Unios helsepolitiske plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios helsepolitiske plattform"

Transkript

1 Unios helsepolitiske plattform 1

2 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling 12 Kompetanse, utdanning og forskning 14 Innovasjon i helsetjenesten 15 Lønns- og arbeidsvilkår 17 Etisk rekruttering arbeid mot sosial dumping 18 Unios konkrete forslag til helepolitiske tiltak 20 Foto: Jon T. Merg (s. 1, 3, 5, 7, 13, 16, 19, 23) istockphoto (s. 9, 11) Utgitt av Unio Desember

3 Forord Denne plattforma for Unio sitt arbeid med helse- og omsorgspolitikk er vedtatt av styret i Unio, oktober Her presenterer vi prinsipp og verdiar vi meiner må ligge til grunn for den nasjonale helse- og omsorgspolitikken. Lik rett og tilgang til helsetenester for alle uavhengig av bakgrunn, er eit slikt prinsipp. Dette blir best sikra ved at helse- og omsorgstenester i all hovudsak er offentlege, og at dei ikkje blir konkurranseutsette eller kommersialiserte. For å sikre gode helsetenester, må sektoren ha tilstrekkeleg med tilsette, dei må ha god nok utdanning og kompetanse for å ivareta oppgåvene. Vi kjem til å stå overfor store utfordringar knytt til kvalitet og omfang av helse- og omsorgstilboda framover. Unio legg difor stor vekt på at det må satsast på forsking og innovasjon for å gjere helsetenesta best mogleg rusta til å møte framtidas utfordringar. Helse og helsepolitikk femnar breitt. Helsepolitikken til Unio tek utgangspunkt i helse i vid forstand. Helse er knytt til det å meistre utfordringar i kvardagslivet. Helse handlar om trygge lokalsamfunn, stimulerande oppvekst, inkluderande samfunn og tilgjengeleg arbeidsliv. Unio skal medverke til eit trygt, inkluderande og helsefremjande samfunn, med folkehelsearbeid som basis. Unios helsepolitiske plattform omfattar både den kommunale helse- og omsorgstenesta og spesialisthelsetenesta. Samtidig set vi forståinga av helse i ein større samanheng. Slik gjer vi det tydeleg at alle forbunda i Unio-fellesskapen spelar sentrale roller for folkehelsa. Oktober 2012, Anders Folkestad, leiar 3

4 Innledning Gode helse- og omsorgstjenester er viktige bærebjelker i velferdssamfunnet. Befolkningen må sikres nødvendig tilgang til disse tjenestene, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, etnisk og religiøs tilhørighet, bosted og inntekt. Riktig og tilstrekkelig bemanning, med høy kompetanse, vil være avgjørende i opprettholdelsen av dagens helsetjenester og i utviklingen av kvaliteten i de framtidige helsetjenestene. Helsetjenester bør utføres på en kostnadseffektiv måte, med bruk av riktig kompetanse på riktig sted, til riktig tid med riktig intensitet. Unio vil understreke at utviklingen av helsetjenester av god kvalitet i fremtidens Norge ikke er et arbeid for helsetjenesten alene. Tvert imot vil det være avgjørende at alle parter samhandler helsetjenesten, barnehager, skole, politi, familie, idrettslag og andre deler av det frivillige samfunnet om å bidra til å skape et helsefremmende samfunn for hele befolkningen. Samfunnet, herunder helse- og omsorgstjenestene, står overfor store utfordringer de neste tiårene. Det forventes en kraftig økning i andelen eldre i befolkningen. Omfanget av livsstilssykdommer, rus og psykiske lidelser øker, og det ventes en kraftig vekst i antall personer med sammensatte og langvarige hjelpebehov. Samtidig innebærer den medisinske og teknologiske utviklingen at det stadig utvikles nye muligheter for behandling. Norge er et flerkulturelt samfunn og dette vil i økende grad stille krav til utforming, innhold og kompetanse i tjenestene. Befolkningens forventninger om mer medbestemmelse og individuell behandling og oppfølging vil kreve nye tilnærminger. Samlet sett ventes dette å medføre en økt etterspørsel etter og økte utgifter til helse- og omsorgstjenester i årene fremover. 4

5 For å håndtere disse utfordringene, må det tenkes innovativt, og gode erfaringer og forskning må omsettes i praksis. Unio mener følgende faktorer vil være avgjørende for å lykkes: Økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Tydelig og sterk bruker- og pasientrolle Høy kompetanse og kunnskapsbasert praksis Koordinerte tjenester og ressursinnsats på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå En moderne infrastruktur i form av bygningsmasse, personell, IKT og teknologi, som muliggjør effektive arbeidsprosesser Lønns- og arbeidsvilkår som virker rekrutterende og som gjør det mulig for ansatte å stå lenge i jobb 5

6 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester er et grunnleggende prinsipp i Unios politikk. Det innebærer at helse- og omsorgstjenestene må være oppbygd og fungere på en slik måte at alle sikres en lik tilgang uavhengig av bosted, inntekt, alder, kjønn, seksuell legning, og etnisk og religiøs tilhørighet. Undersøkelser viser at personer med lang utdanning og høy inntekt er overrepresentert som pasienter i spesialisthelsetjenesten. Dette kan tyde på at det norske helsesystemet ikke utjevner sosial ulikhet i helse i stor nok grad. Unio mener både myndighetene og alle nivåer av helsetjenestene bør ha en høy bevissthet rundt dette, og arbeide for å sikre alle grupper i befolkningen en lik tilgang til tjenester. Framveksten av private helseforsikringer og kommersielle informasjonstjenester kan utfordre hele likhetsprinsippet i den norske velferdsstaten. Den norske omfordelingen av goder og byrder hviler på en felles solidaritetstankegang. Denne solidaritetsfølelsen kan settes på prøve dersom stadig flere velferdsgoder blir gjenstand for privat finansiering eller kommersiell drift. Unio mener at sentrale helsetjenester i hovedsak skal drives i offentlig regi og ikke konkurranseutsettes eller kommersialiseres. En sterk offentlig sektor er nødvendig for å sikre politisk styring over helsetjenesten, og er den beste garantisten for å sikre befolkningen lik rett til helse- og omsorgstjenester. Unio mener at det i enkelte tilfeller er hensiktsmessig å inngå avtaler med private tjenestetilbydere. Rehabilitering og fysioterapi er eksempler på dette. 6

7 7

8 Utjevning av sosiale helseforskjeller Selv om den norske befolkningen generelt sett må sies å ha god helse, er det betydelige helseforskjeller mellom ulike deler av befolkningen. Helsetilstand og levealder øker med høyere utdanning og inntekt, og livsstilssykdommer er mer utbredt blant personer med lav utdanning og inntekt. Helsefremmende og forebyggende arbeid er av sentral betydning i arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse. Barn og unge viderefører ofte foreldrenes helseatferd og -problemer. Gode vaner må derfor etableres tidlig i livet for sikre det enkelte barn god helse, og for å redusere forskjellene i helseatferd. En godt utbygd helsestasjon må være sentral i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse. Skolehelsetjenesten treffer de fleste ungdommene og har derfor en viktig funksjon i dette arbeidet og for å hindre frafall i skolen. Skolehelsetjenesten bør derfor styrkes. For å motvirke sosiale forskjeller i helseatferd i befolkningen, både når det gjelder fysisk aktivitet, kosthold, røykevaner og rus, er det behov for både brede befolkningsrettede tiltak og mer grupperettede tiltak overfor risikogrupper. De systematiske helseforskjellene henger sammen med forskjeller i levekår og risikofaktorer i ulike deler av befolkningen. En omfordelingspolitikk som bidrar til å utjevne levekårsforskjeller og hindre fattigdom, er derfor avgjørende om vi skal lykkes med å utjevne sosiale helseforskjeller. 8

9 9

10 Helsefremmende og forebyggende arbeid Endringer i sykdomsbildet i befolkningen tilsier en økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er viktig å styrke folkehelsearbeidet i på tvers av sektorer og nivåer, i tråd med intensjonene i ny folkehelselov. Unio mener at strukturelle tiltak som kan bidra til økt deltakelse i sosiale og fysiske aktiviteter, samt et sunnere kosthold, må gis prioritet. Utbygging av gang- og sykkelveier, tilbud om skolefrukt, sunn og god mat i barnehager og skoler, og økt fysisk aktivitet i skolen, er eksempler på slike tiltak. Den eldre delen av befolkningen må gis mulighet til å mestre eget hverdagsliv, ved at de tiltak som settes inn er basert på den eldre personens ressurser og mestringsevne. Et stort antall norske kommuner bygger opp et tilbud om hverdagsrehabilitering, hvor erfaringene viser at den forebyggende tilnærmingen utsetter behovet for kompenserende tiltak og praktisk bistand. Unio mener arbeidsgiverne bør trekkes aktivt med i folkehelsearbeidet fremover, eksempelvis ved å legge til rette for fysisk aktivitet, tilby sunn kantinemat og arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Virksomheter i helsesektoren er i dag pålagt å ha bedriftshelsetjeneste, og dette må tas i bruk mer målrettet. Psykiske lidelser og rusmisbruk øker i omfang og utgjør i dag en betydelig folkehelseutfordring. Psykisk helse og rusforebygging bør derfor tillegges økt vekt i folkehelsearbeidet fremover både når det gjelder barn, ungdom og voksne. Frisklivstilbud for voksne i alle kommuner og en godt utbygd helsestasjonsog skolehelsetjeneste for barn og unge må være sentrale elementer i det helsefremmende og forebyggende arbeidet og kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse. Gjennom sin nære og hyppige kontakt med småbarnsfamilier har helsestasjonen, med en tverrfaglig bemanning et unikt utgangspunkt for samarbeid om barns oppvekstsvilkår, og for å kunne fange opp helseproblemer og gi hjelp så tidlig som mulig. Unio mener det er behov for en forpliktende nasjonal opptrappingsplan for å sikre en nødvendig oppbygging av helsefremmende og forebyggende helsetjenester, herunder helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 10

11 Det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen må være målrettet og ha en høy kvalitet, slik at tiltakene har en reell og ønsket effekt. For å lykkes, må det etableres samarbeid på tvers av etatene i kommunal sektor. 11

12 Samhandling For å oppfylle intensjonene i Samhandlingsreformen, mener Unio at det er behov for økt kompetanse og kapasitet innen rehabilitering i kommunene. Rehabilitering i form av opptrening, tilpassing av hjelpemidler og tilrettelegging av bolig, skoler og arbeidsplasser er avgjørende for at den enkelte skal kunne leve et selvstendig liv preget av mestring og deltakelse. Rehabilitering bør i utgangspunktet skje der hvor den enkelte lever og bor. For enkelte pasientgrupper er det nødvendig og hensiktsmessig med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kommunene må sikres kapasitet og kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene, og ha rammer for utøvelse av tverrfaglig rehabilitering. Hverdagsrehabilitering har blitt en del av tilbudet i mange norske kommuner. Unio mener at kompetanse innen hverdagsrehabilitering skal være tilgjengelig for alle kommuner. Spesialisthelsetjenesten må sørge for nødvendig kunnskapsoverføring og faglig støtte til kommunene, slik at de kan ivareta sitt ansvar. Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter innehar en kompetanse som er helt sentral for å lykkes med samhandlingsreformen både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og for å sikre god samhandling mellom nivåene. Som en del av reformen mener Unio at kommunene og helseforetakene må etablere tjenester som bidrar til tverrfaglighet og god samhandling rundt den enkelte pasient, og som legger til rette for kunnskapsutveksling og kompetanseoverføring mellom nivåene. Etablering av tverrfaglige ambulante team kan være ett alternativ, etablering av distriktsmedisinske sentra og kommunale eller interkommunale helsehus kan være andre. Kommuner og helseforetak bør pålegges å utarbeide kompetanseplaner som grunnlag for en systematisk rekruttering av helsepersonell, og for å utvikle kompetansen blant sine ansatte i samsvar med de oppgavene som skal utføres. Det må legges til rette både økonomisk og praktisk for at ansatte kan videreutdanne og spesialisere seg. Gode muligheter for faglig utvikling er viktig både for å rekruttere og 12

13 beholde kvalifisert personell. På nasjonalt nivå må det lages framskrivninger av behov for spesialkompetanse i kommunehelsetjenesten, og kommunene må forplikte seg til å følge opp med kompetanseutviklingstiltak der de har avvik mellom tilgjengelig og nødvendig kompetanse på de enkelte områdene. Et annet vesentlig område for samhandling, er mellom klinisk praksis og akademia. Mer konkret er det avgjørende at det etableres et nærmere samarbeid mellom arbeidsgivere og utdanningene, for å avstemme forventninger og behov tilknyttet kompetanse. Videre må det etableres en langt bedre samhandling mellom forskningsinstitusjoner og klinisk praksis, for å bidra til en god implementering av forskningsresultater i klinisk praksis = innovasjon. 13

14 Kompetanse, utdanning og forskning Unio mener de to vesentligste faktorene for å sikre gode helsetjenester, er at bemanningen er tilstrekkelig og at profesjonsutøverne har god nok kompetanse til å ivareta de nødvendige oppgavene. Det vil i framtiden være behov for mer personell, og kompetansekravene til de ansatte vil vokse. Samtidig både vil og må helsefagene utvikles og endres. Kompetanseutvikling oppnås gjennom utdanning, forskning, fagutvikling og faglig oppdatering. For å møte fremtidens utfordringer er det behov for å tilpasse innholdet i utdanningene, og å sørge for at forsknings- og utviklingsarbeidet står i forhold til de faglige utfordringene som ansatte i helsetjenestene vil møte. Utvikling, spredning og bruk av kunnskap er avgjørende for at tjenestene skal utvikle seg og ha en nødvendig kvalitet. Unio mener det er viktig å sørge for at utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering er mest mulig kunnskapsbasert. Nye organisatoriske løsninger må baseres på tilgjengelig forskning, og det må knyttes evaluerings- og forskningsvirksomhet til utprøving av nye tiltak. For å få til dette, er det viktig at det etableres gode finansieringsprogrammer for forskningsarbeid, i tillegg til en langt bedre generell finansiering av velferdsutdanningene. Det er av avgjørende betydning at studentene i forbindelse med praksisdelen av studiene møter praksisveiledere som er faglig oppdaterte. God, relevant og praksisnær forskning foregår i skjæringspunktet mellom helsetjenesten og utdannings- og forskningsinstitusjonene. Videreutvikling av denne type forskning vil styrke helseutdanningene og fremme kunnskaps- og kompetanseutviklingen i helsetjenesten. Det må legges til rette for at både profesjonsutøvere og brukere får være med å definere forskningstemaer og delta i utformingen av forskningsprosjekter. Profesjonsutøvere med forskningskompetanse må i større grad delta aktivt som forskere. Det vil bringe forskningen nærmere praksisfeltet og bidra til økt relevans i forskningen. Videre må forskningsaktiviteten innen forebygging, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg styrkes, i tråd med pasientenes behov. Tverrfaglige forskningssamarbeid bør understøttes. Helsepersonell med lederansvar på alle nivåer har en avgjørende 14

15 rolle i arbeidet for å sikre gode tjenester. Det er et ledelsesansvar å analysere, vurdere og sikre et best mulig innhold og koordinering av pasienters pleie og behandlingsforløp. Det må legges til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen gjennom gode fagmiljøer, tilstrekkelig bemanning og tid til refleksjon og faglig fordypning. Likeledes må det gis mulighet for etter- og videreutdanning og denne må verdsettes i form av økt lønn og ved at helsetjenestene tar i bruk den tilegnede kompetansen. Det må også sikres at spesialister har den nødvendige fagkompetansen for å utøve sin rolle som spesialutøver innenfor helsetjenesten. Unio mener det er et offentlig ansvar å sikre at spesialistene har en slik kompetanse, og mener derfor at det bør utvikles en offentlig ordning for spesialistgodkjenning. Innovasjon i helsetjenesten Nye oppgaver og krav til kvalitet og effektivitet presser fram innovasjon i helsetjenesten. Unio mener det må satses på innovasjonstiltak og prosesser, for å gjøre helsetjenesten best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det må satses langt sterkere på bruk av e-helse og velferdsteknologi. Det må investeres i kommunikasjon og systemstøtte, som legger til rette for kompetanseutveksling og bedre samhandlingsprosesser mellom helsepersonell på tvers av tjenester og nivåer. Det må også investeres i velferdsteknologi som kan bidra til å gi pasienter og pårørende et tryggere og mer selvstendig liv utenfor institusjon. Unio mener kommunene og helseforetakene må gis økonomiske, teknologiske og juridiske rammebetingelser for at nye teknologiske hjelpemidler skal kunne tas i bruk. Det må etableres nasjonale insentivordninger og nasjonale styringsmekanismer, for å sikre at teknologi tas i bruk, og brukes riktig. For å lykkes med innovasjonsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene, trengs det økt åpenhet, kreativitet og gjennomsiktighet i tjenestene, der ledere på ulike nivåer er lydhøre for forslag og initiativer fra de ansatte. 15

16 16

17 Innovasjon handler ikke bare om teknologi, men også om å utvikle grunnleggende felles tankesett og hensiktsmessige arbeidsprosesser. Unio mener det er grunnlag for å vurdere hvilke roller og ansvar som innehas og hvilke oppgaver som utføres av den enkelte profesjon. Det vi ser, er at det i enkelte sammenhenger er behov for å redefinere oppgavefordelingene mellom profesjonene. I tilknytning til dette må det imidlertid vurderes hvilket kompetansebehov som er nødvendig for å utføre nye oppgaver med en tilfredsstillende kvalitet. Dette fordrer også at det etableres gode kvalitetssystemer og indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet, som legger rammebetingelser for hvilken type kompetanse som kreves for å utføre hvilke oppgaver. Unio mener at helse- og omsorgssektoren i større grad må prioritere innovasjonsarbeid. Introduksjon av ny teknologi og nye arbeidsmåter må gå hånd i hånd med opplæring, oppfølging og evaluering. Lønns- og arbeidvilkår Helse- og omsorgssektoren spiller en avgjørende rolle for målsettingen om å få og beholde flere folk i arbeid. Da må det også være en uttalt målsetting å gi de ansatte i denne sektoren arbeidsbetingelser som gjør at de holder seg friske og står lenger i arbeid. I dag er helse- og omsorgssektoren preget av høyt sykefravær, mye deltidsarbeid og stort frafall. Altfor mange ansatte går av med tidligpensjonering eller velger redusert arbeidstid av helsemessige årsaker. Dette er ikke i tråd med intensjonen om et inkluderende arbeidsliv, og det er heller ikke i tråd med rekrutteringsbehovene sektoren står overfor. Det er blitt hevdet at for å møte arbeidskraftbehovet i helsesektoren framover, må hver tredje framtidige arbeidstaker i Norge velge denne sektoren. Et slikt arbeidsmarked vil ikke være mulig. Vi kan ikke bare satse på økt sysselsetting i denne sektoren vi må også satse på en annen arbeidsorganisering, på å bruke de ressursene som er i sektoren på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, på å tilby hele stillinger, på lønns- og arbeidsvilkår som virker rekrutterende og som bidrar til at ansatte i helsesektoren blir værende i sektoren. Kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning er nøkkelpersoner i velferdsstaten. Likevel lønnes de langt lavere enn mannsdominerte grupper med tilsvarende utdanningsnivå, ikke minst som følge av strukturelle forhold. Mens det generelle lønnsgapet mellom kvinner og menn er på 17

18 15 prosent, er det for de kvinnedominerte utdanningsgruppene, sammenlignet med tilsvarende mannsdominerte utdanningsgrupper, på 20 prosent. Samhandlingsreformen vil medføre behov for en kraftig styrking av kompetansen i kommunesektoren. Skal det være mulig å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft i helsesektoren, må kompetanse belønnes i langt større grad. Utdanning må lønne seg, også for kvinner. Etisk rekruttering arbeid mot sosial dumping Organisering av helsetjenester og helsetilbud har en stadig sterkere internasjonal dimensjon. Internasjonalt samarbeid om utvikling av helsetjenester, helseutdanning og -forskning bidrar til utvikling av kompetanse og kvalitet. Det er mye positivt ved helsearbeidere og pasienter som krysser landegrenser for jobb og behandling, men mobiliteten forutsetter internasjonalt samarbeid, koordinering og kontroll. Det er avgjørende at internasjonal rekruttering av helsefaglig personell ikke medfører at norsk helsepersonells rettigheter tilknyttet lønns- og arbeidsforhold blir undergravd. Kommuner og helseforetak benytter seg i økende grad av vikarbyråer og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester for å kompensere for mangel på helsepersonell. Disse arbeidskraftstrategiene har i neste omgang resultert i tilfeller hvor useriøse aktører har vunnet anbud ved å tilby ansatte uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Unio vil motarbeide denne utviklingen. Vi vil ha særskilte tiltak mot sosial dumping i helse- og omsorgstjenestene, og mener det særlig er behov for å iverksette et arbeid rettet mot vikarbyråbransjen. Helsepersonellmangelen er global. Unio mener derfor at myndighetene må være tydelige på at Norge skal føre en etisk rekruttering av helsepersonell, og at de personellmessige utfordringene som helse- og omsorgstjenestene i Norge står overfor hovedsakelig må løses nasjonalt. For å lykkes med dette, må myndigheter og arbeidsgivere raskt iverksette grep i Norge for å løse helsepersonellmangelen uten å tappe andre land for sårt tiltrengte ressurser: Tilby et lønnsnivå som virker rekrutterende, tilby deltidsansatte større stillingsbrøker og legg til rette for at flere ansatte kan jobbe heltid og stå lenger i arbeid. 18

19 19

20 Unios konkrete forslag til helsepolitiske tiltak Samhandling Norske kommuner må ta ansvar for etablering av nye arenaer og prosjekter for samhandling, vertikalt og horisontalt Helseforetakene må bidra til kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten. Helsefremmende og forebyggende arbeid for alle grupper i befolkningen; barn/unge, voksne og eldre, må prioriteres. Det må satses på rehabilitering i hjemmet/hverdagsrehabilitering. Det må satses mer på samhandling mellom forsknings- og utdanningssektoren og arbeidsgivere / klinisk praksis. Rett til likeverdige helsetjenester Arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse må følges opp. Fordeling av helsetjenester skal være et offentlig ansvar, med offentlig finansiering, styring og prioriteringer. Det må sikres en mest mulig stabil bemanning av helsepersonell over hele landet. De regionale helseforetakene må anerkjenne viktigheten av god kompetanse lokalt, med hensyn til utfordringene de enkelte kommunene har for å imøtekomme kravet om likeverdighet i tjenestetilbudet. Rekruttering av helsepersonell fra utlandet skal ikke resultere i sosial dumping, men skje i tråd med Unios nasjonale krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal vises forsiktighet med hensyn til rekruttering av helsefaglig personell fra utlandet. Spesielt gjelder dette fra land i den tredje verden som opplever mangel på det aktuelle helsepersonellet i eget land. Det må satses mest mulig på rekruttering i Norge. Kompetanse, utdanning forskning Det fremtidige kompetansebehovet i kommunehelsetjenesten må kartlegges, og det må satses på kompetanseutvikling på bakgrunn av dette. Dette gjelder både grunnkompetanse og spesialistutdanninger. Pasientforløp og oppgavedeling må baseres på kunnskaps basert praksis. I valg av nye organisatoriske løsninger må dokumentasjon fra forskning anvendes. 20

21 Prioritering av forskningsprosjekter må skje i henhold til det reelle behovet for kunnskap og kompetanse i helsetjenesten. Forskning i kommunehelsetjenesten må prioriteres, og forskningsmidler skal fordeles på bakgrunn av behov, og ikke på bakgrunn av tradisjon og forskningsfeltets status. Forskning må foregå i skjæringspunktet mellom praksisfeltet og utdanningen. Det må legges til rette for profesjonsutøveres forskningsvirksomhet. De regionale helseforetakene må prioritere større bredde i medisinsk og helsefaglig forskning for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for helsefaglig profesjonsutøvelse. Innovasjon i helsetjenesten Helsetjenesten må gis muligheter og insentiver til å prioritere innovasjonsarbeid, i samspill mellom relevante aktører, og i samhandling mellom forskning, utdanning og praksis. Det må vurderes om roller og oppgaver kan fordeles mer hensiktsmessig, med utgangspunkt i det fremtidige behovet. Dette må ta utgangspunkt i kvalitetssystemer som definerer hvilke oppgaver som krever hvilken type kompetanse. Det må etableres organisatoriske, økonomiske, teknologiske og juridiske rammebetingelser for etablering av ny teknologi. Nasjonale insentivordninger overfor kommunene må etableres, blant annet for innføring av e-helse, telemedisin og velferdsteknologi. Prosesser med innføring av ny teknologi må også ta høyde for behov for tilpassing av arbeidsprosesser og kompetanseutvikling. Det må utvikles en innovasjonskultur i den enkelte kommune og helseinstitusjon, der det åpnes for involvering, tillit, åpenhet og mottakelighet for innspill til nyskapings- og utviklingsprosesser. Lønns- og arbeidsvilkår Det må gjøres mer attraktivt å velge høgskoleutdanning innen helse og omsorg ved å sikre lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar. Arbeid i helsesektoren må organiseres rundt hele stillinger. Arbeidstidsordninger må innrettes slik at helse og velferd, likestilling og kvalitet ivaretas og det skal være mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt fram til aldersgrensen. Det må sikres en bemannings- og kompetansesammensetning som ivaretar balansen mellom oppgaver og ressurser. Sikre etisk rekruttering og motarbeide sosial dumping. 21

22 22

23 23

24 Unio 2012 Stortingsgata OSLO sentralbord: telefaks: Unios medlemsforbund: Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet Politiets Fellesforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Skatterevisorenes Forening Det Norske Diakonforbund 24

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Akademikernes helsepolitiske dokument

Akademikernes helsepolitiske dokument 1 Akademikernes helsepolitiske dokument Vedtatt i Akademikernes styre 24. oktober 2013 God helse er både et individuelt gode og en av samfunnets viktigste ressurser. God helse i befolkningen fremmes av

Detaljer

Internettvedlegg 2. Vedlegg til kapittel 14, Mål og midler i regjeringens strategi

Internettvedlegg 2. Vedlegg til kapittel 14, Mål og midler i regjeringens strategi Internettvedlegg 2. Vedlegg til kapittel 14, Mål og midler i regjeringens strategi (Basert på Giæver 2013. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Underlagsrapport til Sosial ulikhet

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Kompetansekobling Mai 2014 Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Områder for prosjektutvikling. Innspill fra kommunene 1 1 a. Kommunereform Tema og områder

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Avd.dir. Kjell Røynesdal Tannvernseminar 12. mars 2013 Virkemidler i reformen Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske Hva har relevans for tannhelsetjenesten?

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues 2

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Folkehelse og morgendagens omsorg

Folkehelse og morgendagens omsorg s Folkehelse og morgendagens omsorg Samhandlingskonferansen 2013 i Møre og Romsdal, Molde 11. juni Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet To meldinger til stortinget Hva er en melding til stortinget

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007 Statssekretær Arvid Libak Utviklingstrekk Tallene viser at Norge følger internasjonale

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd «Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Sykehuspolitikk og samhandling Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Mål for helsepolitikken En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Folkehelseutfordringer. Jorodd Asphjell

Folkehelseutfordringer. Jorodd Asphjell Folkehelseutfordringer Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund «Ledere - aktører for endring Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund Vi er mange og vi er viktige!!! 6000 ledere med sykepleierbakgrunn i alle deler og nivåer i helsetjenesten Ledere er avgjørende

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer