1-99. Leiar: Stø kurs 2. Nytt fra LAU 3. LAGs arbeidsplan Ein felles bodskap 4. Ny investeringsavtale 5. Consulta Nacional in Mexico 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-99. Leiar: Stø kurs 2. Nytt fra LAU 3. LAGs arbeidsplan 1999 3. Ein felles bodskap 4. Ny investeringsavtale 5. Consulta Nacional in Mexico 8"

Transkript

1 1-99 MAI-MOTSTAND LAG er en av over 20 norske miljø-, bistands-, solidaritets- og, fagorganisasjoner som har tilsluttet seg Nettverk for MAI-motstand i Norge. I nettverkets plattformen heter det at «MAI vil gi rettigheter til dem som vil investere, og tar vekk rettigheter fra regjeringer og lokale folkevalgte organ. (...) MAI-avtalen vil gi mer makt til selskaper i Nord, på bekostning av folk og nasjoner i Sør.» Plattformen slår fast at Nettverk for MAI-motstand har stikk motsatt utgangspunkt: Det er ikke flernasjonale selskaper som trenger beskyttelse, men ethvert «land skal kunne velge de virkemidlene som trengs for å sikre levedyktige lokalsamfunn og en allsidig og forsvarlig ressursutnyttelse. De land som ønsker det, må kunne ha styringsmuligheter og kunne fastlegge omfanget og betingelsene for utenlandske oppkjøp av bedrifter, naturressurser og eiendom». Nettverket vil fortsatt jobbe mot en liberal investeringsavtale, selv om den ikke vil bli gitt navnet MAI. side 5 Leiar: Stø kurs 2 Nytt fra LAU 3 LAGs arbeidsplan Ein felles bodskap 4 Ny investeringsavtale 5 Consulta Nacional in Mexico 8 Tortura a Presos Políticos en Chile 8 Aksjon 12

2 2 Leiar: Stø kurs! Av Halldor Hustadnes, leiar i Latin- Amerikagruppene i Norge Med fare for skuldingar om å trekkje ting for langt: Det siste halvårets innsats viser at LAG er inne på ein god og stø kurs. For eksempel har vi gjort ein god jobb i Pinochet-saka, noko som mellom anna har gitt folk i Norge meir kunnskap om situasjonen i Chile både under diktaturet og i dag. (Dessutan har det gitt oss ein ny VG-»kjendis», Stavanger-mannen Francisco Castro!) Flaumen i Nicaragua følgde vi opp på ein måte som kjennest naturleg, med det personlege forholdet mange av oss har til dette landet. Dei innsamla ca (!) kronene, og arbeidsinnsatsen til Nicaragua-brigaden, har heilt sikkert dempa lidingane til mange av våre vener i Matagalpa-området. Colombia-gruppa har lukkast bra med å få fokus på fredsprosessen i Colombia, medan friskusane i Chiapas-gruppa no i midten av februar er i ferd med å gå nye og spennande vegar. Deira samarbeid med zapatistrørsla EZLN i Mexico, det anerkjente Black Box Theatre i Oslo, og Studentfestivalen i Trondheim - samtidig - er eit inspirerande eksempel på kva slags alliansar vi kan byggje, og på utradisjonell, kreativ tenking. Men vi må ikkje kvile på laurbæra. Etter ein fersk ringerunde til lokal-laga, kan eg slå fast at vi held stø kurs også i det store «Samrådet» vi har sett i gang i LAG denne vinteren (for meir utførleg informasjon, les brevet til lokal- LAGa som står gjengitt ein annan stad i LAG-Kontakt). Opplegget ser ut til å samle ikkje berre velvilje, men til dels regelrett entusiasme. Slik tolkar i alle fall eg haldninga i dei fleste lokal-laga eg har ringt til den siste månaden. Etter ein både lang og inspirerande samtale med Janne i LAG-Tromsø, tydar mykje på at det ikkje vil mangle idear på bordet i Ishavsbyen. Likeså andre stader i landet. Og når ein toneangivande LAGar som Ivar Rød signaliserer ei sterk og klar positiv haldning, og sjølv tek hovudansvaret for å gjennomføre samrådet i Bergen, får eg endå meir håp om at vi alle saman skal greie å gå i LAG om noko, og få resultat så det monnar. Jobb nummer ein er å få kampen mot nyliberalismen på agendaen i 1999, året då vi har meir drahjelp frå både fagrørsle og andre progressive krefter enn på lenge. Jobb nummer to er å få feira 20- årsjubileet for revolusjonen i Nicaragua på ein måte vi kan vere bekjent av, og synleggjere for opinionen kva denne revolusjonen betyr og har betydd. (Intelligente lesarar meiner kanskje at dei to jobbane ikkje nødvendigvis må sjåast kvar for seg.) Før vi avsluttar første etappe med å «banke» fast eit opplegg på landsstyremøtet i Bergen mars, trur eg vi bør samle trådane litegrann, slik at ikkje oppgåva skal bli altfor omfattande for utsendingane som skal ta avgjerdene. Derfor vil eg be alle lokal-laga om å sende inn ei liste med sine forslag straks dei har kome fram til noko. Så skal vi i LAU ta ansvaret for å få sirkulert forslaga rundt til dei andre lokal-laga før landsstyremøtet. Det er ein fordel for alle at forslaga frå dei andre lokal-laga ikkje kjem som «landsstyremøtet på kjerringa», når vi skal bli einige om noko. Så håpar eg at lokal-laga og delegatane kan vere opne for at andre sine forslag nokre gonger kan vere vel så gode som deira eigne, og vice versa. Eg reknar med dykk. Stø kurs! LAG-KONTAKT utgis av Latin- Amerikagruppene i Norge. Bladet trykkes i Solidaritetshuset, Oslo. Ansvarlig redaktør : Tor Einar Loftesnes. Redaksjonssekretær : Francisco Castro. Layout: Omar Olsen Innlegg til LAG-KONTAKT sendes: LAG-KONTAKT postboks 1505 Kjelvene, 4093 Stavanger Tlf : (norsk), (spansk) adresser : Frist for innlegg til LAG-KONTAKT Nr er : 15.mai Red. for nr. 1/-1999 avsluttet kl. 21:00

3 Nytt fra LAU 15. februar Line Hegna for LAU Vi er godt igang med et nytt LAG år. På den økonomiske fronten ser det ut til å bli et svært godt år for oss. Fra NORAD har vi fått bevilget kroner for Dette er en økning på fra i fjor. Økningen begrunnes hovedsakelig med LAGs internettsatsning. I disse dager setter vi oss ned med lokallagenes innsendte søknader og regner med å gi dere svar så fort som mulig. Når det gjelder informasjonsmidler fra UD, som mange av dere har søkt på, venter vi fortsatt på svar. Så smør dere med tålmodighet. LAGs innsamlingsaksjon til ofrene for Mitch i Nicaragua er nå avsluttet. Utrolig innsats over hele landet resulterte i nærmere kroner til gjenoppbyggingen! Halldor sendte i januar ut et brev til lokallagene om invitasjon til SAMRÅD samt oppfordring til å tenke rundt markeringen av 20- årsjubileet for den sandinistiske revolusjonen. Her har vi en glimrende mulighet til å få satt våre saker på dagsordenen. Revolusjonsdagen 19.juli faller sammen med agurktid i norsk media. La oss invadere avissider, fjernsynsskjermer og radiofrekvenser over hele landet! Tenk høyt og mye og send med gode idèer til landsstyremøtet i mars. Ellers kan det meldes at LAGs informasjonssekretær Nils Herman nå deltar på møter i WTOgruppa til organisasjonen FORUT. Vi håper samarbeid med likesinnede kan føre med seg noe konstruktivt i LAGs eget arbeid med våre prioriterte saker. Nils Herman deltok også på en idédugnad om menneskerettigheter i regi av NORAD i januar. Der holdt han et innlegg på vegne av LAG hvor han bl.a. la vekt på betydningen av også økonomiske og sosiale menneskerettigheter, sett i lys av nyliberalismen. Redaksjonen til «Årbok 2000» er i full gang og tema for neste utgave blir MAKT. Videre vil LAU lufte en idé om en BRIGADEBOK. I forbindelse med jubiléet neste år kunne det kanskje være en idé å lansere boken om LAGs kanskje mest vellykkede aktivitet; de ulike brigadene. Så til slutt en liten forandring i LAU ; Camilla Gjellebeck, tidligere vara, er ny lokallagskontakt og studieansvarlig i LAU. Savner du informasjon om LAGs arbeid, ta kontakt med lokallaget ditt. Solidarisk hilsen, LAU! LAGs arbeidsplan for På landsmøtet til Latin- Amerikagruppene i Norge (LAG) i september 1998 ble følgende arbeidsplan for 1999 vedtatt: l Politiske prioriteringer 1. Kampen mot nyliberalismen. LAG støtter arbeidet for å finne alternativer til nyliberalismen, lokal kamp mot nedbygging av fellesgoder og en rettferdig økonomisk fordeling nasjonalt og internasjonalt Støtte arbeidet for opphevelse av den økonomiske blokaden av Cuba. - Støtte fredsprosessen i Colombia, gjennom de politiske og sosiale organisasjoner som har reelle muligheter til å påvirke de strukturelle problemene i Colombia. - Støtte de politiske krefter som har reelle muligheter til å forandre/ påvirke de sosiale, økonomiske og politiske forhold i Mellom-Amerika og Brasil. Særlig FMLN, FDNG/ URNG, EZLN, FZLN, PT og MST. - Støtte arbeidet mot impunidad (straffefrihet) for torturister og mordere i Chile, og for menneskerettigheter og frihet for politiske fanger i Chile. 3. Diverse. Spontan respons på aktuelle hendelser i Latin- Amerika. l Organisatoriske prioriteringer 1. Arrangere/ lage vervekampanje hvert semester 2. Videreutvikle pressegruppe 3. Oppdatere materiale for studiesirkler og gjennomføre disse 3

4 4 LAG bør ha ein felles bodskap Brev til lokal-laga og LAG-medlemar frå Halldor Hustadnes, leiar i LAG Dette er eit spesielt år av i alle fall to grunnar: Det er 20-årsjubileum for revolusjonen i Nicaragua, og det er vår siste sjanse til å setje vårt preg på dette årtusenet. Eg skriv dette brevet fordi vi i LAU (landsarbeidsutvalget) gjerne vil ha flest mogleg medlemmer med på noko heilt nytt i LAG-samanheng, sjølv om vi ikkje kan ta æra for å lansere ordet: SAM- RÅD. Uansett kva assosiasjonar ordet måtte vekkje, synest vi ideen om å tenkje saman og til slutt kome fram til noko vi er einige om, er god. På dagsorden for dette samrådet vil vi setje to ting: Jobb nr. 1: Korleis kan vi få temaet «kampen mot nyliberalismen», LAGs førsteprioritet etter vedtak på sist landsmøte, på dagsorden? Jobb nr. 2: Korleis skal vi markere 20-årsjubileet for revolusjonen i Nicaragua, og samtidig skape PR for LAG og våre saker, i heile landet? Bakgrunn for jobb nr. 1: LAG har kampen mot marknadsliberalismen øvst på vår arbeidsplan, som vart vedteken på landsmøtet. Dette er eit vedtak som forpliktar. Dersom vi grip sjansen, kan vi nettopp i år få mykje gratis drahjelp, fordi: * Kommuneforbundets leiar Jan Davidsen har stilt seg i spissen for eit nettverk mot privatisering, der ei lang liste med leiarar innan norsk fagrørsle og organisasjonsliv er med. Nettverket vart presentert i Dagbladet i haust (kjem tilbake med meir info om dette seinare). Frå før har vi svært gode forbindelsar med fagrørsla, spesielt Norsk Kjemisk som har støtta oss med femsifra summar dei siste åra. Denne fantastiske godviljen og støtten bør vi bli flinkare til å utnytte. Vi har også gode kanalar sentralt inn i Fellesforbundet. * Nyliberalismen og globaliseringa blir for tida heftig debattert i media, og blir no aktualisert gjennom Asia- og Russland-krise som står på vippen til å forplante seg til Latin-Amerika. Temaet «Vil Brasil falle?» kan f. eks. godt kome til å bli verande på agendaen i media i månadsvis. * Nettverket mot MAI (du veit ikkje kva det er du heller, nei?) er stifta, og vi er med. Med vår kunnskap om Latin-Amerika, mellom anna vår spisskompetanse på Brasil, Chiapas, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Guatemala og Colombia, bør vi vere i stand til å gi denne viktige debatten eit meir internasjonalt og solidarisk perspektiv. Som de ser av vedlagte artiklar frå LO-Aktuelt, er også fagrørsla oppteken av nettopp eit slikt perspektiv. Denne samanfallande interessa bør det vere mogleg å utnytte til felles beste. Bakgrunn for jobb nr. 2: Det er 19. juli 20 år sidan revolusjonsdagen i Nicaragua. Denne revolusjonen har betydd mykje for oss i LAG, og var saman med konflikten i El Salvador avgjerande for at LAG Norge vart danna i 1980 (etter det undersøkingane til no har klarlagt). LAG Oslo vart for øvrig danna i 1978, med Dan Børge Akerø, Vegard Bye og Per Erik Borge i leiinga! Jubileet må markerast, noko anna ville vere å svikte både vår historie og og våre vener i Nicaragua. Dette bør vi greie å få fram i media. Organisering: Vi i LAU ber difor lokal- LAGa om å samle flest mogleg medlemmer til diskusjon om kva vi bør gjere med jobb nummer ein og to, innan utløpet av februar. Det kan for eksempel skje i form av eitt eller fleire møte, helgesamling, eller i samband med andre arrangement som de har. Det er kort sagt opp til kvart lokal-lag. Poenget er at de må bli einige om nokre forslag som dykkar delegat(ar) til landsstyremøtet i mars (det blir jobba med å fastsetje nøyaktig stad og dato) kan ha med i kofferten. Det er meininga å setje av tid i samband med landsstyremøtet til å finne fram til dei beste ideane, og bli einige om når og korleis vi vil gjennomføre planane. Vi i LAU ser det nemleg som ein fordel om vi kan kome fram til felles aksjonsformer, og helst nokolunde felles tidspunkt for aksjonar, slik at LAG, vårt standpunkt til nyliberalismen, og revolusjonen i Nicaragua kan bli synleg (om ikkje «på alles lepper») rundt om i landet samtidig. Synergieffekt heiter det på fint. LAUs tankar om korleis vi kan gjere Jobb nr. 1 og 2: * LAG bør ha ein felles bodskap, eksemplifisert gjennom eitt eller fleire land (her kan for eksempel lokal- LAGa bruke det/dei landa dei er spesielt opptekne av). Bodskapen bør vere konkret og enkel nok til at han kan nå fram til folk flest. * Bodskapen bør vere «vid» nok til å kunne inngå i samarbeidsopplegg med andre organisasjonar, spesielt fagrørsla, og spennande/aktuell/ nytenkande nok til å interessere media. * Om mogleg samtidig gjennomføring i alle byar/lokalsamfunn, slik at vi får synergieffektar og vi gir inntrykk av slagkraft. * Vi kan gjerne vere meir «spektakulære» enn vi har vore dei siste åra, slik at folk/media legg merke til oss. * Det vi gjer bør vekkje mest mogleg debatt. * Ikkje ver redd for å trekkje inn andre organisasjonar og enkeltpersonar. Det er sunt, nyttig og forfriskande å byggje alliansar! Nokre eksempel på idear: Debattmøte med f.eks. økonomiprofessor frå universitet, fagforeiningsleiar, person frå Latin-Amerika. Fakkeltog (ikkje så veldig originalt, kanskje) Teaterframsyning/ gateteater/dokketeater Dessutan skadar det sjølvsagt ikkje at vi har det moro og sosialt! (Det er vel tvert i mot nærmast ei forutsetjing!) Eg håpar verkeleg at de vil vere med på å få eit slikt opplegg til å fungere! Venceremos!

5 I de flernasjonale selskapers tjeneste av Øystein L. Pedersen, informasjonsansvarlig i LAG Innenfor EU, OECD og Verdensbanken arbeides det for å få gjennom en verdensomfattende, liberal investeringsavtale - til fordel for de flernasjonale selskapene. Taperne er de fattige og undertrykte i Latin-Amerika og i andre land som har en underordnet stilling i verdensøkonomien. Mektige krefter ønsker å skape verdensomfattende, felles kjøreregler for investeringer over landegrensene. Selv om forhandlingene rundt den omstridte multilaterale investeringsavtalen MAI er lagt død, er det liten tvil om at lignende forslag vil dukke opp i månedene som kommer under andre navn. Lekkasjer fra EUkommisjonen viser at EU er på offensiven for å få en omfattende investeringsavtale med i WTO. En liberal investeringsavtale - hvor de kontroversielle punktene fra MAI ikke er tatt ut - som vil gi større rettigheter til flernasjonale selskaper og som vil frata fattige land kontrollen over utenlandske investeringer og dermed lokal utvikling. Bare et par uker etter at MAI-forhandlingene offisielt var avsluttet i fjor hadde EUkommisjonen klare sine anbefalinger om at nye forhandlinger om investeringer bør startes i WTO. Dette har kommet fram av et internt dokument fra kommisjonen. MAI ble betegnet som den mest vidtgående, revolusjonerende og dramatiske forslaget om endringer av internasjonal økonomi som noen gang er nedfelt i en avtaletekst. Meningen var at flernasjonale selskaper skulle få bedrede vilkår, ved at de enkelte statene ikke skulle kunne nekte dem samme tilgang til ressurser som lokale bedrifter, urbefolkningsgrupper og andre som er avhengig av ressursene i nærområder. Manglende lovverk Det ble hevdet at MAIavtalen skulle hindre at land kunne senke sine arbeids- og miljøstandarer. Her ble det spesielt tenkt på utviklingsland. Men faktum er at det nesten ikke er noen u-land som har et arbeids- eller miljøregelverk av betydning eller som blir praktisert på en god måte. De som bidrar til å senke standardene er ofte de utenlandske investorene, som Statoil i Nigeria og Venezuela. Men når mange land ikke har noen standarder kan de ikke bli dårligere. Og med de utenlandske selskapenes nærvær kan det bli vanskelig for mange land å utvikle et lovverk som ikke blir beskyldt for indirekte å begrense utenlandske investorers muligheter til inntjening. En liberal investeringsavtale kan på samme måte også være med på å hindre jordfordeling og bedring av menneskrettighetssituasjonen i Latin-Amerika. Dermed kan en MAI-avtale - i beste fall - bidra til å forsegle eksisterende lovverk og hindre utvikling av skjerpede miljøog arbeidsbestemmelser og fordeling av ressurser. Protester fra u-land Det er en tendens til å argumentere for at åpnere grenser for investeringer og felles kjøreregler vil øke interessen for å investere i u-land. Men til tross for at land som India, Kina, Chile og tidligere Brasil har hatt strenge vilkår på investeringer, har utenlandske selskaper stått i kø for å investere i disse landene. Mye tyder derfor på at det interne grunnlaget for investeringer er av langt større betydning. En velfungerende infrastruktur og stabile politiske og økonomiske forhold er noen av mange faktorene som er av avgjørende betydning. I dag er det særlig land i Den tredje verden som har bruk for å skjerme deler av eget næringsliv mot effektive og mektige selskaper fra utlandet. Det er slik skjerming som blir betegnet som diskriminering i MAI-avtalen. Dette er hovedgrunnen til at forslaget har utløst en storm av protester fra mange hold i Den tredje verden. U-land og solidaritetsbevegelser protesterer fordi MAI først og fremst er et redskap for å 5

6 6 bedre vilkårene for investeringer i Den tredje verden. OECD-landene er allerede bundet til hverandre gjennom regionale avtaler - EU, EØS og NAFTA - som sikrer mye av det MAI skulle gjennomføre. I tillegg er det en fare for at mange u- land kan føle seg presset til å underskrive en liberal investeringsavtale, for ikke å miste verdifulle investeringer: Hvis dere vil h a investeringer, må dere godta spillereglene - spilleregler som i stor grad er tilpasset investorenes interesser og ikke u- landenes behov og ønsker. Beskyttet økonomi Etter at de r i k e landene h a r beskyttet s i n e økonomier i oppbyggingsfasen, ønsker de nå frihet til å investere i de landene som gikk glipp av den økonomiske utviklingen. Oppbyggingen av norsk industri har i stor grad blitt hjulpet fram av at staten har favorisert nasjonale selskap. Staten bygget opp Statoil og støttet opp om næringspolitikk ut fra nasjonale og distriktsmessige behov. Norge har også konsesjonslover som sier at selskaper må se etter muligheter for å selge bedriften før den blir lagt ned eller at produksjonsmidlene blir flyttet. Også de andre landene i OECD har hatt restriksjoner på hva slags investeringer de har mottatt fra andre land - når de har bygget opp sin industri. Forslaget til en MAI-avtale inneholdt en lang liste over industripolitiske virkemidler som statene ikke skal tillates å bruke. Blant annet skal man ikke kunne sette krav om at det utenlandske selskapet skal benytte seg av lokale produsenter. Krav om teknologioverføringer eller inngåelse av ledelsessamarbeid (joint venture) hadde heller ikke blitt tillatt i et MAI-system. Dette er imidlertid virkemidler som brukes for å sørge for at utenlandske investeringer får lokale ringvirkninger. Markedssvikt De fleste økonomiske eksperter - også flertallet av dem som sogner til liberalistiske teorier - innser at småskalaproduksjon er en nødvendighet for en utvikling av en sunn økonomi og et velfungerende marked. En for stor dominans av én aktør vil ødelegge selve markedsmekanismene. Denne markedssvikten - ved at de store har en tendens til å utkonkurrere de små - fører til at de små bedriftene må støttes for å overleve i konkurransen med de store, da målet for de store bedriftene ofte er monopolisering av markeder. Hvis u-landene skal ha en sjanse til å bedre sin økonomiske stilling,bør de gis mulighet til å velge mellom et bredt s p e k t e r avnæringspolitiske strategier. I så henseende bør det være åpning for åbeskytte og - eventuelt - forskjellsbehandle nasjonale bedrifter. Alternativet kan være at de flernasjonale selskapene dominerer det nasjonale markedet og trekker ressursene ut av landet. Dette er allerede tilfellet i mange afrikanske land. Juridisk bindene Det var meningen at MAI skulle være juridisk bindene og ha en tvisteløsningsmekanisme - tilsvarende den nordamerikanske investeringsavtalen NAFTA. Innenfor NAFTA kan selskaper

7 som investerer i andre land reise sak mot vertslandet, hvis de mener at de er urettferdig behandlet på grunnlag av offentlige ordninger som verner miljø, helse og rettigheter i arbeidslivet. Stater med demokratisk vedtatte reguleringer som beskytter utsatte grupper, kunne i følge forslaget til MAI-avtale rammes av søksmål fra utenlandske selskaper og av økonomiske sanksjoner. I MAI har nemlig ekspropriering fått et nytt og utvidet innhold, ved at det er innført begrepet ekspropriasjonslignende rådighetsinnskrenkninger. Her refereres det til så og si alle tiltak som senker verdien til utenlandskeinvesteringer. I følge denne klausulen kan utenlandske investorere søke om erstatning for tapt inntjening på grunn av diskriminerende lover. Store erstatningskrav I forslaget til MAI-avtale var det skrevet at de går imot «ekspropriasjon eller tiltak som vil ha samme effekt». Det skulle dermed være myndigheters oppgave å sikre framtidige fortjenestemuligheter. Det betyr at myndighetene forplikter seg til å arbeide for å opprettholde fortjenestemuligheter, ro og orden og å motarbeide boikotter, aksjonerog streiker mot spesielle produkter eller firmaer. Erstatningen skulle dermed også kunne inkludere tap av framtidige inntekter og renommé, på grunn protester mot virksomheten fra frivillige organisasjoner eller forbud fra myndigheter. Faren med å la utenlandske selskap anlegge sak mot lands lover som fører til ekspropriering av verdier, er tydelig demonstrert i to saker innenfor NAFTA (Canada, Mexico og USA). Det USAbaserte kjemikonsernet Ethyl Corporation gikk til sak mot Canada, hvor selskapet krevde 251 millioner dollar i erstatning for forbudet mot å bruke et kreftframkallende tilsetningstoff i bensin (MMT) - som selskapet har monopol på. Ethyl mente at Canada diskriminerte dem i forhold til andre kjemikonsern som ikke har fått forbud på sine produkter. Saken ble brakt inn for NAFTAs domsutvalg som arbeider uten offentlig innsyn. Resultatet var at den canadiske regjeringen inngikk forlik, trakk forbudet og betalte Ethyl en erstatning på 13 millioner dollar! Hemmelige forhandlinger Under Uruguay-runden i Verdens handelsorganisasjon (WTO) kom medlemslandene frem til den såkalte TRIMs. Denne avtalen sier at landene ikke kan diskriminere innenlandske bedrifter framfor utenlandske. Da landene i OECD (verdens 29 rikeste land) foreslo videre forhandlinger på ministermøtet i WTO i 1996 protesterte G77-landene (sammenslutning av 130 u-land). Dermed ble forhandlingene overført til OECD og fikk navnet MAI. Det er mange som har vært kritiske til hvordan forhandlingene rundt MAI har foregått innen OECD. Forhandlingene ble ført i lukkede rom mellom de ulike regjeringene. Helt til en internasjonal gruppering av menneskerettighetsorganisasjoner kunne legge fram en kopi, benektet myndighetene i USA at det eksisterte en avtaletekst. En storm av protester Etter at flere fikk kjennskap til avtaleutkastet, oppsto det en storm av protester mot MAIavtalen. Her spilte mange ikkestatlige organisasjoner (NGO-er) en viktig og sentral rolle ved å belyse de negative konsekvensene av en slik avtale. Motstanden står spesielt sterkt i Canada, Frankrike, USA og en del lavinntektsland. I løpet av 1998 ble et nettverk for MAImotstand dannet i Norge. Forhandlingene ble lagt på is i april 1998 etter økende motstand og søkelys på de negative konsekvensene, samt intern uenighet mellom OECD-landene. På slutten av det samme året trakk Frankrike seg ut. Den franske statsministeren, Lionel Jospin, sa at de ikke kunne forhandle om en avtale som ga fordeler til private interesser og et avtaleutkastet som truet nasjonal suverenitet. Dette har også fått støtte fra canadiske myndigheter, som mener at MAI ville undergrave nasjonal kontroll. Mange hevder at truslen mot selvbestemmelse i enda større grad ville gjelde for små og mindre økonomisk sterke stater og kulturer og ulike typer urfolkskulturer. I Det internasjonale pengefondet (IMF) ligger det allerede forslag om nye betingelser for lån, som mange betrakter som en bakdør til MAI. Og hvis det viser seg umulig å gjenoppta forhandlingene i WTO - slik EUkommisjonen ønsker - er særlig USA beredt til å presse fram tilsvarende ordninger gjennom andre kanaler. På tross av den massive kritikken som kom mot MAIavtalen, er knapt noen av de kontroversielle delene i forhold til MAI tatt bort i EU-kommisjonens forslag. I møte ned frivillige organisasjoner den 27. januar i år presenterte kommisjonen et diskusjonsnotat om investeringer. Men her var de kontroversielle punktene - som nå er kommet fram - tatt ut! Organisasjonene mener derfor at EU-kommisjonen driver med tilsløringer og dobbeltspill. 7

8 8 Consulta Nacional in Mexico and in Skandinavia by Fernando Ugarte, from LAG Tromsø As you may know, the EZLN has called for a «consulta nacional» in Mexico. On the 21sth of March all Mexicans are invited to give their opinion about whether the rights of the indigenous people in Mexico should improve and the army should move out of Chiapas. The «consulta» is intended to put pressure on the Mexican government to solve the conflicts in Chiapas and will serve as a measure of how big is the support that the zapatistas receive from the general public. Mexicans all over the world have been invited to participate. LAG Tromsø has taken the responsibility of receiving the votes of the Mexican people in Scandinavia. We would like to spread the news and invite all Mexicans who are interested in participating to take contact with us: LAG Tromsø box 1162, 9000, Tromsø tel fax Rådgivende Folkeavstemming i Mexico og i Skandinavia av Fernando Ugarte, LAG Tromsø (Redaksjonens oversettelse:) Som dere kanskje vet har EZLN oppfordret til en «consulta nacional» i Mexico. Den 21. Mars er alle meksikanere invitert til å si sin mening om hvorvidt rettighetene til urbefolkningen i Mexico bør forbedres og om hæren bør trekkes seg ut av Chiapas. Hensikten med «consulta en» er å legge press på den meksikanske regjeringen for at den skal løse konflikten i Chiapas, og den vil tjene som en målestokk på hvor stor støtte zapatistene har i opinionen. Meksikanere over hele verden har blitt invitert til å delta. LAG Tromsø har tatt ansvaret for å motta stemmene fra meksikanere i Skandinavia. Vi vil gjerne spre nyheten og be alle meksikanere som er interessert i å delta om å ta kontakt med oss: LAG Tromsø box 1162, 9000 Tromsø tel fax Gendarmería torturó a presos políticos en Chile Terror en la cárcel de alta seguridad Mauricio Buendia / Punto FInal Es intolerable que el mismo gobierno que defiende al dictador Pinochet reprima brutalmente a los presos políticos. Indignante, pero de ninguna manera sorprendente, puesto que poco ha cambiado desde que senegociara la transición entre la Concertación y las Fuerzas Armadas. La dictadura reprimió y la actual democradura también lo hace sin asco. De ello dan cuenta informes de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional y, lo que es más importante, los dramáticos testimoniosde muchos chilenos que han experimentado la tortura o los denominados «apremios ilegítimos» a manos de la policía o de Gendarmería. Esto, por cierto, aparte de la represión directa y violenta ejercida contra el pueblo cuando éste se manifiesta por sus legítimas reivindicaciones o en conmemoración de eventos históricos significativos como -por ejemplo- el derrocamiento del gobierno popular cada 11 de septiembre. Lo más deleznable de la acción gubernamental en esta ocasión, es que la represión estuvo dirigida contra gente inerme, un conjunto de personas privadas de su libertad en la cárcel de alta seguridad (CAS). Es decir, contra personas sin posibilidad alguna de defenderse de la brutal agresión del grupo especial antimotines de Gendarmería. Además de la fuerza, se utilizaron los mismos métodos de manipulación de la opinión pública

9 que se hicieran lugar común para justificar los crímenes de la dictadura. A este patrón responden, sin duda, las informaciones aparecidas en la prensa la semana previa al traslado de los presos políticos desde la CAS hacia otros penales del país. En ellas se manifestaba que el servicio de seguridad de Gendarmería había detectado la preparación de un motín con toma de rehenes producto del rechazo a un petitorio reivindicativo de los presos de la CAS. Tal movilización estaría liderada, siempre de acuerdo a la información proporcionada por Gendarmería, por dirigentes del Movimiento Lautaro. Es efectivo que los presos políticos plantearon cinco demandas a fin de humanizar su estadía en prisión. Pero afirman categóricamente- no existió jamás la intención de llevar a cabo un motín. Se exigía el término de la segregación de los internos y de sus actividades, que a las visitas dominicales de los niños puedan concurrir también sus madres y el acceso a beneficios carcelarios que, por ahora, son prerrogativa de otros presos, como las visitas de amigos sin el uso de locutorios. Es decir, peticiones que se habían planteado en varias oportunidades y cuya discusión no había derivado en conflictos graves como los acaecidos ahora. Sólo dos peticiones quedaban pendientes. Sin embargo, Gendarmería prefirió optar por la variante represiva y, para ello, comenzó a preparar las condiciones psicológicas, logísticas y de movilización de fuerzas, mucho antes del violento traslado efectuado en la madrugada del sábado 6 de febrero. Resulta ridícula y ofensiva para la inteligencia de los chilenos, la pueril explicación entregada por Hugo Espinoza,director de Gendarmería, quien señaló sin vergüenza alguna que el traslado de los presos políticos obedecía a necesidades de «reparación y mantenimiento de la cárcel». Entonces quién miente? Se les trasladó por razones de seguridad, porque supuestamente preparaban un motín y una fuga o porque se realizarán reparaciones en la CAS? O será que sencillamente Espinoza no puede sustraerse de su pasado como subdirector de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, dependiente del Ministerio del Interior. Valga recordar que «la Oficina», como se conoció originalmente a l organismo creado p a r a reprimir a sectores de l a Izquierda q u e lucharon contra la dictadura, utilizó -y continúa utilizando- cuestionables métodos, como la delación compensada, para lograr sus objetivos. Hugo Espinoza es socialista, como muchos integrantes e informantes de «la Oficina», sociólogo y magister en asuntos de defensa. Durante la dictadura militar trabajó al menos seis años para Gendarmería. Al ser designado como director de la misma, en agosto del año pasado, manifestó estar consciente de que Gendarmería «es una institución que está siempre en los medios de prensa por cosas negativas, pero creo que hay aspectos positivos que hay que rescatar como los programas de rehabilitación». Peculiar sentido de la rehabilitación tiene Espinoza, ya que sus subordinados del grupo antimotines y gendarmes encapuchados, torturaron a medio centenar de presos desarmados. Los allanamientos, golpizas y vejaciones de toda índole constituyeron parte del tratamiento hacia los prisioneros políticos durante la dictadura, y lo sucedido el 6 de febrero demuestra que esto poco ha cambiado. E n declaración pública, la Red de Familiares y Amigos de los P r e s o s Políticos señaló: «Los antimotines pateaban las caras de los compañeros, los pisoteaban y les pisaban las cabezas aplastándoles la cara contra el pavimento, golpeándoles con bastones y dándoles de culatazos. Al cabo de aproximadamente dos horas de tortura que culminó con zambullidas submarinas en una piscina plástica, los antimotines recibieron la orden de manguerearlos y golpearlos selectivamente. Los compañeros más torturados del módulo fueron: Marcos Andrade, Alvaro Rodríguez, Marcelo Villarroel, entre otros». 9

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4

4-98. Sett i gang og jobb 2. El Salvador staffeten 3. LAG mot MAI 3. Declaración del gobierno cubano 4 4-98 Sett i gang og jobb 2 El Salvador staffeten 3 LAG mot MAI 3 Declaración del gobierno cubano 4 PRONTUARIO DEL TI- RANO AUGUSTO JOSE RAMON Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez Nombre: Augusto José

Detaljer

2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8

2-03. Leder 2. Nytt fra LAU 3. ALCA-entusiasme 4. Dobbelt bokholderi 5. Tildeling av LNU-midler 8. Øst-Vestutveksling 8 2-03 Hvordan eksportere genmodifisert mat selv om det er forbudt i andre land? Ingen problem: Etabler verdens største frihandelsområde! Se side 4 I kjølvannet av landene i dumskapens akse (USA - Storbritannia

Detaljer

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) ForUM for Utvikling og Miljø er et nettverk av mer enn 60 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE LANDSMØTEPERIODEN 2014-2015 Publisert til Attac Norges 14. ordinære landsmøte 28. februar 2015. Årsberetning Attac Norge 2014-2015 side 2 Innhold Politisk oppdatering... 5

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk Nr. 3 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Nord-Sør politikk og handelsavtaler Nr. 3 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Handelschmandel? Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse:

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Voces del Sur I. Libro de texto

Voces del Sur I. Libro de texto Voces del Sur I Libro de texto Cecilie Lønn Voces del Sur I Libro de texto Akademika forlag, 2013 ISBN 978-82-321-0258-7 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven 777 Møte mandag den 6. juni kl 10.40 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Heidi Lundeberg Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge og styremedlem i Attac Norge Helene Bank Spesialrådgiver i For velferdsstaten og

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden 4063 Møte torsdag den 17. juni kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl D a g s o r d e n (nr. 112): 1. Debatt om utenriksministerens redegjørelse

Detaljer

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, PREMISS N 1 2014 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS N 1 2014

Detaljer

Side 14-15 Frå nyttår blir NORAD ein ny fagetat for heile. bistandsaktuelt. med å prøve å unngå nye det nytenkjande fagmiljøet i kampen mot fattigdom.

Side 14-15 Frå nyttår blir NORAD ein ny fagetat for heile. bistandsaktuelt. med å prøve å unngå nye det nytenkjande fagmiljøet i kampen mot fattigdom. LEIAR bistandsaktuelt TANZANIA: 9/2003 Utgitt av NORAD febr. Fagetat i støypeskeia yrke». 2003 HVEM: Seydou Diarra. HVA: Statsminister for andre gang. HVORFOR: Overtok som statsminister i februar i år

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

Nr. 1/2013. Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo. Marknadsstyring Side 4. EØS-kritikk Side 6. Magiske innsparingstal Side 10.

Nr. 1/2013. Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo. Marknadsstyring Side 4. EØS-kritikk Side 6. Magiske innsparingstal Side 10. Norsk Tjene Nr. 1/2013 Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo Marknadsstyring Side 4 EØS-kritikk Side 6 Magiske innsparingstal Side 10 leder Vinterutgåva Innhold Ledere og deres verktøy 320 ansatte i

Detaljer

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler Bilaterale og regionale frihandelsavtaler ForUMs forord Innholdsfortegnelse: ForUMs forord 2 Forfatterens forord 4 Kapittel 1: 6 Handel for Hvem? Hvor? Hvordan? Kapittel 2: 12 Bilaterale og regionale frihandelsavtaler.

Detaljer

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap.

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap. LEIAR bistandsaktuelt GUATEMALA: 9/2003 Utgitt av NORAD juni Fagetat i støypeskeia 2003 Redningsmann i Abidjan? ABIDJAN (b-a): For andre gang er han innkalt og utpekt som landets redningsmann. Seydou Diarra

Detaljer

Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008

Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008 Sakspapirer LANDSMØTE Miljøpartiet De Grønne Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen 18. 20.april 2008 Side 1 PRAKTISK INFORMASJON Velkommen til Miljøpartiet

Detaljer