Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:26.09.2011. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer"

Transkript

1 TYDALKOMMUNE Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil ordfører. Vararepresentantermøterkun etternærmereinnkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 PS72/11 PS73/11 PS74/11 Innhold REFERATER HØRINGSUTTALELSENYE FORSKRIFTER- NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. KAROLINERSPELET ORGANISERINGOG ØKONOMI NEA RADIO - TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK PS75/11 LOKALE FORHANDLINGERETTERHTA KAP. 3. PKT 3.4.2OG KAP. 5 - GODKJENINGAV RESULTAT. Unntatt offentlighet Arkiv - Saksnr 2011/ / / /847

3 PS 71/11 Referater RS 89/11 Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler RS 90/11 Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk RS 91/11 Salg av Neatun Salg av Neatun

4 TYDALKOMMUNE Arkiv: G20 Arkivsaksnr: 2011/631-5 Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/ Høringsuttalelsenye forskrifter - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Saksopplysninger Helse- og omsorgsdepartementet harsendtut påhøringforslagtil endringeri eksisterende forskrifter og forslagtil nyeforskrifter somfølgeav at Stortinget17. juni 2011vedtokny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester, samtendringer i enrekkeandrelover. Frist for høringsuttalelser torsdag 6. oktober Departementet foreslåri denneomganghovedsakelignye forskrifter og endringeri eksisterende forskrifter sommåværepåplassfør dennye lovgivningensettesi kraft. Øvrige forskriftervil vedbehovbli gjennomgåttpået seneretidspunkt.somdetfremgårav høringsnotatetforeslås detflere enkeltståendenyeforskrifter.paralleltmedhøringenvil departementet vurdereom flere av dissekansamlesi fellesforskrifter. I høringsnotatetforeslårdepartementetblantannet: Ny forskrift om kommunalbetalingfor utskrivningsklarepasienter. Ny forskrift om kommunalmedfinansiering. Endringeri NorskPasientregisterforskrift en. Endringeri forskrifter knyttettil fordelingav kostnadermellomkommuner,vederlagog institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Ny forskrift om hvasomskalansesfor institusjoni denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefor personell somyter tjenesteromfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersomoppholdersegi riket.

5 Endringeri forskrift om individuell plan,herunderbestemmelser om koordinator,og forskrift om habiliteringog rehabilitering. Forskrift om oppjusteringav driftsavtalehjemlerfor fysioterapeuter. Til grunnfor Stortingetsvedtakligger Prop.91 L ( )Lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Innst.424L ( ). Forskriftsendringene, somtil envissgradogsåomfatterspesialisthelsetjenesten, måogsåsesi sammenheng medmeld. St.16 ( )Nasjonalhelse- og omsorgsplanog Innst,422S ( ),samtProp.90 L ( )Lov om folkehelsearbeidog Innst423L ( ). Ny kommunalhelse- og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunensoverordnedeansvarfor helse- og omsorgstjenester, utenat kommunenesamtidigpåleggesbestemtemåterå organisere tjenestenepå.kommunensplikter videreføres,menforeslåsutformetmeroverordnetog profesjonsnø ytralt. Dettemenerdepartementet vil gi kommuneneet tydeligereog merhelhetlig ansvar,samtstørrefrihet til å organisereog tilpassetilbudeti samsvarmedlokalebehov.det juridiskeskillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves.i stedetleggesdettil rette for enfelleshelse- og omsorgstjeneste medfellesregelverk,herunderfellesklage- og tilsynsinstans.pasient- og brukerrettigheterknyttet til kommunalehelse- og omsorgstjenester videreføresog samlesi pasient- og brukerrettighetsloven. Samhandlingsreformen fremheverkommunensansvarfor helsefremmende og forebyggende arbeid.kommuneneharalleredei daget slikt ansvar,mendettetydeliggjøresi loven. Lovendringeneskalsikrebedresamhandlinginnadi kommunen,menogsåmellom spesialisthelsetjenesten og denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Pasienterog brukere skal sikresmerhelhetligeog koordinertetjenestergjennomforpliktendesamarbeidsavtaler og avtaltebehandlingsforløp. Stortingetharvedsitt lovvedtaksluttetsegtil dissehovedgrepene. Høringsnotatetkanlesespå: gsnotat_samhandlingsreform.pdf Vurdering Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Forslagetinnebærerenkonkretiseringog nærmerereguleringav detfinansieringsansvaret kommuneneharfor utskrivningsklarepasienter fra dagen,jf. helse- og omsorgstjenesteloven 11-4 førsteledd.sentraletemaeri forslagettil ny revidertforskrift er nårenpasientskalanses somutskrivningsklar,hvilket ansvartjenestenivåene harfor utskrivningsklarepasienter,varsling og tidspunktfor nårbetalingsplikteninntrer.i tilegg til forskriftenskaldelovpålagteavtalene mellomderegionalehelseforetakene og kommuneneinneholdenærmereavklaringerav håndteringenav utskrivningsklarepasienter,jf. helse- og omsorgstjenestelov en 6-2 nr. 5.

6 Dersomdetantasat deter behovfor hjelp fra denkommunalehelse- og omsorgstjenesten, skal følgendeprosedyrerfølges: a) Innen24 timer etterinnleggelseskaldetgjøresenvurderingav hvor lengeinnleggelsenantaså vare,og om pasientenentenmåskrivesut til helse- og omsorgstjenester i hjemmeteller til en kommunalinstitusjoni helse- og omsorgstjenesten. b) Innen24 timer etterinnleggelseskalkommunenvarslesom innleggelsen,pasientenstatus,antatt forløp og forventetutskrivningstidspunkt. Dersomdetantaså værebehovfor omfattendeeller langvarigbehandlingi spesialisthelsetjenesten, og detikke er mulig å foretavurderingen etterandreleddinnen24 timer,skalvurderingeneforetas og kommunenevarslessåsnartdet lar seggjøre. Økonomiskkonsekvens Overføringav detøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasientervil innebæreat de regionalehelseforetakenefår et trekk i sinerammerog at kommunenefår enøkning. Kommunenevil få overførtmidler for utskrivningsklarepasientertilsvarendeom lag 560mill. kroner.beløpetbaserersegpåenbetalingssatspå4000pr døgnkronersomtar høydefor driftskostnader,inkludertkapitalkostnaderog liggedøgnsomtilsvarergjennomsnittlig antallutskrivningsklareliggedøgni perioden midleneoverføresi rammetilskuddet til kommunenefra Kommunensanmerkningtil forskriften: Begrepetutskrivningsklarpasientbørutdypesnærmere.Lov og forskrift leggeropptil at deter kommunenog sykehusetselv sombørsi noeom hvadeleggeri begrepenevedinngåelseav avtalenmellompartene. Begrepetburdelikevel værtdefinertnoenærmere.en pasientkani prinsippetvære utskrivningsklarselvom pasientenikke er ferdig behandlet.kommunenkanhabåde kompetanseog ressursertil å mottapasienten.i et annetgitt tilfelle kanenpasientsomer ferdig behandletopplevessomikke utskrivningsklar.det kandreiesegom enpasientkommunenikke harfagkompetanseller ressursertil å motta.når deter opptil denenkeltelegeog vurderedette vil mankunneantanoeulik praksis.selvom dettebørinn i avtalenemellomdenenkelte kommuneog helseforetakburdedetværtmeravklaringrundtbegrepetutskrivningsklar.tydal kommunemenerat tidligerekriterier bør videreføreseller at nye nasjonalekriterier utarbeides. I forhold til denøkonomiskekonsekvensenav plikten til å betalefor utskrivningsklarepasienter, kanmanmedreduserterammertil helseforetakhaeniboendeskepsistil om hvor raskten personvil bli utskrivningsklartil egenhjemkommune.spørsmåleter om dettevil skjeraskerei framtidenennhvasomharværttilfellet tidligereog somstatistikkog beregningeri forhold til

7 økterammeoverføringerer basertpå.kommunenehardesenereårenefått merkeat pasientene harkortereog kortereliggetid vedsykehusbehandling.detteer ogsåunderbyggetav forskning. Departementetbørderforfølgeoppdettemedytterligerekontroller/forskningog gjøre justeringeri kommunenesrammeoverføringer tilsvarende sykehusenesendringav praksis. I forhold til tidsfristenesomer sattoppmenertydal kommuneat disseer innenforenrimelig grensefor beggeparter.dersommanskalantaat tjenesterom utskrivningtil denenkelte kommuneskalgågjennomkoordinator/brukerkontor/forvaltningskontor i kommunenebør varselet skjepådagtid. Forslag til ny forskrift om kommunal medfinansiering. Med kommunalmedfinansieringetableresenøkonomiskkobling mellomkommuneneog spesialisthelsetjenesten. Kommunenefår et økonomisk medansvarfor innbyggernesmedisinske innleggelserog konsultasjoneri spesialisthelsetjenesten. Slik er detmentat kommuneneskalfå et insentivtil å engasjeresegi sammenhengenmellombruk av egneressurserog innbyggernes forbruk av spesialisthel setjenester.kommunalmedfinansieringskalbaseresegpåordningenfor Innsatsstyrt finansiering,og forskriftenvisertil ISF-systemetsomberegningsgrunnlagfor den andelkommuneneskalfinansierespesialisthelsetjenesten med.i forskriftenforeslåsdetå avgrensemedfinansieringsansvaret til kr pr pasient.kommunenskalfinansieredelerav egneinnbyggeresforbruk av spesialisthelsetjenester innensomatikk(innleggelserog polikliniske konsultasjoner/behandling). Kommunalmedfinansieringgjelderikke for kirurgi, fødsler,nyfødtebarnog behandlingmednærmerebestemtekostbarelegemidler.kommunal medfinansierin gjelderikke for privatpraktiserendeavtalespesialister, psykiskhelsevern,tverrfaglig spesialisertbehandlingav rusmiddelavhengigeog oppholdi privateopptreningsinstitusjoner, jf. forslagtil 1 fjerdeledd. Økonomiskkonsekvens Midlenesomoverførestil kommunenefra 2012for å innførekommunalmedfinansiering, vil bli finansiertav entilsvarendereduksjoni ISF-bevilgningen.Analyserbasertpåforslag,innretning og tall 2. tertial 2010viserat overføringenvil bli størrelsesorden4,2 mrd kroner. Kommunalmedfinansieringer et økonomiskinsentiv,og midlenefordelestil kommunenesom frie inntekter.endeligbeløpsomskalinnlemmesi rammetilskuddetasinn i statsbudsjettet for Kommunensanmerkningtil forskriften: Ut fra beregningersomer gjennomførtav KS vil denenkeltekommune(i særdeleshet små kommuner),sitteigjen sværtlite pengerav deoverførterammetilskuddeneetteråhabetaltinn sin andeltil helseforetakfor behandling/utskrivningsklarepasienter.det vil si at denenkelte kommunevil habegrensetmulighettil å byggeoppegetapparati kommunenfor å kunnedrive mersamfunnsøkonomiske tjenester.dersom mani enovergangsperiodehaddetilført mer resursertil kommuneneville samhandlingsrefomenkunneværtenpådrivertil å endreretningog byggeoppegnetilbud for kommunenesinnbyggere.selvvedinterkommunaltsamarbeidvil de

8 ressursenesomkommunenfår overførtfor detmestegåmedtil å dekkeoppdepålagte oppgavenesomfølgerav lov og forskrift. Man behøveri tilegg mulighetentil å gjøre kommunaletilpasninger.disselar segvanskeliggjennomføremedderammeoverføringenesom er skissertfra staten. Endringer i Norsk Pasientregisterforskriften. Bådei forhold til forskriftsreguleringenav ordningenemedkommunalmedfinansieringog overføringavdetøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten til kommunenefra dagén,er detforutsattat nødvendigeog relevante datafra NPRskalbrukessomgrunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Endringsforslagenei dettekapitletmåderforseesi sammenhengmed deovenfornevnteforskriftsendringene. Norskpasientregister(NPR)inneholderinformasjonom pasientersomventerpå,får eller har fått behandlinginnenspesialisthelsetjenesten og er denprimærekilden til styringsdatafor spesialisthelsetjenesten. For at nødvendigeog relevantedatafra NPRskalkunnebrukessom grunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog deregionalehelseforetakeneforeslår departementetat NPR-forskriften 3-3 endres,slik at dennegir rettsliggrunnlagfor tilretteleggingog utleveringav opplysningersomer nødvendigeog relevantefor kommunal medfinansieringog betalingsordningenfor utskrivningsklarepasienter. Økonomiskkonsekvens. Departementetharvurdertat detteikke vil hanoendirektekonsekvensfor kommunene. Forskriftsendringentrer i kraft somenfølgeav at deter norskpasientregisterog informasjon derfrasomskaldannegrunnlagetfor detøkonomiskeoppgjøretmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunemenerdeter viktig at statenleggertil rettefor at denneordningenskalbli minstmulig byråkratiskog at oppgjørmellomkommuneog helseforeta kanskjeutenat det knyttesfor storeadministrativeressursertil gjennomføringenav ordningen.kommunensermed noebekymring påatstatenmeneratkommunenekanhabehovfor åbyggeoppanalysekapasitet for å haenvisskontroll og oversiktoverressursbrukensin. Det er kort tid til reformentrår i kraft og statenburdekunnehainitiert til enslik løsningfor kommunene. Endri ng i forskrifter om fordeling av kostnader mellom kommuner, vederlagog institusjoners disposisjonsrettover kontantytelser fra folketrygden. Fordelingav kostnadermellomkommunene : Departementetvil ta siktepå å kartleggeomfanget av, og behovetfor, dagensrefusjonsordningmellomkommunerfor tjenesterregulerti sosialtjenestelovenunderog etteroppholdpåinstitusjon.inntil videreforeslårdepartementetå

9 videreføregjeldenderett, mednoenmindretilpasninger.ansvaretfor å sørgefor tjenestersomi dagregnessomsosialetjenester,underoppholdi institusjonog etterutskrivningfra institusjon, foreslåslagt til dennye oppholdskommunen(institusjonensvertskommune).utgiftenetil tjenesteneskal,somi dag,kunnekrevesrefundertfra pasientenseller brukerenstidligere oppholdskommune.for å sikrenødvendigsammenhengmellomtjenesteomfanget og finansieringsansvaret foreslårdepartementetat detbarekankrevesrefusjonfor utgifter til tjenestersomkommuneneer blitt enigeom. Institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelser:Departementet foreslårprimærtå opphevede fire forskrifteneominstitusjonersdisponeringavkontantytelserfra folketrygdenpåvegneav beboere.sekundært,dersomhøringssvareneviserat detlikevel eksistereret klart behovfor regleneom institusjonenesdisposisjonsrett,vil departementetvurdereå fastsetteenfelles forskrift. Forutsattat detkonstatereset behovfor videreføringav forskriftene,foreslår departement et at kravetom å settekontantytelserpåegenkontoetterinstitusjonensanvisning kun skalgjeldefor beboersomikke er i standtil ådisponereytelseneselv.dettefor å bringe forskriftenebedrei trådmedhjemmelsgrunnlaget.departementetharutformet et konkret forslagtil harmonisertforskrift. Fellestrivselsordning.Forskrifteneom fellestrivselsordningforeslåsforeløpigvidereført,kun medtekniskeendringer. Vederlag.Departementet foreslårå videreføredemateriellebestemmelsene i forskrift til lov om sosialetjenesterkapittel8 om vederlagfor sosialetjenesterutenforinstitusjon.forskriften foreslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadetikke kan krevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktisk kankrevesvederlagfor. Detteer i trådmedny helse- ogomsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. Forskriftenom vederlagfor kommunallegehjelpog fysikalskbehandlingforeslåsogså videreførti sin helhet. Økonomiskekonsekvenser: Fordelingav kostnadermellomkommuner: I ny lov er ansvaretfor å sørgefor tjenestenei 3-1 førsteleddlagt til oppholdskommunen. Deter ikke hjemmelfor å gjøreunntakfra dette.det innebærerat detikke er hjemmeltil å overføre ansvaretfor å sørgefor tjenestertil tidligereoppholdskommuner. Det er kun betalingsansvaret som kanreguleres. Kommuneneer i dagforpliktet til å yte nødvendighelsehjelpog sosialetjenestertil enhversombor eller oppholdersegi kommunen.dettemedførerat hyttekommunerog feriekommunermåyte hjelp til personersomferiereri kommunen.det er ikke knyttetnoenrefusjonsordninger til slike utgifter.

10 Dettemenerdepartementet er en rettstekniskgodregelettersomdener enkelå forholdesegtil samtidigsompasienterog brukereunngårå bli kasteballermellomkommuner.viderehindrer løsningenbyråkratiskeoppgjørsordningermellomkommuner. Pliktentil å yteogfinansierehelse- ogsosialtjenester til personersomikke er folkeregistrerti kommunenemedførerøkteutgifterfor turistkommunerog hyttekommuner.borgeutvalget,somble opprettetfor å gjennomgåog evaluereinntektssystemet for kommunalsektor(nou 2005:18),var ogsåinnepådettetemaet.utvalgetsvurderingvar at turistvirksomhetog fritidsboligeri storgradmå betrakte somendel av deaktuellekommunersnæringsgrunnlag, og at deutgiftersomfølgerav turistvirksomhetog fritidsboligerikke er prinsipieltforskjellig fra deutgifter somfølgerav annen næringsvirksomhet. I detteregnestykketmenerdepartementet at manmåta medat turisterog hyttebeboeremedførerøkteinntekterfor vertskommunen. For å videreføregjeldenderett påområdet,foreslårdepartementet å presiserei forskrift at detkan krevesrefundertutgiftertil plassi institusjonersomaldershjem,barneboligog bolig medheldøgns helse- ogomsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Utgangspunktet for oppholdi andreboformereller institusjonerhvor hensiktenmedoppholdeter å mottahelse- ogomsorgstjenester, vil normaltværeat bostedskommunenharkjøptplassog dermed direktedekkeralle utgiftenetil mat,oppholdetc.eksemplerpådetteer botilbudfor døveog døvblindemedbehovfor særligtilrettelagtetjenester.denenkeltekommunegjør daavtalemed botilbudet/institusjoneneller kommunensomdrifter institusjonen,og dekkerutgiftenedirekte. Utgifter til omsorgslønn,bpa og avlastningvil gjeldeetterutskrivningfra institusjon.i ny lov er det kunmulig og krevereduksjonfor tjenesterkommunenepåforhånder blitt enigeom. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydalkommunemenerat deter urimeligat detikke kankrevesrefusjonfra bostedskommunenår detgjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp.en videreføringav dagensording pådetteområdetkangi småkommuner,somhyttekommunergjerneer,storeuforutsetteutgifter. I dager dennerettighetenikke spesieltgodtkjent i befolkningen,mendeter trolig at kravettil tjenesteri forbindelsemedoppholdi fritidsbolig vil økeetterhvert.dettemerkesalleredei enrekke kommuner.det vil ogsågi storeutfordringerå byggeoppet langtstørretilbud i delerav åretenndet entil vanlig har.en del hyttekommunermangedoblersitt innbyggertalli høytiderog ferier.et slikt tilbud vil damåttebaseresegpåinnleidog forholdsvisdyr arbeidskraft.et annetmomenter at deti utkant-kommunerkanby påstoreproblemerå skaffenok riktig kompetanse.det er riktig at turister og hyttebeboeremedførerøkt inntektfor kommunen,menikke i enslik gradat detvil væremulig å kunneyte et tilbud tilsvarendedetbostedskommunen kangi. En kanikke seat enslik ordningblir merbyråkratisk ennandreordninger.det krevesogså i dagrefusjonfor innbyggeresomharfastlege i andrekommunerbl.a.,og kommunenekjøpertjenesterav hverandreutenat detteopplevesspesielt byråkratisk.sliketjenestermåytesetteravtalemedbostedskommune. Tydal kommunemenerderforat detmåinnføresenrefusjonsordningmellomkommunernårdet gjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp. Tydal kommunemenerdeter fornuftig at deti ny lov tasinn at kommunenepåforhåndskalvære enigeom tjenestenesomdetkankrevesrefusjonpå.

11 Disponeringav kontantytelser.departementetsprimæreforslagom å oppheveregleneom institusjonenesdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygdenvil innebæreat vergemålslovens bestemmelsergjelderfullt ut. I praksisvil derforpasientereller beboeresomikke selver i standtil å disponeresinemidler måttebiståsentenav nærmestepårørend eller av envergesomutnevnesfor vedkommendetterbestemmelser i vergemålsloven. Institusjonenvil ogsåkunnegis fullmakt ved behov.kommunene,institusjoneneog Arbeids- og velferdsetatenvil få reduserteadministrative forpliktelser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Kommunenmenerdepartementetssekundæreforslagtil forskrift vil væremestformålstjenelig.det opplevesfra tid til annenat deti enkeltetilfeller nok er pasientensbesteat kommunentar over økonomientil enkeltpasienter.kommunenstøtterforslagetom at detvedvurderingfra legei de tilfeller derpasientenmanglersamtykkekompetanse kanfatteset vedtakom institusjonenes disposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Vederlag.Departementet foreslårå videreførei ny forskrift demateriellebestemmelsene i kapittel8 i forskrift til lov om sosialetjenester. Forskriftenforeslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadet ikke kankrevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktiskkankrevesvederlag for. Detteer i trådmedny helse- og omsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. For tjenesteretterkommunehelsetjenesteloven gir kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovenkun adgangtil å krevevederlagfor oppholdi institusjon,jf 8-6. Beregningenav vederlagfor oppholdi institusjoner regulerti enegenforskrift vederlagsforskriften.det er etterdepartementets oppfatningikke grunntil fortsattå fordelereglenefor rett til å krevevederlagog reglenefor beregningenpåto ulike forskrifter.departementet foreslårderforat 8-6 i forskriftentil sosialtjenestelovenom kommunensrett til å krevevederlagav beboerepåinstitusjoninnlemmesi vederlagsforskriften.endringener av tekniskart og omtalesderforikke videre. I kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovener detgjort unntakfor såmangeav desosiale tjenesteneat deti realitetenbareer to tjenesteformersomkommunenkankrevevederlagfor: Oppholdpåinstitusjon Praktiskbistandog opplæringettersosialtjenesteloven 4-2 bokstava somikke er personlig stell og egenomsorg,herunderfor brukerstyrtpersonligassistanse. Vederlagfor oppholdpåinstitusjonforeslåsoverførttil vederlagsforskriften. Det foreslåsikke materielleendringeri gjeldenderett.videreføringav innholdeti forskrifteneom vederlagfor kommunalehelse- og omsorgstjenester utenforinstitusjonvil ikke haøkonomiskeeller administrativekonsekvenser.de foreslåtteendringenegjør at forskriftenvil bli enklereå forståfor brukerne.

12 Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterdepartementetsvurderingi forhold til at forskriftenvidereføresmed noenforenklinger.vederlagsforskriftener vanskeligå forståfor brukereog pårørendeog deter viktig å få til enforenkling.det burdeværtenpresisering av hvasominngåri vederlagetog hva somfaller utenfor.et annetinnspill måtteværeat detpålik linje medbostøtteordningenvar automatikki at opplysningervedr.inntektm.m automatiskhentesfra statligeit systemfor å begrensearbeidsmengdenbådefor kommuneog bruker/pårørende.dettevil ogsåkvalitetssikre opplysningeneslik at enunngårfeil i vederlagsberegningen. Forslag til forskrift om institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Om et kommunalttjenestetilbudregnessominstitusjonharbetydningi flere rettslige sammenhenger, blantanneti forhold til enkeltvedtakog brukerbetaling.det i høringsnotatet derforforeslåttå presiserei forskrift at følgendeskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenesteloven: sykehjem, aldershjem,barneboligerog bolig medheldøgnshelse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Forslageter envidereføringav gjeldende lovgivning/forskrift, menmedenkeltenye begreper.rusinstitusjonerer særskiltnevnt,i motsetningtil i gjeldenderegelverkderdisseboligeneharværtinnfortolketi fellesbegrepet institusjon ettersosialtjenesteloven. Detteunderstrekerpåentydeligeremåterusarbeidets plassi denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Skillet i og utenforinstitusjonharbetydningi fleresammenhenger. Det skali utgangspunktet treffesvedtakom plassi institusjon.når detgjeldertjenesteri eget hjemetterhelse- ogomsorgstjenesteloven 3-2 førsteleddnr. 6 bokstava ogb og 3-8 skal dettreffesenkeltvedtakom tjenester,jf. pasientrettighetsloven 2-7. Det er gitt ulike vederlagsforskrifterfor henholdsvisoppholdi institusjonog for tjenester utenforinstitusjon. I institusjonkandetfattesvedtakom disponeringav kontantytelserfra folketrygdenfor beboere somikke er i standtil å disponereegnemidler. Staten,gjennomfolketrygden,dekkersomhovedregelutgiftertil hjelpemidlerutenfor institusjon,menskommunenedekkerutgifter til hjelpemidleri institusjon. Kommuneneståri dagfritt til å organiseresitt tjenestetilbudog til å velgehvadevil defineresom institusjon,herundersykehjemeller boformfor heldøgnsomsorgog pleie,aldershjemog barneboliger,og hvadevil defineresomomsorgsbolig. Hvordankommunenevelgerå defineredeulike boløsningenefår konsekvenserbådefor krav til tjenestene, finansieringog brukerbetaling,enkeltvedtakog til delsogsåfor kostnadsfordeling mellomkommuneog stat.skillet vil i tillegg habetydningfor beboersforholdtil boligen,da husleielovensomhovedregelvil gjeldeutenforinstitusjon. Aldershjemvar tidligerehjemleti lov om sosialomsorg,menvedinnføringenav sosialtjenesteloven ble detvist til at tilvekstav nyealdershjemburdeunngås,og erstattesmedserviceboligerog

13 liknendetiltak, slik at eldresålangtsommulig kunneleveselvstendiginnenfortryggeordninger medtjenesteri egethjemetterbehov.sominstitusjonstyp er aldershjemi dagpåvei ut.. Forskriftenbyggerpådensammeforståelsenav begrepetsinnhold,og vil medføreat allerede eksisterendealdershjemskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenestelov 3-2 første leddnr. 6 bokstavc. Departementet foreslårpådennebakgrunnat detpresiseresi forskrift at aldershjemog boligermed heldøgnshelse- og omsorgstjenesterfor rusmiddelavhengigepåpasientskadelovens virkeområde ikke skalregnessominstitusjonunderdenkommunalehelse- og omsorgstjenestenetter pasientskadeloven 1 førsteleddbokstava.pasientskadeloven vil derforikke gjeldedisse institusjonene. Økonomiskekonsekvenser: Statendekkerkostnadenetil driftenav NorskPasienterstatningog Pasientskadenemnd og advokatutgifter.kommuneneyter tilskuddtil NorskPasienterstatning for å dekkeerstatningfor pasientskader somer voldt i kommunene, jf. pasientskadeloven 7 og forskrift til loven.størrelsen påkommunenestilskuddtilsvarerdeforventedeerstatningsutbetalinger i året(basertpåanslagfra NPE),og fordelesetterbefolkningsandel.departementet kanderforikke seat forslagetvil føretil administrativekonsekvensereller gi økteøkonomiskeutgifterfor kommunene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommuneharingenanmerkningtil forskriftenmenserviktighetenav enpresiseringav hvasomer institusjonog hvasomfaller utenom.kommunenserhellerikke at innføringav den nye forskriftenvil føretil økonomiskekonsekvenserfor kommunen. Ny forskrift om helsepersonellovensanvendelsefor personellsomyter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Av lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester 2-1 fremgårat helsepersonellovenskal gjeldefor alt personellsomyter tjenesteromfattetav loven.i kapittel8 foreslårdepartementetat deti ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefastsettesat helsepersonelloven ikke skal kommetil anvendelsefor mottakereav omsorgslønnetterhelse- og omsorgstjenesteloven 3-6. Videreforeslåsdetfastsatti forskrift at helsepersonellovensregleromdokumentasjonsplikt ikke skalkommetil anvendelsefor personellsomyter tjenesteromfattetavhelse- og omsorgstjenestelovensomikke er å ansefor helsehjelp. Departementetvisertil at deti forskrift børutarbeide særskilttilpassedereglerom dokumentasjonsplikt for dennepersonellgruppenfør helsepersonellovens reglerskalgjelde.. Økonomiskekonsekvenser: Forslagtil ny forskrift om helsepersonellovens anvendelseog forslagtil endringeri forskrift 29. august2005nr. 941 om begrensninger i helsepersonellsadgangtil å mottagave,provisjon,tjeneste ellerannenytelse,jf. høringsnotatetspunkt8.5.2,vil ikke medføreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften:

14 Tydalkommuneharingeninnvendingmot denneforskriften.kommunenstøtterdepartementetssyn påat detmåtasindividuellehensyni forholdtil dokumentasjonsplikten for personellsomyter tjenesteromfattetav helse og omsorgstjenesteloven somikke er å ansefor helsehjelp. Her vil det væreavgjørendehvilken organiseringav tjenestenkommunenharvalgt rundtdenenkelte.i enkelte tilfeller vil detværeunaturligå kreveat ordningenskaldokumenteremerennat detfinnesvedtak, arbeidsavtalerog timelister. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenestertil personersomoppholder segi riket. Nyeregleri pasient- og brukerrettighetslovenkapittel2 om rett til helse- og omsorgstjenester kreverat detmågjøresendringeri gjeldendeforskrifter. Departementet foreslårat reglerom rett til helse- og omsorgstjenester til personersomikke harfastoppholdi landet,eller somikke har lovlig opphold,samlesi enny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersom oppholdersegi riket. Forslagetinnebærerenvidereføringog samordningav reglersomi dag framgårav prioriteringsforskriften 1, - somnylig er revidert,og av kapittel1 i forskrift til sosialtjenesteloven. Økonomiskekonsekvenser: Forslageneinnebæreri hovedsakenvidereføringog tydeliggjøringav gjeldenderett.departementet leggertil grunnat forslagenesamletsettikke vil medførestoreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunehaddeherønsketat detkunneblitt avklartnoei forhold til personerbosatti asylmottak.detteer menneskersomventerpåsvari forholdtil om defår oppholdi landeteller ikke. Vil dennye forskriftenforståsslik at dissevil bli kommunensansvari forholdtil medfinansiering samtutskrivningsklar etterbehandling? Tasdettemedi beregningenei rammeoverføringene til kommunersomvil kunnefå økteutgiftergrunnetmottak? Endringer i forskrift om individuell plan, herunder bestemmelserom koordinator, og forskrift om habilitering og rehabilit ering. Nye lovbestemmelserom detteer vedtatt,og gjeldendeforskrift om individuell planog forskrift om habiliteringog rehabiliteringmåtilpasseslovendringene.forslagenetil endringeri disse forskriftenegjenspeilerog tydeliggjørdevedtattelovendringene.detforeslåsnyebestemmelser om koordinator,bådei kommunenog spesialisthelsetjenesten. Gjeldendeforskrift om pasientansvarliglegeer gitt medhjemmeli spesialisthelsetjenesteloven 3-7, somer opphevet og erstattetmedny 2-5 b om koordinatori spesialisthelsetjenesten. Detteinnebærerat forskriftenom pasientansvarliglegemåoppheves. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterforslagetom å tydeliggjøreansvarsforholdet i forhold til nytt lovverk. Koordinatorfunksjonenvil bli avgjørendefor at arbeidetetterintensjonentil samhandlingsreformenskalbli vellykket.

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer