Pasientmobilitet i Norden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientmobilitet i Norden"

Transkript

1 Pasientmobilitet i Norden Birgitte Kalseth Karl Gerhard Hem Andrew Wilson Framtidens Gränslösa Vård

2 Den største uavhengige forskningsorganisasjon i Skandinavia Ikke kommersiell forskningsstiftelse Ledende ekspertise på forskning og utvikling innen: naturvitenskap og teknologi, miljø helse og velferd 2100 ansatte fra 67 land, årlig salg på 350 millioner Euro kunder i 60 land SINTEF Teknologiog sam funn 2

3 Tverrfaglig forskningsinstituttmed ni fagavdelinger: Arbeid og helse Arbeidsfysiologi Epidemiologi Global helse og velferd Helsetjenesteforskning Innovasjon og helseteknologi Epidemiologi Fysiologi Medisin Medisinsk teknologi Produktdesign Psykologi Samfunnsøkonomi Statsvitenskap Sykehusplanlegging Strategisk satsing: SmartWear SINTEF Teknologiog sam funn 3

4 Agenda bakgrund, syfte och metod för studie samarbeten över gränser, volymer, diagnoser, typ av behandlingar, åldersgrupper skäl för att söka vård över gränser hinder/svårigheter systemeffekter (i mottagande/avsändande land) effekter/upplevelse för patienter kan det se liknande ut för mobility till/från andra länder än de scandinaviska? 4

5 Rapport på oppdrag fra Nordic Innovation Center mobility in the nordic countries volume and obstacles/ NICE er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels, industri og innovasjonssamarbeid. Tidligere studie 2009: Nordic Collaboration in Health Services. A feasibility study on the potentials and barriers towards an open market for health services in the Nordic countries. Oxford Research, Danmark (Se: ) SINTEF Teknologiog sam funn 5

6 SINTEF rapport: Mål for kartleggingen Hvilke regionale og nasjonale retningslinjer eksisterer for pasientmobilitet i Norden? Hvor mange pasienter søker planlagt sykehusbehandling i andre land innen Norden? (Grensepasienter) Hvilke diagnosegrupper tilhører disse pasientene, og hvilke typer av behandling søker de? Hva er årsaken til at pasientene velger et annet nordisk land (ventetid, nærhet, kvalitet etc.)? Hvilke vanskeligheter møter disse pasientene (administrative, kulturelle)? Hvilke hindringer er det for åøke antall grensepasienter? 6

7 Data og informasjonsgrunnlag for rapporten Nasjonale pasientregistre (ikke identifikasjon nasjonalitet/konvensjonspasient) Nasjonale organer som har ansvar for økonomisk oppgjør (Forsäkringskassan i Sverige) Regionale myndigheter Sykehus/helsforetak Spørreskjema til norske pasienter behandlet i utlandet Litteratursøk Eksisterende publikasjoner Internettsøk 7

8 Structure of the report Cooperation between countries Dimensions of patient mobility Types of care Factors affecting the extent of patient mobility Characteristics of national health services Patient rights and regulation Actors in cross border healthcare Contextual factor Patient mobility within Europe and the Nordic countries today Border regions Öresund and North Calotte SINTEF Teknologiog sam funn 8

9 Noen generelle trender: Helsetjenester internasjonaliseres Mobilitet av helsepersonell Store private helsevirksomheter etablerer seg i mange land Økt bruk av helseforsikring avtaler med sykehus i andre land EU's indre marked Økt fokus på pasientrettigheter inkl ventetid SINTEF Teknologiog sam funn 9

10 Helsetjenesten i Norden (ekskl Island, Færøyene) Sverige og Finland mer desentralisert styring og finansiering av helsetjenestene, spesielt spesialisthelsetjenesten Danmark og Norge størst valgfrihet i spesialisthelsetjenesten Sverige har størst valgfrihet i primærhelsetjenesten Ventetidsgarantier i alle land, men ulikt innhold Bruk av private sykehus i spesialisthelsetjenesten er begrenset, men noe økende over tid. Større variasjon i bruk av private i Sverige og Finland pga desentralisert styring. Danmark har større utbredelse av privat helseforsikring enn Norge og Sverige SINTEF Teknologiog sam funn 10

11 SINTEF Teknologiog sam funn 11

12 SINTEF Teknologiog sam funn 12

13 Privat behandlingsforsikring: Antall behandlingsforsikrede i Norge, Sverige og Danmark. Perioden Kilder: Norge; Finansnæringens fellesorganisasjon og Vertikal Helseassistanse AS, Sverige; Försäkringsforbundet, Danmark; Forsikring & Pension SINTEF Teknologiog sam funn 13

14 SINTEF Teknologiog sam funn 14

15 Innbyggere per kvadratkilometer etter regioner. Fra nord til sør. SINTEF Teknologiog sam funn 15

16 SINTEF Teknologiog sam funn 16

17 Ulik årsak for pasientmobilitet Pasienter som oppholder seg i et annet land og trenger behandling Pasienter med privat behandlingsforsikring Private helseturister Samarbeid om høyspesialiserte tjenester/lavfrekvente Fritt valg av sykehus/behandler" for planlagt behandling innen regionen Lokalt samarbeid basert på lokale behov og utfordringer Noen pasienter bor nærmere et annet lands sykehus (tid og avstand) Funksjonsfordeling Redusere kostnader/investeringer Kapasitetsutnytting 17

18 Bakgrunn og mål for rapporten In the Nordic countries, there has for many years been initiatives that would make it easier for citizens to seek health care in a neighbouring country. The last years the Nordic countries have seen a surge in mobility of personnel. We think the time is now ripe for starting the process to increase the patient mobility in the Nordic region. A study that in depth investigates the obstacles for increased patient mobility will furthermore give important inputs to preparing for the implementation of the Directive on patient mobility. 18

19 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study (2009) Fordeler ved et åpent marked Pasient: Bedre helsetjenester Raskere helsetjenester (kortere ventetid) Nærmere helsetjenester System: Kan behandle sjeldne tilstander Spesialisert behandling (det vil si ikke fullt så sjeldent) 19

20 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study Drivere: Stordriftsfordeler ICT: e health Etterspørseldrevet helsetjenester (ny rolle for pasienten) Global arbeidskraft Politisk utvikling 20

21 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study Barrierer: Tradisjon og tjenestenes (u)villighet til ågi fra seg pasienter og arbeidsområder. Videre: Kultur og språk Demografisk tetthet (befolkningstetthet). Ulikheter mellom Øresundregionen og Bottenviken! Avstander spesielt i tynt befolkede områder Prestisje. Hvert land vil gjerne ha det de har av oppgaver og tjenester Ulikheter i organisering av helsetjenester Nasjonal lovgivning Kvalitetsutvikling. Mangel på felles kvalitetsmål 21

22 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study Potensialer: Utnytte stordriftsfordeler der det bor mange Utnytte stordriftsfordeler der det bor få Mange typer av samarbeid er drevet ut fra lokale behov "bottom up". Personlige nettverk som søker pragmatiske løsninger for felles utfordringer (eksempel primærhelsetjeneste i Bottenvika) Store teknologiske investeringer krever en kritisk masse For eksempel en maskin for hjertebehandling som koster ca 1 milliard danske kroner 22

23 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study Potensialer, forts: Høyspesialiserte tjenester. Eksempel er Diabetes cluster i Øresund. Gøteborg og Oslo regionen samarbeider om visse typer barnekirurgi og pankreas cancer Internasjonalt marked for helsetjenester Island har et program for å tiltrekke seg "helseturister" (psoriasis) Sahlgrenska International Care har kapasitet, men får et lite antall pasienter foreløpig Pasienter oppfatter i større grad helsetjenester som et vanlig gode, og er vant til å "shoppe". Det er likevel delte meninger og syn på om det vil bli vanlig å "shoppe" ordinære helsetjenester 23

24 Hovedfunn fra Oxford Research: Feasibility study Potensialer, forts: Mobilitet av personell. Lønnsforskjeller gjør at svensk personell trekkes til Norge, og dels til Danmark Pasientmobilitet. Viktig åskille mellom "massebehandling" og spesialiserte behandlinger (lite volum). Massebehandlinger står for de største kostnadene, men her er det trolig lite åhente. Lite kapasitet i alle de nordiske landene. Noe større kapasitet i Nord Tyskland. Spesialisert behandling. Det er her potensialet er størst, og fordi helsetjenestene stadig blir mer spesialisert enda viktigere i fremtiden. Eksemplene som er funnet er ofte basert på "bottom up" initiativ. E health. Spesielt interessant i spredt bebodde områder. Det forutsetter tetter integrering mellom de nasjonale helsesystemene, for eksempel tilgang til journaler og pasientdata Kvalitetsutvikling. Felles kvalitetsindikatorer kan bidra til mer samarbeid 24

25 SINTEF rapport: Patient mobility in the Nordic Countries Volume and obstacles 25

26 Overordnede faktorer for å vurdere pasientflyt 26

27 Avgrensing Planlagt behandling og undersøkelse i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det betyr at mindre vekt vil bli lagt på samarbeid og pasientmobilitet når det gjelder primærhelsetjeneste og for tannhelse I kartleggingen vil vekten ligge på å utrede de regionale forhold i Öresundregionen og på Nordkalotten, samt de overordnede nasjonale strategier. 27

28 Typer tjenester som leveres 28

29 Hvor mange pasienter er det? From To Total Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Total

30 Hva vet vi? Det ser ut til åvære få pasienter som krysser grensene totalt sett Mest pga manglende kompetanse/tilbud innen høyspesialiserte tjenester Svært få fristbruddpasienter fra Norge Spredt samarbeid om spesifikke pasientgrupper i Öresund Samarbeid om felles sykehusområde i Tornedalen Hindringer på ulike nivå og innenfor/utenfor helsetjensten Strukturelle hindringer Kulturelle hindringer 30

31 Norske pasienter til utlandet Rikshospitalet i Oslo har et eget kontor for utenlandsreiser Ingen pasienter til Norden, men sender ca 3000 pasienter hvert år til Spania, Tyrkia og noen andre land for helsereiser 200 plasser selges til Danmark for danske pasienter, og 200 til svenske pasienter Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling 4 regionale enheter står for det administrative arbeidet Pasientbehandling i utlandet blir som regel registrert i norske sykehus av finansielle grunner Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp ikke kan få et adekvat medisinsk tilbud i Norge på grunn av manglende kompetanse 241 pasienter i

32 Norske pasienter til utlandet Fristbrudd. Hvis norske sykehus ikke kan tilby helsehjelp til pasientene innen fastsatt frist har pasienten rett til helsehjelp i andre land NAV i Tønsberg administrerer ordningen Svært få pasienter så langt Lokale samarbeidsavtaler. Helse Nord (Jan Norum) 32

33 Pasientenes syn Flash Eurobarometer (2007) viser at noksåfåav innbyggerne i EU har mottatt helsetjenester i andre land, men at svært mange (57 %) kunne tenke seg det ved behov. Danmark: 78 % Sverige: 61 % Finland: 26 % 33

34 Pasientenes erfaringer undersøkelse blant norske pasienter For få pasienter åspørre fra Finland, Danmark og Sverige 43 skjemaer sendt ut via helseregionene i Norge => Det betyr at det er norske pasienter som mottar tjenester i andre nordiske land 26 svar Resultater: 58 % kvinner 6 personer over 65 år 17 personer (65 %) fikk behandling i Sverige 34

35 Pasientenes erfaringer undersøkelse blant norske pasienter Helseoppfatning: 35

36 Pasientenes erfaringer undersøkelse blant norske pasienter Typer helsetjenester 36

37 37

38 Pasientenes erfaringer undersøkelse blant norske pasienter Ville du valgt det samme sykehus igjen? 100 % 38

39 Hindringer og utfordringer 39

40 Hva er de største hindre for økt pasientflyt mellom landene? Praktiske problem? (avstand, infrastruktur, kommunikasjon, språk, ) Betaling, finansiering? Pasientklassifisering (for eksempel DRG)? Pasientsikkerhet? Pasientrettigheter? Autorisasjon? Ansvar for pasientene, medisinsk oversikt? Oppfølging? Informasjon om ulike tilbud? 40

41 Holdninger : De lokale myndigheters og fagfolks eierskap til pasientene? Legers holdninger til andre behandlere? Andre typer hindre?. Har det ønskede eller uønskede sosiale konsekvenser? Vil det være rike pasienter fra rike land som har mest nytte av pasientflyt, eller omvendt? 41

42 Oppsummering Behov: Det lille antall grensepasienter (ca 250 per år) i Norden kan se ut som om en motsetning til hypotetisk villighet til åreise som er avdekket i generelle befolkningsundersøkelser. 42

43 Oppsummering Forklaringer på lite volum: Mangel på etterspørsel: Vi tolker det som om "opplevd behov" ikke er spesielt stort. De nordiske land er for det meste selvforsynte med helsetjenester Mangel på (offentlig finansiert) behandling utenlands. Til nå? Mangel på støtte til "grensetjenester" fra helsearbeidere i pasientenes hjemland Avstand og reisetid Pasientenes egenbetaling. Normalt støttes ikke reiseutgifter Pasientenes tilstand og funksjonsnivå, kunnskap og forbindelse til et annet land, språk osv. Pasientenes reisevillighet er større ved sjeldne eller svært alvorlige tilstander, og der hjemlandet har lite ekspertise eller utstyr 43

44 Oppsummering Pasientmobilitet er ikke noe mål i seg selv. Hvert land er forpliktet til åha kapasitet for å behandle sykdom og skade uten at pasientene skal måtte reise for langt Mulighet for planlagt (elektiv) behandling i utlandet kan ses fra ulike perspektiv: Staten: Har ansvaret for helsetjenester for alle innbyggerne. I de tilfeller det ikke finnes innenlands tilbud kan staten sende pasienter til andre land. Norges system for utenlandsbehandling er et slikt system Pasientens rettighet til åvelge tilbyder av alle typer tjenester, inklusive helsetjenester, anses som et selvstendig mål. Det er selve rettigheten som er viktig, ikke volumet 44

45 Oppsummering For grenseområder kan behandling i utlandet være spesielt interessant og viktig Øresund: Det har eksistert sterke bånd over sundet i hundrevis av år. Det reflekteres i nært sosialt, kulturelt og språklig likhet. På tross av at det er to ulik land er det lang tradisjon for samarbeid. Dette er forsterket etter bygging av broen. Fra et formelt perspektiv er det i dag muligheter for å få helsetjenester i et annet land hvis tjenesten ikke finnes hjemme men burde være dekket, eller hvis ventetiden blir for lang (eksempel danske pasienter). 45

46 Oppsummering Øresund hindringer for økt pasientflyt på systemnivå: Visse administrative hindringer, håndtering av egenbetaling og informasjonssystemer Kapasitetsproblemer på begge sider av sundet På tross av broen er det tungvint åreise mellom landene Forskjeller i lovgivning hvem betaler for eksempel medisiner? Pasientnivå: Språk og kultur Transportkostnad og tid Usikkerhet om det ukjente Tilfredshet med det kjente 46

47 Oppsummering Noen av hindringene blir nå satt på dagsorden av to nøkkelprosjekter i EU's Interreg Program. Hensikten er: Større og enklere valgfrihet for visse pasienter Forbedre tilgangen til informasjon, blant annet for å kunne sammenligne ulike tilbud Bygge samarbeid mellom spesialister Fremme utviklingen av helsetjenestene for åsikre kompatibilitet over landegrensen 47

48 Konklusjon Selv om man gjerne vil oppmuntre til større pasientmobilitet er det ikke til å komme vekk fra at de fleste pasientene best får tilbud i eget land Pasientene har en sterk preferanse når vi ser hva de gjør for å motta helsetjenester så nære hjemmet som mulig. 48

49 Konklusjon Større pasientmobilitet forutsetter: Vedvarende asymmetri i kapasitet eller spesialisering Tilbud nærmere enn i eget land Finansielle insentiver (pasient og helsemyndighetene) Tilgjengelig og pålitelig informasjon om mulighetene Hvis dette mangler vil pasientmobilitet fortsatt bare bli for små nisjetjenester, eventuelt for åavhjelpe midlertidige tregheter eller kapasitetsproblemer For ågjenta: Økt pasientmobilitet er ikke noe mål i seg selv. Det kan bli både dyrere og dårligere helsetjenester Ut fra mange perspektiv er det likevel nødvendig å videreutvikle det internasjonale samarbeidet, både for pasientens del og for systemenes egen del 49

50 Takk for meg! SINTEF Teknologiog sam funn 50

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Øyvind M. Berge og Christer Hyggen. Framveksten av private helseforsikringer i Norden

Øyvind M. Berge og Christer Hyggen. Framveksten av private helseforsikringer i Norden Øyvind M. Berge og Christer Hyggen Framveksten av private helseforsikringer i Norden Øyvind M. Berge og Christer Hyggen Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 Fafo 2010 ISSN

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 120. årgang november 2012 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek verden Les om apotek i alle hjørner av verden fra FIP i Amsterdam. Nyhet! BLEPHACLEAN sterile våtservietter

Detaljer