Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer)"

Transkript

1 Torsdag den 23. august 1990 kl Sektionsmøde Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer (handläggningsformer) Referat: Del I, s Debatleder: Advokat Pål W. Lorentzen, Norge

2 352 Talere: Debatlederen, advokat Pål W. Lorentzen, Norge 353 Referenten, regjeringsadvokat Björn Haug, Norge 353 Korreferenten, jur.dr. Peter Fitger, Sverige 357 Debatlederen, advokat Pål W. Lorentzen, Norge 363 Statsrådet Else Bugge-Fougner, Norge 364 Byrettsjustitiarius Olav Laake, Norge 367 Højesteretsdommer Þór Vilhjálmsson, Island 369 Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge 370 Professor Kai Krüger, Norge 373 Lagmann Christian Borchsenius, Norge 374 Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark 376 Korreferenten, jur.dr. Peter Fitger, Sverige 378 Referenten, regjeringsadvokat Björn Haug, Norge 378 Debatlederen, advokat Pål W. Lorentzen, Norge 378

3 Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer 353 Debatlederen, advokat Pål W. Lorentzen, Norge: Den underliggende realitet på valget av dette emne er den meget problematiske situasjonen domstolene i et flertal af land verden over opplever. Fællesne vneren er at domstolene av forskjellige orsaker ikke makter å løse sin samfunnsmessige opgave. Utsiktspunktet for den debatt som skal finne sted i dette sektionsmøte det vil her som ellers være situasjonen i de nordiske land. Og som indledere til dette emne, så har man valgt to personer som skulle ha en spesielt god ledning og forutsetning for å si noe meningsfullt om temaet. Björn Haug, referent, er regjeringsadvokat i Norge og skulle kunne anlegge et interessant perspektiv med sin omfattende kjennskap til situasjonen i de fleste av Norges domstole. Og samtidig har han en bred kontaktsflate mot utlandet og utländsk rettspleie og han har vært mångårig voldgiftsdommer i store og kompliserte internasjonale voldgiftssaker. Korreferenten er jur. dr. Peter Fitger fra Sverige. Han er hovrättsråd. Han har i sytten år arbeidet knyttet til det svenske justisdepartementet i saker som berører organisering av domstolene og han skriver nu på lovkommentarene til den svenske rettergangsbalken. Referenten, regjeringsadvokat Bjørn Haug, Norge: La meg først si noen ord om emnet for vår diskusjon, slik som vi har fått det oppgitt. Vi skal holde oss til sivilrettslige tvister og drøfte om det for disse kan tenkes en effektivere rettergang, og om vi kan tenke oss alternativer til domstolsbehandling. Helt strikte kan vi ikke holde oss til sivilrettslige tvister. Når vi for eksempel drøfter ressurstilgang til domstolene, må vi nødvendigvis ha for øyet at også andre typer saker legger beslag på de samme ressurser. Vi skal drøfte effektivere rettergang, men allerede ordbruken skurrer litt i ørene. Ordet effektivitet kan minne om både Stakhanov i Sovjet og Charlie Chaplin i Modern Times". Jeg har lagt til grunn for mitt referat at vi ønsker oss et uavhengig, selvstendig domstolsapparat som kan treffe sine avgjørelser med rimelig hurtighet, på en betryggende måte og uten prohibitive kostnader for partene. Det er også viktig at våre domstoler nyter almen tillit. Effektivitet må ikke gå på bekostning av disse idealer. En annen sak er at vi jurister kanskje har stivnet litt i gamle idealer. Kanskje kan vi i et moderne samfunn tillate oss endel effektivisering uten at det går ut over domstolenes kavlitet eller anseelse. 23 Det 32. nordiske juristmøde

4 354 Bjørn Haug Angivelsen av effektivere rettergang" som tema antyder at det er behov for en effektivisering og for en drøftelse av alternativer. For Norges vedkommende er det opplagt et slikt behov. For mange av oss er det naturlig å tale om en krise i våre domstoler. Det er giedelig å konstatere at norske myndigheter nå tar disse problemene alvorlig, og legger for dagen en bred politisk vilje til bedring av situasjonen. Men forholdene kan stille seg, og stiller seg ganske sikkert, forskjellig i våre nordiske land. Det kan også være forskjellig hva de enkelte land allerede har gjort i retning av effektivisering, og dermed forskjellig hva som kan gjøres for en videre bedring av tilstanden. Møtelederen har antydet at det kanskje kan være hensiktsmessig at vi her under diskusjonen først får en kort statusrapport for de enkelte land, før vi går videre med en drøftelse av hva som videre kan gjøres. I mitt referat har jeg pekt generelt på at siktemålet for en effektivisering av rettergangen praktisk sett vil være å få ned behandlingstiden og omkostningene for partene. Samfunnsøkonomisk kunne man også reise spørsmål om størrelsen av det offentliges omkostninger ved å stille et rettsapparat til disposisjon. Også på dette felt er det tydeligvis forskjell mellom de nordiske land på hvor mye samfunnet velger å satse på dette området. Jeg skal for min del avholde meg fra kommentarer, utover at man selvsagt også må vurdere den offentlige kostnad når ønskemålene settes opp. I punkt 3 i referatet har jeg gjort noen betraktninger om ressurstilgang og ressursforbedring i domstolene, med utgangspunkt i norske forhold. Her vil det være av interesse å få belyst likheter og forskjelligheter mellom de nordiske land. Jeg har først nevnt for Norges del tilgangen på yrkesdommere, i tilstrekkelig antall og med de nødvendige faglige og menneskelige kvalifikasjoner. For Norges vedkommende har vi ikke en særskilt dommerutdannelse og dommerkarriere som for eksempel i Sverige. Vi har satset på rekruttering fra et bredt spekter av juridisk praksis, og har lagt vekt på modenhet og generell livserfaring ved dommerutnevnelser. I dag har imidlertid gode norske jurister mange interessante yrkesmuligheter med gode inntektsmuligheter. Dommeres lønns- og arbeidsvilkår har til nå vært lite lokkende. Vi ser blant annet at søkerne blir yngre og yngre med stadig mindre av den livs- og yrkeserfaring vi hittil har forutsatt. Dette er særlig betenkelig på bakgrunn av at både samfunnet og rettsakene blir stadig mer kompliserte. Jeg har i referatet også nevnt nødvendigheten av å forbedre det tekniske apparatet, og støtteapparatet omkring dommerne. Også her har jeg inntrykk av at det er betydelig forskjell i tilstanden i våre nordiske land. I Norge er behovet for bedring stort.

5 Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer 355 I referatet, punkt 4, tar jeg utgangspunkt i at tilførselen av menneskelige og tekniske ressurser er begrenset, og reiser spørsmål om det er sakstyper eller avgjørelsestemaer som domstolene bør frätas - eller fritas for - uten at det går ut over våre idealer for tilgang til domstolene (access to justice). Spesielt på området sivile rettstvister har et slikt alternativ vært drøftet, og tildels gjennomført. Økonomiske småsaker kan det synes minst betenkelig å fjerne fra domstolsbehandling og legge for eksempel til andre typer tvisteløsningsorganer. Et annet aspekt er de større privatrettslige tvister som viser en tendens til å bli unndratt domstolene, i første rekke ved at partene avtaler frivillig voldgift - skiljedom. Partenes motiver for dette er klare nok. De ønsker å påvirke valget av dommere og sikre seg den nødvendige ekspertise på vedkommende fagfelt. Partene kan også håpe på en raskere og billigere prosess hvis de velger voldgift. Men utviklingen på dette punkt går nok i retning av stadig mere langvarige og omfattende voldgiftsprosesser. Denne utviklingen, at større økonomiske saker unndras domstolene, er ikke uten betenkelighet. Yrkesdommerne frätas den opplærings-og utviklingsmulighet som ligger i håndteringen av store privatrettslige tvister. Det er en lærdom som ville være til nytte til eksempel ved dommernes behandling av store økonomiske straffesaker. I andre land, for eksempel i England, har man også lagt vekt på at når rettsområder av privatøkonomisk art gjennomgående avgjøres ved voldgift, frätas domstolene den oppgave å stå for rettsavklaring og rettsutvikling. Jeg har i referatet pekt på at for Norges vedkommende representerer angrep på myndighetsvedtak en stadig økende belastning på domstolene. Jeg reiser spørsmål om ikke domstolskontrollen med fordel kunne begrenses til legalitets- og vilkårlighetskontroll, i allfall på visse områder. Men her går den politiske utviklingen tvertom i retning av å legge flere og flere avgjørelser til full og fri prøvelse hos domstolene, hvor man ellers kunne ha tenkt seg å benytte for eksempel et spesialisert forvaltningsorgan. I referatet, punkt 5, har jeg videre pekt på at domstolene kunne avlästes ved at lovgiveren skriver klarere og mer gjennomarbeidede lover, og definerer avgjørelseskriterier som er enklere å håndtere. Jeg har som eksempel nevnt avtalelovens 36 om adgang for domstolene til å tilsidesette eller revidere kontrakter dersom utviklingen etter rettens bedømmelse har medført at gjennomføring av de enkelte bestemmelser vil virke urimelig. Nå kan man ha flere meninger om denne type lovgivning. Den nordiske mening har vel kommet til uttrykk i en samstemmig nordisk lovgivning. Men jeg kunne likevel ha lyst til to angrepsvinkler på dette. Den ene er at vi i alle nordiske land står overfor en internasjonalisering. Vi skal gå i inngrep med store rettskulturer der denne type revisjonsadgang er ukjent.

6 356 Bjørn Haug Det andre er, som jeg har tatt opp i referatet, at det er veldig bra med den ideale tankeverden, en landsfader, en domstol som sier at nå er det gått annerledes enn du greide å tenke, kjære kontraktskriver, nå skal jeg hjelpe til. Det kan være en ond sirkel når man benytter denne type klausul på rettsområder der dommeren ikke er hjemme. Det betyr i beste fall en besværlighet for domstolene å skaffe seg den nødvendige ekspertise og i verste fall at rettsaken blir et lotterispill. Jeg har videre pekt på muligheten for en forenkling av arbeidet med den enkelte rettssak, men har unnlatt å komme for meget inn på detaljer utover å peke på noen av de endringer som har vært drøftet og til dels gjennomført i de nordiske land. Jeg regner med at etterfølgende talere vil komme mere inn på dette. Som et siste punkt i referatet tar jeg opp det som er den annen hoveddel av emnet, alternative behandlingsmåter for sivilrettslige tvister. Om vi her først tenker på alternativer når det gjelder bindende avgjørelser basert på konkrete forhold i fortiden, er det voldgift som ligger for tanken. Frivillig voldgift er her en variant, en tvungen eller pålagt voldgift er en annen. Som jeg har pekt på i referatet, har flere stater i USA gått den vei, for å avlaste domstolene, å pålegge partene en tvungen voldgiftsbehandling. Men det er riktignok ofte med den tilføyelse at avgjørelsen eller deler av avgjørelsen kan ankes inn for de ordinære domstoler. Vi står altså ikke overfor en voldgift i den vanlige mening, som er en avtale mellom partene om endelig og bindende avgjørelse av et utenforstående organ, men vi står overfor et hjelpemiddel, et avlastningsorgan for domstolene hvor man for øvrig kan tenke seg at advokater kan gjøre en samfunnsinnsats. Men man kan når det gjelder alternative tvisteløsningsmetoder også peke på noe annet. Det er i våre samfunn mange motsetninger, mange spenninger og tvistigheter. Vi kan for eksempel tenke på slikt som mobbing eller tvister og motsetninger mellom etniske grupper. Rettskrav kan komme ut av dette og noen ganger reiser man sak ikke for rettskravets skyld men for å belyse de bakenforliggende vanskeligheter. I mange land forsøker man å gripe an på den bakenforliggende virkelighet og etablerer forlikelses- og forsoningsordninger med sikte på å bringe fred og fordragelighet i spenningsforholdet fremover. Så løser man den konkrete rettstvist på veien, i lys av hva man fremtidig ønsker. Dette er kanskje ikke noe som naturlig ligger til rette for våre domstoler, men det er i hvert fall ikke noe som domstolene bør føle som et inngrep i sitt arbeidsområde. Helt til slutt: Det viktigste, tror jeg, er den bistand til effektivisering som kunne bringes fra advokatstanden: At de legger større grundighet i sitt arbeide, at de ikke er så opptatt at de ikke har tid til å ta mot berammelse på lange tider, at de ikke forliker rettssakene i siste øyeblikk før hovedforhandlingen med den følge at domstolen går arbeidsledig inntil neste sak kan berammes.

7 Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer 357 Korreferenten jur.dr. Peter Fitger, Sverige: Referenten har med god överblick och stor sakkunskap behandlat ett mycket omfattande och viktigt ämne som inrymmer ett stort antal delfrågor. Jag vill börja med situationen i de svenska domstolarna. Hade jag för några år sedan stått här för att tala om denna hade jag nog blivit ganska långrandig. Nu tycker jag att jag kan fatta mig kortare. Det gör mig glad för jag tror att det hänger samman med ordspråket att hälsan tiger still. I Sverige ökade tillströmningen av mål till domstolarna kraftigt under en lång följd av år. Personalsituationen blev svår även om det nog hela tiden i förhållande till folkmängden fanns omkring dubbelt så många domare som i t.ex. Danmark och Norge. Jag tror att trenden i måltillströmningen nu har brutits. Personalsituationen har förbättrats, kanske inte minst genom att domarkåren under senare år fått större löneökningar än vad jag tror att någon annan yrkeskår har fått. Inkomstskatten har sänkts. Domstolslokalerna är ganska bra, och det har gjorts betydande satsningar på ADB och personalutbildning. Det här har gjort att frågor om rekrytering av domare har kommit i ett nytt läge. Vad som nu bromsar rekryteringen är främst en otillräcklig examination av unga jurister. Det som jag har sagt nu hindrar inte att frågor om effektivisering av verksamheten är lika viktiga som förut. I fråga om de ideal man bör ställa upp för domstolsverksamheten kan jag i allt ansluta mig till referentens synpunkter. Låt mig emellertid säga något om begreppet effektivitet. Referenten har i sitt skriftliga inlägg menat att rättegångar är effektiva, om avgörandena tillkommer med rimlig snabbhet, på ett betryggande sätt och utan hindrande kostnader för parterna. I sitt muntliga inlägg har han talat också om behovet av att se på statens kostnader. Att kravet på att förfarandet uppnår en rimlig rättssäkerhetsnivå får ingå som ett moment i effektivitetsbegreppet tycker jag att man gott kan acceptera. Ett maskineri som levererar produkter av onöjaktig kvalitet kan ju knappast betecknas som effektivt. Att hävda att det föreligger ett nödvändigt motsatsförhållande mellan rättssäkerhet och effektivitet synes under alla omständigheter oriktigt. Jag tillåter mig dock att starkare än vad referenten gjort i sitt skriftliga inlägg trycka på behovet av att statens kostnader för rättskipningen faller in i effektivitetsbilden. Som alla vet är nämligen statens resurser begränsade. Att man tar hänsyn till statens ekonomi innebär inte att man till någon del behöver ge avkall på det av referenten uppställda effektivitetskravet att målen skall avgöras på ett betryggande sätt. Till och med en effektivisering av rättegångar som innebär att dessa blir billigare för staten kan nämligen i princip lika gärna tänkas gagna rättssäkerheten som göra skada. Allt kommer an på vilka reformer som görs. Numera är nog möjligheterna små att finna reformer som i sig tillgodoser alla

8 358 Peter Fitger inblandade intressen. Flera tänkbara reformer kan emellertid var och en tillgodose några av intressena utan att andra blir lidande i anmärkningsvärd grad. Jag delar referentens uppfattning att tidsåtgången och parternas kostnader nu behöver komma i blickfältet när man gör prioriteringar mellan de olika intressena, men jag vill återigen nämna även samhällets kostnader. Att domstolarna kanske får fler mål instämda om förfarandet blir snabbare och parternas kostnader lägre är i stort sett något positivt även om domstolarna därigenom blir mer belastade. Man har ju nämligen i sådant fall förbättrat domstolarnas tillgänglighet (dvs. skapat vad man kallar access to justice), och det är också viktigt. Jag vill understryka att jag delar referentens åsikt att rättssäkerheten i domstolarnas avgöranden får antas vara så hög att en kvalitetshöjning kommer i bakgrunden i reformsammanhang. Självklart kan man även med mitt sätt att se på effektivitetsbegreppet tänkas uppnå en totalt sett högre effektivitet i rättegångar genom ökade samhälleliga insatser. Här skulle väl de flesta domare i de flesta länder kunna förenas i en uppfattning om att de har alltför små resurser till sitt förfogande och alltför låga löner. Jag tror vidare att alla kan vara överens om att domare måste ha en rimlig arbetsbörda och tillgång till bra domstolslokaler och modern teknisk apparatur, t.ex. datamaskiner och konferenstelefoner. Med hänsyn till förekommande skillnader mellan de nordiska länderna behöver nog dock i övrigt svaren på frågor om i vad mån det råder brister beträffande domstolarnas resurstillgång och hur man skall få ökade resurser avges ifrån alltför skiftande utgångspunkter för att frågorna på ett konstruktivt sätt skall kunna diskuteras vid ett nordiskt juristmöte. Jag menar alltså att vi i detta forum utnyttjar tiden bäst om diskussionen får handla om hur man effektivast skall kunna utnyttja tillgängliga resurser. Att begränsa domstolarnas arbetsuppgifter kan vara ett sätt att effektivisera. Att till andra organ flytta över sådana arbetsuppgifter för vilka domstolarna passar förefaller visserligen tämligen meningslöst, eftersom överflyttningen med all sannolikhet skulle komma att motsvaras av en minskning i resurstilldelningen till domstolarna. Det kan emellertid finnas arbetsuppgifter vilka bättre hanteras av andra organ, och i sådant fall kan resurser komma att frigöras genom en överflyttning. Sålunda frigör man antagligen i viss utsträckning resurser genom att renodla domstolsverksamheten. Uppgifter som inte kräver domstolskompetens bör läggas på andra myndigheter som är lämpade att ta hand om dem. Det ligger i sakens natur att det huvudsakligen är enklare uppgifter som kan frångå domstolarna, framför allt sådant som har med summarisk process och frivillig rättsvård att göra. Givetvis kan civilrättskipningen också komma i ett bättre läge om man gör reformer i fråga om brottmålen och här kommer in i bilden sådana summariska straffprocessuella förfaranden som kan hanteras av åklagare och polis. Vad som

9 Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer 359 också är intressant är frågor om depenalisering och förvaltningsrättsliga avgifter i stället för straff. Referenten har utförligt behandlat möjligheten att begränsa domstolarnas arbetsuppgifter genom att inte längre låta domstolarna överpröva förvaltningsbesluts lämplighet. För sådan överprövning har vi i Sverige förvaltningsdomstolar. I vårt land har möjligheten till denna överprövning ansetts som viktig för de enskilda medborgarna, och med den specialisering av den dömande verksamheten som ligger i det svenska systemet torde de ärenden det gäller inte bereda några mera omfattande svårigheter i domstolarna. För svensk del tror jag därför inte på en begränsning av domstolarnas arbetsuppgifter i det av referenten angivna hänseendet. Som referenten varit inne på kan emellertid också själva domarrollen renodlas. Alla borde kunna vara ense om att domare framför allt skall ägna sig åt att avgöra målen och åt kvalificerade arbetsuppgifter som har samband med detta, t.ex. att leda förberedelsen av målen. Övriga uppgifter bör kunna delegeras till annan personal. Genom resurstilldelning och arbetsledning bör man se till att varje domare är försedd med sådan hjälp att han inte behöver använda sin tid till expeditionella göromål och andra arbetsuppgifter av mindre kvalificerat slag. Vidare kan det ske en renodling av instanssystemet. Man bör se över instansordningen och härvid lägga tonvikten på en god rättskipning i första instans. Endast på det sättet kommer nämligen rättssäkerheten alla parter till del. I den närmast högre instansen bör det ske en överprövning och inte en omprövning. Den högsta instansen bör ägna sig åt prejudikatbildning. När man ser på alternativen till rättegång finns det för svensk del anledning att särskilt uppmärksamma den allmänna reklamationsnämnden. Den klarar i enkla former den allra största delen av de konsumenträttsliga tvisterna utan att parterna anser sig behöva gå vidare till domstol, och den är därmed egentligen värd sitt eget kapitel. För näringslivets tvister utgör givetvis skiljeförfarandet ett alternativ. Skiljeförfarandet är emellertid dyrbart för parterna och inte alltid förenat med de rättssäkerhetsgarantier som en domstolsprövning ger. Sedan år 1853 har man därför i Sverige sökt få in skilje tvisterna under det statliga domstolshägnet. Ett dussin olika utredningar har sysslat med frågan utan att lyckas. Att nu gå till den ytterligheten att domstolarna - som referenten säger förekomma i USA - skulle hänvisa tvisterna till skiljeförfarande förefaller mindre lämpligt även om det skulle gå att överklaga skiljeavgöranden till allmän domstol. Nej låt oss i stället effektivisera handläggningen av de enskilda målen och göra förfarandet tillgängligt och attraktivt. Att man förenklar domstolarnas materiella avgörandeunderlag kan för många

10 360 Peter Fitger praktiskt verksamma jurister framstå som en effektiviseringsmetod, och många kritiserar gärna svårtillämpade generalklausuler. Om man emellertid förenklar det materiella regelsystemet i syfte att göra arbetet mera rutinbetonat för domarna så kommer parterna i vissa fall att drabbas av oacceptabla konsekvenser, t ex i så måtto att de blir bundna av avtalsvillkor som är uppenbart oskäliga. Den materiella rätten måste rimligen få leva sitt liv. En lagstiftare, som alltid måste arbeta i förväg, har i generalklausulernas fall inte sådan möjlighet att förutse alla det praktiska rättslivets situationer att han kan formulera den materiella rättvisan i klara och entydiga regler, och han måste ju även undvika den rent oformliga lagstiftningen. Det är i vart fall inte lagstiftarens lättja som ligger bakom generalklausulerna utan det praktiska rättslivets krav på alltmer förnuftiga lösningar. Att generalklausuler ställer höga krav på de jurister som skall tillämpa dem är något som borde göra arbetet för de praktiskt verksamma juristerna särskilt stimulerande. På längre sikt kan genom deras insatser svårtillämpade generalklausuler komma att få en fast praxis och på sikt bli lättillämpade. Önskemålet att lagregler skall vara så klara att domaren lätt kan få fram svaret på varje juridisk fråga är under alla omständigheter svårt att förena med önskemålet att domaryrket skall ha högre status och domarna högre löner. De särklassigt bästa möjligheterna att åstadkomma effektivare rättegångar ligger enligt min mening i en förenkling av arbetet med de enskilda rättssakerna. Med det tryck som rättsväsendet utsätts för måste man mer än tidigare förfina rättssystemet. Till stor del handlar det enligt min bedömning om att med bibehållande av principen att lika mål måste behandlas lika erkänna att i många fall olika mål måste behandlas olika. En utgångspunkt bör vara att man såvitt möjligt undviker reformer som innebär att man prövar en viss fråga lite sämre än tidigare. Skall det göras en prövning skall den vara bra. Vad frågan gäller är emellertid i många fall om det skall göras en prövning. Fru Justitia bör använda sitt svärd till att hugga av sådant som inte behöver prövas. Den muntliga förberedelsen av målen är därvid ett viktigt instrument. En stor andel av de dispositiva tvistemålen kan i Sverige avskrivas under loppet av en muntlig förberedelse. I många fall är det helt enkelt så att en av parterna stämmer till domstolen för att få en opartisk ledning av ett förliknings- eller medlingsarbete. Man kan t.o.m. säga att syftet med förberedelsen i tvistemål i många fall till lika stor del är att förbereda målet för ett avgörande som att utreda möjligheterna för en uppgörelse. Oavsett om man siktar till att få målet förberett för en huvudförhandling eller till att få målet förlikt är det i de flesta fall av stor vikt att rätten utövar en stark materiell procesledning och detta både såvitt gäller sakfrågor och rättsfrågor. I den mån rätten bedömer det vara på sin plats att anlita

11 Civilretlige tvister - effektivere retspleje og alternative behandlingsformer 361 en utomstående medlare bör en sådan kunna kopplas in. Ingen kan ju behärska alla sakområden och medlaren kan ta sig friheter som domaren inte kan. Många gånger är ett specialkunnande till stor fördel vid förlikningsarbetet. De mål som nu går till huvudförhandling i Sverige är till mycket stor del sådana att det helt enkelt inte går att få parterna att enas. De är i verklig mening tvistiga och detta är nog anledningen till att vi i Sverige har avstått från att ge domstolen en möjlighet att efter huvudförhandlingen meddela en preliminär dom i syfte att få parterna att enas kring denna. Om inte hela tvisten kan huggas av måste det finnas möjlighet att hugga av en bit. Domstolen måste ha relativt fria möjligheter att pröva en viss fråga med förtur, något som passar för sådana fall där man har anledning räkna med att ett avgörande av denna fråga kan göra prövningen av återstående frågor obehövlig. Även för användandet av en möjlighet av nu angivet slag är det viktigt att domstolen kan bedriva en kraftig materiell processledning under förberedelsen. För överrätter behövs det särskilda möjligheter att hugga av bitar av målen. Hänsynen till den högsta domstolsinstansens arbetsbörda kräver exempelvis att den instansen kan begränsa sin prövning till sådana frågor vilkas prövning är av vikt för ledningen av rättstillämpningen. Kan inte någon viss del av målet huggas av bör man ändå i många fall kunna hugga av onödiga yrkanden, onödiga påståenden och onödig bevisning. Åter igen handlar det om materiell processledning under förberedelsen. Den passiva domarattityd som tidigare kunde förekomma i vissa svenska domstolar synes vara på avskrivning. Idag är det nog - trots att arbetsläget många gånger kan vara kärvt för en domare i underrätt - nästan ingen domare som är så inriktade på att slippa stundens besvär att han låter förberedelsen mer eller mindre skötas av parterna, och det tycker jag är bra. De mål där parter och andra tredskas eller underlåter att inställa sig erbjuder speciella problem, vilka är mycket viktiga att komma till rätta med. Jag vill här nöja mig med att framhålla behovet av preklusionsregler för att i röriga fall avskära parterna från att på ett sent stadium av processen komma med nya åberopanden. Jag vill också framhålla behovet av möjligheter att avgöra dis positiva mål i befintligt skick när part underlåter att inställa sig eller när svaranden underlåter att avge skriftligt svaromål. Vitesbeloppen i samband med förhandling bör vara höga och det måste finnas ett effektivt hämtningsinstitut förenat med möjlighet till omhändertagande under viss tid. Att efter anglosaxisk förebild införa möjligheter att i särskilt flagranta fall ha frihetsberövande för domstolstrots är kanske att gå för långt. Även onödiga överklaganden kan ställa till stora problem. Den som vunnit i första instans kan få verkställigheten uppskjuten och för både honom och staten

12 362 Peter Fitger uppstår betydande kostnader. I tvister om mindre belopp sker för den skull i Sverige en dispensprövning vid överklagande och därvid får den högre rätten ta upp målet till prövning om det förekommer anledning till ändring i det överklagade avgörandet. Detta system med dispensprövning behöver en kraftfull utbyggnad. Enligt min mening är i vart fall ett dispenssystem att föredra framför ett system där den högre rätten formellt sett tar upp alla mål till prövning men ger vissa mål en sämre prövning än andra. Jag tycker mig ha en god grund för denna mening. Europadomstolen har nämligen för brottmålens del sagt ifrån att den kan tänka sig ett dispenssystem men inte ett system som innebär att den högre rätten prövar målet utan att bevilja part muntlig förhandling, och den bestämmelse på vilken domstolen grundade sitt avgörande gäller även civila tvister. Vad man i framtiden kan ha anledning att vänta sig mycket av inom civilprocessrätten är möjligheterna till s.k. grupptalan eller vad som förenklat skulle kunna sägas vara möjligheterna att pröva flera likartade saker samtidigt. Utomlands tilldrar sig olika former av grupptalan, t.ex. s.k. class action, ett mycket betydande intresse inom processrätten, men eftersom jag vet att det till hösten kommer igång ett samnordiskt projektarbete rörande grupptalan avstår jag från att vidare gå in på ämnet. Jag har nu gjort ett axplock bland de möjligheter som enligt min mening är värda att komma i betraktande när man talar om effektivare rättegång. Till reformer som jag anser inte böra komma till stånd hör att man effektiviserar rättegångar genom att även i tvistiga fall begränsa användandet av egentliga domskäl. Detta grundar jag inte så mycket på farhågor för att enskilda domare skulle komma att bli nonchalantare om de slapp domskäl även om denna synpunkt inte kan frånkännas betydelse. Jag vill hellre betona domskälens vikt för parterna när de skall överklaga och domskälens betydelse för överrätterna. Ännu viktigare ser jag vara domskälens betydelse för demokratin. Ett avstående från domskäl skulle på sikt kunna innebära en återgång till det äldre överhetssamhället där myndigheter ansåg att ett angivande av skäl kunde sätta deras auktoritet i fara. Om man begränsar sig till att befria domstolarna från att skriva ned domskäl som de uttalat muntligt gör man knappast några större vinster. Självklart kan det emellertid finnas möjligheter att på annat sätt förenkla domskrivningen, t.ex. genom att man inte i domar återger den i målet upptagna bevisningen utan begränsar skälen till domstolens bedömning av processmaterialet. Avslutningsvis vill jag behandla frågan om vad en ökad materiell processledning från domstolens sida kan ha för inverkan på advokatsysslan. Innan man tar ställning till denna fråga måste man först ta ställning till om det behövs några advokater. Jag vill nämna att när Sverige år 1972 fick en småmålslag för behandling av tvister om mindre värden tanken var att en kraftig materiell processledning

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmøde Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Se bilag 10 Debatleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge.

Detaljer

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Fredag 22. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser (Se siderne 313-333 i Bind I) Referent: professor Viðar Már Matthíasson, Island

Detaljer

Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger

Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger 473 Torsdag 16. august kl. 10 Seksjonsmøte Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger Referat: Del I

Detaljer

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte Referenten, advokat Jan Fougner, Norge: Tema for debatten i dag er «beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes

Detaljer

Klausuler om verdifasthet

Klausuler om verdifasthet Torsdag den 21. august 1975 kl. 10 Sektionsmøde Klausuler om verdifasthet Se bilag IV Diskussionsleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge Referent, høyesterettsadvokat Fredrik Moe, Norge: Emnet

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal. Sektionsmöte

Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal. Sektionsmöte Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 15:30 Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal (sektionsmöte) (Se sidorna 37 54 i Bind I)

Detaljer

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11 3 67 MARS SOSIALØKONOMEN Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen Bjørnulf Sandberg Age R. Sørsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjørnland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent Johan

Detaljer

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 09.30 Sektionsmöte Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem (Se sidorna 143-165 i Del I) Debattledare:

Detaljer

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold Bilag 9 Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold AVTALER OM FORMUESORDNINGEN - AVTALEFRIHET CONTRA LOVBESTEMTE RESTRIKSJONER Av

Detaljer

Parallellimport. Gruppdiskussion. Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige

Parallellimport. Gruppdiskussion. Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige 367 Parallellimport Gruppdiskussion Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige Professor dr. juris Hans Petter Graver, Norge: Välkomna till gruppdiskussion om parallellimport vid det 34:e Nordiska

Detaljer

Sosial-/Siviløkonom. Sosialøkonom. cand.oecon. Terje Ruud, Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, Fack, 104 05 Stockholm 50.

Sosial-/Siviløkonom. Sosialøkonom. cand.oecon. Terje Ruud, Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, Fack, 104 05 Stockholm 50. Sosial-/Siviløkonom Skogindustriens Økonomiske Institutt, som er tilsluttet Skogbrukets og Skogindustriens Forskningsforening, SSFF, er et utrednings- og informasjonsorgan for skogindustriene. Instituttet

Detaljer

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen 110 SOSIALOKONOMEN Nr. 9. 1979 årgang 33 Redaksjon: Svein Gjedrem Michael Hoel Arne Jon Isachsen Knut Arild Larsen Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen Jan

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Oktober 2014 - Årgang 28 Mayday, når logikken brister Side 4 F2F i møte med Solveig Horne Side

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011. Ola Dahl. s. 17 19. Høyere tiltro til domstolene, side 4 5. Utsyn: Tyrkiske domstoler s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011. Ola Dahl. s. 17 19. Høyere tiltro til domstolene, side 4 5. Utsyn: Tyrkiske domstoler s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2011 Portrettet Ola Dahl s. 17 19 Høyere tiltro til domstolene, side 4 5 Utsyn: Tyrkiske domstoler s. 24 28 Ny statsråd Statsrådskifter skjer raskt. Ledelsen i Domstoladministrasjonen

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer

Gunnar Nerdrum. Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske samfunn?

Gunnar Nerdrum. Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske samfunn? Gunnar Nerdrum Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske samfunn? Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske samfunn? Av høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge Det foregår i alle de

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Bolig politikk i Norden

Bolig politikk i Norden Bolig politikk i Norden Rapport til NBOs årskonferanse 2010 boligpolitiske artikler og NBO-statistikk NBO Forord Denne NBO-publikation er udarbejdet specielt med henblik på årskonferencen i København den

Detaljer

Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder

Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder Bilaga 9 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Oluf Skarpnes: Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder Hverdagslivets tvister behandling i domstoler eller nemnder

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb. 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 26.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Vin og Brennevinleverandørenes forening (VBF)

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven

nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven nytt fra kundemagasin nr 2/2007 kundemagasin nr 2/2007 Tomtefeste loven delvis i strid med Grunnloven Side 5 Ny bok! NS 8406 forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Side 15 EuroSox! Side 7 Birgit Hjelmtvedt,

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern

Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 293 Torsdag 16. august kl. 9 Gruppediskusjon Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern Referat: Del I s. 159 flg. Debattleder:

Detaljer