3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene."

Transkript

1 Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Inger Masdal STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkessjefen for videregående opplæring skal prioritere å ha årlige dialogmøter med daglige ledere og styreledere i opplæringskontor med adresse i Hedmark. 2. Fylkessjefen for videregående opplæring skal ha oppfølgingsmøter med alle selvstendige lærebedrifter med lærekontrakt. Bedrifter med 1. års lærlinger prioriteres. 3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene. 4. Faglige ledere og instruktører i lærebedrifter i Hedmark skal ha kompetanse minimum på nivå med Modul A-kurset som tilbys av fylkeskommunen. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Hamar, Tore Gregersen fylkessjef Videregående opplæring

2 K O R T U T G A V E STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater (Opplæringslova 4-7). Fylkessjefen for videregående opplæring la til rette for at bedriftene kunne rapportere elektronisk om opplæringen i 2010 innen utgangen av januar I denne saken oppsummeres tilbakemeldingene fra bedrifter og opplæringskontor etter oppfølgingsmøter i løpet av våren Det har vært oppfølgingsmøter i 110 selvstendige lærebedrifter og 21 opplæringskontor. Hensikten med oppfølgingen er å sikre at lærlinger og lærekandidater får opplæring som er i samsvar med opplæringslov og forskrift. S A K S U T R E D N I N G: STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Innledning Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater (Opplæringslova 4-7). Fylkessjefen for videregående opplæring la til rette for at bedriftene kunne rapportere elektronisk om opplæringen i 2010 innen utgangen av januar I denne saken oppsummeres tilbakemeldingene fra bedrifter og opplæringskontor etter oppfølgingsmøter i løpet av våren Utredning 1. januar 2011 var det 1040 løpende lærekontrakter i Hedmark, hvorav 719 kontrakter var med et opplæringskontor. Alle lærebedrifter i Hedmark med løpende kontrakter ble i begynnelsen av januar 2011 bedt om å rapportere om opplæringen foregående år. Nær halvparten rapporterte elektronisk. Ca 30 benyttet anledningen til svare på papir. Uavhengig av om bedriften rapporterte innen fristen, avtalte fylkessjefen for videregående oppfølgingsmøter med alle bedrifter og opplæringskontor innen 15. juni I alt 110 selvstendige lærebedrifter ble besøkt av fagansvarlig. Avdelingsleder og fagansvarlig hadde 21 dialogmøter med opplæringskontor. Hensikten med oppfølgingen er å sikre at lærlinger og lærekandidater får opplæring som er i samsvar med opplæringslov og forskrift. Drøfting Alle de 21 opplæringskontorene hvor det har vært avholdt dialogmøter, tilfredsstiller kravene i opplæringslova. En utfordring for mange av kontorene er å ha tett nok kontakt med medlemsbedriftene for å ha god oversikt over alle læreløp de har ansvaret for. Interne planer er ikke alltid tilpasset forholdene i medlemsbedriftene. Det er fortsatt behov for å ha årlige dialogmøter med daglige ledere og styreledere i opplæringskontor med adresse i Hedmark. Det er fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret har adresse, som i utgangspunktet skal følge opp opplæringskontor. Men det kan være aktuelt å ha dialogmøter også med opplæringskontor i andre fylker, som har lærekontrakter i Hedmark.

3 I 2011 er det avviklet 110 oppfølgingsbesøk i selvstendige lærebedrifter. Fylkessjefen for videregående opplæring ser det som svært viktig at disse bedriftene blir fulgt opp det første året med nye lærlinger. Ettersom det ikke blir brukt ressurser på oppstartsamlinger med nye lærlinger i selvstendige lærebedrifter, er dette den eneste kontakten bedrift og lærling har med fylkeskommunen utenom kontraktskrivingen. Flere av de store kommunene fungerer mer som egne opplæringskontor enn selvstendige lærebedrifter. Fylkessjefen for videregående opplæring vurderer derfor å ha årlige dialogmøter med disse. Det kan vurderes om oppfølgingen av lærebedrifter skal skje spredt ut over hele året, og at bedrifter med spesielle behov for oppfølging prioriteres. Status for opplæring i bedrift i Hedmark 2010 Opplæringskontor Det er avholdt dialogmøter med 21 opplæringskontor (daglig leder) i perioden 1. mars til 15. juni For alle disse er konklusjonen at de oppfyller kravene i opplæringsloven, og ikke trenger oppfølging ut over det som er gjort. Styreleder i opplæringskontorene deltok i rundt halvparten av møtene. Fra fylkeskommunen møtte avdelingssjef for Fag- og yrkesopplæring og en av fem fagansvarlige. Opplæringskontorene fikk tilsendt sjekkliste på forhånd med oversikt over temaene som ville bli berørt (se vedlegg). De seks opplæringskontorene som det ikke var ressurser til å følge opp i år, har adresse i Oslo, Lillestrøm, Drammen eller Gjøvik, og har til sammen ni lærlinger i Hedmark. Temaer på dialogmøtene : Opplæringskontoret og medlemsbedriftene Faglig leders kompetanse System for kvalitetssikring Interne planer og halvårlige vurderingssamtaler Samarbeid med skoler om Prosjekt til fordypning 112 kontrakter Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Fag: Helsearbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Hestefaget, Ambulansefaget, Dataelektroniker, Institusjonskokk, Kokk, IKT-servicefaget, Feier. Gode arbeidshefter og interne planer, ryddige systemer. Fagkonsulenter som er ansatt i opplæringskontoret besøker medlemsbedriftene to ganger i året. Kontoret arbeider med en avtaletekst som avklarer roller og ansvar. Avtalen skal skrives under av medlemsbedriftene. Det er en stor utfordring for opplæringskontoret at medlemsbedriftene, og dermed fagene, er svært forskjellige. Prosjekt til fordypning (PTF): Kontoret gjennomfører et prosjekt finansiert av tiltaksmidler. De kan ha en mer aktiv rolle i PTF gjennom motivasjon av medlemsbedrifter og bruk av partnerskapsavtaler for å forbedre samarbeidet med skolene. Bilbransjens opplæringskontor i Hedmark

4 149 kontrakter Fag: Bilfaget lette kjøretøy, Bilfaget tunge kjøretøy, Billakkerer, Bilskade, Dataelektroniker, Hjulutrustning, Kulde- og varmepumpemontør, Landbruksmaskinmekaniker, Motorsykkelfaget, Reservedelsfaget, Salgsfaget. God systematikk og tett oppfølging. Lærlingene fører opplæringsbok. Følges opp av faglig leder med møter hver 3.måned. Godt samarbeid mellom faglige ledere/instruktører. Forbedringsområde: Opplæringskontoret kan bruke mer tid med bedrift og lærling, og kan vektlegge praktiske prøver for lærlingene hvert halvår. Prosjekt til fordypning: Opplæringskontoret mener at det beste er at skoler og medlemsbedrifter samarbeider direkte. De etterlyser mer praksis for elevene. 15 kontrakter Traktorbransjens opplæringskontor Fag: Landbruksmaskinmekanikerfaget Daglig leder fungerer som faglig leder for alle sine lærlinger i ni fylker. Besøker medlemsbedriftene minst fire ganger pr år. Sikrer implementering av interne planer ved å holde kurs med grupper på rundt åtte lærlinger. Kontoret ønsker å foreslå representanter til prøvenemnda for perioden kontrakter BYGGOPP Hedmark og Oppland Fag: Tømrer, Asfaltfaget, Betongfaget. Opplæringskontoret har gode rutiner og kvalitetssikringen av opplæringen fungerer godt. De bruker elektronisk logg i kommunikasjon med lærlingene. Samarbeider med Oppland fylkeskommune om gjennomgående elektronisk dokumentasjon på Vg1, Vg2 og Vg3. Ønsker bedre samarbeid mellom opplæringskontorene. Prosjekt til fordypning: Opplæringskontorene ønsker å delta i fagfora som er opprettet innen hvert programområde. 49 kontrakter Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Fag: Tømrer, Barne- og ungdomsarbeider, Billakkerer, Salgsfaget, Kontor- og administrasjon, Dataelektroniker, IKT-servicefaget, Bilfaget, lette kjøretøy, Sveisefaget, Betongfaget, Institusjonskokk, Tømrer, Maler, Helsearbeider. Kontoret har gode planer og prosedyrer som sikrer god opplæring. Krav til faglig leder om fagbrev eller ti års praksis, og at bedriften kan vise at de har arbeid/oppdrag nok til å oppfylle læreplanen. Sikrer oppfølging av interne planer ved minst to besøk i medlemsbedriftene hvert år. Gjennomfører halvårsprøver med lærlingene. Arrangerer kurs i veiledning for egne medlemsbedrifter (halv dag), og ønsker å lage et felles kurs med fylkeskommunen høsten Kontoret har fullført et eget prosjekt om PTF (Prosjekt til fordypning) med midler fra tiltakspakken De samarbeider godt med skolene i regionen. Påpeker at vurderingskriterier varierer mellom prøvenemndene. Lærlingekompaniet i Oslo

5 1 kontrakt Fag: Kokkfaget Dette møtet ble gjennomført som et oppfølgingsmøte med en selvstendig lærebedrift. Det vil si at opplæringskontoret og lærlingen var til stede sammen med faglig ansvarlig i Avdeling for fag- og yrkesopplæring. Fokuset i denne samtalen var på intern plan og underveisvurdering i bedriften. Opplæringskontoret har god systematikk i opplæringen med elektronisk opplæringsbok. De arrangerer samlinger og kurs for lærlingene, slik at alle kompetansemål blir oppfylt. 13 kontrakter Lærlingekompaniet Innlandet Fag: Kokk, servitør. Opplæringskontoret bruker elektronisk opplæringsbok, og er svært fornøyd med det. Gir god oversikt underveis i læreløpet. Tidligere har det vært flere hevinger i kontoret. Positivt at de har hatt bare én heving i Opplæringskontoret har én intern plan for alle medlemsbedrifter. Ny samarbeidsavtale med medlemsbedriftene er under utarbeidelse. Vurderer blant annet å kreve at faglig leder deltar på bransjekurs i samarbeid med fylkeskommunen. Prosjekt til fordypning: Kontoret har partnerskapsavtale med Storhamar videregående skole. Mener det er vanskelig å pålegge medlemsbedriftene et felles opplegg. Har hatt stort utbytte av å delta i faget Mat og Helse i ungdomsskolen. 34 kontrakter Matbransjens opplæringskontor Hedmark og Oppland Fag: Automatiseringsfaget, Industriell matproduksjon, Butikkslakter, Industrimekaniker, Kjøttskjærer, Slakter. Dette kontoret har en systematisk og god oppfølging av lærlingene. Gode rutiner for introduksjon, underveisvurdering og samtaler. Tett og godt samspill mellom kontoret og medlemsbedriftene. Bransjen er opptatt av fagopplæring, og har latt 25 faglige ledere og instruktører delta på fem dagers kurs arrangert av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. 34 kontrakter OKAB region Øst Fag: Skogfaget, Anleggsmaskinfører. Elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon med lærlingene. Felles system for OKAB over hele landet. Opplæringskontoret deltar på alle halvårlige vurderingssamtaler sammen med lærlingens faglige leder. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning. 96 kontrakter Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark Fag: Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Dataelektroniker, Tavlemontør.

6 Dokumenter fra opplæringskontoret utgjør en viktig del av kommunikasjonen med medlemsbedriftene. Vurderingssamtaler avvikles uten at kontoret er til stede. Lærlingene får delta på ukessamlinger med faglig innhold. Det utarbeides ikke egne interne planer for hver medlemsbedrift. Dette opplæringskontoret er en del av et nasjonalt nettverk med 35 opplæringskontor i elektrobransjen. All dokumentasjon er utarbeidet felles for bransjen. Prosjekt til fordypning: Fungerer svært bra. De prioriterer elever fra Vg2. Opplæringskontoret ønsker et tettere samarbeid med fylkeskommunen. 16 kontrakter Opplæringskontoret for forsvaret Fag: Fotograf, Kontor- og administrasjon, Anleggsmaskinmekaniker, IKT-servicefaget, Institusjonskokk, Bilfaget tunge kjøretøy, Ambulanse, Børsemaker. Det arbeides aktivt med kvalitetssikring av opplæringen i dette kontoret. Ingen kontrakter ble hevet siste år. Kontoret samarbeider med fylkeskommunen om grunnleggende innføring i fagopplæring for faglige ledere og instruktører. Det er obligatorisk for faglige ledere i kontoret å delta. Lærlingkoordinator deltar som regel i halvårlige vurderingssamtaler sammen med lærling og instruktør. Han bruker denne anledningen til å sikre at interne planer er på plass. Prosjekt til fordypning (PTF): Opplæringskontoret for forsvaret er aktive når det gjelder besøk på skolene. De har både gode og dårlige erfaringer i kontakt med skolene, og mener det er avgjørende at PTF er godt forankret hos skolens ledelse. 18 kontrakter Opplæringskontoret for frisørfag i Hedmark Fag: Frisørfaget Kontoret bruker elektronisk læringsplattform (OLK-web). Tett oppfølging av faglige ledere. Dokumentasjon på opplæringen skjer ved at faglig leder laster opp sin vurdering på OLK-web, slik at daglig leder i kontoret kan følge med i læreløpet. Lærling, faglig leder og ansvarlig leder signerer på vurderingene. Kontakt med medlemsbedrifter: Kontoret følger opp digitalt annenhver måned, og er med på én halvtårssamtale pr. lærling i løpet av læretiden. I tillegg mye kontakt pr. telefon. Svært mange fra denne bransjen, inkludert leder av opplæringskontoret, har deltatt på kurs (Modul A, B, C). Prosjekt til fordypning (PTF): Kontoret vil gi eksempler på konkrete arbeidsoppgaver i medlemsbedriftene for elever i PTF. 8 kontrakter Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget Fag: Hestefaget Kontoret besøker medlemsbedriftene fire ganger pr. år. I tillegg mye telefonkontakt. Kontoret har problemer med å rekruttere medlemsbedrifter til å gå på kurs. Interne planer og rutiner på plass. Halvårssamtaler gjennomføres med opplæringskontoret, faglig leder og lærling til stede. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning. 9 kontrakter Opplæringskontoret for industribedrifter, Østlandet

7 Fag: Platearbeider, Dataelektroniker, Industrimekaniker, Platearbeider, Automatiseringsfaget, Barne- og ungdomsarbeider, CNC-maskineringsfaget. Kontoret omorganiseres i Har nå to ansatte. 23 kontrakter Opplæringskontoret for lærlinger, Sykehuset Innlandet Fag: Helsearbeider, Ambulanse, Institusjonskokk Kommunikasjonen med medlemsbedriftene foregår ved besøk, e-post og felles samlinger for lærlinger. Opplæringskontoret gjennomgår intern plan, nådde mål og dokumentasjon av disse. Faglig leder er med på å utarbeide planer. Dokumentasjon på halvårsvurdering sendes til leder av kontoret, som følger opp eventuelle avvik. Kontoret mener de lykkes godt med samarbeidet mellom skole og bedrift. Det er opprettet eget fagforum for ambulansefaget. Opplæringskontoret besøker alle aktuelle skoler med informasjon om sine fag. De opplever en positiv holdning til utdanning gjennom lærlingeordningen. Et forbedringsområde er rutiner internt, blant annet revisjon av opplæringsbok for ambulansefaget. 4 kontrakter Opplæringskontoret for treindustri og byggevarehus Fag: Trelastfaget, Limtreproduksjon, Tømrer. Dialogen mellom opplæringskontoret og medlemsbedriftene foregår på faste tilbakemeldingspunkter, blant annet halvårssamtaler. De interne planene synliggjør tydelig sammenhengen mellom opplæring og kompetansemål. Kontoret ønsker å ha en fleksibel organisering med mye individuell tilrettelegging for medlemsbedriftene. Daglig leder har tett kommunikasjon med fylkeskommunen gjennom deltakelse i prosjekter, og som kursholder på Modul A. Prosjekt til fordypning: Kontoret ønsker å profilere treindustrien for rådgivere i ungdomsskolen, VGO, videregående skoler og andre opplæringskontorer. 23 kontrakter Opplæringskontoret for yrkestransport i Hedmark Fag: Yrkessjåfør Kontoret har tett oppfølging av lærlinger og bedrifter. De gjennomfører minimum seks møter med bedrift og lærling i løpet av læretida. Opplæringsbøkene er godt kvalitetssikret. Halvtårssamtaler gjennomføres med daglig leder i kontoret, faglig leder i bedrift/instruktør og lærlingen til stede. Kontoret har et forbedringspotensial når det gjelder å systematisere informasjon om faglig lederes kompetanse, og å sørge for at alle faglige ledere er godkjent hos fylkeskommunen. Kontoret ser selv et behov for å bruke et elektronisk system for loggføring og dokumentasjon av opplæringen. 25 kontrakter Opplæringskontoret i elektro, Østlandet

8 Fag: Energimontør, Energioperatør. Kontoret har et elektronisk system fro kommunikasjon og oppfølging av lærlinger. Her dokumenteres blant annet halvårssamtalen, hvor faglig leder og daglig leder av opplæringskontoret deltar sammen med lærlingen. Kontoret holder egne kurs (delvis faglige) for faglige ledere og instruktører. Kontoret har ingen spesiell rolle i forbindelse med Prosjekt til fordypning. ORHO, Opplæringskontoret for rørfag, Hedmark og Oppland 25 kontrakter Fag: Rørlegger Opplæringskontoret har gode rutiner og kvalitetssikring av opplæringen. Faglige ledere i medlemsbedriftene skal ha fagbrev/mesterbrev, og er ofte leder av bedriften. Kontoret bruker elektronisk logg for lærlingene, og tilbyr faglige kurs. ORHO lager alle interne planer for medlemsbedriftene, og er med på halvårlige vurderingssamtaler. Kontoret samarbeider med de relevante videregående skolene om å finne utplasseringsbedrifter. Det arbeides i bransjen med å få til en felles prøvestasjon for Hedmark og Oppland. 25 kontrakter Tresenter Øst, Opplæringskontor for trefag, Hedmark Fag: Trevare-/bygginnredning, Tømrer, Møbelsnekker, Murer, Møbeltapetserer. Kontoret har gode systemer og rutiner. Lærlingene fører elektronisk logg. Interne planer lages av Tresenter Øst. Sammen med faglig leder tilpasses planene gjennom at kontoret tydeliggjør sammenhengen mellom kompetansemål og praksis i bedriftene. Opplæringskontoret deltar på halvårlige vurderingssamtaler. Prosjekt til fordypning: Kontoret fungerer som koordinator mellom skole og medlemsbedrifter, spesielt i forhold til Elverum videregående skole. 1 kontrakt Raise Fag: Frisørfaget Kontoret har en opplæringsperm som danner grunnlag for systematisk opplæring. De har egne kurs for faglige ledere. Kommunikasjonen mellom Raise i Oslo og medlemsbedriftene foregår ved at daglig leder i opplæringskontoret og regionsjef for frisørsalongene har kontakt, og stiller krav til bedriften. Opplæringen for faglig leder og lærling i kvalitetssystemet foregår i Oslo, og det er frivillig å delta. Opplæringskontoret mener selv de har et forbedringspotensial når det gjelder kontakten med salongen i Hamar. Oppfølgingen av ny faglig leder skal vektlegges. Tidligere har det vært mange hevinger av kontrakter i salongen på Hamar. Faglig leder er nøkkelpersonen for å kvalitetssikre opplæringen. Den lave gjennomføringsgraden hos salongen må bedres. Fylkeskommunen vil fortsette å komme på årlig besøk i medlemsbedriften på Hamar.

9 Selvstendige lærebedrifter Lærebedrifter utenom opplæringskontor har i løpet av våren 2011 fått invitasjon til oppfølgingsmøte fra fagansvarlig i Avdeling for fag- og yrkesopplæring. Temaene for møtene har vært (se vedlagte sjekkliste): Faglig leders rolle. Bedriftens interne plan(er) basert på læreplanen for faget/fagene. Underveisvurdering og tilbakemelding til lærlingen/lærekandidaten. Bedriftens opplegg for halvårlige vurderingssamtaler. Kompetanseheving av faglig leder/instruktører? Fylkeskommunens kurstilbud. Bedriftens samarbeid med videregående skoler om Prosjekt til fordypning. Til sammen 110 besøk er gjennomført. Av disse har 92 lærebedrifter status OK, mens 10 skal følges opp videre, fordi de mangler interne planer eller andre rutiner for å tilfredsstille krav i opplæringslova. Disse bedriftene har lærlinger i følgende fag: Tømrer, frisør, salgsfaget, dataelektroniker, platearbeider og kulde-/varmepumpemontør. De øvrige 8 bedriftene som har status Følges opp kan ha planer og rutiner på plass, men det har ikke vært tid til å avholde oppfølgingsmøter ennå. Oppfølging av store kommuner Store kommuner som ikke er medlem i opplæringskontor blir fulgt opp spesielt. Her kan det være utfordringer blant annet knyttet til rollen som faglig leder. Vi startet med dette i fjor, og har fulgt opp på samme måte i år. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten ble invitert til to møter: Ett med administrasjonen som koordinerer lærlingordningen (ofte Personalavdelingen), og ett møte med instruktører og lærlinger på de enkelte virksomhetene. I møtet med administrasjonen var systemet for opplæring hovedtema. Roller og ansvar ble klarlagt. På møtene i virksomhetene ble det fokusert på detaljer som angår læreløpet eller enkeltindivider. I kommunene Stor-Elvdal, Våler og Åsnes, som også står utenfor opplæringskontor, er det avholdt ett møte. Til disse møtene kom administrasjon, instruktør og lærling sammen. Det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan de organiserer opplæringen og ansvarsfordelingen. Flere kommuner utvikler nå egne prosedyrer for oppfølging av lærlinger, som del av sitt system for internkontroll. I hovedsak blir lærlingene godt fulgt opp av instruktørene ute i virksomhetene. Men kommunikasjonen med administrasjonen er varierende, og dermed kan eventuelle problemer i læreløpet unngå å bli fanget opp i tide. Dette kan også gjøre instruktørrollen ekstra krevende.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 kl.: 0930-1400 (Lunsj kl. 1145 1215) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel (Turisthotelv. 6 - Lillehammer) Dato: 20.10.2010 kl. : 0900-1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole

PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Ringsaker videregående skole PRESENTASJON VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Ringsaker videregående skole Ringsaker videregående skole 750 elever 45 grupper 140 ansatte Studieretninger Allmennfag Yrkesfag Skolens lokalisering Brumunddal Moelv

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 08.09.2011 Kl: 0930-1400 Til stede: Arild Sørum Stana Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund (leder) Observatører Bjørn

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 28.06.2012 kl. 0900-1300 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 Kl: 0900-1150 Til stede: Gerd Kjølstad Hege Søberg Per Norheim Arild Sørum Stana (ledet møte) Bjørn Engevold Forfall: Terje

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Lister videregående skole. Restaurant- og matfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole. Restaurant- og matfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole Skoleår: 2013-2014 Utdanningsprogram Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Mål

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Mai 2014 OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud;,Veiledningstjenesten,Akershus

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift?

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift? Fagstolthet Fellesskap - Forbedring - Nøkler til vurdering i bedrift? Førstelektor Hæge Nore 29.11.2011 Min bakgrunn for å snakke om dette temaet Mange prosjekter knyttet til læring i bedrift med tett

Detaljer

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, Lyngdal Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Oversikt Hedmarks prosjekt Hvorfor «vurdering for læring»? Hvordan samarbeidet prosjektene? Hva fikk deltagerne ut av hospiteringen?

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Kvalitetsmelding 2015

Kvalitetsmelding 2015 Kvalitetsmelding 2015 Tuddal Høyfjellshotell årets lærebedrift 2015 Unni Skjortnes Telemark fylkeskommune fagopplæring 1 2 Innhold Lærebedrifter... 4 Godkjente lærebedrifter... 4 Nye lærebedrifter... 4

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

Invitasjon til deltakelse

Invitasjon til deltakelse Invitasjon til deltakelse Når: april 08 (uke 5, 6 og 7) Hvor:, Trøndelag, Telemark og Antall fag: 7 yrkesfag Hvem kan delta: Alle elever i ordinært løp i videregående skole (ingen aldersgrense) Ansvarlig

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med teknologi

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Løpande kontraktar region Sogn (inkl Gulen, Solund og Hyllestad) Akvakultur 3 (3) Anleggsmaskinførar 13(17) Automatikar 10(11) Barne- og ungdomsarbeidar

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer