Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL"

Transkript

1 Vedlegg til Strategiplan for NBBL Interessepolitisk program for NBBL

2 Om programmet og bakgrunnen for det Dette programmet vil være retningsgivende for NBBLs interessepolitiske arbeid og tar utgangspunkt i hovedmålene for Norske Boligbyggelag. Målsetningen med det interessepolitiske arbeidet er å skaffe boligbyggelagene arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift til beste for deres medlemmer. Samarbeid, synlighet og å være i forkant er viktige stikkord for aktiviteten. NBBL skal bidra til å sette dagsorden med sin interessepolitiske virksomhet. Å bo godt er vesentlig for alle. Det er også avgjørende for samfunnet at alle kan disponere gode boliger. Til tross for at de aller fleste i Norge bor bra, er det behov for inngrep og justeringer i rammebetingelsene for den boligpolitiske virksomheten. Der markedet svikter, kan det være behov for reguleringer eller økonomiske stimulanser. Blant annet er nybygging en krevende aktivitet med høy risiko. Det tar lang tid å bygge, det er en kompetanse- og kapitalkrevende virksomhet og etterspørselen etter bolig er ikke alltid like lett å forutsi. Også ved rehabiliteringer, er det utfordringer. Blant annet ser vi at ambisiøse prosjekter kan være vanskelig å få til, selv om mange beboere har stor nytte av tiltakene. Gjeldende lov og regelverk detaljregulerer så vel nybygging, som rehabilitering av eksisterende bebyggelse. Krav og vilkår er i hovedsak ideelle og gode, men ofte kan det beste bli det godes fiende. Boligbyggelagene har og skal ha sitt hovedfokus på gode og rimelige boliger for sine medlemmer. Vi ser at nye krav på mange områder fører til betydelige kostnads- og prisøkninger på nye boliger. Tilsvarende kan gode intensjoner nedfelt som nye krav, være en fare for ellers gode rehabiliteringer i eksisterende bebyggelse. Fokus for NBBLs interessepolitiske arbeid skal også omfatte forvaltning og omsetning av boliger for lagenes medlemmer. Denne planen omhandler de områdene NBBL skal prioritere innenfor strategiplanen. 2

3 Rammebetingelser Myndighetenes rammebetingelser: lover og regelverk som angår boligbyggelagenes virksomhet, herunder byggevirksomhet, boligforvaltning, boligsalg, boligfinansiering og eieformer i boligsektoren rentenivået (Norges Bank) skatter og avgifter for kollektiv bebyggelse kommunenes tomte- og planpolitikk Husbankens låne- og tilskuddsordninger økonomiske stimuleringstiltak rettet mot boligsektoren, for eksempel ENOVA Markedsmessige rammebetingelser: banker og andre kredittinstitusjoners prising av tjenester i forhold til boligselskapene og medlemmene forhold i byggenæringen som kompetanse, konkurranseforhold, byggefeil, osv. Målgrupper for NBBLs interessepolitiske virksomhet: Stortinget i særdeleshet Kommunal- og forvaltningskomiteen Departementer først og fremst Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet politiske partier Husbanken og andre statlige etater med fagansvar for saker som er av interesse interesseorganisasjoner som opererer på våre saksområder byggenæring og annen virksomhet som berører bolig- og byggesektoren finansnæringen, mv. opinionen media - for å få oppmerksomhet om våre prioriteringer fagmiljøer Samarbeidspartnere: Det er viktig å alliere oss med andre vi kan ha felles nytte av å arbeide sammen med: andre interesseorganisasjoner og fellessammenslutninger (eksempelvis: KS, NHO (BNL, Boligprodusentene, mv) LO, Huseiernes Landsforbund, Leieboerforeningen, NEF, EFF, NARF osv.) samvirkebevegelsen i Norge medlemmer i Samvirkesenteret internasjonalt samarbeid gjennom organisasjoner som NBO (Norden), CECODHAS (Europa) og ICA (globalt) kompetansemiljøer som NIBR, NOVA, Sintef, universitet og høyskoler mv. 3

4 HOVEDMÅL FOR NORSKE BOLIGBYGGELAG Bærekraftige boliger og boområder for medlemmene Boligområdene boligbyggelagene utvikler og forvalter skal være gode for nåværende og framtidige beboere vurdert i en: økonomisk sammenheng samfunnsmessig sammenheng økologisk sammenheng DELMÅL 1 i en ØKONOMISK sammenheng skal Norske Boligbyggelag a) bygge et tilstrekkelig antall gode boliger b) stimulere til at eksisterende boliger og boområder rustes opp og fornyes for å møte medlemmenes behov c) fremme borettslag som en trygg, god og miljøvennlig eierform DELMÅL 2 i en SAMFUNNSMESSIG sammenheng skal Norske Boligbyggelag a) arbeide for økt trygghet, bedre tilgjengelighet og flere boligrelaterte tjenester - spesielt for et økende antall eldre b) arbeide for at flest mulig uavhengig av alder og inntekt skal ha mulighet til å skaffe seg en egen bolig c) arbeide for at medlemmene får et bredt boligtilbud med variasjon i boligtyper, boligstørrelser og eierformer DELMÅL 3 i en ØKOLOGISK sammenheng skal Norske Boligbyggelag a) synliggjøre at konsentrert bebyggelse er en miljøvennlig boform som skal gjenspeiles i myndighetenes rammebetingelser b) arbeide for redusert energibruk og økt satsing på fornybar energi c) arbeide for redusert bruk av miljøfarlige stoffer ved nybygging, rehabilitering og vedlikehold 4

5 DELMÅL 1 Bærekraftige boliger og boområder for medlemmene - i en økonomisk sammenheng a) Bygge et tilstrekkelig antall gode boliger NBBL vil arbeide for at boligbyggelagene kan ivareta sin viktigste oppgave: å tilby medlemmene gode boliger med boutgifter de kan leve med. Den viktigste enkeltfaktoren for å holde boligprisene på et akseptabelt nivå, er å bygge et tilstrekkelig antall gode boliger. det tas et samlet statlig ansvar for at det blir bygget et tilstrekkelig antall boliger det statlige ansvaret for plan- og bygningslovgiving samles i ett departement - fortrinnsvis Kommunal- og regionaldepartementet plan- og bygningslov og annet regelverk av betydning for boligbyggingen, legger til rette for tilstrekkelig utbygging innenfor en akseptabel kostnadsramme kommunenes rolle som planmyndighet for boligbyggingen forbedres saksbehandlingen av byggesaker effektiviseres Husbankens rolle som sentral aktør i boligbyggingen styrkes økonomiske stimuleringsmidler rettet mot boligbygging og oppgradering samles hos en aktør, fortrinnsvis Husbanken det innføres fornuftige unntak fra ambisiøse krav ved målkonflikter i nybyggingen, jf. spørsmålet om universell utforming b) Stimulere til at eksisterende boliger og boområder rustes opp og fornyes for å møte medlemmenes behov Samfunnet står blant annet overfor disse tre viktige utfordringene; eldrebølgen, miljø- og klimautfordringene samt segregasjon i boområdene. Disse faktorene vil legge føringer for oppgraderingen av eksisterende boliger og boområder de kommende årene. Tilgjengelighet og trygghet i boligen og bomiljøet er viktig spesielt for eldre. Oppgraderinger av eksisterende bygg bør gjøre tilgjengeligheten bedre, blant annet ved etterinstallering av heis og satsing på ny teknologi. En av de mest effektive måtene å redusere energiforbruket på, er tiltak i eksisterende bebyggelse. Det er derfor viktig at når borettslag og boligsameier 5

6 skal rehabiliteres, bør energieffektiviseringstiltak på minimum lavenerginivå vurderes i forhold til lønnsomhet, bedret bokomfort og realistisk gjennomføring. Norge har så langt vært forskånet fra de store segregeringsproblemene vi har sett både i Danmark og Sverige. Et særs viktig grep for å forebygge tilsvarende utvikling i Norge, er god kvalitet på boliger og boområder og et variert boligtilbud. det etableres tilstrekkelige og målrettede økonomiske stimulanser for å velge ambisiøse oppgraderinger informasjon og veiledning styrkes vesentlig for å bidra til økt interesse for oppgraderinger i borettslag og boligsameier c) Fremme borettslag som en trygg, god og miljøvennlig eierform NBBL skal arbeide for at borettslag framstår som en attraktiv eierform. Samtidig bør det legges til rette for variasjon i boområdene også når det gjelder eierformer. Det er viktig at boligbyggelagene utvikler et langsiktig forhold til tilknyttede borettslag. Borettslagsformen krever deltakelse og beboerdemokrati. Den største fordelen ved borettslag som eieform, er brukereieprinsippet, samt pantesikkerheten i det felleseide bygget. Det store felles pantet kan benyttes ved investeringer i utbedring og modernisering av boliger og uteområder, samt ved utvikling av nye boligrelaterte tjenester. Borettslagsordningen kan styrkes ytterligere gjennom gode sikringsordninger, så ikke beboerne gjøres ansvarlige for naboens manglende betaling av felleskostnader. Borettslag er et godt alternativ for de som ønsker å bo i boligen. borettslag skal ha markedets gunstigste boliglånsrente og lånebetingelser pga god sikkerhet for store lån, god forvaltning og effektiv innkreving av felleskostnader nivået på offentlige avgifter gjenspeiler fordelene ved konsentrert bebyggelse borettslag forvaltet av Norske Boligbyggelag har gode og trygge sikringsordninger medlemmer, samarbeidspartnere og opinionen generelt har god kunnskap om eierformen og dens fordeler 6

7 DELMÅL 2 Bærekraftige boliger og boområder for medlemmene - i en samfunnsmessig sammenheng a) Arbeide for økt trygghet, bedre tilgjengelighet og flere boligrelaterte tjenester - spesielt for et økende antall eldre NBBL skal arbeide for at det skal bli mulig å tilby gode og egnede boliger til det økende antall eldre, spesielt blant boligbyggelagenes medlemmer. Dette er viktig for å sikre at eldre kan bli boende i egen bolig og motta omsorgstjenester der. Behovet for flere nye boliger tilpasset gruppen vil øke, og den eksisterende boligmassen bør i tillegg oppgraderes. Et stort flertall av framtidens eldre vil ønske å bo nær offentlig og privat service og tjenestetilbud. Derfor må det bygges sentralt. Bygging av felleskapsløsninger i boliger og i boområdene vil gi mulighet for de eldre til å delta i et sosialt miljø. NBBL vil arbeide for at det skal bli enklere for boligbyggelagene å kunne tilby flere boligrelaterte tjenester. Etterspørselen etter service og tjenester som gjør hverdagen enklere for eldre, men også for andre grupper, vil ventelig øke. Mange slike tjenester knyttes til bolig og det å bo, og dette er tjenester som kan være relevante for boligbyggelag å levere - enten i egen regi eller i samarbeid med andre. Det er viktig å kunne tilby gode tjenester som et supplement til knappe offentlige tjenester, og som et alternativ til det svarte markedet som eksisterer på dette området. kommunene legger til rette for tilpasset utbygging sentralt med mulighet for service- og omsorgstjenester som begrenser behovet for omsorgsboliger eldre i større grad kan ta ansvar for egen bolig i alderdommen med staten som tilbyder av gunstig finansiering, og kommunene som tilbydere av god omsorg og pleie i hjemmet statlige tilskudd til ombygging styrkes og at det sørges for en bedre samordning av hjelpemiddeltiltak for den enkelte og generelle boligtilpasningsløsninger for den kollektive bebyggelsen tilstrekkelige og målrettede økonomiske stimulanser for å sikre økt tilgjengelighet som tilskudd til heis der 50 pst. av prosjekterings- og investeringskostnadene dekkes 7

8 b) Arbeide for at flest mulig uavhengig av alder og inntekt skal ha mulighet til å skaffe seg en egen bolig NBBL skal i denne sammenheng rette særskilt fokus på at ungdom kan få gode muligheter i boligmarkedet. Brukte boliger i borettslag er et godt alternativ for ungdom, særlig hvis det kombineres med gode finansieringstilbud som startlån. I tillegg skal det arbeides for at det utvikles et godt tilbud av utleieboliger med et akseptabelt leienivå til studenter og annen ungdom. Dessuten er det et mål at det også i pressområder kan tilbys rimelige og gode boliger til yngre barnefamilier blant medlemmene. Husbankens startlånsordning videreføres og styrkes som et godt alternativ ved boligkjøp for ungdom bostøtten opprettholdes og styrkes vilkårene og rammene for BSU ordningen styrkes det kan gis utleietilskudd til boligbyggelag som bygger utleieboliger også til ordinær ungdom. Utleietilskudd bør ses i sammenheng med de betydelige skatteletter som gis gjennom rentefradragsordningen ved låneopptak til kjøp av egen bolig c) Arbeide for at medlemmene får et bredt boligtilbud med variasjon i boligtyper, boligstørrelser og eierformer NBBL vil arbeide for at kommunene som planmyndighet skal legge til rette for mangfoldighet i boligtyper og eierformer innenfor et boområde, for å stimulere til variert beboersammensetning når det gjelder alder, etnisitet, husholdningstyper osv. Dette vil også bidra til å motvirke segregasjonsproblemer som vi har sett tendenser til i enkelte områder også i Norge. Både etablering av nye boliger med høyere standard, flere større boliger og etablering av et tilbud av ikke-kommersielle utleieboliger vil kunne være gode supplementer til eksisterende boliger for å redusere tendensene til segregasjon i enkelte områder spesielt i de områdene der boligprisene er lavest og mange husstander med lav inntekt er bosatt. kommunene planlegger for variasjon i boligtilbudet statlig satsing på områdeutvikling fortsetter og styrkes. I alle de største byene/kommunene skal det være vurdert hvordan utsatte områder skal utvikles jf. Groruddalssatsingen det bygges nye boliger som er attraktive for husholdninger som kan være en styrking av bo- og nærmiljøet, blant annet større boliger. Offentlig økonomisk risikoavlastning ved denne typen bygging, kan her være et viktig tiltak 8

9 DELMÅL 3 Bærekraftige boliger og boområder for medlemmene - i en økologisk sammenheng a) Synliggjøre at konsentrert bebyggelse er en miljøvennlig boform som skal gjenspeiles i myndighetenes rammebetingelser NBBL vil jobbe for å synliggjøre fordelen ved å bo konsentrert ut fra et miljøperspektiv, og for å få en økt prioritering av slik bebyggelse. Fordelene er blant annet enklere transportbehov, lavere energibruk til oppvarming og effektiv ressursbruk ved bygging av nye boliger. fordelene synliggjøres rammebetingelsene for konsentrert bebyggelse får rettmessige økonomiske fordeler som følge av mindre belastning av infrastruktur og miljø b) Arbeide for redusert energibruk og økt satsing på fornybar energi NBBL skal gjennom Boligløftet lage en strategi for energieffektivisering i Norske Boligbyggelag der det settes mål og klargjøres hvilke tiltak som kan gjennomføres. Målene skal være så ambisiøse at Norske Boligbyggelag blir ansett som en av de ledende aktørene. Når borettslag og boligsameier skal oppgraderes, er det viktig at mer omfattende energieffektiviseringstiltak vurderes. det kan ytes tilstrekkelige og målrettede økonomiske stimulanser, for eksempel tilskudd til energieffektiviseringstiltak der 50 pst. av merutgiften til ambisiøse tiltak dekkes, samt vesentlig forenkling av søknadsprosessene det framskaffes god støtte til gode løsninger og pilotprosjekter det gis veiledning spesielt om muligheter for tekniske løsninger og innsparingspotensial overordnet politisk ansvar for energieffektivitet i boligsektoren samles i Kommunal- og regionaldepartementet og at virkemidlene overføres fra ENOVA til Husbanken kompetansen i byggebransjen styrkes på dette området 9

10 c) Arbeide for redusert bruk av miljøfarlige stoffer ved nybygging, rehabilitering og vedlikehold NBBL skal bidra til mer oppmerksomhet og mer kunnskap om miljøfarlige stoffer for å bidra til at aktørene kan gjøre mer bevisste valg. Dette handler om å finne gode alternative materialer, og spre informasjon om kunnskapen som eksisterer. kunnskap om merkeordninger, regelverk osv. gjøres kjent myndighetene og bransjen har fokus på problemstillingen og finner fram til flere gode alternative produkter 10

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 24.10.2008 BJ NBBLs framtidsprosjekt 2030 innspill fra Ungdomsbølgen og boligbehov UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 Om dokumentet Dette dokumentet består av en kort oppsummering av gruppas

Detaljer

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1 2012-2013 NBBL 2012-2013 NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17 NBBL 2012 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag NBBLs ÅRSRAPPORT 2013 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2013 var 50 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse hadde 900 000

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument

Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument Sortland kommune Boligpolitisk plan 2014-2030 Kommunedelplan for Sortland sin boligpolitikk og boligsosiale handling Per Sture Pedersen 2014-2030 Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer