Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold"

Transkript

1 Årsberetning

2 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap 14 Kontantstrømanalyse 15 Noter 16 Revisjonsberetning 24 BBL Eiendomsmegling 25 Forvaltning 26 BBL Vaktmester BA, BBL Vedlikehold AS og Tusenhjemmet Aktivitetssenter 27 BBL s datterselskap og stiftelser 28 Forsidebilde: Godt oppvekstmiljø i Taubaneveien borettslag i Glomfjord 2

3 Dette er BBL Bodø Boligbyggelag er en medlems eid organisasjon - en samvirkebedrift. Vi bygger boliger for våre medlemmer, omsetter boligene, og vi leverer forvaltnings tjenester til boretts lag og andre boligselskaper. Grunntanken for BBL er å skaffe rimelige boliger til våre medlemmer, samt å bistå med driften av borettslagene. Vi har dessuten de siste årene opprettet datterselskaper som tilbyr tjenester i tilknytning til boligen og boforholdene. Eksempler er vakt mester tjenester og hjemmetjenester. Med disse datterselskapene har BBL- gruppen kommet langt på vei med å tilby et helhetlig tilbud til beboere og medlemmer. BBL er også opptatt av å kunne gi medlemmene en form for økonomisk «utbytte». Dette gjør vi ut fra troen på at medlemsskap i BBL opprettholdes fordi man forventer et økonomisk gode. BBL er en trygg og solid organisasjon. Vi er til for våre medlemmer, og deres ønske og krav er vår rettesnor. Sentrale regnskapstall (Hele tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ekstraordinære poster/skatt Årsresultat

4 4

5 Direktøren har ordet 2007 ble et utfordrende år for norsk boligmarked generelt og også for BBL. Dette gjenspeiles i resultatet for dette året. Med våre ca 70 ansatte og betydelige omsetning er BBL - gruppen en stor og viktig aktør i boligmarkedet i Bodø og vil også være dette i fremtiden. Det er usikkert hvor lenge uroen vi ser i boligmarkedet for tiden vil vare. Den påkaller imidlertid oppmerksomhet også fra BBL. I gode tider er det normalt at aktiviteten spres, og av og til for mye. Det er nå tid for å samle virksomheten også for BBL slik at vi samler oss først og fremst om kjernevirksomheten, også geografisk. I strategiprosessen som styret og administrasjonen gjennomførte høsten 2007 ble det bl.a. besluttet en forretningsidé og fire oppmerksomhetsområder som vi skal arbeide langs. Forretningsideen er: BBL skal gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift skape verdier, utvikle boliger, eiendom og tjenester. Det ligger også noen lovnader i disse områdene til det beste for medlemmene våre og BBL som selskap. Lovnadene forplikter. Økonomisk handlefrihet BBL skal bygge opp nødvendig kapital for våre eiere, skaffe medlemsfordeler gjennom riktig prising, effektiv drift og utvikling av nye tjenester og også være en samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Kundeorientering BBL skal ha kundefokus og bruke kundeundersøkelser for å evaluere sin virksomhet og legge til rette for å gi tidsriktige tilbud til kunder på en god måte. Kvalitet BBL skal levere god kvalitet til våre kunder på alle våre produkter. God kvalitet internt skal sikre god kvalitet til våre kunder Miljø BBL skal gjennom bevisst satsing redusere energibehov i nye boliger. Vi skal bedre avfallshandteringen og arbeide for gode bomiljø. Et godt arbeidsmiljø skal bidra til gode resultater. Bård Sjøvoll Adm. direktør 5

6 Organisasjon BBL-gruppen Generalforsamling Styre Stab Heleide og deleide datterselskaper BBL Vaktmester BBL Vedlikehold VAKTMESTER Tusenhjemmet Hålogatun Lavollen AS 6

7 Styret i BBL Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen (helt til høyre) sammen med styret og administrasjonen i BBL til strategisamling på Saltstraumen Hotell i august Fra venstre: Coach Stein Markussen, Rune Borøy, Grete Bang, Bjørnar Nilsen, May-Brith Bech, Alf-Erik Hansen, Randi Figenschou, Hans Beyer, Monika Pettersen, Bård Sjøvoll, Adelheid Kristiansen og Tor Magne Andreassen. Styremedlemmer Odd Emil Ingebrigtsen Styreleder Randi Figenschou Nestleder Varamedlemmer Svein Møllersen Arna Furuly Kjell Arne Solem Oddne Haugmo Tor Magne Andreassen Siw Sandvik Rune Borøy Monika Pettersen Wenche Slettbakk Ansattes representant Per Fosby Ansattes representant 7

8 Styrets beretning 2007 Styrets arbeid Det har i år 2007 vært avholdt 10 styremøter. I disse styremøtene har det totalt blitt protokollert 112 saker. Ut over dette har styret blitt oppdatert og orientert om aktivitetsnivået i de øvrige selskapene i BBL-gruppen. Styret var som vanlig representert på styreleder-seminaret Fauske-kurset som er blitt en tradisjon hos BBL. Det ble avholdt en egen samling i Svolvær for borettslagsstyrene i Lofoten og Vesterålen. De viktigste sakene for styret har vært: - Ansettelse av ny adm. direktør i BBL-gruppen tilsatt juni Gjennomføring/sluttføring av mål og strategi for BBL og datterselskap - Bygging - Forvaltning - Boligsalg - Oppfølging og kontroll med BBLs ulike virksomheter - Kvalitetssikringsarbeider - Skaffe seg oversikt over den totale aktiviteten samt iverksette nødvendige tiltak. - Forbedring av BBLs økonomiske handlefrihet. Første halvår ble dessuten preget av prosessen knyttet til forhandlinger om salg av BBL Eiendomsmegling til EM1. Styret vedtok å ikke avhende selskapet i forhold til det fremforhandlede tilbud. Styret har i tillegg jobbet med: 1. BBL Boligsstiftelse: Dette er en selveiende institusjon som er opprettet av Bodø Boligbyggelag og har som formål å skaffe boliger for utleie til de av BBLs medlemmer som ikke ønsker å eie egen bolig. Ungdom under 34 år har fortrinnsrett ved tildeling av utleieleilighet. 2. BBL Risikofond Stiftelsen ble etablert for å sikre beboerne i gamle og nye borettslag. 3. BBL Forretningsbygg AS Selskapets formål er å eie næringseiendommer og andre bygg som naturlig inngår i en boligutvikling. Det har i 2007 ikke vært noen tilgang eller avgang av lokaler. Alle eiendommene er utleid. Strategiprosess Høsten 2007 har styret og administrasjonen gjennomført en strategiprosess med gjennomgang av hele BBLs virksomhet og muligheter fremover. I prosessen har både BBLs og datterselskapenes mål og strategi vært gjennomgått. Prosessen endte med vedtak om 4 hovedfokusområder for BBL fremover. Strategiene skal revideres på årlig basis. Styret vedtok også at hovedfokus skal rettes mot Bodø/ Salten og Nordland. Fokusområdene er: Økonomisk handlefrihet, Kundeorientering, Kvalitet og Miljø. Organisasjon og lokalisering: Bodø Boligbyggelag AL er lokalisert i Sjøgata 33 i Bodø. I tillegg har BBL Eiendomsmegling et avdelingskontor i Sandnessjøen. BBL-gruppen har 68 ansatte. Disse fordelte seg slik i 2007: - BBL 32 personer - Tusenhjemmet og Hålogatun 2 personer - BBL Eiendomsmegling AS 9 personer - BBL Prosjekt AS 5 personer - BBL Vaktmester BA 6 personer - BBL Vedlikehold AS 11 personer - Nordland Inkasso AS 2 personer - BBL Boligstiftelse 1 person Hele virksomheten har nå fem styrer: 1. Styret i BBL Hovedstyret dekker i tillegg til de ordinære virksomhetene også: BBL Boligstiftelse BBL Risikofond BBL Forretningsbygg BBL Lofoten og Vesterålen BBL Nordland BBL Miljøfond ble flyttet over fra styret til administrasjonen i Styret i BBL Prosjekt AS og Bodø Utbygging AS Dette dekker også: Bodø Utbygging AS Lønsdal Eiendom AS 3. Styret i BBL Eiendomsmegling AS 4. Styret i Nordland Inkasso AS 8

9 5. Styret i BBL Vaktmester BA Dette dekker også: BBL Boservice BA BBL Vedlikehold AS BBL Boservice BA skal avvikles i Selskapet har driftet Tusenhjemmet og Hålogatun, men av organisatoriske årsaker er driften av byggene overflyttet og underlagt BBL. De har i tillegg også driftet renholdstjenester til borettslagene. Driften av renholdstjenester er nå underlagt BBL Vedlikehold AS. For å holde best mulig kontakt mellom hovedstyret og de fire andre styrene, har hovedstyret valgt en av sine representanter i hvert av de fire styrene til døtre. BBL har følgende tre definerte hovedvirksomhetsområder: - Bygging En av BBL sine grunnpilarer er boligbygging. Styret har sett med en viss uro på de økte kostnadene som boligbyggingen rammes av. Sommeren og høsten 2007 merket i BBL en dramatisk endring i etterspørselen av nye boliger. Elementer som dyre tomter, kostbare utbyggingsavtaler samt høyere produksjonskostnader gjør at styret vektlegger en tett oppfølging av nye prosjekter. Svingninger i nyboligmarkedet er imidlertid ikke noe nytt og vil også i framtiden komme med mer eller mindre jevne mellomrom. Tallene for 2007 er 66 overleverte enheter mens de i 2008 vil ligge på 185 enheter. av 2007 ble det gjennomført en mulig salgsprosess av hele meglerselskapet. Styret vedtok likevel at selskapet ikke skulle selges. Turbulensen rundt salgsprosessen gjorde imidlertid at selskapet mistet flere tilsatte, deriblant daglig leder. Restrukturering av selskapet kostet mye i faktiske kostnader og tapt omsetning. Ny eiendomsmeglingslov ble vedtatt i desember med virkningstidspunkt fra 1/1-08. Som uavhengig selskap måtte det brukes mye ressurser til krevende egenskolering. Det nye regelverket ble avgjørende for nyrekruttering og kompetansesammensetning. Markedssituasjonen for boligsalg utviklet seg gradvis til å bli vanskelig i Etter flere år med oppgangstider har markedet for salg av boliger falt betydelig andre halvår Selv om salg av andelsleiligheter klarte seg relativt bra, ble 2007 et vanskelig år. Det har vært arbeidet intenst med kostnadsstrukturen i selskapet. Selskapets avdeling i Svolvær ble nedlagt da det ikke var grunnlag for videre drift. Avdelingen i Sandnessjøen går imidlertid med overskudd. Pr var over 50 % av aksjekapitalen tapt og styret har satt i verk omfattende tiltak for å bedre driften av selskapet. Styret mener derfor det er grunnlag for fortsatt drift av meglerselskapet. Styret tror at dreiningen over til enda tyngre satsning på miljøriktige boliger og miljøriktige utomhus anlegg vil gjøre BBL boligen til et godt og attraktivt alternativ i framtiden. Flere av våre boligprosjekter har allerede vannbåren varme. Oppvarming av varmtvann med gass er ett annet eksempel på energisparende tiltak. De fleste av boligprosjektene som er under planlegging, og har en viss størrelse, bygges ut med under ground system for avfallshåndtering. Mange av de litt eldre borettslagene som BBL forvalter har gjort mye godt arbeid med rehabilitering av bygningsmassen. For å hjelpe de som ikke har kommet riktig så langt har vi i BBL opprettet en egen avdeling som skal, i samarbeid med borettslagene, gjennomføre arbeidene med rehabilitering. Dette vil være med på å øke andelseiernes verdier samt at BBL dermed kan øke tjenestetilbudet til sine medlemmer. - Boligmegling Omsetning av boliger ble lagt i et eget selskap fra I 2007 gjennomgikk selskapet en stor forandring. I starten - Forvaltning Forvaltning er og blir grunnpilaren hos BBL og 2007 har vært et meget spennende år for BBL Forvaltning. De siste årene har omtrent all nybygging av leiligheter i Bodø og ellers i vårt forretningsområde, blitt organisert som borettslag. Utbyggere og styrene i disse borettslagene ønsker en profesjonell forretningsfører og derfor har BBL Forvaltning hatt en formidabel vekst i antall kunder. I tillegg har tjenestene BBL 9

10 Forvaltning leverer utviklet seg slik at vi kan tilby et komplett forvaltningstilbud hvor både økonomisk, generell og teknisk forvaltning av borettslag og sameier ivaretas. Borettslagsmodellen har fått mye presseomtale i 2007, og da med spesielt negativ vinkling på dette med høy fellesgjeld. I vår portefølje med 190 borettslag er det kun 8% som kan kategoriseres som å ha høy fellesgjeld. Det er imidlertid ikke slik at disse nødvendigvis har økonomiske utfordringer, dette har sammenheng med at styrene i lagene samarbeider godt med oss som deres forretningsfører for å sikre god og sunn økonomi i borettslaget. Et viktig arbeid fremover blir å fortsette utviklingen av forvaltningstjenestene slik at BBL Forvaltning fortsatt, gjennom den erfaring og kunnskap som vi har ervervet oss over alle disse år, kan gi trygghet til de som bor. Miljøfondet er ikke et eget selskap. Gjennom Miljøfondet tilbakeføres deler av BBLs verdiskapning til medlemmene. Opptil 50% av utgiftene til miljøtiltak i borettslag dekkes av BBL. - Vaktmester og vedlikeholdstjenester. Tjenestene er organisert i egne selskaper med borettslagene som sine hovedkunder. Det er satt fokus på utvikling av tjenestene og vurdering av hvilke tjenester som tilbys og hvordan disse tjenestene skal tilbys. Styret har valgt å beholde organisasjonsformen ved å ha et selskap for merverdiavgiftsfrie vaktmestertjenester og et ordinært vedlikeholdsfirma. Dette er utfordrende organisatorisk og det er satt i gang arbeid med å vurdere organisasjonsformen. - Nordland Inkasso AS Inkassovirksomhet er ikke et eget og prioritert virksomhetsområde, men selskapet ble opprettet for å styrke borettslagenes innkreving av felleskostnader. Selskapets største kunde er BBL, men de får stadig flere kunder uten for boligbyggelagsystemet. Medlemsutvikling og medlemsarbeid BBL hadde ved årsskiftet medlemmer. Dette er en økning på i alt 339 medlemmer. I tillegg til forkjøpsrett har BBL en rekke gode tilbud til sine medlemmer. Dette er tilbud som enten er forhandlet fram lokalt, eller som tilbys som en følge av vår tilknytning til Norske Boligbyggelag (NBBL). BBL ser det likevel som en stor oppgave i fremtiden å forhandle frem enda bedre medlemsfordeler for våre medlemmer. Vi har også et betydelig potensial i å legge bedre til rette for bruk av disse tilbudene, gjøre de mer tilgjengelige og gi en bedre oversikt over hvilke tilbud som slår an. Bruk av mer tidsriktige hjelpemidler blir viktig i denne sammenheng. Forkjøpsretten er fortsatt den største og viktigste medlemsfordelen. Øvrige fordeler: Gunstige betingelser ved salg av borettslagsboliger gjennom BBL Eiendomsmegling AS og fordelaktige forsikrings- og finansieringsordninger. Avtaler med Telenor gir gode tilbud på telefoni og internett. Vi har også et bredt spekter rabattavtaler for alt du trenger til hus og hjem, kultur-, og treningstilbud. Styret er svært godt fornøyd med innhold, form og distribusjon av BBL-magasinet. Medlemsbladet er informativt og skaper identitet. Målsetningen er at magasinet videreutvikles til et enda nyttigere forum og kommunikasjon med våre medlemmer. Drift og utvikling/økonomi Årsregnskapet som er avlagt under forutsetning av fortsatt drift viser for morselskapet og konsernet et underskudd etter skatt med kr Styret foreslår at underskuddet disponeres som følgende: Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller BBL er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dens ordinære foretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle nye kunder/ leverandører blir kredittvurdert ved inngåelse av nye salg/leverandør kontrakter og kredittforsikringer dekker risikoen for flere av selskapets kunder/leverandører. Selskapet har i all hovedsak rentebærende gjeld med flytende rentesats (Nibor) og er derfor utsatt for endringer i kortsiktige renter har vært et økonomisk dårlig år for BBL-konsernet. Styret har sett det som nødvendig å rydde opp i forhold knyttet til forskjellige prosjekter BBL har vært og er engasjert i. Hovedårsakene til det dårlige økonomiske resultatet er konstaterte tap knyttet til sluttføring av igangsatte prosjekter og inngåtte avtaler, tap ved salg av aksjer samt utfordringer i meglerselskapet. I tillegg har styret funnet det nødvendig også å gjøre avsetninger til forventede tap. Den negative markedssituasjonen i boligmarkedet har sammen med betydelige kostnader til restrukturering bidratt til et underskudd alene på BBL Eiendomsmegling med hele 3,9 mill. Den ordinære driften i BBL (mor) er imidlertid god og styret mener det er et godt potensial til å videreutvikle BBLs tjenester og tilbud. 10

11 God oppfølging og sluttføring av prosjekter har vist seg vanskeligere og medført en for høy risiko jo lenger geografisk unna prosjektene har vært. Dette har medført ekstraordinære kostnader og tap for BBL som igjen har redusert BBLs økonomiske handlefrihet. Styret ser det som svært viktig å forbedre den økonomiske handlefriheten og frigjøre likviditet. Styret har vedtatt flere tiltak i forhold til dette: - Fokus på nye prosjekter skal primært være med Bodø/ Salten/Nordland som geografisk område - Få synliggjort og inkludert i regnskapet for 2007 alle tap og kostnader knyttet til utsatte prosjekter slik at fokus kan rettes mot forbedring av de tjenester BBL driver og nye muligheter. - Sluttføre iverksatte prosjekter og avtaler på en god måte. - Vurdere salg av ikke-strategiske eiendeler som for eksempel tomt i Brasil for både å frigjøre likviditet og fokusere på BBLs hovedsatsingsområder. - Synliggjøring av risiko før prosjekter iverksettes. Tross markedssituasjonen generelt er det grunn til å tro på en positiv utvikling for BBL. Det vil imidlertid kreve tett oppfølging og utvikling av alle konsernets virksomheter. BBL skal fortsatt være en ledende og nyskapende aktør i boligmarkedet i Bodø og Nordland. Satsing på bygging av nye boliger iverksatt høsten 2007 i Meløy er et eksempel på dette. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet drift og finansielle stilling. Selskapet driver ikke med forskning og utvikling. HMS Arbeidsmiljøet i BBL er godt. Sykefraværet i BBL er for 2007 på 6.74%. Fraværet har hatt en positiv tendens og vi ligger under fylkesgjennomsnittet. Vi vurderer det likevel totalt sett som for høyt og vil sette inn tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det er likevel et langsiktig og systematisk arbeid for å forebygge sykefravær som er viktigst. BBL utvikler handlingsplaner for å bli enda bedre på dette området. Styret er tilfreds med den jobben administrasjonen har gjort. Miljø Enhver virksomhet av noe art forurenser det ytre miljø, men styret i BBL bestreber seg på at denne forurensningen skal være minst mulig. Av konkrete tiltak kan nevnes kildesortering ved våre kontorer samt miljømessig behandling av bygningsavfall. Styret er også opptatt av miljø i en større sammenheng. Bomiljø er naturlig nok et element styret prioriterer. Enkeltelement i den sammenheng er arkitektur, materialvalg, grøntområder, beplantning, lekeplasser etc. Styret bidrar økonomisk til å utvikle disse miljøkvalitetene. I tillegg planlegger vi i alle våre utbyggingsprosjekter av en viss størrelse under ground system for håndtering av avfall. Dette av hensyn til god estetikk, samt effektiv avfallsbehandling. Likestilling Styret bestreber seg på likestilling mellom kjønnene. Blant de medlemsvalgte styremedlemmer er 50% kvinner og 50% menn. I BBL-gruppen totalt er det ansatt 68 stk. 54,4% av de ansatte er kvinner, mens 45,6% av de ansatte er menn. Framtidsutsikter Bodø Boligbyggelag er en spennende organisasjon med flere forretningsområder som griper inn i hverandre. Vår visjon er: BBL et godt sted å leve. Det innebærer at både de som vi leverer tjenester til og de som arbeider hos oss skal oppleve at BBL skiller seg ut fra andre organisasjoner og styrets arbeid videre er å sikre at BBLs unikhet blir ivaretatt og videreutviklet. Det markedet BBL opererer i er klart voksende, og gjennom å tilby tids- og miljøriktige bygg, megle boliger, utvikle forvaltningstjenester og videreutvikle medlemsfordeler, vil BBL fortsatt være en viktig samfunns og markedsaktør. Styret ser klart de utfordringer som ligger foran selskapet, men har sterkt tro på at BBL gjennom arbeidet på de fire fokusområdene økonomisk handlefrihet, kundeorientering, kvalitet og miljø vil utvikle seg videre slik at våre medlemmer og andre kunder også i framtiden opplever at BBL er et godt sted å leve. Bodø, 6. mai 2008

12 Regnskap

13 Balanse pr Note EIENDELER: ANLEGGSMIDLER: Utsatt skattefordel Goodwill/immaterielle eiendeler Eiendommer Maskiner/utstyr Investering i datter-/felleskontrollerte selskap Aksjer/andeler Fordring inkl.datterselskap 1, SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Anlegg under oppførelse 1, Kundefordringer Fordring datter-/nærstående selskap/andre Andre kortsiktige fordringer Bank klientmidler Kasse/bank SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital Opptjent egenkapital: Reservefond Fond for vurderingsforskjeller Miljøfond IT-fond Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD: Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Garantiavsetning Pantegjeld/annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: 0 0 Byggelån Kassakreditt Leverandører Klientansvar Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/mva etc Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Resultat pr Note DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingenter Forretningsførsel Boligformidling Husleieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER: Vareforbruk Personalkostnader 11, Avskrivning Garantikostnader Andre driftskostnader 6,7, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Inntekt på inv. i datter-/felleskontrollerte selskap Renteinntekter Aksjegevinst Rentekostnader Sum finansinntekter/-kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat Sum skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser KONSERNETS ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: Overført Miljøfond Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller Sum overføringer

15 Kontantstrømanalyse Tilført fra årets virksomhet: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Økning pensjonsforpliktelse /+ Inntekt/tap på investeringer Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbare skatter = Tilført fra årets virksomhet Likvider anvendt i driften: /- Endring i korts fordringer og gjeld /- Endring i varelager /+ Red./Økt garantiavsetning = Sum endring vedr. driften = (A) Netto likvidendringer fra driften Likvider anvendt på investeringer: Investering i varige driftsmidler /- Endring i andre investeringer = (B) Netto likvidendring fra investeringer Likvider anvendt på finansiering: /- Netto nye pantelån/nedbetaling av pantegjeldgjeld Anvendt av Miljøfond Anvendt av IT-fond Endring i eierforhold datterselskap x + Andre transaksjoner ført mot egenkapital Innbetaling av egenkapital = (C) Netto likvidendring fra finansieringen = A+B+C Netto likvidendringer Likvidbeholdning = Likvidbeholdning

16 Noter NOTE 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Bodø Boligbyggelag og døtrene BBL Prosjekt AS, Bodø Utbygging AS, Lønsdal Eiendom AS, BBL Boservice BA, BBL Vaktmester BA, BBL Vedlikehold AS, BBL Forretningsbygg AS, BBL Eiendomsmegling AS, Nordland Inkasso AS og Lavollen AS. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og det tilknyttede selskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. ets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Salgsinntekter Inntekter identifiseres ved sannsynligheten for at en økonomisk fordel tilfaller selskapet, og derved kan måles med sikkerhet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet når ansvaret for varer i henhold til leveringsbetingelser går over fra selskapet som selger og til kunden som kjøper. Rabatter bokføres som reduksjon av inntekt. 16

17 NOTE 2 - Avskrivning Eiendommer: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 2-10% Avskr. % 2-10% 2-10% Maskiner og utstyr: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 10-33% Avskr. % 10-33% 10-33% Goodwill/immaterielle eiendeler: Kostpris Tilgang i år Nedskrivning i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år Avskr. % 6,5 % 6,5% NOTE 3 - Tap på prosjekter / garantiavsetning Avsetning Bokførte garantikostnader Regulert garantiavsetning Avsetning NOTE 4 - Bankinnskudd skattetrekk Herav skattetrekksmidler kr NOTE 5 - Bankinnskudd klientmidler Kjøpers/selgers midler i forbindelse med bruktboligomsetningen står sperret på egen konto i bank til sikkerhet for oppgjør. 17

18 NOTE 6 - Aksjer og andeler AS Sjøgata 12B (15,4%) AS Torggarasjen (7,4%) AS Glasshustoppen (19,9%) BBL Datakompetanse AS Kv11 Senterdrift AS Diverse kontorstiftede borettslag Bonet AS (50%) SUM Aksjer i Bonet er solgt for kr Dette har ført til et tap på kr i årets regnskap. NOTE 7 - Investering i datter-/ felleskontrollerte selskaper Resultatandeler: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (74,6%/76,5%) BBL Vedlikehold AS BBL Boservice BA (100%) SUM Etter egenkapitalmetoden: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging AS (eid av BBLP) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (74,6%/76,5 %) BBL Veldikehold AS (100%) BBL Boservice BA (100 %) Lønsdal Eiendom SUM Bokført kostpris: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (74,6/76,5 %) BBL Boservice BA (100 %) BBL Vedlikehold AS (eid av Boservice AS) Lønsdal Eiendom AS (75%) SUM Fond for vurderingsforskjeller 18

19 Investering i datter-/felleskontrollerte selskaper BBL Prosjekt AS (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS AS Lavollen (50%) BBl Vaktmester BA (74.6/76,5%) BBL Boservice BA (100%) Fond for vurderingsforskjeller SUM Fordringer på/gjeld til datterselskaper: Fordringer: BBL Vaktmester BA BBL Vedlikehold AS Bodø Utbygging AS BBL Forretningsbygg AS BBL Prosjekt AS BBL Boservice BA Nordland Inkasso AS BBL Eiendomsmegling AS SUM NOTE 8 - Pantestillelser Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Eiendommer Anlegg u/oppførelse Sum Påvilende gjeld: Pantelån Sparebanken NN Kassakreditt Pantelån andre Gjeld til boligstiftelsen Byggelån Husbanklån Sum Forfaller etter 5 år NOTE 9 - Skatter Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer slik: Resultat før skatt Endring midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Tilbakeførsel res.andel døtre Fremførbart underskudd Forts. s

20 Skattepliktig inntekt Betalbar skatt av inntekt (28%) Betalbar skatt av formue Sum Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden Betalbar skatt i balansen Endring utsatt skatt Endring utsatt skattefordel Endring fra tidligere år Sum skattekostnad i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Endring Endring Mid. forsk. anleggsmidler Mid. forsk. fordringer Garantiavsetning Mid. forsk. pensjonsforpliktelse Avsetning forpliktelser Fremførbart underskudd Sum Forskjeller ikke utlignet SUM Utsatt skatt (28%) 0 Utsatt skattefordel (28%) Sum Netto NOTE 10 - Egenkapital Egenkapital Nytegnet egenkapital Anvendt av IT Fond Anvendt av Miljø Fond Endring i eierforhold datterselskap Endring minoritet Bodø Utbygging fra Egenkaptal Bodø Utbygging fra Endring minoriteter Årsresultat Egenkapital Av årets resultat er følgende øremerket: Miljøfond (5% av overskudd) Sum Saldo pr øremerkede midler: Miljø-Fond IT-Fond Sum Herav disponert pr. d.d men ikke utbetalt: Miljø-Fond IT-Fond Sum 20

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Sentrale regnskapstall 2004 2008

Sentrale regnskapstall 2004 2008 Årsberetning 2008 1 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap 14 Kontantstrømanalyse 15 Noter 16 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer