HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER HF JUNI 2015

2 2

3 Barne- og ungdomsklinikken, Barnepoliklinikken Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi 1 Plassforhold og bygningsmessige forhold: Små rom som er lite egnet til tverrfaglige kontroller. Sykepleierkontoret er trangt og inneklimaet er dårlig når 4 personer jobber der samtidig, og telefoner skaper uro og det er vanskelig å konsentrere seg om arbeidet. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Fordeling av oppgaver ift ressurser: Ikke samsvar mellom økende arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser. Samarbeid-medvirkning Tilstedelister minimum 3 måneder frem i tid. Sykepleiekontoret gjøres om til undersøkelsesrom. Sykepleierkontoret flyttes til ekspedisjonens nåværende lokaler. Ved nye prosjekter; tildele ressurser til arbeidet, slik at en har tilstrekkelig personell. Sørge for at «spesialpasienter» (PH-pas, BT ktr, blr.pr fra veneport m.m) ikke kommer samtidig til spl. Tilstrebe tilstedelister for lengre perioder, min. 3 måneder. Kostnad ombygging av us rom Kostnad av en sykepleierstill ing. Evt midlertidige prosjektmidle r Avdelingsle delsen BK må organisere flytting internt. Ombygging- Eiendomsav delingen. Divisjonsdirektør Avdelingssykepleie r Kontorfagleder verneombud 3 Ikke behov for ombygging, kun hjelp til flytting av pulter, PC, printer, skap. Psykososialt arb. miljø er bra, men det er viktig å ha fokus på dette likevel. Samarbeid mellom leger/spl. Ved pol. kl. fungerer stort sett greit. Godkjente tilstedelister lenger frem i tid, min 3 måneder må tilstrebes. Barnepol. har 7 sykepleier årsverk, og er sårbare i forhold til fravær/kurs/permisjoner i sykepleiergruppen. Vi blir mindre fleksible, og det er vanskelig å si ja til nye arbeidsoppgaver. Vi må ofte ta stilling til nye oppgaver, som ønskes tillagt poliklinikken. Sykepleierne har egne konsultasjonstimer med ulike pasient grupper. Innen gastro/enurese har vi ikke nok ressurser.

4 4 Lærings- og mestringssenteret ønsker vår deltakelse mer enn vi har kapasitet til. Her kreves planlegging, gjennomføring, og tid til evaluering av kurs/dagssamlinger. Sjekkliste 6 Inneklima/støy/belysning/lokaler Vanskelig å regulere romtemperatur kald trekk fra vindusventiler Spesielt dårlig ventilasjon fra stellerom som er uten vindu. Slitasje og behov for generell oppussing. Mangler lagerplass til medisinsk utstyr fører til lagring av medisinsk utstyr i utgang/ rømningsvei fra auditoriet For liten plass på Allergologisk pol.kl. til medisinsk teknisk utstyr/testing. Sjekkliste 7 Smittevern Uegnede rom for håndtering av pasienter med MRSA, Klebsiella og annen smitte Eiendomsavdelingen Drift og vedlikeholdsavdelingen må få beskjed Utvide med et legekontor/us.rom. Flytte sykepleierkontoret til barneekspedisjonen og omgjøre det kontoret til pasient us-rom Så langt som mulig må pasienter med smitte komme til poliklinikk når de er friskmeldte, i alle fall være siste Eiendomsav delingen HMS er eget punkt på hvert Personalmøte. Her blir også avviksmeldinger fra Synergi referert. Meldekulturen kan fortsatt bedres. Medarbeidersamtaler gjennomføres hver vår. Vernerunde gjennomføres x 1 pr. mnd. Dokumenteres i egen perm. Fortsatt vanskelig med jevn temperatur i rom kald trekk fra vindusventiler. Luftkvaliteten må bli bedre. Behov for nytt ventilasjonsanlegg. Spesielt dårlig ventilasjon på stellerommet. Flere undersøkelsesrom har fortsatt behov for oppussing. Når lager på 3D blir satt i stand må en se om det kan være lagringsplass for dette utstyret. Vansker med behandling av smittepasienter, spesielt MRSA-pas.

5 5 pasient på listen. Følge gjeldende smitte- rutine ved behandling av smittepasienter. Sjekkliste 8 Vold og trusler Lett adgang til BP fra inngang 5 Dører låses kl 1530 Ved evt hendelse tas denne opp i personalgruppen Sjekkliste Ytre Miljø Sortering og emballering iht avfallsplan, forurensende utslipp mm Sortering etter gjeldende retningslinjer, Alle ansatte har tatt e- læringsprogrammet for ytre miljø. Barnepoliklinikken har ikke egnet rom for smittepasienter. Personalet får tilbud om Influensavaksine gjeldende sesong. Avd. spl. refererer aktuelle saker fra hygienemøter. Sjelden at det oppstår truende situasjoner. Rutiner for hvordan man skal opptre gjennomgås ved behov. Barne- og ungdomsklinikken, Nyfødtintensiv 3D

6 Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi 1 Plassforhold: - Utilstrekkelig areal til å arbeide i gode arbeidsstillinger ved fullt pasientbelegg grunnet i plasskrevende medisinsk teknisk utstyr, annen innredning og behov for at to foreldre er til stede. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering - Dårlige arbeidsstillinger ved f.eks. ammeveil - Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe ift forbedring av arealsituasjonen på tvers av divisjoner. - Omfordeling av pasienter til 4D, barsel og NAST i større grad - Mer fokus på arbeidsstillinger og bruk av små krakker/stoler med rygg og hjul når man ammeveileder ( ).. Stadig økt behandlingstilbud til immature - og kritisk syke mature nyfødte, øker mengde apparatur og størrelse som gjør avdelingen svært «trangbodd» pga. større kuvøser, lyskasser, respiratorer, Cpap/Bipap, NOapparatur, CFM-registrator, kjøleapparat, iv-sprøyter på stativ. I tillegg plass til personell, foreldre, evt. søsken i skolealder og «nære» besøkende. - Svært trang avdeling vanskeliggjør ansattes behov for faglige drøftinger ved pleie av barn med komplekst sykdomsbilde og pleietyngde, pga. risiko for brudd på taushetsbelagte opplysninger - Risiko for belastningsskader hos ansatte pga. fare for feilstillinger - vedtak for utvidelse 2012/13 ikke gjennomført 6 - For få pc er/dataarbeidsplasser (2013 -> 2015). - Behov for bedret kapasitet på pc er (2013 -> 2015). Flere pc er tilgjengelig i vaktskiftet Behov for flere pc-er på NAST-kontor (2013; gjeldende fremdeles) kroner for arbeidsben ker + ekstra hvis bestilling av stoler (ca i hud 5512 i kunstskinn HMS-avd. ved ergoterapeut har gjort vurdering i fht pc`er. Kun 4 pc er tilgjengelig; 3 av dem dårlige arbeidsplasser. Representant fra «Magnar Eikeland A/S» har vært på befaring og tatt mål for «dypere» benk (for plass til både perm og tastatur ved administrativt pasientarbeid) med «hev/senk»-funksjon, for

7 7 Solavskjerming på seng og isolat mangler (2012 -> 2014). Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Organisatoriske forhold: 1. Nødvendig opplæring ved endring av arbeidssituasjon/arbeidsoppgave 2. Fordeling i fht ressurser 4. HMS tema på personalmøte 5. Kjenner til ulykkes og helsefare knyttet til egen arbeidssituasjon 5. Kjenner avdelingens HMS - mål og - handlingsplaner 6. Melding av ansattskader og HMS - avvik/uønskede hendelser Samsvar mellom oppgaver og ressurser: - Tiltakende økt avansert behandling uten økt bemanning (ble i sin tid lovet 11 stillinger (2005?) => fikk 6?. De resterende stillingene er enda ikke tildelt.) - Dagens grunnbemanning med 8 stk. på ubekvemme vakter, står ikke i fht pasientgruppens økende kompleksitet og kunnskaper om ekstreme prematures behov for «handle-care» i fht antall tilgjengelige ). Har gått hull på noen av de gamle stolene => uhygienisk. optimale arbeidsforhold både ved pc-benk og ved stående modul. Skal få stol i skinn til utprøving Skal få noen pc er i 24 tommers størrelse (?) på «støttearm» ved noen intensivplasser for å kunne dokumentere «bedside» barn med behov for «fastvakt» (intensivbarn på Cpap/Bipap/respirator) evt. andre forhold. - Avd.spl. har meldt behov til Eiendomsavd.(2012). Dette tiltaket må gjentakes da rommene fremdeles er uten solskjerming (2014) 1-3.Endring av arbeidsoppgaver tas opp i fellessamlinger og ukenytt HMS agenda på personalmøter, - Unngå overbelegg ved tidligst mulig utskrivning av pasienter hjem/ NAST, evt. Pasienthotell ( > 2015). - Overføre til 4D ( ). - Evt. overføring (mor hvis tilstand tilsier en slik løsning) til andre sykehus ved overbelegg(2012 -> 2015)). - Leie inn riktig kompetanse ved 1-3. Avd.ledelse og alle ansatte på 3D 4-6. Avd.ledelse, Verneombud, og ansatte på 3D Kommentar: «Når vi fikk calling var det for lite opplæring». For ofte for dårlig bemanning. Ofte skjev fordeling av R- kyndig. Men jevnere nå i årsturnus. Bedre informasjon om temaet gjennom økt HMS-satsing på personalmøter Noen kommentarer: skriver ikke avvik på overtid! Spesielt sårbart i helger og høytider ( ). Øke opp bemanning iht. nasjonal plan. Nyfødtintensiv har hatt god avlastning ved flytting av pasienter til 4D ( og 2015?) og at flere får være på Barsel med mor. Dersom mulig; benytte personal

8 ressurser for å få dekket sitt behov for observasjon, pleie og behandling behov og i størst mulig overenskomst med budsjett ( ). - Øke bemanning i forhold til økende kompleksitet i pasientgruppen. - Bakvakt benyttes dersom akutte situasjoner kan - eller oppstå(r) (2012 -> 2015). - Egne nattevaktsstillinger - Økt samarbeid på tvers av I/I og I/S når noen har bedre kapasitet enn andre: «sammen kommer vi i mål» (se - /hjelpe hverandre) - Prosjekt 2015 hvor en ser på fordeling av ressurser innad i BUK - Nyfødtintensiv må vurdere hvordan en bruker egne ressurser ift årsplan, pasienter i NAST og Hjemmesykehus. 8 ressurser fra 3E og 4D, kveld/natt og helger (muligens ikke mulig i sommerhalvåret når 3E og 4D slås sammen?). Sjekkliste 3 Inkluderende arbeidsliv God sykefraværsoppfølging mens tilrettelegging må bedres (2013 «gult»). - Seniorstillinger må vurderes ut fra hensyn til drift, spesielt på en intensivavdeling. Tilrettelegge i den grad det er mulig med tanke på drift. Avdelings ledelse Sjekkliste 4 Kjemikalier Lite kjennskap til stoffkartoteket Sjekkliste 6 Inneklima/støy/belysning/lokaler Tett luft i avdelingen, spesielt på vår - og sommerhalvåret (2014). Vise ansatte hvor dette kartoteket finnes på intranett. Det er tatt 1 måling. Nødvendig med målinger også om sommeren og større belegg og utstyr i bruk. Avd.leder/V erneombud i samarbeid med yrkeshygieni Fremdeles aktuelt Da forrige måling ble gjort i vinter, var det 0 C ute, få pasienter og foreldre, lite med.tekn. utstyr og få personale.

9 Sjekkliste 7 Smittevern For lite areal i forhold til antall pasienter og økende foreldreinvolvering/besøkende, økende grad av medisinsk teknisk utstyr i fht økende kompleksitet i pasientbehandling og dertil arbeidsoppgaver ( ). - «Trangboddhet» medfører økt smittefare ( ). - For dårlig isoleringsmuligheter fysisk og personalmessig ( ). - Noe personavhengig hvordan isolering håndteres. - Litt personavhengig hvordan hygieniske prinsipper i fht klokker/ringer til foreldre/besøkende praktiseres (fremdeles) samt øredobber og lengde på negler hos ansatte ( ). - En del løse ledninger fra pc er (bl.a.), på gulvene, både i avdelingen og på isolat - Videreføre gode hygienerutiner og god informasjon til foreldre om håndhygiene og klokker/ringer ( ). - Unngå overbelegg i den grad det er mulig ved å overflytte og skrive ut flest mulige pasienter. - Innkjøp av overvåkningsutstyr som muliggjør at sykere barn kan være hos foreldre på foreldrerom; «sentral» (2012; hvor står dette nå i 2015?). - Prosjektgruppe vedrørende areal vil vurdere tilførsel av areal. - Mer fokus på hygiene i avdelingen - Flere bokser tilgjengelig med stikkende/skjærende avfall? ( ). Kun et WC for foreldre - Vanskelig å opprettholde gode smitterutiner for mødre med smitte. Sjekkliste 8 Vold og trusler ker Astrid Porten, ila sommeren Avd ledelse Alle ansatte Hygienekont akt 9 Sommeren 2013 med svært full avd. med høy bruk av varmeavgivende med.tekn. utstyr, mange foreldre, personell og svært varmt ute, var det veldig dårlig luftkvalitet for de ansatte ifølge verneombud. Alle har et ansvar for å gjennomføre god hygiene og informere og påse at foreldre får tilstrekkelig opplæring ( ). En må utbedre lokaler da det vil ta noen år før hovedutbedring starter ( ).Proskjektgruppe opprettespå tvers av divisjoner for å funne midlertidige løsninger Hygienekontakt i vdelingen må sørge for god informasjon ift ansatte og foreldre. Behov for flere bad/wc, men det krever ombygging i eksisterende lokaler ( ). Isolatet har fått WC der dekontaminator stod (2012). Ved spesielle situasjoner benytt hotellrom til foreldre ( ).

10 10 Kan være et problem ved foreldre med rusproblemer Sjekkliste 10 Brannvern Risiko for forsinket evakuering ved evt. brann: - Mye utstyr som står langs veggene på begge sider i gang fremdeles begrenset med lagringsplass (benytter av og til isolat når det er ledig). - Kaffetraktere står lenge på om gangen - Ved nesten full avdeling og enerom er i bruk, er det svært trange forhold ved mulig behov for evakuering Sjekkliste Ytre Miljø Mangler fortsatt ansatte som ikke har gjennomført e-læringsprogrammet om ytre miljø. Opplæring i rutiner ved vold/trusler - Unngå å sette vogner, kuvøser og annet framfor nødutganger og brannslukningsapparater. - Kjøpe tidsbryter til kaffetraktere - Brannverngjennomganger. Informasjon på personalmøtet om sertifisering av SUS som et grønt sykehus og behov for forbedring i fht kildesortering. Avd. spl legger til rette for at obligatoriske kurs blir gjennomførte. Informasjon om divisjonen målsetting og handlingsplan for ytre miljømål oppnås Avd spl Seksjons overlege Avdelingsle delse og ansatte har selv ansvar for å ta kurset Ta kontakt med Psykiatrisk divisjonfor kurs i håndtering av voldelige foreldre. Avdelingsspl 3E vil redusere antall vogner som står i korridoren slik at de ikke forhindrer tilganger og nødutganger.

11 Barne- og ungdomsklinikken, 3E Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 1. Ergonomi Data-arbeidsplasser på vaktrom: Sette opp punktbelysning Dårlig belysning utbedret Arbeidsstillinger Gamle grindsenger som er tunge å regulere fører til uriktige arbeidsstillinger De nye junior sengene er ikke helt optimale. Sengegavlen blir til «tak», og for lav for store barn når de sitter i senga Databord som kan reguleres til ståhøyde Formidle behov til sengesentralen Skrive synergimelding til sengesentralen-merke senger Avd spl sjekker rutiner ved sengesentralen Nytt databord i passe høyde 11 Lysrør er skiftet og forholdene Fortsatt behov for utskiftning av senger Meldt til sengesentralen Avventes Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Samsvar oppgaver-ressurser: Fordeling av arbeidsoppgaver iht ressurser: Håndtering av overbelegg og samtidighetssituasjoner - - Samarbeid mellom 4D-3E -3D ift bemanning - Ønskelig med beredskapsavtale i høysesong - Daglige samarbeidsmøter mellom 3E-4D for å utnytte ressursene på best mulig måte. - Øke opp stillingsstørrelser til de som ønsker det i «høysesong» - Benytte studentavtaler. Minimum 3 avtaler - Økt bruk av pasienthotellet Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning / arbeidslokaler Fjerne badekar på 313 og 314 Er i planen ifm utbygging Leselamper til veggpanel Sende behovsmelding tilservice avd Spesielt vanskelig å være tilstrekkelig bemannet i desjan-febr-mars da det er flest pasienter. Tiltaksplan for pasienttopper foreligger og gjennomgås på personalmøte i god tid før høysesong. Fortsettes Skulle vært utført ifm utvidet aldersgrense. Videreføres Undersøkelseslamper på poliklinikk og behandlingsrom Medisinrom er for lite og trenger oppussing. Priser er innhentet Avventes til vi finner egnede lamper

12 12 Male vegger og ny innredning Ny innredning på behandlingsrom Flere knagger og delt side på rom uten sluse for ren/uren side Bedre system for smittefrakker Vurdere evnt flytting av medisinrom Priser fra Stål og Stil ifm behl rom er innhentet Oppheng kjøpt til alle rom Pris på oppgradering av us/mottaksrom er innhentet. Vil bli utført sommeren 2015 Henges opp i løpet av vår/sommer Vognene i gangen sperrer for Inngang 3D og brannslukningsapp Tungt å kjøre senger og laboratorietraller via dør til onkologisk og poliklinisk del Trenger snoråpner til dører. Renhold: Behov for utvask av pasientrom etter kl 1800 Støy: Høyt støynivå på vaktrom pga høy stemmebruk og for lite areal i forhold til antall ansatte. Sjekkliste 9 Elektromedisinsk utstyr Dokumentasjon opplæring: EQS Pasientreiser DIPS Behandlingsplaner MTU Obligatoriske kurs Sjekkliste 10: Brannvern Brannøvelse på sengepost: Brannøvelse på post og egenkontroll for alle er ikke gjennomført. Behov for lagerrom/lagringsplass Kaste «gamle» Installere elektronisk døråpner Ca Videreføres Tilføre fler renholdstimer Påpeke stemmebruk og minne om dette jevnlig. Følges opp via kompetanseportalen av leder. - Gjennomføre brannøvelser for alle, dvs over flere dager. - Praktisk brannøvelse x1 pr år - Praktisk brannkurs for nyansatte - Alle ansatte har gjennomgang av Brannansvar lig og verneombud Pga kontinuerlig akutt drift har nedvask ikke blitt gjennomført på flere år. Avdelingsspl/ass. avd.spl må melde behov til renhold. Utføres sommeren 2015

13 13 Sjekkliste 11 Ytre miljø Ikke alle har gjennomført e-læringskurs brannvernskjema Informere om SUS og divisjonens målsetting Legge forholdene til rette slik at kurs kan tas. Redusere papirutskrifter Fokus på kildesortering Avdelingsspl Alle Sjekkliste 12 Sikring Skylleromsdør står åpen Dørpumpe Avd spl Barne- og ungdomsklinikken, Tverrfaglig gruppe Barne- og ungdomsklinikken, Kontorfaglig gruppe Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler For liten lagringsplass Mulig å låne lagerplass i kjeller? Vurdere hvor mye en skal lagre. Prioritering Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlig plass på «Ole Brumm» blodprøvetakingsrommet. Behov for bedre fysiske forhold ved blodprøvetaking Rydde bort unødvendig utstyr Armstøtte på hjul

14 14 Barne- og ungdomsklinikken, 4D Prioritering Sjekkliste 1. Ergonomi Arbeidsplass, arbeidsutstyr og inventar: Dårlige data arbeidsplasser. Arealet på vaktrommet er for lite ift behov for pc`er Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ evaluering Sjekkliste 2 Psykososialt arbeidsmiljø Samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser Endring av pasientaktivitet og mer dagbehandling, polikliniske pasienter på post fører til økt arbeidspress spesielt på dagvakt. Eget arbeidsrom for leger sentralt i avdelingen Omgjøre bruk av pause og arbeidsvaktrom. Innrede pauserom til pleietjenesten og rom innfor til leger. Opprette lokalt prosjekt hvor en ser på arbeidsoppgaver og aktivitet ift bemanning og organisering. Arbeidsmiljøkartlegging Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlig ventilasjon på arbeidsvaktrommet Bytte vaktrom og pauserom slik at det blir mulig å lufte. Vanskelig å overholde taushetsplikt på Sette inn dør nåværende vaktrom Lite medisinrom Utvides ved å ta i bruk nærliggende rom. Lite og trangt pauserom Bytte med arbeidsvaktrom Rive vegg Sjekkliste 10 Brannvern Deltagelse for alle på brannøvelse Målet er at alle skal delta på brannøvelse-ha brannøvelse flere ganger og gjennomgang av avdelingsvise planer. Kostnad av kontakter og pc punkter Kostnad å flytte dør Kostnad > Kostnad rive vegg og flytte dør. avdelingsled elsen Eiendoms avd Eiendoms avd Avdspl og ass avd spl

15 Barne- og ungdomsklinikken, Leger Prioritering Sjekkliste 2 Psykosialt arbeidsmiljø Høy arbeidsbelastning i vinterhalvåret på 3E og jevnlig på 4D og 3D. Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Kommentarer/ Evaluering Manglende medarbeidersamtaler Mangler medarbeidersamtaler Sjekkliste 6 Inneklima / støy / belysning/ arbeidslokaler Dårlige arbeidsrom for leger 4D Flytte rom Dårlige stoler for leger 3E Kjøpe inn stoler Mangler tilstrekkelig kontorplasser for overleger nær BUK Mangler hvilerom for bakvakt ved Nyfødtintensiv. Behov for å være tilstede ved dårlige barn. Sjekkliste 10 Brannvern Vil bli ansatt ny overlege i september 15. I tillegg ansettes det to leger i deltidsstillinger fra august for dekning av forskning og tilrettelagte reduserte stillinger. Ledere har medarbeidersamtaler med leger som de har personalansvar for. Avdelings sjef Seksjons overleger Seksjons overleger avdelings sjef Avd.spl. Dette må prioriteres høyt. 15 Nytt arbeidsrom for leger 4D med tre pc-er er tatt i bruk. I sammenslåingsperioden er det planlagt å ta i bruk pasientrom 415. Kontorrom i adm bygget 4. etg Avd sjef Det er ikke mulig å få til flere kontorer nært sengeposter. I henhold til SUS plan for kontorplasser kan det flyttes. Dvs når leger har adm dager må de bruke kontorer i adm bygget. Benytte andre ledige rom, evt hotellrom ved behov. 2 Manglende brannøvelse for legene Leger skal delta på øvelse på de postene de tilhører når det utføres brannøvelse. Sjekkliste 11 Ytre Miljø Brannvernleder gjennomgår brannfilm mm på et onsdagsmøte. De legene som ikke er til stede må selv sørge for å melde seg på brannkurs eller ta brannvern e- læringsprogram Avd sjef Brann ansvarlige på seksjonen Kostnaden for en ombygging er for høy til at det blir prioritert. Koordinere dette bedre slik at flest mulig gjennomgår øvelse.

16 16 Ikke alle ansatte har gjennomført e-læringskurs i ytre miljø. - Informere ansatte om divisjonens målsetting for ytre miljø. - Ledere sørger for at ansatte tar e- lærigskurset i ytre miljø - Fokus på å redusere papirutskrifter - Fokus på kildesortering og legge til rette for dette. Avd spl Alle ansatte

17 17 HMS-HANDLINGSPLAN YTRE MILJØ Divisjon/avd./post/seksjon:Barne- og ungdomsklinikken År:2015 Leder: Kari Gjeraldstveit Verneombud:Rakel Elin Angelsen/3D, Janne Galta/ 3E, Glenn Frode Vanglo / 4D, Anette Nagel / Kontorfaglig tjeneste. Overordnet målsetning Delmål divisjon/delmål avdeling Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Redusere forbruket av kopipapir med 20 % innen utgangen av 2016 Redusere kopipapir i henhold til SUS mål med 20 % innen utgangen av Informere ansatte om Barne- og ungdomsklinikkens målsetting om å redusere forbruket av kopipapir 20 % Alle ansatte Øke andelen kildesortert avfall med 2 % årlig Kildesorteringsandelen økes med 2 % Alle ansatte Redusere CO2 utslipp Bruke sykkel eller felles transportmuligheter når det lar seg gjøre. Informere om haiketorget på intranett. Alle ansatte

18 Sannsynlighet 18 Svært stor 5 Stor 4 Moderat 3 Liten 2 Svært liten 1 Ubetydelig 1 Lav 2 Konsekvens Moderat 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig/kritisk 5 Risikovurderingen gjelder: For hvert risikoelement gjøres følgende: Skriv inn risikoelementet i tabellen Vurder sannsynlighet for at risikoelementet inntreffer og hvilken konsekvens dette får. Sett kryss i matrisen. Multipliser tallene og før resultatet inn i tabellen Arbeid og forhold som kan medføre risiko (risikoelement) NyfødtIntensiv Utilstrekkelig areal rundt den enkelte pasient og behov for utstyrsplass. Areal ut fra normtall (Nasjonal plan for nyfødtmedisin utgitt i 2001 Statens helsetilsyn) 18 m 2 til Sannsynlighet (1-5) Konsekvens (1-5) Risiko (Sannsynlighet x konsekvens) Tiltak Ansvar Prioritet/Frist rød For lite areal på sengestuene til plantall og ved flere dårlige pasienter samtidig. Flere pasient-foreldrerom med overvåkningsmulighet. Det er avsatt ressurser til overvåkningsenhet. Har kun et bad/wc til foreldre, som også deles med 3E. SUS ledelse, 1

19 19 intensiv seng, 12 m 2 til intermediærseng og pleieseng 8 m 2. og i henhold til plantall og demografisk utvikling. Få og små pasientforeldrerom, trenger flere rom med bad/wc. Avdelingen har kun et bad/wc til foreldre. Liten lagringsplass til MTU Mangler garderobeskap til foreldre av hygiensiske årsaker / smittevern Liten plass til Melkebanken. Mangler elektronisk døråpner til onkologisk og poliklinisk del /3E gjør det svært tungt å håndtere senger mellom korridorene. Ekstra belastende for ansatte med fare for belastningsskader. Størrelsen på medisinrom er ikke i samsvar med behov. Gjelder både 3E og 4D. Lege-hvilerom i 3. etg har tilfredsstillende sovemuligheter for bakvakt og tertiærvakt. Rommet kan deles i to slik at det er plass til bakvakt og tertiærvakt som ofte har behov for å være til stede ved dårlige Fortsatt for liten lagringsplass til tross for noe utbedring. Arealutredningsgruppe er igangsatt for å vurdere muligheter på sykehuset Våland Dette kan for noen være ekstra tungt, også tungt for lab. Ansatte. Elektronisk døråpner kostet for et par siden ca /stk Det kan i verste fall føre til forsinkelser og feil i legemiddeladministrasjon. Dette ble ansett for å være en dyr kostnad på eget budsjett. I dag benyttes hotellrom eller ledig rom i BUK. Avdelingssjef Eiendomsavd Avd sjef Divisjonsdir Eiendomsavd

20 20 pasienter på Nyfødt. For få kontorer til leger nært klinikken Åpent vaktarbeidsrom 4D gjør det vanskelig å overholde taushetsplikten. Flytte dør slik at rommet kan stenges for pårørende/pasienter når en har telefoner og rapporter. Ofte lite samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Gjelder spesielt for overleger 4D og 3D, og for pleiepersonell Nyfødtintensiv. Dette kan føre til ekstra belastning for ansatte og et dårligere pasienttilbud Kontorplasser er klar til bruk i adm bygget 4. etg. I tillegg vil det som regel være ledige plasser på LIS kontoret eller på andre kontorer Arbeidsrommet er lite funksjonelt slik det er utformet Bedre organisering av arbeidsoppgaver slik at belastningen for leger-4d blir forbedret. Utdanne flere spesialister i nyfødtmedisin planlegges til høsten og nyåret. Tre overleger kommer tilbake fra sv sk perm til neste år, og det vil også bedre situasjonen på 3D. Det ansettes to leger i 20 % og 50 % som er ledige for å avhjelpe arbeidsbelastningen. Planlegge og organisere legenes kurs og tjenestereiser bedre. Forbedringsprosjekt 4D vil se på bruk av pleieressurser for å se på forbedringer ift organisering av drift 4D. Avd sjef

21 21 HMS HANDLINGSPLAN TIL INTERN SERVICE, FOR 2016 Hele Avdeling Barneklinikken 1 Behov for oppussing-maling av vegger på lagerrom på 3E, 4D, kontorer BP. Utbedring av lys i tak. 3D 1 Behov for tilførsel av areal og flere pasient og foreldretrom. Behov for ombygging av kontorer til foreldre-pasientrom i korridor mot 3E Utsatt og ny arealutredningsgruppe er nylig startet Arbeid er påbegynt. Fortsatt gjenstår legekontorer Barnepol, lagerrom SUS, Eiendomsavd. SUS arealplangruppe arbeider med langsiktig plan for oppgradering av hele sykehuset på Våland. Planleggingsarbeidet er påbegynt. SUS, Eiendomsavd. I forbindelse med smitteutbrudd ved Klebsiella ESBL i 2009 ble arealsituasjonen påpekt. Det trengs flere dusj og WC ifm omgjøring av kontorer til pasientareal. Behov for utbedring av Melkebank Utført Barnepoliklinikken 1 Ergonomi/belysning: Dårlig belysning på legekontorene på barnepoliklinikken, korridor /venterom. 1 Oppussing av legekontorerundersøkelsesrom 4D 1 Utvidelse v medisinrom ved ombygging flytte vegg inn i lagerrom. 1 Ombygging av arbeidsvaktrom 4D ved å flytte dør og rive vegg. Slik det er nå er det vanskelig å overholde taushetsplikten. 3E 1 Snoråpner til dør i korridor til onkologisk og poliklinisk del 1 Mangler leselamper i veggpanel over sengene. Bruke lagerrom til å samle fryseskap/kjøleskap til melkebank i forbindelse med flytting av lager til 1. etg. Melde behov til Eiendomsavd. Utbedring av lagerrom slik at fryseskap kan settes inn på et rom. SUS vedlikeholds budsjett? BK SUS, Eiendomsavd. Bytter om på interne lagerrom og får utbedret melkebanken. Avdelingssykepleier må melde til eiendomsavd. Behovsmelding til Eiendomsavd. «SUS, Eiendomsavd. Malingsslitte vegger på kontorer. - Kr ? Behov for at flere blander medisiner samtidig. Rommet er for lite til at flere kan blande medisiner samtidig. -? Installere elektronisk døråpnere Ca per stk SUS Eiendomsavd./ Avdeling Barneklinikken Tungt å kjøre senger / laboratorietraller via dør til onkologisk og poliklinisk del. Innkjøp fra eiendomsavdelingen Kostnad? Eiendomsavdelingen Dette er nødvendig for å kunne gi medisiner til barn på nattestid.

22 22 1 Utføres nå Vanskelig å holde lommelykt og samtidig gi medisiner.(kan bruke hodelykt) Skifte ut skap på mottaksrom Kostnad Eiendomsavd? Tungt å få tak i nødvendig medisinsk utstyr og skapdører som står i veien i akutte pasientsituasjoner. Det er innhentet pris hos ekstern leverandør.

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer

VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes

VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes Vedlagt: 1 A Bemanningsplan 1 B Konsekvensanalyser 1 C Handlingsplan 1 D Høringsuttalelse vedrørende handlingsplan for intensivmed. fra legene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer