nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 MELDINGER Ønsker du mer informasjon om slettelser? Hittil har kun reg.nr. blitt kunngjort under Slettelser. Fra og med Norsk Varemerketidende nr. 40/01 blir reg.nr. kunngjort med tilhørende merke. Dersom merket er et ordmerke blir merket gjengitt. Et figurmerke blir angitt som Figur uten gjengivelse av merket. Årsaken til at registreringen er slettet finnes under merkeangivelsen. Forklaring på kodene som brukes som årsak til slettelsen gjengis under Slettelser. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; utleie av eiendom, lokaler, utstillingsrom og konferanserom; rådgivende virksomhet vedrørende finanser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; interaktive kurs ved hjelp av computere, distanselæring; organisering og deltagelse i treningssesjoner og organisering og deltagelse på utdannelseskonferanser; publikasjon av bøker og aviser; publikasjon av radio- og televisjonsprogrammer; filmproduksjon; utleie av bøker; utleie av televisjonsog radioprogrammer. BX, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: European Community, Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonsevirksomhet, bistand til forretningsledelse, konsultasjoner om bedriftsledelse, bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, etterforskning, etterforskning for forretninger, forretningsevaluering, forretningsinformasjon, bistand ved forretningsledelse, rådgivning for forretningsledelse, forretningsoverslag, forretningsundersøkelser, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, forretningsopplysninger, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, forretningsoverslag, rådgivning for rasjonalisering av forretninger; reklamevirksomhet; assistanse og rådgivning vedrørende forretningsførsel og kommersiell administrasjon, bistand ved planlegging av forretninger; kompilasjon og fremskaffelse av kommersiell informasjon vedrørende virksomheter samt rådgivning relatert hertil; forretningsekspertisetjenester; markedsundersøkelser og -studier, distribusjon av informasjonsblad; organisering av reklamekampanjer, varemesser, utstillinger, møter, konferanser og lokale tilstelninger vedrørende handel og forretninger; utleie av kontormaskiner og utstyr; sekretærhjelp eller -leie, formidling av avisabonnementer for tredjemann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DISCOVER (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker, magasiner (tidsskrifter). 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CINET SYMFONI (730) Innehaver: TeamWide AS, Postboks 233, 1326 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo KL. 38: Elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, dataassistert overføring av beskjeder og bilder og overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, dataprogrammering, utarbeidelse, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, samt datatjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo materiell for bruk i markedsføring eller sponsorskap; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 38: Kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio; telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr; tilgang til telekommunikasjon; informasjon vedrørende sending via globale datanettverk; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 41: Fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger; film-, radioog videofilmproduksjon; informasjon vedrørende underholdningstjenester; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester relatert til kabel-, satellitt- og grunnbasert fjernsynssending; rådgivningstjenester relatert til sendinger via fjernsyn, globale datanettverk og radio, telekommunikasjonstjenester inkludert dataassistert overføring av beskjeder og bilder, satellittoverføring, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og -utstyr, tilgang til telekommunikasjon, informasjon vedrørende sending via globale datanettverk, fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og oppsetting av show, teater og andre fornøyelsesforestillinger, film-, radio- og videofilmproduksjon, informasjon vedrørende underholdningstjenester, filmstudioer, innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester, produksjon av radio- og -fjernsynsprogram, informasjon vedrørende fornøyelses-, utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radio- og fjernsynsreklame; utleie av annonseplass; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretnings- og kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; sponsorskap; utleie av annonseplass på globale datanettverk; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på globale datanettverk; markedsundersøkelser; utarbeidelse av audiovisuelt 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR FIRMAFORDEL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til FIRMAFORDEL (730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, abonnementtjenester, abonnementtjenester med rabattordninger, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PREVACAN (730) Innehaver: Ximed Group plc, 147 Second Street, Harwell International Business Centre, Didcot, Oxfordshire OX11 0TL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Dietetiske stoffer eller næringsmidler for medisinsk bruk; medisinpreparerte og medisinske næringsmidler og drikker; additiver og tilsetninger for alle forannevnte varer samt preparater for ferdiggjøring av forannevnte varer; alle forannevnte varer er basert på soya og linfyto-østrogener for forbedring av tilstander som er responsive for fyto-østrogen supplementering og kontroll av peri-klimateriske symptomer; alle forannevnte produkter kun til bruk for mennesker. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparater og næringsmidler laget av soya; ferdiglagede næringsmidler, måltider og snackmåltider hovedsakelig basert på ovennevnte produkter; albumin til næringsformål og soyabønneprodukter; supper; proteinpreparater, karbohydrate preparater; drikker og preparater for å fremstille drikker. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, salatdressinger; krydderier; is; ferdiglagede næringsmidler, måltider og snackmåltider hovedsakelig basert på ovennevnte produkter; drikker og preparater for å fremstille drikker; preparater og næringsmidler laget av korn, brød, mel og/eller soya; brødstenger, kjeks, kavring; proteinpreparater, karbohydrate preparater. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR VIDEREKOBLING TELENOR MEST RINGTE (730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; abonnementstjenester; telefontjenester; globale nettverkstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR HVEM RINGER? (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HVEM RINGER (730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; abonnementstjenester; telefontjenester; globale nettverkstjenester. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MEST RINGTE (730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; abonnementstjenester; telefontjenester; globale nettverkstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR PERSONSVAR (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PERSONSVAR (730) Innehaver: Telenor ASA, Postboks 6701 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; abonnementstjenester; telefontjenester; globale nettverkstjenester. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAKOB (730) Innehaver: Den Lille Nøttefabrikken AS, Postboks 109 Hauketo, 1206 Oslo, NO KL. 29: Nøtter; snacks; tørkede frukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Vest-Bud AS, Postboks 2969, 5825 Bergen, NO KL. 39: Budtjenester i form av henting og levering av pakker, post og lignende med varebiler for firmaer, bedrifter og private; det forannevnte også ved faste oppdrag. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ponte Management ANS, Observatoriegaten 14, 0254 Oslo, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av organisasjoner; analyse av markeder, forbrukeradferd og organisasjonsadferd i Norge og verden forøvrig; rådgivning innen økonomiske, organisatoriske kunnskaps/kompetansemessige og tekniske aspekter for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; implementering av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps-/kompetansemessige og tekniske løsninger for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; drifting av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps-/ kompetansemessige og tekniske konsepter, metodebeskrivelser og løsninger for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; salg av egenutviklede programvarekonsepter, - metodebeskrivelser og -løsninger (programvare/ mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; videresalg av andre virksomheters/ organisasjoners programvarekonsepter, - metodebeskrivelser og -løsninger (programvare/ mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger. KL. 42: EDB-programmering, utvikling av programvare; utvikling av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps/kompetansemessige og tekniske programvarekonsepter, -metodebeskrivelser og -løsninger (programvare/mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; implementering av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps-/kompetansemessige og tekniske programvareløsninger (programvare/mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; drifting av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps-/ kompetansemessige og tekniske programvarekonsepter, -metodebeskrivelser og -løsninger (programvare/ mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; kompetanseutvikling innenfor 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 organisatoriske, forretningsmessige og tekniske programvarekonsepter, metodebeskrivelser, -løsninger og -kunnskap generelt (programvare/mykvare/software) for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; prosjektledelse for analyse, planlegging og implementering innen økonomiske, organisatoriske, kunnskaps-/kompetansemessige og tekniske områder for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SERENITY (730) Innehaver: Stordal Møbler AS, Postboks 55, 6250 Stordal, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket for kl. 16, 41 og 42 (730) Innehaver: Pensumtjeneste AS, Postboks 808 Sentrum, 0104 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Bøker og trykksaker. KL. 36: Meglervirksomhet. KL. 41: Utgivelse av bøker og tekster, andre enn reklametekster. KL. 42: Juridiske tjenester; administrering av opphavsrettigheter til bøker og åndsverk; forvaltning av forfatterrettigheter; rådgivning for immateriell eiendomsrett. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMSARA (730) Innehaver: Pharmacia Corp, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser for behandling av inflammasjoner, smerter, kardiovaskulære sykdommer og tilstander og for behandling og forebygging av kreft. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Aksent Kommunikasjon AS, Trondhjemsveien 139A, 0570 Oslo, NO KL. 9: Datamaskiner; programvare. KL. 35: Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri- eller handelsbedrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Aksent Kommunikasjon AS, Trondhjemsveien 139A, 0570 Oslo, NO KL. 9: Datamaskiner; programvare. KL. 35: Bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri- eller handelsbedrift. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Norske Guidetjenester AS v/ Lisbeth Eliassen, Postboks 1921 Nordnes, 5817 Bergen, NO KL. 39: Formidling av guidetjenester. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DS MAX (730) Innehaver: Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; dataprogrammer innregistrert på databærere til bruk i karakterbaserte -, dataassistert design-, animasjon-, grafikk- og modelleringsapplikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAFILL (730) Innehaver: Grafill Norske grafiske designere og illustratører, Kongensgt. 7, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Konsulentfirma TST v/tommy Tolfsen, Hånesveien 61, 4635 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll og revisjon av regnskap; rådgivningstjeneste for forretningsledelse. KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom og bestyrelse av fast eiendom. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, aviser, bøker, fotografier, bilder, grafisk trykk, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), undervisningsmateriell (unntatt apparater), litografier, malerier (innrammet eller ikke), tegninger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker, utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster; organisering av utstillinger for kulturelle - og utdannelsesformål. KL. 42: Forvaltning av opphavsrettigheter, rådgivning for immateriell eiendomsrett, tegning (industridesign), industriell formgivning, grafisk formgivning, rådgivning for immateriell eiendomsrett, lisensiering av immateriell eiendomsrett, utleie av software, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av værelser. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1312 Slependen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (591) Merket er i farger (730) Innehaver: MMC Norge AS, Postboks 6843 Rodeløkka, 0504 Oslo, NO KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler, mopeder, motorsykler; deler og tilbehør til forannevnte. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIHALE (730) Innehaver: Aventis Behring LLC, 1020 First Avenue, King of Prussia, PA , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater brukt til å behandle mangel av alfa 1-proteinaseinhibitorer. US, , 76/

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: krydderier; is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafévirksomhet. ZEMIRA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Aventis Behring LLC, 1020 First Avenue, King of Prussia, PA , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 5: Farmasøytiske preparater brukt til å behandle mangel av alfa 1-proteinaseinhibitorer. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Baker Martin Nordby AS, Søren Bulls vei 27, 1051 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Baker Martin Nordby AS, Søren Bulls vei 27, 1051 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafévirksomhet. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AAC FACT (730) Innehaver: Alliance Atlantis Communications, 121 Bloor Street East, Suite 1500 Toronto, ON, M4W 3M5, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. CA, , 1,063,064 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Alliance Atlantis Communications Inc, 121 Bloor Street East, Suite 1500, Toronto, ON M4W 3M5, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. CA, , 1,073,114 (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARNICEUTICALS (730) Innehaver: Sigma-Tau Healthscience SpA, Via Treviso, 4, I Pomezia, IT (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter; ernæringsmidler, slik som næringsmiddelbaserte (ernæring) stoffer som har en farmasøytisk effekt; kosttillegg; næringsmiddeltillegg. EM, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Konami Corp, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr; dataspillprogrammer; videospillkassetter; videospill CD-ROM plater; videospill utstyrsenheter; dataspill CD-ROM plater; videospillprogrammer; videospillprogrammer for bruk med fjernsynsapparater; videospillmaskiner for bruk med fjernsynsapparater. KL. 16: Spillkort; byttekort; kalendere; plakater; spillinstruksjonsmanualer; dataspillinstruksjonsmanualer; spillinstruksjonsark; poengark; bøker i form av strategihåndbøker; skrivesaker og papirvarer. KL. 28: Dataspill; deler for spill; utstyr for spilling av spill; rollefigurer; kortspill; selvstendige videospill; håndholdte elektroniske spill. US, , 76/ US, , 76/ US, , 76/ (730) Innehaver: Telenor Nett AS, Postboks 6701 St. Olavsplass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor, Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, programvare og maskinvare; operative programmer; magnetiske og optiske databærere; modemer, nettverksutstyr for bruk i data- og telekommunikasjonsnettverk, rutere, ruterservere; datamaskiner og databehandlingsutstyr. KL. 36: Betalingstjenester via telefon og datanettverk. KL. 38: Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; globale nettverkstjenester; elektronisk kommunikasjon; elektronisk sending, mottagelse og overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data via telefon, mobiltelefon og datanettverk; stemmeavgivning via telefon og datanettverk; telefontjenester; rutingtjenester; informasjon, rådgivning og kundeveiledning i forbindelse med tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet og annen elektronisk kommunikasjon; internettjenester tilgjengelig over alle typer nett; elektroniske abonnementstjenester, bestilling eller endring av abonnementsforhold via telefon eller datanettverk; datamaskin brukerprogrammer; utvikling, drift, overvåking, feilretting og ajourføring av kundetilpassede telefon- og dataløsninger; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og data. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet relatert til utstyr for data- og telekommunikasjonsnettverk; opplæringsvirksomhet relatert til data- og telekommunikasjonsnettverk; kundeveiledning innen tele- og datakommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon over globale datanett og over telenett; konsulenttjenester og faglige konsultasjoner innen teleog datavirksomhetsområdet; utleie av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FEELING GOOD (730) Innehaver: BMG Berlin Musik GmbH, Wittelsbacher Str. 18, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Telenor Nett AS, Postboks 6701 St. Olavsplass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor, Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, programvare og maskinvare; operative programmer; magnetiske og optiske databærere; modemer, nettverksutstyr for bruk i data- og telekommunikasjonsnettverk, rutere, ruterservere; datamaskiner og databehandlingsutstyr. KL. 36: Betalingstjenester via telefon og datanettverk. KL. 38: Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; globale nettverkstjenester; elektronisk kommunikasjon; elektronisk sending, mottagelse og overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data via telefon, mobiltelefon og datanettverk; stemmeavgivning via telefon og datanettverk; telefontjenester; rutingtjenester; informasjon, rådgivning og kundeveiledning i forbindelse med tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet og annen elektronisk kommunikasjon; internettjenester tilgjengelig over alle typer nett; elektroniske abonnementstjenester, bestilling eller endring av abonnementsforhold via telefon eller datanettverk; datamaskin brukerprogrammer; utvikling, drift, overvåking, feilretting og ajourføring av kundetilpassede telefon- og dataløsninger; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og data. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet relatert til utstyr for data- og telekommunikasjonsnettverk; opplæringsvirksomhet relatert til data- og telekommunikasjonsnettverk; kundeveiledning innen tele- og datakommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering; tilveiebringe tilgang til informasjon over globale datanett og over telenett; konsulenttjenester og faglige konsultasjoner innen teleog datavirksomhetsområdet; utleie av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer. KL. 9: Lydbærende media, bildebærende media og databærende media. KL. 41: Underholdningsvirksomhet og organisering av konserter; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RIMI (730) Innehaver: Hakon Gruppen AS, Sinsenveien 45, 0585 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEXTEL TRINITY OAKS (730) Innehaver: Textel Europe AS, Stranden 1B, 0250 Oslo, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sutter Home Winery, Inc, P.O. Box 248, St. Helena, CA 94574, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Vin. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KAMARY (730) Innehaver: BMG Ariola München GmbH, Neumarkter Str. 28, D München, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Mobbers AS, Stranden 1b, 0250 Oslo, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 9: Lydbærere, billedbærere og databærere. KL. 16: Trykksaker. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering av konserter. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTEL POCKET CONCERT SOUND BLASTER AUDIGY (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Digitale lydavspillingsenheter og -lydavspillingsprogrammer; MP3-spillere. DE, , /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CREATIVE AUDIGY (730) Innehaver: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinvare, programvare og forbindelsesanordninger for maskinvare relatert til fremkalling, reproduksjon og forsterkning av lyd for bruk med personlige datamaskiner for multimediaprogram, eller som en frittstående anordning, og også relatert til globalt nett og nettverksforbindelser; perifere datamaskinenheter, elektronisk anordning for bruk ved fremkalling, reproduksjon og/eller bearbeiding av lyd. (730) Innehaver: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinvare, programvare og forbindelsesanordninger for maskinvare relatert til fremkalling, reproduksjon og forsterkning av lyd for bruk med personlige datamaskiner for multimediaprogram, eller som en frittstående anordning, og også relatert til globalt nett og nettverksforbindelser; perifere datamaskinenheter, elektronisk anordning for bruk ved fremkalling, reproduksjon og/eller bearbeiding av lyd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZELAPAR (730) Innehaver: Elan Pharma International Ltd, WIL House, Shannon Business Park, Shannon, County Clare, IE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACLIMA (730) Innehaver: Troll Teko Holding AS, Drammen, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAM`SELLE (730) Innehaver: Ingkle AS, Storgt. 61, 2609 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Frisørsalonger. (730) Innehaver: Bacchus AS, Postboks 140, 6781 Stryn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Bevertning; restauranter, pub og diskotek. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INCH (730) Innehaver: Kirstin Solveig Arnesen, Lyngveien 30B, 1182 Oslo, NO KL. 3: Hårpleieprodukter, hudpleieprodukter, parfymevarer. KL. 42: Frisørvirksomhet, barbersalong, kaffebar. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 40 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sig. Halvorsen AS, Postboks 1011, 4391 Sandnes, NO (730) Innehaver: Saturn Corp, 1400 Stephenson Highway, City of Troy, MI 48007, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet og deler derfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; baderomsutstyr; badekar; badstuinstallasjoner; varmtvannsbereder; bideer; kraner; rør; boblebadekar; dusjinstallasjoner; klosetter; reguleringssikkerhetsanordninger for vannapparater; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet og -rådgivning; finansiell virksomhet; avbetalingsfinansiering, -kreditt og -lån; finansieringsvurdering. KL. 37: Byggevirksomhet og -ledelse; reparasjons- og rehabiliteringsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder vedrørende elektriske apparater og oppvarmingsutstyr; rørleggervirksomhet; bygningsinformasjon. KL. 42: Byggingsplanlegging og -rådgivning; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; faglige konsultasjoner; interiørkonsulentvirksomhet og -arkitekter; kvalitetskontroll; teknisk konsulentvirksomhet. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Espnes Reiser AS, Postboks 57, 9365 Bardu, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, reklamemateriell. KL. 39: Reisevirksomhet; organisering av reiser. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer