Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold"

Transkript

1 Årsberetning

2 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap 14 Kontantstrømanalyse 15 Noter 16 Revisjonsberetning 24 BBL Eiendomsmegling 25 Forvaltning 26 BBL Vaktmester BA, BBL Vedlikehold AS og Tusenhjemmet Aktivitetssenter 27 BBL s datterselskap og stiftelser 28 Forsidebilde: Godt oppvekstmiljø i Taubaneveien borettslag i Glomfjord 2

3 Dette er BBL Bodø Boligbyggelag er en medlems eid organisasjon - en samvirkebedrift. Vi bygger boliger for våre medlemmer, omsetter boligene, og vi leverer forvaltnings tjenester til boretts lag og andre boligselskaper. Grunntanken for BBL er å skaffe rimelige boliger til våre medlemmer, samt å bistå med driften av borettslagene. Vi har dessuten de siste årene opprettet datterselskaper som tilbyr tjenester i tilknytning til boligen og boforholdene. Eksempler er vakt mester tjenester og hjemmetjenester. Med disse datterselskapene har BBL- gruppen kommet langt på vei med å tilby et helhetlig tilbud til beboere og medlemmer. BBL er også opptatt av å kunne gi medlemmene en form for økonomisk «utbytte». Dette gjør vi ut fra troen på at medlemsskap i BBL opprettholdes fordi man forventer et økonomisk gode. BBL er en trygg og solid organisasjon. Vi er til for våre medlemmer, og deres ønske og krav er vår rettesnor. Sentrale regnskapstall (Hele tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ekstraordinære poster/skatt Årsresultat

4 4

5 Direktøren har ordet 2007 ble et utfordrende år for norsk boligmarked generelt og også for BBL. Dette gjenspeiles i resultatet for dette året. Med våre ca 70 ansatte og betydelige omsetning er BBL - gruppen en stor og viktig aktør i boligmarkedet i Bodø og vil også være dette i fremtiden. Det er usikkert hvor lenge uroen vi ser i boligmarkedet for tiden vil vare. Den påkaller imidlertid oppmerksomhet også fra BBL. I gode tider er det normalt at aktiviteten spres, og av og til for mye. Det er nå tid for å samle virksomheten også for BBL slik at vi samler oss først og fremst om kjernevirksomheten, også geografisk. I strategiprosessen som styret og administrasjonen gjennomførte høsten 2007 ble det bl.a. besluttet en forretningsidé og fire oppmerksomhetsområder som vi skal arbeide langs. Forretningsideen er: BBL skal gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift skape verdier, utvikle boliger, eiendom og tjenester. Det ligger også noen lovnader i disse områdene til det beste for medlemmene våre og BBL som selskap. Lovnadene forplikter. Økonomisk handlefrihet BBL skal bygge opp nødvendig kapital for våre eiere, skaffe medlemsfordeler gjennom riktig prising, effektiv drift og utvikling av nye tjenester og også være en samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Kundeorientering BBL skal ha kundefokus og bruke kundeundersøkelser for å evaluere sin virksomhet og legge til rette for å gi tidsriktige tilbud til kunder på en god måte. Kvalitet BBL skal levere god kvalitet til våre kunder på alle våre produkter. God kvalitet internt skal sikre god kvalitet til våre kunder Miljø BBL skal gjennom bevisst satsing redusere energibehov i nye boliger. Vi skal bedre avfallshandteringen og arbeide for gode bomiljø. Et godt arbeidsmiljø skal bidra til gode resultater. Bård Sjøvoll Adm. direktør 5

6 Organisasjon BBL-gruppen Generalforsamling Styre Stab Heleide og deleide datterselskaper BBL Vaktmester BBL Vedlikehold VAKTMESTER Tusenhjemmet Hålogatun Lavollen AS 6

7 Styret i BBL Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen (helt til høyre) sammen med styret og administrasjonen i BBL til strategisamling på Saltstraumen Hotell i august Fra venstre: Coach Stein Markussen, Rune Borøy, Grete Bang, Bjørnar Nilsen, May-Brith Bech, Alf-Erik Hansen, Randi Figenschou, Hans Beyer, Monika Pettersen, Bård Sjøvoll, Adelheid Kristiansen og Tor Magne Andreassen. Styremedlemmer Odd Emil Ingebrigtsen Styreleder Randi Figenschou Nestleder Varamedlemmer Svein Møllersen Arna Furuly Kjell Arne Solem Oddne Haugmo Tor Magne Andreassen Siw Sandvik Rune Borøy Monika Pettersen Wenche Slettbakk Ansattes representant Per Fosby Ansattes representant 7

8 Styrets beretning 2007 Styrets arbeid Det har i år 2007 vært avholdt 10 styremøter. I disse styremøtene har det totalt blitt protokollert 112 saker. Ut over dette har styret blitt oppdatert og orientert om aktivitetsnivået i de øvrige selskapene i BBL-gruppen. Styret var som vanlig representert på styreleder-seminaret Fauske-kurset som er blitt en tradisjon hos BBL. Det ble avholdt en egen samling i Svolvær for borettslagsstyrene i Lofoten og Vesterålen. De viktigste sakene for styret har vært: - Ansettelse av ny adm. direktør i BBL-gruppen tilsatt juni Gjennomføring/sluttføring av mål og strategi for BBL og datterselskap - Bygging - Forvaltning - Boligsalg - Oppfølging og kontroll med BBLs ulike virksomheter - Kvalitetssikringsarbeider - Skaffe seg oversikt over den totale aktiviteten samt iverksette nødvendige tiltak. - Forbedring av BBLs økonomiske handlefrihet. Første halvår ble dessuten preget av prosessen knyttet til forhandlinger om salg av BBL Eiendomsmegling til EM1. Styret vedtok å ikke avhende selskapet i forhold til det fremforhandlede tilbud. Styret har i tillegg jobbet med: 1. BBL Boligsstiftelse: Dette er en selveiende institusjon som er opprettet av Bodø Boligbyggelag og har som formål å skaffe boliger for utleie til de av BBLs medlemmer som ikke ønsker å eie egen bolig. Ungdom under 34 år har fortrinnsrett ved tildeling av utleieleilighet. 2. BBL Risikofond Stiftelsen ble etablert for å sikre beboerne i gamle og nye borettslag. 3. BBL Forretningsbygg AS Selskapets formål er å eie næringseiendommer og andre bygg som naturlig inngår i en boligutvikling. Det har i 2007 ikke vært noen tilgang eller avgang av lokaler. Alle eiendommene er utleid. Strategiprosess Høsten 2007 har styret og administrasjonen gjennomført en strategiprosess med gjennomgang av hele BBLs virksomhet og muligheter fremover. I prosessen har både BBLs og datterselskapenes mål og strategi vært gjennomgått. Prosessen endte med vedtak om 4 hovedfokusområder for BBL fremover. Strategiene skal revideres på årlig basis. Styret vedtok også at hovedfokus skal rettes mot Bodø/ Salten og Nordland. Fokusområdene er: Økonomisk handlefrihet, Kundeorientering, Kvalitet og Miljø. Organisasjon og lokalisering: Bodø Boligbyggelag AL er lokalisert i Sjøgata 33 i Bodø. I tillegg har BBL Eiendomsmegling et avdelingskontor i Sandnessjøen. BBL-gruppen har 68 ansatte. Disse fordelte seg slik i 2007: - BBL 32 personer - Tusenhjemmet og Hålogatun 2 personer - BBL Eiendomsmegling AS 9 personer - BBL Prosjekt AS 5 personer - BBL Vaktmester BA 6 personer - BBL Vedlikehold AS 11 personer - Nordland Inkasso AS 2 personer - BBL Boligstiftelse 1 person Hele virksomheten har nå fem styrer: 1. Styret i BBL Hovedstyret dekker i tillegg til de ordinære virksomhetene også: BBL Boligstiftelse BBL Risikofond BBL Forretningsbygg BBL Lofoten og Vesterålen BBL Nordland BBL Miljøfond ble flyttet over fra styret til administrasjonen i Styret i BBL Prosjekt AS og Bodø Utbygging AS Dette dekker også: Bodø Utbygging AS Lønsdal Eiendom AS 3. Styret i BBL Eiendomsmegling AS 4. Styret i Nordland Inkasso AS 8

9 5. Styret i BBL Vaktmester BA Dette dekker også: BBL Boservice BA BBL Vedlikehold AS BBL Boservice BA skal avvikles i Selskapet har driftet Tusenhjemmet og Hålogatun, men av organisatoriske årsaker er driften av byggene overflyttet og underlagt BBL. De har i tillegg også driftet renholdstjenester til borettslagene. Driften av renholdstjenester er nå underlagt BBL Vedlikehold AS. For å holde best mulig kontakt mellom hovedstyret og de fire andre styrene, har hovedstyret valgt en av sine representanter i hvert av de fire styrene til døtre. BBL har følgende tre definerte hovedvirksomhetsområder: - Bygging En av BBL sine grunnpilarer er boligbygging. Styret har sett med en viss uro på de økte kostnadene som boligbyggingen rammes av. Sommeren og høsten 2007 merket i BBL en dramatisk endring i etterspørselen av nye boliger. Elementer som dyre tomter, kostbare utbyggingsavtaler samt høyere produksjonskostnader gjør at styret vektlegger en tett oppfølging av nye prosjekter. Svingninger i nyboligmarkedet er imidlertid ikke noe nytt og vil også i framtiden komme med mer eller mindre jevne mellomrom. Tallene for 2007 er 66 overleverte enheter mens de i 2008 vil ligge på 185 enheter. av 2007 ble det gjennomført en mulig salgsprosess av hele meglerselskapet. Styret vedtok likevel at selskapet ikke skulle selges. Turbulensen rundt salgsprosessen gjorde imidlertid at selskapet mistet flere tilsatte, deriblant daglig leder. Restrukturering av selskapet kostet mye i faktiske kostnader og tapt omsetning. Ny eiendomsmeglingslov ble vedtatt i desember med virkningstidspunkt fra 1/1-08. Som uavhengig selskap måtte det brukes mye ressurser til krevende egenskolering. Det nye regelverket ble avgjørende for nyrekruttering og kompetansesammensetning. Markedssituasjonen for boligsalg utviklet seg gradvis til å bli vanskelig i Etter flere år med oppgangstider har markedet for salg av boliger falt betydelig andre halvår Selv om salg av andelsleiligheter klarte seg relativt bra, ble 2007 et vanskelig år. Det har vært arbeidet intenst med kostnadsstrukturen i selskapet. Selskapets avdeling i Svolvær ble nedlagt da det ikke var grunnlag for videre drift. Avdelingen i Sandnessjøen går imidlertid med overskudd. Pr var over 50 % av aksjekapitalen tapt og styret har satt i verk omfattende tiltak for å bedre driften av selskapet. Styret mener derfor det er grunnlag for fortsatt drift av meglerselskapet. Styret tror at dreiningen over til enda tyngre satsning på miljøriktige boliger og miljøriktige utomhus anlegg vil gjøre BBL boligen til et godt og attraktivt alternativ i framtiden. Flere av våre boligprosjekter har allerede vannbåren varme. Oppvarming av varmtvann med gass er ett annet eksempel på energisparende tiltak. De fleste av boligprosjektene som er under planlegging, og har en viss størrelse, bygges ut med under ground system for avfallshåndtering. Mange av de litt eldre borettslagene som BBL forvalter har gjort mye godt arbeid med rehabilitering av bygningsmassen. For å hjelpe de som ikke har kommet riktig så langt har vi i BBL opprettet en egen avdeling som skal, i samarbeid med borettslagene, gjennomføre arbeidene med rehabilitering. Dette vil være med på å øke andelseiernes verdier samt at BBL dermed kan øke tjenestetilbudet til sine medlemmer. - Boligmegling Omsetning av boliger ble lagt i et eget selskap fra I 2007 gjennomgikk selskapet en stor forandring. I starten - Forvaltning Forvaltning er og blir grunnpilaren hos BBL og 2007 har vært et meget spennende år for BBL Forvaltning. De siste årene har omtrent all nybygging av leiligheter i Bodø og ellers i vårt forretningsområde, blitt organisert som borettslag. Utbyggere og styrene i disse borettslagene ønsker en profesjonell forretningsfører og derfor har BBL Forvaltning hatt en formidabel vekst i antall kunder. I tillegg har tjenestene BBL 9

10 Forvaltning leverer utviklet seg slik at vi kan tilby et komplett forvaltningstilbud hvor både økonomisk, generell og teknisk forvaltning av borettslag og sameier ivaretas. Borettslagsmodellen har fått mye presseomtale i 2007, og da med spesielt negativ vinkling på dette med høy fellesgjeld. I vår portefølje med 190 borettslag er det kun 8% som kan kategoriseres som å ha høy fellesgjeld. Det er imidlertid ikke slik at disse nødvendigvis har økonomiske utfordringer, dette har sammenheng med at styrene i lagene samarbeider godt med oss som deres forretningsfører for å sikre god og sunn økonomi i borettslaget. Et viktig arbeid fremover blir å fortsette utviklingen av forvaltningstjenestene slik at BBL Forvaltning fortsatt, gjennom den erfaring og kunnskap som vi har ervervet oss over alle disse år, kan gi trygghet til de som bor. Miljøfondet er ikke et eget selskap. Gjennom Miljøfondet tilbakeføres deler av BBLs verdiskapning til medlemmene. Opptil 50% av utgiftene til miljøtiltak i borettslag dekkes av BBL. - Vaktmester og vedlikeholdstjenester. Tjenestene er organisert i egne selskaper med borettslagene som sine hovedkunder. Det er satt fokus på utvikling av tjenestene og vurdering av hvilke tjenester som tilbys og hvordan disse tjenestene skal tilbys. Styret har valgt å beholde organisasjonsformen ved å ha et selskap for merverdiavgiftsfrie vaktmestertjenester og et ordinært vedlikeholdsfirma. Dette er utfordrende organisatorisk og det er satt i gang arbeid med å vurdere organisasjonsformen. - Nordland Inkasso AS Inkassovirksomhet er ikke et eget og prioritert virksomhetsområde, men selskapet ble opprettet for å styrke borettslagenes innkreving av felleskostnader. Selskapets største kunde er BBL, men de får stadig flere kunder uten for boligbyggelagsystemet. Medlemsutvikling og medlemsarbeid BBL hadde ved årsskiftet medlemmer. Dette er en økning på i alt 339 medlemmer. I tillegg til forkjøpsrett har BBL en rekke gode tilbud til sine medlemmer. Dette er tilbud som enten er forhandlet fram lokalt, eller som tilbys som en følge av vår tilknytning til Norske Boligbyggelag (NBBL). BBL ser det likevel som en stor oppgave i fremtiden å forhandle frem enda bedre medlemsfordeler for våre medlemmer. Vi har også et betydelig potensial i å legge bedre til rette for bruk av disse tilbudene, gjøre de mer tilgjengelige og gi en bedre oversikt over hvilke tilbud som slår an. Bruk av mer tidsriktige hjelpemidler blir viktig i denne sammenheng. Forkjøpsretten er fortsatt den største og viktigste medlemsfordelen. Øvrige fordeler: Gunstige betingelser ved salg av borettslagsboliger gjennom BBL Eiendomsmegling AS og fordelaktige forsikrings- og finansieringsordninger. Avtaler med Telenor gir gode tilbud på telefoni og internett. Vi har også et bredt spekter rabattavtaler for alt du trenger til hus og hjem, kultur-, og treningstilbud. Styret er svært godt fornøyd med innhold, form og distribusjon av BBL-magasinet. Medlemsbladet er informativt og skaper identitet. Målsetningen er at magasinet videreutvikles til et enda nyttigere forum og kommunikasjon med våre medlemmer. Drift og utvikling/økonomi Årsregnskapet som er avlagt under forutsetning av fortsatt drift viser for morselskapet og konsernet et underskudd etter skatt med kr Styret foreslår at underskuddet disponeres som følgende: Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller BBL er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dens ordinære foretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle nye kunder/ leverandører blir kredittvurdert ved inngåelse av nye salg/leverandør kontrakter og kredittforsikringer dekker risikoen for flere av selskapets kunder/leverandører. Selskapet har i all hovedsak rentebærende gjeld med flytende rentesats (Nibor) og er derfor utsatt for endringer i kortsiktige renter har vært et økonomisk dårlig år for BBL-konsernet. Styret har sett det som nødvendig å rydde opp i forhold knyttet til forskjellige prosjekter BBL har vært og er engasjert i. Hovedårsakene til det dårlige økonomiske resultatet er konstaterte tap knyttet til sluttføring av igangsatte prosjekter og inngåtte avtaler, tap ved salg av aksjer samt utfordringer i meglerselskapet. I tillegg har styret funnet det nødvendig også å gjøre avsetninger til forventede tap. Den negative markedssituasjonen i boligmarkedet har sammen med betydelige kostnader til restrukturering bidratt til et underskudd alene på BBL Eiendomsmegling med hele 3,9 mill. Den ordinære driften i BBL (mor) er imidlertid god og styret mener det er et godt potensial til å videreutvikle BBLs tjenester og tilbud. 10

11 God oppfølging og sluttføring av prosjekter har vist seg vanskeligere og medført en for høy risiko jo lenger geografisk unna prosjektene har vært. Dette har medført ekstraordinære kostnader og tap for BBL som igjen har redusert BBLs økonomiske handlefrihet. Styret ser det som svært viktig å forbedre den økonomiske handlefriheten og frigjøre likviditet. Styret har vedtatt flere tiltak i forhold til dette: - Fokus på nye prosjekter skal primært være med Bodø/ Salten/Nordland som geografisk område - Få synliggjort og inkludert i regnskapet for 2007 alle tap og kostnader knyttet til utsatte prosjekter slik at fokus kan rettes mot forbedring av de tjenester BBL driver og nye muligheter. - Sluttføre iverksatte prosjekter og avtaler på en god måte. - Vurdere salg av ikke-strategiske eiendeler som for eksempel tomt i Brasil for både å frigjøre likviditet og fokusere på BBLs hovedsatsingsområder. - Synliggjøring av risiko før prosjekter iverksettes. Tross markedssituasjonen generelt er det grunn til å tro på en positiv utvikling for BBL. Det vil imidlertid kreve tett oppfølging og utvikling av alle konsernets virksomheter. BBL skal fortsatt være en ledende og nyskapende aktør i boligmarkedet i Bodø og Nordland. Satsing på bygging av nye boliger iverksatt høsten 2007 i Meløy er et eksempel på dette. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet drift og finansielle stilling. Selskapet driver ikke med forskning og utvikling. HMS Arbeidsmiljøet i BBL er godt. Sykefraværet i BBL er for 2007 på 6.74%. Fraværet har hatt en positiv tendens og vi ligger under fylkesgjennomsnittet. Vi vurderer det likevel totalt sett som for høyt og vil sette inn tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det er likevel et langsiktig og systematisk arbeid for å forebygge sykefravær som er viktigst. BBL utvikler handlingsplaner for å bli enda bedre på dette området. Styret er tilfreds med den jobben administrasjonen har gjort. Miljø Enhver virksomhet av noe art forurenser det ytre miljø, men styret i BBL bestreber seg på at denne forurensningen skal være minst mulig. Av konkrete tiltak kan nevnes kildesortering ved våre kontorer samt miljømessig behandling av bygningsavfall. Styret er også opptatt av miljø i en større sammenheng. Bomiljø er naturlig nok et element styret prioriterer. Enkeltelement i den sammenheng er arkitektur, materialvalg, grøntområder, beplantning, lekeplasser etc. Styret bidrar økonomisk til å utvikle disse miljøkvalitetene. I tillegg planlegger vi i alle våre utbyggingsprosjekter av en viss størrelse under ground system for håndtering av avfall. Dette av hensyn til god estetikk, samt effektiv avfallsbehandling. Likestilling Styret bestreber seg på likestilling mellom kjønnene. Blant de medlemsvalgte styremedlemmer er 50% kvinner og 50% menn. I BBL-gruppen totalt er det ansatt 68 stk. 54,4% av de ansatte er kvinner, mens 45,6% av de ansatte er menn. Framtidsutsikter Bodø Boligbyggelag er en spennende organisasjon med flere forretningsområder som griper inn i hverandre. Vår visjon er: BBL et godt sted å leve. Det innebærer at både de som vi leverer tjenester til og de som arbeider hos oss skal oppleve at BBL skiller seg ut fra andre organisasjoner og styrets arbeid videre er å sikre at BBLs unikhet blir ivaretatt og videreutviklet. Det markedet BBL opererer i er klart voksende, og gjennom å tilby tids- og miljøriktige bygg, megle boliger, utvikle forvaltningstjenester og videreutvikle medlemsfordeler, vil BBL fortsatt være en viktig samfunns og markedsaktør. Styret ser klart de utfordringer som ligger foran selskapet, men har sterkt tro på at BBL gjennom arbeidet på de fire fokusområdene økonomisk handlefrihet, kundeorientering, kvalitet og miljø vil utvikle seg videre slik at våre medlemmer og andre kunder også i framtiden opplever at BBL er et godt sted å leve. Bodø, 6. mai 2008

12 Regnskap

13 Balanse pr Note EIENDELER: ANLEGGSMIDLER: Utsatt skattefordel Goodwill/immaterielle eiendeler Eiendommer Maskiner/utstyr Investering i datter-/felleskontrollerte selskap Aksjer/andeler Fordring inkl.datterselskap 1, SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Anlegg under oppførelse 1, Kundefordringer Fordring datter-/nærstående selskap/andre Andre kortsiktige fordringer Bank klientmidler Kasse/bank SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital Opptjent egenkapital: Reservefond Fond for vurderingsforskjeller Miljøfond IT-fond Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD: Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Garantiavsetning Pantegjeld/annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: 0 0 Byggelån Kassakreditt Leverandører Klientansvar Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/mva etc Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Resultat pr Note DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingenter Forretningsførsel Boligformidling Husleieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER: Vareforbruk Personalkostnader 11, Avskrivning Garantikostnader Andre driftskostnader 6,7, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Inntekt på inv. i datter-/felleskontrollerte selskap Renteinntekter Aksjegevinst Rentekostnader Sum finansinntekter/-kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat Sum skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser KONSERNETS ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: Overført Miljøfond Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller Sum overføringer

15 Kontantstrømanalyse Tilført fra årets virksomhet: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Økning pensjonsforpliktelse /+ Inntekt/tap på investeringer Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbare skatter = Tilført fra årets virksomhet Likvider anvendt i driften: /- Endring i korts fordringer og gjeld /- Endring i varelager /+ Red./Økt garantiavsetning = Sum endring vedr. driften = (A) Netto likvidendringer fra driften Likvider anvendt på investeringer: Investering i varige driftsmidler /- Endring i andre investeringer = (B) Netto likvidendring fra investeringer Likvider anvendt på finansiering: /- Netto nye pantelån/nedbetaling av pantegjeldgjeld Anvendt av Miljøfond Anvendt av IT-fond Endring i eierforhold datterselskap x + Andre transaksjoner ført mot egenkapital Innbetaling av egenkapital = (C) Netto likvidendring fra finansieringen = A+B+C Netto likvidendringer Likvidbeholdning = Likvidbeholdning

16 Noter NOTE 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Bodø Boligbyggelag og døtrene BBL Prosjekt AS, Bodø Utbygging AS, Lønsdal Eiendom AS, BBL Boservice BA, BBL Vaktmester BA, BBL Vedlikehold AS, BBL Forretningsbygg AS, BBL Eiendomsmegling AS, Nordland Inkasso AS og Lavollen AS. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og det tilknyttede selskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. ets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Salgsinntekter Inntekter identifiseres ved sannsynligheten for at en økonomisk fordel tilfaller selskapet, og derved kan måles med sikkerhet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet når ansvaret for varer i henhold til leveringsbetingelser går over fra selskapet som selger og til kunden som kjøper. Rabatter bokføres som reduksjon av inntekt. 16

17 NOTE 2 - Avskrivning Eiendommer: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 2-10% Avskr. % 2-10% 2-10% Maskiner og utstyr: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 10-33% Avskr. % 10-33% 10-33% Goodwill/immaterielle eiendeler: Kostpris Tilgang i år Nedskrivning i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år Avskr. % 6,5 % 6,5% NOTE 3 - Tap på prosjekter / garantiavsetning Avsetning Bokførte garantikostnader Regulert garantiavsetning Avsetning NOTE 4 - Bankinnskudd skattetrekk Herav skattetrekksmidler kr NOTE 5 - Bankinnskudd klientmidler Kjøpers/selgers midler i forbindelse med bruktboligomsetningen står sperret på egen konto i bank til sikkerhet for oppgjør. 17

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer