HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER HF JUNI 2015

2 2

3 Barne- og ungdomsklinikken, Barnepoliklinikken Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi 1 Plassforhold og bygningsmessige forhold: Små rom som er lite egnet til tverrfaglige kontroller. Sykepleierkontoret er trangt og inneklimaet er dårlig når 4 personer jobber der samtidig, og telefoner skaper uro og det er vanskelig å konsentrere seg om arbeidet. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Fordeling av oppgaver ift ressurser: Ikke samsvar mellom økende arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser. Samarbeid-medvirkning Tilstedelister minimum 3 måneder frem i tid. Sykepleiekontoret gjøres om til undersøkelsesrom. Sykepleierkontoret flyttes til ekspedisjonens nåværende lokaler. Ved nye prosjekter; tildele ressurser til arbeidet, slik at en har tilstrekkelig personell. Sørge for at «spesialpasienter» (PH-pas, BT ktr, blr.pr fra veneport m.m) ikke kommer samtidig til spl. Tilstrebe tilstedelister for lengre perioder, min. 3 måneder. Kostnad ombygging av us rom Kostnad av en sykepleierstill ing. Evt midlertidige prosjektmidle r Avdelingsle delsen BK må organisere flytting internt. Ombygging- Eiendomsav delingen. Divisjonsdirektør Avdelingssykepleie r Kontorfagleder verneombud 3 Ikke behov for ombygging, kun hjelp til flytting av pulter, PC, printer, skap. Psykososialt arb. miljø er bra, men det er viktig å ha fokus på dette likevel. Samarbeid mellom leger/spl. Ved pol. kl. fungerer stort sett greit. Godkjente tilstedelister lenger frem i tid, min 3 måneder må tilstrebes. Barnepol. har 7 sykepleier årsverk, og er sårbare i forhold til fravær/kurs/permisjoner i sykepleiergruppen. Vi blir mindre fleksible, og det er vanskelig å si ja til nye arbeidsoppgaver. Vi må ofte ta stilling til nye oppgaver, som ønskes tillagt poliklinikken. Sykepleierne har egne konsultasjonstimer med ulike pasient grupper. Innen gastro/enurese har vi ikke nok ressurser.

4 4 Lærings- og mestringssenteret ønsker vår deltakelse mer enn vi har kapasitet til. Her kreves planlegging, gjennomføring, og tid til evaluering av kurs/dagssamlinger. Sjekkliste 6 Inneklima/støy/belysning/lokaler Vanskelig å regulere romtemperatur kald trekk fra vindusventiler Spesielt dårlig ventilasjon fra stellerom som er uten vindu. Slitasje og behov for generell oppussing. Mangler lagerplass til medisinsk utstyr fører til lagring av medisinsk utstyr i utgang/ rømningsvei fra auditoriet For liten plass på Allergologisk pol.kl. til medisinsk teknisk utstyr/testing. Sjekkliste 7 Smittevern Uegnede rom for håndtering av pasienter med MRSA, Klebsiella og annen smitte Eiendomsavdelingen Drift og vedlikeholdsavdelingen må få beskjed Utvide med et legekontor/us.rom. Flytte sykepleierkontoret til barneekspedisjonen og omgjøre det kontoret til pasient us-rom Så langt som mulig må pasienter med smitte komme til poliklinikk når de er friskmeldte, i alle fall være siste Eiendomsav delingen HMS er eget punkt på hvert Personalmøte. Her blir også avviksmeldinger fra Synergi referert. Meldekulturen kan fortsatt bedres. Medarbeidersamtaler gjennomføres hver vår. Vernerunde gjennomføres x 1 pr. mnd. Dokumenteres i egen perm. Fortsatt vanskelig med jevn temperatur i rom kald trekk fra vindusventiler. Luftkvaliteten må bli bedre. Behov for nytt ventilasjonsanlegg. Spesielt dårlig ventilasjon på stellerommet. Flere undersøkelsesrom har fortsatt behov for oppussing. Når lager på 3D blir satt i stand må en se om det kan være lagringsplass for dette utstyret. Vansker med behandling av smittepasienter, spesielt MRSA-pas.

5 5 pasient på listen. Følge gjeldende smitte- rutine ved behandling av smittepasienter. Sjekkliste 8 Vold og trusler Lett adgang til BP fra inngang 5 Dører låses kl 1530 Ved evt hendelse tas denne opp i personalgruppen Sjekkliste Ytre Miljø Sortering og emballering iht avfallsplan, forurensende utslipp mm Sortering etter gjeldende retningslinjer, Alle ansatte har tatt e- læringsprogrammet for ytre miljø. Barnepoliklinikken har ikke egnet rom for smittepasienter. Personalet får tilbud om Influensavaksine gjeldende sesong. Avd. spl. refererer aktuelle saker fra hygienemøter. Sjelden at det oppstår truende situasjoner. Rutiner for hvordan man skal opptre gjennomgås ved behov. Barne- og ungdomsklinikken, Nyfødtintensiv 3D

6 Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi 1 Plassforhold: - Utilstrekkelig areal til å arbeide i gode arbeidsstillinger ved fullt pasientbelegg grunnet i plasskrevende medisinsk teknisk utstyr, annen innredning og behov for at to foreldre er til stede. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering - Dårlige arbeidsstillinger ved f.eks. ammeveil - Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe ift forbedring av arealsituasjonen på tvers av divisjoner. - Omfordeling av pasienter til 4D, barsel og NAST i større grad - Mer fokus på arbeidsstillinger og bruk av små krakker/stoler med rygg og hjul når man ammeveileder ( ).. Stadig økt behandlingstilbud til immature - og kritisk syke mature nyfødte, øker mengde apparatur og størrelse som gjør avdelingen svært «trangbodd» pga. større kuvøser, lyskasser, respiratorer, Cpap/Bipap, NOapparatur, CFM-registrator, kjøleapparat, iv-sprøyter på stativ. I tillegg plass til personell, foreldre, evt. søsken i skolealder og «nære» besøkende. - Svært trang avdeling vanskeliggjør ansattes behov for faglige drøftinger ved pleie av barn med komplekst sykdomsbilde og pleietyngde, pga. risiko for brudd på taushetsbelagte opplysninger - Risiko for belastningsskader hos ansatte pga. fare for feilstillinger - vedtak for utvidelse 2012/13 ikke gjennomført 6 - For få pc er/dataarbeidsplasser (2013 -> 2015). - Behov for bedret kapasitet på pc er (2013 -> 2015). Flere pc er tilgjengelig i vaktskiftet Behov for flere pc-er på NAST-kontor (2013; gjeldende fremdeles) kroner for arbeidsben ker + ekstra hvis bestilling av stoler (ca i hud 5512 i kunstskinn HMS-avd. ved ergoterapeut har gjort vurdering i fht pc`er. Kun 4 pc er tilgjengelig; 3 av dem dårlige arbeidsplasser. Representant fra «Magnar Eikeland A/S» har vært på befaring og tatt mål for «dypere» benk (for plass til både perm og tastatur ved administrativt pasientarbeid) med «hev/senk»-funksjon, for

7 7 Solavskjerming på seng og isolat mangler (2012 -> 2014). Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Organisatoriske forhold: 1. Nødvendig opplæring ved endring av arbeidssituasjon/arbeidsoppgave 2. Fordeling i fht ressurser 4. HMS tema på personalmøte 5. Kjenner til ulykkes og helsefare knyttet til egen arbeidssituasjon 5. Kjenner avdelingens HMS - mål og - handlingsplaner 6. Melding av ansattskader og HMS - avvik/uønskede hendelser Samsvar mellom oppgaver og ressurser: - Tiltakende økt avansert behandling uten økt bemanning (ble i sin tid lovet 11 stillinger (2005?) => fikk 6?. De resterende stillingene er enda ikke tildelt.) - Dagens grunnbemanning med 8 stk. på ubekvemme vakter, står ikke i fht pasientgruppens økende kompleksitet og kunnskaper om ekstreme prematures behov for «handle-care» i fht antall tilgjengelige ). Har gått hull på noen av de gamle stolene => uhygienisk. optimale arbeidsforhold både ved pc-benk og ved stående modul. Skal få stol i skinn til utprøving Skal få noen pc er i 24 tommers størrelse (?) på «støttearm» ved noen intensivplasser for å kunne dokumentere «bedside» barn med behov for «fastvakt» (intensivbarn på Cpap/Bipap/respirator) evt. andre forhold. - Avd.spl. har meldt behov til Eiendomsavd.(2012). Dette tiltaket må gjentakes da rommene fremdeles er uten solskjerming (2014) 1-3.Endring av arbeidsoppgaver tas opp i fellessamlinger og ukenytt HMS agenda på personalmøter, - Unngå overbelegg ved tidligst mulig utskrivning av pasienter hjem/ NAST, evt. Pasienthotell ( > 2015). - Overføre til 4D ( ). - Evt. overføring (mor hvis tilstand tilsier en slik løsning) til andre sykehus ved overbelegg(2012 -> 2015)). - Leie inn riktig kompetanse ved 1-3. Avd.ledelse og alle ansatte på 3D 4-6. Avd.ledelse, Verneombud, og ansatte på 3D Kommentar: «Når vi fikk calling var det for lite opplæring». For ofte for dårlig bemanning. Ofte skjev fordeling av R- kyndig. Men jevnere nå i årsturnus. Bedre informasjon om temaet gjennom økt HMS-satsing på personalmøter Noen kommentarer: skriver ikke avvik på overtid! Spesielt sårbart i helger og høytider ( ). Øke opp bemanning iht. nasjonal plan. Nyfødtintensiv har hatt god avlastning ved flytting av pasienter til 4D ( og 2015?) og at flere får være på Barsel med mor. Dersom mulig; benytte personal

8 ressurser for å få dekket sitt behov for observasjon, pleie og behandling behov og i størst mulig overenskomst med budsjett ( ). - Øke bemanning i forhold til økende kompleksitet i pasientgruppen. - Bakvakt benyttes dersom akutte situasjoner kan - eller oppstå(r) (2012 -> 2015). - Egne nattevaktsstillinger - Økt samarbeid på tvers av I/I og I/S når noen har bedre kapasitet enn andre: «sammen kommer vi i mål» (se - /hjelpe hverandre) - Prosjekt 2015 hvor en ser på fordeling av ressurser innad i BUK - Nyfødtintensiv må vurdere hvordan en bruker egne ressurser ift årsplan, pasienter i NAST og Hjemmesykehus. 8 ressurser fra 3E og 4D, kveld/natt og helger (muligens ikke mulig i sommerhalvåret når 3E og 4D slås sammen?). Sjekkliste 3 Inkluderende arbeidsliv God sykefraværsoppfølging mens tilrettelegging må bedres (2013 «gult»). - Seniorstillinger må vurderes ut fra hensyn til drift, spesielt på en intensivavdeling. Tilrettelegge i den grad det er mulig med tanke på drift. Avdelings ledelse Sjekkliste 4 Kjemikalier Lite kjennskap til stoffkartoteket Sjekkliste 6 Inneklima/støy/belysning/lokaler Tett luft i avdelingen, spesielt på vår - og sommerhalvåret (2014). Vise ansatte hvor dette kartoteket finnes på intranett. Det er tatt 1 måling. Nødvendig med målinger også om sommeren og større belegg og utstyr i bruk. Avd.leder/V erneombud i samarbeid med yrkeshygieni Fremdeles aktuelt Da forrige måling ble gjort i vinter, var det 0 C ute, få pasienter og foreldre, lite med.tekn. utstyr og få personale.

9 Sjekkliste 7 Smittevern For lite areal i forhold til antall pasienter og økende foreldreinvolvering/besøkende, økende grad av medisinsk teknisk utstyr i fht økende kompleksitet i pasientbehandling og dertil arbeidsoppgaver ( ). - «Trangboddhet» medfører økt smittefare ( ). - For dårlig isoleringsmuligheter fysisk og personalmessig ( ). - Noe personavhengig hvordan isolering håndteres. - Litt personavhengig hvordan hygieniske prinsipper i fht klokker/ringer til foreldre/besøkende praktiseres (fremdeles) samt øredobber og lengde på negler hos ansatte ( ). - En del løse ledninger fra pc er (bl.a.), på gulvene, både i avdelingen og på isolat - Videreføre gode hygienerutiner og god informasjon til foreldre om håndhygiene og klokker/ringer ( ). - Unngå overbelegg i den grad det er mulig ved å overflytte og skrive ut flest mulige pasienter. - Innkjøp av overvåkningsutstyr som muliggjør at sykere barn kan være hos foreldre på foreldrerom; «sentral» (2012; hvor står dette nå i 2015?). - Prosjektgruppe vedrørende areal vil vurdere tilførsel av areal. - Mer fokus på hygiene i avdelingen - Flere bokser tilgjengelig med stikkende/skjærende avfall? ( ). Kun et WC for foreldre - Vanskelig å opprettholde gode smitterutiner for mødre med smitte. Sjekkliste 8 Vold og trusler ker Astrid Porten, ila sommeren Avd ledelse Alle ansatte Hygienekont akt 9 Sommeren 2013 med svært full avd. med høy bruk av varmeavgivende med.tekn. utstyr, mange foreldre, personell og svært varmt ute, var det veldig dårlig luftkvalitet for de ansatte ifølge verneombud. Alle har et ansvar for å gjennomføre god hygiene og informere og påse at foreldre får tilstrekkelig opplæring ( ). En må utbedre lokaler da det vil ta noen år før hovedutbedring starter ( ).Proskjektgruppe opprettespå tvers av divisjoner for å funne midlertidige løsninger Hygienekontakt i vdelingen må sørge for god informasjon ift ansatte og foreldre. Behov for flere bad/wc, men det krever ombygging i eksisterende lokaler ( ). Isolatet har fått WC der dekontaminator stod (2012). Ved spesielle situasjoner benytt hotellrom til foreldre ( ).

10 10 Kan være et problem ved foreldre med rusproblemer Sjekkliste 10 Brannvern Risiko for forsinket evakuering ved evt. brann: - Mye utstyr som står langs veggene på begge sider i gang fremdeles begrenset med lagringsplass (benytter av og til isolat når det er ledig). - Kaffetraktere står lenge på om gangen - Ved nesten full avdeling og enerom er i bruk, er det svært trange forhold ved mulig behov for evakuering Sjekkliste Ytre Miljø Mangler fortsatt ansatte som ikke har gjennomført e-læringsprogrammet om ytre miljø. Opplæring i rutiner ved vold/trusler - Unngå å sette vogner, kuvøser og annet framfor nødutganger og brannslukningsapparater. - Kjøpe tidsbryter til kaffetraktere - Brannverngjennomganger. Informasjon på personalmøtet om sertifisering av SUS som et grønt sykehus og behov for forbedring i fht kildesortering. Avd. spl legger til rette for at obligatoriske kurs blir gjennomførte. Informasjon om divisjonen målsetting og handlingsplan for ytre miljømål oppnås Avd spl Seksjons overlege Avdelingsle delse og ansatte har selv ansvar for å ta kurset Ta kontakt med Psykiatrisk divisjonfor kurs i håndtering av voldelige foreldre. Avdelingsspl 3E vil redusere antall vogner som står i korridoren slik at de ikke forhindrer tilganger og nødutganger.

11 Barne- og ungdomsklinikken, 3E Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 1. Ergonomi Data-arbeidsplasser på vaktrom: Sette opp punktbelysning Dårlig belysning utbedret Arbeidsstillinger Gamle grindsenger som er tunge å regulere fører til uriktige arbeidsstillinger De nye junior sengene er ikke helt optimale. Sengegavlen blir til «tak», og for lav for store barn når de sitter i senga Databord som kan reguleres til ståhøyde Formidle behov til sengesentralen Skrive synergimelding til sengesentralen-merke senger Avd spl sjekker rutiner ved sengesentralen Nytt databord i passe høyde 11 Lysrør er skiftet og forholdene Fortsatt behov for utskiftning av senger Meldt til sengesentralen Avventes Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Samsvar oppgaver-ressurser: Fordeling av arbeidsoppgaver iht ressurser: Håndtering av overbelegg og samtidighetssituasjoner - - Samarbeid mellom 4D-3E -3D ift bemanning - Ønskelig med beredskapsavtale i høysesong - Daglige samarbeidsmøter mellom 3E-4D for å utnytte ressursene på best mulig måte. - Øke opp stillingsstørrelser til de som ønsker det i «høysesong» - Benytte studentavtaler. Minimum 3 avtaler - Økt bruk av pasienthotellet Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning / arbeidslokaler Fjerne badekar på 313 og 314 Er i planen ifm utbygging Leselamper til veggpanel Sende behovsmelding tilservice avd Spesielt vanskelig å være tilstrekkelig bemannet i desjan-febr-mars da det er flest pasienter. Tiltaksplan for pasienttopper foreligger og gjennomgås på personalmøte i god tid før høysesong. Fortsettes Skulle vært utført ifm utvidet aldersgrense. Videreføres Undersøkelseslamper på poliklinikk og behandlingsrom Medisinrom er for lite og trenger oppussing. Priser er innhentet Avventes til vi finner egnede lamper

12 12 Male vegger og ny innredning Ny innredning på behandlingsrom Flere knagger og delt side på rom uten sluse for ren/uren side Bedre system for smittefrakker Vurdere evnt flytting av medisinrom Priser fra Stål og Stil ifm behl rom er innhentet Oppheng kjøpt til alle rom Pris på oppgradering av us/mottaksrom er innhentet. Vil bli utført sommeren 2015 Henges opp i løpet av vår/sommer Vognene i gangen sperrer for Inngang 3D og brannslukningsapp Tungt å kjøre senger og laboratorietraller via dør til onkologisk og poliklinisk del Trenger snoråpner til dører. Renhold: Behov for utvask av pasientrom etter kl 1800 Støy: Høyt støynivå på vaktrom pga høy stemmebruk og for lite areal i forhold til antall ansatte. Sjekkliste 9 Elektromedisinsk utstyr Dokumentasjon opplæring: EQS Pasientreiser DIPS Behandlingsplaner MTU Obligatoriske kurs Sjekkliste 10: Brannvern Brannøvelse på sengepost: Brannøvelse på post og egenkontroll for alle er ikke gjennomført. Behov for lagerrom/lagringsplass Kaste «gamle» Installere elektronisk døråpner Ca Videreføres Tilføre fler renholdstimer Påpeke stemmebruk og minne om dette jevnlig. Følges opp via kompetanseportalen av leder. - Gjennomføre brannøvelser for alle, dvs over flere dager. - Praktisk brannøvelse x1 pr år - Praktisk brannkurs for nyansatte - Alle ansatte har gjennomgang av Brannansvar lig og verneombud Pga kontinuerlig akutt drift har nedvask ikke blitt gjennomført på flere år. Avdelingsspl/ass. avd.spl må melde behov til renhold. Utføres sommeren 2015

13 13 Sjekkliste 11 Ytre miljø Ikke alle har gjennomført e-læringskurs brannvernskjema Informere om SUS og divisjonens målsetting Legge forholdene til rette slik at kurs kan tas. Redusere papirutskrifter Fokus på kildesortering Avdelingsspl Alle Sjekkliste 12 Sikring Skylleromsdør står åpen Dørpumpe Avd spl Barne- og ungdomsklinikken, Tverrfaglig gruppe Barne- og ungdomsklinikken, Kontorfaglig gruppe Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler For liten lagringsplass Mulig å låne lagerplass i kjeller? Vurdere hvor mye en skal lagre. Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlig plass på «Ole Brumm» blodprøvetakingsrommet. Behov for bedre fysiske forhold ved blodprøvetaking Rydde bort unødvendig utstyr Armstøtte på hjul

14 14 Barne- og ungdomsklinikken, 4D Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi Arbeidsplass, arbeidsutstyr og inventar: Dårlige data arbeidsplasser. Arealet på vaktrommet er for lite ift behov for pc`er Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser Endring av pasientaktivitet og mer dagbehandling, polikliniske pasienter på post fører til økt arbeidspress spesielt på dagvakt. Eget arbeidsrom for leger sentralt i avdelingen Omgjøre bruk av pause og arbeidsvaktrom. Innrede pauserom til pleietjenesten og rom innfor til leger. Opprette lokalt prosjekt hvor en ser på arbeidsoppgaver og aktivitet ift bemanning og organisering. Arbeidsmiljøkartlegging Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlig ventilasjon på arbeidsvaktrommet Bytte vaktrom og pauserom slik at det blir mulig å lufte. Vanskelig å overholde taushetsplikt på Sette inn dør nåværende vaktrom Lite medisinrom Utvides ved å ta i bruk nærliggende rom. Lite og trangt pauserom Bytte med arbeidsvaktrom Rive vegg Sjekkliste 10 Brannvern Deltagelse for alle på brannøvelse Målet er at alle skal delta på brannøvelse-ha brannøvelse flere ganger og gjennomgang av avdelingsvise planer. Kostnad av kontakter og pc punkter Kostnad å flytte dør Kostnad > Kostnad rive vegg og flytte dør. avdelingsled elsen Eiendoms avd Eiendoms avd Avdspl og ass avd spl

15 Barne- og ungdomsklinikken, Leger Prioritering Sjekkliste 2 Psykosialt arbeidsmiljø Høy arbeidsbelastning i vinterhalvåret på 3E og jevnlig på 4D og 3D. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ Evaluering Manglende medarbeidersamtaler Mangler medarbeidersamtaler Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlige arbeidsrom for leger 4D Flytte rom Dårlige stoler for leger 3E Kjøpe inn stoler Mangler tilstrekkelig kontorplasser for overleger nær BUK Mangler hvilerom for bakvakt ved Nyfødtintensiv. Behov for å være tilstede ved dårlige barn. Sjekkliste 10 Brannvern Vil bli ansatt ny overlege i september 15. I tillegg ansettes det to leger i deltidsstillinger fra august for dekning av forskning og tilrettelagte reduserte stillinger. Ledere har medarbeidersamtaler med leger som de har personalansvar for. Avdelings sjef Seksjons overleger Seksjons overleger avdelings sjef Avd.spl. Dette må prioriteres høyt. 15 Nytt arbeidsrom for leger 4D med tre pc-er er tatt i bruk. I sammenslåingsperioden er det planlagt å ta i bruk pasientrom 415. Kontorrom i adm bygget 4. etg Avd sjef Det er ikke mulig å få til flere kontorer nært sengeposter. I henhold til SUS plan for kontorplasser kan det flyttes. Dvs når leger har adm dager må de bruke kontorer i adm bygget. Benytte andre ledige rom, evt hotellrom ved behov. 2 Manglende brannøvelse for legene Leger skal delta på øvelse på de postene de tilhører når det utføres brannøvelse. Sjekkliste 11 Ytre Miljø Brannvernleder gjennomgår brannfilm mm på et onsdagsmøte. De legene som ikke er til stede må selv sørge for å melde seg på brannkurs eller ta brannvern e- læringsprogram Avd sjef Brann ansvarlige på seksjonen Kostnaden for en ombygging er for høy til at det blir prioritert. Koordinere dette bedre slik at flest mulig gjennomgår øvelse.

16 16 Ikke alle ansatte har gjennomført e-læringskurs i ytre miljø. - Informere ansatte om divisjonens målsetting for ytre miljø. - Ledere sørger for at ansatte tar e- lærigskurset i ytre miljø - Fokus på å redusere papirutskrifter - Fokus på kildesortering og legge til rette for dette. Avd spl Alle ansatte

17 17 HMS-HANDLINGSPLAN YTRE MILJØ Divisjon/avd./post/seksjon:Barne- og ungdomsklinikken År:2015 Leder: Kari Gjeraldstveit Verneombud:Rakel Elin Angelsen/3D, Janne Galta/ 3E, Glenn Frode Vanglo / 4D, Anette Nagel / Kontorfaglig tjeneste. Overordnet målsetning Delmål divisjon/delmål avdeling Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Redusere forbruket av kopipapir med 20 % innen utgangen av 2016 Redusere kopipapir i henhold til SUS mål med 20 % innen utgangen av Informere ansatte om Barne- og ungdomsklinikkens målsetting om å redusere forbruket av kopipapir 20 % Alle ansatte Øke andelen kildesortert avfall med 2 % årlig Kildesorteringsandelen økes med 2 % Alle ansatte Redusere CO2 utslipp Bruke sykkel eller felles transportmuligheter når det lar seg gjøre. Informere om haiketorget på intranett. Alle ansatte

18 Sannsynlighet 18 Svært stor 5 Stor 4 Moderat 3 Liten 2 Svært liten 1 Ubetydelig 1 Lav 2 Konsekvens Moderat 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig/kritisk 5 Risikovurderingen gjelder: For hvert risikoelement gjøres følgende: Skriv inn risikoelementet i tabellen Vurder sannsynlighet for at risikoelementet inntreffer og hvilken konsekvens dette får. Sett kryss i matrisen. Multipliser tallene og før resultatet inn i tabellen Arbeid og forhold som kan medføre risiko (risikoelement) NyfødtIntensiv Utilstrekkelig areal rundt den enkelte pasient og behov for utstyrsplass. Areal ut fra normtall (Nasjonal plan for nyfødtmedisin utgitt i 2001 Statens helsetilsyn) 18 m 2 til Sannsynlighet (1-5) Konsekvens (1-5) Risiko (Sannsynlighet x konsekvens) Tiltak Ansvar Prioritet/Frist rød For lite areal på sengestuene til plantall og ved flere dårlige pasienter samtidig. Flere pasient-foreldrerom med overvåkningsmulighet. Det er avsatt ressurser til overvåkningsenhet. Har kun et bad/wc til foreldre, som også deles med 3E. SUS ledelse, 1

19 19 intensiv seng, 12 m 2 til intermediærseng og pleieseng 8 m 2. og i henhold til plantall og demografisk utvikling. Få og små pasientforeldrerom, trenger flere rom med bad/wc. Avdelingen har kun et bad/wc til foreldre. Liten lagringsplass til MTU Mangler garderobeskap til foreldre av hygiensiske årsaker / smittevern Liten plass til Melkebanken. Mangler elektronisk døråpner til onkologisk og poliklinisk del /3E gjør det svært tungt å håndtere senger mellom korridorene. Ekstra belastende for ansatte med fare for belastningsskader. Størrelsen på medisinrom er ikke i samsvar med behov. Gjelder både 3E og 4D. Lege-hvilerom i 3. etg har tilfredsstillende sovemuligheter for bakvakt og tertiærvakt. Rommet kan deles i to slik at det er plass til bakvakt og tertiærvakt som ofte har behov for å være til stede ved dårlige Fortsatt for liten lagringsplass til tross for noe utbedring. Arealutredningsgruppe er igangsatt for å vurdere muligheter på sykehuset Våland Dette kan for noen være ekstra tungt, også tungt for lab. Ansatte. Elektronisk døråpner kostet for et par siden ca /stk Det kan i verste fall føre til forsinkelser og feil i legemiddeladministrasjon. Dette ble ansett for å være en dyr kostnad på eget budsjett. I dag benyttes hotellrom eller ledig rom i BUK. Avdelingssjef Eiendomsavd Avd sjef Divisjonsdir Eiendomsavd

20 20 pasienter på Nyfødt. For få kontorer til leger nært klinikken Åpent vaktarbeidsrom 4D gjør det vanskelig å overholde taushetsplikten. Flytte dør slik at rommet kan stenges for pårørende/pasienter når en har telefoner og rapporter. Ofte lite samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Gjelder spesielt for overleger 4D og 3D, og for pleiepersonell Nyfødtintensiv. Dette kan føre til ekstra belastning for ansatte og et dårligere pasienttilbud Kontorplasser er klar til bruk i adm bygget 4. etg. I tillegg vil det som regel være ledige plasser på LIS kontoret eller på andre kontorer Arbeidsrommet er lite funksjonelt slik det er utformet Bedre organisering av arbeidsoppgaver slik at belastningen for leger-4d blir forbedret. Utdanne flere spesialister i nyfødtmedisin planlegges til høsten og nyåret. Tre overleger kommer tilbake fra sv sk perm til neste år, og det vil også bedre situasjonen på 3D. Det ansettes to leger i 20 % og 50 % som er ledige for å avhjelpe arbeidsbelastningen. Planlegge og organisere legenes kurs og tjenestereiser bedre. Forbedringsprosjekt 4D vil se på bruk av pleieressurser for å se på forbedringer ift organisering av drift 4D. Avd sjef

21 21 HMS HANDLINGSPLAN TIL INTERN SERVICE, FOR 2016 Hele Avdeling Barneklinikken 1 Behov for oppussing-maling av vegger på lagerrom på 3E, 4D, kontorer BP. Utbedring av lys i tak. 3D 1 Behov for tilførsel av areal og flere pasient og foreldretrom. Behov for ombygging av kontorer til foreldre-pasientrom i korridor mot 3E Utsatt og ny arealutredningsgruppe er nylig startet Arbeid er påbegynt. Fortsatt gjenstår legekontorer Barnepol, lagerrom SUS, Eiendomsavd. SUS arealplangruppe arbeider med langsiktig plan for oppgradering av hele sykehuset på Våland. Planleggingsarbeidet er påbegynt. SUS, Eiendomsavd. I forbindelse med smitteutbrudd ved Klebsiella ESBL i 2009 ble arealsituasjonen påpekt. Det trengs flere dusj og WC ifm omgjøring av kontorer til pasientareal. Behov for utbedring av Melkebank Utført Barnepoliklinikken 1 Ergonomi/belysning: Dårlig belysning på legekontorene på barnepoliklinikken, korridor /venterom. 1 Oppussing av legekontorerundersøkelsesrom 4D 1 Utvidelse v medisinrom ved ombygging flytte vegg inn i lagerrom. 1 Ombygging av arbeidsvaktrom 4D ved å flytte dør og rive vegg. Slik det er nå er det vanskelig å overholde taushetsplikten. 3E 1 Snoråpner til dør i korridor til onkologisk og poliklinisk del 1 Mangler leselamper i veggpanel over sengene. Bruke lagerrom til å samle fryseskap/kjøleskap til melkebank i forbindelse med flytting av lager til 1. etg. Melde behov til Eiendomsavd. Utbedring av lagerrom slik at fryseskap kan settes inn på et rom. SUS vedlikeholds budsjett? BK SUS, Eiendomsavd. Bytter om på interne lagerrom og får utbedret melkebanken. Avdelingssykepleier må melde til eiendomsavd. Behovsmelding til Eiendomsavd. «SUS, Eiendomsavd. Malingsslitte vegger på kontorer. - Kr ? Behov for at flere blander medisiner samtidig. Rommet er for lite til at flere kan blande medisiner samtidig. -? Installere elektronisk døråpnere Ca per stk SUS Eiendomsavd./ Avdeling Barneklinikken Tungt å kjøre senger / laboratorietraller via dør til onkologisk og poliklinisk del. Innkjøp fra eiendomsavdelingen Kostnad? Eiendomsavdelingen Dette er nødvendig for å kunne gi medisiner til barn på nattestid.

22 22 1 Utføres nå Vanskelig å holde lommelykt og samtidig gi medisiner.(kan bruke hodelykt) Skifte ut skap på mottaksrom Kostnad Eiendomsavd? Tungt å få tak i nødvendig medisinsk utstyr og skapdører som står i veien i akutte pasientsituasjoner. Det er innhentet pris hos ekstern leverandør.

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HMS-HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2013 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler Dato 22.10.2010 13.33 Innleverte besvarelser 8 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 13 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 0 0,0 % Midlertidig ansatt 0 0,0 % Student 8 100,0 % Annet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 Dato 22.10.2010 13.35 Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 46,2 % Midlertidig ansatt 12 46,2 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE BARNEHAGE

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE BARNEHAGE Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE BARNEHAGE Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/14 Sak 7/14 Sak 8/14 REFERATSAKER VALG AV REPRESENTANT FRA AMU TIL

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 Dato 07.07.2011 11.49 Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 50,0 % Midlertidig ansatt 11 45,8 % Student 0 0,0 %

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør kvalitet og pasientsikkerhet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2012 SAK 29/2013 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2012 Forslag

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015

Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Arkivsaknr: 2015/1901 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE HJEMMETJENESTE OG BOLIGER

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE HJEMMETJENESTE OG BOLIGER Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE HJEMMETJENESTE OG BOLIGER Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant

Detaljer

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10.

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 10. TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport fra vernerunde på TIKsenteret 10. oktober 20 Deltakere på vernerunden: Helge Ryggvik (verneombud) og Anne Cathrine

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 24. april 2014 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2013 SAK 25/2014 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2013 Forslag

Detaljer

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn

Detaljert Risikorapport Status Dato Risikoområde Opprettet av Ansvarlig HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: Sted: Mål / hensikt Bakgrunn ID 201 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 18.12.2015 Opprettet av Vurdering startet 18.12.2015 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.12.2015 Avsluttet HMS - utdanningsavdelinga Gyldig i perioden: 12/18/2015-12/31/2017

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT

Detaljer

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret Universitetssykehuset Nord Norge HF Prosjektorganisasjonen

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Sted/dato Forbedringsområder Tiltak Ansvarlig Frist Evaluering RMN 1 Sikkerhetskultur Gjennomført møte med oppfølging av undersøkelsen (få tilstede).

Detaljer

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 avnelapp Barnets navnelapp Dato: Sykepleier som utførte samtalen: Pasientansvarlig lege: Pasientansvarlig sykepleier: FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 Hensikt: Deltakere: Sted: Tidspunkt: Skape

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Rapport fra tilsynsbesøki bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke Virkeområde: Det skal føres tilsyn med bydelens hjemmetjeneste

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator:

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Skriv maks 5 sider. Legg ved oppdatert kontaktliste for sykehuset. Dato Første klovnedag 05.01.2016 Siste klovnedag 13.12.2016

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE

TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE TILTAKSPLAN ETTER VERNERUNDE Vernerunde 24. januar 2013 Det medisinske fakultetssekretariat, 2. etasje Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo I tiltaksplanen er det kun satt opp tiltak for forhold

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Tilsyn - SYKEHUSET INNLANDET HF

Tilsyn - SYKEHUSET INNLANDET HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 26.10.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER IVAR FAGERNES, TLF. 95155179 SYKEHUSET INNLANDET HF v/administrerende direktør Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tilsyn

Detaljer

- 1 - LÆRERARBEIDSPLASSEN FRA KAOS TIL KONTROLL EN VEILEDNING TIL BRUK I FORBEDRINGSARBEIDET VED UTFORMING AV LÆRERARBEIDSPLASSEN

- 1 - LÆRERARBEIDSPLASSEN FRA KAOS TIL KONTROLL EN VEILEDNING TIL BRUK I FORBEDRINGSARBEIDET VED UTFORMING AV LÆRERARBEIDSPLASSEN - 1 - LÆRERARBEIDSPLASSEN FRA KAOS TIL KONTROLL EN VEILEDNING TIL BRUK I FORBEDRINGSARBEIDET VED UTFORMING AV LÆRERARBEIDSPLASSEN ARBEIDSMILJØAVDELINGEN 2009 - 2 - FORORD Denne veiledningen er kommet i

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato :

Saks- og dokumentnr. i ephorte: 2015/8212 Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm Dato : Side : 1 av 6 Utarbeidet av: HMS-koordinator Kari Hegerstrøm : 22.06.2015 Enhet: Institutt for privatrett : 16.09.2015 Verneområde: DM 2. og 3. et (ikke lesesaler i DMØ), DN 4. et (SERI inkl lesesaler),

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

HMS-PLAN 2012 BARN- OG UNGE sektoren

HMS-PLAN 2012 BARN- OG UNGE sektoren HMS-PLAN 2012 BARN- OG UNGE sektoren HANDLINGSPLAN HMS BARN OG UNGE SEKTOREN 1 1. FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan Forskrift om systematisk helse-,miljø- og sikkeretsarbeid

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for

Detaljer

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit

Presentasjon a v av R OE ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein E eg Eeg og sykepleier Hilde K ristin Kristin Tveit Presentasjon av ROE respiratorisk overvåkningsenhet Lungesykepleier Øystein Eeg og sykepleier Hilde Kristin Tveit Bakgrunn Lungeavdelingen 2002: Lunge post 1 og 3 Lunge post 1 : - 22 sengeplasser -pasientgruppe:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 22.

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rapport fra vernerunde på TIK-senteret 22. Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Rapport fra vernerunde på TIKsenteret 22. mai 2013 Deltakere på vernerunden: Mesut Kasikci (teknisk avdeling), Hege Rudi Standal

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011

Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Avvik Faggruppe Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Nr./år/ 1/07/RMM 2/07/NR 3/07/VO 4/07/HS 5/07/SSKS Avvik 1: Ikke på fremmøtelister for leger som har deltatt på obligatorisk kurs

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF 15.08. Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer

Rapport etter HMS risikoanalyse

Rapport etter HMS risikoanalyse Naturhistorisk museum Administrasjonen Postboks 1172 Blindern Hovedgården Telefon: 22 85 17 04 Telefaks: 22 85 18 32 Epost: krenar.badivuku@nhm.uio.no Nettadresse: www.nhm.uio.no Rapport etter HMS risikoanalyse

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer