Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Aina Midthjell Reppe Medlem AP Torstein Rognes Medlem AP Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Lars Jonli Medlem AP Egil Skjærvold Medlem AP Kåre Normann Merket Medlem AP Håvard Gylland Medlem AP Martin Embret Martinsen Medlem AP Aina Bogen Medlem AP Gunhild Talsnes Medlem AP Johan Gerhardt Glein Medlem AP Liv Johanne Pallin Medlem AP Odd Vårvik Medlem SP Bjørn Hovstad Medlem SP Steinar Fløttum Medlem SP Sivert Moen Medlem SP Eli Moen Medlem SP Harald Buseth Medlem KRF Thom Arnesen Medlem VENSTRE Bjørn Egil Enge Medlem H Anna K. Rød Medlem H Roger Refseth Medlem FRP Kjell Arne Vinsnesbakk Medlem BL Harald Rognes Medlem BL Greta Bonesvoll Medlem BL Bente Kaasen Enlid Medlem BL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Beate Solberg MEDL KRF Tor Flagestad MEDL FRP Arnt Egil Aune MEDL H Ingrid Storlimo MEDL BL Lars Rise MEDL FRP Anita Krigsvoll MEDL BL Følgende varamedlemmer møtte:

2 Navn Møtte for Representerer Ingvild Sandberg Gerd Beate Solberg KRF Gerrit Andre Pallin Lorier Arnt Egil Aune H Stian Engen Tor Flagestad FRP Herman Jørgen Engen Lars Rise FRP Anita Wanvik Enlid Anita Krigsvoll BL Torill Haueng Ingrid Storlimo BL Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Dukane Bodil B. Alsvik Margret I. Buberg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hovedutskrifter sendes til: Saksliste Utvalgssaksnr PS 74/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Saker til behandling PS 75/14 Finansrapport 2/ /2466 PS 76/14 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 PS 77/14 Samarbeid Gauldal brann og redning IKS og Trøndelag brann -og redningstjeneste IKS PS 78/14 ORGANISERING AV SØR-TRØNDELAG 110- SENTRAL 2014/ / /673

3 PS 79/14 PS 80/14 PS 81/14 Ny interkommunal samarbeidsavtale for IUA - Sør- Trøndelag Høring - Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen - IKAP2 Kommunestyre- og fylkestingsvalget tid for stemmegivningen 2013/ / /3703 PS 82/14 Budsjettregulering investeringsprosjekt /3737 PS 83/14 Budsjettregulering flytting av overskudd til flyktningfond 2014/3259 Mulige andre saker

4 Saker til behandling PS 74/14 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak

5 Saker til behandling PS 75/14 Finansrapport 2/2014 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret tar Finansrapport 2/2014 til etterretning. PS 76/14 Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 at det skal utskrives eiendomsskatt i Midtre Gauldal Kommune. Utskriving skal gjelde: a. Støren og Soknedal. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3b vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, b. Verker og bruk. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3c vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 første ledd at skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 7 promille av formuesgrunnlaget for Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 annet ledd at det ikke skal være bunnfradrag. 4. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt.

6 5. Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak etter Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 7c. 6. Kommunestyret vedtar iverksetting av taksering av alle boliger, fritidsboliger, våningshus samt verker og bruk i 2015, slik at grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen kan gjennomføres i Kommunestyret foretar valg til sakkyndig nemd samt sakkyndig ankenemd i januar Hovedtall for drift: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 1A Driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre fin Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer

7 (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninge Premieavvik Netto rammefordelt

8 10. Investeringer (Alle tall i Kr ) Investeringer Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK 0 0 Ny brannstasjon Støren inkl FIG (m Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konv Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgrade Støren Vannverk drikkevannslednin Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen 1 Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT

9 11.Finansiering Budsjett vedtak: Skattesatser: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert a. Kommunalt skatteøre for ,25% b. Eiendomsskatt for verker og bruk i ,7% (Jfr for øvrig pkt 1 i innstillingen) Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2015 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur

10 Vedtak OK-utvalget er svært kritisk til kraftig nedskjæring på barnehage - og skoleområdet, men har forståelse for at utfordringene kommunen står overfor er så store at utvalget likevel velger å støtte rådmannens innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan for rammeområdene 2 og 3. Enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg Uttalelse fra Utvalget for helse og omsorg sak 25/14 Handlingsplan med økonomiplan , Årsbudsjett 2015 Forslagsstiller: Jorid Bjørnevoll, AP UHO tar Handlingsprogram til orientering, men vil knytte følgende bekymringer/ kommentarer til forslaget UHO ser med stor bekymring på de innsparingstiltak for R4 som ligger i Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Rammeområde 4 har i lang tid hatt store innsparingskrav over seg, og det er i den forbindelse gjennomført omfattende tiltak. En ser det som svært beklagelig og bekymringsfullt at en må gå til ytterligere drastiske tiltak. Utvalget er bekymret for at de tiltak som er beskrevet vil forringe kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg. Foreslåtte tiltak er også i strid med vedtatt Pleie- og omsorgsplan «Egenmestring Trygghet Livskvalitet». Utvalget ser det som svært krevende å møte Samhandlingsreformens utfordringer med de foreslåtte nedskjæringer og tiltak som ligger i Handlingsprogram og økonomiplan Det er svært viktig å ivareta lavterskeltilbud og forebyggende tiltak fremfor tyngre og mer kostnadskrevende tjenester. Det er lett å stryke tjenestetilbud på nederste trinn i omsorgstrappa da disse i stor grad ikke er lovpålagt, men er svært viktig i et forebyggende perspektiv og av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Utvalget for helse og omsorg sluttet seg til forslaget. Enstemmig Vedtak Utvalget for helse og omsorg sluttet seg til forslaget. Enstemmig.

11 Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø Saken ble behandlet i starten av møtet. Siri Solem ga en orientering om utfordringene på enheten. K.A. Vinsnesbakk ba om en ettersendelse av presentasjonen. Utvalget utarbeidet følgende uttalelse til Formannskapet: «Enheten utfører tjenester som genererer stor aktivitet og inntjening. Et kutt slik det som er lagt frem i driftsbudsjettet vil ramme dette tilbudet i negativ grad. Enheten er pålagt en langt større reduksjon sammenlignet med andre enheter, til tross for at enheten har en høy grad av egenfinansiering. En må se på muligheter for å korrigere gebyrregulativet, slik at man kan gererere en større egenfinansiering. Det er viktig å se til andre kommuner om hvordan dette kan gjøres. Utvalget er bekymret for en svekket gjennomføringsevne av vedtatte planer. På bakgrunn av dette mener utvalget at det ikke er rom for kutt på enheten». Vedtak Følgende uttalelse sendes formannskapet: «Enheten utfører tjenester som genererer stor aktivitet og inntjening. Et kutt slik det som er lagt frem i driftsbudsjettet vil ramme dette tilbudet i negativ grad. Enheten er pålagt en langt større reduksjon sammenlignet med andre enheter, til tross for at enheten har en høy grad av egenfinansiering. En må se på muligheter for å korrigere gebyrregulativet, slik at man kan gererere en større egenfinansiering. Det er viktig å se til andre kommuner om hvordan dette kan gjøres. Utvalget er bekymret for en svekket gjennomføringsevne av vedtatte planer. På bakgrunn av dette mener utvalget at det ikke er rom for kutt på enheten». Saksprotokoll i Eldres råd Knut Tronvold fremmet følgende forslag: Eldres råd ser med bekymring på den økonomiske utvikling i kommunen. Behovet for tiltak innenfor eldreomsorgen stiger, noe som tilsier økt innsats fra kommunen. Dette gjelder særlig omsorg/institusjonsplasser med høy og reel omsorgskvalitet. Dette kan ikke oppnås ved en omfattende forskyving av sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Rådet vil frarå den foreliggende plan om reduksjon av sykehjemsplasser.

12 Råde ber og om at en nedsettelse av foreslåtte priser på matombringing blir vurdert. Enstemmig vedtatt. Vedtak Eldres råd ser med bekymring på den økonomiske utvikling i kommunen. Behovet for tiltak innenfor eldreomsorgen stiger, noe som tilsier økt innsats fra kommunen. Dette gjelder særlig omsorg/institusjonsplasser med høy og reel omsorgskvalitet. Dette kan ikke oppnås ved en omfattende forskyving av sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Rådet vil frarå den foreliggende plan om reduksjon av sykehjemsplasser. Råde ber og om at en nedsettelse av foreslåtte priser på matombringing blir vurdert. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til uttalelsen fra Eldres råd. Enstemmig. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget avgir følgende uttalelse til rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2015: 1. De økonomiske rammene til de enkelte enheter slik som de blir vedtatt i Kommunestyret er et faktum alle ansatte må forholde seg til og ta til etterretning. Det er viktig at alle enhetsledere sammen med sine medarbeidere arbeider aktivt for å skape forståelse for at innslagspunktet for tildeling av kommunale tjenester i framtida vil bli høyere enn i dag og at omfang og kvalitet på tjenestene vil måtte nedjusteres. En slik avklaring av forventningene må gjennomføres både internt blant egne ansatte og overfor kommunens innbyggere. 2. De enkelte enheter bør utfordres til å tenke nytt og kreativt når det gjelder organisering av tjenestene, arbeidsmåter, arbeidstidsordninger, turnusmodeller, m.v. Dette gjelder spesielt innenfor pleie og omsorg.

13 3. Utfordringene innenfor pleie og omsorg er formidable, og det anbefales å hente inn ekstern kompetanse til prosessledelse/veiledning i det forestående omstillingsarbeid (organisering, alternative arbeidsmåter, turnusplanlegging, m.v.) 4. Dersom kommunen skal lykkes i omstillingsarbeidet er det av vesentlig betydning at de ansatte involveres i arbeidet og får ta del i de prosesser som skal gjennomføres helt fra starten av. 5. Det er påkrevet og det forventes at det blir utarbeidet konkrete bemanningsplaner ut fra tildelt økonomisk ramme. 6. En viktig suksessfaktor i alt omstillingsarbeid er kompetente ledere på alle nivå. Det pekes på at det bør satses aktivt på lederutvikling med hovedfokus på personalledelse, og at mellomlederne har en nøkkelrolle i den daglige dont og ikke minst i forhold til alt endringsarbeid. 7. Selv om de økonomiske rammene blir trangere er det viktig å satse på kompetanseutvikling i organisasjonen; å ta vare på og videreutvikle de ansattes kompetanse vil være av største betydning både med tanke på nærvær, tjenestekvalitet og kommunens omdømme. Arbeidsplassen som læringsarena bør utnyttes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag. 8. Det pekes også på viktigheten av at det gjennomføres medarbeidersamtaler i hele organisasjonen; medarbeidersamtalen er etter AMUs vurdering det aller viktigste redskapet man har når det gjelder personalledelse. Det vises til rådmannens lederavtaler med enhetslederne. 9. Det er vedtatt opprettet arbeidsmiljøgrupper ved alle kommunens enheter, og AMU framhever viktigheten av at disse nå aktivt blir brukt i forestående omstillingsarbeid og ikke minst arbeidet med å øke nærværet blant de ansatte. AMG bør kunne være en aktiv medspiller i alt arbeidsmiljøarbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak Arbeidsmiljøutvalget avgir følgende uttalelse til rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2015: 1. De økonomiske rammene til de enkelte enheter slik som de blir vedtatt i Kommunestyret er et faktum alle ansatte må forholde seg til og ta til etterretning. Det er viktig at alle enhetsledere sammen med sine medarbeidere arbeider aktivt for å skape forståelse for at innslagspunktet for tildeling av kommunale tjenester i framtida vil bli høyere enn i dag og at omfang og kvalitet på tjenestene vil måtte nedjusteres. En slik

14 avklaring av forventningene må gjennomføres både internt blant egne ansatte og overfor kommunens innbyggere. 2. De enkelte enheter bør utfordres til å tenke nytt og kreativt når det gjelder organisering av tjenestene, arbeidsmåter, arbeidstidsordninger, turnusmodeller, m.v. Dette gjelder spesielt innenfor pleie og omsorg. 3. Utfordringene innenfor pleie og omsorg er formidable, og det anbefales å hente inn ekstern kompetanse til prosessledelse/veiledning i det forestående omstillingsarbeid (organisering, alternative arbeidsmåter, turnusplanlegging, m.v.) 4. Dersom kommunen skal lykkes i omstillingsarbeidet er det av vesentlig betydning at de ansatte involveres i arbeidet og får ta del i de prosesser som skal gjennomføres helt fra starten av. 5. Det er påkrevet og det forventes at det blir utarbeidet konkrete bemanningsplaner ut fra tildelt økonomisk ramme. 6. En viktig suksessfaktor i alt omstillingsarbeid er kompetente ledere på alle nivå. Det pekes på at det bør satses aktivt på lederutvikling med hovedfokus på personalledelse, og at mellomlederne har en nøkkelrolle i den daglige dont og ikke minst i forhold til alt endringsarbeid. 7. Selv om de økonomiske rammene blir trangere er det viktig å satse på kompetanseutvikling i organisasjonen; å ta vare på og videreutvikle de ansattes kompetanse vil være av største betydning både med tanke på nærvær, tjenestekvalitet og kommunens omdømme. Arbeidsplassen som læringsarena bør utnyttes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag. 8. Det pekes også på viktigheten av at det gjennomføres medarbeidersamtaler i hele organisasjonen; medarbeidersamtalen er etter AMUs vurdering det aller viktigste redskapet man har når det gjelder personalledelse. Det vises til rådmannens lederavtaler med enhetslederne. 9. Det er vedtatt opprettet arbeidsmiljøgrupper ved alle kommunens enheter, og AMU framhever viktigheten av at disse nå aktivt blir brukt i forestående omstillingsarbeid og ikke minst arbeidet med å øke nærværet blant de ansatte. AMG bør kunne være en aktiv medspiller i alt arbeidsmiljøarbeid. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 2013 er ennå ikke endelig avklart og i hensyntatt i budsjettene. Rådmannen antar at dette utgjør minimum kr 1,0 mill og investeringsbehovet for sykehjemmet reduseres tilsvarende.

15 2. Drikkevanns- og avløpsledninger For de selvfinansierende investeringspostene «Drikkevanns- og avløpsledninger», er det i finansieringen feilaktig beregnet tilskudd på til sammen kr 1,0 mill. Endringene påvirker ikke hverken driftsbudsjettet eller kommunens lånebehov for Ordføreren fremmet følgende forslag: Formannskapet tar rådmannens forslag med tillegg til orientering. Det tas forbehold om at det vil komme endringer til rådmannens forslag i kommunestyret. Enstemmig vedtatt. Vedtak Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 at det skal utskrives eiendomsskatt i Midtre Gauldal Kommune. Utskriving skal gjelde: a. Støren og Soknedal. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3b vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, b. Verker og bruk. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 3c vedtar Kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 første ledd at skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 7 promille av formuesgrunnlaget for Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 11 annet ledd at det ikke skal være bunnfradrag. 4. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis og Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 5. Kommunestyret gir Formannskapet fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak etter Lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, 7c. 6. Kommunestyret vedtar iverksetting av taksering av alle boliger, fritidsboliger, våningshus samt verker og bruk i 2015, slik at grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen kan gjennomføres i Kommunestyret foretar valg til sakkyndig nemd samt sakkyndig ankenemd i januar Hovedtall for drift:

16 (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 1A Driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre fin Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninge Premieavvik Netto rammefordelt

17 10. Investeringer (Alle tall i Kr ) Investeringer Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK 0 0 Ny brannstasjon Støren inkl FIG (m Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konv Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgrade Støren Vannverk drikkevannslednin Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen 1 Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT

18 Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 2013 er ennå ikke endelig avklart og i hensyntatt i budsjettene. Rådmannen antar at dette utgjør minimum kr 1,0 mill og investeringsbehovet for sykehjemmet reduseres tilsvarende. Drikkevanns- og avløpsledninger For de selvfinansierende investeringspostene «Drikkevanns- og avløpsledninger», er det i finansieringen feilaktig beregnet tilskudd på til sammen kr 1,0 mill. Endringene påvirker ikke hverken driftsbudsjettet eller kommunens lånebehov for Finansiering Budsjett vedtak: Skattesatser: (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert c. Kommunalt skatteøre for ,25%

19 d. Eiendomsskatt for verker og bruk i ,7% (Jfr for øvrig pkt 1 i innstillingen) Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2015 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Saksprotokoll i Kommunestyret Ordføreren fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP/KRF/V Handlingsprogram og Økonomiplan Eiendomsskatt Vi slutter oss til forslaget om å innføre eiendomsskatt for hele Midtre Gauldal kommune. Når det gjelder innretningen på eiendomsskatten gjør vi endringer. Vi legger ligningsverdien til grunn når vi beregner inntektspotensialet. Innslagspunktet settes til 5 promille av ligningsverdien. Dette skal gjelde for hele kommunen. Estimert inntekt; Næringssamarbeid Trondheim Sør Utvikling (TSU) etableres i samarbeid med Melhus kommune. Vi viser til tidligere saksframlegg vedr. saken. Vi anser at med dette dokumentet saken vedr. samarbeid med Melhus kommune og TSU er vedtatt. Pleie og Omsorg Vi er enige om at Sykehjemmet skal fortsatt drives som i dag, sykehjemmets avdeling som er vannskadet rustes opp i samme standard som «Røskafttunet» (tidligere blå avd.) Vi ber rådmannen sørge for at påløpte kostnader i forbindelse med skaden tas opp med forsikringsselskapet. Også kostnader påløpt i de ytre etater skal legges ved regnskapet som gjelder vannskaden. Vi har i vårt budsjett rom for å bygge ut hele rød avdeling på samme måte som blå avdeling. Det skal bygges som sykehjem og drives som sykehjem. Vi vil bruke av egne avsatte

20 midler. (kommunens pengeplasseringer). Rød avdeling må derfor bruke Svartøymoen i byggeperioden. Utbygging av kommunalt eide arealer, Korsen, Engan - leir og Soknes leir Korsen skal bygges ut som prioritet nr 1. Engan- leir som nr 2 Soknes- leir settes ut i tid og skal ikke selges før de to områdene med prioritet 1 og 2 er bygd ut. Innvesteringen på nye lokaliteter for uteseksjonen settes dermed også ut. Budsjettregulering Innvesteringer overført til IKT Felles 3,887 GSK 292 Lysgården 2,340 E veier ubrukte 2,218 Boliger f.hemmede Til sammen 22,737 Lysgården Dette beløpet finansierer byggingen av en ny «Lysgård» Vi vil sette i gang planlegging og bygging av nye Lysgården våren Lysgården skal bygges på en slik måte at det kan bygges leiligheter for funksjonshemmede. Sykefravær * Effektiv og velfungerende drift innen pleie og omsorg. * Felles forståelse og god kommunikasjon i alle ledd er viktig for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig at lovpålagte arbeidsmiljøtiltak som medarbeidersamtaler, personalmøter mm blir gjennomført, jmfr hovedtariffavtalen. Gode fysiske og psykiske arbeidsmiljø er viktig for høyt nærvær, og det må utarbeides planer for hver enkelt enhet med dette i fokus. Enhetsleder rapporterer til arbeidsgiver ( kommunestyre ) om tiltak og resultat, kvartalsvis. Drift og organisering innen pleie og omsorg må gjennomgås, med tanke på å finne en organisering som er mest effektiv både utfra menneskelige og økonomiske ressurser. Det er viktig å drifte enheten på en måte som gir størst mulig forebygging for tyngre pleie, ved å sette inn tiltak etter Leon prinsippet. Vi skal jobbe målrettet i organisasjonen for å redusere fraværet.

21 1. Skatteinntektene. Alle beløp i Kr B U D S J E T T Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger INGAR Fysio/kvalisfisering Distrikstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd Skolehelsetjenesten/Helsestasjon -459 Ordinært skjønn Tilleggsprop Inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt eiendommer Sum skatter SUM SKATTEINNTEKTER Driftsbudsjettet

22 (Alle tall i Kr ) 1A Driftsbudsjett BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Rammer (Alle tall i Kr ) 1B Rammer Budsjett R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninger Premieavvik Netto rammefordelt Oppbygging av rammene

23 (Alle tall i Kr ) Budsjett Konsekvensjusteringer 2014 Tiltak Arena Konsekvens- Pris/lønns- Nye tiltak Estimat Kutt Ny ramme Endring 2014 justert vekst 2015 forslag Anm. R1 Folkevalgte/stab ,9 % R2 Oppvekst ,6 % 1 R3 Kultur, fritid & voksenopplæring ,0 % R4 Pleie og omsorg ,2 % R5 NAV/Helse og familie ,0 % R6 Næring, plan og forvaltning ,8 % R7 Eiendom og kommunalteknikk ,4 % R8 Spesielle tiltak og tjenester ,0 % Totale utgifter ) Kr. 16,5 mill av rammen gjelder tilskudd til private barnehager 5. Investeringer og finansiering.

24 (Alle tall i Kr ) BUDSJETT 2A Investeringsbudsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering Overført driftsbudsjettet 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Detaljerte investeringsplaner

25 Alle beløp i Kr KOSTNAD FINANSIERING Total- Finansiert Kostnad Salgs- Bruk på Moms- Eksterne budsjett inntekter fond Tilskudd komp lån A Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren Støren Ungdomsskole - verksted Støren Barneskole - utvidelse Utvidelse GSK Ny brannstasjon Støren inkl FIG (makeskifte) Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet - kjøkken Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter i % 62 % 0 % 20 % 19 % Selvfinansierende prosjekter: Boliger Funksjonshemmede Budal Renseanlegg Omsorgsboliger Brakkeløsning omsorgsleiligheter Sykehjemmet - avdeling Rød - konvertert til omsorgsboliger Vannmålere Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgradering Støren Vannverk drikkevannsledninger Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter i % 11 % 38 % 20 % 31 % Totale investeringer i % 40 % 12 % 14 % 17 % Ekstraordinære poster: Salg av Soknes leir Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT Bjørn Enge fremmet følgende forslag på vegne av H/BFL/FRP HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN , ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS FORSLAG. Forslaget fremmes av Bygdelista for Midtre Gauldal, Høyre og FRP. Forslaget er i økonomisk balanse i h.h.t Kommunelovens bestemmelser. Disse partier mener at kommunens økonomiske situasjon gir grunn til bekymring. Kommunen har de senere år forbrukt større ressurser enn det som har vært tilgjengelig. Det har medført at vi nå må

26 innse at vi i stor grad har brukt opp våre reserver. Dette gjelder både fondsmidler og verdipapirer. Vi har ikke vært i stand til å avsette midler til kostnader vi har sett ville komme, f.eks. økte kostnader tilknyttet pensjonsordningene. Situasjonen er slik at det er påkrevet med særlige tiltak. Behovet for tiltak må ses på både med utgangspunkt i den vanskelige økonomiske situasjon vi befinner oss i, men også med tanke på fremtidens utfordringer. Vi vet at oppgavene øker i omfang og at kravene til ytelse og kompetanse vil bli skjerpet. Det foreslås tiltak i to elementer. For det første må Kommunen gjennomføre en organisasjonsendring som innebærer at lønns- og personalfunksjonen sentraliseres. Hensikten med dette er å sørge for god og forutsigbar personalpolitikk og personalstyring som vil gi bedre ressursutnyttelse og rasjonell drift. I den grad en slik organisasjonsendring medfører økt ressursbehov ved rådmannens stab skal Kommunen bruke egne ressurser uten å opprette nye stillinger. Rådmannen må utrede og legge frem forslag til prosess for denne organisasjonsendringen. For det andre må det iverksettes strakstiltak innenfor enhet for pleie og omsorg. Erfaring har vist at dette er en sektor der det har vært vanskelig å få til god økonomistyring og kontroll. Det må utarbeides realistiske bemanningsplaner og tilsettingsforhold må avklares. Situasjonen krever særlig oppmerksomhet for å få til bedring. Vi mener at en sentralisering av lønns- og personalfunksjonen vil være et godt virkemiddel i forhold til denne utfordringen. Imidlertid vil en organisasjonsprosess ta noe tid og Rådmannen må derfor vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Konkrete forslag til budsjettet: Det foretas justeringer på alle rammeområder. Vi foreslår å innføre eiendomsskatt i hele kommunen men kun innenfor rammen av det som er lovens minimum, nemlig 2 promille. Det forutsettes taksering av fritidseiendommer og våningshus samt eiendommer som ikke er bebodd. Vi har en intensjon om å gjøre det mulig å fjerne denne delen av eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden, fortrinnsvis i Når det gjelder verker og bruk så har det gått lang tid siden forrige taksering og det er en rekke objekter som ikke er skattlagt. Taksering gjennomføres så snart som mulig. Innenfor rammeområde 1 reduseres varaordførerstillingen til 20 % med virkning fra Innenfor rammeområde 3 skal Støren Kulturhus skilles ut som eget kostnadssted med eget budsjett f.o.m Innenfor rammeområde 4 forutsettes drift av 66 sykehjemsplasser ved sykehjemmet. Det forutsettes døgnbemanning ved Singsås og Soknedal bofellesskap så lenge konkrete behov tilsier det. Det ønskes forutsigbarhet for og trygghet for brukere og ansatte. I Budal skal det igangsettes dagtilbud senest fra Innenfor rammeområde 5, ordningen med betjent legekontor frem til kl 2000 opprettholdes. Innenfor rammeområde 7. Tilskudd til private veier etter fastsatt reglement opprettholdes. Konkrete forslag til Investeringsplanen.

27 Alle investeringer som kan fjernes eller utsettes må tas ut. Når det gjelder Lysgården så ønsker vi å se hvilke muligheter vi har i forhold til midlertid etablering før vi tar endelig stilling til evt når ny Lysgård kan bygges. Vi ønsker vurdert om Korsen kan rives i to omganger slik at Lysgården evt. kan ha tilhold der midlertidig. Investering ny barnehage Støren tas ut. Kjøkken ved sykehjemmet utsettes til Nybygg uteseksjonen Soknes tas ut. Selvfinansierende tiltak. Ved Budal tjenestesenter skal leilighetene settes i stand slik at det kan etableres et bofellesskap der leilighetene kan leies ut.

28

29

30

31 Bjørn Enge fremmet tillegg til endringsforslaget: R2 får en rammeøkning tilsvarende 1,5 mill kroner. Dette finansieres gjennom nedsalg av kommunens finansportefølje slik at frigjorte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer og derved redusere kapitalomkostninger. Rådmannen må utrede på hvilken måte dette best kan gjøres. Votering: Det ble ført votert over formannskapets innstilling. Forslaget fikk 0 stemmer og falt. Forslaget fra BFL/H/FRP fikk 17 stemmer Forslaget fra AP/KRF/V fikk 16 stemmer. Forslaget fra BFL/H/FRP ble dermed vedtatt. Kåre Merket fikk permisjon og forlot møtet. Kari Anne Endal tok plass.

32 Vedtak HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN , ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS FORSLAG. Forslaget er i økonomisk balanse i h.h.t Kommunelovens bestemmelser. Disse partier mener at kommunens økonomiske situasjon gir grunn til bekymring. Kommunen har de senere år forbrukt større ressurser enn det som har vært tilgjengelig. Det har medført at vi nå må innse at vi i stor grad har brukt opp våre reserver. Dette gjelder både fondsmidler og verdipapirer. Vi har ikke vært i stand til å avsette midler til kostnader vi har sett ville komme, f.eks. økte kostnader tilknyttet pensjonsordningene. Situasjonen er slik at det er påkrevet med særlige tiltak. Behovet for tiltak må ses på både med utgangspunkt i den vanskelige økonomiske situasjon vi befinner oss i, men også med tanke på fremtidens utfordringer. Vi vet at oppgavene øker i omfang og at kravene til ytelse og kompetanse vil bli skjerpet. Det foreslås tiltak i to elementer. For det første må Kommunen gjennomføre en organisasjonsendring som innebærer at lønns- og personalfunksjonen sentraliseres. Hensikten med dette er å sørge for god og forutsigbar personalpolitikk og personalstyring som vil gi bedre ressursutnyttelse og rasjonell drift. I den grad en slik organisasjonsendring medfører økt ressursbehov ved rådmannens stab skal Kommunen bruke egne ressurser uten å opprette nye stillinger. Rådmannen må utrede og legge frem forslag til prosess for denne organisasjonsendringen. For det andre må det iverksettes strakstiltak innenfor enhet for pleie og omsorg. Erfaring har vist at dette er en sektor der det har vært vanskelig å få til god økonomistyring og kontroll. Det må utarbeides realistiske bemanningsplaner og tilsettingsforhold må avklares. Situasjonen krever særlig oppmerksomhet for å få til bedring. Vi mener at en sentralisering av lønns- og personalfunksjonen vil være et godt virkemiddel i forhold til denne utfordringen. Imidlertid vil en organisasjonsprosess ta noe tid og Rådmannen må derfor vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Konkrete forslag til budsjettet: Det foretas justeringer på alle rammeområder. Vi foreslår å innføre eiendomsskatt i hele kommunen men kun innenfor rammen av det som er lovens minimum, nemlig 2 promille. Det forutsettes taksering av fritidseiendommer og våningshus samt eiendommer som ikke er bebodd. Vi har en intensjon om å gjøre det mulig å fjerne denne delen av eiendomsskatten i løpet av økonomiplanperioden, fortrinnsvis i Når det gjelder verker og bruk så har det gått lang tid siden forrige taksering og det er en rekke objekter som ikke er skattlagt. Taksering gjennomføres så snart som mulig. Innenfor rammeområde 1 reduseres varaordførerstillingen til 20 % med virkning fra Innenfor rammeområde 3 skal Støren Kulturhus skilles ut som eget kostnadssted med eget budsjett f.o.m

33 Innenfor rammeområde 4 forutsettes drift av 66 sykehjemsplasser ved sykehjemmet. Det forutsettes døgnbemanning ved Singsås og Soknedal bofellesskap så lenge konkrete behov tilsier det. Det ønskes forutsigbarhet for og trygghet for brukere og ansatte. I Budal skal det igangsettes dagtilbud senest fra Innenfor rammeområde 5, ordningen med betjent legekontor frem til kl 2000 opprettholdes. Innenfor rammeområde 7. Tilskudd til private veier etter fastsatt reglement opprettholdes. R2 får en rammeøkning tilsvarende 1,5 mill kroner. Dette finansieres gjennom nedsalg av kommunens finansportefølje slik at frigjorte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer og derved redusere kapitalomkostninger. Rådmannen må utrede på hvilken måte dette best kan gjøres. Konkrete forslag til Investeringsplanen. Alle investeringer som kan fjernes eller utsettes må tas ut. Når det gjelder Lysgården så ønsker vi å se hvilke muligheter vi har i forhold til midlertid etablering før vi tar endelig stilling til evt når ny Lysgård kan bygges. Vi ønsker vurdert om Korsen kan rives i to omganger slik at Lysgården evt. kan ha tilhold der midlertidig. Investering ny barnehage Støren tas ut. Kjøkken ved sykehjemmet utsettes til Nybygg uteseksjonen Soknes tas ut. Selvfinansierende tiltak. Ved Budal tjenestesenter skal leilighetene settes i stand slik at det kan etableres et bofellesskap der leilighetene kan leies ut. 1. Hovedtall for drift.

34 (Alle tall i Kr ) 1A Driftsbudsjett BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års merforbruk 14 Avsetning til Ubundne avsetninger Avsetning til Bundne avsetninger 16 Bruk av tidligere års mindreforbruk 17 Bruk av Ubundne avsetninger Bruk av Bundne avsetninger 19 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 21 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsrammer. (Alle tall i Kr ) Budsjett 1B Rammer R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Totale utgifter Frie inntekter ført i R9: Netto inntekter konsesjonskraft Kalkulatoriske renter og avskrivninger Premieavvik Netto rammefordelt Investeringer.

35 (Alle tall i Kr ) Investeringer Totalt i perioden Investeringsprosjekter: Soknedal Barnehage Lysgården - nybygg - - Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Traktor med klippeaggregat Riving av Korsen Ny barnehage Støren - - Støren Ungdomsskole - verksted - - Støren Barneskole - utvidelse - - Utvidelse GSK - - Ny brannstasjon Støren inkl FIG (makeskifte) Parkeringsgarasje Rådhuset - - Sykehjemmet - kjøkken Sykehjemmet - avdeling Rød Støren Kirkelige fellesråd Kjøretøyer Nybygg Uteseksjonen Soknes - - Beredskap strømbrudd - aggregater Sum investeringsprosjekter Selvfinansierende prosjekter: - Boliger Funksjonshemmede - - Budal Renseanlegg - - Omsorgsboliger Budal Brakkeløsning omsorgsleiligheter - - Vannmålere - - Flyktningeboliger Støren Bo- og Dagsenter - oppgradering Støren Vannverk drikkevannsledninger Avløpsledninger og kummer Sum selvfinansierende prosjekter Totale investeringer Ekstraordinære poster: - Salg av Soknes leir - - Salg av grunn Moøya Salg av Engan leir Salg av Korsen Salg av Presteigen Salg av Fagerlia Barnehage Sum ekstraordinære poster TOTALT

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.214 Tidspunkt: 12: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.09.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 02.02.2009 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Ragnhild

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: K-sal, Rådhuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015

Saksframlegg. Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 214/1617-13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 33/14 17.11.214 Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Råd for mennesker med

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Greta Bonesvoll MEDL BL Arnt Egil Aune MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Greta Bonesvoll MEDL BL Arnt Egil Aune MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Engen MEDL FRP Anna K. Rød MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Engen MEDL FRP Anna K. Rød MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stine

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Beate

Detaljer

Økonomiplan rådmannens forslag. Presentasjon Kommunestyret

Økonomiplan rådmannens forslag. Presentasjon Kommunestyret Økonomiplan 2017-2020 rådmannens forslag Presentasjon 14.11.2016 Kommunestyret Agenda Statsbudsjettet Krav til Økonomiplan/Budsjett Økonomiske tabeller Statsbudsjettet 2017 Vekst i frie inntekter på kr.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid MEDL BL Stine Fløttum Aunmo MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid MEDL BL Stine Fløttum Aunmo MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Johanne Pallin Erling

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 435, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kenneth Moe Nestleder SP Torill

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer hadde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Arnt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 18.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssaken, Midtre Gauldal rådhus Dato: 19.12.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested:, Budal oppvekstsenter Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Arnt

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torstein Rognes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP. Aud Jane Malmin Enlid Medlem Bjørn Egil Enge Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP. Aud Jane Malmin Enlid Medlem Bjørn Egil Enge Medlem H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører SP

Detaljer

Aina Midthjell Reppe MEDL AP Harald Rognes MEDL BL. Martin Embret Martinsen Aina Midthjell Reppe AP

Aina Midthjell Reppe MEDL AP Harald Rognes MEDL BL. Martin Embret Martinsen Aina Midthjell Reppe AP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Vårvik Medlem SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Harald Rognes Medlem BFL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Harald Rognes Medlem BFL Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Solberg Medlem Jorid Endal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder BL Roger Refseth Medlem FRP Liv Johanne Pallin Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder BL Roger Refseth Medlem FRP Liv Johanne Pallin Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: K-sal, Rådhuset Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP

Detaljer

Forfall Harald Rognes MEDL BL Hanne Marion Husvik Lein MEDL AP

Forfall Harald Rognes MEDL BL Hanne Marion Husvik Lein MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: 26.08.2013 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, befaring et. avtale Dato: 23.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øystein Digre Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Rådhuset Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Gerd Beate Solberg

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Martin Embret Martinsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Martin Embret Martinsen MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: K-sal, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold Leder AP

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 346, Rådhuset Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Ingrid

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kåre Normann Merket Hanne Marion Husvik Lein AP Steinar Fløttum Odd Vårvik SP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kåre Normann Merket Hanne Marion Husvik Lein AP Steinar Fløttum Odd Vårvik SP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Krogstad MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Krogstad MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer