Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skolefaglig rådgiver Tor Johan Haugland FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen Fung. utdanningsdirektør Aase Kiledal

2 2 Innhold 1. Tema for tilsynet minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring 3 2. Gjennomføring av tilsynet Hva er kontrollert i tilsynet Avslutning av tilsynet Vedlegg 11 Vedlegg 1 Oversikt over tilsendt dokumentasjon Vedlegg 2 Oversikt over personer som har deltatt i tilsynet

3 Høst 2012 Frist for innsendelse av dokumentasjon 1. Tema for tilsynet er minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven 2-8, og kommunens plikt til å ha et forsvarlig system for å sikre at denne retten blir oppfylt, jf. opplæringsloven andre ledd. Bakgrunn for tilsynet Fylkesmannen i Vest-Agder innledet et skriftlig tilsyn med Søgne kommune høsten Tilsynet var tenkt som en oppfølging etter skriftlig tilsyn våren Det var tilsyn med kommunens system for å oppfylle elvers rett til særskilt språkopplæring som ble vurdert i tilsynet. 3 Fylkesmannen ga Søgne kommune følgende pålegg i tilsynsrapporten i Søgne kommune tilfredsstiller ikke alle de formelle kravene i forbindelse med elevers rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslovens 2-8 og forvaltningsloven. 2.Søgne kommune har ikke et tilstrekkelig forsvarlig system for avdekking og vurdering av om opplæringslovens krav knyttet til minoritetsspråklige elevers rett til språkopplæring blir oppfylt. Søgne kommune sendte en erklæring med dokumentasjon etter tilsynet i Her bekreftet kommunen følgende: Rutinene inneholder nå skriftlig samtykke fra foreldre dersom opplæringen skal foregå på en alternativ arena, dvs. ikke nærskolen. Det er laget ny mal for enkeltvedtak. Kommunen tar stikkprøver av skolens dokumenter (to tilfeldige elever fra hver) en gang pr. år i november, første gang i Nye rutiner for å sikre kompetanse hos personalet som har ansvar for minoritetsspråklige elever. Fylkesmannen etterspurte og fikk tilsendt dokumentasjon fra Søgne kommune høsten Vi fikk tilsendt kopi av enkeltvedtak, kommunens rutiner for kartlegging av elever, for bruk av innføringstilbud etc. Fylkesmannen oppdaget at tilstanden ikke var særlig endret siden vårt forrige tilsyn og valgte å tilby kommunen en veiledning om elevers rett til særskilt språkopplæring. Veiledningen ble gjennomført våren Fylkesmannen ønsker nå å gjenoppta tilsynet slik at dette kan bli avsluttet. 2. Gjennomføring av tilsynet Etter 14-1 andre ledd i opplæringsloven, har departementet hjemmel til å føre tilsyn med offentlige skoler. Fylkesmannen har delegert fullmakt til å føre tilsyn, og skal ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon. Tilsynsforløpet: Høst 2012 Varsel om tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring oppfølging av skriftlig tilsyn fra våren 2010.

4 Elever som fyller vilkårene for særskilt språkopplæring kan ha rett til både særskilt norsk, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Kommunen må derfor tilby alle tre typer opplæring som er nevnt i regelen, så sant det kan skaffes egnet undervisningspersonale. Formålet med både særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er å lære eleven å bruke norsk som redskapsspråk så raskt som mulig. Når eleven har nok kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringa, tar retten etter denne regelen slutt. Særskilt opplæring i norsk skal være det viktigste virkemiddelet for at 4 Vår 2013 Veiledning ble gjennomført Varsel om gjenopptaking av tilsyn med kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Frist for innsendelse av dokumentasjon Oversendelse av dokumentasjon fra Søgne kommune Foreløpig rapport og varsel om pålegg Uttalelse til foreløpig rapport med dokumentasjon 3. Hva er kontrollert i tilsynet Tema 1: Opplæringsloven 2-8 jf. forvaltningsloven, og forskrift til opplæringsloven 1-1, bokstav e. Rettslige krav: 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

5 5 minoritetsspråklege elever skal tilegne seg god nok kompetanse i norsk for å få optimalt utbytte av skolegangen, og dermed god integrering i det norske samfunnet. Særskilt norskopplæring er det første tiltaket som skal settes inn. Dersom det er nødvendig, har eleven i tillegg rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Elever med svært avgrensa kunnskap i norsk vil normalt i tillegg til særskilt norsk, ha krav på tospråklig fagopplæring, morsmål eller begge deler i en overgangsperiode. Elever skal derfor aldri gis morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring som et første (og eneste) tilbud. Morsmålsopplæringen kommer i tillegg til den vanlige opplæringa, og kan legges til en annen skole enn den skolen eleven går på til vanlig. Forvaltningslova Når kommunen tar stilling til elevens rettigheter etter opplæringslova 2-8, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningslova 2, og forvaltningslovas regler for saksbehandling og utforming av enkeltvedtak skal følges. Slike enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. opplæringslova Det betyr blant annet at kommunen må sørge for at det blir fattet skriftlige enkeltvedtak om rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Før det blir fattet vedtak Et vilkår for at elevene skal få oppfylt retten til språkopplæring i tråd med intensjonen i loven, det vil si som en overgangsordning fram til elevene har god nok kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, er at kommunen gjennomfører en reell kartlegging av norskkunnskapene til elevene. Bare på den måten vil elevene sikres at de faktisk får opplæring i tråd med kunnskap og behov. Det kreves ikke sakkyndig vurdering, men skolen må gjøre en forsvarlig kartlegging av den språklige kompetansen eleven har i norsk, og en vurdering av hva slags språkopplæring som vil være mest egna for eleven, jf. fjerde ledd i opplæringslova 2-8 og forvaltningslova 17. Manglende eller mangelfull kartlegging vil være en feil ved saksbehandlingen. Foresette skal bli gitt anledning til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. forvaltningslova 16. Krav til vedtaket Innholdet i opplæringa må utformes presist. Det må gå fram hva slag opplæring som blir innvilget, og hva omfang denne skal ha. Vedtaket må også si noe om organiseringen av opplæringen og valg av læreplan. I følge forskrift til opplæringslova 1-1 bokstav e, kan kommunen velge om den særskilte norskopplæringen skal følge tilpasset ordinær læreplan eller læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Alle enkeltvedtak skal ha individuell begrunnelse, jf. forvaltningslova 24. Det skal gis begrunnelse for hvorfor særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring blir gitt, eventuelt ikke blir gitt. Begrunnelsen må knytes til den kartleggingen og vurderingen som er gjort før vedtaket blir fattet, jf. forvaltningslova 25. Foresatte skal ha melding om vedtaket, og her skal det opplyses om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage.

6 6 Dokumentasjon og vurdering Søgne kommune har i eget skriv redegjort for kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring. I tillegg har Fylkesmannen fått tilsendt kopi av enkeltvedtak 11 enkeltvedtak fra 5 skoler, samt Mottaksskolen i Kristiansand som tilbyr innføringstilbud. For skoleåret 2013/14 er det totalt fattet 57 enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. 14 av de elevene som har fått enkeltvedtak om særskilt språkopplæring følger læreplanen for faget «grunnleggende norsk». Det opplyses videre at det er fattet 10 enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring. Det er ikke fattet noen enkeltvedtak om avslag på krav om særskilt språkopplæring. Det er heller ikke fattet vedtak om morsmålsopplæring. Søgne kommune har skoleåret 2013/14 hatt 15 lærere fordelt på fem skoler som har undervist elever i særskilt norsk. I tillegg kommer lærere i kommunens innføringstilbud, som foregår ved Mottaksskolen i Kristiansand. Skoleeier legger til rette for både etterutdanningstiltak innen feltet, herunder kompetansebygging i forhold til kartlegging. Dette har de vist ved å sende lærere på kartleggingskurs, samt aktuelle samlinger. Dessuten gitt mulighet for en lærer til å ta statlig videreutdanningsprogram «Norsk som andrespråk og kulturkunnskap». Det planlegges å bruke denne læreren som ressursperson/tilgjengelig veileder i kommunen. Søgne kommune har utformet en generell mal for enkeltvedtak som skolene stort sett bruker. Malen gjengir av opplæringsloven 2-8 med unntak av femte ledd. Dette burde kommunen få med i malen spesielt da de benytter innføringstilbud ved Mottaksskolen i Kristiansand. Vedtaket skal forklare hva som innvilges og det fremkommer klart at omfang og innhold av særskilt språkopplæring skal gis, samt eventuelle fritak. Malen gir også en føring på at begrunnelsen skal bygge på kartleggingen. Malen gir dessuten en føring på hvilke formelle opplysninger som navn, og fødselsdato til eleven, samt språklig bakgrunn m.m. som enkeltvedtaket skal inneholde. Dessuten gir malen opplysninger om adgangen til å klage, klagefrist, klageorgan og mottaker av en klage. Kommunen har utarbeidet en veiledning til utforming av enkeltvedtak. Denne gir en fyldig beskrivelse av både prosess, innhold og utforming av enkeltvedtak. Til orientering kan et forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven se slik ut: En tydelig overskrift som sier at det er et enkeltvedtak, hvilken rettighet det gjelder og hvem enkeltvedtaket gjelder for. Elevens bakgrunn Beskrivelse av hva eleven tidligere at fått av o Særskilt norskopplæring o Morsmålsopplæring (har eleven hatt noe tidligere, kommunens vurdering av behovet) o Tospråklig fagopplæring (har eleven hatt noe tidligere, kommunens vurdering av behovet) Retten til særskilt språkopplæring (rettslige krav) Vedtak Eksempel:(NN får særskilt oppfølging av lærer 8 skoletimer i uken

7 7 o Av dette er 4 timer norsk, med særskilt norskopplæring etter egen tilpasning av den ordinære læreplanen i norsk. (alternativ: læreplan i grunnleggende norsk) o De resterende 4 timene fordeles mellom øvrige fag etter en fortløpende vurdering, og som alternativ til tospråklig fagopplæring o Opplæringen foregår i klassen (alternativt i gruppe eller alende med lærer)) Kartlegging av eleven kompetanse i norsk (hva legges til grunn) Vurdering av behovet for særskilt språkopplæring Realistiske mål for norskopplæringen Opplysninger om klageadgang Søgne overleverte følgende vedtak den som dokumentasjon: Lunde skole (ett enkeltvedtak): Vedtaket gjelder elev som første halvår gikk på Mottaksskolen. Fra januar 2014 begynte eleven ved Lunde skole. Det er ikke foretatt egen kartlegging fra skolens side, men bygger på kartlegging fra Mottaksskolen. I begrunnelsen fremgår det en generell beskrivelse av oppnådd nivå muntlig og skriftlig, og en mer detaljert beskrivelse av fokusområde for videre særskilt språkopplæring. Vedtaket beskriver omfanget, innhold og organisering. Det gis det en beskrivelse av fokusområder, men det går ikke tydelig frem hvilke timer dette gjelder. Gjelder dette norsktimer, eller også i andre fagtimer? Det fremgår ikke av enkeltvedtaket for hvilken periode særskilt språkopplæring tilståes. Eleven følger ordinær læreplan. Fra administrasjonen er det levert tre enkeltvedtak: To av vedtakene gjelder elever som går på Oasen skole. Ett vedtak gjelder elev som går på Mottaksskolen. Det første vedtaket for elev ved Oasen, avslutter særskilt språkopplæringen som følge av underveisvurdering. Vedtaket er begrunnet ut fra en kartlegging gjort ved Nygård skole. Det vises til at eleven er på nivå 3 eller nesten nivå 3 på alle delområder. Det andre vedtaket tilstår særskilt språkopplæring med en beskrivelse av omfang, organisering og innhold. Det fremkommer tydelig at særskilt språkopplæring skal tas ut fra norskfaget. Det fremgår at vedtaket er basert på en kartlegging av eleven, og vedtaket henviser til vedlagt rapport/vurdering for detaljerte kartleggingsvurderinger. Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2013/14. Det fremkommer at ordinær læreplan skal følges. Det tredje vedtaket gjelder elev som går på Mottaksskolen. Eleven tilstås fortsatt særskilt språkopplæring og tospråklig assistent ved Mottaksskolen. Tilstått særskilt språkopplæring gis med beskrivelse av omfang, organisering, innhold og fritak fra karakterer i alle fag, samt fritak for opplæring i enkelte fag. Det fremkommer tydelig hvilke fag deg gis opplæring. Det gjøres dessuten avvik fra ordinær fag- og timefordeling og årstimetall. Begrunnelsen viser til en kartlegging, men gir ikke noen nærmere beskrivelse om hvilket nivå eleven har oppnådd. Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2014/15. Eleven følger læreplan for grunnleggende norsk.

8 Søgne kommune har på bakgrunn av foreløpig tilsynsrapport foretatt endringer i sin praksis med 8 Tangvall skole har levert ett enkeltvedtak: Vedtaket avslutter særskilt språkopplæring for elev som har nådd nivå 3 i Udir sitt kartleggingssystem på områdene lytte, tale, lese og skrive. Tinntjønn skole har levert to enkeltvedtak: Det første vedtaket tilstår særskilt språkopplæring med omfang, organisering, innhold. Skolen skriver hva eleven vil få trening i, men det går ikke tydelig frem hvilke timer dette gjelder. Gjelder dette norsktimer, eller også i andre fagtimer? Det gis fritak for karakter i norsk hovedmål og sidemål. Det gis ingen nærmere beskrivelse av kartleggingen om hvilket nivå eleven har oppnådd. Det fremgår av vedtaket at foresatte har gitt samtykke til at eleven kan sette i gang med særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2013/14. Eleven følger læreplan for grunnleggende norsk.. Det andre vedtaket tilstår særskilt språkopplæring med en beskrivelse av omfang, organisering og innhold. Skolen skriver hva eleven vil få trening i, men det går ikke tydelig frem hvilke timer dette gjelder. Gjelder dette norsktimer, eller også i andre fagtimer? Det gis fritak for karakter i norsk hovedmål og sidemål. Det gis ingen nærmere beskrivelse av kartleggingen om hvilket nivå eleven har oppnådd. Det fremgår av vedtaket at foresatte har gitt samtykke til at eleven kan sette i gang med særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2013/14. Eleven følger læreplan for grunnleggende norsk og delvis ordinær. Nygård skole har levert to enkeltvedtak: Det første vedtaket avslutter særskilt språkopplæring for elev som har nådd nivå 3 i Udir sitt kartleggingssystem på området lytte, tale og på nivå 2-3 i lese og skrive. I språklæring og språk og kultur er eleven på nivå lik de andre elevene på trinnet. Det andre vedtaket tilstås særskilt språkopplæring med omfang, organisering, innhold. I begrunnelsen gis det en god beskrivelse av kartleggingen og om nivå for lytte og tale, samt lese og skrive. Det fremkommer ikke klart fra hva eleven vil få trening i, heller ikke hvilke timer dette gjelder. Gjelder dette norsktimer, eller også i andre fagtimer? Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2013/14.. Eleven følger en kombinasjon av læreplan for grunnleggende norsk og ordinær. Langenes skole har levert to enkeltvedtak: Det første vedtaket avslutter særskilt språkopplæring etter kartlegging. I begrunnelsen fremgår det at eleven har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge ordinær undervisning. Men det fremkommer ikke nærmere av vedtaket hvilket nivå eleven har oppnådd. Det andre vedtaket tilstår særskilt språkopplæring med en beskrivelse av omfang, organisering og innhold. Skolen skriver hva eleven vil få trening i, men det går ikke tydelig frem hvilke timer dette gjelder. Gjelder dette norsktimer, eller også i andre fagtimer? I begrunnelsen fremgår det hvilket nivå eleven ligger på etter kartlegging. Særskilt språkopplæring tilståes for skoleåret 2013/14. Det fremkommer ikke tydelig hvilken læreplan som skal følges. I foreløpig rapport ble konklusjonen slik: a) Ikke alle vedtakene om særskilt språkopplæring er presise nok med tanke på korrekt tilbud. Flere av enkeltvedtakene gav for dårlig beskrivelse av innvilgede timer i forhold fag. Vi fant dessuten begrunnelsen i flere vedtak som mangelfull i forhold til vurdering knyttet opp til kartlegging.

9 9 hensyn til vurderinger og innhold i enkeltvedtakene. Det er oversendt enkeltvedtak fra samtlige skoler som er fattet etter tidspunkt for foreløpig tilsynsrapport. Samtlige enkeltvedtak tilfredsstiller kravene til presisjon, beskrivelse av innvilgede timer i forhold til fag, samt vurdering knyttet opp til kartlegging. I tillegg ble det oversendt en bekreftelse på at Mottaksskolen skal oversende vurderinger som Mottaksskolen foretar, for å sikre grunnlaget for Søgne kommune sine vurderinger i enkeltvedtak fattet av kommunen. Tema 2: Opplæringsloven andre ledd, jf. 2-8 Rettslige krav Opplæringsloven 2-8 regulerer retten til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever, mens regulerer skoleeiers ansvar for å sikre oppfylling av lovkravene. I forbindelse med tilsynet følger det at kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere om lovkravene for særskilt språkopplæring blir oppfylt. Dersom Fylkesmannen finner at kravene i 2-8 ikke blir oppfylt, skal kommunen kunne følge opp med adekvate tiltak. Et forsvarlig system er et system som er egnet til å avdekke tilfeller som er i strid med lov og/eller forskrift, og som sikrer at det blir satt i verk tiltak der det er nødvendig. Skoleeier må selv ta aktive grep for å sikre at regelverket blir oppfylt i egen organisasjon Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig Skoleeier må kunne beskrive systemet og kunne dokumenter at system er tilstrekkelig kjent i relevante deler av virksomheten Skoleeier skal sikre at systemet er kontinuerlig, konsistent og robust mot endringer i organisasjonen Det skriftlige systemet skal vise hvilke rutiner for kartlegging, vurdering, korrigering, kommunikasjon og samhandling som skal realisere formålet med systemet Skoleeiere skal ha rapporteringsrutiner som sikrer vurdering av om tiltakene som blir satt i verk virker etter formålet sitt Systemet må være gjennomført i organisasjonen. Det er hvordan systemet fungerer i praksis som er avgjørende med hensyn til om det er i samsvar med lovkravene Dokumentasjon og vurdering Fylkesmannen tok utgangspunkt i at dette var et oppfølgingstilsyn. Kommunen fikk et pålegg i 2010 der det ble konkludert med at: Søgne kommune har ikke et tilstrekkelig forsvarlig system for avdekking og vurdering av om opplæringslovens krav knyttet til minoritetsspråklige elevers rett til språkopplæring ble oppfylt. Søgne kommune sendte en erklæring med dokumentasjon etter tilsynet i Her bekreftet kommunen følgende: Rutinene inneholder nå skriftlig samtykke fra foreldre dersom opplæringen skal foregå på en alternativ arena, dvs. ikke nærskolen. Det er laget ny mal for enkeltvedtak. Kommunen tar stikkprøver av skolens dokumenter (to tilfeldige elever fra hver) en gang pr. år i november, første gang i Nye rutiner for å sikre kompetanse hos personalet som har ansvar for minoritetsspråklige elever. Søgne kommune har i flere dokumenter redegjort for kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring. De har utformet en lokal veiledning til utforming av enkeltvedtak

10 10 Kommunale rutiner for bruk av innføringstilbud på Mottaksskolen Årshjul med rutiner for minoritetsspråklige elever. Overgang fra barnehage til barneskole, overgang fra barneskole til ungdomsskole, overgang fra ungdomsskole til videregående skole. Årshjul evaluering av plan for minoritetsspråklige i partallsår april/mai Egen rutine for kartlegging og underveisvurdering av minoritetsspråklige elever. Etterutdanning av lærere i kartlegging av minoritetsspråklige, samt at denne kompetansen blir hensyntagen ved nyansettelser. Nødvendig kursing/etterutdanning tilbys. Årshjul rutine der rektor ved hver skole i anledning nytt skoleår er ansvarlig for at alle lærere med minoritetsspråklige elever får vite om innholdet i oppl.l. 2-8, og hva disse kravene innebærer. Årshjul partallsår, hver av skolene sender kommunalsjef dokumentene for tre utvalgte minoritetsspråklige elever, samt siste enkeltvedtak som gjelder opphør av særskilt språkopplæring. Vurderer hvorvidt lovkravene blir møtt, herunder risikovurdering med tanke på å avdekke om elevene får de rettigheter de har krav på. Årshjul halvårsvurderinger for elever med enkeltvedtak etter oppl.l Fylkesmannen så at kommunen har utarbeidet flere rutiner som skal sikre at de elevene som har rett til særskilt språkopplæring blir vurdert og får et enkeltvedtak samt blir evaluert underveis. Vi fant imidlertid på bakgrunn av enkeltvedtakene at rettledningen for enkeltvedtakene ikke er tilstrekkelig implementert. Rettledning er god, men flere av enkeltvedtakene hadde til tross for dette mangler. I foreløpig rapport ble konklusjonen slik: a) Søgne kommune ikke et tilstrekkelig forsvarlig system for implementering av retningslinjer for utforming av enkeltvedtak. På bakgrunn av det som fremkommer av tema 1, finner Fylkesmannen at kommunen har foretatt nødvendige implementeringer for å ha et tilstrekkelig forsvarlig system. 4. Avslutning av tilsyn Fylkesmannen i Vest-Agder har i perioden fra og fram til dags dato ført tilsyn med Søgne kommune. Fylkesmannen ga i foreløpig tilsynsrapport datert , et forhåndsvarsel med frist innen med å komme med uttalelse. Etter møte med kommunen ble fristen utsatt til Kommunens tilbakemelding på forhåndsvarselet. Fylkesmannen mottok kommunens tilbakemelding den Fylkesmannen har vurdert kommunens tilbakemelding og finner det sannsynliggjort at de varslede lovbruddene i foreløpig tilsynsrapporten er rettet. Tilsynet anses avsluttet Tilsynet skal legge til grunn forholdende på tidspunkt for endelig tilsynsrapport. Fylkesmannen tar kommunens erklæring til etterretning. Fylkesmannen finner på bakgrunn av denne at kommunes praksis er i samsvar med loven. Tilsynet med Søgne anses med dette som avsluttet.

11 11 Kristin Eidet Robstad avdelingsdirektør Tor Øyvind Endresen seniorrådgiver Aase kiledal (tilsynsleder) fung. Utdanningsdirektør Vedlegg 1 Oversikt over tilsendt dokumentasjon 1) Innsendelse av dokumentasjon, , med kommunens oppsummering. 2) 11 enkeltvedtak fra 5 ulike skoler, samt Mottaksskolen i Kristiansand. 3) Uttalelse til foreløpig rapport med dokumentasjon. Vedlegg 2 Oversikt over deltakere i tilsynet: Tor Johan Haugland har samlet inn dokumentasjon fra kommunen og gitt en beskrivelse av hvordan kommunen arbeider for å oppfylle elever rett til særskilt språkopplæring. Fra Fylkesmannen har Tor Øyvind Endresen og Aase Kiledal(tilsynsleder) deltatt i tilsynet. Maiken Messel har vært juridisk rådgiver.

12 12

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland Tilsynsrapport Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Jørpeland ungdomsskole 1 1. T ema for tilsynet Tema for tilsynet

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED STAVANGER KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2010 Vår ref: 2010/2714 KOMMUNENS ADRESSE: Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger KOMMUNENR: 1103 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Flerspråklige barn og unge

Flerspråklige barn og unge Flerspråklige barn og unge Det er behov for en samlet plan og oversikt over kommunens opplæring etter oppl 2.8 Lokal skole og særskilt norskopplæring etter 2.8 4 mottaksklasser tospråklig fagopplæring

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endeleg tilsynsrapport

Endeleg tilsynsrapport Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 Hjelmeland Endeleg tilsynsrapport Minoritetsspråklege elevar sin rett til særskild språkopplæring Hjelmeland kommune Hjelmeland skule Årdal skule 1 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Barnehageloven Lov om barnehager 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL Enkeltvedtak Veilederkorpset IVL Kort om paragraf 2.8 Kartlegging av elever: hvilke elever - hva hvor ofte når på året Vedtaket Informasjon til foreldre Andre rettigheter nynorsk Overføring fra Johannes

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2010 STANGE KOMMUNE TIDSROM: 28.06 06.10.10 Saksnr: 2010/4775 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2336 Stange Guri

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Grunnskoleopplæring Opplæringsloven 2-1 andre ledd: «Retten til grunnskoleopplæring gjeld

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Tospråklige lærere i den norske skolen

Tospråklige lærere i den norske skolen Tospråklige lærere i den norske skolen Saleh Mousavi Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Hva ble elevene kalt: M 74 Barn av foreldre som kommer til landet som fremmedarbeidere 1976 Lages retningslinjer

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE.

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 2 pr. desember 2016 Lovteksten: Opplæring av flerspråklige elever i Bodø - Opplæringslova 2-8 Særskild

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Stokke kommune Desember 2013- mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Tema for tilsynet 3 Om gjennomføringen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer