyeblikkelig-hjelptilbud med 20 plasser ønsket lagt sammen med legevakten. Det har således blitt gjennomført et programmeringsarbeid der representanter både fra selskapet, legevakten og ambulansetjenesten har deltatt. Sandnes kommune er av rådmannsgruppen gitt oppgaven med å utføre dette arbeidet og stab eiendom har ledet arbeidet. Rådmannen fremmer i denne saken anbefaling om samlet byggeprogram for ny hovedbrannstasjon, reetablering av Legevakten og ambulansetjenesten samt et Øyeblikkelig-hjelptilbud med 20 plasser. Videre gis i samsvar med kommunens byggesaksrutine anbefaling om entrepriseform for oppføring av bygningsmassen. 1

2 2 2. RAMMER FOR BYGGEPROGRAMMET 2.1. Ny brannstasjonsstruktur Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) gjennomførte i 2012 en omfattende risikoanalyse, som dannet grunnlaget for anbefaling om ny brannstasjonsstruktur for hele brannvesenet. Målsettingen var å legge et solid faglig grunnlag for å kunne mene noe om hvor brannstasjonene bør ligge i fremtiden. I dette arbeidet har de ni eierkommunene og andre aktører (infrastruktur og næringsliv) bidratt med informasjon og kunnskap. Arbeidet har vært kvalitetssikret av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Videre har risikoanalysen og anbefaling om ny brannstasjonsstruktur vært formelt behandlet i BVSR sitt styre og representantskap, samt i felles rådmannsmøte i eierkommunene og det er lagt frem i eiermøte i selskapet. Basert på risikoanalysen og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, har rådmannsgruppen kommet med en anbefaling om å legge ny hovedbrannstasjon til Stangeland i Sandnes, på tomt som er regulert til brannstasjon. Dette er en godt egnet lokalisering vurdert opp mot risiko og krav til utrykningstider. Stasjonen vil foruten å være hovedbrannstasjon, også være utrykningsstasjon for Sandnes kommune samt deler av Sola og Stavanger kommuner. Alle brannvesenets dagtidsressurser vil samles her. På denne måten vil en få et mer effektivt brannvesen, hvor samarbeidet mellom avdelinger og seksjoner vil være bedre tilrettelagt. I praksis betyr dette at også Feiervesenet samlokaliseres i hovedbrannstasjonen, i tillegg til Skjenkekontrollen og Miljørettet Helsevern. 2.2 Samlokalisering av funksjoner I dag er brannstasjonen på Sandved samlokalisert med ambulansetjenesten og Sandnes leggevakt. Det er Helse Stavanger som driver ambulansetjenesten og det er en leieavtale som regulerer arealbruken i dag. Legevakten er oppført og eid av Sandnes kommune, mens deler av driften er et avtaleregulert samarbeid mellom kommunene Time, Klepp, Gjesdal og Sandnes. Når brannstasjonen flyttes er det tilsvarende enighet om at Legevakten flyttes og re-lokaliseres med ny hovedbrannstasjon på Stangeland. Kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes samarbeider også om etablering av et Øyeblikkelig hjelptilbud med 20 plasser, integrert med Legevakten på Stangeland. I mellomperioden gis tilbudet i Klepp (åpner i oktober d.å). Tiltaket er en oppfølging av tjenestekrav i Samhandlingsreformen. Legevakten har ivaretatt denne funksjonens arealbehov i byggeprogramgruppen. Det er et ønske om at også ambulansetjenesten flyttes tilsvarende, men avgjørelsen om dette tilligger Helse Stavanger å endelig avgjøre. Så langt i prosessen har ambulansetjenesten vært inkludert i arbeidet med

3 3 byggprogrammet og det er tilrettelagt for at flytting og relokalisering på Stangeland kan gjennomføres. 2.3 Fremdriftsmessige forhold Ved årsskiftet 2013/2014 er det varslet om at veianleggene for utvidelse av E39 Sandved-Hove inkl. tiltak i Jærveien startes opp. Dette griper inn i tomtedisponeringen på Sandved og begrenser bruken av uteområdene for brannvesenet. Av hensyn til både brannvesenet, ambulansetjenesten og legevakten er det vesentlig at flyttingen til Stangeland kan skje i løpet av få år. Innenfor realistiske rammer er en innflytting i 2016 det foretrukne. 2.4 Eierskap til bygningsmassen Når det gjelder ny hovedbrannstasjon er det gjort en utredning av ulike modeller for fremtidig eierskap av brannstasjonene i selskapet. Oppsummeringen vil bli lagt frem for eiermøtet i oktober d.å. Et hovedspørsmål er om selskapet skal oppføre, eie og drive brannstasjonene eller om vertskommunene skal forestå dette fullt ut inkl. viderefordeling til medbrukerkommunene. Når det gjelder Legevakten inkl. Øyeblikkelig hjelptilbudet er det inngått vertskommuneavtale mellom Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time og særavtale med Helse Stavanger. Klepp kommune utøver vertskommuneansvaret frem til permanent tilbud etableres på Stangeland, - da overtar Sandnes kommune dette ansvaret. I arbeidet med byggeprogrammet er det utarbeidet funksjonsbeskrivelse for hver av hovedfunksjonene/enhetene. Videre er mulige fellesfunksjoner identifisert slik at stordriftsfordeler mht arealbruk ivaretas. På denne måten er byggeprogrammet utformet på et selvstendig grunnlag som vil kunne videreføres uavhengig av utfallet i beslutninger om hvordan eierskapet til brannstasjonene blir. 2.5 Eierpremisser til byggeprogrammet Overordnet føring gitt av eierkommunene er at hele prosjektet skal være nøkternt, areal- og kostnadseffektivt. Eierkommunene i selskapet har bedt om at Sandnes kommune sine krav til bygg hva gjelder arealnormer, universell utforming, alternativ energi mv gjøres gjeldende for hele prosjektet. 3. REGULERINGSPLAN OG TOMT PÅ STANGELAND Det foreligger godkjent områdereguleringsplan for det ervervede arealet på Stangeland. Av bestemmelsene 2.1 følger at delfeltene skal detaljreguleres. Felt O-1 er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting med formål brannstasjon, legevakt og ambulansesentral i områdereguleringsplan. Totalt brutto areal er 13,5 daa. Maksimalt tillatt BRA er m2 eksl. parkering. Rådmannen har iverksatt arbeidet med å få frem detaljreguleringsplan for O-1. Av hensyn til fremdriften i byggeprosjektet må det planlegges med parallelle prosesser for regulering og prosjektering av bygningsmassen. Så

4 4 snart reguleringsarkitekt er på plass (bruker rammeavtalesystemet i stab eiendom) vil det bli bedt om oppstartsmøte hos byplanmyndigheten i Sandnes. Av rekkefølgebestemmelse 7.3 i områdereguleringsplan følger at før O-1 kan tas i bruk skal det være etablert alternativ utkjørsel for utrykningskjøretøy fra brannstasjonen via g/s-veg til Folkvordveien. Dette og øvrige rekkefølgekrav er viktige avklaringstemaer i reguleringsplanen, både mht. fremdrift og utgiftsomfang for prosjektet. 4. FORSLAG TIL BYGGEPROGRAM I arbeidet er det innhentet erfaringsdata fra Trondheim kommune som er i sluttfasen med gjennomføring av totalt 4 nybygg ihht revidert brannstasjonsstruktur, herunder også ny hovedbrannstasjon. Både innhentede løsningsalternativer og nøkkeltall for kostnader er brukt aktivt i byggeprogramarbeidet og i utarbeidelse av en grov kostnadskalkyle (K0). Netto- brutto faktor Byggeprogramgruppen har arbeidet med detaljene i byggprogrammet, slik som arealstørrelser for garasjeanlegg, verksted, kontorer, publikumsfunksjoner mv. Resultatet er et byggprogram med netto m2 areal. Funksjonene er så gruppert og det er foretatt en omregning til brutto m2 areal som så er lagt til grunn i den grove kostnadskalkylen. Erfaringstall fra Trondheim er brukt, i tillegg til at arkitekt har gjort en selvstendig vurdering etter å ha gjennomført befaring ved brannstasjonen og legevakten på Sandved. Fellesarealer Arkitekt har sammen med brukerrepresentant fra selskapet foretatt en gjennomgang for å identifisere mulig sambruk og felleslokaler. Dette gjelder arealer som for eksempel auditorium/store møterom, klasserom, vaskehall, kjøkken/spiserom/kantine og er identifisert til ca 960 m2. Arealgevinsten er i underkant av 200m2 brutto. Det er først i prosjekteringen at de faktiske stordriftsfordeler vil kunne identifiseres reelt. Kontorfunksjoner, publikumsareal og inventar/utstyr Byggeprogrammet har varierte størrelser på kontorene i brannstasjonen. Ordinære kontorer er netto 8 m2, mens teamrom er 12/16 m2 netto. Det er lagt inn 6 møterom av ulike størrelse. Kontorer og lokaler for arkiv/personal og ledelse er håndtert særskilt og har større arealer. Hovedinngangen er lagt opp som kombinert besøksområde/resepsjon og med mulighete for utstillinger, totalt 200 m2 netto. Løsningen innebærer at kontorinnredningene må tilpasses arealene og det er lagt til grunn at dette i hovedsak kjøpes nytt.

5 5 I hovedbrannstasjonen sitt garasjeanlegg skal det bygges inn en del spesialutstyr. Dette må gjennomgås mer i detalj i forbindelse med prosjekteringen for å få frem en endelig kalkyle. For legevakten er lagt inn 4 legekontorer hver på 20 m2 netto, samt akuttrom, observasjonsrom, behandlingsrom og laboratorium. Det er videre lagt inn 2 kontorer á 10 m2 og lederkontor, samt personal- og møterom og administrative funksjoner inkl. venterom med 45 m2 netto. Øyeblikkelig hjelptilbudet er lagt opp utfra en kapasitet på 20 plasser og med forutsetning om kjøkken for oppvarming av mat. Medisin, lager, personal- og administrasjonsarealer er utformet med grunnlag i romprogram for sykehjem. For legevakten inkl. øyeblikkelig hjelptilbudet er det tilsvarende lagt til grunn at kontorarealene i hovedsak får nytt inventar/utstyr tilpasset lokalene. Medisinsk utstyr inkl. senger og annet spesial utstyr må gjennomgås mer i detalj for å få frem en endelig kalkyle. HOVEDFUNKSJON AREAL INNHOLD NETTO/ BRUTTO FAKTOR Hovedbrann stasjon Garasjer, verksted vaskehall, uttrykningsgard. feiervesen 1,2 BRUTTO M Grov kostnadskalkyle m/mva Legevakt inkl Øyeblikkelig hjelp Beredskap, Røykmester, 110-sentralen Soveromsenhet m/15 plasser Kjøkken og oppholdsrom Undervisningsrom/møterom Gymsal/trimrom Garderober Kontor/adm. TOTALT Legevakt 4 legekontor, 2 akuttrom, 2 observasjonsrom 2 behandlings rom, venterom, personal og adm. lokaler Øyeblikkelig hjelp 20 enerom, personal- og pårørende rom, 1,4 1, mill.

6 6 mottakskjøkken, skyllerom, personalbase, kontorer TOTALT mill. Ambulansesentral Vognhall, ulike lagerrom, 1, ,5 mill. soveenhet m/6 plasser, adm. TOTALT ,5 mill. Merknader til grov kostnadskalkyle: 1. Inkludert er utgiften til kjøp av tomt på kr 33 millioner, fordelt etter areal bygg/funksjon. 2. Det er lagt til grunn bygg oppført i inntil 3 etasjer, utgifter til heis er inkl. 3. Byggherrekostnader er inkl. etter standard nøkkel som Sandnes kommune benytter 4. Entreprisekostnaden bygger på nøkkeltall innhentet fra Trondheim kommune og erfaringstall som stab eiendom i Sandnes kommune har utviklet 5. Inventar og utstyr er inkl. etter gjennomgang som er gjort og lagt inn med 14% av huskostnaden. Spesialutstyr må detaljeres mer i det videre arbeidet. 6. Kunstnerisk utsmykning er inkl. etter Sandnes kommune sine rutiner 7. Prisstigning 1 år frem er inkludert med 5% 8. Uforutsett er inkl. med 10% Samlet grovkalkyle som er inkludert mva og vurderes å ha en usikkerhetsmargin på +/-20%. Gjennomsnittlig kr pr m2 brutto areal inkl. mva og andel tomt utgjør for ny hovedbrannstasjon kr , for Legevakten inkl. øyeblikkelig hjelptilbud kr og for Ambulansetjenesten kr Av total grov kostnadskalkyle utgjør merverdiavgiften totalt om lag kr 90 millioner. Når det gjelder ny hovedbrannstasjon og Legevakt inkl. Øyeblikkelig hjelptilbudet er det et krav at det er samme eier som oppfører, eier og drifter anleggene for å være berettiget til momskompensasjonen av investeringene. Dette er et av momentene som inngår i drøftingen som eiermøtet skal ta opp i sitt møte i oktober d.å. For Ambulansetjenesten gjelder ikke samme regler om momskompenasjon, slik at i det videre arbeidet må denne funksjonen håndteres særskilt. Helse Stavanger har overfor IKS Brann signalisert at fortsatt leie av lokaler innenfor tilsvarende rammer som i dag vurderes

7 7 som mulig løsning. Foreliggende byggeprogram for ambulansetjenesten utgjør om lag kr 2,5 mill. i årlig leie når renter og avdrag omgjøres til ren leie. Byggdriftsutgifter er ikke medregnet her. Med en avskrivningsperiode på 30 år tilsvarer dette årlig gjennomsnitt på kr 2 mill i leie. 5. FORSLAG TIL ENTREPRISEFORM Utfra hensynet til fremdriften og nødvendigheten av god byggherrestyrt prosess samt behovet for tett dialog med brukerenhetene fremover i prosjekteringen tilrås at entrepriseformen modifisert totalentreprise benyttes. Det innebærer at prosjekteringsteam etableres og setter i gang arbeidet sammen med arkitekt for å utarbeide plan-, snitt-, fasade- og utomhusskisser mv. Med skissetegninger som basis for anbudskonkurransen vil kostnadene for å utarbeide tilbud reduseres vesentlig. Erfaringer fra nylig gjennomført prosjekt etter denne entrepriseformen, viser at konkurransen om entreprisen økte, da flere tilbydere fikk en enklere prosess til å gi pris. Anbudskonkurransen er i fremdriftsplanen planlagt gjennomført fra juni 2014 og med behandling av resultatet i selskapsstyret og politiske organ i oktober Forutsatt kontraktsinngåelse november 2014 påregnes overlevering av byggene juli 2016 og endelig åpning tidlig august Det er blitt vurdert som et alternativ å benytte totalentreprise, men med grunnlag i kompleksiteten i denne store bygningsmassen frarås å benytte denne entrepriseformen. 6. FREMDRIFT I vedlegg 1 følger fremdriftsplan for prosjektet. Fremdriftsplanen bygger på forutsetningen om bruk av modifisert totalentreprise. Annen entrepriseform vil ha konsekvenser for fremdriften. Det legges videre opp til at detaljreguleringen skjer parallelt med byggeprosjektet. Det er sentralt for fremdriften at reguleringen er ferdigstilt før resultatene av anbudskonkurransen skal legges frem dvs. oktober Det betyr at detaljreguleringen har et tidsvindu på måneder fra d.d.. Underveis i arbeidet med programmeringen er det nødvendig at det kommer en avgjørelse i drøftingene med Helse Stavanger om lokaler til ambulansetjenesten skal inngå eller ikke. Avgjørelsen om håndteringene av disse lokalene bør foreligge senest i april BEHANDLING OG GODKJENNINGER Selve detaljutformingen av byggeprogrammet er gjort i byggeprogramgruppen hvor representanter fra brannvesenet, ambulansetjenesten og legevakten har deltatt. Videre har hovedverneombud i selskapet og verneombud hos Legevakten vært involvert i prosesser i egne enheter. Løsningsforslaget med sambruk av felleslokaler er forelagt brukerne for kommentering og vil bli nærmere behandlet i det oppfølgende arbeidet.

8 8 I neste fase med prosjektering av bygningsmassen vil både respektive AMU og Arbeidstilsynet bli involvert. Arbeidstilsynet skal forelegges hele prosjektet for godkjenning før innsending av søknad om byggetillatelse. 8. RÅDMANNENS ANBEFALING Rådmannen tilrår at bystyret godkjenner fremlagte forslag til byggeprogram for samlokalisering av ny hovedbrannstasjon, Legevakten inkl. Øyeblikkelig hjelptilbud samt lokaler for ambulansetjenesten. Fremdriftsplanen viser en parallell detaljregulering og prosjektering. Fremdriften er stram og krever god styring, derfor er rådmannen opptatt av at prosjektet styres samlet av prosjektleder i stab eiendom. Både av hensyn til fremdriften og kompleksiteten i det totale prosjektet tilrår rådmannen at byggeprosjektet gjennomføres ved bruk av modifisert totalentreprise. Sandnes kommune har benyttet denne anbudsformen nylig for utvidelse av Sørbø skole og resultatene viser god deltakelse i konkurransen og konkurransedyktige tilbud. Det er resultatene av anbudskonkurransen som vil danne grunnlaget for behandling av endelig kostnadsoverslag II, og som vil være den forpliktende rammen for byggherren overfor eierkommunene i selskapet og samarbeidspartnerne om Legevakten inkl. Øyeblikkelig hjelptilbudt samt Ambulansetjenesten. I arbeidet med prosjekteringen vil også faktiske utgifter til nødvendig spesialutstyr i brannstasjonen og legevakten bli endelig avklart, slik at budsjettposten for inventar og utstyr gjøres komplett og inkluderes i kostnadsoverslag 2. Tilsvarende vil eventuell utgifter som følger av rekkefølgekrav i detaljreguleringsplanen bli kalkulert i samsvar med utbyggingsavtalen og innarbeidet i kostnadsoverslag 2. Rådmannen legger vekt på det skal være åpenhet om prosjekteringsarbeidet så vel som arbeidet med å få frem kostnadsoverslag 2 etter avholdt konkurranse. I selskapet ser rådmannen det som formålstjenlig at rådmannsgruppen fortsatt kan ha en eierkoordinerende rolle i arbeidet underveis, i tillegg til de formelle styringsorgan og politiske nivå i kommunene. Når det gjelder lokaler til Ambulansetjenesten er det rådmannens oppfatning at arbeidet må intensiveres, slik at det foreligger nødvendige avklaringer tidlig i prosjekteringsarbeidet. Rådmannen vil overfor eierkommunene anbefale at det rettes en formell henvendelse til Helse Stavanger med basis i foreliggende byggeprogramsak, hvor det tilbys både løsning med eie og leie av lokalene. Forutsatt at kommunen gis oppgavene med å gjennomføre hele byggeprosjekt samlet, er det behov for å tilføre stab eiendom midler knyttet til både detaljreguleringsarbeidet og programmeringen. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forslaget til økonomiplan

9 9 Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har fått en orientering om forliggende sak i sitt møte den Den vil videre følge som underlag til eiermøte i selskapet som avholdes Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt Forslag til vedtak: 1. Sandnes bystyre godkjenner forslag til funksjons-/byggeprogram for samlokalisering av ny hovedbrannstasjon, legevakten inkl. øyeblikkelig hjelptilbud med 20 plasser samt ambulansetjenesten på felt O-1 Stangeland. 2. Bystyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med entrepriseformen modifisert totalentreprise. 3. Rådmannen bes gjennomføre detaljreguleringsplan for O-1 parallelt med utviklingen av byggeprosjektet. 4. Fremdriftsplan som viser ferdigstillelse godkjennes. 5. Rådmannen bes avklare med eierkommunene i selskapet håndtering av utgifter knyttet til regulering og prosjektering, slik at dette kan innarbeides i økonomiplan Rådmannen i Sandnes, Bodil Sivertsen rådmann Gunnar Sinnes eiendomssjef Vedlegg: 1. Vedlegg 1 Fremdriftsplan av pdf Vedlegg 2 Bestemmelser plan _02.pdf Vedlegg 2 Kart plan _F.pdf Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200500220 : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer