Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78"

Transkript

1 Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Saksbehandler: Jon Sylte ETABLERING AV FJERNVARMEANLEGG I FOLLEBU Vedlegg: 1. Kart som viser tomtealternativer 2. Hyttedrømmen AS biovarmeanlegg i Follebu 3. Avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg 4. Avtale om varmeleveranse 5. Fsak 07/07 Investering i fjernvarmeanlegg Heggen boligfelt 6. Brev fra Granheim Lungesykehus av vedr. fjernvarmeanlegg 7. Brev fra Hyttedrømmen AS av Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Takst over Kornhaug Gjestebygning med tomt Brev fra Gråtebakken Eiendom om kjøp av Gjestebygningen SAMMENDRAG: Det tilrås at kommunen støtter opp om at Hyttedrømmen AS bygger og drifter fjernvarmeanlegg i Follebu som skal forsyne Heggen boligfelt, kommunale boliger, barnehage og bygg i Kornhaugområdet med fjernvarme basert på biobrensel. Dette er første trinn, som seinere kan utvides. Kommunens bidrag er å overdra eiendommen Kornhaug Gjestebygning til bedrifta, samt dekke anleggsbidraget til hovedrørnettet for de 8 tomtene som er solgt. Førsteprioritet for valg av tomt for varmesentralen er ved Heggjebakken, litt opp fylkesvegen ved Fagertun. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn Kommunen har siden høsten 2006 arbeidt for å realisere at boligene i det nye Heggen boligfelt skulle forsynes med fjernvarme fra et biobrenselanlegg. Anlegget skulle i tillegg forsyne andre bygg i Follebu med varmt vatn til oppvarming. Formannskapet behandla i møte den (sak 07/07) spørsmålet om å bevilge midler til at kommunen kunne koste fjernvarmerør for trinn 1 i Heggen boligfelt, som et bidrag for at det skulle være lettere å realisere et slik anlegg. Formannskapet vedtok å utsette saken (vedtatt med 4 mot 3 stemmer). Dette antas å være mye begrunna i at det på det tidspunkt var stor usikkerhet i om fjernvarmeanlegget lot seg realisere. Saksframlegget er vedlegg 5 til denne saka. Det var en gruppe med tre lokale interessenter som på det tidspunkt jobba videre med prosjektet. Anlegget var basert på fyring med pellets, og to av interessentene driver pelletsproduksjon i Gausdal. Interessentene ga imidlertid i oktober 2007 beskjed om at de ikke ønska å gå videre med etableringa. Hyttedrømmen AS meldte seg da interessert i gå videre med prosjektet, og etterpå har kommunen jobba sammen med dem for å avklare mulighetene for å få dette til.

2 Hyttedrømmen AS er et firma som er involvert i utvikling av tomteområder for fritidsbebyggelse på flere plasser i distriktet (Skeikampen, Gålå, Nordseter, Espedalen). Tidligere navn var Johnsen Eiendom AS, og ifølge vedtektene er formålet å drive eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom m.m. Selskapet eies av Johan Georg Johnsen. Underveis har det vært samarbeidt med flere fagpersoner/konsulenter innen fagområdet. Flere tomtealternativer har vært vurdert, og det har vært kontakt med overordna fagmyndigheter, for eksempel innen forurensning og kulturvern. Kommunen arrangerte folkemøte i Follebu den 25. mars, der det kom fram så vidt sterke innvendinger mot plasseringa i Kornhaugområdet at vi etter den tid har jobba for å få fram flere alternativer til plassering. Overordna føringer Formannskapet vedtok i sak 51/06 den å starte arbeidet med varmeplan for tettstedene Follebu og Segalstad Bru. Støtte til dette er gitt av Enova, og konsulent er engasjert. I kommunens handlingsprogram og styringskort for 2008, vedtatt av kommunestyret i desember 2007, er dette prioritert oppgave. Bl.a. står det som særlig utfordring under planområde 2 følgende: Ferdigstille varmeplan for Segalstad Bru og Follebu, og avklare muligheter for fjernvarmeanlegg. Regjeringa har lagt stort trykk på alle kommuner om å gjennomføre en energi- og klimaplan. Dette arbeidet er nylig starta opp i Gausdal. Bruk av bioenergi vil være et viktig moment i dette arbeidet. Tomt Fram til nylig har det i hovedsak vært jobba i forhold til å finne tomt på kommunens arealer i området, evt. på areal som utbyggeren (Hyttedrømmen AS) har tilgang til. Minst 7 alternativer har vært vurdert. To av dem falt bort da det ble bestemt at det skulle bygges ny barnehage mellom Kornhaug Barnehage og Speiderhuset, og det ble bruk for disse arealene til dette formålet. Det gjaldt tomt ved siden av speiderhuset og ovenfor Kornhaug barnehage. To andre tomter som tidlig ble vurdert var tomt på vestsida/nedsida av Gjestebygningen (kommunal eiendom), og tomt mellom leilighetsbygg på Kornhaug og Speiderhuset, heretter kalt alternativ 2 (eid av Kornhaug Gjestegård). Kommunen inviterte personer fra Fagenhet for kulturvern i Oppland fylkeskommune på befaring for å vurdere mulighetene. Da kom det fram et nytt alternativ, på østsida/baksida av Gjestebygningen (kommunalt areal) heretter kalt alternativ 1. Ut fra en foreløpig vurdering signaliserte de at dette alternativet var mest å foretrekke, mens alternativet på framsida av Gjestebygningen var minst ønskelig ut fra kulturvernhensyn. Kommunen har da jobba videre ut fra disse klare signalene. Kommunen arrangerte folkemøte i Follebu den 25. mars, hvor også planene for fjernvarme ble presentert. Der kom det fram klare synspunkter fra flere i salen om at bygging av fjernvarmeanlegg på Kornhaugområdet ikke var ønskelig. Fjernvarmeanlegg som sådan var det generelt stor velvilje for. Ut fra de kritiske synspunktene på folkemøtet til plassering, har vi i ettertid jobba for å finne tomt en annen plass. Det er en forutsetning at tomta ligger i nærheten av der forbruket skal

3 skje, av økonomiske hensyn. To tomtemuligheter er kommet fram. Vi har da fire gjenværende alternativer for tomt til varmesentralen: - Alt. 1: Østsida/baksida av Kornhaug Gjestebygning. Eier Gausdal kommune - Alt. 2: Mellom leilighetsbygg på Kornhaug og Speiderhuset, på utsida av atkomstvegen til Kornhaug. Eier Kornhaug Gjestegård. - Alt. 3: På oversida av atkomstveg til Heggen boligfelt, på dyrka mark like før en kommer inn i boligfeltet. Eier Anette og Jon Heggen. - Alt. 4: På nordsida av Heggjebakken, på dyrka mark. Eier Eli og Ingunn Heggen. Alle tomtealternativene framgår av kart som ligger som vedlegg 1. Økonomi Varmeplanen for Follebu og Segalstad Bru skulle vært ferdig på dette tidspunkt, men den er forsinka fra konsulenten. Imidlertid har vi nylig fått et første utkast for den delen som gjelder Follebu, og utbygger har hatt tilgang til å bruke dette som grunnlag for sine beregninger. Utbygger har levert et notat (vedlegg 2) som sier en del om deres strategiske valg og økonomiske beregninger. De største kostnadene er kapitalkostnader og råvarekostnader. Råvarekostnadene vil de gjøre mest mulig forutsigbare i startfasa ved å kjøpe ferdig flis. Ellers er de forberedt på å stille med mye egenkapital, og er innstilt på låg forrentning på denne kapitalen i startfasa. De sier de har vilje til å stå for denne utbygginga fordi det vil gi eierens øvrige selskaper kompetanse innen en framtidsretta næring. På lengre sikt etter full utbygging av Heggen boligfelt har de forventninger til at dette vil være ei god investering. Energiprisen er forutsatt skal følge energilovens begrensninger, det vil si at varmeprisen skal være konkurransedyktig med alternative forsyningskilder (eks. strøm, olje) og ikke overstige prisen på disse. Avtale med utbygger Det er framforhandla et forslag til avtale med Hyttedrømmen AS basert på tomtealternativ 1 (baksida av Gjestebygningen). Avtala ligger som vedlegg 3. Hovedpunkt i avtala oppsummeres her: - Hyttedrømmen AS stifter et heleid datteraksjeselskap med formål å bygge, eie og drive fjernvarmeanlegg som minst skal dekke Heggen boligfelt, kommunens boliger i Hellerudbakken og Trygge Barnehager. Hyttedrømmen AS skal skyte inn minimum 1 million kroner i kontant egenkapital ved stiftelsen. - To reserveløsninger ved stopp i anlegget, både i varmesentralen der varmtvatn produseres og basert på strøm hos den enkelte varmemottaker. - Byggetiden for anlegget er inntil 12 måneder. - Konkurransedyktig pris i forhold til andre energikilder, og basert på energilovens bestemmelser om at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet. - Bankgaranti for selskapets forpliktelser verdi kr , evt. tilsvarende beløp på sperra konto. - Kommunens avtale om legekontor overføres til ny eier, bortsett fra at kommunen står ansvarlig for renhold, lys og brensel.

4 - Kommunen overfører eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt på ca. 4,3 dekar. Eiendommen er taksert til kr i ny takst. Skjøte overleveres etter at det foreligger godkjent byggetillatelse for varmesentralen. - Ved vesentlig mislighold har kommunen rett til (ikke plikt) til å tre inn og overta drifta av anlegget. Denne retten kan transporteres til tredjeperson. - Virke som hogges i Heggenfeltet har varmeselskapet rett til å overta. - For de 8 tomtene som er solgt i Heggenfeltet betaler kommunen den delen av tilknytningsavgifta som gjelder hovedrørnettet (kr ). Det presiseres at denne avtala gjelder ved tomtealternativ 1, ved anna tomtevalg må avtala revideres i samsvar med dette. Avtala er utarbeidt av kommunens advokat Tron Sanderud på Hamar i samråd med advokat for utbyggerne, og under forutsetning av godkjenning i kommunestyret. Avtale om varmeleveranse Hyttedrømmen AS har utarbeidt mal for avtale om varmeleveranse (vedlegg 4). Forslaget er basert på tilsvarende avtaler fra andre selskaper og fra Norsk Fjernvarmeforening. Avtala skal inngås med den enkelte varmekjøper. Miljømessige forhold Utslipp: Det er ikke spesielle utslippskrav til slike anlegg, men det kan komme i nær framtid. Fylkesmannen har kun bedt om at det sendes melding om anlegget. Produksjonen skjer ved brenning av tørr skogsflis i to trinns forbrenning, det siste ved over 1000 grader. Dette kombinert med rensing av røyken gjør at det blir svært lite utslipp til luft. Utslippet er i hovedsak vassdamp. Det meste av asken brukes som jordforbedringsmiddel, en liten del går til spesialavfall. Det vil kun være aktuelt å brenne rent trevirke (ikke impregnert). Støy: Produksjonen foregår innelukka i bygget, og det er ikke prosesser som gir mye støy. Utenfor bygget vil ikke dette merkes av betydning. Transport: Brenslet er tørr flis som kommer med lastebil med tilhenger. Dette tippes i en lukka beholder. Dette kan gi litt støv akkurat ved tippinga. Det antas å bli behov for levering av flis 1-2 ganger pr. uke. Estetikk: Det er mye teknisk utstyr som skal inn i varmesentralen, og utforming av bygget må være i forhold til hvordan dette skal settes sammen. Dette varierer imidlertid med valg av leverandør av utstyr. Eksempelvis Dokka Bionergi så har bygget grunnflate på kvm, er 6 m høyt og 6 m under bakken. Flislageret ligger under bakken. Høyde på pipa må dimensjoneres etter anlegget og den må ha høyde over nærliggende bygninger. Andre forhold Etter som det i avtale om fjernvarmeanlegget er forutsatt at Gjestebygningen overdras til Hyttedrømmen AS, så gjøres det oppmerksom på at det er kommet en skriftlig henvendelse fra Gråtebakken Eiendom AS om at de er interessert i å overta bygningen. De har ikke opplyst noe om hva de vil bruke den til. Ifølge Brønnøysundregistrene er formålet til firmaet kjøp, salg og forvaltning av fast eiendom, og eiere er oppgitt å være Ina Irene Inman Tjørve, Even Tjørve, Arnfinn Aasen og Østen Owren. De eier eiendommen der flyktningemottaket er i dag.

5 Kommunen har fått henvendelse fra Granheim Lungesykehus, som går mot plassering på Kornhaug. Dette begrunnes med nærhet til sjukehuset (300 meter) og fare for utslipp som vil være til ulempe for pasientene. I avtale med LOBB om kjøp av utbyggingsareal i Heggenfeltet er det forutsatt avklaring om fjernvarme innen Viss ikke bortfaller LOBBs forpliktelser til å tilrettelegge boligene for fjernvarme. Etter denne avtala må kommunen dekke kostnadene med tilknytning til fjernvarmeanlegget. VURDERING: Generelt Satsing på bio og fjernvarme er høyt prioritert fra regjeringa. Politiske føringer i Gausdal tilsier satsing på dette. På folkemøtet i Follebu var det også svært positiv holdning til etablering av fjernvarmeanlegg, forutsatt annen tomt enn den som da var foreslått. Økonomi Etableringskostnadene for fjernvarmeanlegg er store, og dette gjør at økonomien i ei startfase er usikker særlig dersom det tar tid før varmemottakerne er på plass. Ut fra dette har kommunen hele tiden vist vilje til å delta i finansieringa av et slik anlegg. Denne andelen har gradvis økt etter som det har vist seg vanskelig å få til realisering. For Heggen boligfelt er det spesielt usikkert etter som en ikke vet hvor fort videre utbygging av boliger vil skje. Fordelen for den aktuelle utbygger er at han til en viss grad har styring sjøl på etablering av varmemottakere (Kornhaug, område for leiligheter). For utbyggeren er det langsiktig strategi å satse på fjernvarmeanlegget, da han ser at dette vil gi andre firmaer han er engasjert i spesiell kompetanse på området, som vil være verdifull senere etter som det blir mer utbygging av slike anlegg. Han har tilgang på betydelig egenkapital som han er villig til å sette inn uten å få særlig avkastning de første årene. Forutsetningen må være at driftskostnadene dekkes, og det synes å være realistisk. Tomt Tomtespørsmålet har blitt konfliktfylt. I forhold til berørte overordna myndigheter gjør vi følgende vurderinger: - Tomta ved Gjestebygningen (alt. 1) synes å kunne godkjennes av kulturvernmyndighetene, mens tomta ved Kornhaug Gjestegård (alt. 2) synes å være vanskelig å få godkjent av de samme myndigheter. - Vegmyndighetene er hørt i et møte De synes ikke å ha innvendinger til noen av alternativene, og vil akseptere at en kommer innafor byggegrensa på 50 m fra ny riksveg omkring Follebu. - Landbruksmyndighetene er også hørt i et møte Alt. 1 og 2 er utenfor deres myndighetsområde da arealet her er regulert til byggeformål. Alt. 3 aksepterer de ikke da den ligger på dyrka mark som i overordna plan fortsatt skal være landbruk. Alt. 4 kan de akseptere sjøl om det ligger på dyrka mark, fordi det i eldre kommunedelplan er avsatt til utbyggingsformål (bolig).

6 Atkomsten til tomta ved Heggjebakken (alt. 4) er vanskelig med dagens veg. Her er det godkjent ny atkomstveg, som skal bygges i Sjøl om denne vegen er svingete, er stigningen akseptabel med bra framkommelighet med stor bil (8 % stigning i den nye atkomsten til Heggjebakken, og maks 10 % i atkomstvegen til Heggen boligfelt.). Utbygger må sikres rett til bruk av atkomstvegen. Det har vært foreløpige drøftinger med grunneierne i alt. 3 og 4. Begge er villige til videre forhandlinger om areal og pris. Utbygger har stilt krav om at dersom det blir annen tomt enn de som partene (kommune og utbygger) har rådighet over, så må kommunen skaffe og bekoste denne tomta. For å få enklere oversikt over fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativer har vi satt opp tabellen under: Alternativ Fordeler Ulemper 1. Bak Gjestebygningen Sentralt ift. varmeleveranse Kulturvernmynd. positive Kommunal tomt Veg- og landbruksmynd. ok 2. På Kornhaug Gjestegård Sentralt ift. varmeleveranse Utbygger eier tomta Veg- og landbruksmynd ok 3. Heggjejordet Sentralt ift. varmeleveranse Rel. positiv grunneier Lite konfliktfylt Vegmyndighet positiv Landbruksmmynd. innsigelse 4. Ved Heggjebakken Positiv grunneier Lite konfliktfylt Veg- og landbruksmynd ok Kulturvernhensyn Nærhet til barnehage Konfliktfylt Kulturvernhensyn Kulturvernmynd. skeptiske Nærhet til barnehage Konfliktfylt Ekstrakostnad tomt Krever avtale med grunneier Dyrka mark Ekstrakostnad tomt Krever avtale med grunneier Dyrka mark Ut fra en totalvurdering vil administrasjonen prioritere alt. 4 ved Heggjebakken. Alt. 3 setter landbruksmyndighetene en stopper for, og alt. 1 er konfliktfylt spesielt i forhold til lokale interesser. Miljømessige forhold Utslipp fra varmeanlegget antas å bli svært lite. Det skal brukes tørr flis som skal gå gjennom totrinns forbrenning og til slutt over 1000 grader. Dette kombinert med rensing vil gjøre at svært lite slipper ut gjennom pipa, men noe vassdamp vil slippe ut. Sammenligning med anlegget til Gausdal Bruvoll på Segalstad Bru synes ikke relevant, da det her brukes mye svært våt bark og ikke tørr flis som i Follebu. Transporten til anlegget vil og bli liten. 1-2 lastebiler i uka synes å være lite problematisk, men det er et poeng at snuing og rygging ikke foregår der det er gående trafikk. Transporten av flis kan også styres til tidspunkt på døgnet som det er til minst sjenanse.

7 Forholdet til kulturvern er nok det som reelt sett er det mest kompliserte forholdet. Bygningene må utformes i forhold til maskinene, og vil nødvendigvis få en annen form enn de tradisjonelle bygningene på Kornhaug. Dersom tomta ved Gjestebygningen velges må det være en forutsetning at en gjør det som er mulig for å tilpasse bygget til omgivelsene. Pipa er også et ankepunkt, og den vil måtte gå over tak. Eksakt høyde kan vi ikke si før detaljprosjektering. Vi konstaterer også at det har blitt stort engasjement omkring denne saka i Follebu. Det er tydelig at mange har et forhold til Kornhaug og det spesielle bygningsmiljøet og historia. Noe av dette har ikke nødvendigvis med nakne fakta å gjøre, men når alle avveininger gjøres er det forhold som en må ta med i vurderinga. Henvendelsen fra Granheim lungesykehus ser vi svært alvorlig på. Dette er en viktig samfunnsinstitusjon og med mange arbeidsplasser. Vi mener likevel at konsekvensene er overdrevet, jfr. det som står under utslipp over. Fyring med ved fra 130 hus i Heggen vil gi mer luftforurensing enn fjernvarmeanlegget. Granheim sjøl fyrer også med biobrensel (pellets) og olje, som gir utslipp til luft. Avstanden til det nye tomtealternativet er også en del lengre enn til Kornhaug, så flytting hit vil være positivt i forhold til dem. Kommunens bidrag Fra utbyggers side har det vært en forutsetning at gjestebygningen med tomt skulle være kommunens tilskudd til utbygginga. Ut fra den nye taksta blir verdien en del høyere enn det som tidligere har vært antyda, da en takst fra noen år tilbake var vesentlig lavere. Vi vet heller ikke hvor reelt det er å få takstverdien ved eventuelt salg. Når det i sluttfasa har vært vurdert andre tomter, har vi tatt opp spørsmålet om et kontant tilskudd i stedet, da det ikke er en naturlig forutsetning at bygningen må følge med dersom varmesentralen ikke blir plassert der. Dette har utbygger avvist. Det er avklart med jurister at dette ikke er ulovlig, for lov om offentlige anskaffelser gjelder ikke salg av eiendom. Utbygger har forutsatt at dersom varmesentralen ikke blir plassert på tomt som kommunen eller utbygger har rådighet over, så må kommunen skaffe tomt. Behovet antas å være inntil 2 dekar. Det er et krav at kommunen må dekke kostnader med dette. Avtaler Det er gjennomført en omfattende jobb sammen med flere jurister for å komme fram til hovedavtala om fjernvarmeanlegget. Kommunen har lagt stor vekt på å være dekka også dersom det verste skulle skje. Dette også ut fra hensynet til de som skal motta varme fra anlegget. Vi mener å ha fått god sikring for dette. Vi presiserer at avtala er basert på alt. 1. Det har ikke vært tid til å utarbeide ny avtale som samsvarer med nye tomtealternativ. Dersom et annet alternativ blir valgt, forutsettes det at avtala må revideres ut fra prinsippene som avtala er basert på, men tilpassa situasjonen med ny tomt. Finansiering Overdragelsen av Kornhaug gjestebygning må formelt sett inntektsføres som salg av fast eiendom i kommunens investeringsregnskap, og tilskuddet føres i driftsregnskapet. Dette er et nullsum-spill pengemessig, men ettersom inntekter generert fra investeringer ikke kan

8 benyttes til drift, foreslås det å avsette til investeringsfondet samt å bruke av reservefondet for å finansiere tilskuddet. Tilskuddet for kostnad for hovedrørnett for de 8 solgte tomtene dekkes av reservefondet. Konklusjon Tiltaket betyr en betydelig økonomisk bistand fra kommunen. Dette har vist seg nødvendig for å få til anlegget ut fra de store oppstartkostnadene og usikker inntening de første årene. Administrasjonen har oppfatta det som at det er stor politisk vilje til å bidra til realisering, og ser på dette som et tiltak som kan utløse gode effekter for å få gjennomført flere slike tiltak små og store. Administrasjonen vil derfor tilrå at kommunen bistår slik det går fram av avtalene. Vi står i prinsippet igjen med 5 alternativer, dette gjelder 4 forskjellige tomtealternativer og et siste alternativ som er å si nei til hele prosjektet. Administrasjonen er opptatt av at det fattes en avgjørelse, ikke minst av hensyn til avklaring overfor de som eventuelt skal motta varme fra anlegget og som nå er i planlegging av sine bygg (Trygge Barnehager, LOBB, boligbyggere på Heggen). Ut fra en helhetsvurdering tilrår administrasjonen at en velger alternativ 4 ved Heggjebakken. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu i tråd med planene som er skissert. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. 3. Kommunestyret godkjenner prinsippene i vedlagt avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Follebu. Avtala må revideres for å samsvare med valg av tomt. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den nye kontrakta. 4. Vedlagt mal for avtale om varmeleveranse godkjennes. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den endelige avtala. 5. Det gjøres slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd til private D Bruk reservefond K Salg av fast eiendom K Avsetning fond D Tilskudd til private D Bruk reservefond-inv K

9 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 26/08 den Behandling: Varmeplanen for Follebu ble delt ut. Karin Kvisten, Ap, satte fram følgende forslag: Pkt. 1, minus i tråd med planene som er skissert og 2 i innstillingen står. Før realitetsbehandling i kommunestyret bes administrasjonen utrede og finne svar på følgende tilleggsspørsmål: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan / bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus. 2. Kvalitetssikre utbyggers økonomiske evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. 4. Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral. Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. Før realitetsbehandling i kommunestyret bes administrasjonen utrede og finne svar på følgende tilleggsspørsmål: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan / bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus. 2. Kvalitetssikre utbyggers økonomiske evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. 4. Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral.

10 NYE SAKSOPPLYSNINGER: Spørsmål fra formannskapet: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan/bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus Svar fra Hyttedrømmen: Follebu skole: Strekningen er ca. 700 og kalkyle for legging av rør ca. 2 millioner kroner. Dette er en investering som det i utgangspunktet ikke er mulig å få lønnsomhet i. Dette blir et spørsmål om hvordan kommunen vil bruke innsparte midler ved å kutte eget fyringsanlegg. Dersom disse ønskes brukt til legging av varmerør, ser det ut til at levering til Follebu skole vil være interessant for fjernvarmeselskapet.. Granheim: Det vises til nytt vedlegg Kvalitetssikre utbyggers evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. Svar: Det vises til nytt vedlegg 7 fra Hyttedrømmen. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. Svar: Administrasjonen har hatt nye forhandlinger med utbygger om dette. Eieren er ikke villig til å ta Gjestebygningen ut av avtala. Begrunnelse framgår dels av vedlegg Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral. Svar fra Hyttedrømmen: En container-løsning kan med enkle midler utformes med tak og vegger som passer sammen med øvrig bebyggelse i området. Om en container blir løsningen vil bl.a. avhenge av leveranse til Follebu skole. Tidsfrist er vanskelig å sette, men kanskje logisk å knytte opp mot for eksempel fra det tidspunkt Follebu skole og Granheim er tilkoblet, eller til et oppnådd volum. Fordi da er containeren blitt for liten. Administrasjonen har fått kritikk for at det er feil saksopplysning om hvem som er eiere av Gråtebakken Eiendom AS. Informasjonen som er gitt i saka var basert på opplysninger fra Brønnøysundregistrene. Ved kontakt med tidligere styreleder i selskapet har vi fått opplyst at alle aksjene nå er overtatt av Østen Owren og Bjønne Owren. Dette har skjedd nylig og er ikke registrert i Brønnøysund enda. NY VURDERING: Når det gjelder Follebu skole har administrasjonen ikke grunnlag for å si hvor mye kommunen kan spare på å slippe investering i fyringsanlegg i nybygget. Dette vil en få klarere svar på når anbudene kommer inn i mai. Ved forhandlinger vil det da kunne være

11 mulig å finne ut hvor mye en sparer på dette, og i stedet sette disse midlene inn i legging av fjernvarmerør. Kommunestyret kan gi signaler om de ønsker dette ved behandling av saka, og så kan et framforhandla resultat legges fram for formannskapet til beslutning. Til de øvrige punkt har administrasjonen ingen flere kommentarer. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. 3. Kommunestyret godkjenner prinsippene i vedlagt avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Follebu. Avtala må revideres for å samsvare med valg av tomt. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den nye kontrakta. 4. Vedlagt mal for avtale om varmeleveranse godkjennes. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den endelige avtala. 5. Det gjøres slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd til private D Bruk reservefond K Salg av fast eiendom K Avsetning fond D Tilskudd til private D Bruk reservefond-inv K

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer