Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:26.09.2011. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer"

Transkript

1 TYDALKOMMUNE Dato: Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil ordfører. Vararepresentantermøterkun etternærmereinnkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS71/11 PS72/11 PS73/11 PS74/11 Innhold REFERATER HØRINGSUTTALELSENYE FORSKRIFTER- NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. KAROLINERSPELET ORGANISERINGOG ØKONOMI NEA RADIO - TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK PS75/11 LOKALE FORHANDLINGERETTERHTA KAP. 3. PKT 3.4.2OG KAP. 5 - GODKJENINGAV RESULTAT. Unntatt offentlighet Arkiv - Saksnr 2011/ / / /847

3 PS 71/11 Referater RS 89/11 Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler Stimuleringstilskudd for veterinær vakttjeneste - tildeling av midler RS 90/11 Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk Hçring om fjerning av maksimums- og minimumsverdiene på eiendomsskatt - kraftverk RS 91/11 Salg av Neatun Salg av Neatun

4 TYDALKOMMUNE Arkiv: G20 Arkivsaksnr: 2011/631-5 Saksbehandler: RagnhildWescheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/ Høringsuttalelsenye forskrifter - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Saksopplysninger Helse- og omsorgsdepartementet harsendtut påhøringforslagtil endringeri eksisterende forskrifter og forslagtil nyeforskrifter somfølgeav at Stortinget17. juni 2011vedtokny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester, samtendringer i enrekkeandrelover. Frist for høringsuttalelser torsdag 6. oktober Departementet foreslåri denneomganghovedsakelignye forskrifter og endringeri eksisterende forskrifter sommåværepåplassfør dennye lovgivningensettesi kraft. Øvrige forskriftervil vedbehovbli gjennomgåttpået seneretidspunkt.somdetfremgårav høringsnotatetforeslås detflere enkeltståendenyeforskrifter.paralleltmedhøringenvil departementet vurdereom flere av dissekansamlesi fellesforskrifter. I høringsnotatetforeslårdepartementetblantannet: Ny forskrift om kommunalbetalingfor utskrivningsklarepasienter. Ny forskrift om kommunalmedfinansiering. Endringeri NorskPasientregisterforskrift en. Endringeri forskrifter knyttettil fordelingav kostnadermellomkommuner,vederlagog institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Ny forskrift om hvasomskalansesfor institusjoni denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefor personell somyter tjenesteromfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersomoppholdersegi riket.

5 Endringeri forskrift om individuell plan,herunderbestemmelser om koordinator,og forskrift om habiliteringog rehabilitering. Forskrift om oppjusteringav driftsavtalehjemlerfor fysioterapeuter. Til grunnfor Stortingetsvedtakligger Prop.91 L ( )Lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Innst.424L ( ). Forskriftsendringene, somtil envissgradogsåomfatterspesialisthelsetjenesten, måogsåsesi sammenheng medmeld. St.16 ( )Nasjonalhelse- og omsorgsplanog Innst,422S ( ),samtProp.90 L ( )Lov om folkehelsearbeidog Innst423L ( ). Ny kommunalhelse- og omsorgstjenestelov tydeliggjør kommunensoverordnedeansvarfor helse- og omsorgstjenester, utenat kommunenesamtidigpåleggesbestemtemåterå organisere tjenestenepå.kommunensplikter videreføres,menforeslåsutformetmeroverordnetog profesjonsnø ytralt. Dettemenerdepartementet vil gi kommuneneet tydeligereog merhelhetlig ansvar,samtstørrefrihet til å organisereog tilpassetilbudeti samsvarmedlokalebehov.det juridiskeskillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves.i stedetleggesdettil rette for enfelleshelse- og omsorgstjeneste medfellesregelverk,herunderfellesklage- og tilsynsinstans.pasient- og brukerrettigheterknyttet til kommunalehelse- og omsorgstjenester videreføresog samlesi pasient- og brukerrettighetsloven. Samhandlingsreformen fremheverkommunensansvarfor helsefremmende og forebyggende arbeid.kommuneneharalleredei daget slikt ansvar,mendettetydeliggjøresi loven. Lovendringeneskalsikrebedresamhandlinginnadi kommunen,menogsåmellom spesialisthelsetjenesten og denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Pasienterog brukere skal sikresmerhelhetligeog koordinertetjenestergjennomforpliktendesamarbeidsavtaler og avtaltebehandlingsforløp. Stortingetharvedsitt lovvedtaksluttetsegtil dissehovedgrepene. Høringsnotatetkanlesespå: gsnotat_samhandlingsreform.pdf Vurdering Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Forslagetinnebærerenkonkretiseringog nærmerereguleringav detfinansieringsansvaret kommuneneharfor utskrivningsklarepasienter fra dagen,jf. helse- og omsorgstjenesteloven 11-4 førsteledd.sentraletemaeri forslagettil ny revidertforskrift er nårenpasientskalanses somutskrivningsklar,hvilket ansvartjenestenivåene harfor utskrivningsklarepasienter,varsling og tidspunktfor nårbetalingsplikteninntrer.i tilegg til forskriftenskaldelovpålagteavtalene mellomderegionalehelseforetakene og kommuneneinneholdenærmereavklaringerav håndteringenav utskrivningsklarepasienter,jf. helse- og omsorgstjenestelov en 6-2 nr. 5.

6 Dersomdetantasat deter behovfor hjelp fra denkommunalehelse- og omsorgstjenesten, skal følgendeprosedyrerfølges: a) Innen24 timer etterinnleggelseskaldetgjøresenvurderingav hvor lengeinnleggelsenantaså vare,og om pasientenentenmåskrivesut til helse- og omsorgstjenester i hjemmeteller til en kommunalinstitusjoni helse- og omsorgstjenesten. b) Innen24 timer etterinnleggelseskalkommunenvarslesom innleggelsen,pasientenstatus,antatt forløp og forventetutskrivningstidspunkt. Dersomdetantaså værebehovfor omfattendeeller langvarigbehandlingi spesialisthelsetjenesten, og detikke er mulig å foretavurderingen etterandreleddinnen24 timer,skalvurderingeneforetas og kommunenevarslessåsnartdet lar seggjøre. Økonomiskkonsekvens Overføringav detøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasientervil innebæreat de regionalehelseforetakenefår et trekk i sinerammerog at kommunenefår enøkning. Kommunenevil få overførtmidler for utskrivningsklarepasientertilsvarendeom lag 560mill. kroner.beløpetbaserersegpåenbetalingssatspå4000pr døgnkronersomtar høydefor driftskostnader,inkludertkapitalkostnaderog liggedøgnsomtilsvarergjennomsnittlig antallutskrivningsklareliggedøgni perioden midleneoverføresi rammetilskuddet til kommunenefra Kommunensanmerkningtil forskriften: Begrepetutskrivningsklarpasientbørutdypesnærmere.Lov og forskrift leggeropptil at deter kommunenog sykehusetselv sombørsi noeom hvadeleggeri begrepenevedinngåelseav avtalenmellompartene. Begrepetburdelikevel værtdefinertnoenærmere.en pasientkani prinsippetvære utskrivningsklarselvom pasientenikke er ferdig behandlet.kommunenkanhabåde kompetanseog ressursertil å mottapasienten.i et annetgitt tilfelle kanenpasientsomer ferdig behandletopplevessomikke utskrivningsklar.det kandreiesegom enpasientkommunenikke harfagkompetanseller ressursertil å motta.når deter opptil denenkeltelegeog vurderedette vil mankunneantanoeulik praksis.selvom dettebørinn i avtalenemellomdenenkelte kommuneog helseforetakburdedetværtmeravklaringrundtbegrepetutskrivningsklar.tydal kommunemenerat tidligerekriterier bør videreføreseller at nye nasjonalekriterier utarbeides. I forhold til denøkonomiskekonsekvensenav plikten til å betalefor utskrivningsklarepasienter, kanmanmedreduserterammertil helseforetakhaeniboendeskepsistil om hvor raskten personvil bli utskrivningsklartil egenhjemkommune.spørsmåleter om dettevil skjeraskerei framtidenennhvasomharværttilfellet tidligereog somstatistikkog beregningeri forhold til

7 økterammeoverføringerer basertpå.kommunenehardesenereårenefått merkeat pasientene harkortereog kortereliggetid vedsykehusbehandling.detteer ogsåunderbyggetav forskning. Departementetbørderforfølgeoppdettemedytterligerekontroller/forskningog gjøre justeringeri kommunenesrammeoverføringer tilsvarende sykehusenesendringav praksis. I forhold til tidsfristenesomer sattoppmenertydal kommuneat disseer innenforenrimelig grensefor beggeparter.dersommanskalantaat tjenesterom utskrivningtil denenkelte kommuneskalgågjennomkoordinator/brukerkontor/forvaltningskontor i kommunenebør varselet skjepådagtid. Forslag til ny forskrift om kommunal medfinansiering. Med kommunalmedfinansieringetableresenøkonomiskkobling mellomkommuneneog spesialisthelsetjenesten. Kommunenefår et økonomisk medansvarfor innbyggernesmedisinske innleggelserog konsultasjoneri spesialisthelsetjenesten. Slik er detmentat kommuneneskalfå et insentivtil å engasjeresegi sammenhengenmellombruk av egneressurserog innbyggernes forbruk av spesialisthel setjenester.kommunalmedfinansieringskalbaseresegpåordningenfor Innsatsstyrt finansiering,og forskriftenvisertil ISF-systemetsomberegningsgrunnlagfor den andelkommuneneskalfinansierespesialisthelsetjenesten med.i forskriftenforeslåsdetå avgrensemedfinansieringsansvaret til kr pr pasient.kommunenskalfinansieredelerav egneinnbyggeresforbruk av spesialisthelsetjenester innensomatikk(innleggelserog polikliniske konsultasjoner/behandling). Kommunalmedfinansieringgjelderikke for kirurgi, fødsler,nyfødtebarnog behandlingmednærmerebestemtekostbarelegemidler.kommunal medfinansierin gjelderikke for privatpraktiserendeavtalespesialister, psykiskhelsevern,tverrfaglig spesialisertbehandlingav rusmiddelavhengigeog oppholdi privateopptreningsinstitusjoner, jf. forslagtil 1 fjerdeledd. Økonomiskkonsekvens Midlenesomoverførestil kommunenefra 2012for å innførekommunalmedfinansiering, vil bli finansiertav entilsvarendereduksjoni ISF-bevilgningen.Analyserbasertpåforslag,innretning og tall 2. tertial 2010viserat overføringenvil bli størrelsesorden4,2 mrd kroner. Kommunalmedfinansieringer et økonomiskinsentiv,og midlenefordelestil kommunenesom frie inntekter.endeligbeløpsomskalinnlemmesi rammetilskuddetasinn i statsbudsjettet for Kommunensanmerkningtil forskriften: Ut fra beregningersomer gjennomførtav KS vil denenkeltekommune(i særdeleshet små kommuner),sitteigjen sværtlite pengerav deoverførterammetilskuddeneetteråhabetaltinn sin andeltil helseforetakfor behandling/utskrivningsklarepasienter.det vil si at denenkelte kommunevil habegrensetmulighettil å byggeoppegetapparati kommunenfor å kunnedrive mersamfunnsøkonomiske tjenester.dersom mani enovergangsperiodehaddetilført mer resursertil kommuneneville samhandlingsrefomenkunneværtenpådrivertil å endreretningog byggeoppegnetilbud for kommunenesinnbyggere.selvvedinterkommunaltsamarbeidvil de

8 ressursenesomkommunenfår overførtfor detmestegåmedtil å dekkeoppdepålagte oppgavenesomfølgerav lov og forskrift. Man behøveri tilegg mulighetentil å gjøre kommunaletilpasninger.disselar segvanskeliggjennomføremedderammeoverføringenesom er skissertfra staten. Endringer i Norsk Pasientregisterforskriften. Bådei forhold til forskriftsreguleringenav ordningenemedkommunalmedfinansieringog overføringavdetøkonomiskeansvaretfor utskrivningsklarepasienterfra spesialisthelsetjenesten til kommunenefra dagén,er detforutsattat nødvendigeog relevante datafra NPRskalbrukessomgrunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Endringsforslagenei dettekapitletmåderforseesi sammenhengmed deovenfornevnteforskriftsendringene. Norskpasientregister(NPR)inneholderinformasjonom pasientersomventerpå,får eller har fått behandlinginnenspesialisthelsetjenesten og er denprimærekilden til styringsdatafor spesialisthelsetjenesten. For at nødvendigeog relevantedatafra NPRskalkunnebrukessom grunnlagfor økonomiskoppgjørmellomkommuneneog deregionalehelseforetakeneforeslår departementetat NPR-forskriften 3-3 endres,slik at dennegir rettsliggrunnlagfor tilretteleggingog utleveringav opplysningersomer nødvendigeog relevantefor kommunal medfinansieringog betalingsordningenfor utskrivningsklarepasienter. Økonomiskkonsekvens. Departementetharvurdertat detteikke vil hanoendirektekonsekvensfor kommunene. Forskriftsendringentrer i kraft somenfølgeav at deter norskpasientregisterog informasjon derfrasomskaldannegrunnlagetfor detøkonomiskeoppgjøretmellomkommuneneog de regionalehelseforetakene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunemenerdeter viktig at statenleggertil rettefor at denneordningenskalbli minstmulig byråkratiskog at oppgjørmellomkommuneog helseforeta kanskjeutenat det knyttesfor storeadministrativeressursertil gjennomføringenav ordningen.kommunensermed noebekymring påatstatenmeneratkommunenekanhabehovfor åbyggeoppanalysekapasitet for å haenvisskontroll og oversiktoverressursbrukensin. Det er kort tid til reformentrår i kraft og statenburdekunnehainitiert til enslik løsningfor kommunene. Endri ng i forskrifter om fordeling av kostnader mellom kommuner, vederlagog institusjoners disposisjonsrettover kontantytelser fra folketrygden. Fordelingav kostnadermellomkommunene : Departementetvil ta siktepå å kartleggeomfanget av, og behovetfor, dagensrefusjonsordningmellomkommunerfor tjenesterregulerti sosialtjenestelovenunderog etteroppholdpåinstitusjon.inntil videreforeslårdepartementetå

9 videreføregjeldenderett, mednoenmindretilpasninger.ansvaretfor å sørgefor tjenestersomi dagregnessomsosialetjenester,underoppholdi institusjonog etterutskrivningfra institusjon, foreslåslagt til dennye oppholdskommunen(institusjonensvertskommune).utgiftenetil tjenesteneskal,somi dag,kunnekrevesrefundertfra pasientenseller brukerenstidligere oppholdskommune.for å sikrenødvendigsammenhengmellomtjenesteomfanget og finansieringsansvaret foreslårdepartementetat detbarekankrevesrefusjonfor utgifter til tjenestersomkommuneneer blitt enigeom. Institusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelser:Departementet foreslårprimærtå opphevede fire forskrifteneominstitusjonersdisponeringavkontantytelserfra folketrygdenpåvegneav beboere.sekundært,dersomhøringssvareneviserat detlikevel eksistereret klart behovfor regleneom institusjonenesdisposisjonsrett,vil departementetvurdereå fastsetteenfelles forskrift. Forutsattat detkonstatereset behovfor videreføringav forskriftene,foreslår departement et at kravetom å settekontantytelserpåegenkontoetterinstitusjonensanvisning kun skalgjeldefor beboersomikke er i standtil ådisponereytelseneselv.dettefor å bringe forskriftenebedrei trådmedhjemmelsgrunnlaget.departementetharutformet et konkret forslagtil harmonisertforskrift. Fellestrivselsordning.Forskrifteneom fellestrivselsordningforeslåsforeløpigvidereført,kun medtekniskeendringer. Vederlag.Departementet foreslårå videreføredemateriellebestemmelsene i forskrift til lov om sosialetjenesterkapittel8 om vederlagfor sosialetjenesterutenforinstitusjon.forskriften foreslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadetikke kan krevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktisk kankrevesvederlagfor. Detteer i trådmedny helse- ogomsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. Forskriftenom vederlagfor kommunallegehjelpog fysikalskbehandlingforeslåsogså videreførti sin helhet. Økonomiskekonsekvenser: Fordelingav kostnadermellomkommuner: I ny lov er ansvaretfor å sørgefor tjenestenei 3-1 førsteleddlagt til oppholdskommunen. Deter ikke hjemmelfor å gjøreunntakfra dette.det innebærerat detikke er hjemmeltil å overføre ansvaretfor å sørgefor tjenestertil tidligereoppholdskommuner. Det er kun betalingsansvaret som kanreguleres. Kommuneneer i dagforpliktet til å yte nødvendighelsehjelpog sosialetjenestertil enhversombor eller oppholdersegi kommunen.dettemedførerat hyttekommunerog feriekommunermåyte hjelp til personersomferiereri kommunen.det er ikke knyttetnoenrefusjonsordninger til slike utgifter.

10 Dettemenerdepartementet er en rettstekniskgodregelettersomdener enkelå forholdesegtil samtidigsompasienterog brukereunngårå bli kasteballermellomkommuner.viderehindrer løsningenbyråkratiskeoppgjørsordningermellomkommuner. Pliktentil å yteogfinansierehelse- ogsosialtjenester til personersomikke er folkeregistrerti kommunenemedførerøkteutgifterfor turistkommunerog hyttekommuner.borgeutvalget,somble opprettetfor å gjennomgåog evaluereinntektssystemet for kommunalsektor(nou 2005:18),var ogsåinnepådettetemaet.utvalgetsvurderingvar at turistvirksomhetog fritidsboligeri storgradmå betrakte somendel av deaktuellekommunersnæringsgrunnlag, og at deutgiftersomfølgerav turistvirksomhetog fritidsboligerikke er prinsipieltforskjellig fra deutgifter somfølgerav annen næringsvirksomhet. I detteregnestykketmenerdepartementet at manmåta medat turisterog hyttebeboeremedførerøkteinntekterfor vertskommunen. For å videreføregjeldenderett påområdet,foreslårdepartementet å presiserei forskrift at detkan krevesrefundertutgiftertil plassi institusjonersomaldershjem,barneboligog bolig medheldøgns helse- ogomsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Utgangspunktet for oppholdi andreboformereller institusjonerhvor hensiktenmedoppholdeter å mottahelse- ogomsorgstjenester, vil normaltværeat bostedskommunenharkjøptplassog dermed direktedekkeralle utgiftenetil mat,oppholdetc.eksemplerpådetteer botilbudfor døveog døvblindemedbehovfor særligtilrettelagtetjenester.denenkeltekommunegjør daavtalemed botilbudet/institusjoneneller kommunensomdrifter institusjonen,og dekkerutgiftenedirekte. Utgifter til omsorgslønn,bpa og avlastningvil gjeldeetterutskrivningfra institusjon.i ny lov er det kunmulig og krevereduksjonfor tjenesterkommunenepåforhånder blitt enigeom. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydalkommunemenerat deter urimeligat detikke kankrevesrefusjonfra bostedskommunenår detgjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp.en videreføringav dagensording pådetteområdetkangi småkommuner,somhyttekommunergjerneer,storeuforutsetteutgifter. I dager dennerettighetenikke spesieltgodtkjent i befolkningen,mendeter trolig at kravettil tjenesteri forbindelsemedoppholdi fritidsbolig vil økeetterhvert.dettemerkesalleredei enrekke kommuner.det vil ogsågi storeutfordringerå byggeoppet langtstørretilbud i delerav åretenndet entil vanlig har.en del hyttekommunermangedoblersitt innbyggertalli høytiderog ferier.et slikt tilbud vil damåttebaseresegpåinnleidog forholdsvisdyr arbeidskraft.et annetmomenter at deti utkant-kommunerkanby påstoreproblemerå skaffenok riktig kompetanse.det er riktig at turister og hyttebeboeremedførerøkt inntektfor kommunen,menikke i enslik gradat detvil væremulig å kunneyte et tilbud tilsvarendedetbostedskommunen kangi. En kanikke seat enslik ordningblir merbyråkratisk ennandreordninger.det krevesogså i dagrefusjonfor innbyggeresomharfastlege i andrekommunerbl.a.,og kommunenekjøpertjenesterav hverandreutenat detteopplevesspesielt byråkratisk.sliketjenestermåytesetteravtalemedbostedskommune. Tydal kommunemenerderforat detmåinnføresenrefusjonsordningmellomkommunernårdet gjelderhelse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp. Tydal kommunemenerdeter fornuftig at deti ny lov tasinn at kommunenepåforhåndskalvære enigeom tjenestenesomdetkankrevesrefusjonpå.

11 Disponeringav kontantytelser.departementetsprimæreforslagom å oppheveregleneom institusjonenesdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygdenvil innebæreat vergemålslovens bestemmelsergjelderfullt ut. I praksisvil derforpasientereller beboeresomikke selver i standtil å disponeresinemidler måttebiståsentenav nærmestepårørend eller av envergesomutnevnesfor vedkommendetterbestemmelser i vergemålsloven. Institusjonenvil ogsåkunnegis fullmakt ved behov.kommunene,institusjoneneog Arbeids- og velferdsetatenvil få reduserteadministrative forpliktelser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Kommunenmenerdepartementetssekundæreforslagtil forskrift vil væremestformålstjenelig.det opplevesfra tid til annenat deti enkeltetilfeller nok er pasientensbesteat kommunentar over økonomientil enkeltpasienter.kommunenstøtterforslagetom at detvedvurderingfra legei de tilfeller derpasientenmanglersamtykkekompetanse kanfatteset vedtakom institusjonenes disposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygden. Vederlag.Departementet foreslårå videreførei ny forskrift demateriellebestemmelsene i kapittel8 i forskrift til lov om sosialetjenester. Forskriftenforeslåsgjort merforståeligfor brukerne.dagensomstendeligereguleringav hvadet ikke kankrevesvederlagfor, erstattesmedreglerom hvilke tjenesterdetfaktiskkankrevesvederlag for. Detteer i trådmedny helse- og omsorgstjenestelov 11-2, hvor detbarekankrevesvederlag for tjenestersomuttrykkelig er nevnti lov eller forskrift. For tjenesteretterkommunehelsetjenesteloven gir kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovenkun adgangtil å krevevederlagfor oppholdi institusjon,jf 8-6. Beregningenav vederlagfor oppholdi institusjoner regulerti enegenforskrift vederlagsforskriften.det er etterdepartementets oppfatningikke grunntil fortsattå fordelereglenefor rett til å krevevederlagog reglenefor beregningenpåto ulike forskrifter.departementet foreslårderforat 8-6 i forskriftentil sosialtjenestelovenom kommunensrett til å krevevederlagav beboerepåinstitusjoninnlemmesi vederlagsforskriften.endringener av tekniskart og omtalesderforikke videre. I kapittel8 i forskriftentil sosialtjenestelovener detgjort unntakfor såmangeav desosiale tjenesteneat deti realitetenbareer to tjenesteformersomkommunenkankrevevederlagfor: Oppholdpåinstitusjon Praktiskbistandog opplæringettersosialtjenesteloven 4-2 bokstava somikke er personlig stell og egenomsorg,herunderfor brukerstyrtpersonligassistanse. Vederlagfor oppholdpåinstitusjonforeslåsoverførttil vederlagsforskriften. Det foreslåsikke materielleendringeri gjeldenderett.videreføringav innholdeti forskrifteneom vederlagfor kommunalehelse- og omsorgstjenester utenforinstitusjonvil ikke haøkonomiskeeller administrativekonsekvenser.de foreslåtteendringenegjør at forskriftenvil bli enklereå forståfor brukerne.

12 Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterdepartementetsvurderingi forhold til at forskriftenvidereføresmed noenforenklinger.vederlagsforskriftener vanskeligå forståfor brukereog pårørendeog deter viktig å få til enforenkling.det burdeværtenpresisering av hvasominngåri vederlagetog hva somfaller utenfor.et annetinnspill måtteværeat detpålik linje medbostøtteordningenvar automatikki at opplysningervedr.inntektm.m automatiskhentesfra statligeit systemfor å begrensearbeidsmengdenbådefor kommuneog bruker/pårørende.dettevil ogsåkvalitetssikre opplysningeneslik at enunngårfeil i vederlagsberegningen. Forslag til forskrift om institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Om et kommunalttjenestetilbudregnessominstitusjonharbetydningi flere rettslige sammenhenger, blantanneti forhold til enkeltvedtakog brukerbetaling.det i høringsnotatet derforforeslåttå presiserei forskrift at følgendeskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenesteloven: sykehjem, aldershjem,barneboligerog bolig medheldøgnshelse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Forslageter envidereføringav gjeldende lovgivning/forskrift, menmedenkeltenye begreper.rusinstitusjonerer særskiltnevnt,i motsetningtil i gjeldenderegelverkderdisseboligeneharværtinnfortolketi fellesbegrepet institusjon ettersosialtjenesteloven. Detteunderstrekerpåentydeligeremåterusarbeidets plassi denkommunalehelse- og omsorgstjenesten. Skillet i og utenforinstitusjonharbetydningi fleresammenhenger. Det skali utgangspunktet treffesvedtakom plassi institusjon.når detgjeldertjenesteri eget hjemetterhelse- ogomsorgstjenesteloven 3-2 førsteleddnr. 6 bokstava ogb og 3-8 skal dettreffesenkeltvedtakom tjenester,jf. pasientrettighetsloven 2-7. Det er gitt ulike vederlagsforskrifterfor henholdsvisoppholdi institusjonog for tjenester utenforinstitusjon. I institusjonkandetfattesvedtakom disponeringav kontantytelserfra folketrygdenfor beboere somikke er i standtil å disponereegnemidler. Staten,gjennomfolketrygden,dekkersomhovedregelutgiftertil hjelpemidlerutenfor institusjon,menskommunenedekkerutgifter til hjelpemidleri institusjon. Kommuneneståri dagfritt til å organiseresitt tjenestetilbudog til å velgehvadevil defineresom institusjon,herundersykehjemeller boformfor heldøgnsomsorgog pleie,aldershjemog barneboliger,og hvadevil defineresomomsorgsbolig. Hvordankommunenevelgerå defineredeulike boløsningenefår konsekvenserbådefor krav til tjenestene, finansieringog brukerbetaling,enkeltvedtakog til delsogsåfor kostnadsfordeling mellomkommuneog stat.skillet vil i tillegg habetydningfor beboersforholdtil boligen,da husleielovensomhovedregelvil gjeldeutenforinstitusjon. Aldershjemvar tidligerehjemleti lov om sosialomsorg,menvedinnføringenav sosialtjenesteloven ble detvist til at tilvekstav nyealdershjemburdeunngås,og erstattesmedserviceboligerog

13 liknendetiltak, slik at eldresålangtsommulig kunneleveselvstendiginnenfortryggeordninger medtjenesteri egethjemetterbehov.sominstitusjonstyp er aldershjemi dagpåvei ut.. Forskriftenbyggerpådensammeforståelsenav begrepetsinnhold,og vil medføreat allerede eksisterendealdershjemskalregnessominstitusjonetterhelse- og omsorgstjenestelov 3-2 første leddnr. 6 bokstavc. Departementet foreslårpådennebakgrunnat detpresiseresi forskrift at aldershjemog boligermed heldøgnshelse- og omsorgstjenesterfor rusmiddelavhengigepåpasientskadelovens virkeområde ikke skalregnessominstitusjonunderdenkommunalehelse- og omsorgstjenestenetter pasientskadeloven 1 førsteleddbokstava.pasientskadeloven vil derforikke gjeldedisse institusjonene. Økonomiskekonsekvenser: Statendekkerkostnadenetil driftenav NorskPasienterstatningog Pasientskadenemnd og advokatutgifter.kommuneneyter tilskuddtil NorskPasienterstatning for å dekkeerstatningfor pasientskader somer voldt i kommunene, jf. pasientskadeloven 7 og forskrift til loven.størrelsen påkommunenestilskuddtilsvarerdeforventedeerstatningsutbetalinger i året(basertpåanslagfra NPE),og fordelesetterbefolkningsandel.departementet kanderforikke seat forslagetvil føretil administrativekonsekvensereller gi økteøkonomiskeutgifterfor kommunene. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommuneharingenanmerkningtil forskriftenmenserviktighetenav enpresiseringav hvasomer institusjonog hvasomfaller utenom.kommunenserhellerikke at innføringav den nye forskriftenvil føretil økonomiskekonsekvenserfor kommunen. Ny forskrift om helsepersonellovensanvendelsefor personellsomyter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Av lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester 2-1 fremgårat helsepersonellovenskal gjeldefor alt personellsomyter tjenesteromfattetav loven.i kapittel8 foreslårdepartementetat deti ny forskrift om helsepersonellovens anvendelsefastsettesat helsepersonelloven ikke skal kommetil anvendelsefor mottakereav omsorgslønnetterhelse- og omsorgstjenesteloven 3-6. Videreforeslåsdetfastsatti forskrift at helsepersonellovensregleromdokumentasjonsplikt ikke skalkommetil anvendelsefor personellsomyter tjenesteromfattetavhelse- og omsorgstjenestelovensomikke er å ansefor helsehjelp. Departementetvisertil at deti forskrift børutarbeide særskilttilpassedereglerom dokumentasjonsplikt for dennepersonellgruppenfør helsepersonellovens reglerskalgjelde.. Økonomiskekonsekvenser: Forslagtil ny forskrift om helsepersonellovens anvendelseog forslagtil endringeri forskrift 29. august2005nr. 941 om begrensninger i helsepersonellsadgangtil å mottagave,provisjon,tjeneste ellerannenytelse,jf. høringsnotatetspunkt8.5.2,vil ikke medføreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften:

14 Tydalkommuneharingeninnvendingmot denneforskriften.kommunenstøtterdepartementetssyn påat detmåtasindividuellehensyni forholdtil dokumentasjonsplikten for personellsomyter tjenesteromfattetav helse og omsorgstjenesteloven somikke er å ansefor helsehjelp. Her vil det væreavgjørendehvilken organiseringav tjenestenkommunenharvalgt rundtdenenkelte.i enkelte tilfeller vil detværeunaturligå kreveat ordningenskaldokumenteremerennat detfinnesvedtak, arbeidsavtalerog timelister. Ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenestertil personersomoppholder segi riket. Nyeregleri pasient- og brukerrettighetslovenkapittel2 om rett til helse- og omsorgstjenester kreverat detmågjøresendringeri gjeldendeforskrifter. Departementet foreslårat reglerom rett til helse- og omsorgstjenester til personersomikke harfastoppholdi landet,eller somikke har lovlig opphold,samlesi enny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personersom oppholdersegi riket. Forslagetinnebærerenvidereføringog samordningav reglersomi dag framgårav prioriteringsforskriften 1, - somnylig er revidert,og av kapittel1 i forskrift til sosialtjenesteloven. Økonomiskekonsekvenser: Forslageneinnebæreri hovedsakenvidereføringog tydeliggjøringav gjeldenderett.departementet leggertil grunnat forslagenesamletsettikke vil medførestoreadministrativeeller økonomiske konsekvenser. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunehaddeherønsketat detkunneblitt avklartnoei forhold til personerbosatti asylmottak.detteer menneskersomventerpåsvari forholdtil om defår oppholdi landeteller ikke. Vil dennye forskriftenforståsslik at dissevil bli kommunensansvari forholdtil medfinansiering samtutskrivningsklar etterbehandling? Tasdettemedi beregningenei rammeoverføringene til kommunersomvil kunnefå økteutgiftergrunnetmottak? Endringer i forskrift om individuell plan, herunder bestemmelserom koordinator, og forskrift om habilitering og rehabilit ering. Nye lovbestemmelserom detteer vedtatt,og gjeldendeforskrift om individuell planog forskrift om habiliteringog rehabiliteringmåtilpasseslovendringene.forslagenetil endringeri disse forskriftenegjenspeilerog tydeliggjørdevedtattelovendringene.detforeslåsnyebestemmelser om koordinator,bådei kommunenog spesialisthelsetjenesten. Gjeldendeforskrift om pasientansvarliglegeer gitt medhjemmeli spesialisthelsetjenesteloven 3-7, somer opphevet og erstattetmedny 2-5 b om koordinatori spesialisthelsetjenesten. Detteinnebærerat forskriftenom pasientansvarliglegemåoppheves. Kommunensanmerkningtil forskriften: Tydal kommunestøtterforslagetom å tydeliggjøreansvarsforholdet i forhold til nytt lovverk. Koordinatorfunksjonenvil bli avgjørendefor at arbeidetetterintensjonentil samhandlingsreformenskalbli vellykket.

15 An dre forskriftsarbeider Departementet tar siktepåå utformeet egethøringsnotatom fastlegeforskrifteni løpetav høsten 2011.I høringsnotatetvil departementet følgeoppog konkretisereforslagenefra Prop.91 L ( ),blantannettydeliggjøringavfastlegeneslisteansvarog kvalitets- og funksjonskrav overforfastlegene,medtilhørenderapporteringsplikt.departementetvil i detviderearbeidet særligsehentil dealleredemottatteinnspillenefra høringsinstansene. Forskrift omvederlagfor kommunalehelse- og omsorgstjenester i institusjoner kritisert for å værekomplisert,vanskeligå forståog for å kreveet etteroppgjørnårskatteligningenforeligger. Kommunenebrukerbetydeligeressurserpåå administreredagensordning.i tillegg opplever brukerneforskriftensomvanskeligå forstå.det er vanskeligfor beboerog pårørendeå kontrollereat kommuneneforetarriktig vederlagsberegning. Departementetvil pådenne bakgrunnsenærmerepåmulighetenefor å forenklevederlagsberegningen kommunene, gjøreregelverketmerforståeligfor brukerneog ivaretaensosialprofil påvederlagsberegningen. Departementetvil derforgjennomgåvederlagsforskriftenog kommetilbakemedet forslagtil nye forskrifter i et egethøringsnotat.inntil videreforeslåsgjeldendeforskrift videreført,kun medtekniskeendringer. Departementethariverksattengjennomgangav forskrift omkravtil akuttmedisinsketjenester utenforsykehus. Det tassiktepåå utarbeideet høringsnotatom dettei løpetav Det er behovfor engjennomgangav regleneombeboernesrettigheterog bruk av tvangi institusjonerfor omsorgfor og behandlingav rusmiddelmisbrukere. Reglenefinnesi dagi kapittel5 i forskrift til lov om sosialetjenestermv. Departementetvil kommetilbaketil dette senere,blantanneti forbindelsemeddenkommendestortingsmeldingenom rusmiddelpolitikken. Det er enny bestemmelseom plikt til å sørgefor atvirksomhetenarbeidersystematiskfor kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerheti dennyehelse- og omsorgstjenestelov 4-2 og spesialisthelsetjenesteloven 3-4 b. Videreer detforelåttat eneventuellytterligere presiseringav krav til systematiskarbeidfor kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerhet og at denneskulletasinn i forskrift medhjemmeli bestemmelsensandreledd.departementet vil sendedeovennevnteforskriftsendringenepåhøringpået seneretidspunkt. Departementetpåpekerat deti dettehøringsnotatet ikkeforeslåsforskrifter omkompetansekrav. SomdetfremgåravProp.91 L ( )er lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester utformetsomenmeroverordnetog profesjonsnøytral lov, sammenlignetmeddagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov.stortingetharsluttetsegtil dette.dette innebærerat detikke er foreslåttspesifikkeinnholds- ellerkompetansekravi loven.i trådmed detteforeslåsdetnåhellerikke forskrifter medspesifikkekompetansekrav.de overordnede valgenedepartementetog Stortingetharforetattmedny helse- og omsorgstjenestelov, tilsier ogsåat forskrifter gitt medhjemmeli dagenskommunehelsetjenestelov sominneholder spesifikkekompetansekravi utgangspunktet ikke videreføres.et eksempeler forskrift om lovbestemtsykepleietjeneste.etterny helse- og omsorgstjenestelovil ikke sykepleietjenesten væreenlovpålagtoppgavefor kommunen.

16 Lovenssystemer lagt opptil at kommuneneskalkunneståmestmulig fritt til å utvikle og organiseresinetjenesteri samsvarmedlokaleforhold og behov.departementetmenerdetvil væreuheldigå bindeoppdenenkeltekommunetil særskilteorganisatorisk eller personellmessigeløsninger.i densammenhengpåpekerdepartementetatselvom sykepleietjenesteikke er enlovregulertoppgavefor kommunen,vil detværevanskeligå tenke segat enkommunevil kunnegi et forsvarligtilbud til pasienterog brukereutenå haansatte sykepleierei helse- og omsorgstjenesten. Departementetvil ogsåvisetil at krav om sykepleietjenestevil bli beholdti sykehjemsforskriften. Samhandlingsreformenvil føretil nye og endredekompetansebehov i kommunene.selvom ny kommunalhelse- og omsorgstjenestelover profesjonsnøytral og ikke inneholderspesifikke kompetansekrav,er detviktig at kommunenearbeidersystematiskmed kompetansesammensetningen i helse- og omsorgstjenesteneog at derekrutterernødvendig kompetanse. Konklusjon Somenfølgeav at Stortinget17.juni 2011vedtokny lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester, samtendringeri enrekkeandrelover harhelse- og omsorgsdepartementet sendtut påhøringforslagtil endringeri eksisterendeforskrifter og forslagtil nye forskrifter. Fratidligerereformerharmansettat lovverketikkeharværtjusterti forholdtil dereformene manharstartet.der er derforgledeligat detnåserut somom dettevil bli gjort. En vil likevel presisereat deter lite nytt somleggesfram i lovene.mye avdetsomskissereser enpresisering av gjeldenderett ogenoppryddingi dagenslovverk. Det somutpekerseger kommunensmedfinansieringsansvar for tjenesteri spesialisthelsetjenesten. Retningener likevel satt.statenvil haenoppgaveoverføringfra sykehustil kommunene. Rådmannensinnstillin g Tydal kommunemenerdeter viktig å følgeoppnytt lovverk medpresiseringi forskrifter. Tydal kommuneharfølgendeuttalelsetil forslagettil denye forskriftene: 1. Tydal kommuneer bekymretfor deøkonomiskerammeneknyttet til gjennomføringav samhandlingsreformen.en frykter deøkterammeoverføringenesomer skissertikke vil kompenseredeøktekostnadenefor kommunenefult ut.

17 2. Tydal kommunemenerbegrepetutskrivningsklarer dårlig definertog børdefineresbedrei ny forskrift om kommunalbetaling for utskrivningsklarepasienter. Det forutsettesat deøkonomiskerammenefor kommunenejusteresi henholdtil endret praksisfra sykehusene. 3. Tydal kommunemenerdeter avgjørendefor å lykkesmedsamhandlingsreformenat fastlegeforskriftenendresog at legenesansvartydeliggjøres.en menerat takstenesom regulererlegenesaktivitet og inntjeningogsåbørendresfor å sikremotiveringtil å bidra positivt til å nåmålsettingenei samhandlingsreformen. 4. Tydal kommunemenertidsfristenesomforeslåssattfor varseltil hjemkommunenved innleggelsei sykehusom behovfor kommunalbistandetterutskrivninger innenforen rimelig grensefor beggeparter.av hensyn til denpraktiskegjennomføringenbørdet presiseresat utskrivelseskalvarslespasientenshjemkommunepådagtid. 5. Medfinansieringensomer skissertkanføretil mersamhandlingog et bedre pasientforløp.tydal kommunemenerdeter endel usikkerhetrundt finansieringen. Kommuneneburdefått ekstraoverføringerutoverdetsomer foreslåtti 2012for å haen mulighettil å byggeoppeffektivetjenestetilbudi egenkommuneeller i et interkommunaltsamarbeid. 6. Tydal kommunemenerat detbørinnføresenrefusjonsordningkommuneneimellom for helse- og sosialtjenestersomikke er øyeblikkelighjelp. Kommunenmenerdeter engrei presiseringat detikke kankrevesrefusjonfor tjenesterkommuneneikke påforhånder enigeom. 7. Tydal kommuneharingenanmerkningtil endringeni Norskpasientregisterforskriften. En vil likevel bemerkeat statenkunneinitiert til et kontrollsystemsomkommunenekan benytte segav for åfå oversiktoveregenressursbruk. 8. Tydal kommunestøtterdepartementetsvidereføringav Vederlagsforskriftenmed forenklinger.det burdeværtytterligerepresiserthvasominngåri vederlagetog hvasom faller utenfor.kommunenønskerat departementetserpåmulighettil å innhente opplysningerom inntektpålinje medhusbankensbostøttesystem,dvs.elektroniskfor å lettedenkommunalesaksbehandlingen. 9. Tydal kommunemenerforskrift om fellestrivselsordningbørvidereføres.aktivitet, kultur og trivsel er viktige faktorersomdeter viktig å prioriterehøyere vedinstitusjoner. 10. Tydal kommunemenerinstitusjonersdisposisjonsrettoverkontantytelserfra folketrygdenbørvidereføresog foreslår at forslagetsomsubsidiærter framlagtblir gjort gjeldende. 11. Tydal kommuneharingenanmerkningtil Forskrift om institusjoni denkommunale helse- og omsorgstjenesten, menserviktighetenav enpresiseringav hvasomer institusjonog hvasomfaller utenom.

18 12. Tydalkommunestøtterdepartementetssynpåat detmåtasindividuellehensyni forholdtil dokumentasjonsplikten for personellsomyter tjenesteromfattetav helse og omsorgstjenesteloven somikke er å ansefor helsehjelp. 13. Tydal kommunemenerat eventuelleøkteutgifter til åhaflyktningmottaki egen kommune, somfølgeav ny Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer somoppholdersegi riket, måkompenseresfullt ut..

19 TYDALKOMMUNE Arkiv: C33 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: MartheRønningGræsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 73/ Karolinerspelet økonomi Vedlegg: Prosjektregnskap Budsjettspel2012 Saksopplysninger Nytt spelskalfremføresi januar2012.formannskapeter overordnetorganfor spelkomiteen (Vedtaki sakfs-81/06).budsjettetfor 2012skalvedtasav formannskapet. Vurdering Regnskap: Regnskapetfor speleti 2010viseret overskuddpåca.kr ,detteer etteratalle utgifter og inntekterer ført. Det er inntekstført fra BliLy st og fra Sør-Trøndelag fylkeskommuneetterat vedlagte regnskapble avlagt.i tillegg er detført andremindreposter. Samlettilskudder på Sponsorinntekterutgjørkr og billettinntekterutgjørkr Budsjett: Spelkomiteensforslagbalanserermedinntekterog utgifter påkr , -. Utgifter til produsent(kr )er lagt inn i budsjettet.billettinntekterer satttil kr (billettprisener økt noei forhold til forrige spel).samletbidragfra tilskuddog sponsorerutgjør kr Regnskapetvil væreavhengigav at disseinntekteneskaffes. Rådmannensinnstilling Spelkomiteensforslagtil budsjettfor Karolinerspelet2012godkjennes.

20

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

150/11 Kommunestyret

150/11 Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2011/9300-29053/2011 Arkiv: G20 Høring - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Utsendt

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/9628-3 G00 DRAMMEN 24.10.2011 HØRING - SAMHANDLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.09.11 Saknr. Tittel: 56/11 Høring: Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av ny Lov om Kommunale

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2010/9098-33100/2010 Arkiv: G00 Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne Utvalgssaksnr

Detaljer

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo, 6. oktober 2011 Innspill til høringsnotat angående forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Arnstein Trøite Anne Kari Skotnes Nils-Even Fuglem Sissel

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern saksforberedelse budsjett- og økonomiplanarbeid

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern saksforberedelse budsjett- og økonomiplanarbeid Nesset kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.10.2015 Nesset formannskap Tidspunkt: 09:00 15:00 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Møtedagen blir slik: Behandling av saker Arbeidsmøte/intern

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grethe Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Bakgrunn Lov 24. juni

Detaljer

Formannskap har i møte den behandlet sak 75/11 og fattet slikt vedtak:

Formannskap har i møte den behandlet sak 75/11 og fattet slikt vedtak: 14, Røyrvik kommune Helse- og omsorgsavdelingen Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep RYPVIK KOMm 0030 OSLO Vårref: L.nr. Arkiv: Deresref: Dato: 11/516-5-ABR 3018/11 FOO&13 30.09.2011

Detaljer

Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 19.09.2011 Saksnr. 2011/2192 Høringssvar til forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74 83

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede TYDAL KOMMUNE Dato: 01.06.2011 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Vi viser til aktuelt høringsbrev og høringsnotat fra helse- og omsorgsdepartementet, datert

Vi viser til aktuelt høringsbrev og høringsnotat fra helse- og omsorgsdepartementet, datert Saksbehandler: Arnulf Omdal 73 55 90 37 Vår dato: 06.10.2011 Vår ref.: 2011/2287 Deres dato: Deres ref.: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 0030 OSLO Høringsuttalelse - Samhandlingsreformen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 058/17 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte følgende vedtak:

Saksnr. Utvalg Møtedato 058/17 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte følgende vedtak: Arkiv: FE - 233, FA - F10, TI - &13, FE - 223 Arkivsak: 17/1372-3 Saksbehandler: Torild Fogelberg Hansen Dato: 27.03.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 058/17 Formannskapet 04.04.2017 Høringsuttalelse

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komite plan Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgsavdel Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.09.2016 66211/2016 2011/9914 223 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede Ruspolitisk råd 06.10.2016 Eldrerådet 10.10.2016

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.12.2017 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

RÅDMANNENS REDEGJØRELSE

RÅDMANNENS REDEGJØRELSE RÅDMANNENS REDEGJØRELSE Høring samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91L (2010 2011), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 1. Bakgrunn 17.juni

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Samhandlingskonferanse Ny lovgivning er et av flere virkemidler som skal understøtte samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:30 Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012. Kjers; Harnes, jur.rådgiver

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012. Kjers; Harnes, jur.rådgiver Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011 i kra: 1.1.2012 Lovens oppbygging Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12 Formål og virkeområde Forholdet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Hanne Damsgaard Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Lov og forskrift - ikrafttredelser 2016/2017 Rett til opphold i sykehjem delvis i kraft fra 1. juli 2016

Detaljer

Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten

Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten Byrådssak 235/13 Høring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenesten JLOL ESARK-03-201300090-43 Hva saken gjelder: Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer