Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no"

Transkript

1 Skikkethetsvurdering Lærer og stolt av det Førskolelærerutdanningen er under lupen Tema Jubileum

2 Vinneren er kåret! I fjor arrangerte vi en konkurranse der medlemmene ble oppfordret til å sende inn et bidrag. I desember 2011 kåret vi vinneren som stikker av med en ipod Shuffle. Vinneren ble Karoline Raudøy som studerer GLU 5 10 ved Høgskulen i Volda. Hun sendte oss en flott og viktig tekst om forventninger lærere møter i hverdagen. Hennes bidrag Læreren et multiverktøy kom på trykk i Under Utdanning nr. 2 i Vi gratulerer og takker for et flott bidrag til bladet! Redaksjonen trenger deg Tar du utfordringen? Du er: Flink til å skrive, engasjert i hva som skjer rundt deg, opptatt av kvalitet i utdanning og praksis, eller nysgjerrig på hva redaksjonen i Pedagogstudentene jobber med. For å være sikker på at dette er noe for deg, kan du bli med som observatør under arbeidet med bladet. Du velger selv om du vil skrive noe. Redaktøren vil alltid hjelpe deg i gang og følge deg opp underveis. Dette er uforpliktende og du bestemmer selv om du vil bli med videre. Vi trenger flere redaksjonsmedlemmer for å bevare medlemsbladet vårt. Ta utfordringen og bli med! Kontakt oss på for spørsmål eller andre henvendelser. Bli venn med oss på Facebook, søk på Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og trykk på «liker»» Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Under utdanning Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Tlf: Leder Ida Sandholtbråten Nestleder Jan Ola Ellingvåg Arbeidsutvalget ( ) Hildur Bakkene Linda Haukelid Daniel Windt Bjørnar Bjørseth Rønning (vara) Redaktør Elisabeth Udnes Redaksjonen Ole Henrik Fabricius Berg Søren Evensen Kure Bidragsytere Mimi Bjerkestrand Bjørnar B Rønning Linda Haukelid Arnt Gunnar Johansen Hilde Emilie Meyer Tips oss Design bybrick Trykkeri Åtta.45 Tryckeri AB Opplag Under Utdanning

3 Kjære lærerstudent Et tankekors Innhold Vet du at du er medlem i en 10 år gammel 65-åring? Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) fyller i år 10 år, men historien til organisasjonen startet lenge før Det er lang tradisjon for engasjement blant lærerstudenter. Allerede i 1947 startet tradisjonen for en lærerstudentorganisasjon. Noe som slo meg da jeg skulle grave i Under Utdannings arkiv i anledning PS sitt ti-årsjubileum var at mye av det vi skrev om for flere år siden fremdeles er like aktuelt. Studenter slet med de samme utfordringene i utdanningen og de samme emnene var oppe til debatt. «Blir vi ikke hørt?», spurte jeg meg. Leder og redaktør En tiåring å vere stolt av! Nordisk samarbeid Det er med stor stolthet jeg er leder av Pedagogstudentene i organisasjonens tiende år! Pedagogstudentene har utviklet seg stort på ti år. Vi er i dag en organisasjon med medlemmer og aktive lokallag på 15 utdanningsinstitusjoner. Sammen kjemper vi for høy kvalitet på våre lærerutdanninger. Vi er mange, vi er engasjerte og vi tar ansvar! Vi skaper engasjement om studiekvaliteten og utdanningspolitikk, og vi viser at vi bryr oss om det yrket vi skal ut i. Det er et stort ansvar å skulle bli lærer og det ansvaret tar vi med stolthet og glede. Jeg håper også du har lyst til å engasjere deg i din studiesituasjon og ditt kommende yrke. Bli med på et styremøte i lokallaget eller meld deg på et av våre nasjonale arrangement! 22. mars starter Pedagogstudentenes landsmøte. Da skal vi diskutere politikk og feire jubileet. Jeg gleder meg til å treffe mange dyktige lærerstudenter fra hele landet, til å diskutere prioriterte arbeidsoppgaver for det kommende året og til å skape ny politikk. I tillegg er det spennende å samle Pedagogstudentenes ledelser gjennom 10 år. Uten så mange dyktige og engasjerte PS ere hadde ikke organisasjonen kommet dit hvor den er i dag. Jeg håper dere, som meg, mener engasjementet har uvurderlig verdi. Pedagogstudentene har gitt meg personlig utvikling og uten tvil gjort meg til en bedre lærer! Hvorfor bruke tid og krefter på å jobbe for noe som fremdeles er en varm potet blant våre fremste politikere? Jeg bladde litt i tidligere utgaver av bladet og ble plutselig veldig skuffet over tankegangen min. Samtidig ble jeg veldig stolt av å være medlem i Pedagogstudentene. I ti år har hundrevis av Pedagogstudenter stått på for at vi skal få det vi mener vi har krav på. Jeg leste om utallige fagdager som har blitt arrangert på studieinstitusjonene der temaer som seksuelle overgrep, adferdsvansker og samarbeid med barnevern/ppt har vært overskrifter. Disse er det lokallagsstyrene våre som står bak. Engasjerte ildsjeler har jobbet hardt for å lappe hullene i utdanningene våre. Dyktige foredragsholdere har blitt leid inn for å gi oss den sårt tiltrengte kunnskapen vi mener vi trenger når vi skal ut i jobb og praksis. Samtidig stiller vi krav om at mange av disse temaene må bli obligatoriske i utdan ningene våre gjennom det politiske arbei det organisasjonen står bak. Dette betyr at vårt engasjement gir resultater nettopp fordi det fremdeles er oppe til debatt! Det er fremdeles aktuelt fordi vi ikke er fornøyde før vi får det som vi vil. Det er ikke gjort noen halvgode beslutninger fordi vi rett og slett ikke gir rom for dem. Det gjør meg stolt når jeg ser at PS er like aktiv når det gjelder å ivareta sine medlemmers interesser i dag som for ti år siden. Læreplanene er klare Er du? Lærer og stolt av det! Framtidas utfordringer: Sertifisering av lærere? Ikke for meg likevel? Status, makt og stolthet Ti år med studentengasjement Profesjonsetiske utfordringer Utdanningsforbundet jubilerer! Førskolelærerutdanningen er under lupen Nå er det tid for landsmøte! 2012 Skikkethetsvurdering er mitt og ditt ansvar! Anbefalt påskelitteratur Ha et fantastisk PS-år! Tolv spørsmål 23 Siste siden 24 Ida Sandholtbråten Leder av PS Elisabeth Udnes Redaktør Fagforeningsrettigheter og lønnsforhandlinger 26 Under Utdanning 3

4 Ein tiåring å vere stolt av! Av Mimi Bjerkestrand. Foto CF-Wesenberg/kolonihaven.no Kjære pedagogstudentar, kjære PS! Gratulerar med tiårsjubileum! Når ein er ti år er ein framleis barn, men med eit større alvor og ei sterkare sjølvkjensle. Nokre drag av personlegdom kjem klårt til syne. Og det er ei ungdomstid i sikte! Om enn eit stykke der framme. Vi veit jo at ungdomstid tyder opposisjon, lausriving og sterkare markeringsbehov. Med grubling og vakenetter for opphavet som naturleg konsekvens. Vi Som organisasjon er vi ikkje eldre sjølv, vi som er Utdanningsforbundet. Det berre kjennest slik. Likevel kan vi, med stoltheit, seie at de altså PS er vårt ektefødde barn! er klåre, og budd på å bli utfordra av ein som absolutt er i stand til å stå på eigne bein! Som organisasjon er vi ikkje eldre sjølv, vi som er Utdanningsforbundet. Det berre kjennest slik. Likevel kan vi, med stoltheit, seie at de altså PS er vårt ektefødde barn! Og i dag er de vel store nok til å tole (ein flik av) sanninga om kva som hende den gongen. Dei gifteklåre foreldra var nemleg ikkje heilt samkjørte. Den eine ville ha ein ny, mens den andre var i tvil. Har vi ikkje nok av slike i nabolaget frå før? Vil ikkje dette berre bli meir heft og fleire utgiftar? Sjølvsagt vert det utgiftar, slik det alltid blir når vi blir fleire. Men er ikkje det meininga då? Hugs at det er dei unge som skal bere børa om nokre år, vi må ikkje stelle oss slik at vi blir sitjande åleine i alderdomen. Slik gjekk debatten. I dag er all tvil borte. Vi er sikre på at vi valde rett for ti år sidan, då stiftingskongressen vedtok å opprette PS. Derfor overskrifta. PS gjer ein strålande jobb på to viktige område: det eine er å opptre som studentpolitisk aktør og påverke utviklinga innanfor lærarutdanningane spesielt, men også innanfor utdanning generelt. Til dette høyrer også at PS er ein flott ambassadør for sjølve læraryrket, noko som er viktig for rekrutteringa. Det andre er å trekkje unge komande lærarar med i organisatorisk og politisk arbeid. Slik har det vore frå dag ein og det er mange PS arar som fortener stor takk for innsatsen! Ved markering av runde år skal ein også kaste blikket framover. Kolossale utfordringar ligg framfor oss. Eg vågar påstanden at PS kjem til å bli enda viktigare, både for Utdanningsforbundet og for norsk utdanning, i dei komande ti åra. Ved dette høvet skal eg løfte fram ei av desse utfordringane, nemleg den veksande økonomiske krisa i Europa. I krisetider har det til alle tider vore slik at tunge bører blir lagt på vanlege folk, i form av svekka lønns- og arbeidsvilkår. Det hjelp ikkje at krisa er skapt av heilt andre aktørar det blir til sjuande og sist folket som får rekninga. Og ikkje minst dei som arbeider i offentleg sektor, der budsjettkutta blir ekstra store. Dette er no kvardagen for mange av våre yrkesbrør ute i Europa. Arbeidsløysa blant dei unge er så stor at ein heil generasjon er i ferd med å miste inntektsgrunnlag og framtidstru. Dette råkar også fagforeiningane. Dei blir ikkje lytta til, dei mistar både makt og medlemmer. Det blir ein vond sirkel. Dei nasjonane som er hardt råka, greier ikkje å snu utviklinga. I staden blir det verre. Mimi Bjerkestrand Dette kjem også til å få innverknad i Noreg. Usikkerheitsmomenta handlar berre om når og korleis. Kor godt vi vil greie å handtere dette, både som samfunn og som yrkesutøvarar, vil henge nøye saman med kva posisjon fagrørsla vil ha i åra som kjem. Utan sterke fagforeiningar vil problema bli langt større. Det vi kallar den nordiske modellen er først og fremst kjenneteikna av stor offentleg sektor, sterke fagforeiningar og eit forpliktande samarbeid mellom partane i arbeidslivet. At vi skal ha dette på plass også i framtida er ikkje sjølvsagt. PS er ein krumtapp i vår strategi for å sikre at lærarar og studentar også i åra som kjem skal ha sterke organisasjonar i ryggen. Å medverke til dette i krisetider er faktisk å ta samfunnsansvar. Derfor seier eg gratulerar nok ein gong med dei første ti! Og enda viktigare: lukke til med dei neste! 4 Under Utdanning

5 Nordisk samarbeid Deltagerne fra alle de nordiske lærerstudentorganisasjonene. Internasjonalt utvalg Nordiska Lärarorganisationers Samråds (NLS) studerandeforum avholdes en gang i året. Da samles representanter fra alle lærerstudentorganisasjonene i Norden. Studerandeforumet ble høsten 2011 holdt i Stockholm. Tilstede på møtet var LR-stud (Lärarnas Riksforbund Student) og Lärarforbundet Student fra Sverige, Lærerstudentenes Landskreds fra Danmark og SOOL (Suomen Opettajaksi Opiske levien Liitto) og FSLF (Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening r.f) fra Finland. Torstein Hole, Arnt Gunnar Johansen og Ida Sandholtbråten deltok for Pedagogstudentene. I tillegg var generalsekretæren for NLS Anders Rusk, og hans assistent Maria Häggmann med som ordstyrere og sekretariat. Hovedmålet med å ha et nordisk samarbeid er å utveksle erfaringer, både organisatorisk og politisk. Svensk utdanningspolitikk Siden møtet var i Sverige sto endringer i svensk lærerutdanning og sertifisering på agendaen. Ordförande Friedrich Heger fra LR-stud og Marcus Friberg fra Lärarförbundet Student presenterer hva som er aktuelt i svensk utdanningspolitikk før Ann-Christin Larrson fra Lärarforbundet og Ulf Fredriksson fra Stockholms universitet hadde hver sin forelesning om det svenske lærerutdanningssystemet, samt den nye legitimasjonsordningen for lærere. All lærerutdanningen i Sverige foregår på universitet. De akademiske fagene og pedagogikk/didaktikk er mindre integrert, og det er et eget emne for praksis på 30 sp. Denne oppbygningen er lik for alle lærerutdanninger. Forskjellen på utdanningene er på faginnretning og lengde. Pedagogikkemnet i Sverige er felles for alle som tar en form for lærerutdanning. Dette emnet er på 60 studiepoeng. Den kan sies å være radikalt annerledes enn hvordan Norges nåværende modell er. Lærerutdanningssystemet i Sverige er oppdelt i adskilte blokker. Det vil si at en kvalifiseres til undervisning på trinn, 4.-6., eller gymnasiet. Fra og med i år må nyutdannede ha et års praksis i 100% stilling med veiledning av en mentor før de blir vurdert som kvalifisert. Detaljene rundt en slik sertifisering er enda uklare, men lærerestudentene kjemper for at alle skal garanteres en praksisplass etter endt utdanning og for å sikre rammene rundt ordningen. Alle lærere skal sertifiseres dvs. alles utdanning og kompetanse skal godkjennes og man får et bevis på hvor man er kvalifisert til å jobbe og i hvilke fag. Fra venstre: Arnt Gunnar og Torstein sammen med Annika, Risto-Matti, Anna-Kaisa, Fanny og Laura fra Finland. Torstein Hole fra HiB og Arnt Gunnar Johansen fra UiS sitter i internasjonalt utvalg. Felles utfordringer Selv om utdanningssystemet og lærerutdanningene er ulikt i de nordiske landene, er det mange fellestrekk når det kommer til utdanningspolitikk. Reform av lærerutdanningene er ofte på agendaen og man sjeler ofte til nabo land når man skal styrke egen utdanning. Finland blir ofte nevnt som et eksempel på en sterk lærerutdanning, men likevel var de finske lærerstudentene klare på at de også kan lære mye av de andre nordiske lærerutdanningene. Under Utdanning 5

6 Produksjon for sal og scene Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video. Produksjon av informasjon Elevene skal lage og drifte en nettbasert skoleavis. Produksjon av varer og tjenester Elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester I fjor sommer kunngjorde Kunnskaps departementet at åtte nye valgfag er klare for ungdomsskolen. Disse skal gradvis innføres, og målet er å kunne tilby elevene nye og spennende utfordringer for økt motivasjon og læring. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen understreker at valgfagene også vil være en fordel for undervisningen i andre fag. I tillegg skal fagene forhindre at elevene blir skoletrøtte ved å tilby dem mer praktisk undervisning innenfor selvvalgte emner. Elisabeth Udnes Fysisk aktivitet og helse Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Design og redesign Elevene skal utvikle kreativitet, åndsverks ferdigheter og miljøbevissthet. Forskning i praksis Elevene skal utvikle analytiske, faglige og formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen skolens fag Læreplanene er klare Er du? 4 Dette er fagene elevene kan velge mellom fra høsten 2012 Dersom du skal undervise på ungdomstrinnet til høsten er sjansen stor for at nettopp du skal bli valgfaglærer. Så hva vet vi egentlig om det vi har i vente? rett og slett for kjedelig i forhold til hvilke muligheter man har i mattefaget. Nå skal det innvilges midler til å gjøre undervisningen mer praktisk og variert. Internasjonale kontakter Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag. Teknologi i praksis Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av vari erte materialer og teknologiske løsninger. 7 Lærerne og elever er skeptiske Mange elever mener det er uheldig å tilby nye fag for å motivere, og ser heller at det blir tatt tak i de fagene de synes er umotiverende. Disse bør presenteres på en mer variert og spennende måte, med mulighet for mer praktisk undervisning. Flere lærere er også skeptiske til innføringen av de nye fagene. Frykten for at det skal gå ut over de andre fagene er høyst tilstedeværende hos mange lærere. I tillegg krever dette for noen ny kunnskap om de ulike emnene som tilbys. Ved å måtte sette seg inn i disse nye fagene vil trolig mange lærere måtte nedprioritere andre arbeidsoppgaver, da både planlegging, innkjøp og organisering av timene kan bli en tidstyv. Flere fordeler Valgfagene som tilbys er i førsteomgang bare åtte forskjellige emner. Det skal innføres flere ulike emner etter hvert som ordningen har blitt utprøvd og gjennomført. Etter hvert vil også 9. og 10. klasse få valgfag, og antall timer i uken vil øke for hvert årstrinn. Forhåpentligvis kan dette bidra til at elevene allerede tidlig på ungdomsskolen får erfaringer som kan gi dem en pekepinn på hvilken linje de bør velge på videregående skole. Mange elever, foreldre og lærere gleder seg til nye utfordringer og ønsker valgfagene velkommen. 8 Matematikk skal prioriteres Faget matematikk skal prioriteres. Dette faget er ofte presentert på en måte som gjør elever umotiverte og skoletrøtte. Undervisningen er Læreplanene er kunngjort på Her kan du lese mer om hva valgfagene innebærer. 6 Under Utdanning

7 Lærer og stolt av det! For fem år siden tok jeg valget om å søke meg inn på allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen. På fem år er det mye som skjer og mange tanker som er tenkt. Om et drøyt halvår står jeg kanskje foran min egen klasse med nysgjerrige elever som ønsker å lære så mye som mulig av det jeg har å fortelle. Dette er en dag jeg har gledet meg til og forberedt meg på i mange år. Likevel kjenner jeg at det er mange blandede følelser knyttet til valget jeg har tatt. Bjørnar B Rønning Det har skjedd mange endringer i skolen etter at jeg startet på utdanningen. Gjennom utdanningen har jeg blant annet fått innsikt i mange læringsteorier og prøvd meg litt i klasserom gjennom praksisfeltet. Det som bekymrer meg når jeg nå skal begynne med jobbsøking er den manglende innsikten i det som skjer utenfor klasserommet. Fokuset i utdanningen har vært på å forberede og gjennomføre undervisningsopplegg med tilsvarende didaktiske skjema for hver enkelttime. Dette er selvfølgelig viktig, men man kan ikke jobbe som lærer og kun ha fokus på en og en time. Gjennom mine fire år på allmennlærerutdanning har jeg sett én halvårsplan og aldri vært i nærheten av en individuell opplæringsplan. Hvordan man skriver disse planene er for meg uvisst, og da blir det en enda større utfordring når man skal oppfylle kompetansekravene, vurdere og sikre god oppfølging av hver enkelt elev. Et tiltak som ble iverksatt for å gjøre overgangen fra utdanning til jobb litt enklere var veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere. Dette ser jeg på som svært positivt, men det viser seg at det er svært forskjellige tilbud fra kommune til kommune. Selv om alle skal ha rett til veileding er det ikke dermed sagt at alle får det. Det virker litt korttenkt at departementet innfører en veiledningsordning uten å legge noen føringer for hvordan den skal gjennomføres ute i kommunene. En veileder skal kunne bruke tid på å veilede og gi råd til de nyutdannede i forhold til planarbeid, foreldresamarbeid og hvordan man løser problemer man støter på underveis. For at dette skal fungere på en god måte er man avhengig av gode veiledere med veiledningskompetanse og god erfaring fra yrket. Hvis det ikke legges til rette for at veilederne ikke får noe igjen for dette i form av redusert arbeidstid og ekstra lønn, men bare et klapp på skuldra som takk, så kan ikke jeg se at det vil fungere slik det er tenkt. Som nyutdannet lærer er det viktig at man etterspør denne veiledningen som man har krav på og stiller krav til å få en veileder som faktisk har tid til deg, og ikke ser deg som en ekstra tidstyv i en allerede krevende yrkeshverdag. Et tema som har vært gjennomgående fra departementet siden jeg begynte som lærerstudent er at man må heve læreryrkets status. Dette er noe jeg støtter fullt ut, men jeg kan ikke se at det har endret seg vesentlig de siste fem årene. En ting man kan gjøre for å bedre dette er å øke profesjonsfølelsen i utdanningen. Ved å ha gode lærerutdannere som snakker positivt om yrket og hvor viktige lærere er i samfunnet kan man skape en profesjonsstolthet som gjør lærerstudentene stolte av yrkesvalget sitt. Det er altfor sjelden at jeg møter lærerstudenter som er stolte av yrkesvalget de har tatt. Hvordan kan man snakke om en statusheving når de som studerer for å bli lærere nesten unnskylder seg når de sier de skal bli lærere i møte med studenter fra andre studieretninger? For meg skjedde det en stor endring etter at jeg ble tillitsvalgt i Pedagogstudentene. Det å møte andre engasjerte lærerstudenter ga meg et engasjement og en stolthet over mitt kommende yrke som jeg ikke fant i utdanningen. Takket være Pedagogstudentene sier jeg i dag at jeg er stolt over å bli lærer. Jeg håper at alle lærerstudenter begynner å snakke positivt om yrkesvalget de har tatt og er stolte av å bli lærere. Hvis ikke vi er stolte av yrket vårt hvordan skal vi da klare å rekruttere de beste inn i verdens beste yrke? Under Utdanning 7

8 Framtidas utfordinger: sertifisering av lærere? Ida Sandholtbråten Feiring av 10 års jubileum er god grunn til å se seg tilbake, men også god grunn til å se framover. Lærerprofesjonen får mye kritikk, både i media og i politikken. Etter at PISA-testene ble tatt i bruk har det kommet mange forslag til hvordan norsk skole skal bedres. Ikke minst er lærerutdanningene og lærerprofesjonen satt under lupen. Alt handler om å bygge en sterkere lærerprofesjon. Et tiltak som kan bli realitet i framtida er sertifisering av lærere. Dette er allerede praksis både i Skottland og i Sverige. Sertifisering kan bidra til å kvalitetssikre lærere, men det kan også by på store utfordringer ikke minst når det kommer til organisering og rettigheter. Sertifisering av lærere handler om å sikre at de som jobber som lærere er kvalifiserte og har lærerutdanning. I følge stortingmelding nr. 11 ( ) vil sertifisering sikre at lærere er kvalifisert til å oppfylle de krav og det ansvar som følger med en jobb i skoleverket og gi et signal om at det stilles høye krav til hva som forventes av en lærer. Skottland er et foregangsland når det kommer til sertifisering av lærere. Der er det krav om at alle nyutdannede lærere skal gjennom et introduksjonsår før de sertifiseres av The General Teaching Council for Scotland. I tillegg handler sertifisering ikke bare om kvalifisering men også en kontinuerlig profesjonskvalifisering i form av ulike sertifiseringstrinn. The General Teaching Council er ikke bare en instans for sertifisering av lærere, men også til for å styrke lærerprofesjonen på andre områder som utvikling av lærerprofesjonen, utvikling av læreplaner og for å sette standard for lærerutdanning og etter- og videreutdanning. I Sverige ble det i 2011 satt i gang en reform av både lærerutdanningene og endringer i forhold til lærerprofesjonen. Dagens lærerutdanning er mye mer spesialisert mot trinn og alle nyutdannede lærere må igjennom et introduksjonsår før de sertifiseres som lærere. Også nåværende lærere skal sertifiseres med bakgrunn i sin utdannelse. Sverige har hentet inspirasjon fra Skottland sin modell, men uten tankene om et profesjonsråd som har ansvar for sertifiseringen. De svenske lærerstudentorganisasjonene er skeptiske til gjennomføringen av introduksjonsperioden fordi det per i dag er det knyttet stor usikkerhet til hvordan alle nyutdannede skal sikres plasser slik at de kan sertifiseres etter et år i jobb. Internasjonale strømninger gir ofte en pekepinn på hvor norsk utdanningspolitikk styrer. Sertifiseringsdebatten var på agendaen i 2008, men det er ikke usannsynlig at det kan komme opp på nytt. Om sertifiseringsdebatten blusser opp igjen skal det mye til før en slik ordning realiseres, men det kan være en av flere tiltak for å styrke lærerprofesjonen i framtida. Om sertifisering blir en stor debatt er det grunn til også å være kritisk til ordningen. Hvem skal ha ansvar for sertifiseringen? Hva skjer om man ikke blir ansett som godkjent etter flere år med høyere utdanning? Og hvilken oppfølging skal være underveis i sertifiseringsåret?, undrer nestleder i Pedagogstudentene Jan Ola Ellingvåg. I tillegg kan man stille spørsmål ved sertifiseringens innvirkning på lærerutdanning. En sertifiseringsordning må ikke svekke skikkethetsvurdering eller praksisoppfølging, sier nestlederen. I følge stortingsmeldingen vil hensikten med sertifisering være å legge press på studenter og lærerutdanningsinstitusjoner og bidra til å heve kvaliteten. Det kan ikke bli en hvilepute for endelig evaluering av lærerkandidater, uttaler Ellingvåg. 8 Under Utdanning

9 Ikke for meg likevel? Flukt fra lærerskolen, sa overskriften i Bergens Tidende. Videre stod det at så mange som nærmere 40 prosent slutter i løpet av lærerstudiene, de fleste i løpet av det første året. Jeg ble overrasket over det høye tallet samtidig som jeg må innrømme at jeg kjente en lettelse. Jeg var i hvert fall ikke den eneste. Bare i min klasse var jeg nummer fire av det som skulle bli fem som avsluttet i løpet av første semester. I en klasse på litt over tjue er minus fem ganske mye. Hilde Emilie Meyer Artikkelen sto på trykk 29. oktober 2011, knappe seks dager etter min egen avgjørelse om å slutte på førskolelærerlinjen. Jeg hadde blitt kjent med klassen, fullført første praksisperiode uten problemer, jeg trivdes på skolen og jeg lå relativt godt an i forhold til pensum. Hvorfor sluttet jeg? Det føltes rett og slett ikke riktig. Jeg merket etter hvert at jeg ikke gledet meg til å gå på skolen, heller ikke til det som kom til å bli min fremtidige jobb. Det hadde ingenting med trivsel å gjøre av den grunn, for jeg trivdes svært godt både i klassen og i praksisbarnehagen- det var helt enkelt ikke for meg. Jeg tok et par ukers betenkningstid og dermed sluttet jeg. Hva koster min beslutning? Den første tanken som streifet meg var hvordan det kom til å påvirke skolen. Ville de miste økonomisk støtte fordi jeg sluttet? Etter at jeg leste artikkelen i BT kunne jeg gruble på hvor mye støtte som i så fall går bort når 40 prosent gjør det samme som meg. Jeg ble også nysgjerrig på årsakene; Hvorfor velger så mange å slutte? Og hvordan kan tallet reduseres? (Ja, jeg finner det noe paradoksalt at akkurat jeg skriver denne teksten med tanke på at jeg er blant de 40 prosentene, men det får så være). Artikkelen jeg referer til sa at de fleste slutter av personlige grunner. Dette medvirker til at det høye tallet blir vanskeligere å få ned. Likevel bør noe gjøres. For selv om det er helt naturlig at enkelte slutter på et hvilket som helst studie- det er tross alt en prøvetid for mange studenter- er 40 prosent for mye. Slutter etter praksis Etter å ha snakket med flere lærerstudenter har jeg skjønt at praksisperioden kan virke skremmende, og at mange avslutter etter endt praksis. Det er først ute i praksis studentene ser hvor stort ansvar og mye jobb læreryrket faktisk innebærer. Læreren min fortalte meg også at Høgskolen Stord-Haugesund (HSH) har lagt opp første praksisperiode tidlig i studiet nettopp av den grunn. Jeg undres om lange arbeidsdager og lav lønn er tanker som også kan gå igjen hos lærerstudentene? Det er et tøft yrke for mange slik som jeg har forstått det. Det er helt sikkert også både spennende og givende, men hos en del blir utfordringene for mange. Stiler og prøver skal rettes, elevene skal gjennom pensum før eksamen, og i tillegg må opplegg for skoletimene være rimelig avklart i god tid på forhånd. Hvordan snu frafallsbølgen? Kunne mer dyptgående informasjon om lærerstudiet og hva det går ut på redusere frafallet? I form av grundige informasjonshefter og noen dager med åpen skole, hvor potensielle studenter kunne besøkt klasserom, snakket med andre studenter, og hørt lærere og elever fortelle om pensum og praksis? Kanskje det å høre om andre studenters opplevelser av studiet og praksis kunne bidra til å legge et sikrere grunnlag for å velge rett utdanning? I tillegg bør lønnen for lærere, som for sykepleiere og en del andre «mindre verdsatte» yrker, økesbåde fordi det vil gjøre stillingene mer ettertraktede, og fordi det er på høy tid. Det er tross alt et av de viktigste yrkene i samfunnet vårt. Under Utdanning 9

10 Årets konferanse Status, makt og stolthet ble avholdt i Lærernes Hus i Oslo oktober. Konferansen samlet over 70 lærerstudenter fra førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning og praktiskpedagogisk utdanning fra hele landet. Et sammen satt program med dyktige forelesere gjorde konferansen til en stor suksess. Status, makt og stolthet Ida Sandholtbråten Lærerspirer I tillegg til foredrag var det også lagt opp til andre aktiviteter. På konferansens andre dag var det lagt opp til gruppearbeid om lærerrollen og debatt der deltagerne hadde mulighet til å komme med sine synspunkt om status, makt og stolthet. Deltagerne viste at de har sterke meninger om hvordan fremtidens skole og barnehage skal være gjennom gode spørsmål og innspill. En av utfordingene var å skrive hvorfor de hadde valgt å bli lærere. En av deltagerne skrev at han/hun valgte å bli lærer fordi: Jeg vil inspirere barn og unge til å lære, kjenne mestringsfølelsen og øke læringstørsten. En annen skrev at hun/han valgte læreryrket fordi læreryrket er fantastisk. Det er utfordrende, variert, spennende, givende og betydningsfylt! Jeg kan utvikle meg i dette yrket resten av livet. Jeg vil inspirere barn og unge til å lære, kjenne mestringsfølelsen og øke læringstørsten. Inspirerende foredrag Leder av Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand snakket om den felles lærerprofesjonen under konferansens første økt. Budskapet hennes var at førskolelærere, grunnskolelærere og lektorer sammen er en profesjon som skal utdanne og danne barn og unge. Vi skal sammen fostre opp fremtidens leger, advokater, snekkere, kokker, lærere og politikere. Vi har på denne måten en stor makt over fremtiden, noe vi skal være stolte av, sa Bjerkestrand. To andre innledere var Elaine Munthe fra følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen og Lars Lingås. Elaine Munthe hadde et innlegg om profesjonalitet og kompetanse, og et som tok for seg spørsmålet; Er lærerutdanninga god nok? Hun mente det var viktig å innrømme at det går an å være profesjonelt usikker. Som lærer kan man ikke planlegge og forutse enhver situasjon, men det betyr ikke at man ikke er profesjonell. Lars Lingås snakket om profesjonsetikken i læreryrket, og ga deltagerne mulighet til å reflektere over hva som skal inngå i en felles profesjonsetikk. Det er når testene blir mål i seg selv, og ikke måleredskapet at det er noe feil 10 Under Utdanning

11 Testing på dagsorden Et av høydepunktene var besøk av Magnus Engen Marsdal. Han holdt et foredrag basert på boken sin Kunnskapsbløffen, der han stilte kritiske spørsmål til all testing som foregår i norsk skole. Marsdal både provoserte og engasjerte deltagerne på konferansen. Han utfordret lærernes evne til å stå i testsyste- mot met. Jeg er en stolt førskolelærer og jeg elsker parkdressen min Det er når testene blir mål i seg selv, og ikke måleredskapet at det er noe feil, sa Marsdal, til stor iver fra deltagerne. Svein Sjøberg fulgte opp Marsdals innlegg og fortalte om hvordan internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS har innvirkning på skolepolitikken her i landet. Stolte lærere Siste foredragsholder for konferansen 2011 var Nina Nakling. Hun holdt et utrolig morsomt, spennende, og engasjerende foredrag som het; Status og Stolthet eller Galskap, Dorullnisser og Parkdress Hun snakket om hvor viktig det er å være stolt av valget om å bli lærer. Jeg er en stolt førskolelærer og jeg elsker parkdressen min, sa Nakling. Hun klarte å engasjere samtlige i salen, og både latter, gledes tårer og stolthet gjennomsyret forsamlingen før vi avsluttet konferansen. Elaine Munthe slår gjerne av en prat med engasjerte studenter i pausene. Under Utdanning 11

12 år med studentengasjement!ps HIST og PS NTNU er klare for 1.mai i I år feirer vi at Pedagog studentene har arbeidet for å heve kvaliteten i lærerutdanningene i ti år. I løpet av disse årene har lærerstudenter over hele landet engasjert seg i organisasjonen. >>> PS HIST feirer 17.mai i Trondheim i Over 80 lærerstudenter deltok på konferansen i Trondheim i Jesper Reiseku er PS sin maskot. Her er han på landsmøtet i Under Utdanning Landsstyret er klare for landsmøtet i 2009.

13 Under høstleir 2006 koste deltagerne seg med lunsj ute i det fri. Landsmøtet 2005 >>> PS har som mål at nettopp DU skal bli best mulig kvalifisert til å jobbe i verdens viktigste yrke. Derfor har vi jobbet mye med evaluering av førskole lærerutdanningen, innføringen av grunnskolelærerutdanningen og veiledning av nyutdannede. Elisabeth Udnes Lokallagsstyrene lager liv i organisasjonen For å kunne arbeide nasjonalt med satsningsområdene til PS er lokallagsstyrene en enorm ressurs. Disse er der for at du som student skal kunne engasjere deg der du studerer. I tillegg kan dere ta med dere erfaringer og saker videre inn i organisasjonen. Her kan du påvirke din egen utdanning, diskutere, debattere og lage liv og røre på studiestedet. Med jevne mellomrom arran gerer lokallagsstyrene fagdager, debatt, quiz, filmkvelder og andre arrangement for å samle lokallagsmedlemmene. Visste du at lærerstudentene ved Høgskolen i Sør- Trøndelag i flere år arrangerte en egen pedagogisk fagfestival? PedRock var en kultur festival med fokus både på fag og musikk. Her ble Pedagogstudentenes medlemmer invitert til forelesninger om emner som studentene savnet i utdanningene sine på dagtid, mens de på kveldstid dro på konserter rett utenfor skolen der kjente navn sto på plakatene. De søkte om støtte fra PS som stilte seg positiv til arrangementet og holdt en heidundrende dugnad for å gjennomføre festivalen. Den trakk 1800 besøkende! PS I love you! I ti år har studenter møttes på årsmøter, lokallagsstyremøter, landsstyremøter, landsmøter, høstleirer, regionale seminar, andre arrangement og konferanser. Hundrevis av studenter har overnattet i utallige gymsaler, knyttet bånd med hverandre og opplevd at deres engasjement fører frem. De aller fleste har opplevd at å engasjere seg i PS har ført til at de tør å utfordre, stå for meningene sine og at de blir skikkelige gode på nettopp dét. Er du ikke engasjert i organisasjonen til dags dato så har ikke toget gått. Du kan bli med på landsmøtet i mars som delegat, stille til valg, delta på høstleir eller regionalt seminar. Vis litt guts og bli med! Det kommer du ikke til å angre på. Under Utdanning 13

14 Pedagogstudentene i Utdannings forbundet feirer i år sitt 10-årsjubileum _ Elisabeth Udnes _ Lærerstudenter fra hele Norge har engasjert seg i studentpolitisk arbeid i over 65 år! Veien til en levedyktig interesseorganisasjon for lærerstudenter har dog vært lang og kronglete. Lærerstudentene som skulle samles for å gjøre seg store Det var en gang en gruppe norske studenter som skulle til nabolandet for å gjøre seg store. Alle sammen var de lærerstudenter. De var så lei av at de ikke hadde en felles røst i utdanningspolitikken. De ble enige om å dra til nabolandene for å se hva svenskene og danskene gjorde der. Da de kom frem fikk de både niste, kunnskap og nytt mot. Da de kom hjem sendte de bud etter engasjerte lærerstudenter både i øst og i vest. Et år senere ble det holdt landsmøte, og i 1947 ble Landslaget for Norske Lærerskoleelever stiftet. Dit kunne de sende to representanter fra hver lærerskole i Norge. Den gangen fantes det ikke utdanningsinstitusjoner med flere linjer slik som i dag. Egne lærerskoler rådet, og det var langt fra vanlig at man skulle gå i mot selveste styringsmakta. Dette førte til at studentgruppa fikk mange tilhengere i oppstarten, men svært få som kjempet videre for studenters rett til å være med på å forme utdanningene. En dag ble formannen for LNL utfordret til tvekamp med selveste rektoren ved Levanger lærerskole. Det ble litt av et møte, og grunnlaget for å bevare lærerstudentorganisasjonen var dannet. Likevel skulle det gå mange tiår før lærerstudentene hadde en egen studentorganisasjon som var levedyktig. Mange endringer ble gjort, stiftelser ble nedlagt, gjenfødt, omdøpt, oppløst og spleiset med andre organisasjoner. Til tider så det riktig så mørkt ut for lærerstudentene. Langt om lenge, lenger enn langt endte det hele opp med at Norsk Lærerlag tok lærerstudentene under sine vinger. I 1999 ble Norsk Lærerstudentlag opprettet. I 2002 slo Norsk Lærerlag seg sammen med Lærerforbundet og er i dag den organisasjonen vi kjenner som Utdanningsforbundet. Samme året ble det vedtatt at NLL skulle skifte navn. Organisasjonen ble døpt Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) og har den dag i dag medlemmer. Under Utdanning 14

15 Under høstleir 2006 koste deltagerne seg med lunsj ute i det fri. Landsmøtet 2005 Delegater på landsmøtet i Høstleir i Tromsø i Under høstleir i Volda i 2009 ble det tid til båttur på fjorden. 15 Under Utdanning

16 Profesjonsetiske utfordringer Arbeidet i barnehage og skole avhenger av mange valg og prioriteringer. Til enhver tid står man i profesjonsetiske dilemma. En vil alltid kunne gjøre ting annerledes, og i mange sammenhenger skulle en kanskje også ønske at en fikk gjort mer. Hva skal bidra til at vi som lærere tar de riktige valgene? Ida Sandholtbråten Lærernes etiske vurderinger ligger i skjæringspunktet mellom pedagogikk og etikk. Det er ikke noe gitt fasitsvar på hvordan man skal handle når man står ovenfor et etisk dilemma. For å ta en avgjørelse må man se på konsekvenesene av egnge handlinger. Det er ikke alltid like lett. Det er viktig at lærerstudenter jobber med etiske problemstillinger knyttet til sin framtidige jobbsituasjon. Profesjonsetikk står som emne i alle lærerutdanningene, men det vekt- legges i ulik grad. Noe av grunnen er at det per i dag ikke finnes en felles profesjonsetisk plattform som kan brukes som grunnlag for etiske refleksjoner. Det har lenge vært etterspurt en felles profesjons etikk for å styrke profesjonen og samfunnets tillit til profesjonen. Utdanningsforbundet har derfor startet arbeidet med å utarbeide en profesjonsetisk plattform. Profesjonsetikken er det som skal sitte i ryggmargen når man tar de vanskelige etiske avgjørel- sene. Det skal være et felles verdigrunnlag som gir utgangspunktet for valgene man tar som lærer. Dette kan også bidra til større fokus på etiske dilemma i lærerutdanningene. Det vil gi lærere som er bedre rustet til å møte den komplekse og uforutsigbare hverdagen i barnehage og skole. Du kan gå inn og gi innspill til Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform på 16 Under Utdanning

17 Utdanningsforbundet jubilerer! I 2012 feirar Pedagogstudentene 10 år. Same år har også vår moderorganisasjon 10-årsjubileum. Sjølv om Utdanningsforbundet no skal feire 10 år, har lærarrørsla ei mykje lengre historie. Jan Ola Ellingvåg Dei første landsomfattande fagrørslene for lærarar har si historie heilt tilbake til Då blei Norsk Lærerforening og Filologenes og realistenes landsforening skipa. I etterkant av skipinga og fram mot første halvdel av 1900-talet var det fleire grupperingar som brøyt ut av organisasjonane og danna eigne foreiningar og lag. Blant anna gjekk ei gruppe lærarinner ut av Norsk Lærerforening i 1912, og danna Norges Lærerinneforbund. Dei tok då med seg over ein fjerdedel av Lærerforeningens medlemmar. Men sjølv om det blei fleire fagrørsler for lærarar utover på 1900-talet skulle det ikkje ta alt for mange tiår før lærarane såg behovet for å samla seg igjen. Filologenes og realistenes landsforening skifta i 1939 namn til Norsk Lektorlag. Og i 1983 tok dei namnet Norsk Undervisningsforbund (NUFO). Fyrst i 1993 slo Norsk Spesiallærerlag, Norsk Faglærerlag, Norges Handelslærerlag og NUFO seg saman og danna Lærerforbundet. Norsk Lærerforening, Norges Lærerinneforbund, Norsk Øvingslærerlag og Norges Skolelederlag slo seg saman i 1966 og danna Norsk Lærarlag. Behovet for å stå samla viste seg i økande grad, og tankane om ei ytterlegare samanslå- ing mellom Norsk Lærarlag og Lærerforbundet tok til allereie ved skipinga av Lærerforbundet. Dei to organisasjonane samarbeida om felles saker, og kjempa saman i lønnsforhandlingar. I løpet av 1990-talet var det mange diskusjonar internt i dei to forbunda om ei eventuell samanslåing. Men i 2001 tok skipingsmøtet stad i Samfunnssalen i Oslo. Og frå første januar 2002 var Utdanningsforbundet eit faktum. Utdanningsforbundet har sida skipinga vore den desidert største fagrørsla for lærarar, og organiserar lærarar i heile utdanningssystemet frå barnehagen til høgare utdanning. Ved å vere medlem i Pedagogstudentene er ein også studentmedlem i Utdanningsforbundet, og får første året som ordinært medlem heilt kostnadsfritt. Pedagogstudentene ynskjer å gratulere moderorganisasjonen med sine 10 år, og samstundes ser vi stolt tilbake på 120 år med lærarrørsle! Opplysningane i artikkelen er henta frå bøkene; Lærarforbundet mangfald og fellesskap (Knut Grove og Svein Michelsen) Vegar til Samling Norsk Lærarlags Historie (Olav Rovde) Under Utdanning 17

18 Førskolelærerutdanningen er under lupen Linda Haukelid Det kom ny rammeplan for førskolelærerutdanning i 2003, denne ble revidert i På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble førskolelærerutdanningen evaluert av NOKUT, (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i perioden Det ble nedsatt en sakkyndig komite som skulle evaluere førskolelærerutdanningen. Alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning var med i denne evalueringen. Det ble «funnet» flere mangler i utdanningen og det ble satt ned et utvalg som skulle lage forslag til ny rammeplan for førskolelærerutdanning. Den ble lagt frem for Kunnskapsdepartementet 15. oktober. Det er flere store endringer i utvalgets forslag til rammeplan. Blant annet har de foreslått å dele inn i kunnskapsområder istedenfor fagområder som det er i dag. Kunnskapsområdene skal, ifølge rammeplanutvalget, sørge for at utdanningsløpet har en bedre tilnærming til den faktiske yrkesutøvelsen blant førskolelærere i barnehagen. Rammeplanene sendes ut på høring i slutten av januar etter en gjennomgang hos Kunnskapsdepartementet. Det var planlagt å gjennomføre en ny utdanning fra høsten 2012, noe som blant annet PS var sterkt imot. Utdanningsforbundet har presset på og gjort mye for å prøve å utsette implementeringen, blant annet ved å ha det oppe i barnehageforum. Den 7. november sendte PS sammen med Utdanningsforbundet og Forskerforbundet et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, der Det har skjedd mye de siste årene angående krav til kompetanse til de som skal jobbe i barnehagen, noe som har vært en nødvendighet for å sikre kvaliteten. en ønsket et møte for å diskutere implementeringen av den nye førskolelærerutdanningen. Hovedargumentene for utsettelsen var at det er for liten tid og mangel på midler til å kunne igangsette en helt ny utdanning fra høsten I en pressemelding fra Kunnskapsdepartement den 16. november 2011 står det at oppstarten for ny førskolelærerutdanning utsettes til høsten Dette begrunner de med at institusjonene trenger mer tid hvis de skal klare å foreta de gjennomgripende endringene som skal til i utdanningen for å få en reell kvalitetsheving. Pedagogstudentene er fornøyd med at den nye førskolelærerutdanningen først trer i kraft høsten Det gjør at forutsetningen for å få en utdanning med god kvalitet blir bedre lagt til rette for, og at utdanningsinstitusjonene får bedre tid til den omstillingen som den nye rammeplanen gir. Når den nye rammeplanen blir sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet skal Pedagogstudentene fortsette arbeidet med å skape en førskolelærerutdanning av høy kvalitet. Pedagogstudentene skal også følge arbeidet med implementering og oppstart av den nye utdanningen. På denne måten skal vi være med på å sikre at det utdannes gode lærere til barnehagen. 18 Under Utdanning

19 Landsmøtet 2012 vil bli avholdt om få dager: 22.mars 25.mars på Haraldvangen og Hurdalsenteret Hurdal kommune. Landsmøtet i år har fått navnet Fremtidens superhelter. Som fremtidens lærere er vi opptatt av å være stolte av læreryrket og vi skal bruke våre superkrefter for å gi barn og unge forutsetningene for å klare seg godt i dagens samfunn. Det trengs superhelter for å forvalte Norges viktigste kapital, og vi gleder oss til å være det. På landsmøtet samles i underkant av 80 lærerstudenter fra hele landet. I den forbindelse vil vi ha relevante og spennende debatter om temaer som engasjerer studentene fra de ulike lærer- og pedagogutdanningene. Under Utdanning 19

20 Vi har nå kommet inn i den solrotasjonen en del av jordens befolkning betegner som år Nyttårsforsettene begynner kanskje allerede å falle fra, og hverdagens tærende tann gnager stadig dypere. Jeg sitter i mitt filosofiske hjørne, hvor noe tid i det siste har blitt brukt på det faktum at vi nå er inne i året Året som bringer oss til slutten av Aztekernes opptegnede kalender, som vi allerede har sett spenstige katastrofefilmfortolkninger av. Hva kan så enden på en slik kalender innebære? Nærmer vi oss en apokalypse? Kan en Hollywood-film, som på grunn av effektene så vidt kryper opp til en ståkarakter, ha noe i seg? Er det på tide å få panikk? Arnt Gunnar Johansen Om det skulle bli snakk om en apokalypse, håper jeg personlig det blir i retningen av den Dan Brown skisserer i boken Lost Symbols. Jeg skal ikke røpe hva som skjer i boken, for de som ikke har lest den, men jeg ønsker å vise til det han, eller rettere sagt hovedpersonen i bokserien, den fiktive professor Robert Langdon (Han dør), forteller om opprinnelsen til ordet apokalypse. Ordet stammer nemlig fra det greske eller latinske ordet apokaluptein, som blir oversatt til de engelske begrepene uncover eller reveal, og hvor vi da på norsk får begrepet Å avdekke. Begrepet apokalypse assosieres i dag helst med den bibelsk-eskatologiske bruken av begrepet, slik det brukes i The book of revelations (Johannes åpenbaring, red.anm). I Lost Symbols er det snakk om å avdekke i en mer vitenskapelig kontekst. Jeg fristes til å leke med tanken: Hva kunne vi forvente oss av en avdekkende vitenskapelig apokalypse? Summerer vi opp de vitenskapelige fremskrittene som er blitt gjort, på den relativt korte tiden vi har eksistert på denne planeten, virker nemlig det å sette pengene sine på en vitenskapelig avdekning ikke helt borte i natten. Politikere refererer stadig til det gylne øyeblikk vi befinner oss i, og hvor viktig akkurat denne avgjørelsen er, for kommunens-, landets-, eller hele verdens fremtid. Men, hvorfor skal vi være så forbaska opphengte i tidsknivsegg? Ser vi til vitenskapen, hvor det stadig avdekkes ny viten, trenger en ikke se frem til én gitt dag, eller én gang når En kan delta i, eller observere, den kontinuerlige progresjonen menneskeheten gjør, eventuelt ikke gjør. Her er det rom for diskusjon. Det flotte med en slik tankegang er uansett, at vi ikke kan fraskrive oss ansvaret ovenfor de kommende generasjoner på noen måte. Politisk vil det være like viktig å sikre neste generasjon som nåtidens, siden de er de eneste som kan løfte menneskeheten videre, gitt at vi pedagogstudenter får gitt dem en god nok utdanning, selvfølgelig. Våre kunnskapsbaser vil stadig kreve ny forskning, uttesting av teser, kreativ bearbeiding og videreutvikling. For å returnere til min påstand: Det å faktisk sette pengene sine på en vitenskapelig avdekning, synes egentlig like fjernt som å sette pengene på en eskatologisk apokalypse. Siden det ville plassere meg i samme båt som politikerne jeg omtalte tidligere, og en del andre personer som anvender de knivseggretoriske virkemidlene. Vi kunne kanskje håpe, at den kontinuerlige vitenskapelige progresjonen i større grad ble avdekket for allmennheten i 2012, og at vi i den forstand kunne snakke om en apokalypse. Kanskje det kunne gitt oss et felles samlingspunkt for vårt etter hvert så globale samfunn? Det er en upolitisk uøkonomisk global utopi jeg maler opp. Det er jeg fullstendig klar over, men så er det nå mitt filosofiske hjørne vi befinner oss i. Hadde det blitt en realitet, kunne vi omfavnet vår apokalypse, på samme måte som en del dommedagsreligiøse ville gjort. Vi kunne sust forbi Aztekernes opptegnede kalenderslutt, for deretter å rette fokuset mot å opprettholde de nyttårsforsettene vi satte oss for året 2012, eller forberede oss på de nye vi kommer til å sette oss for Under Utdanning

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen www.pedagogstudentene.no Er du på nett? Sjekk ut Pedagogstudentenes hjemmeside. Her kan du lese nyheter om skole og utdanning,

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2006 Lærer ved den USA-meksikanske grense G e r f e c : Et internasjonalt seminar for lærerstudenter Pedagogstudentene tar

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon?

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon? P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 4 2010 Høstleir 2010 Tar ein spansk ein Læreryrket en profesjon? 8 metoder for å få det stille i klasserommet Fleire lærarar

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

UnderUtdanning. Hvem, hva og hvorfor. Pedagogstudentene. Tema. Presentasjon av studentbyer. Nummerets refleksjonsnotat

UnderUtdanning. Hvem, hva og hvorfor. Pedagogstudentene. Tema. Presentasjon av studentbyer. Nummerets refleksjonsnotat P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2009 Presentasjon av studentbyer Livet i PS Nummerets refleksjonsnotat Tema Pedagogstudentene Hvem, hva og hvorfor Vi skal

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Jan Nordstrøm ) Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no

Jan Nordstrøm ) Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no Artikkelen og innleggene er klippet fra Utdannings nettside: www.utdanningsnytt.no ( Dessverre er ikke alle innleggene i kronologisk rekkefølge og jeg har fjernet alle som ikke står med fullt navn. Jeg

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen Sosial mobilitet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 5/2012 11. årgang 1 LEDER FOTO:

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Norsk 10 Lektorlag år! Nr. 5/6-2007 6. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Leder Svein Magne Sirnes Ansvarlig redaktør Faglig styrke og stolthet

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer