Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene"

Transkript

1 Oppsummering av høringssvarene Noen hovedpunkter i høringssvarene Brukerorganisasjonene støtter planen, og sier at kvalitet er viktigere enn geografisk nærhet til helsetilbudene. Interne og eksterne fagmiljøer gir bred støtte for faglige vurderinger og anbefalt løsning for endringer av det somatisk tjenestetilbudet. Det er mange innspill fra brukere, kommuner og interne fagmiljøer som ikke støtter at det psykiatriske døgntilbudet flyttes fra Seljord til Notodden. Det er mange innspill på behov for et styrket rusbehandlingstilbud, spesielt øyeblikkelig hjelp. 11 av 18 kommuner (representerer mer enn 80 % av Telemarks befolkning) støtter den somatiske delen av planen. Høringssvarene fra Kragerø og Tinn kommuner er fyldige og er begge meget kritiske til anbefalt løsning. Hovedbegrunnelsene er opplevd tap av sentrale samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser og trygghet. Begge kommuner ønsker større politisk styring av prosessen og en utsettelse av saken inntil ny sykehusplan er vedtatt av Stortinget. Fra andre enkeltkommuner, arbeidstagerorganisasjoner og politiske partier er det kritiske innspill knyttet til prosess og negative konsekvenser på faktorer som ligger utenfor prosjektets mandat. Høringsinstansene fokuserer på lokale arbeidsplasser, øvrige samfunnseffekter, manglende politisk påvirkning av prosessen, samt ønske om utsatt vedtak til Nasjonal Sykehusplan er vedtatt. Mange høringssvar fra ulike høringsinstanser påpeker risiko vedrørende planens anbefalte gjennomføringstid. Det etterlyses bedre Risiko- og sårbarhets (ROS) analyser, spesielt for nedleggelsen av akuttmottaket på Rjukan sykehus. Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene 1. Brukerorganisasjoner FFO- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Fylkeskommunalt eldreråd, Skien Eldreråd. Brukerkompetanseforum i psykiatri, Brukerrådet ved DPS Notodden og Seljord. Funksjonshemmedes Felles Organisasjon har medlemmer i Norge og er landets største paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke. Sammen med Fylkeskommunalt eldreråd gir dette en bred brukerstemme. Kvalitet viktigere enn nærhet. Begge organisasjoner støtter planens innhold og gir honnør for ryddig prosess og god brukermedvirkning. Side 1 av 8

2 Psykiatri og rus Både FFO og Brukerkompetanseforum i psykiatri og Brukerrådet ved DPS Notodden og Seljord påpeker behov for styrking av psykiatrien og er imot flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Luftambulanse; FFO støtter etablering av luftambulansebase i Telemark, og ønsker den lokalisert i Skien. 2. Fagmiljøer internt på Sykehuset Telemark Fagansvarlige overleger blod, kreft og palliasjon, Fagansvarlige overleger indremedisin Medisinsk klinikk, Legegruppen rehabilitering og fysikalsk medisin, Anestesilegene i Kirurgisk Klinikk, Sentrale aktører i Brystsenter, Barn og Ungdomsklinikken, Nevrologiske leger i Skien, Fagområdene kirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi og indremedisin på Notodden, Fagansvarlige overleger indremedisin Skien, Legegruppen fysikalsk medisin, Legegruppen innen rehabilitering og fysikalsk medisin, Felles spesialistforum for spesialistene i psykiatri og psykologi i ved Sykehuset Telemark, Leger Rjukan sykehus. Bred faglig støtte til planen, samling av fagmiljøer på færre lokasjoner vil gi bedre helsetilbud. Fagenes behov vurderes godt ivaretatt. Flere påpeker at det vil bli krevende å betjene desentraliserte poliklinikker. Legene på Rjukan (2 overleger og 6 turnusleger) støtter ikke planen. Psykiatri og rus Felles spesialistforum for spesialistene i psykiatri og psykologi i ved Sykehuset Telemark støtter ikke flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Arealer og fasiliteter; Mange peker på at det er vært viktig at fagmiljøene blir involvert i utviklingen av bygg og infrastruktur for nye løsninger og at tilstrekkelige kapasiteter opprettes. Løsninger; Viktig å tenke mulige nye organiseringer av tjenester; bevegelsesklinikk, brystsenter, kreftklinikk, samt tett samhandling med kommunene. Tidsplan; Tidsplanen må være realistisk, det vil ta tid å gjennomføre hele planen. Ambulansetjeneste; støtte til at tjenesten styrkes helst med luftambulanse Klinikker, seksjoner, enheter og ansattgrupperinger Barn og Ungdomsklinikken, Dialyseavdelingen, Tilsatte ved Seljord DPS, Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon, Dagsykehuset Porsgrunn, Fertilitetsklinikken, Ansatte Rjukan sykehus, DPS Notodden(Kollsete), Ansatte DPS Notodden, Seljord DPS, Ansatte ved Kragerø sykehus Side 2 av 8

3 BUK, Dialyseavdelingen, Dagsykehuset Porsgrunn støtter planen. Ansatte ved Kragerø og på Rjukan er sterkt imot planen og stiller spørsmål ved faglige krav, synes prosessen har vært dårlig, og mener dagens tilbud kan videreføres. Psykiatri og rus DPS Notodden og DPS Notodden ved Kollsete støtter planen om flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Seljord DPS ønsker ikke å flytte sengene til Notodden (heller samle alle i Seljord), og anbefaler ny organisering av hele psykiatri- og rusaktiviteten i STHF. BUK ønsker alle rus og psykiatritjenester til barn samlet i BUK/BUPS. Arealer og fasiliteter; Klinikker og seksjoner må involveres i dimensjonering og utvikling av bygg, infrastruktur og utstyr for nye løsninger. Fokus på pasientservice, pasientflyt og effektiv arbeidsflyt. Løsninger; Viktig å tenke mulige nye organiseringer av tjenestetilbudet; bevegelsesklinikk, brystsenter, kreftklinikk, ++ Tidsplan; Tidsplanen må være realistisk, det vil ta lenger tid enn skissert for å gjennomføre hele planen Ambulansetjeneste; støtte til at tjenesten styrkes helst med luftambulanse. 3. Fagmiljøer eksternt - Fastleger, legeforeningen, NSF og andre fagmiljøer Den Norske Legeforening(DNL)- Telemark Legeforening, Kommuneoverlegen i Notodden og Hjartdal, fastlegene i Skien, DNL Yngre legers forening og overlegeforeningen Notodden, DNL Allmennlegeutvalget i Kragerø, DNL Drangedal, Norsk Sykepleierforbund Telemark. Norsk psykologforening, Psykisk helse Vinje og Tokke innspill kun på rus og psykiatridelen av planen. Støtte til planen, faglige krav og styrking av to akuttsykehus/døgnsykehus i Telemark. Fastleger og allmennleger fokuserer på kravene til robuste tjenester og faglig kvalitet både akutt og elektivt. Ønske om samling av kapasitet og kompetanse i færre legevakter påpekes. Viktig med gode polikliniske tilbud inklusiv laboratoriet og røntgen i Kragerø/Rjukan. Legeforeningene er opptatt av gode utdanningsforhold og stabil bemanning, samt tilstrekkelig kapasitet både for bemanning og utstyr. Sykepleierforbundet peker på behovet for sterke, robuste og veletablerte fagmiljøer. Psykiatri og rus Begge de aktuelle fagmiljøer mener DPS senger i Seljord må opprettholdes. Sykepleierforbundet stiller spørsmål om flytting av DPS senger er riktig. Side 3 av 8

4 Behov for styrking av tilbudet til ø-hjelp ruspasienter generelt og i samarbeid med Borgestad/kommunene påpekes av flere. Tidsplan; Viktig at det legges en realistisk tidsplan og at nødvendige kapasiteter er på plass. Ambulansetjeneste; Styrket ambulansetjeneste er viktig herunder etablering av luftambulansebase. 4. Kommuner og Telemark Fylkeskommune Alle 18 kommuner i Telemark; Fyresdal, Tinn, Seljord, Nome, Notodden, Kviteseid, Kragerø, Sauherad, Skien, Drangedal, Bamble, Nissedal, Porsgrunn, Siljan, Bø, Tokke, Vinje og Hjartdal har sendt svar. Fylkeskommunen i Telemark og Kongsberg Kommune i Buskerud har også sendt svar. Alle kommunene synes å ha gjennomført en bred høringsprosess der saken er behandlet i relevante råd og utvalg og der til sist kommunestyret har fattet vedtak. I en del kommuner er det synlig i sakspapirene at fagmiljøenes/rådmannens innstilling har blitt endret i den avsluttende politiske behandlingen. 11 av 18 kommuner i Telemark støtter anbefalt løsning i Utviklingsplanen. 4 kommuner samt Fylkeskommunen gir i saksdokumenter fra fagavdelinger og administrasjon støtte til planen, men vedtak etter politisk behandling er at videre arbeid bør avventes til nasjonal sykehusplan er vedtatt. 3 kommuner (Tinn, Kragerø og Vinje) er klart imot planens innhold når det gjelder endring av tjenestetilbudet i Kragerø og på Rjukan. Tinn og Kragerø kommuner er svært kritiske til både prosess, faglige vurderinger og anbefalt løsning og de samfunnsmessige konsekvenser planen vil ha for de aktuelle kommunene og mener paragraf 30 må anvendes. Tinn påpeker beredskapsmessige utfordringer. Psykiatri og rus 12 av 18 kommuner, samt Fylkeskommunen gir uttrykk for at flytting av senger fra DPS Seljord til Notodden ikke er ønskelig. Det er spesielt et sterkt krav om å opprettholde sengene i Seljord fra alle kommuner i midt og vest-telemark. De fleste kommuner poengterer at pasientgruppene rus og psykiatri ikke må få redusert tilbud, og at samhandlingen med kommunene om et godt tilbud på tvers av forvaltningsnivåene er svært viktig. Ø-hjelp rus må styrkes. Samhandling; Det påpekes fra mange kommuner at endringer i sykehusets tilbud ikke må gjennomføres før kommunene har på plass alternative kommunale tilbud, og at gjennomføringen av planen må skje i tett samarbeid med kommunene. Gjennomføringstid; Det påpekes fra mange kommuner at tidsplanen som er skissert i anbefalt løsning er for knapp og vurdert som urealsistisk. Side 4 av 8

5 Luftambulanse; Det er bred støtte for styrking av ambulansetjenesten og etablering av luftambulansebase i Telemark. Lokaliseringen av en luftambulansebase er det uenighet om, spesielt fremkommer det krav/ønske om lokalisering i Vest Telemark fra kommunene i øvre del av fylket. 5. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen (herunder Fylkeslegen) i Telemark fokuserte i sitt høringssvar datert ikke på utviklingsplanens faglige innhold, men på at saken reiser en rekke viktige spørsmål av både generell politisk, helsepolitisk og helsefaglig natur. Fylkesmannen finner det ikke riktig å gå inn i disse vurderingene på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen mener Sykehuset Telemark bør stille det videre planarbeidet i bero inntil sommeren/høsten 2015, i håp om at den nasjonale sykehusplanen da vil være behandlet av Stortinget. I et tilleggsnotat datert presiseres det fra Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen at det fra regjeringens side ikke er gitt noen signaler om at arbeidet med Utviklingsplanen ikke skal fortsette i samsvar med oppdragsdokumentet som Helse Sør-Øst har fått. 6. Samarbeidende virksomheter Sykehuset Vestfold (SiV) Uttalelse fra styret i SiV: Telemark og Vestfold utgjør i dag et sykehusområde, og de to helseforetakene skal gi befolkningen i de to fylkene et godt og tilstrekkelig tilbud. De to sykehusene skal kunne gi et tilbud til inntil 90 % av pasientene. De to helseforetakene utgjør to selvstendige allsidige akuttsykehus. STHF, SiV og PiV (Psykiatrien i Vestfold)utarbeidet i 2011 på oppdrag fra Helse Sør-Øst en felles områdeplan for investeringer som ble enstemmig vedtatt i alle tre styrene. Områdeplanen vektla særlig investeringsbehovene i sykehusområdet, men tok ikke stilling til sykehusstrukturen i Telemark fordi partene var enige om at det var STHF sin sak. Forslaget til utviklingsplan for Sykehuset Telemark de 4 utredede alternativene er ikke er i strid med felles områdeplan. Den endrer ikke kapasitet og tilbud i Telemark på en slik måte at det får betydning for SiV eller for områdesamarbeidet. Områdeplanen la til grunn at HF-ene på dette grunnlag sammen skal identifisere områder der det skal samarbeides tettere. Herunder å vurdere om det er grunnlag for å utvikle spesielle tjenester på ett av sykehusene i Tønsberg eller Skien, og vurdere om kreftsatsingen i sykehusområdet er best tjent med å utvikle en felles stråleenhet eller kreftsenter ett sted i sykehusområdet. I årene som er gått siden planen ble vedtatt, er det skjedd lite av nytt områdesamarbeid. Sykehuset i Vestfold har avklart med Sykehuset Telemark at denne type temaer avventes til Sykehuset Telemark har behandlet Utviklingsplanen. Sykehuset i Vestfold ser behov for å utvikle samarbeidet med Sykehuset Telemark, og vil fortsette dialogen på områder hvor dette er hensiktsmessig når vedtak om Utviklingsplanen er fattet. Borgestadklinikken (Blå Kors) Kun tilbakemelding på ø-hjelp rus. Dagens løsning fungerer ikke etter intensjonen og mange pasienter får et for dårlig tilbud som i enkelte tilfeller gir potensiell fare for liv og helse. Side 5 av 8

6 Mener at ø-hjelp rus tilbudet bør legges til Borgestadklinikken og at tjenesten kan tilbys gjennom et formalisert samarbeid med både somatisk og psykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Det anses som en hastesak å få på plass et fungerende tilbud. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Tilbakemeldingen gjelder kun Arbeidsmedisin. STAMI støtter på det sterkeste planen om å videreutvikle Arbeidsmedisin som et delregionalt tilbud. Høyskolen i Telemark (HiT) Planen nevner i liten grad sykehusets ansvar for utdanning av helsepersonell. Planen styrker grunnlaget for utdanning og forskning. Rehabiliteringssenteret i Rauland (AIR) Vurderinger og analyser fra kommuneoverlegen i Vinje støttes. Somatikk Bortfall av sengeplasser på Rjukan vil gi lengre reiseveg, noe som er en tilleggsbelastning for en akutt syk pasient, men vil ikke ha medisinsk betydning. For noen pasienter med hjerneslag vil økt reisetid kunne bety at behandlingen ikke får like god effekt. Psykiatri Flytting av DPS senger fra Seljord vil gi økt reiseveg. Medisinsk har dette ingen betydning, og det vil først og fremst være en belastning i starten inntil man er kjent med den nye sykehusavdelinga. 7. Fagorganisasjoner og politiske partier Telemark SV, Fagforbundet Rjukan(HTV Kjelfrid Neset), Telemark Senterparti, Fellesorganisasjonen i Telemark, Telemark Arbeiderparti, Fagforbundet Notodden, Rødt Kragerø, LO Kragerø, Delta Region 5, LO i Telemark, Fagforbundet Telemark, Telemark KrF, Rødt i Telemark. Det er mange av høringssvarene som synes koordinert mellom fagorganisasjonene og de politiske partiene ved at teksten er delvis lik. Høringssvarene viser at det politisk er krevende å skape enighet på tvers av fylket om gode felles løsninger for fremtidig lokalisering av sykehustjenester. Politikere/tillitsvalgte i ulike partier har stemt for støtte til planen i sine respektive kommunestyrer, men stemt imot støtte til planen i fylkesting og fylkesdekkende organer for øvrig. FrP og Høyre har ikke gitt høringssvar på fylkesnivå. Få konkrete tilbakemeldinger på planens faglige innhold. De fleste støtter ikke planen og ønsker ingen endringer vil opprettholde dagens modell. KrF støtter planen og begrunnelsen for endringene. Flere mener det stilles for strenge krav til kompetanse for å gi lokale tilbud. Telemark Arbeiderparti støtter samlokalisering av Porsgrunn og Skien, og støtter Skien som fullverdig akuttsykehus, men støtter ikke øvrige foreslåtte endringer. Psykiatri og rus. Fellesorganisasjonen mener flytting av senger fra Seljord er en rasering av tjenesten. Mange er imot flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden. Side 6 av 8

7 Politisk påvirkning; Mange ber om at det videre arbeidet avventes/stanses til ny sykehusplan er vedtatt av Stortinget- helseministeren må gripe inn og stanse det videre arbeidet med planen. Opposisjonspartiene vektlegger at regjerningen må sørge for at STHF får bedre driftsbetingelser slik at endringer i tråd med planen kan unngås. LO og Fagforbundet i Telemark mener planen er i strid med paragraf 30 og må stanses ønsker ny prosess basert på samfunnsøkonomi, distriktspolitikk og arbeidsplasser i distriktene. Ambulansetjeneste; Bred støtte til styrking av ambulansetjenesten og luftambulansebase, men ingen partier/organisasjoner tar stilling til hvor den bør lokaliseres. 8. Sykehusaksjoner og interessegrupper og enkeltpersoner Sykehusaksjonen på Notodden støtter planen og strategien om å sentralisere det man må, og desentralisere det man kan. Ser Notodden som et viktig fremtidig akuttilbud, eventuelt på veien mot Oslo for de alvorlig syke pasientene. Er bekymret for flytting av DPS senger fra Seljord til Notodden fordi det vil kunne legge press på et velfungerende tilbud på Notodden i dag. Påpeker behovet for konsekvensvurderinger og tid til gjennomføring. Rjukan Sykehus venner støtter ikke planen. Mener Vestre Viken Helseforetak vil gi bedre tilbud til Tinns befolkning dersom anbefalingen følges. Mener planen strider mot regjeringsplattformen og krever arbeidet stanset inntil ny sykehusplan er vedtatt. Kragerø Sykehus venner synes planen for videre drift av Kragerø sykehus er helt uakseptabel. Synes det ser ut til fokuset er på innsparinger og kostnadskutt. Mener Kragerø sykehus må bestå med minimum 20 sengeplasser og opprettholdelse av et fullverdig lokalsykehus med eget lokalt styre for å samordne aktiviteten mellom kommune og spesialisttjeneste. Øivind Moen (Sannidal) støtter ikke planen og savner kriterier for hvordan pårørende og pasientens velbefinnende påvirkes. Har gjort en mini-vurdering som konkluderer med at nedleggelse av sengene i Kragerø vil påføre pårørende og syke store økonomiske ekstrabelastninger ved lengre veg til sykehus. Jan Ivar Heinich Johannesen støtter ikke planen, ønsker styrket tilbud til funksjonshemmede og opprettholdelse av dagens sengepost i Kragerø. Mener kvaliteten på dagens sengeposter i Skien ikke er tilfredsstillende. Arve, Siv Anita, Jørn og Åshild Langeland støtter ikke planen. Ønsker primært at alle sykehusene i fylket ble styrket. Mener høringsdokumentet er basert på sviktende datamateriale, manglende konsekvensanalyser og dårlig prosess. Bjørg Kaasa (ansatt Rjukan) støtter ikke planen. Den vil medføre utrygghet og dårligere tilgjengelighet. Rjukan sykehus må bestå med akuttmottak og sengeposter. Side 7 av 8

8 9. Andre høringsinstanser Vest-Telemark rådet. Støtter ikke flytting av senger fra DPS Seljord til Notodden og ønsker videreført brukerstyrt sengepost Seljord der pasientene kan legge seg inn selv. Støtter planen om styrking av ambulansetjenesten inklusiv etablering av luftambulansebase. Tilrår at en base legges til øvre Telemark. Stiftelsen Norsk Luftambulanse SNLA støtter Sykehuset Telemark HF i vurderingen som legges fram som anbefaling i høringsdokumentet, der det er beskrevet i punkt 10.4 at det bør etableres en ny legehelikopterbase i Telemark. Nøyaktig lokalisering av basen må skje etter en helhetsvurdering i forbindelse med de øvrige hensyn som omtales i Utviklingsplanen. I tillegg til store avstander er det to andre grunner til at Telemark trenger helikopterbase: økende samtidskonflikter ved nærmeste baser og forventet befolkningsvekst indikerer en tydelig økning i oppdragsmengden framover. Dagens basestruktur garanterer ikke et tilfredsstillende akuttmedisinsk tilbud for hele befolkningen i fylket. Målet til Sykehuset Telemark HF bør være at luftambulansetjenesten når fram til alvorlig syke og skadde pasienter innen minutter. Side 8 av 8

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten 518 27. mai Lov om spesialisthelsetjenesten mv. 1999 Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/1-2015 Sørlandet Sykehus HF Postboks 416 4604 Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer