Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag"

Transkript

1 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Søndre Åsgården Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Søndre Åsgården Borettslag avholdes torsdag 24. april 2014 kl i musikkrommet på Rosenholm skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Kollektiv avtale på bredbåd fra Get B) Endringer i Husordensregler Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 1 medlem til garasjeutvalg for 2 år Oslo, Styret i Søndre Åsgården Borettslag Karsten Nordstrand /s/ Lene Jorun Dons Samset /s/ Bill Andersson /s/ Ida Elisabeth Hardal /s/ Jon Steinar Kjøllesdal /s/

3 3 Søndre Åsgården Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Karsten Nordstrand Bjørn Bondes Vei 141 Nestleder Lene Jorun Dons Samset Bjørn Bondes Vei 95 Styremedlem Bill Andersson Bjørn Bondes Vei 69 Styremedlem Ida Elisabeth Hardal Bjørn Bondes Vei 153 Styremedlem Jon Steinar Kjøllesdal Bjørn Bondes Vei 111 Varamedlem Bjørn Harald Johannessen Nordåsveien 100 Varamedlem Morten Wang Kingell Maridalsveien 60 Varamedlem Nilufer Taner Bjørn Bondes Vei 143 Varamedlem Gurli Villadsen Nordåsveien 142 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Karsten Nordstrand Bjørn Bondes Vei 141 Varadelegert Lene Jorun Dons Samset Bjørn Bondes Vei 95 Valgkomiteen Nayat Abbouz Bjørn Bondes Vei 89 Per Reidar Ihle Bjørn Bondes Vei 73 Leyla Rezaye-Golkar Bjørn Bondes Vei 7 Garasjeutvalg Lene Dons Samset Bjørn Bondes Vei 95 Svein Erik Lund Bjørn Bondes Vei 77 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 250 andelsleiligheter.borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Adresse: Bjørn Bondes Vei Nordåsvn Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds-/ og bruksnummer: 191/112 og 116.

4 4 Søndre Åsgården Borettslag Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i perioden. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid På grunn av forhold knyttet til skader og løpende vedlikehold har en del av arbeidene som var planlagt å gjennomføre i 2013 blitt forskjøvet inn i Det var budsjettert med et låneopptak i 2013 for å finansiere disse arbeidene. Lånet og utgiftene blir isteden overført til KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av salg av vaktmestertjenester til Åstun Boligsameie. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak forsinket oppstart av planlagte arbeider som alarmsystemer, utskifting av inngangspartier og belysning i oppganger. Planlagt utbedring av garasjer ble utsatt fordi et par garasjer står på masse som glir ut. Oppretting vil koste mer enn utbedring. Konsulenthonorar er budsjettert for knapt. Borettslaget måtte bruke konsulenter blant annet til avdekking av skader på teglfasader. I tillegg har det vært en omfattende skade i en bolig grunnet svikt i grunnen, samt at prosjektene som er utsatt er utredet. Det har også vært noe lekkasjesaker, småskader samt at man har vurdert ny avtale for fjernvarmeleveranse.

5 5 Søndre Åsgården Borettslag Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,-. KOSTNADSDIAGRAM - SØNDRE ÅSGÅRDEN BRL Rep.vedlh./invest. 21 % Andre driftskostn. 11 % Avdrag 28 % Pers.kost./ styreh. 8 % Kom.avg./forsikr. 17 % Finanskostnader 10 % Energi og brensel 1 % Div. honorarer 4 % For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med ca 6%. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

6 6 Søndre Åsgården Borettslag Lån Borettslaget har 4 lån i Husbanken til fastrente på 3,6 / 3,7%. Renten på det største lånet er bundet til 3,7% i 5 år fra De andre 3 lånene har bundet rente i 5 år til 3,6% fra Borettslaget har ett lån i EIKA til flytende rente på 4,1%. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Fra vil forretningsførerhonoraret utgjøre kr ,- eller kr 655,- pr leilighet. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter ingen økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Stiftelsen Holmlia Nærmiljø har siden 1993 utgitt lokalavisen Avisen Vår med fire nummer i året. Stiftelsen holder til i Hallagerbakken 26, og har telefon Mer informasjon om stiftelsen får du ved å gå inn på hjemmesiden; Oslo, Styret i Søndre Åsgården Borettslag Karsten Nordstrand /s/ Lene Jorun Dons Samset /s/ Bill Andersson /s/ Ida Elisabeth Hardal /s/ Jon Steinar Kjøllesdal /s/

7 Til generalforsamlingen i Søndre Åsgården Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Søndre Åsgården Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Søndre Åsgården Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Revisors beretning side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommerer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 25. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Søndre Åsgården Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto Nedskriving aksjer B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Søndre Åsgården Borettslag RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Garasjer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Søndre Åsgården Borettslag EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer Øremerkede bankinnskudd SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Søndre Åsgården Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Søndre Åsgården Borettslag Karsten Nordstrand /s/ Lene Jorun Dons Samset /s/ Bill Andersson /s/ Ida Elisabeth Hardal /s/ Jon Steinar Kjøllesdal /s/

13 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Mopedplassleie Leietillegg for påbygg Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Mopedplassleie -203 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Adm.kostnader belastet beboer 208 Tapsført tidligere, innbetalt i år Åstun Boligsameie, vaktmestertjenester SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiveravgift vedr.honorar garasjeutvalget (ført i underregnsk.for garasjer) Gaver til ansatte Arbeidsklær -903 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt ett årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Forvaltning, tilleggstjenester OBOS Prosjekt AS Hjellnes Consult AS, VVS-teknisk rådgivning Barthel Hagedesign, befaring SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJEREGNSKAP Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Forsikring Reparasjon/vedlikehold Honorar garasjeutvalget og tilhørende arbeidsgiveravgift Administrasjon Konsulenttjenester OBOS Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER RESULTAT GARASJEREGNSKAP

16 16 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader Gaver -300 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap -864 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter kundefordringer 581 SUM FINANSINNTEKTER

17 17 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Husbanken, grunnlån Husbanken, grunnlån Husbanken, grunnlån Husbanken, grunnlån Lån i OBOS-banken/OBOS Eika Boligkreditt AS, lån Termingebyr lån i Husbanken -240 Termingebyr Eika-lån -600 Termingebyr OBOS-banken/OBOS -350 Renter på leverandørgjeld -724 Renter vedr overtrekk på driftskonto -977 Nedskriv. av finansielle anleggsm(aksjer i Holmlia Vaktmesterservice AS) SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Avgang SUM BYGNINGER TOMT Kjøpt Kjøpt SUM TOMT Gnr.191/bnr.112 og 116. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

18 18 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Kopimaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilhenger Tilgang Avskrevet tidligere Toro gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Traktor Tilgang Avskrevet i år Fyringsanlegg/målere Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER Selskapet eier aksjer i Multinett AS, Holmlia Vaktmesterservice AS og Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS. Disse investeringene er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Aksjeselskapets navn Antall aksjer: Pålydende: Balanseført verdi: Multinett AS Oppskrevet til kr. 225 pr aksje. Oppskrevet til kr 310 pr aksje. Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS Holmlia Vaktmesterservice AS Holmlia Vaktmesterservice AS, nedskrevet Holmlia Vaktmesterservice AS, nedskrevet SUM AKSJER

19 19 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Avsetning tap på fordringer Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, grunnlån 1 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,60%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, grunnlån 2 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,70%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, grunnlån 3 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,60%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken, grunnlån 4 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,60%, løpetid 29 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år

20 20 Søndre Åsgården Borettslag OBOS Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,30%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1988 og 2002 (leilighet nr 2034) SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 BRENSELSREGNSKAP Fjernvarme Rep./vedlikehold (ny sender vannmåler) Diverse, korreksjon 579 Deposita brenselsoppgjør Brenselstillegg, innbetalt àkonto 2.halvår Oppgjørskonto, utbetales Skyldig til beboere pga uhevet/retur SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Fakturagebyr -332 Utlegg v/styret, refundert pga uhevet/retur SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

21 Søndre Åsgården Borettslag NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT NOTE: 24 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Garasjefond Saldo Innskudd i år ( overskudd garasjeregnskap 2012) Renter i år SUM ØREMERKEDE BANKINNSKUDD ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har fastsatt.

22 22 Søndre Åsgården Borettslag 4. INNKOMNE FORSLAG A) Kollektiv avtale på bredbånd fra Get: Som de fleste husker ble telefoninettet i starten av 2014 lagt ned i området. Dette berørte blant annet oss i Søndre Åsgården borettslag, og som følge av dette er telefoni og ADSL- /VDSL-bredbånd, som går via telefoninettet, ikke lenger tilgjengelig for oss. Av alle bredbåndsleverandørene Multinett (linjeeier) har avtaler med er det i dag kun Get som kan tilby bredbånd til vårt borettslag. Jeg har vært i kontakt med Multinett om situasjonen og fått vite at de jobber med å legge fiberkabler i området for at flere bredbåndsleverandører skal kunne tilby gode tjenester. Meget bra! Uheldigvis for vårt borettslag har de begynt på Åsbråten og skal jobbe seg "oppover" mot oss. Det er mye jobb med å legge fiberen og det er derfor vanskelig å estimere når fiberkablene kommer til Søndre Åsgården borettslag. På bakgrunn av dette mener jeg det kan være gunstig for borettslaget å inngå en løpende kollektiv avtale på bredbånd fra Get (evt. binde seg for 6-12mnd av gangen), gitt det er nok interessenter i borettslaget. Til opplysning: I dag har Søndre Åsgården borettslag avtale med Get om TV-kanalpakken Start og leie av HD PVR dekoder. De som ønsker andre kanalpakker, flere kanaler, eller en annen dekoder betaler for dette individuelt. Den kollektive avtalen på bredbåndet kan være tilsvarende; En grunnleggende hastighet kan være inkludert i avtalen som alle får, og de som ønsker høyere hastighet bestiller dette selv til rabattert pris. For å få bredbånd gjennom samme kabel som vi mottar TV på trengs et modem. Dekoderen HD PVR, som er inkludert i avtalen borettslaget allerede har, har et modem innebygd som kan håndtere de to laveste hastighetene Get tilbyr (XS4 og M10 (henholdsvis XS5 og M20 fra 1. april)). Det betyr i praksis at de fleste ikke vil trenge ytterligere utstyr for å få bredbånd hjemme. De høyere hastighetene krever et eget modem som Get låner ut til de som trenger den. Forslag til vedtak: Inngå kollektiv avtale på bredbånd fra Get med rabatterte priser og fri endring av bredbåndshastighet og fri leie av nødvendig utstyr (modem). Alle husstandene får den laveste hastigheten Get tilbyr, alternativt en annen hastighet hvis flertallet foretrekker dét. Denne kostnaden dekkes gjennom husleia slik som TVkanalpakken Start og dekoder. De som ønsker høyere hastighet bestiller dette til rabattert pris selv hos Get. Kostnaden for høyere hastighet enn den som er inkludert i avtalen dekkes av den enkelte husstand. På denne måten får alle "grunnleggende bredbånd" uten å trenge mer utstyr enn de allerede har (dekoderen).

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag Årsmelding 204 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling torsdag 5. mai kl. 8.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag

Til beboerne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til beboerne i Nordskrenten Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Solrabben Borettslag

Til andelseierne i Solrabben Borettslag 1 Solrabben Borettslag Til andelseierne i Solrabben Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer