Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene"

Transkript

1 Oppsummering av høringssvarene Noen hovedpunkter i høringssvarene Brukerorganisasjonene støtter planen, og sier at kvalitet er viktigere enn geografisk nærhet til helsetilbudene. Interne og eksterne fagmiljøer gir bred støtte for faglige vurderinger og anbefalt løsning for endringer av det somatisk tjenestetilbudet. Det er mange innspill fra brukere, kommuner og interne fagmiljøer som ikke støtter at det psykiatriske døgntilbudet flyttes fra Seljord til Notodden. Det er mange innspill på behov for et styrket rusbehandlingstilbud, spesielt øyeblikkelig hjelp. 11 av 18 kommuner (representerer mer enn 80 % av Telemarks befolkning) støtter den somatiske delen av planen. Høringssvarene fra Kragerø og Tinn kommuner er fyldige og er begge meget kritiske til anbefalt løsning. Hovedbegrunnelsene er opplevd tap av sentrale samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser og trygghet. Begge kommuner ønsker større politisk styring av prosessen og en utsettelse av saken inntil ny sykehusplan er vedtatt av Stortinget. Fra andre enkeltkommuner, arbeidstagerorganisasjoner og politiske partier er det kritiske innspill knyttet til prosess og negative konsekvenser på faktorer som ligger utenfor prosjektets mandat. Høringsinstansene fokuserer på lokale arbeidsplasser, øvrige samfunnseffekter, manglende politisk påvirkning av prosessen, samt ønske om utsatt vedtak til Nasjonal Sykehusplan er vedtatt. Mange høringssvar fra ulike høringsinstanser påpeker risiko vedrørende planens anbefalte gjennomføringstid. Det etterlyses bedre Risiko- og sårbarhets (ROS) analyser, spesielt for nedleggelsen av akuttmottaket på Rjukan sykehus. Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene 1. Brukerorganisasjoner FFO- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Fylkeskommunalt eldreråd, Skien Eldreråd. Brukerkompetanseforum i psykiatri, Brukerrådet ved DPS Notodden og Seljord. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon har medlemmer i Norge og er landets største paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke. Sammen med Fylkeskommunalt eldreråd gir dette en bred brukerstemme. Kvalitet viktigere enn nærhet. Begge organisasjoner støtter planens innhold og gir honnør for ryddig prosess og god brukermedvirkning. Side 1 av 8

2 Psykiatri og rus Både FFO og Brukerkompetanseforum i psykiatri og Brukerrådet ved DPS Notodden og Seljord påpeker behov for styrking av psykiatrien og er imot flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Luftambulanse; FFO støtter etablering av luftambulansebase i Telemark, og ønsker den lokalisert i Skien. 2. Fagmiljøer internt på Sykehuset Telemark Fagansvarlige overleger blod, kreft og palliasjon, Fagansvarlige overleger indremedisin Medisinsk klinikk, Legegruppen rehabilitering og fysikalsk medisin, Anestesilegene i Kirurgisk Klinikk, Sentrale aktører i Brystsenter, Barn og Ungdomsklinikken, Nevrologiske leger i Skien, Fagområdene kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi og indremedisin på Notodden, Fagansvarlige overleger indremedisin Skien, Legegruppen fysikalsk medisin, Legegruppen innen rehabilitering og fysikalsk medisin, Felles spesialistforum for spesialistene i psykiatri og psykologi i ved Sykehuset Telemark, Leger Rjukan sykehus. Bred faglig støtte til planen, samling av fagmiljøer på færre lokasjoner vil gi bedre helsetilbud. Fagenes behov vurderes godt ivaretatt. Flere påpeker at det vil bli krevende å betjene desentraliserte poliklinikker. Legene på Rjukan (2 overleger og 6 turnusleger) støtter ikke planen. Psykiatri og rus Felles spesialistforum for spesialistene i psykiatri og psykologi i ved Sykehuset Telemark støtter ikke flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Arealer og fasiliteter; Mange peker på at det er vært viktig at fagmiljøene blir involvert i utviklingen av bygg og infrastruktur for nye løsninger og at tilstrekkelige kapasiteter opprettes. Løsninger; Viktig å tenke mulige nye organiseringer av tjenester; bevegelsesklinikk, brystsenter, kreftklinikk, samt tett samhandling med kommunene. Tidsplan; Tidsplanen må være realistisk, det vil ta tid å gjennomføre hele planen. Ambulansetjeneste; støtte til at tjenesten styrkes helst med luftambulanse Klinikker, seksjoner, enheter og ansattgrupperinger Barn og Ungdomsklinikken, Dialyseavdelingen, Tilsatte ved Seljord DPS, Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon, Dagsykehuset Porsgrunn, Fertilitetsklinikken, Ansatte Rjukan sykehus, DPS Notodden(Kollsete), Ansatte DPS Notodden, Seljord DPS, Ansatte ved Kragerø sykehus Side 2 av 8

3 BUK, Dialyseavdelingen, Dagsykehuset Porsgrunn støtter planen. Ansatte ved Kragerø og på Rjukan er sterkt imot planen og stiller spørsmål ved faglige krav, synes prosessen har vært dårlig, og mener dagens tilbud kan videreføres. Psykiatri og rus DPS Notodden og DPS Notodden ved Kollsete støtter planen om flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Seljord DPS ønsker ikke å flytte sengene til Notodden (heller samle alle i Seljord), og anbefaler ny organisering av hele psykiatri- og rusaktiviteten i STHF. BUK ønsker alle rus og psykiatritjenester til barn samlet i BUK/BUPS. Arealer og fasiliteter; Klinikker og seksjoner må involveres i dimensjonering og utvikling av bygg, infrastruktur og utstyr for nye løsninger. Fokus på pasientservice, pasientflyt og effektiv arbeidsflyt. Løsninger; Viktig å tenke mulige nye organiseringer av tjenestetilbudet; bevegelsesklinikk, brystsenter, kreftklinikk, ++ Tidsplan; Tidsplanen må være realistisk, det vil ta lenger tid enn skissert for å gjennomføre hele planen Ambulansetjeneste; støtte til at tjenesten styrkes helst med luftambulanse. 3. Fagmiljøer eksternt - Fastleger, legeforeningen, NSF og andre fagmiljøer Den Norske Legeforening(DNL)- Telemark Legeforening, Kommuneoverlegen i Notodden og Hjartdal, fastlegene i Skien, DNL Yngre legers forening og overlegeforeningen Notodden, DNL Allmennlegeutvalget i Kragerø, DNL Drangedal, Norsk Sykepleierforbund Telemark. Norsk psykologforening, Psykisk helse Vinje og Tokke innspill kun på rus og psykiatridelen av planen. Støtte til planen, faglige krav og styrking av to akuttsykehus/døgnsykehus i Telemark. Fastleger og allmennleger fokuserer på kravene til robuste tjenester og faglig kvalitet både akutt og elektivt. Ønske om samling av kapasitet og kompetanse i færre legevakter påpekes. Viktig med gode polikliniske tilbud inklusiv laboratoriet og røntgen i Kragerø/Rjukan. Legeforeningene er opptatt av gode utdanningsforhold og stabil bemanning, samt tilstrekkelig kapasitet både for bemanning og utstyr. Sykepleierforbundet peker på behovet for sterke, robuste og veletablerte fagmiljøer. Psykiatri og rus Begge de aktuelle fagmiljøer mener DPS senger i Seljord må opprettholdes. Sykepleierforbundet stiller spørsmål om flytting av DPS senger er riktig. Side 3 av 8

4 Behov for styrking av tilbudet til ø-hjelp ruspasienter generelt og i samarbeid med Borgestad/kommunene påpekes av flere. Tidsplan; Viktig at det legges en realistisk tidsplan og at nødvendige kapasiteter er på plass. Ambulansetjeneste; Styrket ambulansetjeneste er viktig herunder etablering av luftambulansebase. 4. Kommuner og Telemark Fylkeskommune Alle 18 kommuner i Telemark; Fyresdal, Tinn, Seljord, Nome, Notodden, Kviteseid, Kragerø, Sauherad, Skien, Drangedal, Bamble, Nissedal, Porsgrunn, Siljan, Bø, Tokke, Vinje og Hjartdal har sendt svar. Fylkeskommunen i Telemark og Kongsberg Kommune i Buskerud har også sendt svar. Alle kommunene synes å ha gjennomført en bred høringsprosess der saken er behandlet i relevante råd og utvalg og der til sist kommunestyret har fattet vedtak. I en del kommuner er det synlig i sakspapirene at fagmiljøenes/rådmannens innstilling har blitt endret i den avsluttende politiske behandlingen. 11 av 18 kommuner i Telemark støtter anbefalt løsning i Utviklingsplanen. 4 kommuner samt Fylkeskommunen gir i saksdokumenter fra fagavdelinger og administrasjon støtte til planen, men vedtak etter politisk behandling er at videre arbeid bør avventes til nasjonal sykehusplan er vedtatt. 3 kommuner (Tinn, Kragerø og Vinje) er klart imot planens innhold når det gjelder endring av tjenestetilbudet i Kragerø og på Rjukan. Tinn og Kragerø kommuner er svært kritiske til både prosess, faglige vurderinger og anbefalt løsning og de samfunnsmessige konsekvenser planen vil ha for de aktuelle kommunene og mener paragraf 30 må anvendes. Tinn påpeker beredskapsmessige utfordringer. Psykiatri og rus 12 av 18 kommuner, samt Fylkeskommunen gir uttrykk for at flytting av senger fra DPS Seljord til Notodden ikke er ønskelig. Det er spesielt et sterkt krav om å opprettholde sengene i Seljord fra alle kommuner i midt og vest-telemark. De fleste kommuner poengterer at pasientgruppene rus og psykiatri ikke må få redusert tilbud, og at samhandlingen med kommunene om et godt tilbud på tvers av forvaltningsnivåene er svært viktig. Ø-hjelp rus må styrkes. Samhandling; Det påpekes fra mange kommuner at endringer i sykehusets tilbud ikke må gjennomføres før kommunene har på plass alternative kommunale tilbud, og at gjennomføringen av planen må skje i tett samarbeid med kommunene. Gjennomføringstid; Det påpekes fra mange kommuner at tidsplanen som er skissert i anbefalt løsning er for knapp og vurdert som urealsistisk. Side 4 av 8

5 Luftambulanse; Det er bred støtte for styrking av ambulansetjenesten og etablering av luftambulansebase i Telemark. Lokaliseringen av en luftambulansebase er det uenighet om, spesielt fremkommer det krav/ønske om lokalisering i Vest Telemark fra kommunene i øvre del av fylket. 5. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen (herunder Fylkeslegen) i Telemark fokuserte i sitt høringssvar datert ikke på utviklingsplanens faglige innhold, men på at saken reiser en rekke viktige spørsmål av både generell politisk, helsepolitisk og helsefaglig natur. Fylkesmannen finner det ikke riktig å gå inn i disse vurderingene på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen mener Sykehuset Telemark bør stille det videre planarbeidet i bero inntil sommeren/høsten 2015, i håp om at den nasjonale sykehusplanen da vil være behandlet av Stortinget. I et tilleggsnotat datert presiseres det fra Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen at det fra regjeringens side ikke er gitt noen signaler om at arbeidet med Utviklingsplanen ikke skal fortsette i samsvar med oppdragsdokumentet som Helse Sør-Øst har fått. 6. Samarbeidende virksomheter Sykehuset Vestfold (SiV) Uttalelse fra styret i SiV: Telemark og Vestfold utgjør i dag et sykehusområde, og de to helseforetakene skal gi befolkningen i de to fylkene et godt og tilstrekkelig tilbud. De to sykehusene skal kunne gi et tilbud til inntil 90 % av pasientene. De to helseforetakene utgjør to selvstendige allsidige akuttsykehus. STHF, SiV og PiV (Psykiatrien i Vestfold)utarbeidet i 2011 på oppdrag fra Helse Sør-Øst en felles områdeplan for investeringer som ble enstemmig vedtatt i alle tre styrene. Områdeplanen vektla særlig investeringsbehovene i sykehusområdet, men tok ikke stilling til sykehusstrukturen i Telemark fordi partene var enige om at det var STHF sin sak. Forslaget til utviklingsplan for Sykehuset Telemark de 4 utredede alternativene er ikke er i strid med felles områdeplan. Den endrer ikke kapasitet og tilbud i Telemark på en slik måte at det får betydning for SiV eller for områdesamarbeidet. Områdeplanen la til grunn at HF-ene på dette grunnlag sammen skal identifisere områder der det skal samarbeides tettere. Herunder å vurdere om det er grunnlag for å utvikle spesielle tjenester på ett av sykehusene i Tønsberg eller Skien, og vurdere om kreftsatsingen i sykehusområdet er best tjent med å utvikle en felles stråleenhet eller kreftsenter ett sted i sykehusområdet. I årene som er gått siden planen ble vedtatt, er det skjedd lite av nytt områdesamarbeid. Sykehuset i Vestfold har avklart med Sykehuset Telemark at denne type temaer avventes til Sykehuset Telemark har behandlet Utviklingsplanen. Sykehuset i Vestfold ser behov for å utvikle samarbeidet med Sykehuset Telemark, og vil fortsette dialogen på områder hvor dette er hensiktsmessig når vedtak om Utviklingsplanen er fattet. Borgestadklinikken (Blå Kors) Kun tilbakemelding på ø-hjelp rus. Dagens løsning fungerer ikke etter intensjonen og mange pasienter får et for dårlig tilbud som i enkelte tilfeller gir potensiell fare for liv og helse. Side 5 av 8

6 Mener at ø-hjelp rus tilbudet bør legges til Borgestadklinikken og at tjenesten kan tilbys gjennom et formalisert samarbeid med både somatisk og psykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Det anses som en hastesak å få på plass et fungerende tilbud. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Tilbakemeldingen gjelder kun Arbeidsmedisin. STAMI støtter på det sterkeste planen om å videreutvikle Arbeidsmedisin som et delregionalt tilbud. Høyskolen i Telemark (HiT) Planen nevner i liten grad sykehusets ansvar for utdanning av helsepersonell. Planen styrker grunnlaget for utdanning og forskning. Rehabiliteringssenteret i Rauland (AIR) Vurderinger og analyser fra kommuneoverlegen i Vinje støttes. Somatikk Bortfall av sengeplasser på Rjukan vil gi lengre reiseveg, noe som er en tilleggsbelastning for en akutt syk pasient, men vil ikke ha medisinsk betydning. For noen pasienter med hjerneslag vil økt reisetid kunne bety at behandlingen ikke får like god effekt. Psykiatri Flytting av DPS senger fra Seljord vil gi økt reiseveg. Medisinsk har dette ingen betydning, og det vil først og fremst være en belastning i starten inntil man er kjent med den nye sykehusavdelinga. 7. Fagorganisasjoner og politiske partier Telemark SV, Fagforbundet Rjukan(HTV Kjelfrid Neset), Telemark Senterparti, Fellesorganisasjonen i Telemark, Telemark Arbeiderparti, Fagforbundet Notodden, Rødt Kragerø, LO Kragerø, Delta Region 5, LO i Telemark, Fagforbundet Telemark, Telemark KrF, Rødt i Telemark. Det er mange av høringssvarene som synes koordinert mellom fagorganisasjonene og de politiske partiene ved at teksten er delvis lik. Høringssvarene viser at det politisk er krevende å skape enighet på tvers av fylket om gode felles løsninger for fremtidig lokalisering av sykehustjenester. Politikere/tillitsvalgte i ulike partier har stemt for støtte til planen i sine respektive kommunestyrer, men stemt imot støtte til planen i fylkesting og fylkesdekkende organer for øvrig. FrP og Høyre har ikke gitt høringssvar på fylkesnivå. Få konkrete tilbakemeldinger på planens faglige innhold. De fleste støtter ikke planen og ønsker ingen endringer vil opprettholde dagens modell. KrF støtter planen og begrunnelsen for endringene. Flere mener det stilles for strenge krav til kompetanse for å gi lokale tilbud. Telemark Arbeiderparti støtter samlokalisering av Porsgrunn og Skien, og støtter Skien som fullverdig akuttsykehus, men støtter ikke øvrige foreslåtte endringer. Psykiatri og rus. Fellesorganisasjonen mener flytting av senger fra Seljord er en rasering av tjenesten. Mange er imot flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Side 6 av 8

7 Politisk påvirkning; Mange ber om at det videre arbeidet avventes/stanses til ny sykehusplan er vedtatt av Stortinget- helseministeren må gripe inn og stanse det videre arbeidet med planen. Opposisjonspartiene vektlegger at regjerningen må sørge for at STHF får bedre driftsbetingelser slik at endringer i tråd med planen kan unngås. LO og Fagforbundet i Telemark mener planen er i strid med paragraf 30 og må stanses ønsker ny prosess basert på samfunnsøkonomi, distriktspolitikk og arbeidsplasser i distriktene. Ambulansetjeneste; Bred støtte til styrking av ambulansetjenesten og luftambulansebase, men ingen partier/organisasjoner tar stilling til hvor den bør lokaliseres. 8. Sykehusaksjoner og interessegrupper og enkeltpersoner Sykehusaksjonen på Notodden støtter planen og strategien om å sentralisere det man må, og desentralisere det man kan. Ser Notodden som et viktig fremtidig akuttilbud, eventuelt på veien mot Oslo for de alvorlig syke pasientene. Er bekymret for flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden fordi det vil kunne legge press på et velfungerende tilbud på Notodden i dag. Påpeker behovet for konsekvensvurderinger og tid til gjennomføring. Rjukan Sykehus venner støtter ikke planen. Mener Vestre Viken Helseforetak vil gi bedre tilbud til Tinns befolkning dersom anbefalingen følges. Mener planen strider mot regjeringsplattformen og krever arbeidet stanset inntil ny sykehusplan er vedtatt. Kragerø Sykehus venner synes planen for videre drift av Kragerø sykehus er helt uakseptabel. Synes det ser ut til fokuset er på innsparinger og kostnadskutt. Mener Kragerø sykehus må bestå med minimum 20 sengeplasser og opprettholdelse av et fullverdig lokalsykehus med eget lokalt styre for å samordne aktiviteten mellom kommune og spesialisttjeneste. Øivind Moen (Sannidal) støtter ikke planen og savner kriterier for hvordan pårørende og pasientens velbefinnende påvirkes. Har gjort en mini-vurdering som konkluderer med at nedleggelse av sengene i Kragerø vil påføre pårørende og syke store økonomiske ekstrabelastninger ved lengre veg til sykehus. Jan Ivar Heinich Johannesen støtter ikke planen, ønsker styrket tilbud til funksjonshemmede og opprettholdelse av dagens sengepost i Kragerø. Mener kvaliteten på dagens sengeposter i Skien ikke er tilfredsstillende. Arve, Siv Anita, Jørn og Åshild Langeland støtter ikke planen. Ønsker primært at alle sykehusene i fylket ble styrket. Mener høringsdokumentet er basert på sviktende datamateriale, manglende konsekvensanalyser og dårlig prosess. Bjørg Kaasa (ansatt Rjukan) støtter ikke planen. Den vil medføre utrygghet og dårligere tilgjengelighet. Rjukan sykehus må bestå med akuttmottak og sengeposter. Side 7 av 8

8 9. Andre høringsinstanser Vest-Telemark rådet. Støtter ikke flytting av senger fra DPS Seljord til Notodden og ønsker videreført brukerstyrt sengepost Seljord der pasientene kan legge seg inn selv. Støtter planen om styrking av ambulansetjenesten inklusiv etablering av luftambulansebase. Tilrår at en base legges til øvre Telemark. Stiftelsen Norsk Luftambulanse SNLA støtter Sykehuset Telemark HF i vurderingen som legges fram som anbefaling i høringsdokumentet, der det er beskrevet i punkt 10.4 at det bør etableres en ny legehelikopterbase i Telemark. Nøyaktig lokalisering av basen må skje etter en helhetsvurdering i forbindelse med de øvrige hensyn som omtales i Utviklingsplanen. I tillegg til store avstander er det to andre grunner til at Telemark trenger helikopterbase: økende samtidskonflikter ved nærmeste baser og forventet befolkningsvekst indikerer en tydelig økning i oppdragsmengden framover. Dagens basestruktur garanterer ikke et tilfredsstillende akuttmedisinsk tilbud for hele befolkningen i fylket. Målet til Sykehuset Telemark HF bør være at luftambulansetjenesten når fram til alvorlig syke og skadde pasienter innen minutter. Side 8 av 8

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf 32808665 Saksframlegg Referanse 2008/1566-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkestinget 37/13 24.04.2013 FU sak 36/23 - Utviklingsplan

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Stab støtte og utvikling. Utviklingsplan STHF 2014-2016 - Høringssvar fra Sauherad

Stab støtte og utvikling. Utviklingsplan STHF 2014-2016 - Høringssvar fra Sauherad VSauherad Stab støtte og utvikling kommune Sykehuset Telemark Ulefossveien 3710 SKIEN Deres ref: Var ref: 14/197-3 Saksbeh: Svein Taranrod, 35957012 svein.taranrodrrfjsauherad.kornmune.no Arkivkode: Dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Høringssvar. Oppsummert vurdering

Høringssvar. Oppsummert vurdering Høringssvar Høringsinstans Ephorte Saksnum mer Kontaktperson/Saks behandler dok-dato Oppsummert vurdering Ketil O Kiland / Fyresdal Kommune 6 ketil.kiland@fyresdal.k ommune.no Scenarioene er grundig vurdert

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00440-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon HR rådgivere Dok. dato: 31.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00033-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01316-12 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00346-21 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00389-13 Vedr tilbud om vikariat Personalmappe

Detaljer

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus.

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. OUS, 22/4-2015 Jan Rødal, leder for arbeidsgruppen Innledning I hovedrapporten

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF Arkivsak-dok. 14/20864-5 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 14.10.2014 Fylkestinget 21.10.2014 HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/01221-24 Tjenestebekreftelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00432-14 Sier opp sin stilling Personalmappe

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00300-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Plan og finans Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01102-80 Avvik - Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden Muligheter for base for luftambulanse i Notodden MULIGHETER FOR BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse uttalte i et møte med politikere i Telemark i august

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00815-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.01.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01183-6

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Høringsdokument Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF

Høringsdokument Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF Høringsdokument Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF Side 1 av 51 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING OG MANDAT... 6 3 NÅSITUASJON... 9 3.1 DAGENS PASIENTBEHANDLING... 9 3.2 BEHANDLINGSAKTIVITET

Detaljer

Delavtale om samarbeid innen psykisk helse og rus/avhengighet.

Delavtale om samarbeid innen psykisk helse og rus/avhengighet. Delavtale 4.4.6. Delavtale om samarbeid innen psykisk helse og rus/avhengighet. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nedre Telemark Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Øvre Telemark og kommunene i opptaksområdene:

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01389-10 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01143-6 Erstatningssak 2013/02647 - menvudering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 4. mai 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Behandling av årlig melding 2015, godkjenning av årsregnskap og

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00685-9 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00314-6 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 4 Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015

TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015 TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015 et SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap 26.05.2015 Tinn kommunestyre 11.06.2015 Rådmannens

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer