MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.08.2008 Tid: Kl. 09:00"

Transkript

1 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. Orienteringer: Arran møte Status/framdrift økonomiplan. Drøftinger: Lån til videre utlån. Gjennomgang/rev. Delegasjonsreglement. Russlanssamarbeidet. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 58/08 08/966 MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK PS 59/08 07/1137 STEIGENSKOLEN AVDELING LEINESFJORD FLYTTEPLAN PS 60/08 08/685 TV-AKSJONEN BLÅ KORS OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE (Saka ettersendes) Eventuelt.

2 MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK Saksbehandler: Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 08/966 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/08 Steigen formannskap Forslag til vedtak: Meldingene tas til etterretning. Saksutredning: Oversikt over delegerte vedtak i perioden Vedlegg: Oversikt delegerte vedtak. Side 2 av 9

3 STEIGENSKOLEN AVDELING LEINESFJORD FLYTTEPLAN Saksbehandler: Vegard Danielsen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 07/1137 Saksnr.: Utvalg Møtedato 59/08 Steigen formannskap Forslag til vedtak: Når virksomheten i Steigenskolen Leinesfjord må flytte helt eller delvis ut pga inneklimamessige forhold eller oppstart av renovering/nybygg, skal følgende hensyn tas: 1. Den faglige, pedagogiske og sosiale standard skal opprettholdes. Kontinuiteten i skolens basisarbeidet må bli minst mulig skadelidende. 2. Elevene skal ha sin undervisning uten unødvendig belastning, at elevene får et godt undervisningstilbud i trygge og forsvarlige omgivelser. 3. Ved vurdering av skyssordning skal man forsøke å få til så fleksible og gode ordninger at elevene får kortest mulig skysstid. 4. På bakgrunn av de tre første punktene må man søke å finne en så økonomisk rimelig ordning som mulig. Første del: Tiltakene gjennomføres så snart som mulig og senest innen 1. oktober. Skoleledelsen gjennomfører informasjonsarbeidet i forhold til personalet, elevene, foreldre og foresatte innen utgangen av august. Det settes av tid til omplanlegging av bruk av rom på Steigenskolen Leinesfjord i forhold til de pålegg om stengning som er vedtatt av kommunelege 1, samt nye planer for gjennomføring av kroppsøving, forming, data, naturfag og musikk. Lokalene i rådhusets kjeller, der tidligere kantine var, gjøres i stand til undervisningslokaler for voksenopplæringen. Voksenopplæringa flytter ut av Steigenskolen Leinesfjord og inn i klargjorte lokaler i rådhusets kjeller. Omkobling og stengning av rommene 108, 104, 181, , 157 og 168. Gymsalen blir også stengt for all utleie. Det vurderes leie av plasshall i samarbeid med lag og foreninger. Svømmebassenget tas ibruk i Leinesfjord innen 1.oktober. Utgifter i forbindelse med åpning av gymsal sees i sammenheng med besparelser med stengning av undervisningslokaler. Det etableres et mobilt IKT rom på 40 bærbare pc-er. Økonomi tilknyttet første tiltak: Ombygging voksenopplæringa kr ,- Dataløsninger kjelleren kr ,- Utgifter basseng dekkes av innsparing ved lukking av andre rom. Skyss til ekstern gymsal(nordfold) kr ,- Omorganisering av renholdet i Leinesfjord vil antakelig gå opp med økning på Nordfold Mobilt datarom, lisenser, materiell kr ,- Side 3 av 9

4 Sum kr ,- Andre del: Tiltak som krever lenger tids forberedelser før de kan iverksettes. Flytte elevene på 1. til 7. årstrinn fra Leinesfjord til Nordfold. Tiltaket gjennomføres så snart som mulig og senest innen 1. desember. Skoleledelsen gjennomfører informasjonsarbeidet i forhold til personalet, elevene, foreldre og foresatte innen utgangen av august. Lokalene i Steigenskolen Nordfold må klargjøres mht lokaliteter for barn med spesielle behov, klargjøring av grupperom, lærerarbeisplasser og oppkobling av data. Skyss organiseres for elevene på 1.-7.årstrinn og for barn med spesielle behov fra Steigenskolen Leinesfjord til Nordfold. Det settes av tre plandager med elevfri for elevene på barnetrinnet i Leinesfjord og Nordfold slik at personalet kan gjøre nødvendig planlegging, og utflytting av møbler og materiell kan gjennomføres. Klasserom 106 stenges og omkobles på Steigenskolen Leinesfjord. Når barnetrinnet er flyttet ut tas rommene i bruk for ungdomstrinnet i Leinesfjord som erstatning for de stengte rommene. SFO på Nordfold og Leinesfjord slås sammen i Nordfold. Økning av åpningstid i SFO. Kulturskolen endrer undervisningssted for barneskoleelevene. Assistentstilling til barn med spesielle behov justeres. Det settes av ekstra til skyss blant annet for svømming for elevgruppen på Nordfold. Lærerstillinger vurderes endret fra Økonomi tilknyttet andre tiltak: Ombygging og tilpasning Nordfold kr ,- Dataløsninger Nordfold kr ,- Økning i båndbredde kr , oppkobling, modem kr ,- utgifter for høsten 8/38 kr ,- Ordinær skyss til Nordfold fra Leinesfjord kr ,- for høsten 8/38 kr ,- Ordinær skyss for barn med spesielle behov kr ,- for høsten 8/38 kr ,- Utgifter knyttet til den fysiske flytteprosessen kr ,- Omorganisering av renholdet i Leinesfjord vil antakelig gå opp med økning på Nordfold Utgifter økt åpningstid SFO kr ,- for høsten 8/38 Kr ,- Skyss til Rikskonserter i Nordfold ca kr ,- for høsten Kr ,- Økning i skyss blant annet til svømming kr for høsten 8/38 Kr ,- Økning assistentstilling 40% kr ,- for høsten 8/38 kr ,- Økning fritt skolemateriell kr , for høsten 8/38 Kr ,- Kulturskolen økte utgifter med flytting kr ,- for høsten 8/38 kr ,- Sum Kr ,- Tredje del: Side 4 av 9

5 Under forutsetning av at tiltakene i første og andre del gir tilfredstillende inneklima i de resterende åpne arealene, eller av hensyn til sannering/ombygning, skal tiltakene i tredje del være gjennomført seinest innen skolestart skoleåret 2009/2010. Ungdomstrinnet blir delt mellom Steigenskolen Leines og tidligere Steigenskolen Bogen. Elevgruppene blir delt etter bosted, det vil gi ca 63 elever på Bogen og ca 56 elever til Leines. Skoleledelsen gjennomfører informasjonsarbeidet i forhold til personalet, elevene, foreldre og foresatte innen utgangen av august. Skolelokalene i Bogen klargjøres mht undervisningslokaler og lærerarbeidsplasser i dialog med Miljø og helsetilsyn Salten og Arbeidstilsynet. Datainfrastruktur opprettes i Bogen. Skolelokalene på Leines klargjøres med undervisningslokaler og lærerarbeidsplasser. Datainfrastruktur på Leines tilpasses ungdomsskoletrinn. Båndbredde økes. Personale forhold organiseres, som økning av fagstillinger for ungdomstrinnet med inntil 400% og delte tjenester. Skyss organiseres/omorganiseres. Det settes av ekstra tid til flyttesjau og ekstra planlegging 2 dager(elevfri). Det settes av ressuser til sosiale tiltak i året ungdomstrinnet blir delt. Økonomi tilknyttet andre tiltak: Brannvarsling på Bogen Kr ,- Utbedring av tak Bogen Kr ,- Datainfrastruktur opprettes i Bogen. kr ,- Ombygging Bogen Kr ,- Vaskemaskin Bogen Kr ,- Skyss tilpasning for høsten Kr ,- Utgifter knyttet til den fysiske flytteprosessen kr ,- Omorganisering av renholdet i Leinesfjord vil antakelig gå opp med økning på Leines og Bogen Økning lærerstillinger 400% for høsten Kr ,- Datatilrettelegging Leines+ etbl. Bredere bånd for høsten Kr ,- Ekstra læremiddel ungdomstrinnet Kr ,- Sosiale tiltak, skyss og annet. Kr ,- Delte tjenester Kr ,- Kulturskolen økte utgifter med flytting for høsten Kr ,- Sum Kr ,- Vurderingen av tidspunkt og omfang av fullstendig utflytting av skoleanlegget i Leinesfjord skal sees i sammenheng med byggekomiteens arbeid og frister samt sees i forhold til bygningsmassens helsemessige egnethet. Saksutredning: Når virksomheten på Steigenskolen avdeling Leinesfjord må flyttes ut av nåværende lokaler vil det påvirke læringsarbeidet i større eller mindre grad. Elevene vil behøve ei viss tid for å finne seg til rette i nye omgivelser og personalet må omorganisere arbeidet sitt. Denne erfaringen gjøres hvert år ved opptak av nye 1. og 8.årstrinns elever. Hver høst er en tilvenningsperiode fram til årsskiftet, som under normale Side 5 av 9

6 omstendigheter bare vil gjelde to årstrinn. Ved ei flytting i denne størrelsesorden vil det berøre 10 årstrinn. Noen elever får endret sin skysslengde til skolen til kortere eller lengre, og vi får rundt nye skysselever på barnetrinnet og ca på ungdomstrinnet. For mange elever er nettopp skyssen ei utfordring. Først og fremst hensyn til elevenes beste, dernest hensyn til andre forhold. Faglig og sosialt sett har det vært viktig å finne løsninger der barnetrinnet har vært sammenholdt og ungdomstrinnet har vært sammenholdt. Det har vært vurdert deling av ungdomstrinnet og deling av barnetrinnet. Ved deling av elevgruppene vil det være behov for flere faglærere enn ved sammenholdte trinn, og det kan bli vanskelig å skaffe nok fagfolk. Delingen av barnetrinnet med 1.-4.årstrinn på Nordskott og 5.-6.årstrinn til Nordfold. Ei slik løsning vil medføre en del sosialt uheldige sider for relasjonene i elevgruppen. Økonomisk sett vil det være knyttet utgifter til å ta i bruk Nordskott skole, det vil også medføre behov for minst en hel lærer stilling i tillegg. Skyssutgiftene ville være ca de samme som om alle elevene flyttet til Nordfold. Skoleanlegget i Nordfold har plass til å ta imot alle elevene fra Leinesfjord. Det er også endringer av liten karakter som må gjøres med bygningen i Nordfold. Endringer som måtte ha blitt utført uansett. For skoleavdeling Nordfold er det faktisk positivt å bli et større miljø for elevene og et større faglig miljø for personalet. Deling av ungdomstrinnet. Ungdomstrinnselevene i området nord for Ågotskaret vil være på ungdomsskolen i Bogen. Resten av ungdomstrinnselevene i kommunen vil være på Leines. Kulturskolen deler sin aktivitet knyttet til ungdomstrinnet mellom Bogen og Leines. Fagstillingene økes med 400% for å dekke ungdomstrinn på to skoleavdelinger. Det beregnes utgifter til delte tjenester; kontor, administrasjon, kulturskole og rådgivingstjenesten. Videre må skolebygningen settes i stand til ny bruk, brannvarsling, noe innvendig ombygging og reparasjon av tak over gymsal. Datainfrastrukturen må bygges opp for å dekke ungdomstrinnets og personalets behov. Bredbåndsleverandører kontaktes for å få øket kapasiteten i området. Det beregnes innkjøp av ekstra lærmiddel. Det søkes om godkjenning av lokalene til Miljørettet helsetilsyn Salten og Arbeidstilsynet på Bogen. Det er vanskelig å kalkulere behovet med matematisk nøyaktighet, siden det er avhengig av hvordan lærerteamene disponerer lærerne. Eksempel: En lærer med engelsk som fag, og som i tillegg får mye norsk, vil ikke kunne ta så mye mer engelsk. Noen lærere blir enkelte år under en visst tvang nødt til å ta fag de ikke har utdannelse i. FAG SOM SKAL DEKKES DEKNING KONSEKVENS VED DELING PÅ HVERT TRINN Norsk/nynorsk En lærer på hver klasse, dvs. 6 lærere + delingslærere. Se også fordypning norsk Matematikk En lærer på hvert trinn, dvs. 6 lærere + delingslærere ekstra i 12 uketimer = 24 t/u Behovet kan dekkes med interesserte lærere, men vi har Side 6 av 9

7 Engelsk Min. 3 lærere på hvert trinn, dvs 9 lærere. De lærerne vi har er også engasjert i andre pressede fag, og dermed ikke disponible. Engelsk har vært problematisk å dekke ikke nok fagutlærte lærere ekstra i 9 uketimer =18 t/u KRL Behov: 6 lærere Behovet kan dekkes Samfunnsfag Behov: 6 lærere Behovet kan dekkes Naturfag (spesialrom) Behov: 6 lærere, men vi har ikke nok fagutdannede lærere ekstra i 9 uketimer = 18 u/t Kunst og håndverk 9. tr. (spesialrom x 2) Sannsynlig behov: 3 lærere ekstra i 2 uketimer = 6 t/u Musikk (spesialrom?) Behov: 6 lærere. Vi har for få fagutdannede lærere. Faget har vært problematisk å dekke. Relativt stort problem å skaffe lærere. Få lærere som føler seg kompetent. Faget har vært problematisk å dekke. Sannsynlig behov: 1 lærer ekstra i 3 uketimer = 3 u/t Kroppsøving (spesialrom) Behov: 6 lærere Behovet kan dekkes Mat og helse (9. trinn) Behov: 2 lærere Behovet kan dekkes (spesialrom) Spansk Vi har tre lærere med utdannelse. Dette er det 2. språkfaget kommunen har satset på. En lærer kan ta opptil 2 grupper. Vi vil ha seks grupper ekstra i 3 uketimer = 6 u/t Vi kan få problemer med å dekke timene Fordypning norsk Se norsk Behovet kan dekkes Fordypning engelsk Se engelsk. Behov: 6 lærere ekstra i 9 uketimer = 18 t/u Programfag til valg Behovet dekkes av Behovet kan dekkes kontaktlærere Elevrådsarbeid Behovet dekkes av rådgiver Behovet kan dekkes Tilleggsbehov lærere ved deling av u-trinnet i to: 93 t/uke dvs. ca 4 stillinger Ved deling på ungdomstrinnet vil det være behov for dobbelt opp av læremiddel som for eksempel prosjektorer, kartmateriale, oppslagsverk, naturfaglige instrumenter, musikkinstrumenter og en rekke andre felles læremiddel. For ungdomstrinnet vil det være som for barnetrinnet svært uheldig å splitte opp elevgruppene, kontakten mellom ungdommene i hele Steigen har vist seg å være av stor betydning. Dette har vi sett i skolens egne arrangement og i andre kulturelle sammenhenger som blant annet Skippy. Skyss Skysslengden i forhold til departementets anbefaling: Ved praktisering av grunnskoleloven har Kirke og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det gjelder akseptabel tid underveis(reisetid+gangvei+ventetid en vei): For klasse: inntil 45 minutter For klasse: inntil 60 minutter For klasse: inntil 75 minutter Side 7 av 9

8 Reisetiden etter dette omfatter også en gjennomsnittlig ventetid på ca minutter på bussholdeplass. Det vil si at det er uaktuelt å bruke Leines skole for hele ungdomstrinnet. Reisetiden for alle elevene i forslaget til innstilling vil være innefor den akseptable reisetiden. Ungdomstrinnet sist ut og først inn. Flyttekomiteen anbefaler at barnetrinnet holdes utom det som måtte oppfattes som et anleggsområde i hele perioden. Ungdomstrinnet vil derimot kunne være sist ut av nåværende lokaler dersom det blir en seksjonsvis anleggsarbeid, der man kan ta i bruk restlokaler. Man ser også på fordelene med å kunne bruke svømmehall lengst mulig. Totale utgifter i forbindelse med renoveringen av Steigenskolen Leinesfjord. For budsjettet 2008 første del Kr For budsjettet 2008 andre del høstvirkning Kr For budsjettet 2009 vårvirkning andre del Kr For budsjettet 2009 høstvirkning andre del Kr For budsjettet 2009 tredje del Kr For budsjettet 2010 Kr Total sum Kr Side 8 av 9

9 Sak 60/08 Side 9 av 9

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Artikkelen oppsummerer opplegg, gjennomføring og erfaringer fra en tverrfaglig gjennomgang

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA 1 Innhold 1. Retningslinjer for behandling av saker om endring av skolemønstret i en kommune 3 2. Sentrale punkter i vurderingen av felles ungdomstrinn i

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Hebekk skole Møtedato: 30.01.2013 Møtetid:

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 40/15 15/297 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2015 PS 41/15 15/225

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: I Kultur- OQ oddvekstutvalaet Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2010 ITidspunkt: 119:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Avgjøres

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer