Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78"

Transkript

1 Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Saksbehandler: Jon Sylte ETABLERING AV FJERNVARMEANLEGG I FOLLEBU Vedlegg: 1. Kart som viser tomtealternativer 2. Hyttedrømmen AS biovarmeanlegg i Follebu 3. Avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg 4. Avtale om varmeleveranse 5. Fsak 07/07 Investering i fjernvarmeanlegg Heggen boligfelt 6. Brev fra Granheim Lungesykehus av vedr. fjernvarmeanlegg 7. Brev fra Hyttedrømmen AS av Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Takst over Kornhaug Gjestebygning med tomt Brev fra Gråtebakken Eiendom om kjøp av Gjestebygningen SAMMENDRAG: Det tilrås at kommunen støtter opp om at Hyttedrømmen AS bygger og drifter fjernvarmeanlegg i Follebu som skal forsyne Heggen boligfelt, kommunale boliger, barnehage og bygg i Kornhaugområdet med fjernvarme basert på biobrensel. Dette er første trinn, som seinere kan utvides. Kommunens bidrag er å overdra eiendommen Kornhaug Gjestebygning til bedrifta, samt dekke anleggsbidraget til hovedrørnettet for de 8 tomtene som er solgt. Førsteprioritet for valg av tomt for varmesentralen er ved Heggjebakken, litt opp fylkesvegen ved Fagertun. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn Kommunen har siden høsten 2006 arbeidt for å realisere at boligene i det nye Heggen boligfelt skulle forsynes med fjernvarme fra et biobrenselanlegg. Anlegget skulle i tillegg forsyne andre bygg i Follebu med varmt vatn til oppvarming. Formannskapet behandla i møte den (sak 07/07) spørsmålet om å bevilge midler til at kommunen kunne koste fjernvarmerør for trinn 1 i Heggen boligfelt, som et bidrag for at det skulle være lettere å realisere et slik anlegg. Formannskapet vedtok å utsette saken (vedtatt med 4 mot 3 stemmer). Dette antas å være mye begrunna i at det på det tidspunkt var stor usikkerhet i om fjernvarmeanlegget lot seg realisere. Saksframlegget er vedlegg 5 til denne saka. Det var en gruppe med tre lokale interessenter som på det tidspunkt jobba videre med prosjektet. Anlegget var basert på fyring med pellets, og to av interessentene driver pelletsproduksjon i Gausdal. Interessentene ga imidlertid i oktober 2007 beskjed om at de ikke ønska å gå videre med etableringa. Hyttedrømmen AS meldte seg da interessert i gå videre med prosjektet, og etterpå har kommunen jobba sammen med dem for å avklare mulighetene for å få dette til.

2 Hyttedrømmen AS er et firma som er involvert i utvikling av tomteområder for fritidsbebyggelse på flere plasser i distriktet (Skeikampen, Gålå, Nordseter, Espedalen). Tidligere navn var Johnsen Eiendom AS, og ifølge vedtektene er formålet å drive eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom m.m. Selskapet eies av Johan Georg Johnsen. Underveis har det vært samarbeidt med flere fagpersoner/konsulenter innen fagområdet. Flere tomtealternativer har vært vurdert, og det har vært kontakt med overordna fagmyndigheter, for eksempel innen forurensning og kulturvern. Kommunen arrangerte folkemøte i Follebu den 25. mars, der det kom fram så vidt sterke innvendinger mot plasseringa i Kornhaugområdet at vi etter den tid har jobba for å få fram flere alternativer til plassering. Overordna føringer Formannskapet vedtok i sak 51/06 den å starte arbeidet med varmeplan for tettstedene Follebu og Segalstad Bru. Støtte til dette er gitt av Enova, og konsulent er engasjert. I kommunens handlingsprogram og styringskort for 2008, vedtatt av kommunestyret i desember 2007, er dette prioritert oppgave. Bl.a. står det som særlig utfordring under planområde 2 følgende: Ferdigstille varmeplan for Segalstad Bru og Follebu, og avklare muligheter for fjernvarmeanlegg. Regjeringa har lagt stort trykk på alle kommuner om å gjennomføre en energi- og klimaplan. Dette arbeidet er nylig starta opp i Gausdal. Bruk av bioenergi vil være et viktig moment i dette arbeidet. Tomt Fram til nylig har det i hovedsak vært jobba i forhold til å finne tomt på kommunens arealer i området, evt. på areal som utbyggeren (Hyttedrømmen AS) har tilgang til. Minst 7 alternativer har vært vurdert. To av dem falt bort da det ble bestemt at det skulle bygges ny barnehage mellom Kornhaug Barnehage og Speiderhuset, og det ble bruk for disse arealene til dette formålet. Det gjaldt tomt ved siden av speiderhuset og ovenfor Kornhaug barnehage. To andre tomter som tidlig ble vurdert var tomt på vestsida/nedsida av Gjestebygningen (kommunal eiendom), og tomt mellom leilighetsbygg på Kornhaug og Speiderhuset, heretter kalt alternativ 2 (eid av Kornhaug Gjestegård). Kommunen inviterte personer fra Fagenhet for kulturvern i Oppland fylkeskommune på befaring for å vurdere mulighetene. Da kom det fram et nytt alternativ, på østsida/baksida av Gjestebygningen (kommunalt areal) heretter kalt alternativ 1. Ut fra en foreløpig vurdering signaliserte de at dette alternativet var mest å foretrekke, mens alternativet på framsida av Gjestebygningen var minst ønskelig ut fra kulturvernhensyn. Kommunen har da jobba videre ut fra disse klare signalene. Kommunen arrangerte folkemøte i Follebu den 25. mars, hvor også planene for fjernvarme ble presentert. Der kom det fram klare synspunkter fra flere i salen om at bygging av fjernvarmeanlegg på Kornhaugområdet ikke var ønskelig. Fjernvarmeanlegg som sådan var det generelt stor velvilje for. Ut fra de kritiske synspunktene på folkemøtet til plassering, har vi i ettertid jobba for å finne tomt en annen plass. Det er en forutsetning at tomta ligger i nærheten av der forbruket skal

3 skje, av økonomiske hensyn. To tomtemuligheter er kommet fram. Vi har da fire gjenværende alternativer for tomt til varmesentralen: - Alt. 1: Østsida/baksida av Kornhaug Gjestebygning. Eier Gausdal kommune - Alt. 2: Mellom leilighetsbygg på Kornhaug og Speiderhuset, på utsida av atkomstvegen til Kornhaug. Eier Kornhaug Gjestegård. - Alt. 3: På oversida av atkomstveg til Heggen boligfelt, på dyrka mark like før en kommer inn i boligfeltet. Eier Anette og Jon Heggen. - Alt. 4: På nordsida av Heggjebakken, på dyrka mark. Eier Eli og Ingunn Heggen. Alle tomtealternativene framgår av kart som ligger som vedlegg 1. Økonomi Varmeplanen for Follebu og Segalstad Bru skulle vært ferdig på dette tidspunkt, men den er forsinka fra konsulenten. Imidlertid har vi nylig fått et første utkast for den delen som gjelder Follebu, og utbygger har hatt tilgang til å bruke dette som grunnlag for sine beregninger. Utbygger har levert et notat (vedlegg 2) som sier en del om deres strategiske valg og økonomiske beregninger. De største kostnadene er kapitalkostnader og råvarekostnader. Råvarekostnadene vil de gjøre mest mulig forutsigbare i startfasa ved å kjøpe ferdig flis. Ellers er de forberedt på å stille med mye egenkapital, og er innstilt på låg forrentning på denne kapitalen i startfasa. De sier de har vilje til å stå for denne utbygginga fordi det vil gi eierens øvrige selskaper kompetanse innen en framtidsretta næring. På lengre sikt etter full utbygging av Heggen boligfelt har de forventninger til at dette vil være ei god investering. Energiprisen er forutsatt skal følge energilovens begrensninger, det vil si at varmeprisen skal være konkurransedyktig med alternative forsyningskilder (eks. strøm, olje) og ikke overstige prisen på disse. Avtale med utbygger Det er framforhandla et forslag til avtale med Hyttedrømmen AS basert på tomtealternativ 1 (baksida av Gjestebygningen). Avtala ligger som vedlegg 3. Hovedpunkt i avtala oppsummeres her: - Hyttedrømmen AS stifter et heleid datteraksjeselskap med formål å bygge, eie og drive fjernvarmeanlegg som minst skal dekke Heggen boligfelt, kommunens boliger i Hellerudbakken og Trygge Barnehager. Hyttedrømmen AS skal skyte inn minimum 1 million kroner i kontant egenkapital ved stiftelsen. - To reserveløsninger ved stopp i anlegget, både i varmesentralen der varmtvatn produseres og basert på strøm hos den enkelte varmemottaker. - Byggetiden for anlegget er inntil 12 måneder. - Konkurransedyktig pris i forhold til andre energikilder, og basert på energilovens bestemmelser om at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet. - Bankgaranti for selskapets forpliktelser verdi kr , evt. tilsvarende beløp på sperra konto. - Kommunens avtale om legekontor overføres til ny eier, bortsett fra at kommunen står ansvarlig for renhold, lys og brensel.

4 - Kommunen overfører eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt på ca. 4,3 dekar. Eiendommen er taksert til kr i ny takst. Skjøte overleveres etter at det foreligger godkjent byggetillatelse for varmesentralen. - Ved vesentlig mislighold har kommunen rett til (ikke plikt) til å tre inn og overta drifta av anlegget. Denne retten kan transporteres til tredjeperson. - Virke som hogges i Heggenfeltet har varmeselskapet rett til å overta. - For de 8 tomtene som er solgt i Heggenfeltet betaler kommunen den delen av tilknytningsavgifta som gjelder hovedrørnettet (kr ). Det presiseres at denne avtala gjelder ved tomtealternativ 1, ved anna tomtevalg må avtala revideres i samsvar med dette. Avtala er utarbeidt av kommunens advokat Tron Sanderud på Hamar i samråd med advokat for utbyggerne, og under forutsetning av godkjenning i kommunestyret. Avtale om varmeleveranse Hyttedrømmen AS har utarbeidt mal for avtale om varmeleveranse (vedlegg 4). Forslaget er basert på tilsvarende avtaler fra andre selskaper og fra Norsk Fjernvarmeforening. Avtala skal inngås med den enkelte varmekjøper. Miljømessige forhold Utslipp: Det er ikke spesielle utslippskrav til slike anlegg, men det kan komme i nær framtid. Fylkesmannen har kun bedt om at det sendes melding om anlegget. Produksjonen skjer ved brenning av tørr skogsflis i to trinns forbrenning, det siste ved over 1000 grader. Dette kombinert med rensing av røyken gjør at det blir svært lite utslipp til luft. Utslippet er i hovedsak vassdamp. Det meste av asken brukes som jordforbedringsmiddel, en liten del går til spesialavfall. Det vil kun være aktuelt å brenne rent trevirke (ikke impregnert). Støy: Produksjonen foregår innelukka i bygget, og det er ikke prosesser som gir mye støy. Utenfor bygget vil ikke dette merkes av betydning. Transport: Brenslet er tørr flis som kommer med lastebil med tilhenger. Dette tippes i en lukka beholder. Dette kan gi litt støv akkurat ved tippinga. Det antas å bli behov for levering av flis 1-2 ganger pr. uke. Estetikk: Det er mye teknisk utstyr som skal inn i varmesentralen, og utforming av bygget må være i forhold til hvordan dette skal settes sammen. Dette varierer imidlertid med valg av leverandør av utstyr. Eksempelvis Dokka Bionergi så har bygget grunnflate på kvm, er 6 m høyt og 6 m under bakken. Flislageret ligger under bakken. Høyde på pipa må dimensjoneres etter anlegget og den må ha høyde over nærliggende bygninger. Andre forhold Etter som det i avtale om fjernvarmeanlegget er forutsatt at Gjestebygningen overdras til Hyttedrømmen AS, så gjøres det oppmerksom på at det er kommet en skriftlig henvendelse fra Gråtebakken Eiendom AS om at de er interessert i å overta bygningen. De har ikke opplyst noe om hva de vil bruke den til. Ifølge Brønnøysundregistrene er formålet til firmaet kjøp, salg og forvaltning av fast eiendom, og eiere er oppgitt å være Ina Irene Inman Tjørve, Even Tjørve, Arnfinn Aasen og Østen Owren. De eier eiendommen der flyktningemottaket er i dag.

5 Kommunen har fått henvendelse fra Granheim Lungesykehus, som går mot plassering på Kornhaug. Dette begrunnes med nærhet til sjukehuset (300 meter) og fare for utslipp som vil være til ulempe for pasientene. I avtale med LOBB om kjøp av utbyggingsareal i Heggenfeltet er det forutsatt avklaring om fjernvarme innen Viss ikke bortfaller LOBBs forpliktelser til å tilrettelegge boligene for fjernvarme. Etter denne avtala må kommunen dekke kostnadene med tilknytning til fjernvarmeanlegget. VURDERING: Generelt Satsing på bio og fjernvarme er høyt prioritert fra regjeringa. Politiske føringer i Gausdal tilsier satsing på dette. På folkemøtet i Follebu var det også svært positiv holdning til etablering av fjernvarmeanlegg, forutsatt annen tomt enn den som da var foreslått. Økonomi Etableringskostnadene for fjernvarmeanlegg er store, og dette gjør at økonomien i ei startfase er usikker særlig dersom det tar tid før varmemottakerne er på plass. Ut fra dette har kommunen hele tiden vist vilje til å delta i finansieringa av et slik anlegg. Denne andelen har gradvis økt etter som det har vist seg vanskelig å få til realisering. For Heggen boligfelt er det spesielt usikkert etter som en ikke vet hvor fort videre utbygging av boliger vil skje. Fordelen for den aktuelle utbygger er at han til en viss grad har styring sjøl på etablering av varmemottakere (Kornhaug, område for leiligheter). For utbyggeren er det langsiktig strategi å satse på fjernvarmeanlegget, da han ser at dette vil gi andre firmaer han er engasjert i spesiell kompetanse på området, som vil være verdifull senere etter som det blir mer utbygging av slike anlegg. Han har tilgang på betydelig egenkapital som han er villig til å sette inn uten å få særlig avkastning de første årene. Forutsetningen må være at driftskostnadene dekkes, og det synes å være realistisk. Tomt Tomtespørsmålet har blitt konfliktfylt. I forhold til berørte overordna myndigheter gjør vi følgende vurderinger: - Tomta ved Gjestebygningen (alt. 1) synes å kunne godkjennes av kulturvernmyndighetene, mens tomta ved Kornhaug Gjestegård (alt. 2) synes å være vanskelig å få godkjent av de samme myndigheter. - Vegmyndighetene er hørt i et møte De synes ikke å ha innvendinger til noen av alternativene, og vil akseptere at en kommer innafor byggegrensa på 50 m fra ny riksveg omkring Follebu. - Landbruksmyndighetene er også hørt i et møte Alt. 1 og 2 er utenfor deres myndighetsområde da arealet her er regulert til byggeformål. Alt. 3 aksepterer de ikke da den ligger på dyrka mark som i overordna plan fortsatt skal være landbruk. Alt. 4 kan de akseptere sjøl om det ligger på dyrka mark, fordi det i eldre kommunedelplan er avsatt til utbyggingsformål (bolig).

6 Atkomsten til tomta ved Heggjebakken (alt. 4) er vanskelig med dagens veg. Her er det godkjent ny atkomstveg, som skal bygges i Sjøl om denne vegen er svingete, er stigningen akseptabel med bra framkommelighet med stor bil (8 % stigning i den nye atkomsten til Heggjebakken, og maks 10 % i atkomstvegen til Heggen boligfelt.). Utbygger må sikres rett til bruk av atkomstvegen. Det har vært foreløpige drøftinger med grunneierne i alt. 3 og 4. Begge er villige til videre forhandlinger om areal og pris. Utbygger har stilt krav om at dersom det blir annen tomt enn de som partene (kommune og utbygger) har rådighet over, så må kommunen skaffe og bekoste denne tomta. For å få enklere oversikt over fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativer har vi satt opp tabellen under: Alternativ Fordeler Ulemper 1. Bak Gjestebygningen Sentralt ift. varmeleveranse Kulturvernmynd. positive Kommunal tomt Veg- og landbruksmynd. ok 2. På Kornhaug Gjestegård Sentralt ift. varmeleveranse Utbygger eier tomta Veg- og landbruksmynd ok 3. Heggjejordet Sentralt ift. varmeleveranse Rel. positiv grunneier Lite konfliktfylt Vegmyndighet positiv Landbruksmmynd. innsigelse 4. Ved Heggjebakken Positiv grunneier Lite konfliktfylt Veg- og landbruksmynd ok Kulturvernhensyn Nærhet til barnehage Konfliktfylt Kulturvernhensyn Kulturvernmynd. skeptiske Nærhet til barnehage Konfliktfylt Ekstrakostnad tomt Krever avtale med grunneier Dyrka mark Ekstrakostnad tomt Krever avtale med grunneier Dyrka mark Ut fra en totalvurdering vil administrasjonen prioritere alt. 4 ved Heggjebakken. Alt. 3 setter landbruksmyndighetene en stopper for, og alt. 1 er konfliktfylt spesielt i forhold til lokale interesser. Miljømessige forhold Utslipp fra varmeanlegget antas å bli svært lite. Det skal brukes tørr flis som skal gå gjennom totrinns forbrenning og til slutt over 1000 grader. Dette kombinert med rensing vil gjøre at svært lite slipper ut gjennom pipa, men noe vassdamp vil slippe ut. Sammenligning med anlegget til Gausdal Bruvoll på Segalstad Bru synes ikke relevant, da det her brukes mye svært våt bark og ikke tørr flis som i Follebu. Transporten til anlegget vil og bli liten. 1-2 lastebiler i uka synes å være lite problematisk, men det er et poeng at snuing og rygging ikke foregår der det er gående trafikk. Transporten av flis kan også styres til tidspunkt på døgnet som det er til minst sjenanse.

7 Forholdet til kulturvern er nok det som reelt sett er det mest kompliserte forholdet. Bygningene må utformes i forhold til maskinene, og vil nødvendigvis få en annen form enn de tradisjonelle bygningene på Kornhaug. Dersom tomta ved Gjestebygningen velges må det være en forutsetning at en gjør det som er mulig for å tilpasse bygget til omgivelsene. Pipa er også et ankepunkt, og den vil måtte gå over tak. Eksakt høyde kan vi ikke si før detaljprosjektering. Vi konstaterer også at det har blitt stort engasjement omkring denne saka i Follebu. Det er tydelig at mange har et forhold til Kornhaug og det spesielle bygningsmiljøet og historia. Noe av dette har ikke nødvendigvis med nakne fakta å gjøre, men når alle avveininger gjøres er det forhold som en må ta med i vurderinga. Henvendelsen fra Granheim lungesykehus ser vi svært alvorlig på. Dette er en viktig samfunnsinstitusjon og med mange arbeidsplasser. Vi mener likevel at konsekvensene er overdrevet, jfr. det som står under utslipp over. Fyring med ved fra 130 hus i Heggen vil gi mer luftforurensing enn fjernvarmeanlegget. Granheim sjøl fyrer også med biobrensel (pellets) og olje, som gir utslipp til luft. Avstanden til det nye tomtealternativet er også en del lengre enn til Kornhaug, så flytting hit vil være positivt i forhold til dem. Kommunens bidrag Fra utbyggers side har det vært en forutsetning at gjestebygningen med tomt skulle være kommunens tilskudd til utbygginga. Ut fra den nye taksta blir verdien en del høyere enn det som tidligere har vært antyda, da en takst fra noen år tilbake var vesentlig lavere. Vi vet heller ikke hvor reelt det er å få takstverdien ved eventuelt salg. Når det i sluttfasa har vært vurdert andre tomter, har vi tatt opp spørsmålet om et kontant tilskudd i stedet, da det ikke er en naturlig forutsetning at bygningen må følge med dersom varmesentralen ikke blir plassert der. Dette har utbygger avvist. Det er avklart med jurister at dette ikke er ulovlig, for lov om offentlige anskaffelser gjelder ikke salg av eiendom. Utbygger har forutsatt at dersom varmesentralen ikke blir plassert på tomt som kommunen eller utbygger har rådighet over, så må kommunen skaffe tomt. Behovet antas å være inntil 2 dekar. Det er et krav at kommunen må dekke kostnader med dette. Avtaler Det er gjennomført en omfattende jobb sammen med flere jurister for å komme fram til hovedavtala om fjernvarmeanlegget. Kommunen har lagt stor vekt på å være dekka også dersom det verste skulle skje. Dette også ut fra hensynet til de som skal motta varme fra anlegget. Vi mener å ha fått god sikring for dette. Vi presiserer at avtala er basert på alt. 1. Det har ikke vært tid til å utarbeide ny avtale som samsvarer med nye tomtealternativ. Dersom et annet alternativ blir valgt, forutsettes det at avtala må revideres ut fra prinsippene som avtala er basert på, men tilpassa situasjonen med ny tomt. Finansiering Overdragelsen av Kornhaug gjestebygning må formelt sett inntektsføres som salg av fast eiendom i kommunens investeringsregnskap, og tilskuddet føres i driftsregnskapet. Dette er et nullsum-spill pengemessig, men ettersom inntekter generert fra investeringer ikke kan

8 benyttes til drift, foreslås det å avsette til investeringsfondet samt å bruke av reservefondet for å finansiere tilskuddet. Tilskuddet for kostnad for hovedrørnett for de 8 solgte tomtene dekkes av reservefondet. Konklusjon Tiltaket betyr en betydelig økonomisk bistand fra kommunen. Dette har vist seg nødvendig for å få til anlegget ut fra de store oppstartkostnadene og usikker inntening de første årene. Administrasjonen har oppfatta det som at det er stor politisk vilje til å bidra til realisering, og ser på dette som et tiltak som kan utløse gode effekter for å få gjennomført flere slike tiltak små og store. Administrasjonen vil derfor tilrå at kommunen bistår slik det går fram av avtalene. Vi står i prinsippet igjen med 5 alternativer, dette gjelder 4 forskjellige tomtealternativer og et siste alternativ som er å si nei til hele prosjektet. Administrasjonen er opptatt av at det fattes en avgjørelse, ikke minst av hensyn til avklaring overfor de som eventuelt skal motta varme fra anlegget og som nå er i planlegging av sine bygg (Trygge Barnehager, LOBB, boligbyggere på Heggen). Ut fra en helhetsvurdering tilrår administrasjonen at en velger alternativ 4 ved Heggjebakken. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu i tråd med planene som er skissert. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. 3. Kommunestyret godkjenner prinsippene i vedlagt avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Follebu. Avtala må revideres for å samsvare med valg av tomt. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den nye kontrakta. 4. Vedlagt mal for avtale om varmeleveranse godkjennes. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den endelige avtala. 5. Det gjøres slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd til private D Bruk reservefond K Salg av fast eiendom K Avsetning fond D Tilskudd til private D Bruk reservefond-inv K

9 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 26/08 den Behandling: Varmeplanen for Follebu ble delt ut. Karin Kvisten, Ap, satte fram følgende forslag: Pkt. 1, minus i tråd med planene som er skissert og 2 i innstillingen står. Før realitetsbehandling i kommunestyret bes administrasjonen utrede og finne svar på følgende tilleggsspørsmål: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan / bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus. 2. Kvalitetssikre utbyggers økonomiske evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. 4. Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral. Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. Før realitetsbehandling i kommunestyret bes administrasjonen utrede og finne svar på følgende tilleggsspørsmål: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan / bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus. 2. Kvalitetssikre utbyggers økonomiske evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. 4. Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral.

10 NYE SAKSOPPLYSNINGER: Spørsmål fra formannskapet: 1. Ved valg av alt. 4 - avklare om Follebu skole kan/bør tilkoples fjernvarmeanlegget i tillegg til øvrige planlagte boliger i fase 1 - avklare en eventuell intensjonsavtale med Granheim lungesykehus Svar fra Hyttedrømmen: Follebu skole: Strekningen er ca. 700 og kalkyle for legging av rør ca. 2 millioner kroner. Dette er en investering som det i utgangspunktet ikke er mulig å få lønnsomhet i. Dette blir et spørsmål om hvordan kommunen vil bruke innsparte midler ved å kutte eget fyringsanlegg. Dersom disse ønskes brukt til legging av varmerør, ser det ut til at levering til Follebu skole vil være interessant for fjernvarmeselskapet.. Granheim: Det vises til nytt vedlegg Kvalitetssikre utbyggers evne til å tåle drift av anlegget inntil det kommer i balanse / gir overskudd. Svar: Det vises til nytt vedlegg 7 fra Hyttedrømmen. 3. Ny forhandling av kommunens andel av etableringskostnadene uten overføring av eiendommen Kornhaug Gjestebygning med tomt. Svar: Administrasjonen har hatt nye forhandlinger med utbygger om dette. Eieren er ikke villig til å ta Gjestebygningen ut av avtala. Begrunnelse framgår dels av vedlegg Avklare tekniske løsninger for eventuell midlertidig containerløsning i henhold til krav om god miljøtilpasset utforming og med tidsfrist for bygging av permanent varmesentral. Svar fra Hyttedrømmen: En container-løsning kan med enkle midler utformes med tak og vegger som passer sammen med øvrig bebyggelse i området. Om en container blir løsningen vil bl.a. avhenge av leveranse til Follebu skole. Tidsfrist er vanskelig å sette, men kanskje logisk å knytte opp mot for eksempel fra det tidspunkt Follebu skole og Granheim er tilkoblet, eller til et oppnådd volum. Fordi da er containeren blitt for liten. Administrasjonen har fått kritikk for at det er feil saksopplysning om hvem som er eiere av Gråtebakken Eiendom AS. Informasjonen som er gitt i saka var basert på opplysninger fra Brønnøysundregistrene. Ved kontakt med tidligere styreleder i selskapet har vi fått opplyst at alle aksjene nå er overtatt av Østen Owren og Bjønne Owren. Dette har skjedd nylig og er ikke registrert i Brønnøysund enda. NY VURDERING: Når det gjelder Follebu skole har administrasjonen ikke grunnlag for å si hvor mye kommunen kan spare på å slippe investering i fyringsanlegg i nybygget. Dette vil en få klarere svar på når anbudene kommer inn i mai. Ved forhandlinger vil det da kunne være

11 mulig å finne ut hvor mye en sparer på dette, og i stedet sette disse midlene inn i legging av fjernvarmerør. Kommunestyret kan gi signaler om de ønsker dette ved behandling av saka, og så kan et framforhandla resultat legges fram for formannskapet til beslutning. Til de øvrige punkt har administrasjonen ingen flere kommentarer. Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner at kommunen bistår med å legge til rette for at det bygges fjernvarmeanlegg i Follebu. 2. Som tomt for varmesentralen velges alternativ 4 ved Heggjebakken, forutsatt at det lykkes å erverve og få godkjent denne tomta. Kommunen dekker kostnadene med å erverve tomta. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kontrakt om erverv av tomt. 3. Kommunestyret godkjenner prinsippene i vedlagt avtale om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Follebu. Avtala må revideres for å samsvare med valg av tomt. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den nye kontrakta. 4. Vedlagt mal for avtale om varmeleveranse godkjennes. Ordfører gis fullmakt til å undertegne den endelige avtala. 5. Det gjøres slik endring i budsjettet for 2008: Tilskudd til private D Bruk reservefond K Salg av fast eiendom K Avsetning fond D Tilskudd til private D Bruk reservefond-inv K

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.04.2008 17.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.04.2008 17.00 Gausdal kommune 1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.04.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 12.00 Felles

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN : Jens N. Høistad, Anne Helene Sagbakken

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN : Jens N. Høistad, Anne Helene Sagbakken Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 08.04.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens N. Høistad, Anne

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I PRESTFOSS Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gis fullmakt til sluttforhandle og inngå kontrakt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.30 Tilleggssak til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/63 12/1186 VARMEPROSJEKT NERSTAD

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 08.04.2008 09.00 I starten av møtet vil leder av frivillighetssentralen i Gausdal Elisabeth Skarderud

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune 06.10.2008 17.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: X53 Lnr.: 7961/16 Arkivsaksnr.: 13/622-160 Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Brev fra grunneierne tilknytta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : John Th. Bråthen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 73/16 Formannskapet 20.09.2016 77/16 Kommunestyret 29.09.2016 Ark.: X53 Lnr.: 8435/16 Arkivsaksnr.: 13/622-164 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.03.2007 kl. 16.30 MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene ligger

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12

Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Ark.: 140 Lnr.: 3358/12 Arkivsaksnr.: 11/309-12 Saksbehandler: Jon Sylte KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL Vedlegg: 1. Kommunal planstrategi forslag til kommunestyret 21.06.2012 2. Innspill ved oppstart

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel 20 august 2003 Øyvind Foyn Bio Varme AS Forretningsidé Bio Varme er et miljøorientert varmeselskap som bygger, eier og driver biobrenselbaserte varmesentraler

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24 Ark.: X53 Lnr.: 157/12 Arkivsaksnr.: 12/31-1 Saksbehandler: Jon Sylte PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL Vedlegg: 1. Kommunevedtak 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 20.09.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 73/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FLOMSIKRING Sakene er utlagt i politisk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Behandles i: Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til UTREDNING FRA DELTATEK 03.11.2010 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen

Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/1762-5 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Kommunens forkjøpsrett til gnr 157 bnr 25 m.fl. i Sjøåsen tvalg tvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 28/08 10.04.2008

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-35 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009 Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 233 K54 Lnr.: 3462/17 Arkivsaksnr.: 16/971-9 PROSJEKTERING AV TILTAK I FOLLEBU - OVERVASSHANDTERING OG HEGGEN BOLIGFELT

Saksframlegg. Ark.: 233 K54 Lnr.: 3462/17 Arkivsaksnr.: 16/971-9 PROSJEKTERING AV TILTAK I FOLLEBU - OVERVASSHANDTERING OG HEGGEN BOLIGFELT Saksframlegg Ark.: 233 K54 Lnr.: 3462/17 Arkivsaksnr.: 16/971-9 Saksbehandler: Jon Sylte PROSJEKTERING AV TILTAK I FOLLEBU - OVERVASSHANDTERING OG HEGGEN BOLIGFELT Vedlegg: Utdrag fra rapporter og presentasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/310 Klageadgang: Nei - BOLYST I LURØY ETABLERING AV BOLIGFELT I KONSVIKOSEN Saksbehandler: Atle Henriksen Arkiv: PROSJ/ BOLIGFELT KONSVIK

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/43-5 Arkivnr.: V70 &50 Saksbehandler: bo- og næringsrådgiver, Dæhlen Ole FORESPØRSEL OM MAKEBYTTE PÅ ROSHOV Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Bioenergi som energiressurs Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov

Bioenergi som energiressurs Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov Utvikling av biovarmemarkedet i Norge: Potensiale, aktører, allianser, kapital- og kompetansebehov Erik Eid Hohle, Energigården VARMEMARKEDET Hva menes med det? Punktoppvarming Pelletskaminer, vedovner,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 11.03.2010 37/09 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker Arkiv: FA - L80, TI - &01 Arkivsak: 17/8179-1 Saksbehandler: Karl Ludvig Sørensen Dato: 10.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 Utbyggingsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2007 Tid: Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3496-38 DETALJREGULERING FOR HØYDEBASSENG HAMAR NORD Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: M14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 160/16 FORMANNSKAPET 20.04.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer