Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal kvartal 2014

2 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring... 6 Garantert pensjon... 7 Øvrig... 8 Balanse, soliditet og kapitalforhold... 9 Fremtidsutsikter REGNSKAP/ NOTER Storebrand Konsern Resultatregnskap Totalresultat Balanse Avstemming av konsernets egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Storebrand ASA Resultatregnskap Balanse Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Viktig opplysning Dette dokumentet kan inneholde uttalelser om fremtidige forhold. Forhold av denne art er forbundet med en rekke risiko- og usikkerhetsmomenter ettersom de relaterer seg til fremtidige hendelser og omstendigheter, som kan være utenfor Storebrand-konsernets kontroll. På bakgrunn av dette kan Storebrand-konsernets fremtidige finansielle posisjon, prestasjoner og resultater i vesentlig grad avvike fra de planer, mål og forventninger angitt i slike uttalelser om fremtidige forhold. Viktige faktorer som kan forårsake et slikt avvik for Storebrand-konsernet omfatter, men er ikke begrenset til: (i) makroøkonomisk utvikling, (ii) endring i konkurranseklima, (iii) endring i regulatoriske rammebetingelser og andre statlige reguleringer og (iv) markedsrelatert risiko som endringer i aksjemarkeder, renter, valutakurser og utviklingen i finansielle markeder generelt. Storebrand-konsernet tar ikke ansvar for å oppdatere noen av uttalelsene om fremtidige forhold i dette dokumentet eller uttalelser om fremtidige forhold som foretas i enhver annen form.

3 Storebrand Konsern Konsernresultat 1) på NOK 923 mill. 4. kvartal og NOK 3032 mill. i 2014 Sterk inntektsvekst i Sparing Reservestyrkingsbehov for økt levealder redusert til 4,4 % av reservene Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring og Garantert pensjon og Øvrig. Konsernresultat 2) Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Fee- og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Forsikringspremier f.e.r Erstatningskostnader f.e.r Driftskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Netto overskuddsdeling og utlånstap Oppreservering langt liv Konsernresultat før amortisering Amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler Konsernresultat før skatt Skattekostnad Solgt/avviklet virksomhet Resultat etter skatt Konsernresultat før amortisering ble NOK 923 mill. 3) (1055 milll.) i 4. kvartal 2014 og 3032 mill. (2938 mill.) for året. Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode i fjor. Fee og administrasjonsinntekten er redusert med 2,1 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, men har økt med 0,5 % for året. Justert for virksomhet under avvikling er den årlige veksten 5 %. Risikoresultat i liv og pensjon er positivt påvirket av reserveoppløsninger i den svenske virksomheten i fjerde kvartal. Driftskostnadene er redusert med NOK 571 mill. som følge av omleggingen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i den norske virksomheten. Underliggende er driftskostnader i 2014 er redusert med 2 % sammenlignet med året før 4). Kostnadsprogrammet bidrar til reduksjon i driftskostnadene for året. Storebrand har siden 2012 lykkes med å redusere driftskostnadene med NOK 400 mill. i tråd med kommunisert målsetting. Overskuddsdeling og utlånstap i den svenske virksomheten er påvirket av endringer i aktuarielle forutsetninger og oppskrivning av garanterte forpliktelser på grunn av god avkastning som i sum reduserer resultatet med NOK 322 mill. Underliggende var overskuddsdelingsresultat sterkt i Oppreservering for økt levealder i den norske virksomheten belaster resultatet direkte med NOK 391 mill. (NOK 31 mill. knyttet til konvertering av fripoliser med investeringsvalg) totalt i 2014, og indirekte gjennom tapt overskuddsdeling med NOK 229 mill. Konsernresultat etter resultatområde Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Sparing (ikke-garantert) Forsikring Garantert pensjon Øvrig Resultat før amortisering ) Resultat før amortisering og skatt. 2) Prinsippendring i regnskapsstandard og endring mellom segmenter medført omarbeiding av sammenligningstall. For mer informasjon se note 1 og note 6. 3) Forkortelsene Norske Kroner (NOK), millioner (mill.) milliarder (mrd.) og prosent (%) er gjennomgående i rapporten. 4) Justert for engangseffekter knyttet til pensjon i 2014 og pensjon og omstilling Ikke justert for disse effektene er kostnadsreduksjonen på 11 %. Effekten på egenkapitalen av endret pensjonsordning er NOK 105 mill. For oversikt over endringene i pensjonsordning se note 9. 3

4 Sparing er definert som et vekstområde i konsernet. Resultat for segmentet økte med 44 % i Resultatveksten er drevet av økte midler til forvaltning og godt salg 1). Innskuddspensjon vokser stadig i Norge og Sverige ved at flere bedrifter velger overgang fra ytelsesbaserte ordninger til innskuddsordninger. I tillegg bidrar god avkastning til 23 % vekst i kundereserver. Fondsforsikringsområdet i Norge viser en inntektsvekst på 15 % i 4. kvartal og 24 % samlet for For den svenske virksomheten er tilsvarende inntektsvekst henholdsvis 18 og 21 %. Forsikring rapporterer en samlet combined ratio på 84 % for kvartalet (79 %). Det samlede risikoresultatet er i kvartalet svakt med en skadeprosent på 76 % (71 %). For hele 2014 ble skadeprosenten 71 % (64 %). Flere nye uføretilfeller enn normalt i kvartalet gir et svakt risikoresultat for livrisikoproduktene i både Norge og Sverige. utgangen av kvartalet. Dette er en nedgang på 6,8 prosentpoeng i kvartalet. Nedgangen skyldes i hovedsak fall i lange renter i Sverige samt bortfall av ansvarlig lån på SEK 700 mill. i solvenskapitalen. En reduksjon i rentenivået øker forsikringsforpliktelsene i solvensberegningen i den svenske delen av virksomheten. Solvensregelverket Solvens II innføres i Gjennomførte tiltak som risikoreduksjon, oppreservering for økt levealder og sterk bufferbygging gjennom 2014 gjør Storebrand Liv Konsern mer robust i forhold til fremtidig solvensregelverk. For 2014 er solvens II-marginen estimert til 148 prosent, inkludert nåværende tolkning av overgangsregler. Kapitaldekning og kjernekapitaldekning for Storebrand konsern var ved utgangen av 4. kvartal på henholdsvis 13 % og 10,3 %, hvilket er henholdsvis ned 0,3 % og opp 0,1 % i kvartalet. Fee- og administrasjonsinntektene i Garantert Pensjon har gjennom 2014 hatt en utvikling i tråd med at en stor del av bestanden er moden og i langsiktig avgang. Inntektene var NOK 457 mill. (535 mill.) i 4. kvartal og NOK 1842 mill. (2013 mill.) for året. I 2014 har inntektene falt med 8,5 % sammenlignet med fjoråret. Inntektsreduksjonen følger blant annet av at forsikrede løsninger for offentlig sektor er under avvikling i Norge. Resultatet fra netto overskuddsdeling er generert i den svenske virksomheten, og ut gjorde minus NOK 357 mill. i 4. kvartal og NOK 61 mill. i I den norske virksomheten prioriteres buffer- og reservebygging fremfor overskuddsdeling mellom kunder og eiere. For året er NOK mill. disponert til reservestyrking for økt levealder. Resultatet for eier er belastet med NOK 121 mill. i 4. kvartal og NOK 391 mill. for året i økt levealder. Marked og salgsutvikling I livvirksomhetene fortsetter dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsforsikringsprodukter. Storebrand åpnet fra 15. oktober opp for konvertering fra fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Totalt er det konvertert 3500 kunder og i underkant av NOK 1 mrd. til fripoliser med investeringsvalg. I Norge er Storebrand markedsleder innenfor innskuddsordninger med 30 % markedsandel av brutto forfalt premie 2). Det er sterk konkurranse i innskuddspensjonsmarkedet. Storebrand signerte i 4. kvartal en intensjonsavtale om levering av innskuddspensjon til Statoil. SPP er tredje største aktør i det svenske fondsforsikringsmarkedet innen segmentet Øvrig tjenestepensjon, med en markeds andel på 14 % av nytegningen. Kapitalforhold og skatt Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 175 % ved Skattekostnaden for 2014 er NOK 516 mill. Den effektive skattesatsen er påvirket av at konsernet driver virksomhet i land med ulik skattesats fra Norge (27 %). Periodiseringseffekter mellom kvartalene gir isolert sett en lav skattekostnad i 4. kvartal på NOK 115 mill. Oppreservering for økt forventet levealder For 2014 avsettes det NOK 2,7 mrd. for økt forventet levealder slik at gjenstående oppreserveringsbehov innenfor kollektiv pensjon er estimert til å utgjøre NOK 6,2 mrd. eller om lag 4 % av premiereservene per Selskapet startet å styrke reservene i regnskapet fra og med Oppreservering for økt levealder belaster resultatet i Garantert Pensjon direkte med NOK 121 mill. i kvartalet og NOK 391 mill. totalt i 2014, og indirekte gjennom tapt overskuddsdeling med NOK 229 mill. i I tillegg bortfaller risikoresultat på NOK 98 mill. som tidligere har vært tilført selskapets risikoutjevningsfond for Utbytte Konsernet er i en situasjon med behov for styrking av reservene for økt forventet levealder og tilpasning til nytt europeisk solvensregelverk. På denne bakgrunn har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen at det ikke betales utbytte og at årsresultatet for 2014 disponeres til annen egenkapital. Finansielle målsettinger Egenkapitalavkastning >10 % Solvensmargin (Storebrand Liv konsern) >150 % Utbytte 3) >35 % Rating (Storebrand Liv Konsern) A Nøkkeltall Konsern Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Resultat per aksje justert (NOK) 3) 1,78 1,08 1,33 1,38 1,82 5,57 6,06 Egenkapitalavkastning, annualisert 3) 13,6 % 8,9 % 11,2 % 11,4 % 10,5 % 10,8 % 12,1 % Egenkapital Solvensmargin Storebrand Liv konsern 175 % 182 % 178 % 182 % 176 % 175 % 176 % 1) Justert for positive engangseffekter knyttet til pensjon i 2014 og pensjon Ikke justert for disse effektene er økningen på 56 %. 2) Premieinntekter per 3. kvartal Kilder: Finans Norge og Svensk Försäkring. 3) Etter skatt, justert for nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler. 4

5 Sparing God inntektsvekst primært drevet av vekst i forvaltningskapitalen. God kostnadskontroll og solid meravkastning i kapitalforvaltning. Sparing består av produkter som omfatter sparing til pensjon uten rentegarantier. I området inngår innskuddspensjon i Norge og Sverige, kapitalforvaltning og bankprodukter til privatpersoner. Sparing Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Fee- og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Driftskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Netto overskuddsdeling og utlånstap Resultat før amortisering Resultat Sparing har et godt resultat i 4. kvartal og samlet for 2014 sammenlignet med samme perioder i fjor. Justert for kostnadseffekter knyttet til konsernets overgang til innskuddspensjon for egne ansatte er resultatet NOK 249 mill. i 4. kvartal og NOK 860 mill. samlet for ). Volumvekst i alle deler av virksomheten og god gjennomsnittlig margin i bank gjennom året forklarer inntektsveksten. Kostnadsreduserende tiltak gir også positiv effekt, mens økende volum medfører økende salgskostnader. Innskuddspensjon vokser i Norge og Sverige ved at stadig flere bedrifter konverterer til innskuddsordninger. I tillegg bidrar gode avkastningsresultater til vekst i kundereserver. Inntektene for ikkegarantert livsparing i 4. kvartal og samlet for året er henholdsvis 17 % og 23 % høyere enn tilsvarende perioder i fjor. Sterke rentemarginer på begynnelsen av året har gitt gjennomsnittlig rentemargin på 1,22 % i 2014 (uendret fra 2013). Dette medfører god vekst i renteinntekter for personmarked i Storebrand Bank. Tilbakeføring av tidligere avsetninger gir en tilbakeføring av utlånstap til privatpersoner på NOK 1,3 mill. i Kapitalforvaltningsvirksomheten har oppnådd meravkastning til kundene på NOK 324 mill. i 4. kvartal. Dette gir samlet meravkastning på nærmere NOK 2,2 mrd. i Avkastningsbaserte honorarer på NOK 64 mill. er inntektsført i desember Totale fee- og administrasjonsinntekter i 2014 har økt med 14 % fra samme periode i fjor. Effektivisering og innsparinger i henhold til konsernets kostnadsprogram reduserer kostnadsveksten, til tross for økte volumet. Salgskostnader og konsernfelles kostnader øker imidlertid som følge av økende volum. Resultatet for 2014 viser en forbedring på 56 % sammenlignet med fjoråret. Justert for engangseffekter knyttet til pensjonskostnader er resultatforbedringen 44 %. Balanse og markedsutvikling Premieinntektene for ikke-garantert livsparing er NOK 2,6 mrd. i 4. kvartal og NOK 9,9 mrd. totalt i Volumet er marginalt høyere enn i samme perioder i fjor som følge av lavere konvertering og negativ flyttebalanse i den svenske virksomheten. Nysalg er 4 % høyere enn i Samlede reserver innenfor fondsforsikring har vokst med 23 % siste år. I Norge er Storebrand markedsleder innenfor innskuddsordninger med rundt 30 % markedsandel av brutto forfalt premie. Økte maksimalrammer for bedriftenes sparing til ansatte har medvirket til veksten i 2014 i tillegg til økende bestand og lønnsreguleringer. Det er sterk konkurranse i innskuddspensjonsmarkedet, og Storebrand forventer at dette vil vedvare. SPP er tredje største aktør i det svenske fondsforsikringsmarkedet innen segmentet Øvrig tjenestepensjon med en markedsandel på 14 % av nytegningen. SPP ble i 2013 valgt som en av flere leverandører i den største pensjonsplattformen i Sverige (ITP ordningen), og dette har gitt positiv effekt på nysalget i Salg gjennom øvrige salgskanaler har imidlertid falt noe samlet sett, slik at nysalget ligger omtrent på samme nivå som i I Storebrand Asset Management har midler til forvaltning økt med NOK 31,7 mrd. i 4. kvartal til NOK 534,5 mrd. Dette gir samlet vekst på NOK 47,1 mrd. i Veksten er drevet av nysalg, valuta samt god avkastning på kundemidlene. Innenfor personmarked for bankprodukter har utlånsporteføljen ligget stabilt gjennom hele Porteføljen består i hovedsak av boliglån med lav risiko. Nøkkeltall Sparing NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Unit Linked-reserver Unit Linked-premier AuM kapitalforvaltning PM utlån ) Kostnadene er redusert med NOK 187 mill. som følge av innføringen endret pensjonsordning for Storebrand ansatte. Dette er en engangseffekt i kvartalet. 5

6 Forsikring Vesentlige positive engangseffekter fra overgang til ny pensjonsordning. Flere uføretilfeller gir svakt risikoresultat. Negativt finansresultat i kvartalet, men tilfredsstillende avkastning for hele året. Forsikring har ansvaret for konsernets risikoprodukter i Norge og Sverige 1). Enheten tilbyr helseforsikring i det norske og svenske bedriftsog privatmarkedet, skadeforsikrings- og personrisikoprodukter til det norske privatmarkedet samt personalforsikring og pensjonsrelaterte forsikringer i det norske og svenske bedriftsmarkedet. Forsikring Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Forsikringspremier f.e.r Erstatningskostnader f.e.r Driftskostnader Finansresultat Andel Storebrand Helseforsikring Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Skadeprosent 76% 73% 73% 64% 71% 49% 61% Kostnadsprosent 1% 16% 17% 16% 10% 16% 19% Combined ratio 78% 89% 90% 80% 81% 65% 80% Resultat Forsikring leverer i 4. kvartal et resultat før amortisering på 159 mill. (182 mill.) og 675 mill. (774 mill.) for året med en samlet combined ratio på 84 % (79 %). Det samlede risikoresultatet er i kvartalet svekket med en skadeprosent på 76 % (71 %), og 71 % (64 %) for året. Flere nye uføretilfeller enn normalt i kvartalet reduserer risikoresultat for livrisikoproduktene i både Norge og Sverige. For Skadeforsikring er kvartalet godt med ingen større branner og fine kjøreforhold på det sentrale Østlandsområdet. Kostnadsprosenten utgjorde 1 % (10 %) for 4. kvartal og 13 % (15 %) for året. Justert for engangseffekt knyttet til endret pensjonsordning i Norge er kostnadsprosenten i kvartalet 16 % 2). Investeringsporteføljen til Forsikring i Norge utgjør 5,7 mrd, som i hovedsak er plassert i rentepapirer med kort og mellomlang durasjon. Det har vært svak avkastning i kvartalet, men god avkastning for året. En del av Forsikringsreservene saminvesteres med kollektivporteføljen i Storebrand Livsforsikring AS, dette gir høyere forventet avkastning over tid. Balanse og markedsutvikling I 4. kvartal signerte Storebrand en avtale med Akademikerne om å levere forsikringer for 11 av 13 av organisasjonens foreninger. Medlemsmassen utgjør ca medlemmer, og avtalen sikrer Storebrand en solid posisjon i foreningsmarkedet. Kontrakten trådte i kraft og vil bidra positivt til fremtidig vekst. I personmarkedet økte premieinntektene med 9 % fra tilsvarende kvartal i fjor. Skadeforsikringsvirksomheten har vist god vekst både i kvartalet og samlet sett for Helserelaterte forsikringer er i vekst og Storebrand lykkes godt i markedet. Bedriftenes ønske om å redusere sykefraværet, øke arbeidstrivselen og redusere de samlede forsikringskostnadene. I tillegg drives veksten av økt etterspørsel blant de ansatte etter denne typen personalgoder. Innenfor personalforsikringer er imidlertid markedet preget av mange aktører og det er flere nykommere som ønsker å etablere seg i markedet. Dette skaper ny dynamikk og øker konkurransen. For risikodekningene tilknyttet innskuddspensjon i Norge er veksten drevet av konvertering fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. Endrede rammebetingelser vil kunne medføre redusert premievolum i fremtiden. I Sverige har uføretrenden vært nedadgående over lang tid noe som har ført til reduserte premier generelt. Nøkkeltall Forsikring NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Skade & Person liv * Helse & Gruppe liv ** Pensjonsrelatert uføreforsikring *** Totale forsikringspremier Reserver * Individuell livs- og ulykkes-, eiendoms- og skadeforsikring. ** Gruppe ulykkes-, yrkesskade- og helseforsikring. *** Risikopremie innskuddspensjon. 1) Helseforsikring er 50 prosent eid av Storebrand ASA og Munich Health og er innregnet etter egenkapitalmetoden. 2) Kostnadene er redusert med NOK 120 mill. som følge av innføringen endret pensjonsordning. Dette er en engangseffekt i kvartalet. 6

7 Garantert pensjon Særlige effekter i risiko- og overskuddsdelingsresultatet preger kvartalet. Garantert pensjon består av produkter som omfatter langsiktig sparing til pensjon, hvor kundene har en garantert avkastning eller ytelse på sparemidlene. I området inngår ytelsespensjon i Norge og Sverige, fripoliser og individuell kapital og pensjonsforsikring. Garantert pensjon Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Fee- og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Driftskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Netto overskuddsdeling og utlånstap Oppreservering langt liv Resultat før amortisering Resultat Fee- og administrasjonsinntektene har gjennom 2014 hatt en utvikling i tråd med at en stor del av bestanden er moden og i langsiktig avgang. Inntektene var NOK 457 mill. (535 mill.) i 4. kvartal og NOK 1842 mill. (2013 mill.) i For året har inntektene falt med 8,5 % sammenlignet med fjoråret. Inntektsreduksjonen følger blant annet av at forsikrede løsninger for offentlig sektor er under avvikling i Norge. Etter fraflyttinger som gjennomføres primo 2015 gjenstår det NOK 2,7 mrd. i reserver i offentlig tjenestepensjonsforsikringer. Driftskostnadene er i kvartalet påvirket av positive effekter knyttet til endringer i konsernets pensjonsordning 1). samlet sett et negativt resultatbidrag fra latent kapitaltilskudd på NOK 253 mill. Underliggende overskuddsdelingsresultat for SPP er sterkt og utgjorde NOK 313 mill. for året. Den positive utvikling aksje- og kredittporteføljene er årsaken til dette. I den norske virksomheten prioriteres buffer- og reservebygging fremfor overskuddsdeling mellom kunder og eiere. For året er NOK mill. av årets overskudd fra finans- og risikoresultater disponert til langt liv oppreservering. Resultatet for eier er belastet med NOK 121 mill. i 4. kvartal og NOK 391 mill. i 2014 for reservering til langt liv. Inkludert i 4. kvartal er langt liv reservering på NOK 31 mill. for fripoliser som følge av konvertering til fripoliser med investeringsvalg. Risikoresultatet ble NOK 331 mill. (16 mill.) i 4. kvartal og NOK 483 mill. (7 mill.) for året. Det er i 4. kvartal blitt gjennomført en reserveoppløsning i SPP på NOK 322 mill. I den norske virksomheten har 98 mill. av risikoresultatet som normalt ville tilfalt risikoutjevningsfondet (RUF) brukt til langt liv reservering i kvartalet. I tillegg er det avsluttet en reservestyrking knyttet til uførhet som også ble gjennomført i 3. kvartal. Underliggende døds-, uførhetsog langt liv risiko har i kvartalet hatt en stabil utvikling. Resultatet fra netto overskuddsdeling er generert i den svenske virksomheten, og utgjorde minus NOK 357 mill. i 4. kvartal og NOK 61 mill. i I 4. kvartal ble overskuddsdelingsresultatet negativt påvirket av endrede dødelighetsforutsetninger for enkelte aldersgrupper og justert forventet avkastningsskatt. Endringene styrker fremtidig resultatutvikling og solvens. Dette medførte Balanse og markedsutvikling De fleste produktene er lukket for nysalg og kundenes valg av overgang fra garanterte til ikke-garanterte produkter er i tråd med konsernets strategi. Kundereserver for garantert pensjon utgjorde pr. 4 kvartal NOK 264 mrd. (264 mrd.) som representerer en samlet sett en økning på NOK 6,8 mrd. i 4. kvartal og flat utvikling i Fraflytting fra garantert pensjon har vært NOK 14,2 mrd. (9,0 mrd.) for året som i hovedsak skjedde i 1. kvartal og 3. kvartal i forbindelse med fraflyttingen innen offentlig sektor i Norge. Fra og med 4. kvartal 2014 ble kundene tilbudt å konvertere fra fripoliser til fripoliser med investeringsvalg og forsikringsreserver på NOK 0,9 mrd. ble konvertert før årsskiftet. Premieinntektene var i 4. kvartal NOK 1,6 mrd. (1,9 mrd.) og NOK 9,9 mrd. (10,9 mrd.) for året. Dette tilsvarer en nedgang på 10 % i Nøkkeltall Garantert pensjon NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Garanterte reserver Garanterte reserver i % av totale reserver 71,5 % 73,3 % 73,9 % 74,9 % 75,6 % Overføring av garanterte reserver Bufferkapital i % av kundefond SBL 6,6 % 4,8 % 4,6 % 4,2 % 4,8 % Bufferkapital i % av kundefond SPP 11,7 % 15,0 % 15,1 % 14,6 % 15,1 % 1) Kostnadene er redusert med NOK 210 mill. som følge av innføringen endret pensjonsordning. Dette er en engangseffekt i kvartalet. 7

8 Øvrig Under Øvrig rapporteres resultatet i Storebrand ASA, samt resultatet i selskapsporteføljene og mindre datterselskap i Storebrand Livsforsikring og SPP. I tillegg inngår resultatet knyttet til utlån til næringsvirksomhet i Storebrand Bank og virksomheten i BenCo Øvrig resultat Året NOK mill. 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Fee- og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Driftskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Netto overskuddsdeling og utlånstap Resultat før amortisering Nedgang i Fee- og administrasjonsinntekter er knyttet til utlån til bedriftskunder, området er under avvikling. Driftskostnadene er i 2014 redusert med 14 prosent, justert endringer i pensjonsordningen i 2014 og 2013, som følge av effekter fra kostnadsprogrammet og nedbyggingen av næringsbanken 1). Finansresultatet i segment Øvrig inkluderer selskapsporteføljene i SPP og Liv, finansresultat i Storebrand ASA samt netto resultat for datterselskap under avvikling og oppbygging. Storebrand Livsforsikring konsern er finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital og ansvarlig lån. Andelen ansvarlig lån er på om lag 24 % og rentekostnadene utgjør i størrelsesorden netto 100 mill. i kvartalet med dagens rentenivå. Selskapsporteføljene for konsern utgjorde NOK 21,4 mrd. ved utgangen av 4. kvartal. Investeringene er i første rekke i korte rentebærende papirer i Norge og Sverige. 1) Kostnadene er redusert med NOK 54 mill. som følge av innføringen endret pensjonsordning. Dette er en engangseffekt i kvartalet. 8

9 Balanse, soliditet og kapitalforhold Solvensmargin 175 % i liv konsern, NOK 64,7 mrd. i Soliditetskapital Kontinuerlig overvåking og aktiv risikostyring er et kjerneområde i Storebrands virksomhet. Risiko og soliditet følges både opp på konsernnivå og i de juridiske selskapene. Regulatoriske krav til soliditet og risikostyring følger i stor grad juridiske enheter. Avsnittet er derfor delt inn i juridiske enheter. Storebrand ASA Storebrand ASA hadde likvide eiendeler på NOK 1,7 mrd. ved utgangen av kvartalet. Likvide eiendeler består i hovedsak av kortsiktige rentepapirer med god kredittrating. Total rentebærende gjeld i Storebrand ASA utgjorde NOK 3,1 mrd. ved utgangen av kvartalet. I løpet av kvartalet har selskapet innfridd obligasjonsgjeld på totalt NOK 297 mill. Neste forfall på obligasjonsgjeld er i april Den 18. desember signerte Storebrand ASA en ny kredittfasilitet på EUR 240 mill. Den nye avtalen løper til desember Storebrand ASA eide 0,53 % (2,410,792) av selskapets egne aksjer ved utgangen av kvartalet. Storebrand Livsforsikring konsern 1) Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 175 % ved utgangen av kvartalet. Dette er en nedgang på 7,2 prosentpoeng i kvartalet. Nedgangen skyldes i hovedsak fall i lange renter i Sverige samt bortfall av ansvarlig lån på SEK 700 mill. i solvenskapitalen. Finansinspeksjonen i Sverige besluttet den 5. desember å trekke tillatelsen til å medregne et ansvarlig lån på SEK 700 mill. i solvens kapitalen. Storebrand har anket denne beslutningen til Förvaltningsrätten i Sverige. Inntil endelig beslutning foreligger vil lånet ikke kunne medregnes som ansvarlig kapital. Dersom Storebrand vinner frem vil solvensmarginen styrkes med ca. 5 prosentpoeng. Vekst i tilleggsavsetninger samt kvartalsresultatet har hatt en positiv effekt på solvensmarginen i kvartalet. I løpet av året har solvensmarginen svekket seg med 1,4 prosentpoeng. Hovedforklaringen til svekkelsen kom i fjerde kvartal og skyldes bortfall av lån utstedt av SPP og fallende renter i Sverige. Et fall i rentenivået øker de svenske forsikringsforpliktelsene i solvensberegningen. Kapitaldekning og kjernekapitaldekning for Storebrand konsern var ved utgangen av 4. kvartal på henholdsvis 13,0 % og 10,3 %, hvilket er henholdsvis ned 0,3 % og opp 0,1 % i kvartalet. Soliditet 182 % 182 % 176 % 178 % 175 % 4,8 % 2,2 % 2,6 % ,2 % 1,6 % 2,6 % 4,6 % 2,1 % 2,5 % Kursreserver i % av kundefonds med garanti Tilleggsavsetninger i % av kundefonds med garanti Solvensmargin Storebrand Livsforsikring konsern Storbrand Livsforsikring AS Tilleggsavsetningene utgjorde NOK 5,1 mrd. ved utgangen av året, en økning på NOK 0,7 mrd. for året skyldes i hovedsak disponering av årets resultat. Oververdi på anleggsobligasjoner som vurderes til amortisert kost er økt med NOK 8,2 mrd. i år, og utgjør NOK 13,4 mrd. per 31.desember. Oververdi på anleggsobligasjoner er ikke innregnet i regnskapet. Samlede avsetninger for langt liv per 31.desember 2014 utgjør NOK 4,5 mrd. og er ikke inkludert i soliditetskapitalen. Allokering garanterte kundemidler Norge Annet Eiendom 6 % 11 % 4,8 % 2,3 % 2,5 % % 11 % 5 % 11 % 6 % 11 % 6,6 % 3,5 % 3,1 % % 11 % Soliditetskapitalen 2) utgjorde NOK 64,7 mrd. ved utgangen av 4. kvartal 2014, en økning på NOK 2,8 mrd. i 4. kvartal og NOK 10,6 mrd. for året som følge av blant annet økte kundebuffere og årets resultat. Villkorad återbäring er redusert med 1,8 mrd.. Obligasjoner til amortisert kost 42 % 43 % 43 % 44 % 45 % Pengemarked 12 % 11 % 10 % 10 % 12 % Obligasjoner 19 % 21 % 21 % 20 % 20 % Aksjer 9 % 9 % 10 % 9 % 7 % ) Storebrand Livsforsikring, SPP og BenCo. 2) Soliditetskapital omfatter egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger, vilkorad återbäring, over/underverdi på obligasjoner til amortisert kost og opptjent resultat. 9

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. SpareBank 1 Gruppen

ÅRSRAPPORT 2014. SpareBank 1 Gruppen ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 13 Utvidet resultat 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Endring i egenkapital 17 Noter Note 1 Generell informasjon

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2013 2 Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 14 Utvidet resultat 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Endring i egenkapital 18 NOTER Note 1 Generell informasjon 19 Note 2 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS 2 SpareBank1 Forsikring Årsrapport 2014 Innhold ÅRSBERETNING 3 STYRENDE ORGANER 13 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØM 20 ENDRING I EGENKAPITAL 21 NOTER

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer