Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014"

Transkript

1 Side 1 av 12 Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014 Kjære kollega Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med e-postadresse i Legeforeningens register. Redigeres av Anita Ingebrigtsen, sekretariatet i Oslo legeforening Send oss gjerne forslag til saker og besøk oss på vår hjemmeside: I dette nummeret: Samhandlingsarena Aker Ny screeningenhet for brystkreft åpnet på Aker sykehus Helseetatens avdeling Migrasjonshelse Medisinske og kirurgiske pasienter fra Ahus til Diakonhjemmet HMS-kurs Dagskurs Legehelse - Helsetjeneste og kollegastøtte Vennlig hilsen Svein Aarseth leder

2 Side 2 av 12 Samhandlingsarena Aker FAKTA - om tiltak som er igangsatt, planlagt og under utredning i regi av Samhandlingsarena Aker. Oslo kommune og Helse Sør-Øst er enige om at Oslo skal være et pilotområde for samhandling, og Samhandlingsarena Aker er en sentral del av dette. Prosjektet ledes av Oslo kommune. Helse Sør-Øst har forpliktet Oslo universitetssykehus å koordinere sykehusenes deltakelse i prosjektet, og Oslo universitetssykehus er eier av bygninger og tomt på Aker. Samhandlingsarenaen skal representere en fornyelse av tjenestetilbudet til befolkningen i Oslo, svare til storbybefolkningens behov og bidra til at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende og nært samarbeid mellom sykehusene og kommunen. I hver enhet vil det ligge et tydelig driftsansvar i en kommunal etat eller i et helseforetak, men samtidig vil det i alle tilfeller bli lagt opp til ulike grader og former for pasientmessig, faglig og ressursmessig samarbeid på tvers av enhetene. Prosjektperioden er fra 2011 ut Prosjektet omfatter i hovedsak polikliniske og kontorbaserte funksjoner, samt ca 200 senger og aktiviteten er lokalisert til øvre del av arealet til Aker sykehus, m2. Tilbud og aktivitet som utvikles ved Aker skal være byomfattende eller bydelsovergripende. Det etableres både pasientrettete tiltak og ressurs- og kompetansesentre på ulike områder. Etablering og konkretisering av virksomheten på Aker i årene framover er nå i full gang. Disse prosessene innbefatter både faglige og organisatoriske avklaringer samt bygningsmessige tilpasninger. Planene for Samhandlingsarena Aker omfatter følgende tjenester: Oslo kommunes rehabiliteringsavdeling Oslo kommune åpnet 11. april kommunal døgnrehabiliteringsavdeling med 21 senger. Enheten utvides til 26 senger i Oslo universitetssykehus rehabiliteringsavdeling Virksomheten fortsetter på Aker i mer hensiktsmessige lokaler enn tidligere med 21 senger, daghospital og poliklinikk. Poliklinikk Sunnaas Raskere tilbake -poliklinikk med diagnostisk avklaring og råd om arbeidsdeltagelse er etablert. I tillegg ønsker Sunnaas sykehus utvidelse av sin aktivitet ved Samhandlingsarena Aker i de nærmeste årene.

3 Side 3 av 12 Kompetansesenter for rehabilitering Helse Sør-Øst har vedtatt å etablere et regionalt kompetansesenter for rehabilitering i regi av Sunnaas sykehus og dette skal lokaliseres til Samhandlingsarena Aker. Tiltaket etabl. januar 13. Ressurssenter for rehabilitering Etablering av et ressurssenter for rehabilitering for Oslo skal utredes, slik at man kan utnytte den samlede rehabiliteringskompetansen ved Samhandlingsarena Aker. Utredning vil starte i begynnelsen av Nasjonalt lærings- og mestringssenter Senteret vil flytte inn på Samhandlingsarena Aker i løpet av Allemennlegevakt Aker Oslo kommune slår sammen legevaktsbasene på Ryen og Linderud og flytter disse til Samhandlingsarena Aker med åpning den 15. november Det utredes muligheter for utvidelse av åpningstiden neste år. Kommunalt akutt døgnopphold Som del av samhandlingsreformen skal alle kommuner innen 2016 etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Oslo kommune planlegger å etablere sin første avdeling med 32 senger ved Samhandlingsarena Aker i løpet av første kvartal 2013 forutsatt finansiering. Tiltaket vil drives i tett samarbeid med Oslo kommunes allmennlegevakt Aker. Senter for dagkirurgi Operasjonsstuene på Aker vil utnyttes til etablering av et senter for dagkirurgi. Det pågår dagkirurgi ved Aker per i dag og en økning i aktiviteten er planlagt gradvis fra høsten Tilstedeværelse av kirurgi- og anestesi-personale på Aker vil muliggjøre samarbeid og kompetansedeling med andre fagområder (eks rehabilitering og smertelindring). Tilbud innen psykisk helse Det er startet et forprosjekt for plassering av DPS for nordre bydeler i Oslo på Aker. Dette vil også danne utgangspunkt for et faglig samarbeid innen psykisk helse med annen virksomhet på Samhandlingsarena Aker. Det skal også utredes om kommunen kan legge virksomhet innen rus/psykisk helse ved Aker. Rusbehandling Oslo universitetssykehus har i dag et rusakuttmottak og to avgiftningsenheter ved Aker. I forbindelse med etablering av et DPS på Aker vil også en ruspoliklinikk flyttes til Aker. Dette kan være utgangspunkt for tilbud av kompetanse på rus til andre virksomhetsområder på Aker. Geriatrisk ressurssenter Geriatrisk ressurssenter med Almas hus (en simuleringsleilighet for velferdsteknologi) åpnet i august. Virksomheten drives av Oslo kommune. Det er et tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, nasjonalt senter for aldring og helse, andre sykehus samt universitet og høyskole.

4 Side 4 av 12 Ressurssenter for migrasjonshelse Det er utredet å etablere et ressurssenter for migrasjonshelse ved Samhandlingsarena Aker. Senteret planlegges driftet av Oslo kommune i samarbeid med sykehusene og vil være et kunnskapssenter rettet mot alle deler av helsetjenesten i Oslo. Byrådet har foreslått etablering av senteret i Livsstilsenter rettet mot utbredte kroniske lidelser Det utredes muligheter for tilbud som poliklinisk konsultasjon, gruppebaserte pasientrettede tiltak samt opplæringstilbud og forskning innen aktuelle områder som hjerte- og lungelidelser, diabetes og fedme. Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Oslo universitetssykehus flytter Senter for pasientmedvirkning- og samhandlingsforskning til Aker i Dette vil være en basis for mer praktisk samarbeid mot ulike pasientrettede deler av virksomheten på Samhandlingsarena Aker Mammografiscreening Det pågår et forprosjekt for flytting av røntgenlaboratorium for mammografisceening fra Oslo sentrum til Aker.

5 Side 5 av 12 Helseetatens avdeling Migrasjonshelse som i dag ligger på Ullevål, flytter til Aker sykehus. Avdelingen blir en del av det nye Ressurssenter for migrasjonshelse på samhandlingsarena Aker. Vi fortsetter med førstegangs helseundersøkelse av asylsøkere som bor privat, nybosatte flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente med disse. Alle må ha bostedsadresse i Oslo. Selve undersøkelsen utføres på Aker legevakt f.o.m. 5. mars Pasientene skal møte opp i hovedinngangen på Aker sykehus, bygg 11, og henvende seg i ekspedisjonen. Ny postadresse blir: Oslo kommune, Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Aker Postboks Oslo Telefon: Epost: Bydelene kan fortsette å henvise på samme måte som før og bruke vedlagte henvisningsskjema. Disse kan sendes i posten.

6 Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Side 6 av 12 HENVISNING/PASIENTOPPLYSNINGER Nyankomne asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere bosatt i Oslo kommune Personnr.: Kjønn mann, kvinne Etternavn: Fornavn:.. Personnr.: Kjønn mann, kvinne Etternavn: Fornavn:.. Personnr.: Kjønn mann, kvinne Etternavn: Fornavn:.. Personnr.: Kjønn mann, kvinne Etternavn: Fornavn:.. Adresse:. Oslo Navn på postkasse.. E-post:... Bydel... Telefon: Opprinnelsesland:.Ankomstdato til Norge:... Behov for tolk: ja, nei Språk:... Hvis spesielle årsaker til henvisning, vennligst nevn dette:... Innlagt på sykehus det siste året ja nei Hvor: Sivilstand: enslig gift samboer partnerskap separert/skilt enke/enkemann Oppholdsstatus: asylsøker enslig, mindreårig asylsøker overføringsflyktning innvilget opphold på humanitært grunnlag innvilget asyl familiegjenforening annet: Fastlege i Oslo: ja, nei... Helsestasjon/skole.... Sosialsenter... Henvist fra:... v/... Adresse:... Oslo, Tlf.:... Henvisnings dato:.. Første konsultasjon : * *(dato fylles ut av Migrasjonshelse Ressurssenter for migrasjonshelse Postadresse: Ressurssenter for migrasjonshelse Oslo kommune, Helseetaten Postboks 4716, 0506 Os Telefon E-post Besøksadresse: Oslo universitetssykehus HF, Aker Trondheimsveien 235, Hovedinngang 0586 Osl

7 Side 7 av 12 Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse HENVISNING/PASIENTOPPLYSNINGER Nyankomne asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere bosatt i Oslo kommune Personnr.: Kjønn mann kvinne Etternavn:... Fornavn:.. Navn på postkasse:... Adresse:. Oslo E-post:.... Bydel... Telefon: Opprinnelsesland:... Ankomstdato til Norge:... Behov for tolk: ja, nei Språk:... Hvis spesielle årsaker til henvisning, vennligst nevn dette: Innlagt på sykehus det siste året ja nei Hvor: Sivilstand: enslig gift samboer partnerskap separert/skilt enke/enkemann Oppholdsstatus: asylsøker enslig, mindreårig asylsøker overføringsflyktning innvilget opphold på humanitært grunnlag innvilget asyl familiegjenforening annet: Fastlege i Oslo... Helsestasjon/skole. Sosialsenter Henvist fra:.v/ Adresse:. Oslo, Tlf.: Henvisnings dato:.. Første konsultasjon :.* *(dato fylles ut av Migrasjonshelse) Ressurssenter for migrasjonshelse Postadresse: Ressurssenter for migrasjonshelse Oslo Kommune, Helseetaten Postboks 4716, 0506 Oslo Telefon E-post Besøksadresse: Oslo universitetssykehus HF, Aker Trondheimsveien 235, Hovedinngang 0586

8 Side 8 av 12 Ny screeningenhet for brystkreft åpnet på Aker sykehus Ny screeningenhet for brystkreft på åpnet Aker sykehus i Oslo - Kreftregisteret

9 Side 9 av 12 Medisinske og kirurgiske pasienter fra Ahus til Diakonhjemmet Sykehus Referat fra møte mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Bakgrunnen for møtet var kapasitetsutfordringene ved Ahus. Det er bestemt at sykehusene skal hjelpe hverandre i denne situasjonen, og at Diakonhjemmet sykehus vil ta imot pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som trenger øyeblikkelig hjelp. Medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner til Diakonhjemmet Sykehus For å avhjelpe situasjonen med korridorpasienter ved AHUS er det inngått avtale med Helse Sør-Øst om at Diakonhjemmet Sykehus mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp fra bydelene Grorud, Alna og Stovner. Dette gjelder fra Ambulansetjenesten, AMK, skadelegevakten, allmennlegevakt og fastleger bes konferere direkte med bakvakt på Diakonhjemmet Sykehus, tlf: om innleggelse. Kriterier for pasienter til Diakonhjemmet Pasienter innen generell indremedisin innen de medisinske funksjoner Diakonhjemmet allerede dekker. Unntak: nevrologiske pasienter, pasienter med TIA eller mistanke/sikkert hjerneslag. II. Kirurgiske pasienter (gastrokirurgi, generell kirurgi og bruddskader i ekstremitet). Pasienter med mistanke om hoftebrudd kan bringes direkte til sykehuset uten å gå via legevakten for røntgenologisk påvisning av brudd. Unntakskriterier: pasienter med kritiske vitalfunksjoner som raskt kan få hjelp på AHUS pasienter med isolasjonsbehov som ved smitte pasienter med ICD-problemer (intern defibrillator) Praktisk gjennomføring: Bakvakten på Diakonhjemmet har konfereringstelefonene. Ring Akuttmottaket på telefon hele døgnet.

10 Side 10 av 12 HMS-kurs - Kurs nr Tid: Torsdag 13. november 2014 kl Sted: STAMI, Gydas v 8, Majorstuen, Oslo Kursavgift: Arrangør: Kursleder: 2300,- inkl. lunsj/kaffe/te/frukt/kompendium Oslo legeforenings kurskomité Overlege Marit Skogstad, STAMI Det er begrenset med parkeringsplasser avtales med sentralbordet. Kollektivtrafikk: T-banen til Majorstuen stasjon. Det aktuelle kurs tilfredsstiller de krav som stilles iht arbeidsmiljølovens 3-5, og er tilpasset særskilt til små legevirksomheter slik som fastleger og avtalespesialister. Påmelding innen 13. oktober til Vennligst påfør arbeidssted, fakturaadresse og telefonnummer ved påmelding. Vi har plass til 75 deltakere. Første mann til mølla! Faktura blir sendt kursdeltakerne rett etter at påmeldingsfristen er ute. Kurset er godkjent som valgfritt kurs tellende med 6 timer/poeng for alle spesialiteter Registrering Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. IA i praksis. Ved Generalsekretær Geir Riise, Legeforeningen Lunsj Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Systematisk HMS-arbeid. Ved Bedriftsoverlege Kristian Vetlesen, Orkla Brands Nordic Systematisk HMS-arbeid hvordan kan det gjøres hensiktsmessig. Evaluering av tiltak er en viktig del av det systematiske arbeidet. Hva bør bevares og hva kan forbedres? Ved Bedriftslege Jarand Hindenes, Haugaland HMS Kaffepause Arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke helsesituasjonen til de ansatte (kjemisk, fysisk og psykososialt) hvordan kan partssamarbeid og medvirkning forebygge arbeidsrelaterte helseplager? Ved Bedriftslege Jarand Hindenes, Haugaland HMS NB! Det kan bli endringer i det oppsatte programmet.

11 Side 11 av 12 Dagskurs Legehelse - Helsetjeneste og kollegastøtte 11. september 2014 Akershus legeforening ønsker å markere 25 år for oppstart av Helsetjeneste og Kollegastøtteordning for medlemmene. Lege-leger, støttekolleger, fastleger med leger på sin liste og leger med interesse for spørsmål omkring legehelse inviteres til Jubileumskonferanse torsdag 11. september 2014 kl og påfølgende middag. Sted: Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Påmeldingsfrist: 11. juli Godkjenninger: Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen Samfunnsmedisin: 8 timer som valgfritt for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning Psykiatri: 8 timer som valgfritt for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning Kursavgift kr. 2200,- inkl. kaffe, pausemat og lunsj. Tillegg for middag kr. 600,- inkl. drikke. Lenke til Påmeldingsskjema Lenke til Program Her vil vi formidle behov for vikarer og tilbud om å være vikar. Medisinstudenter i utlandet vil ha behov for å hospitere i praksis.

12 Side 12 av 12 Vaktansvarlig sykepleier Vaktrom - ekspedisjon KAD-ansvarlig lege Besøk våre nettsider. Her får du alltid oppdatert informasjon om belegg, pasientgrupper og løpende nytt fra KAD. Felles adresse til hele HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg E-post-adresse: Ikke send sensitiv informasjon via e-post. HELFO veiledning for helseaktører: Felles telefonnummer for leger: tast 2

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015 Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015 Kjære kollega Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med e-postadresse i Legeforeningens register. Redigeres av

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid NYHETSBREV Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Nr 1 - Januar 2014 - Oslo universitetssykehus Nytt felles nyhetsbrev! Vi har gleden av å introdusere Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer