Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:26.09.2011. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer"

Transkript

1 TYDALKOMMUNE Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil ordfører. Vararepresentantermøterkun etternærmereinnkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 PS72/11 PS73/11 PS74/11 Innhold REFERATER HØRINGSUTTALELSENYE FORSKRIFTER- NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. KAROLINERSPELET ORGANISERINGOG ØKONOMI NEA RADIO - TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK PS75/11 LOKALE FORHANDLINGERETTERHTA KAP. 3. PKT 3.4.2OG KAP. 5 - GODKJENINGAV RESULTAT. Unntatt offentlighet Arkiv - Saksnr 2011/ / / /847

3 PS 71/11 Referater RS 89/11 Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler RS 90/11 Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk RS 91/11 Salg av Neatun Salg av Neatun

4 TYDALKOMMUNE Arkiv: G20 Arkivsaksnr: 2011/631-5 Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/ Høringsuttalelsenye forskrifter - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Saksopplysninger Helse- og omsorgsdepartementet harsendtut påhøringforslagtil endringeri eksisterende forskrifter og forslagtil nyeforskrifter somfølgeav at Stortinget17. juni 2011vedtokny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester, samtendringer i enrekkeandrelover. Frist for høringsuttalelser torsdag 6. oktober Departementet foreslåri denneomganghovedsakelignye forskrifter og endringeri eksisterende forskrifter sommåværepåplassfør dennye lovgivningensettesi kraft. Øvrige forskriftervil vedbehovbli gjennomgåttpået seneretidspunkt.somdetfremgårav høringsnotatetforeslås detflere enkeltståendenyeforskrifter.paralleltmedhøringenvil departementet vurdereom flere av dissekansamlesi fellesforskrifter. I høringsnotatetforeslårdepartementetblantannet: Ny forskrift om kommunalbetalingfor utskrivningsklarepasienter. Ny forskrift om kommunalmedfinansiering. Endringeri NorskPasientregisterforskrift en. Endringeri forskrifter knyttettil fordelingav kostnadermellomkommuner,vederlagog institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Ny forskrift om hvasomskalansesfor institusjoni denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefor personell somyter tjenesteromfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersomoppholdersegi riket.

5 Endringeri forskrift om individuell plan,herunderbestemmelser om koordinator,og forskrift om habiliteringog rehabilitering. Forskrift om oppjusteringav driftsavtalehjemlerfor fysioterapeuter. Til grunnfor Stortingetsvedtakligger Prop.91 L ( )Lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Innst.424L ( ). Forskriftsendringene, somtil envissgradogsåomfatterspesialisthelsetjenesten, måogsåsesi sammenheng medmeld. St.16 ( )Nasjonalhelse- og omsorgsplanog Innst,422S ( ),samtProp.90 L ( )Lov om folkehelsearbeidog Innst423L ( ). Ny kommunalhelse- og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunensoverordnedeansvarfor helse- og omsorgstjenester, utenat kommunenesamtidigpåleggesbestemtemåterå organisere tjenestenepå.kommunensplikter videreføres,menforeslåsutformetmeroverordnetog profesjonsnø ytralt. Dettemenerdepartementet vil gi kommuneneet tydeligereog merhelhetlig ansvar,samtstørrefrihet til å organisereog tilpassetilbudeti samsvarmedlokalebehov.det juridiskeskillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves.i stedetleggesdettil rette for enfelleshelse- og omsorgstjeneste medfellesregelverk,herunderfellesklage- og tilsynsinstans.pasient- og brukerrettigheterknyttet til kommunalehelse- og omsorgstjenester videreføresog samlesi pasient- og brukerrettighetsloven. Samhandlingsreformen fremheverkommunensansvarfor helsefremmende og forebyggende arbeid.kommuneneharalleredei daget slikt ansvar,mendettetydeliggjøresi loven. Lovendringeneskalsikrebedresamhandlinginnadi kommunen,menogsåmellom spesialisthelsetjenesten og denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Pasienterog brukere skal sikresmerhelhetligeog koordinertetjenestergjennomforpliktendesamarbeidsavtaler og avtaltebehandlingsforløp. Stortingetharvedsitt lovvedtaksluttetsegtil dissehovedgrepene. Høringsnotatetkanlesespå: gsnotat_samhandlingsreform.pdf Vurdering Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Forslagetinnebærerenkonkretiseringog nærmerereguleringav detfinansieringsansvaret kommuneneharfor utskrivningsklarepasienter fra dagen,jf. helse- og omsorgstjenesteloven 11-4 førsteledd.sentraletemaeri forslagettil ny revidertforskrift er nårenpasientskalanses somutskrivningsklar,hvilket ansvartjenestenivåene harfor utskrivningsklarepasienter,varsling og tidspunktfor nårbetalingsplikteninntrer.i tilegg til forskriftenskaldelovpålagteavtalene mellomderegionalehelseforetakene og kommuneneinneholdenærmereavklaringerav håndteringenav utskrivningsklarepasienter,jf. helse- og omsorgstjenestelov en 6-2 nr. 5.

6 Dersomdetantasat deter behovfor hjelp fra denkommunalehelse- og omsorgstjenesten, skal følgendeprosedyrerfølges: a) Innen24 timer etterinnleggelseskaldetgjøresenvurderingav hvor lengeinnleggelsenantaså vare,og om pasientenentenmåskrivesut til helse- og omsorgstjenester i hjemmeteller til en kommunalinstitusjoni helse- og omsorgstjenesten. b) Innen24 timer etterinnleggelseskalkommunenvarslesom innleggelsen,pasientenstatus,antatt forløp og forventetutskrivningstidspunkt. Dersomdetantaså værebehovfor omfattendeeller langvarigbehandlingi spesialisthelsetjenesten, og detikke er mulig å foretavurderingen etterandreleddinnen24 timer,skalvurderingeneforetas og kommunenevarslessåsnartdet lar seggjøre. Økonomiskkonsekvens Overføringav detøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasientervil innebæreat de regionalehelseforetakenefår et trekk i sinerammerog at kommunenefår enøkning. Kommunenevil få overførtmidler for utskrivningsklarepasientertilsvarendeom lag 560mill. kroner.beløpetbaserersegpåenbetalingssatspå4000pr døgnkronersomtar høydefor driftskostnader,inkludertkapitalkostnaderog liggedøgnsomtilsvarergjennomsnittlig antallutskrivningsklareliggedøgni perioden midleneoverføresi rammetilskuddet til kommunenefra Kommunensanmerkningtil forskriften: Begrepetutskrivningsklarpasientbørutdypesnærmere.Lov og forskrift leggeropptil at deter kommunenog sykehusetselv sombørsi noeom hvadeleggeri begrepenevedinngåelseav avtalenmellompartene. Begrepetburdelikevel værtdefinertnoenærmere.en pasientkani prinsippetvære utskrivningsklarselvom pasientenikke er ferdig behandlet.kommunenkanhabåde kompetanseog ressursertil å mottapasienten.i et annetgitt tilfelle kanenpasientsomer ferdig behandletopplevessomikke utskrivningsklar.det kandreiesegom enpasientkommunenikke harfagkompetanseller ressursertil å motta.når deter opptil denenkeltelegeog vurderedette vil mankunneantanoeulik praksis.selvom dettebørinn i avtalenemellomdenenkelte kommuneog helseforetakburdedetværtmeravklaringrundtbegrepetutskrivningsklar.tydal kommunemenerat tidligerekriterier bør videreføreseller at nye nasjonalekriterier utarbeides. I forhold til denøkonomiskekonsekvensenav plikten til å betalefor utskrivningsklarepasienter, kanmanmedreduserterammertil helseforetakhaeniboendeskepsistil om hvor raskten personvil bli utskrivningsklartil egenhjemkommune.spørsmåleter om dettevil skjeraskerei framtidenennhvasomharværttilfellet tidligereog somstatistikkog beregningeri forhold til

7 økterammeoverføringerer basertpå.kommunenehardesenereårenefått merkeat pasientene harkortereog kortereliggetid vedsykehusbehandling.detteer ogsåunderbyggetav forskning. Departementetbørderforfølgeoppdettemedytterligerekontroller/forskningog gjøre justeringeri kommunenesrammeoverføringer tilsvarende sykehusenesendringav praksis. I forhold til tidsfristenesomer sattoppmenertydal kommuneat disseer innenforenrimelig grensefor beggeparter.dersommanskalantaat tjenesterom utskrivningtil denenkelte kommuneskalgågjennomkoordinator/brukerkontor/forvaltningskontor i kommunenebør varselet skjepådagtid. Forslag til ny forskrift om kommunal medfinansiering. Med kommunalmedfinansieringetableresenøkonomiskkobling mellomkommuneneog spesialisthelsetjenesten. Kommunenefår et økonomisk medansvarfor innbyggernesmedisinske innleggelserog konsultasjoneri spesialisthelsetjenesten. Slik er detmentat kommuneneskalfå et insentivtil å engasjeresegi sammenhengenmellombruk av egneressurserog innbyggernes forbruk av spesialisthel setjenester.kommunalmedfinansieringskalbaseresegpåordningenfor Innsatsstyrt finansiering,og forskriftenvisertil ISF-systemetsomberegningsgrunnlagfor den andelkommuneneskalfinansierespesialisthelsetjenesten med.i forskriftenforeslåsdetå avgrensemedfinansieringsansvaret til kr pr pasient.kommunenskalfinansieredelerav egneinnbyggeresforbruk av spesialisthelsetjenester innensomatikk(innleggelserog polikliniske konsultasjoner/behandling). Kommunalmedfinansieringgjelderikke for kirurgi, fødsler,nyfødtebarnog behandlingmednærmerebestemtekostbarelegemidler.kommunal medfinansierin gjelderikke for privatpraktiserendeavtalespesialister, psykiskhelsevern,tverrfaglig spesialisertbehandlingav rusmiddelavhengigeog oppholdi privateopptreningsinstitusjoner, jf. forslagtil 1 fjerdeledd. Økonomiskkonsekvens Midlenesomoverførestil kommunenefra 2012for å innførekommunalmedfinansiering, vil bli finansiertav entilsvarendereduksjoni ISF-bevilgningen.Analyserbasertpåforslag,innretning og tall 2. tertial 2010viserat overføringenvil bli størrelsesorden4,2 mrd kroner. Kommunalmedfinansieringer et økonomiskinsentiv,og midlenefordelestil kommunenesom frie inntekter.endeligbeløpsomskalinnlemmesi rammetilskuddetasinn i statsbudsjettet for Kommunensanmerkningtil forskriften: Ut fra beregningersomer gjennomførtav KS vil denenkeltekommune(i særdeleshet små kommuner),sitteigjen sværtlite pengerav deoverførterammetilskuddeneetteråhabetaltinn sin andeltil helseforetakfor behandling/utskrivningsklarepasienter.det vil si at denenkelte kommunevil habegrensetmulighettil å byggeoppegetapparati kommunenfor å kunnedrive mersamfunnsøkonomiske tjenester.dersom mani enovergangsperiodehaddetilført mer resursertil kommuneneville samhandlingsrefomenkunneværtenpådrivertil å endreretningog byggeoppegnetilbud for kommunenesinnbyggere.selvvedinterkommunaltsamarbeidvil de

8 ressursenesomkommunenfår overførtfor detmestegåmedtil å dekkeoppdepålagte oppgavenesomfølgerav lov og forskrift. Man behøveri tilegg mulighetentil å gjøre kommunaletilpasninger.disselar segvanskeliggjennomføremedderammeoverføringenesom er skissertfra staten. Endringer i Norsk Pasientregisterforskriften. Bådei forhold til forskriftsreguleringenav ordningenemedkommunalmedfinansieringog overføringavdetøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten til kommunenefra dagén,er detforutsattat nødvendigeog relevante datafra NPRskalbrukessomgrunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Endringsforslagenei dettekapitletmåderforseesi sammenhengmed deovenfornevnteforskriftsendringene. Norskpasientregister(NPR)inneholderinformasjonom pasientersomventerpå,får eller har fått behandlinginnenspesialisthelsetjenesten og er denprimærekilden til styringsdatafor spesialisthelsetjenesten. For at nødvendigeog relevantedatafra NPRskalkunnebrukessom grunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog deregionalehelseforetakeneforeslår departementetat NPR-forskriften 3-3 endres,slik at dennegir rettsliggrunnlagfor tilretteleggingog utleveringav opplysningersomer nødvendigeog relevantefor kommunal medfinansieringog betalingsordningenfor utskrivningsklarepasienter. Økonomiskkonsekvens. Departementetharvurdertat detteikke vil hanoendirektekonsekvensfor kommunene. Forskriftsendringentrer i kraft somenfølgeav at deter norskpasientregisterog informasjon derfrasomskaldannegrunnlagetfor detøkonomiskeoppgjøretmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunemenerdeter viktig at statenleggertil rettefor at denneordningenskalbli minstmulig byråkratiskog at oppgjørmellomkommuneog helseforeta kanskjeutenat det knyttesfor storeadministrativeressursertil gjennomføringenav ordningen.kommunensermed noebekymring påatstatenmeneratkommunenekanhabehovfor åbyggeoppanalysekapasitet for å haenvisskontroll og oversiktoverressursbrukensin. Det er kort tid til reformentrår i kraft og statenburdekunnehainitiert til enslik løsningfor kommunene. Endri ng i forskrifter om fordeling av kostnader mellom kommuner, vederlagog institusjoners disposisjonsrettover kontantytelser fra folketrygden. Fordelingav kostnadermellomkommunene : Departementetvil ta siktepå å kartleggeomfanget av, og behovetfor, dagensrefusjonsordningmellomkommunerfor tjenesterregulerti sosialtjenestelovenunderog etteroppholdpåinstitusjon.inntil videreforeslårdepartementetå

9 videreføregjeldenderett, mednoenmindretilpasninger.ansvaretfor å sørgefor tjenestersomi dagregnessomsosialetjenester,underoppholdi institusjonog etterutskrivningfra institusjon, foreslåslagt til dennye oppholdskommunen(institusjonensvertskommune).utgiftenetil tjenesteneskal,somi dag,kunnekrevesrefundertfra pasientenseller brukerenstidligere oppholdskommune.for å sikrenødvendigsammenhengmellomtjenesteomfanget og finansieringsansvaret foreslårdepartementetat detbarekankrevesrefusjonfor utgifter til tjenestersomkommuneneer blitt enigeom. Institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelser:Departementet foreslårprimærtå opphevede fire forskrifteneominstitusjonersdisponeringavkontantytelserfra folketrygdenpåvegneav beboere.sekundært,dersomhøringssvareneviserat detlikevel eksistereret klart behovfor regleneom institusjonenesdisposisjonsrett,vil departementetvurdereå fastsetteenfelles forskrift. Forutsattat detkonstatereset behovfor videreføringav forskriftene,foreslår departement et at kravetom å settekontantytelserpåegenkontoetterinstitusjonensanvisning kun skalgjeldefor beboersomikke er i standtil ådisponereytelseneselv.dettefor å bringe forskriftenebedrei trådmedhjemmelsgrunnlaget.departementetharutformet et konkret forslagtil harmonisertforskrift. Fellestrivselsordning.Forskrifteneom fellestrivselsordningforeslåsforeløpigvidereført,kun medtekniskeendringer. Vederlag.Departementet foreslårå videreføredemateriellebestemmelsene i forskrift til lov om sosialetjenesterkapittel8 om vederlagfor sosialetjenesterutenforinstitusjon.forskriften foreslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadetikke kan krevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktisk kankrevesvederlagfor. Detteer i trådmedny helse- ogomsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. Forskriftenom vederlagfor kommunallegehjelpog fysikalskbehandlingforeslåsogså videreførti sin helhet. Økonomiskekonsekvenser: Fordelingav kostnadermellomkommuner: I ny lov er ansvaretfor å sørgefor tjenestenei 3-1 førsteleddlagt til oppholdskommunen. Deter ikke hjemmelfor å gjøreunntakfra dette.det innebærerat detikke er hjemmeltil å overføre ansvaretfor å sørgefor tjenestertil tidligereoppholdskommuner. Det er kun betalingsansvaret som kanreguleres. Kommuneneer i dagforpliktet til å yte nødvendighelsehjelpog sosialetjenestertil enhversombor eller oppholdersegi kommunen.dettemedførerat hyttekommunerog feriekommunermåyte hjelp til personersomferiereri kommunen.det er ikke knyttetnoenrefusjonsordninger til slike utgifter.

10 Dettemenerdepartementet er en rettstekniskgodregelettersomdener enkelå forholdesegtil samtidigsompasienterog brukereunngårå bli kasteballermellomkommuner.viderehindrer løsningenbyråkratiskeoppgjørsordningermellomkommuner. Pliktentil å yteogfinansierehelse- ogsosialtjenester til personersomikke er folkeregistrerti kommunenemedførerøkteutgifterfor turistkommunerog hyttekommuner.borgeutvalget,somble opprettetfor å gjennomgåog evaluereinntektssystemet for kommunalsektor(nou 2005:18),var ogsåinnepådettetemaet.utvalgetsvurderingvar at turistvirksomhetog fritidsboligeri storgradmå betrakte somendel av deaktuellekommunersnæringsgrunnlag, og at deutgiftersomfølgerav turistvirksomhetog fritidsboligerikke er prinsipieltforskjellig fra deutgifter somfølgerav annen næringsvirksomhet. I detteregnestykketmenerdepartementet at manmåta medat turisterog hyttebeboeremedførerøkteinntekterfor vertskommunen. For å videreføregjeldenderett påområdet,foreslårdepartementet å presiserei forskrift at detkan krevesrefundertutgiftertil plassi institusjonersomaldershjem,barneboligog bolig medheldøgns helse- ogomsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Utgangspunktet for oppholdi andreboformereller institusjonerhvor hensiktenmedoppholdeter å mottahelse- ogomsorgstjenester, vil normaltværeat bostedskommunenharkjøptplassog dermed direktedekkeralle utgiftenetil mat,oppholdetc.eksemplerpådetteer botilbudfor døveog døvblindemedbehovfor særligtilrettelagtetjenester.denenkeltekommunegjør daavtalemed botilbudet/institusjoneneller kommunensomdrifter institusjonen,og dekkerutgiftenedirekte. Utgifter til omsorgslønn,bpa og avlastningvil gjeldeetterutskrivningfra institusjon.i ny lov er det kunmulig og krevereduksjonfor tjenesterkommunenepåforhånder blitt enigeom. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydalkommunemenerat deter urimeligat detikke kankrevesrefusjonfra bostedskommunenår detgjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp.en videreføringav dagensording pådetteområdetkangi småkommuner,somhyttekommunergjerneer,storeuforutsetteutgifter. I dager dennerettighetenikke spesieltgodtkjent i befolkningen,mendeter trolig at kravettil tjenesteri forbindelsemedoppholdi fritidsbolig vil økeetterhvert.dettemerkesalleredei enrekke kommuner.det vil ogsågi storeutfordringerå byggeoppet langtstørretilbud i delerav åretenndet entil vanlig har.en del hyttekommunermangedoblersitt innbyggertalli høytiderog ferier.et slikt tilbud vil damåttebaseresegpåinnleidog forholdsvisdyr arbeidskraft.et annetmomenter at deti utkant-kommunerkanby påstoreproblemerå skaffenok riktig kompetanse.det er riktig at turister og hyttebeboeremedførerøkt inntektfor kommunen,menikke i enslik gradat detvil væremulig å kunneyte et tilbud tilsvarendedetbostedskommunen kangi. En kanikke seat enslik ordningblir merbyråkratisk ennandreordninger.det krevesogså i dagrefusjonfor innbyggeresomharfastlege i andrekommunerbl.a.,og kommunenekjøpertjenesterav hverandreutenat detteopplevesspesielt byråkratisk.sliketjenestermåytesetteravtalemedbostedskommune. Tydal kommunemenerderforat detmåinnføresenrefusjonsordningmellomkommunernårdet gjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp. Tydal kommunemenerdeter fornuftig at deti ny lov tasinn at kommunenepåforhåndskalvære enigeom tjenestenesomdetkankrevesrefusjonpå.

11 Disponeringav kontantytelser.departementetsprimæreforslagom å oppheveregleneom institusjonenesdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygdenvil innebæreat vergemålslovens bestemmelsergjelderfullt ut. I praksisvil derforpasientereller beboeresomikke selver i standtil å disponeresinemidler måttebiståsentenav nærmestepårørend eller av envergesomutnevnesfor vedkommendetterbestemmelser i vergemålsloven. Institusjonenvil ogsåkunnegis fullmakt ved behov.kommunene,institusjoneneog Arbeids- og velferdsetatenvil få reduserteadministrative forpliktelser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Kommunenmenerdepartementetssekundæreforslagtil forskrift vil væremestformålstjenelig.det opplevesfra tid til annenat deti enkeltetilfeller nok er pasientensbesteat kommunentar over økonomientil enkeltpasienter.kommunenstøtterforslagetom at detvedvurderingfra legei de tilfeller derpasientenmanglersamtykkekompetanse kanfatteset vedtakom institusjonenes disposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Vederlag.Departementet foreslårå videreførei ny forskrift demateriellebestemmelsene i kapittel8 i forskrift til lov om sosialetjenester. Forskriftenforeslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadet ikke kankrevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktiskkankrevesvederlag for. Detteer i trådmedny helse- og omsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. For tjenesteretterkommunehelsetjenesteloven gir kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovenkun adgangtil å krevevederlagfor oppholdi institusjon,jf 8-6. Beregningenav vederlagfor oppholdi institusjoner regulerti enegenforskrift vederlagsforskriften.det er etterdepartementets oppfatningikke grunntil fortsattå fordelereglenefor rett til å krevevederlagog reglenefor beregningenpåto ulike forskrifter.departementet foreslårderforat 8-6 i forskriftentil sosialtjenestelovenom kommunensrett til å krevevederlagav beboerepåinstitusjoninnlemmesi vederlagsforskriften.endringener av tekniskart og omtalesderforikke videre. I kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovener detgjort unntakfor såmangeav desosiale tjenesteneat deti realitetenbareer to tjenesteformersomkommunenkankrevevederlagfor: Oppholdpåinstitusjon Praktiskbistandog opplæringettersosialtjenesteloven 4-2 bokstava somikke er personlig stell og egenomsorg,herunderfor brukerstyrtpersonligassistanse. Vederlagfor oppholdpåinstitusjonforeslåsoverførttil vederlagsforskriften. Det foreslåsikke materielleendringeri gjeldenderett.videreføringav innholdeti forskrifteneom vederlagfor kommunalehelse- og omsorgstjenester utenforinstitusjonvil ikke haøkonomiskeeller administrativekonsekvenser.de foreslåtteendringenegjør at forskriftenvil bli enklereå forståfor brukerne.

12 Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterdepartementetsvurderingi forhold til at forskriftenvidereføresmed noenforenklinger.vederlagsforskriftener vanskeligå forståfor brukereog pårørendeog deter viktig å få til enforenkling.det burdeværtenpresisering av hvasominngåri vederlagetog hva somfaller utenfor.et annetinnspill måtteværeat detpålik linje medbostøtteordningenvar automatikki at opplysningervedr.inntektm.m automatiskhentesfra statligeit systemfor å begrensearbeidsmengdenbådefor kommuneog bruker/pårørende.dettevil ogsåkvalitetssikre opplysningeneslik at enunngårfeil i vederlagsberegningen. Forslag til forskrift om institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Om et kommunalttjenestetilbudregnessominstitusjonharbetydningi flere rettslige sammenhenger, blantanneti forhold til enkeltvedtakog brukerbetaling.det i høringsnotatet derforforeslåttå presiserei forskrift at følgendeskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenesteloven: sykehjem, aldershjem,barneboligerog bolig medheldøgnshelse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Forslageter envidereføringav gjeldende lovgivning/forskrift, menmedenkeltenye begreper.rusinstitusjonerer særskiltnevnt,i motsetningtil i gjeldenderegelverkderdisseboligeneharværtinnfortolketi fellesbegrepet institusjon ettersosialtjenesteloven. Detteunderstrekerpåentydeligeremåterusarbeidets plassi denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Skillet i og utenforinstitusjonharbetydningi fleresammenhenger. Det skali utgangspunktet treffesvedtakom plassi institusjon.når detgjeldertjenesteri eget hjemetterhelse- ogomsorgstjenesteloven 3-2 førsteleddnr. 6 bokstava ogb og 3-8 skal dettreffesenkeltvedtakom tjenester,jf. pasientrettighetsloven 2-7. Det er gitt ulike vederlagsforskrifterfor henholdsvisoppholdi institusjonog for tjenester utenforinstitusjon. I institusjonkandetfattesvedtakom disponeringav kontantytelserfra folketrygdenfor beboere somikke er i standtil å disponereegnemidler. Staten,gjennomfolketrygden,dekkersomhovedregelutgiftertil hjelpemidlerutenfor institusjon,menskommunenedekkerutgifter til hjelpemidleri institusjon. Kommuneneståri dagfritt til å organiseresitt tjenestetilbudog til å velgehvadevil defineresom institusjon,herundersykehjemeller boformfor heldøgnsomsorgog pleie,aldershjemog barneboliger,og hvadevil defineresomomsorgsbolig. Hvordankommunenevelgerå defineredeulike boløsningenefår konsekvenserbådefor krav til tjenestene, finansieringog brukerbetaling,enkeltvedtakog til delsogsåfor kostnadsfordeling mellomkommuneog stat.skillet vil i tillegg habetydningfor beboersforholdtil boligen,da husleielovensomhovedregelvil gjeldeutenforinstitusjon. Aldershjemvar tidligerehjemleti lov om sosialomsorg,menvedinnføringenav sosialtjenesteloven ble detvist til at tilvekstav nyealdershjemburdeunngås,og erstattesmedserviceboligerog

13 liknendetiltak, slik at eldresålangtsommulig kunneleveselvstendiginnenfortryggeordninger medtjenesteri egethjemetterbehov.sominstitusjonstyp er aldershjemi dagpåvei ut.. Forskriftenbyggerpådensammeforståelsenav begrepetsinnhold,og vil medføreat allerede eksisterendealdershjemskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenestelov 3-2 første leddnr. 6 bokstavc. Departementet foreslårpådennebakgrunnat detpresiseresi forskrift at aldershjemog boligermed heldøgnshelse- og omsorgstjenesterfor rusmiddelavhengigepåpasientskadelovens virkeområde ikke skalregnessominstitusjonunderdenkommunalehelse- og omsorgstjenestenetter pasientskadeloven 1 førsteleddbokstava.pasientskadeloven vil derforikke gjeldedisse institusjonene. Økonomiskekonsekvenser: Statendekkerkostnadenetil driftenav NorskPasienterstatningog Pasientskadenemnd og advokatutgifter.kommuneneyter tilskuddtil NorskPasienterstatning for å dekkeerstatningfor pasientskader somer voldt i kommunene, jf. pasientskadeloven 7 og forskrift til loven.størrelsen påkommunenestilskuddtilsvarerdeforventedeerstatningsutbetalinger i året(basertpåanslagfra NPE),og fordelesetterbefolkningsandel.departementet kanderforikke seat forslagetvil føretil administrativekonsekvensereller gi økteøkonomiskeutgifterfor kommunene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommuneharingenanmerkningtil forskriftenmenserviktighetenav enpresiseringav hvasomer institusjonog hvasomfaller utenom.kommunenserhellerikke at innføringav den nye forskriftenvil føretil økonomiskekonsekvenserfor kommunen. Ny forskrift om helsepersonellovensanvendelsefor personellsomyter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Av lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester 2-1 fremgårat helsepersonellovenskal gjeldefor alt personellsomyter tjenesteromfattetav loven.i kapittel8 foreslårdepartementetat deti ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefastsettesat helsepersonelloven ikke skal kommetil anvendelsefor mottakereav omsorgslønnetterhelse- og omsorgstjenesteloven 3-6. Videreforeslåsdetfastsatti forskrift at helsepersonellovensregleromdokumentasjonsplikt ikke skalkommetil anvendelsefor personellsomyter tjenesteromfattetavhelse- og omsorgstjenestelovensomikke er å ansefor helsehjelp. Departementetvisertil at deti forskrift børutarbeide særskilttilpassedereglerom dokumentasjonsplikt for dennepersonellgruppenfør helsepersonellovens reglerskalgjelde.. Økonomiskekonsekvenser: Forslagtil ny forskrift om helsepersonellovens anvendelseog forslagtil endringeri forskrift 29. august2005nr. 941 om begrensninger i helsepersonellsadgangtil å mottagave,provisjon,tjeneste ellerannenytelse,jf. høringsnotatetspunkt8.5.2,vil ikke medføreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften:

14 Tydalkommuneharingeninnvendingmot denneforskriften.kommunenstøtterdepartementetssyn påat detmåtasindividuellehensyni forholdtil dokumentasjonsplikten for personellsomyter tjenesteromfattetav helse og omsorgstjenesteloven somikke er å ansefor helsehjelp. Her vil det væreavgjørendehvilken organiseringav tjenestenkommunenharvalgt rundtdenenkelte.i enkelte tilfeller vil detværeunaturligå kreveat ordningenskaldokumenteremerennat detfinnesvedtak, arbeidsavtalerog timelister. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenestertil personersomoppholder segi riket. Nyeregleri pasient- og brukerrettighetslovenkapittel2 om rett til helse- og omsorgstjenester kreverat detmågjøresendringeri gjeldendeforskrifter. Departementet foreslårat reglerom rett til helse- og omsorgstjenester til personersomikke harfastoppholdi landet,eller somikke har lovlig opphold,samlesi enny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersom oppholdersegi riket. Forslagetinnebærerenvidereføringog samordningav reglersomi dag framgårav prioriteringsforskriften 1, - somnylig er revidert,og av kapittel1 i forskrift til sosialtjenesteloven. Økonomiskekonsekvenser: Forslageneinnebæreri hovedsakenvidereføringog tydeliggjøringav gjeldenderett.departementet leggertil grunnat forslagenesamletsettikke vil medførestoreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunehaddeherønsketat detkunneblitt avklartnoei forhold til personerbosatti asylmottak.detteer menneskersomventerpåsvari forholdtil om defår oppholdi landeteller ikke. Vil dennye forskriftenforståsslik at dissevil bli kommunensansvari forholdtil medfinansiering samtutskrivningsklar etterbehandling? Tasdettemedi beregningenei rammeoverføringene til kommunersomvil kunnefå økteutgiftergrunnetmottak? Endringer i forskrift om individuell plan, herunder bestemmelserom koordinator, og forskrift om habilitering og rehabilit ering. Nye lovbestemmelserom detteer vedtatt,og gjeldendeforskrift om individuell planog forskrift om habiliteringog rehabiliteringmåtilpasseslovendringene.forslagenetil endringeri disse forskriftenegjenspeilerog tydeliggjørdevedtattelovendringene.detforeslåsnyebestemmelser om koordinator,bådei kommunenog spesialisthelsetjenesten. Gjeldendeforskrift om pasientansvarliglegeer gitt medhjemmeli spesialisthelsetjenesteloven 3-7, somer opphevet og erstattetmedny 2-5 b om koordinatori spesialisthelsetjenesten. Detteinnebærerat forskriftenom pasientansvarliglegemåoppheves. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterforslagetom å tydeliggjøreansvarsforholdet i forhold til nytt lovverk. Koordinatorfunksjonenvil bli avgjørendefor at arbeidetetterintensjonentil samhandlingsreformenskalbli vellykket.

15 An dre forskriftsarbeider Departementet tar siktepåå utformeet egethøringsnotatom fastlegeforskrifteni løpetav høsten 2011.I høringsnotatetvil departementet følgeoppog konkretisereforslagenefra Prop.91 L ( ),blantannettydeliggjøringavfastlegeneslisteansvarog kvalitets- og funksjonskrav overforfastlegene,medtilhørenderapporteringsplikt.departementetvil i detviderearbeidet særligsehentil dealleredemottatteinnspillenefra høringsinstansene. Forskrift omvederlagfor kommunalehelse- og omsorgstjenester i institusjoner kritisert for å værekomplisert,vanskeligå forståog for å kreveet etteroppgjørnårskatteligningenforeligger. Kommunenebrukerbetydeligeressurserpåå administreredagensordning.i tillegg opplever brukerneforskriftensomvanskeligå forstå.det er vanskeligfor beboerog pårørendeå kontrollereat kommuneneforetarriktig vederlagsberegning. Departementetvil pådenne bakgrunnsenærmerepåmulighetenefor å forenklevederlagsberegningen kommunene, gjøreregelverketmerforståeligfor brukerneog ivaretaensosialprofil påvederlagsberegningen. Departementetvil derforgjennomgåvederlagsforskriftenog kommetilbakemedet forslagtil nye forskrifter i et egethøringsnotat.inntil videreforeslåsgjeldendeforskrift videreført,kun medtekniskeendringer. Departementethariverksattengjennomgangav forskrift omkravtil akuttmedisinsketjenester utenforsykehus. Det tassiktepåå utarbeideet høringsnotatom dettei løpetav Det er behovfor engjennomgangav regleneombeboernesrettigheterog bruk av tvangi institusjonerfor omsorgfor og behandlingav rusmiddelmisbrukere. Reglenefinnesi dagi kapittel5 i forskrift til lov om sosialetjenestermv. Departementetvil kommetilbaketil dette senere,blantanneti forbindelsemeddenkommendestortingsmeldingenom rusmiddelpolitikken. Det er enny bestemmelseom plikt til å sørgefor atvirksomhetenarbeidersystematiskfor kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerheti dennyehelse- og omsorgstjenestelov 4-2 og spesialisthelsetjenesteloven 3-4 b. Videreer detforelåttat eneventuellytterligere presiseringav krav til systematiskarbeidfor kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerhet og at denneskulletasinn i forskrift medhjemmeli bestemmelsensandreledd.departementet vil sendedeovennevnteforskriftsendringenepåhøringpået seneretidspunkt. Departementetpåpekerat deti dettehøringsnotatet ikkeforeslåsforskrifter omkompetansekrav. SomdetfremgåravProp.91 L ( )er lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester utformetsomenmeroverordnetog profesjonsnøytral lov, sammenlignetmeddagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov.stortingetharsluttetsegtil dette.dette innebærerat detikke er foreslåttspesifikkeinnholds- ellerkompetansekravi loven.i trådmed detteforeslåsdetnåhellerikke forskrifter medspesifikkekompetansekrav.de overordnede valgenedepartementetog Stortingetharforetattmedny helse- og omsorgstjenestelov, tilsier ogsåat forskrifter gitt medhjemmeli dagenskommunehelsetjenestelov sominneholder spesifikkekompetansekravi utgangspunktet ikke videreføres.et eksempeler forskrift om lovbestemtsykepleietjeneste.etterny helse- og omsorgstjenestelovil ikke sykepleietjenesten væreenlovpålagtoppgavefor kommunen.

16 Lovenssystemer lagt opptil at kommuneneskalkunneståmestmulig fritt til å utvikle og organiseresinetjenesteri samsvarmedlokaleforhold og behov.departementetmenerdetvil væreuheldigå bindeoppdenenkeltekommunetil særskilteorganisatorisk eller personellmessigeløsninger.i densammenhengpåpekerdepartementetatselvom sykepleietjenesteikke er enlovregulertoppgavefor kommunen,vil detværevanskeligå tenke segat enkommunevil kunnegi et forsvarligtilbud til pasienterog brukereutenå haansatte sykepleierei helse- og omsorgstjenesten. Departementetvil ogsåvisetil at krav om sykepleietjenestevil bli beholdti sykehjemsforskriften. Samhandlingsreformenvil føretil nye og endredekompetansebehov i kommunene.selvom ny kommunalhelse- og omsorgstjenestelover profesjonsnøytral og ikke inneholderspesifikke kompetansekrav,er detviktig at kommunenearbeidersystematiskmed kompetansesammensetningen i helse- og omsorgstjenesteneog at derekrutterernødvendig kompetanse. Konklusjon Somenfølgeav at Stortinget17.juni 2011vedtokny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester, samtendringeri enrekkeandrelover harhelse- og omsorgsdepartementet sendtut påhøringforslagtil endringeri eksisterendeforskrifter og forslagtil nye forskrifter. Fratidligerereformerharmansettat lovverketikkeharværtjusterti forholdtil dereformene manharstartet.der er derforgledeligat detnåserut somom dettevil bli gjort. En vil likevel presisereat deter lite nytt somleggesfram i lovene.mye avdetsomskissereser enpresisering av gjeldenderett ogenoppryddingi dagenslovverk. Det somutpekerseger kommunensmedfinansieringsansvar for tjenesteri spesialisthelsetjenesten. Retningener likevel satt.statenvil haenoppgaveoverføringfra sykehustil kommunene. Rådmannensinnstillin g Tydal kommunemenerdeter viktig å følgeoppnytt lovverk medpresiseringi forskrifter. Tydal kommuneharfølgendeuttalelsetil forslagettil denye forskriftene: 1. Tydal kommuneer bekymretfor deøkonomiskerammeneknyttet til gjennomføringav samhandlingsreformen.en frykter deøkterammeoverføringenesomer skissertikke vil kompenseredeøktekostnadenefor kommunenefult ut.

17 2. Tydal kommunemenerbegrepetutskrivningsklarer dårlig definertog børdefineresbedrei ny forskrift om kommunalbetaling for utskrivningsklarepasienter. Det forutsettesat deøkonomiskerammenefor kommunenejusteresi henholdtil endret praksisfra sykehusene. 3. Tydal kommunemenerdeter avgjørendefor å lykkesmedsamhandlingsreformenat fastlegeforskriftenendresog at legenesansvartydeliggjøres.en menerat takstenesom regulererlegenesaktivitet og inntjeningogsåbørendresfor å sikremotiveringtil å bidra positivt til å nåmålsettingenei samhandlingsreformen. 4. Tydal kommunemenertidsfristenesomforeslåssattfor varseltil hjemkommunenved innleggelsei sykehusom behovfor kommunalbistandetterutskrivninger innenforen rimelig grensefor beggeparter.av hensyn til denpraktiskegjennomføringenbørdet presiseresat utskrivelseskalvarslespasientenshjemkommunepådagtid. 5. Medfinansieringensomer skissertkanføretil mersamhandlingog et bedre pasientforløp.tydal kommunemenerdeter endel usikkerhetrundt finansieringen. Kommuneneburdefått ekstraoverføringerutoverdetsomer foreslåtti 2012for å haen mulighettil å byggeoppeffektivetjenestetilbudi egenkommuneeller i et interkommunaltsamarbeid. 6. Tydal kommunemenerat detbørinnføresenrefusjonsordningkommuneneimellom for helse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp. Kommunenmenerdeter engrei presiseringat detikke kankrevesrefusjonfor tjenesterkommuneneikke påforhånder enigeom. 7. Tydal kommuneharingenanmerkningtil endringeni Norskpasientregisterforskriften. En vil likevel bemerkeat statenkunneinitiert til et kontrollsystemsomkommunenekan benytte segav for åfå oversiktoveregenressursbruk. 8. Tydal kommunestøtterdepartementetsvidereføringav Vederlagsforskriftenmed forenklinger.det burdeværtytterligerepresiserthvasominngåri vederlagetog hvasom faller utenfor.kommunenønskerat departementetserpåmulighettil å innhente opplysningerom inntektpålinje medhusbankensbostøttesystem,dvs.elektroniskfor å lettedenkommunalesaksbehandlingen. 9. Tydal kommunemenerforskrift om fellestrivselsordningbørvidereføres.aktivitet, kultur og trivsel er viktige faktorersomdeter viktig å prioriterehøyere vedinstitusjoner. 10. Tydal kommunemenerinstitusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygdenbørvidereføresog foreslår at forslagetsomsubsidiærter framlagtblir gjort gjeldende. 11. Tydal kommuneharingenanmerkningtil Forskrift om institusjoni denkommunale helse- og omsorgstjenesten, menserviktighetenav enpresiseringav hvasomer institusjonog hvasomfaller utenom.

18 12. Tydalkommunestøtterdepartementetssynpåat detmåtasindividuellehensyni forholdtil dokumentasjonsplikten for personellsomyter tjenesteromfattetav helse og omsorgstjenesteloven somikke er å ansefor helsehjelp. 13. Tydal kommunemenerat eventuelleøkteutgifter til åhaflyktningmottaki egen kommune, somfølgeav ny Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer somoppholdersegi riket, måkompenseresfullt ut..

19 TYDALKOMMUNE Arkiv: C33 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 73/ Karolinerspelet økonomi Vedlegg: Prosjektregnskap Budsjettspel2012 Saksopplysninger Nytt spelskalfremføresi januar2012.formannskapeter overordnetorganfor spelkomiteen (Vedtaki sakfs-81/06).budsjettetfor 2012skalvedtasav formannskapet. Vurdering Regnskap: Regnskapetfor speleti 2010viseret overskuddpåca.kr ,detteer etteratalle utgifter og inntekterer ført. Det er inntekstført fra BliLy st og fra Sør-Trøndelag fylkeskommuneetterat vedlagte regnskapble avlagt.i tillegg er detført andremindreposter. Samlettilskudder på Sponsorinntekterutgjørkr og billettinntekterutgjørkr Budsjett: Spelkomiteensforslagbalanserermedinntekterog utgifter påkr , -. Utgifter til produsent(kr )er lagt inn i budsjettet.billettinntekterer satttil kr (billettprisener økt noei forhold til forrige spel).samletbidragfra tilskuddog sponsorerutgjør kr Regnskapetvil væreavhengigav at disseinntekteneskaffes. Rådmannensinnstilling Spelkomiteensforslagtil budsjettfor Karolinerspelet2012godkjennes.

20

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

150/11 Kommunestyret

150/11 Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2011/9300-29053/2011 Arkiv: G20 Høring - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74 83

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grethe Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Bakgrunn Lov 24. juni

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 19.09.2011 Saksnr. 2011/2192 Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgsavdel Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.09.2016 66211/2016 2011/9914 223 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede Ruspolitisk råd 06.10.2016 Eldrerådet 10.10.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:30 Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no. Varamedlemmer

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012. Kjers; Harnes, jur.rådgiver

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012. Kjers; Harnes, jur.rådgiver Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012 Lovens oppbygging Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Formål og virkeområde Forholdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:07.11.11 Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tirsdag 15.11.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo, 30.09.2011 Vår ref: ERB/LF/E Deres ref:

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT ---.~~---- Statsråden

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT ---.~~---- Statsråden DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT ---.~~---- Statsråden HVRHF 9 2 JUL,2013 Regionale helseforetak Deres ref Vår ref Dato 12/3463.06.2013 Oppdragsdokument 2013 - tilleggsdokument etter Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo fylkestingsalen Møtedato 30.01.2013 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer