Kan vi brande faget vårt og bli mer ekslusive?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan vi brande faget vårt og bli mer ekslusive?"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE SAMFUNNSVITEREN Kan vi brande faget vårt og bli mer ekslusive? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 1

2 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik Offentlig forvaltning sin status blant folk flest Det er tidleg morgon. Eg skal køyre mine foreldre til flyplassen. Dei skal reise heim til Sunnmøre og vi stampar i kø. Fyrst innover til byen og så gjennom byen. Far min er stressa. Han likar å ha god tid. Vere tidleg ute. Midt i regjeringskvartalet vert vi ståande lenge på raudt lys. Det verkar som det er noko gale med systemet. I alle retningar vandrar pent kledde byråkratar på veg til sine kontor. Far min ser oppgitt på den store flokken som kryssar gata. - Herregud! Kvar skal alle desse menneska, spør han, med irritert stemme mens han ser på klokka. Mine foreldre har vore på vitjing i hovudstaden. Etter at eg fekk born kjem dei oftare nedover. Det har nok mest med barneborna å gjere. Og så handlar det om at eg treng dei innimellom når timeplanen vert for stram, eller når huslige syslar krev litt ekstra innsats. Far min er av den gamle manneskulen og ein handyman. Mamma lagar nydeleg tradisjonell mat. Altså ein super deal. Men altså, no sit vi i bilen på veg til flyplassen. To timar før flyet går, i god tid etter mine berekningar - men akkurat passe etter mine foreldres ynskjer. - Det er folk som er på veg til jobben sin, forklarer eg pappa, medan eg ventar på at ei ny pulje skal kome seg over vegen. Mange av dei jobbar her i kvartalet, sier eg og peikar oppover langs kransen av høghus. Der er Kommunal- og regionaldepartementet og der... Min far avbryt meg. - Er alle desse folka papirflyttarar. Herregud. Han trekker pusten, og igjen ser han på klokka. Eg veit kva som vil kome. Far min er oppdregen nøkternt på landsbygda. Arbeid er identitet i like så stor grad som andre stadar. Men i det vesle øysamfunnet er det primærnæringane som rådar. Arbeid skal synast, og det bør gjerne også synast på kroppen. Pene dressar og stresskoffertar med matpakke gjev ingen status i slike kretsar. Eg skal ikkje trøytte deg med far min sitt innlegg om byråkratar og den stadig voksande offentlege sektor. Dessutan trur eg de har høyrt liknande talar. Far min er på mange vis representanten for det vi omtalar som folk flest. Og då snakkar eg ikkje om det politisk befesta tilhøyret av omgrepet (les: Frp), her snakkar eg om den store gruppen av skeptikarar mot offentlig sektor. Argumenta til min far har eg også møtt innanfor privat næringsliv, i både mindre og stor skala. I samtalar med drosjesjåførar eller frisørar. Eller i møte med elektrikaren. For folk utanfor er det nemleg ikkje så lett å sjå kva som ligg i forvaltning. Kva er det alle desse menneska held på med? Å forstå forvaltninga si rolle for demokratiet, for folks rettar og for et godt velferdssamfunn. Kjenner du nokon som treng litt forvaltningskunnskap, er eit godt tips å be dei lese artikkelen Skråblikk på offenlig sektor i dette magasinet. Om du i tillegg puggar artikkelen Vårt fag som brand, står du garantert stødigare når du neste gong skal forsvare vårt meste vanlege Samfunnsviteren er organ for Samfunnsviterne Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Knut Aarbakke og Torun Høgvold Enstad Grafisk Utforming: Tiber AS i samarbeid med Gunn Kvalsvik Opplag: 7300 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviterne Trykk: DMT Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ februar - uke 10 (mars) 02/ mai - uke 23 (juni) 03/ august - uke 36 (september) 04/ november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (240 x 180 mm) 6500,-/5000,- 1/2 side: (180 x 120 mm) 4500,-/3000,- 1/4 side: (180 x 60 mm) 3500,-/2500,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes til sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne, Kr. Augusts gate 9, 0164 OSLO Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no Side 2 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

3 INNHOLD Aktuelt Hovedstyret har ordet 04 Skråblikk på offentlig sektor 06 Vår Knut har blitt Akademikerleder 24 Arbeidsliv Akademikerne i streik 08 Etiker med praktisk siktemål 10 Vårt fag som brand 18 Forskningsnytt Få arbeidskonfliktar 09 - Rike kan betale for klimakutt 13 Høyt utdannede jobber mest 17 Juss Oppsigelsesspøkelset 14 Student Hva skal DU bli når du blir stor? 22 Næringslivet søker samfunnsvitere TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 3

4 AKTUELT Hovedstyret har ordet Finansuro og økonomisk stagnasjon Foreningen har et ønske om å tydeliggjøre og ansvarliggjøre hele hovedstyret og vise hovedstyrets politiske rolle i foreningen. Denne spalten legges derfor om fra å være en artikkel fra foreningens leder til å bli en spalte som disponeres av et samlet hovedstyre i foreningen. Men til hovedsaken. Det er ytterst spesielle tider vi opplever. Etter å ha vært vant til at alle grafer peker oppover har vi måttet venne oss til at børsen går opp og ned som en jojo, at salget av nye boliger omtrent har stoppet opp, at det skjer masseoppsigelser i deler av næringslivet, at det tynnes ut mellom stilling ledig-annonsene og at prognosene peker nedover. Og hvorfor skjer det? Det er vanskelig å finne et enkelt svar, og derfor mener vi at samfunnsvitere og humanister må høyere på banen. Økonomisk teori viser seg mangelfull i den situasjonen vi opplever, og da er det viktig at andre perspektiver vies oppmerksomhet. Blant medlemmene våre er vi sikre på at det finnes flere som gjennom sine studier og sin arbeidserfaring har mye å bidra med for å belyse hva som skjer og hva som er konsekvensene av slike urolige tider som vi har vært inne i denne høsten. Hvordan påvirker det forbruksmønsteret vårt? Og hvilke bevegelser kan vi forvente i velgermassene? Endrer krisen synet på staten og myndighetenes rolle? Og kanskje enda mer grunnleggende: Hva skjer i hodene våre hvordan påvirker de dårlige prognosene oss som enkeltindivider og i sosial interaksjon med andre? Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra og få gjennomslag for at politikk ikke baseres på snever bedriftsøkonomisk tenking, men tar inn over seg at utfallet av økonomisk politikk henger sammen med samfunnsforhold og psykologiske mekanismer? Kan vi bidra til å unngå en ny krise i neste syklus? Samfunnsviterne skal være en naturlig bidragsyter og samarbeidspartner i den offentlige debatt. Vi trenger derfor ideer og innspill til saker som vi kan jobbe videre med, både om finanskrisen og om andre samfunnsspørsmål. Foreningen vil gjerne være med og synliggjøre samfunnsbidraget fra samfunnsvitere og humanister, og da trenger vi de gode ideene og de gode historiene. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår står selvsagt øverst på dagsorden. Det inntektspolitiske samarbeidet i Norge tilsier at man søker mot tettere forpliktelser når konjunkturene peker nedover. På nittitallet ble solidaritetsalternativet lansert, og enkelte har allerede funnet frem oppskriftene fra den gang. For Samfunnsviterne er det uansett viktig at premissene for et tett og forpliktene inntektspolitisk samarbeid diskuteres med alle parter i arbeidslivet. Det er mye som tyder på at det nettopp i nedgangstider er aller viktigst å satse på kompetanse og høy fagkunnskap. Skal næringslivet komme godt gjennom tøffere tider, skal store velferdsreformer lykkes, og skal offentlige virksomheter komme styrket ut av omstillingsprogrammer, er bidraget fra samfunnsvitere og humanister en forutsetning. Derfor må det inntektspolitiske samarbeidet baseres like mye på våre gruppers behov som behovene til industriarbeiderne. Renten er definitivt også et viktig tema. Det har vært mye fokus på rentene som tilbys av vår samarbeidspartner DnB NOR den senere tid. Akademikernes bank- og forsikringsutvalg har hatt møter med banken, og vi er selvsagt glade for at dette bidro til at DnB NOR satte ned igjen boliglånsrentene i november. Det er uansett viktig å huske på at du som medlem av Samfunnsviterne har krav på bankens aller beste rentebetingelser og at denne ligger under den renten banken tilbyr andre kunder. Også studielånsrenten opptar oss, og derfor krever vi at studielånsrenten fastsettes politisk av Stortinget. Det finnes ingen gode argumenter for at studielånsrenten skal bidra til inntekter i statskassen, og renten bør reduseres til om lag tre prosent for Dessuten krever vi at studiestøtten økes ved at det innføres en ekstra måned med studiestøtte pr. år. På denne måten vil studentene få studiestøtte i elleve av årets måneder, ikke bare ti som i dag. Avslutningsvis vil hovedstyret ønske Samfunnsviternes leder Knut Aarbakke lykke til som ny leder for Akademikerne. En riktig god jul til dere alle! Side 4 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

5 AKTUELT HALLO SAMFUNNSVITER En gammel traver i Samfunnsviternes kretser har fått seg ny jobb som regionsdirektør i arbeidstilsynet. Han påvirker og legger premisser for arbeidslivet i Nord-Norge. Møt Truls Johannessen. -Hva er din faglige bakgrunn? - Jeg er Cand.Polit. fra Universitetet i Tromsø. I 1993 tok jeg hovedfag i offentlig politikk og administrasjon. Hovedoppgaven dreide seg om hva som forklarer organisatoriske valg sett ut fra et rasjonelt versus et ny-institusjonelt perspektiv. Helt nylig har jeg avsluttet en Master of managment ved Handelshøyskolen BI. Masteroppgaven ble tatt innenfor fagområdet Human Reource Management. Her så jeg på hvordan ulike former for lederadferd, jobbkarakteristika og personlighet korrelerer med organisatoriske variabler som organisasjonsforpliktelse, grad av motivasjon hos medarbeiderne og turnover-intensjon. -Hvor jobber du? - Nå jobber jeg som regiondirektør i arbeidstilsynet Nord-Norge, men har bare vært ansatt siden 1.september. - Hva har du jobbet med tidligere, og hvorfor skifte beite? Hovedgrunnen til at jeg skiftet jobb var at muligheten dukket opp. Gjennom utdanning og yrkesvalg har jeg etter hvert tilegnet meg en ganske bred kompetanse innen strategi, organisasjonsutvikling og ledelse, og jeg følte at jeg ikke kunne si fra meg denne muligheten til å være med å påvirke og legge premisser for arbeidslivet i Nord-Norge. Før jeg begynte i Arbeidstilsynet jobbet jeg innefor HR i det tidligere Hålogalandssykehuset HF, som nå er oppløst og blitt fusjonert med Universitetssykehuset i Nord-Norge. En jobb som også var både spennende og lærerik. Ellers har jeg vært innom stat, kommune, energisektoren og rådgivningsbransjen. - Er det travle dager som toppleder? - Ja! Nå, i den første tiden er det mye som skjer, med en ganske høy reisebelastning. Blant annet deltar jeg på arbeidstilsynets grunnopplæring som går over en del uker. I tillegg er direktoratet lokalisert til Trondheim, noe som betyr en del reiser dit. Sist men ikke minst har vi alle tilsynskontorene i Nord- Norge. Det er Mosjøen, Bodø, Sortland, Finnsnes, Tromsø og Alta. Truls Johannessen. Foto: privat - Du har lang fartshistorie i Samfunnsviterne. Hva har du gjort? - Jeg tror faktisk at jeg tegnet studentmedlemskap så tidlig som og har vært medlem litt på og av siden. Vi var noen stykker som forsøkte å danne lokallag i Finnmark omkring Er det mange andre som er medlem av Samfunnsviterne der du jobber? - Arbeidstilsynet har mange akademikere, og samfunnsviterne utgjør et eget fagmiljø, ca. 30 i tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. I vår region er vi imidlertid fem stykker. Ellers er Arbeidstilsynet en svært spennende arbeidsplass for samfunnsvitere. Her er det rom for å jobbe med organisasjonsutvikling, prosesser, arbeidslivsforskning, ledelse mv. - Hvor i arbeidslivet er du om 20 år? - Ja, si det? Som leder i Arbeidstilsynet er jeg nesten forpliktet til å si at jeg fortsatt er i arbeidslivet, men er usikker på om jeg fortsatt er leder. Muligens nyter jeg mitt otium som en eldre lærer på Høgskolen i Harstad eller noe lignende. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 5

6 AKTUELT Skråblikk på offentlig sektor Vi som jobber i offentlig sektor opplever ofte å bli møtt med skepsis. Vi er visst trauste og gammeldagse, byråkratiske og lite effektive. Vi er en utgiftspost i offentlige budsjetter. Eller tar noen feil? Tekst: Aina Strand, nestleder i Samfunnsviterne Foto: Illustrasjonsfoto Selv erfarer vi å stå på i en travel og krevende arbeidsdag, innkurven fylles opp uansett hvor mye vi står på, vi strekker fleksitid og hopper over lunsjen for å få kabalen til å gå opp. For å gjøre oppgaver på vegne av fellesskapet og brukerne av offentlige tjenester. Frynsegodene er ikke av økonomisk og materiell art. Skal vi ha en kosestund, må vi ha en innsamling til felleskaffe og gaver til kollegaer, og vi betaler egenandel for å være med på julebordet! Finanskrisetider I disse finanskrisetider, ser vi tendenser til at skepsisen snur? Ser vi litt mer respekt og anerkjennelse av innsatsen til ansatte i medarbeiderne i stat og kommuner? Grådighet kan ikke sies å kjennetegne våre karriereambisjoner, og opsjoner kan vi knapt stave. Ikke nok med at statskassa er god å ha når det røyner på for privat sektor. En stilling i det offentlige er kanskje heller ikke å forakte. Såkalt trygg jobb og en god pensjonsordning er verdifullt i seg selv, men hovedmotivasjonen for de fleste av oss er nok heller de mange interessante oppgavene vi holder på med. Å ha ansvar og forvalte fellesskapets interesser, gjøre oppgaver som betyr noe for andre. Det kan nok ta tid, noen ganger flere år, å se resultatene av vår innsats. Det er ofte komplekse saker og krevende prosesser for å komme i mål med reformer og lovendringer. Samspillet med det politiske nivået kan være frustrerende, men oftest er det moro å jobbe nær makta. Jeg har fått økt respekt og forståelse for det politiske arbeidet. Vi er avhengige av politisk vilje for å få fremgang i sakene. Godt byråkratisk håndverk er også undervurdert, hvor god saksbehandling og solide prosesser hvor jus, økonomi, og ulike modeller prøves mot hverandre for å få holdbare resultater. Og det er moro når vi etter hvert kan se sporene av vår ideer og innsats, som når pilotprosjektet vi foreslo har medført at det etableres nye ordninger noen år senere. I dagens medieskapte travelhet med krav til handling og kjappe svar, skal vi ikke underslå betydningen av gode utredninger, gjennomtenkte planprosesser og litt seige beslutningsprosesser hvor administrasjon og politikk blir enige og resultatene holdbare. Offentilg sektor kjernen i vår karriere For oss samfunnsvitere er offentlig sektor kjernen i vår karriere, enten vi er for eller i mot privatisering. Om vi arbeider med administrasjon av offentlige tjenester, er saksbehandlere i NAV, pedagoger, arbeider i rådhus eller regjeringskvartal. Eller sysler med utredninger og evalueringer på oppdrag fra offentlige, står på i frivillige organisasjoner som får offentlige tilskudd, eller har som jobb å påvirke myndighetene i interesseorganisasjoner og konsulentbransjen. Nesten alle de nærmere 7000 medlemmene i Samfunnsviterne er avhengige av offentlig sektor direkte eller indirekte. Utdanningsvalget er for de fleste motivert av faglig interesse og et ønske om å jobbe med noe som betyr mye for andre. Vi er mer enn i mange andre bransjer drevet av indre motivasjon, samfunnsengasjement og ansvarsfølelse for å få frem helhet, sammenhenger og gode resultater. Likevel, mange medarbeidere i offentlig sektor opplever ofte at strikken tøyes litt vel langt. Omstillinger og endringsarbeid har mye for seg, men det kan være strevsomt å stå i det, og det er ikke alltid like gjennomtenkt. Vi har høye krav til effektivitet og kvalitet. Ikke alle saker egner seg for å fatte vedtak på løpende bånd, ikke alle saker er enkle, men sammensatte og tidkrevende. Det kan være tungt å jobbe i motbakke. Det kan være administrative og politiske prosesser som aldri kommer i mål. Mange kunne ønsket noen flere kolleger til å dra lasset, litt tid til å dra på kurs eller fordype seg i den rapporten vi aldri får tid til å lese....mer attraktive? Så det er ingen grunn til å slå seg til ro med at det offentlige er en trygg arbeidsplass, og at vi fremover må ta til takke med knapper og glansbilder. Offentlige arbeidsgivere bør heller ikke ta vår innsats for gitt. Som samfunnsvitere og for våre tillitsvalgte er det all grunn til å utfordre politikere og ledere i offentlig sektor om hvordan vi kan gjøre offentlig sektor til en enda bedre arbeidsplass og hvordan vi kan styrke kvaliteten på offentlig sektor og Side 6 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

7 AKTUELT tjenestene vi leverer. Mange opplever en hierarkisk beslutningsprosess og en gammeldags linjeorganisasjon det får ikke alltid frem det beste i oss eller er god utnyttelse av medarbeidernes kompetanse. Mange er opptatt av å forsvare revir i stedet for å få frem gode løsninger på tvers av avdelings- og etatsgrenser. Trygg investering Det virker heller ikke motiverende for oss trofaste slitere i offentlig sektor, at arbeidsgiver i det offentlige tyr til dyre konsulenttjenester, med eller uten anbud, mens vi fast ansatte ikke får lønn som fortjent. Det offentlige burde være mye flinkere til å organisere arbeidet slik at vi kan få jobbe utenfor linja, få bruke vår kompetanse på nye måter og få lønn i tråd med vår kompetanse og innsats. Samfunnsviterne er en fagforening som har tyngden i offentlig sektor. Vi må bli flinkere til å fronte betydningen av offentlig sektor og den innsatsen som gjøres der. For samfunnet er vår innsats slett ikke en stor utgiftspost, men en rimelig og solid investering kanskje bedre enn statsobligasjoner? For samfunnet er samfunnsviteres innsats slett ikke en stor utgiftspost, men en rimelig og solid investering kanskje bedre enn statsobligasjoner? TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 7

8 ARBEIDSLIV Akademikerne i streik ved Lovisenberg sykehus Akademikerne tok 6. november ut ti medlemmer i streik ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo etter at Spekter og Akademikerne ikke kom til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. Blant disse var ett medlem av Samfunnsviterne. Akademikernes tre hovedkrav i oppgjøret er forsvarlige hvilebestemmelser, etableringen av en god seniorpolitikk og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. I første streikeuttak var det åtte leger, en psykolog og en samfunnsviter. Av i alt sju medlemmer ved sykehuset var pedagogen Åshild Norum den eneste av Samfunnsviterne som ble tatt ut i streik. Hun jobber i personalavdelingen med IA-arbeid, sykefraværsoppfølging og personalpolitikk. - Det er helt greit å være i streik, og jeg er i godt selskap med legene her på streikevakten, uttalte den opplagte samfunnsviteren fra sin post som streikevakt utenfor sykehuset noen dager ut i streiken. Hun syntes hun møtte stor forståelse for streiken blant pasienter og andre forbipasserende. - Det er høy streikemoral, legene er ivrige. Akademikerne har utarbeidet godt informasjonsmateriell, og vi får veldig god støtte, sa Norum. Lovisenberg er lokalsykehus for innbyggere i Oslos sentrumsbydeler. Akademikerne organiserer leger, psykologer, tannleger, sivilingeniører og samfunnsvitere ved sykehuset. Fra 12. november trappet Akademikerne opp og tok ut ytterligere fire leger i streik. Da Samfunnsviteren gikk i trykken, hadde partene ennå ikke avtalt å møtes ved forhandlingsbordet. Mer om streiken finner du på Eneste samfunnsviter i streik, Åshild Norum. Avtalegiro den enkleste måten å betale kontingenten! Samfunnsviterne benytter Avtalegiro for innbetaling av medlemskontingenten. Hva er fordelen med Avtalegiro? Med Avtalegiro sørger banken din for at medlemskontingenten betales direkte fra konto annenhver måned på forfallsdato. På den måten slipper du å motta giro i posten, og kontingenten blir betalt selv om du skifter jobb eller flytter på deg. Du mottar alltid varsel i god tid før forfall. Hvordan tegner jeg Avtalegiro? Du inngår selv avtale med banken din. Ved betaling av faktura på medlemskontingenten i nettbank kan du tegne Avtalegiro direkte. Ta gjerne kontakt med Samfunnsviterne for å få tilsendt skjema som du enkelt fyller ut og returnerer. Resten ordner vi! Se også våre nettsider for mer informasjon om Avtalegiro. Side 8 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

9 ARBEIDSLIV Arbeidskonfliktar, 2007 Få arbeidskonfliktar Om lag arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av fire arbeidskonfliktar i Til samanlikning var det tolv konfliktar i 2006, med tap av vel arbeidsdagar. I år med mellomoppgjer, slik som i 2007, vert tariffavtalar som er inngått i hovudoppgjera reviderte. Det er hovudoppgjer annakvart år, noko som for dei fleste tariffområda vil seia at det blir inngått toårige tariffavtalar. Dette forklarer endringane i talet på arbeidskonfliktar frå år til år. Om statistikkgrunnlaget Statistikken gjeld arbeidskonfliktar som varer minst ein dag, og omfattar både streik og lockout. Oppgåvene vert innhenta frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane. Kilde: SSB Økningen i doktorgrader fortsetter I 2007 ble det for første gang gjennomført mer enn 1000 doktorgradsdisputaser på årsbasis, og bare i første halvår 2008 er det gjennomført nærmere 750 disputaser. Alt tyder på at måltallet i Regjeringens nåværende opptrappingsplan 1100 disputaser årlig vil bli mer enn nådd i Det store antallet disputaser i 1. halvår kan delvis være en effekt av at dette er siste mulighet for å avlegge en gammel doktorgrad (dr.scient., dr.polit. osv.). Men dette forklarer neppe at økningen er så sterk som den er. Ser vi på fagområdene er økningen fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2008 størst i det medisinske fagområdet og i samfunnsvitenskap, mindre i matematikk/naturvitenskap, teknologi og humaniora. NAV-program: Raskere tilbake Om lag sykmeldte arbeidstakere er til nå henvist til behandling gjennom Raskere tilbake. Av disse er personer henvist i løpet av første halvår i år. Dette betyr at ordningen er i kraftig vekst. To av tre sykmeldte sier i en undersøkelse at de er tilfreds med tilbudet. Målet med Raskere tilbake er at sykmeldte arbeidstakere skal komme raskere tilbake i jobb. Fakta om sykefravær Hver dag er ca arbeidstakere sykmeldt, mens bortimot er på attføring og over er på rehabilitering. Det legemeldte sykefraværet er på 6,1 prosent av arbeidsstyrken. Staten betaler årlig ut nærmere 30 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg kommer arbeidsgivers kostnader knyttet til de første16 kalenderdagene. Kilde: Kilde: TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 9

10 ARBEIDSLIV Akademikerprisen 2009 Etiker med praktisk siktemål Etikken må vise seg nyttig i praksis, bidra til å gi mening og retning i den vanlige legehverdag, sier Akademikerprisens første vinner, Reidun Førde. Tekst og foto: Knut E. Braaten, Den norske legeforening Moralist? Nei, nei, protesterer Reidun Førde mildt og smilende over kaffekoppen. Selv om jeg arbeider med medisinske verdispørsmål og legeetikk, ser jeg ikke på meg selv som noe «bedre» menneske av den grunn. Det er et slitsomt stempel å få. Mitt utgangspunkt er bare at leger, akademikere, ja alle mennesker, kan og bør etterstrebe gode prosesser for etisk refleksjon og bevissthet. Det innebærer at man også må tørre å ta tak i de vanskelige og ubehagelige spørsmålene. Akkurat den oppgaven har Reidun Førde viet mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Som professor i medisinsk etikk og aktiv samfunnsdebattant, og som tidligere leder i Rådet for legeetikk og representant i omtrent alle andre råd og utvalg som mener noe om rett og galt i medisinen, har Førde på en uredd måte løftet frem og drøftet temaer som angår alle: Prioriteringer innen helsevesenet, nødvendigheten av åpenhet rundt kollegers feil og verdispørsmål knyttet til behandling av pasienter ved livets slutt for å nevne noe. Hun legger ikke skjul på at arbeidet har ført til en del kjeft opp gjennom årene. Er du for rund i kantene i møte med den type problemstillinger, så gjør du ikke jobben din. Litt kjeft i ny og ne tar jeg bare som et tegn på at det man gjør skaper engasjement og debatt, og da er mye av målet oppnådd. Målbevisst debattåpner Men heldigvis har det heller ikke skortet på ros, og Reidun Førde oppfattes av kolleger som en modig og dyktig talsperson for legeetiske problemstillinger. Nå er hun også hedret av organisasjonen Akademikerne for sin innsats som vinneren av den nyinnstiftede Akademikerprisen. Prisen, som gis til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling, består av en pengesum på kroner og en bronseskulptur av Nico Widerberg kalt Tanker. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Førde «har turt å åpne debatter der mange tier». Prisen kom veldig overraskende på. Jeg har aldri fått en slik utmerkelse før og er selvsagt stolt, rørt og takknemlig. Jeg opplever at etikkarbeidet gjennom dette blir løftet fram som en viktig del av faglig og akademisk arbeid. Det var spesielt hyggelig å få vite at juryen var enstemmig. Som den yngste i en søskenflokk på tre vokste Reidun Førde opp i tettstedet Høyanger ved Sognefjorden, og mor og sykepleier Dagny var avgjørende i valg av yrke. Jeg kunne knapt gå da jeg var med mor på jobb på sykehuset første gang. Etter hvert gjorde pasientene og alle legeinstrumentene sterkt inntrykk. Før jeg hadde begynt på skolen, sto det klart for meg at jeg skulle bli lege. Reidun Førde fikk sitt første barn som 22-åring. Senere kom det tre barn til. Fram til 1998 arbeidet hun som lege ved sykehusene i Moss og Sarpsborg, og hun hadde allmennpraksis i Rygge og ved Frogner helsesenter i Oslo. Førdes doktorgrad er om individualisering av svangerskapsomsorgen, og hun er i dag ansatt ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Etikk i praksis Reidun Førdes ambisjon har hele tiden vært å holde levende evnen og viljen til å stille de grunnleggende verdispørsmålene i faget spørsmålene om det som er godt, nyttig og sant. Nylig ledet hun utarbeidelsen av en veileder for begrensning av livsforlengende behandling på oppdrag fra tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Bakgrunnen er at moderne medisin og teknologi gir store muligheter for å forlenge livet, men en forlengelse vil ikke være til pasientens beste dersom behandlingen bare bidrar til å forlenge lidelse. Spørsmålet om når livsforlengende behandling til alvorlig syke pasienter skal opphøre, kommer oftere på spissen for pårørende og helsepersonell og frem til nå har det manglet nasjonale etiske retningslinjer for hvordan slike saker skal håndteres. Det har i stedet vært opp hvert enkelt sykehus å utarbeide slike retningslinjer. Den tragiske saken i Bergen fra 2006 med fire år gamle Kristina som lå i respirator i fire måneder førte til rettssak og store oppslag og debatter i media. Side 10 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

11 ARBEIDSLIV Veilederen Førde har vært med å utarbeide har nå vært ute på bred høring i regi av Helsedirektoratet. Dette er ingen kokebok, men en veileder om prosesser. Generelt må vi si at overbehandling er et problem i dag. Det er mitt håp at veilederen vil bidra til at enkeltbeslutninger blir basert på godt faglig og etisk skjønn og som en kvalitetssikring for slike beslutningsprosesser. Det er særlig i konfliktfylte situasjoner en slik veileder vil være nyttig. For eksempel kan foreldre ønske en forlengende behandling for sitt barn, mens helsepersonellet sier at det ikke har noen hensikt lenger. Men noen må ta den endelige avgjørelsen? Den legen som er ansvarlig for behandlingen, skal alltid ta den endelige avgjørelsen. Pårørende kan ikke kreve en behandling som det ikke er medisinsk grunnlag for, men i de tilfellene der det ikke er noe klart medisinsk svar, er det urimelig at legen skal avgjøre dersom pårørende er helt uenig. Hovedessensen i veilederen er at pasientens eget ønske må ligge til grunn for behandlingen og at man i et samspill med pårørende og medisinsk personale må få til gode prosesser til pasientens beste for å ivareta pasientens verdighet. unngå at konfliktnivået eskalerer, slik vi har sett i en del saker. Dessuten har pressen en lei tendens til å svikte i slike saker og bidra til at konfliktnivået øker. Det fokuseres alt for mye på dramatikken og konflikten mellom pårørende og sykehus, og for lite på de vanskelige medisinske vurderingene som ofte ligger til grunn. Jeg har tidligere sagt at slike saker bør løses ved pasientens seng og ikke i retten og ikke i mediene. Førde mener at dersom helsevesenet skal kritiseres, bør det være fordi det hovedsakelig behandler folk for lenge ikke for kort. Legerollen under press Faget medisin er ifølge Reidun Førde under press på mange måter. Vi er i stand til så mye i dag at det stadig oftere blir nødvendig å spørre hva vi ikke skal gjøre. Vi er opptatt av teknologi og kvalitet, på hvordan ting blir gjort, men ofte glemmer vi å spørre: Hvorfor skal vi gjøre det vi gjør? Hva er formålet med og verdien av tjenestene? Det er ikke alt som er mulig som skal og bør gjøres. Det du sier er altså at det blir stadig vanskeligere å være lege? Ja, det blir stadig vanskeligere sett fra ulike innfallsvinkler. De store mulighetene som moderne medisin gir, bidrar også til flere etiske dilemmaer. Mer overordnet kan man stille seg spørsmålet om hvordan skal man handle for å være god lege her hjemme, i vår rike del av verden? Legenes etiske imperativ er å hjelpe pasienten ut fra hva vedkommende trenger og ikke ut fra hjelperens egennytte. Når helsetjenester i økende grad blir organisert etter en bedriftsøkonomisk modell og blir solgt som varer på et marked, fordrer det høy grad av selvjustis å prioritere det nyttige framfor det mest lønnsomme der disse to ikke går i hop. Faget er på strekk og derfor er etikk så viktig. Etikk handler hele tiden om å trekke grensene rundt og i faget. Den gir ikke enkle svar på kompliserte spørsmål, snarere tvert om. Men etikken må vise seg nyttig i praksis, bidra til å gi mening og retning i den vanlige legehverdag vise seg som en praktisk rettesnor. Selv har Reidun Førde tatt initiativ til å få innført obligatorisk etikkundervising i Hun viser til at det allerede er etablert kliniske etikkomiteer på de fleste store sykehus. Dette er tverrfaglige fora med representanter for både pårørende og pasienter i tillegg til fagfolk. I veilederen foreslås det at konflikter rundt livsforlengende behandling bør behandles i klinisk etikkomité. Svært konfliktfylte saker bør behandles i en klinisk etikkomité ved et annet sykehus. Ved å løfte sakene ut av avdelingen hvis det oppstår tvil eller konflikt, kan sakene drøftes bredt og upartisk. Vi kan Vi er fornøyd med den økonomiske rammen som ga våre medlemmer et bedre generelt lønnstillegg enn på lenge, sier Åse Marie Eliassen, som representerte Samfunnsviterne i Akademikernes forhandlingsutvalg. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 11

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget!

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2002 HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør eigentleg

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer