Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen."

Transkript

1 Bøleråsen barnehage Årsplan for Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Utelek og aktiviteter i naturen er en viktig del av vår hverdag. Positive, engasjerte og tilstedeværende voksne. En liten, åpen og oversiktlig barnehage med plass til 50 barn.

2 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Bøleråsen barnehage! Vi gleder oss til å starte på et nytt år i barnehagen sammen med gamle og nye barn og foreldre. Alt arbeid i barnehagen har utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med syv fagområder. Det er fire kjernebegreper i Loven og Rammeplanen som er styrende for arbeidet vårt. OMSORG, LEK, LÆRING og DANNING. Vi skal ivareta barnas behov for trygghet samtidig som vi skal arbeide for å fremme barnas utvikling. Forrige barnehageår jobbet barnehagen systematisk med lek og det fysiske leke- og læringsmiljøet på avdelingene. «Barns trivsel- voksnes ansvar» var satsingsområdet i kompetanseutviklingen av personalet. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med språkstimulering og utvikling av et godt språkmiljø. Gjennom fokus på disse områdene ser vi at leken har fått gode vilkår i barnehagen. Vi legger stor vekt på fokustid i lekegruppene på formiddagen, da vi deler barna i små lekegrupper sammen med en voksen. Vi ser at endringer personalet gjør i avdelingens leke- og læringsmiljø påvirker barna. Barna oppdager miljøet rundt dem på nytt, og leken og lekens innhold forandrer seg. Personalet har jobbet mye med sin væremåte i leken, hvordan de kan bidra for å berike leken og hvordan de kan lede sin barnegruppe for å fremme lek, vennskap og godt sosialt samspill. Gjennom bruk av praksisfortellinger og refleksjon er vi blitt mer bevisst egne holdninger og væremåter i samspill med barn. Personalet i barnehagen er stabilt, det gir oss et godt utgangspunkt for en god drift av barnehagen. Etter mange år med de samme ansatte på samme avdeling skal fire ansatte rullere fra nytt barnehageår. Alle avdelingene vil få nye kollegaer å samarbeide med, noe som forhåpentligvis vil være inspirerende og gi barnehagen en videre god utvikling. Vi ønsker tilbakemeldinger og et nært samarbeid med foreldrene for å gi et best mulig tilbud til barna. Foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg ble i juni orientert om innholdet i denne årsplanen. Jeg ønsker alle et godt barnehageår i Bøleråsen barnehage. Bøleråsen Kirsten Loland/Styrer

3 2 BØLERÅSENSANGEN Opp den bratte bakken Nesten helt på topp Ligger det et koselig hus Hvor vi stopper opp Og vi går inn i gjennom porten Og starter en ny dag Mange barn og voksne Mennesker i lag Ref.: Det bor sikkert mange dyr I skogen her omkring Og kanskje noen troll Og andre rare ting Vi har en plass å leike på Og noen å leike med Vi går i barnehagen Og trives godt med det Ref.: Cha-cha-cha

4 3 Innhold Innledning... 1 KAPITTEL Bakgrunn for valg av satsningsområder... 4 KAPITTEL Satsningsområder... 4 KAPITTEL Innhold og arbeidsmetoder... 6 KAPITTEL Dokumentasjon og vurdering... 6 KAPITTEL Viktige datoer... 8 KAPITTEL Diverse... 9

5 4 KAPITTEL 1 Bakgrunn for valg av satsningsområder På bakgrunn av evalueringen av fjoråret som er omtalt i innledningen, vil vi dette barnehageåret ha fokus på barnas lek, og på relasjonen mellom de voksne og barna. Leken er en grunnleggende væremåte for barna, hvor de lærer, etablerer vennskap og utvikler sin sosiale kompetanse. God lek med anerkjennende og nærværende voksne vil også være med på å legge et godt grunnlag for å forebygge mobbing i barnehagen. Vi arbeider videre med språkstimulering og utvikling av gode språkmiljø for barna, og vi vil jobbe mer systematisk med utvikling av god gruppeledelse knyttet til struktur og organisering av ulike situasjoner gjennom dagen. Vi jobber tema- og prosjektbasert med utgangspunkt i årets rytme. Vi har gjort gode erfaringer med å jobbe i aldersinndelte smågrupper, og fortsetter også med det. KAPITTEL 2 Satsningsområder Hovedmål: Barna deltar i lek. Begrunnelse: Å få god erfaring med å delta i lek er viktig for barns allsidige utvikling, utforskning og læring. Kjennetegn Barna deltar i lek over tid Barna deltar i lek og samspill med andre barn og voksne Barna opplever mestring Barna er aktive og tar initiativ Barna undrer seg Barna er utforskende Barna viser skaperglede Lokale føringer: Ski kommunes prosjekt for kommunale og private barnehager «Leke og lære sammen i et utforskende miljø» Hovedmål for prosjektet: «Barna er inspirert til lek, læring og utforskning. Alle ansatte er omsorgsfulle, reflekterte og lyttende.» Mål for prosjektet dette barnehageåret: «Barnehagen har et miljø som fremmer lek, læring og utforsking.» Det fysiske miljøet er en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle et godt leke- og læringsmiljø. Vi har startet et endringsarbeid på dette området på alle avdelingene og vi fortsetter med å videreutvikle dette. Forskning viser at det er signifikante sammenhenger mellom barnehagens fysiske utforming og materiell og personalets omsorgsevne. Vi arbeider

6 5 jevnlig med utvikling av personalets kompetanse hvor en god kvalitet på relasjonen mellom barna og personalet er det viktigste. Omsorg, trygghet og tilknytning er viktige stikkord i dette arbeidet. Felles handlingsplan for barnehage, skole og SFO i Ski Mål: Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tråd med disse. Handlingsplanen har fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna og læringsmiljøet i barnehagen. De grunnleggende ferdighetene er i rammeplanen definert som språklig kompetanse sosial kompetanse lek motoriske ferdigheter Læringsmiljøet er i planen definert som ledelse og gruppeledelse. Språklig kompetanse er en grunnleggende ferdighet som vi arbeider kontinuerlig med i barnehagen. Arbeid med et godt språkmiljø går inn i alle deler av rammeplanens arbeid og oppgaver, og inkluderer alle barn uavhengig av språklig bakgrunn og kompetanse. Vi arbeider med å fremme god språkutvikling gjennom hele dagen i alle hverdagssituasjoner. I tillegg bruker vi bøker, samtaler, språkverktøy og planlagte språkaktiviteter. Og også i dette arbeidet ligger god kvalitet i voksen- barn relasjonen til grunn. Vi evaluerer vårt språkarbeid etter Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene.» God ledelse og gruppeledelse er en del av barnehagens læringsmiljø. Barnas trivsel er de voksnes ansvar. Vi arbeider derfor med at relasjonen og samspillet mellom voksne og barn skal være preget av anerkjennelse, kommunikasjon, trygghet, omsorg, likeverd og nærværende voksne. For å få til en god ledelse av barnegruppa er det viktig med rutiner og struktur knyttet til organiseringen på avdelingene. Vi har arbeidet mye med voksenrollen, og vil fortsette arbeidet med god gruppeledelse knyttet til struktur og organisering. Vi evaluerer vårt arbeid ut fra Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski». Vårt arbeid med prosjektet og felles handlingsplan er knyttet til satsingsområdet i arbeidet med barna og skoleringsområdet for personalet som er beskrevet her i årsplanen. Se prosjektplan og handlingsplan i sin helhet på barnehagens hjemmeside. Sentrale føringer Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med syv fagområder St. melding nr.19: Tid for lek og læring- bedre innhold i barnehagen

7 6 KAPITTEL 3 Innhold og arbeidsmetoder Skoleringsområde m/kjennetegn Tema: Barnas lek, utforskning og læring- voksnes ansvar. Personalet er nysgjerrige, inspirerende og utforskende sammen med barna i leken. Kjennetegn: Personalet deltar i barnas lek Personalet er nysgjerrige sammen med barna i leken Personalet inspirerer barna til lek og utforsking Personalet tar barnas perspektiv i leken, følger barnas interesser og initiativ Personalet samtaler med barna, lytter, ser og bekrefter barna Personalet legger til rette for at alle barn deltar i lek Personalet utvikler avdelingens leke- og læringsmiljø Metodikk (struktur og organisering) Vi deler i smågrupper/lekegrupper inne og ute i store deler av dagen Utenom lekegruppene fordeler de voksne seg der hvor barna er Samlinger i store og små grupper Turer i store og små grupper Bruk av digitale verktøy Vi bruker kameraer, fotorammer og pcer Personalet og barna tar bilder av ting de er opptatt av, opplevelser og aktiviteter, og bruker bilder både til dokumentasjon, gjenkalling og samtaler Vi bruker internett for å hente informasjon og kunnskap KAPITTEL 4 Dokumentasjon og vurdering Periodeplaner for høst- og vårhalvåret, og månedsplaner Dokumentasjon og vurdering av arbeidet med barna: Satsningsområdet for barna dette året vil være hovedområdet for jevnlig dokumentasjon og vurdering. Kjennetegn på barna og personalet i periodeplanene blir jevnlig observert og vurdert. Samtaler med barna ut fra opplevelser og erfaringer. Tilbakemeldinger fra foreldrene i foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg/brukerråd Vurderinger som påvirker neste periode tas med i påfølgende måneds- og periodeplaner.

8 7 Pedagogisk leder og assistentene på avdelingen er ansvarlig for dokumentasjonen og vurderingen. Dokumentasjon og vurdering av satsingsområdet for personalet: Kjennetegn på personalet i forbindelse med barnehagens skoleringsområde observeres og vurderes jevnlig. Personalet bruker praksisfortellinger og refleksjon ukentlig i team knyttet til skoleringsområdet. Erfaringer og vurderinger tas med i det videre arbeidet internt i barnehagen. Eventuelle konkrete mål og tiltak tas med i neste års årsplan. Personalet på den enkelte avdeling og styrer er ansvarlige for dokumentasjonen og vurderingen. Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene» brukes jevnlig i vurderingsarbeidet. Ski kommunes «Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski» brukes jevnlig i vurderingsarbeidet.

9 8 KAPITTEL 5 Viktige datoer HVA: NÅR: Høsten 2016 Planleggingsdager 15. og 16. august Fotografering v/ «UTESTEMME» 8. september Felles skogstur/høstaktivitetsdag 28. september Foreldremøter i løpet av september på alle avdelingene Oppslag på avdelingene om dato- UKE 37 Barnehagens bursdag 30 år! 26. september(markeres ) FN dag med kafe og basar 24. oktober Planleggingsdag 4.november Fellessamling/adventssamling Hver fredag i desember Kirkevandring i Langhus kirke for gul og grønn avdeling i desember/en alternativ samling i barnehagen Oppslag på avdelingene om dato Lysfrokost 13. desember Julelunsj 19. desember Nissefest 21. desember Våren 2017 Planleggingsdag 2. januar Vinteraktivitetsdag Januar/februar Karnevalsuke Uke 8 ( februar)? Planleggingsdag 26. mai Dugnad 10. mai 17. mai markering i barnehagen 16. mai Felles våraktivitetsdag i skogen 31. mai Sommerfest for barn, foreldre og personalet 7. juni Skoleruta- ferier og fridager skole- og barnehageåret finnes på kommunens og barnehagens nettsider.

10 9 KAPITTEL 6 Diverse Overgang barnehage-skole Overgangen barnehage skole skal oppleves som trygg og god for barna og foreldrene. Det er utarbeidet rutiner for dette arbeidet som det orienteres om på foreldremøtet i høst. Barna som skal starte på skolen høsten 2017 blir delt opp i vennskapsgrupper knyttet til den skolen de skal gå på. Barnehagene har i samarbeid med skolen ansvar for vennskapsgrupper 4 ganger i tidsrommet februar juni. Foreldre/foresatte til de barna dette gjelder, får nærmere informasjon om vennskapsgruppene i januar/februar. Pedagogisk arbeid med 5 åringer De barna som går siste året i barnehagen før skolestart deltar i førskoleklubben. Ski kommune har språkstimuleringsprosjektet Tidlig innsats for god lesestart som vi følger. Barna samles ca. et kvarter fire dager pr. uke. Opplegget baserer seg på lek med språket for å øke barnas språkbevissthet og for å forebygge lese- og skrivevansker. En dag i uka har førskolebarna egen gruppe hvor de er sammen hele formiddagen. De har aktiviteter og opplegg spesielt tilpasset de eldste barna i barnehagen. Barna er med på å legge planer og bestemme innholdet sammen med personalet som leder førskolegruppa. Innen 1. mai fyller barnehagen, i samarbeid med foreldrene, ut skjemaet Informasjon om skolestarteren som sendes til skolen. Flerkulturelt arbeid Ski kommune har som mål at alle barnehagene skal ta imot flerspråklige barn på en trygg og god måte. Barnehagene i Ski har en økende andel barn med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk, dette gjelder også for Bøleråsen barnehage. På alle avdelingene er det flerspråklige barn hvor flere språk og kulturer er representert. Vi legger til rette for språkstimulering og flerkulturelt fellesskap, og anvender det kulturelle og språklige mangfoldet som en ressurs. Kjennetegn på arbeidet med det flerkulturelle arbeidet i barnehagen: Vi anerkjenner barns ulike språk og kulturer Barna skal oppleve mestring, stolthet og glede over eget språk og egen kultur Vi arbeider med FORUT aksjonen og markerer FN- dagen som en avslutning på FORUT prosjektet Trafikk Bøleråsen barnehage ble sertifisert som trafikksikker barnehage i Arbeidet er en del av Trygge lokalsamfunn i Ski kommune, og er vedtatt i kommunal trafikksikkerhetsplan. Trafikkopplæringen er en integrert del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid. Vi formidler trafikkopplæring gjennom lek og felles opplevelser. Personale har et bevisst forhold til trafikkopplæring og bruker de mulighetene hverdagen byr på til å snakke med barna om trafikkregler osv. Tarkus -opplegget brukes som en del av trafikkopplæringen og vi legger til rette for temalek om trafikk på barnehagens uteområdet. Trafikk er et spennende tema for barn og handler om mer enn å stanse på rødt lys og gå på fortauet. Trafikk er biler, lyder, veiskilt, refleks,

11 10 regler osv. Trafikkopplæringen i barnehagen handler om å gi barna begreper om hva trafikk er og handler om, gjennom samtaler både i barnehagen og mens vi er på tur i nærmiljøet. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er også en del av temaene på foreldremøter. For informasjon om tilvenning og praktiske opplysninger se heftet på hjemmesiden vår: «Velkommen til Bøleråsen barnehage» Barnegruppenes sammensetning barnehageåret 2016/2017: Nøtteliten til sammen 14 barn, 8 barn født i 2015 og 6 barn født i 2014 Grønn avdeling til sammen 17 barn, 14 barn født i 2013 og 3 barn født i 2014 Gul avdeling tll sammen 18 barn, 12 barn født i 2011 og 6 barn født i 2012 Personalet barnehageåret 2016/2017: NØTTELITEN Hilde Yttereng Mette Dybdahl Anita Bakken Aud Hultmann RØD side / BLÅ side Pedagogisk leder Konstituert barnehagelærer Barne- og ungdomsfagarbeider Assistent GRØNN AVDELING Kjersti Holt Khadra Mohammed Anita Johannessen Pedagogisk leder Barne- og ungdomsfagarbeider Assistent GUL AVDELING Sidsel Ones Verhaaf Hege Langberget Jadwiga Skappel STYRER Kirsten Loland Pedagogisk leder Assistent Assistent /

12 11

Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen.

Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Bøleråsen barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Glade, lekende barn og voksne Lek, glede og humor har en sentral plass i alt samspill i barnehagen. Utelek og aktiviteter i naturen er en viktig del av vår

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017

Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Periodeplan for Nøtteliten 2.periode - Våren 2017 Å få erfaring med delta i lek er viktig for barns allsidige utvikling, utforskning og læring. Mål: Barna deltar i lek Barnehagens visjon: Glade, lekende

Detaljer

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Vevelstadåsen barnehage Årsplan for 2016-17 Godhet, glede og gode opplevelser 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage Nå er vi godt i gang med et nytt barnehageår i Vevelstadåsen

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853154/ 901 04 905 Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2017 Pedagogisk leder: Kjersti Holt 0 kjersti.holt@ski.kommune.no Velkommen til et nytt

Detaljer

Dynamitten barnehage. Årsplan for Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage

Dynamitten barnehage. Årsplan for Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage Dynamitten barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv barnehage 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Det er ekstra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til.

Vevelstadåsen barnehage. Årsplan for Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til. Vevelstadåsen barnehage Årsplan for 2017-2018 Godhet, glede og gode opplevelser Barn som kan, vil og får det til. 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Vevelstadåsen barnehage Nå er vi godt i gang

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

GLADE BARN I SENTRUM!

GLADE BARN I SENTRUM! Vestråt barnehage Årsplan for 2017-18 GLADE BARN I SENTRUM! I en grønn lunge midt i Ski Med personal som trives der er vi! Med trygge barn, lek og læring, Får vi alle ekstra næring! Vestråt barnehage Kirkeveien

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018 Periodeplan for Nøtteliten Våren 2018 «ISKUNST» Mål: Barna får rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser i uteleken. Barnehagens visjon: Glade, lekende barn og voksne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING

Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING Kråkstad barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det INNLEDNING gjelder å få de til å stråle og skinne. De skal oppleve nære og gode

Detaljer

PERIODEPLAN GUL,VÅREN 2017

PERIODEPLAN GUL,VÅREN 2017 PERIODEPLAN GUL,VÅREN 2017 Å få mulighet til å delta i et fellesskap med opplevelser og samspill med andre barn, skaper samhørighet i barnegruppa og er en nøkkel til gode og langvarige vennskap blant barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING 2. PERIODE JANUAR-FEBRUAR-MARS-APRIL-MAI-JUNI VÅREN 2013 Hundelek i maurgruppa. Barna opplever vennskap og fellesskap i lek og samspill med hverandre Vår visjon: Glade, lekende

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Kråkstad barnehage. Årsplan for Visjon:

Kråkstad barnehage. Årsplan for Visjon: Kråkstad barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Kråkstad barnehage er en skattekiste med unike og verdifulle barn, og det gjelder å få de til å stråle og skinne. De skal oppleve nære og gode relasjoner,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Årsplan for 2017/2018. Finstadbekken barnehage. «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Årsplan for 2017/2018. Finstadbekken barnehage. «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2017/2018 «Sammen skaper vi gode minner» Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski 64 85 80 00 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Det har igjen gått ett

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016

Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus, tlf. 64853150 Periodeplan for Grønn avdeling Høsten 2016 Pedagogisk leder: Kjersti Holt, kjersti.holt@ski.kommune.no Velkommen til et nytt barnehageår

Detaljer

PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN

PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN HØSTEN 2014 PERIODEPLAN FOR NØTTELITEN Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf.: 64 85 31 51/52 (Nøtteliten) 64 85 31 50(kontor) faks: 64 85 31 59 e-post:boleraasen.barnehage@ski.kommmune.no

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Smedsrud barnehage. Årsplan for Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser.

Smedsrud barnehage. Årsplan for Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser. Smedsrud barnehage Årsplan for 2017-18 Visjon: Smedsrud barnehage: Tid, ro og rom for gode opplevelser. 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i Smedsrud barnehage. Vi presenter vår virksomhet i to

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Innholdsfortegnelse Om barnehage...1 Pedagogisk grunnsyn..2 Barnehagens syn på læring.2 Barnehagens syn på lek.3 Barns medvirkning...3

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PERIODEPLAN GUL, VÅREN 2018.

PERIODEPLAN GUL, VÅREN 2018. PERIODEPLAN GUL, VÅREN 2018. Den verdifulle utetiden skal preges av barnehagens visjon som er Glade, lekende barn og voksne. Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus - Ski kommune Telefon: Gul

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Årsplan LYKKENTREFF BARNEHAGE

Årsplan LYKKENTREFF BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2015-2016 LYKKENTREFF BARNEHAGE Lykkentreff barnehage Strandgata 43 8400 Sortland Telefon: 76108253 E- post: lbh@sortland.kommune.no Hjemmeside: delen http://www.lykkentreff.barnehageside.no/

Detaljer

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2016-2017 VESTMARKA BARNEHAGE Vestmarka barnehage Idrettsveien 9 8402 Sortland Telefon: 76108350 E- post: vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Hjemmeside: www.vestmarkabarnehage.com 2

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer