Fastsettelse og regulering av festeavgift. Advokat Carl E. Roberts

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastsettelse og regulering av festeavgift. Advokat Carl E. Roberts"

Transkript

1 Fastsettelse og regulering av festeavgift Advokat Carl E. Roberts Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014

2 00 Innledning

3 00 Innledning! Hva festeavgift er.! Tomtefesteloven kapittel III har regler om festeavgift.! Noen regler gjelder bare for feste til bolig eller fritidsformål, mens noen gjelder generelt dvs. også for næringsformål.! Avtalen mellom partene er sentral i næringsforhold.! Mye skjønn skaper ofte usikkerhet og tvister.! Voldgift. 3

4 00 Innledning Agenda! Fastsettelse av festeavgift! Regulering av festeavgift! Festeavgiften utgangspunkter! Festeavgiften beregning av tomteverdi! Festeavgiften beregning av festerenter! Forsinkelsesrente eller avsavnsrente?! Oversikt over noe nyere rettspraksis 4

5 01 Fastsettelse av festeavgift

6 01 Fastsettelse av festeavgift! Felles regler for næring, bolig og fritid. Avtalefrihet med rimelighetssensur, jf. tfl. 11. "Det kan ikkje avtalast eller krevjast ei festeavgift som er urimelig høg i høve til det som vanlegvis vert betalt på staden ved nye festehøve av liknande tomter på liknande avtalevilkår."! Altså: opp til partene å avtale hva festeavgiften skal være. Skal svært mye til før avtalt festeavgift i næringsforhold vil bli ansett urimelig etter 11.! Opprinnelig festeavgift vil fremgå av festeavtalen.! 5: for nye festeavtaler avtaler etter 1975 skal det i festeavtalen opplyses om tomteverdi.! I eldre festeavtaler er det sjelden opplyst om hva tomten var verdsatt til ved inngåelsen av festeavtalen. 6

7 02 Regulering av festeavgift

8 02 Regulering av festeavgift! Tfl. 15 tredje ledd: "For andre festehøve enn tomt til bustadhus og fritidshus kan kvar av partane krevje den avtalte festeavgifta regulert i samsvar med endringa i pengeverdien i tida sidan festeavtala vart inngått, om dei ikkje tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller dei har avtalt regulering på anna måte."! I 1975-loven var det regulering ihht endring av tomteverdien med mindre annet var avtalt.! Det er altså avtalefrihet i næringsfeste. Hva er avtalt? 8

9 02 Regulering av festeavgift! Hva som er avtalt om regulering må avgjøres på bakgrunn av en tolking av avtalen. Hva regulering skal skje ihht Reguleringsintervall! "Tvillaust" knytter seg bare til om det er avtalt at festeavgifta skal stå uendret.! Ifht spm om avtalt regulering etter endring i tomteverdi eller annet, er det vanlige avtaletolkingsregler og bevisregler som gjelder, jf. Rt s ! I praksis oftest spørsmål om det er avtalt regulering ifht endring i tomteverdi.! Dersom det ikke er avtalt noe: regulering etter endringene i konsumprisindeksen etter lovens regel. 9

10 03 Festeavgiften - utgangspunkter

11 03 Festeavgiften - utgangspunkter! Festeavgiften skal gi bortfester en rimelig avkastning av tomteverdien.! Beregningen av avkastningen (festeavgiften): Tomteverdien multipliseres med en festerente. Eksempel: (Tomteverdi) x 0,05 (festerente 5%) = (festeavgift pr år)! To forhold må avklares: Tomteverdi Festerente 11

12 04 Festeavgiften beregning av tomteverdien

13 04 Festeavgiften beregning av tomteverdien Utgangspunkter! Tomtens råtomtverdi på reguleringstidspunktet.! 1975-loven 14 andre ledd: "Den nye festeavgifta skal fastsetjast i samsvar med tomteverdet på reguleringstida, med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller med tilskot til tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje reknast høgare enn ved verdsetjing i oreigning. Avgjerda høyrer under skjønn."! Ved avtalt regulering ihht endring i tomteverdi blir vurderingen lik i dag.! Konkret vurdering. 13

14 04 Festeavgiften beregning av tomteverdien Påregnelig salgsverdi! Utg. pkt. er utnyttelsesmuligheter innenfor dagens regulering. Endringer i utnyttelsen, jf. LB Dersom sannsynlig at vil få omregulering etter dispensasjon, så skal det legges til grunn, jf. LA og LB Betydningen av kommune(del)planer, som ennå ikke har medført omregulering Utfordring for fester der hvor bruken av området endres.! Betydningen av at arealet er underlagt offentlig regulering Rt s.1628 Skal se bort fra den offentlige reguleringen 14

15 04 Festeavgift beregning av tomteverdien Påregnelig salgsverdi - samfunnsutviklingen! Grensetilfelle samfunnsutvikling som skyldes festers virksomhet. Indirekte ringvirkninger av festerens virksomhet anses ikke tilført av festeren. Forstås mer direkte, som utjevning og utfylling jf. LH Samme der fester har bidratt til å opparbeide infrastruktur (eks. skole) Samfunnsskapt verdiøkning som kommer grunneier til gode jf. Rt s

16 04 Festeavgiften beregning av tomteverdi Fradrag for verdier tilført av fester! Hvilken verdiøkning kan anses å være tilført av festeren? Direkte inngrep som øker verdien. Typiske eks. infrastruktur, vei, vann, kloakk, elforsyning på festetomten. Pålegges man å ordne området rundt skal dette komme til fradrag jf. RG

17 04 Festeavgiften beregning av tomteverdien Fradrag for verdier tilført av fester! Grensen mot alminnelige byggekostnader. Påstående bebyggelse, og hva det vil koste å erverve eller fjerne denne, skal ikke tas hensyn til jf. LB Kostnader med regulering og planlegging ikke ansett å gi fradrag. Vanlige byggekostnader jf. RG

18 04 Festeavgiften beregning av tomteverdien Oppsummering! Antatt omsetningsverdi på festetomten på reguleringstidspunktet ut fra påregnelig utnyttelsesmulighet for en råtomt på reguleringstidspunktet.! I den stand den var i på avtaletidspunktet. Se bort fra verdiøkning som skyldes fester. Ta hensyn til verdiøkning som skyldes samfunnsutviklingen. 18

19 04 Festeavgift beregning av tomteverdien Den konkrete verdsettelsen! Sammenlikning Takster Priser oppnådd ved salg av sammenliknbare tomter i området Priser lagt til grunn ved regulering av festeavgift i andre festeforhold i området! Spesielle utfordringer Utfordrende grunnforhold vil spille inn på vurderingen. Eks. LH

20 05 Festeavgiften beregning av festerente

21 05 Festeavgiften beregning av festerente Utgangspunkt! Utgangspunkt jf. Rt s.149 "Avkastningen skal fastsettes under hensyn til rentenivået på reguleringstidspunktet. Dette innebærer, slik jeg ser det, at bortfester skal sikres det som ville ha vært en normal, rimelig avkastning av de verdier festearealet representerer, dersom arealet var blitt solgt og pengene plassert på en annen måte." Skal ikke se hen til festearealet og den konkrete bruken. Tatt hensyn til ved fastsettelsen av tomteverdien.! Rentesatsen for langsiktig plassering med liten risiko jf. Rt s.181.! HR tok også stilling til spm om nominell rente vs. Realrente. Nominell rente kan legges til grunn selv om det evt skulle tilsi overkompensasjon ifht inflasjon. 21

22 05 Festeavgiften beregning av festerente Sentrale momenter! Renten på statsobligasjoner! Renten på langsiktige bankinnskudd på spesielle vilkår! Særlig om den opprinnelige avtalens betydning! Reguleringsintervallets lengde! Påregnelige renteendringer! Påslag for risiko og administrasjon 22

23 05 Festeavgiften beregningen av festerente Oppsummering! Det skal skje en konkret vurdering.! I nyere praksis er ofte lagt til grunn mellom 4-6 prosent. Noen grunner til dette.! Legges ofte stor vekt på statsobligasjonsrenten og reguleringsintervallet.! Ved kort reguleringsintervall kan man i større grad se hen til konkret renteutvikling og hva statsobligasjonsrenten konkret er, enn ved lange reguleringsintervall. 23

24 06 Forsinkelsesrente eller avsavnsrente?

25 06 Forsinkelsesrente eller avsavnsrente! Ved tvist om regulering skjer endelig fastsettelse ofte lenge etter reguleringstidspunktet.! Kan det da kreves forsinkelsesrente eller avsavnsrente fra reguleringstidspunktet og frem til betalingstidspunktet?! HR A:! Avtaleklausul om at det skulle betales 5 % rente når festeavgiften ble innbetalt for sent, kunne ikke tolkes slik at det var grunnlag for forsinkelsesrente utover de konkrete misligholdstilfeller. Fastsettelse av festeavgiften ved skjønn etter uenighet var ikke mislighold.! Ikke grunnlag for forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.! HR uttaler at ikke grunnlag for særskilte regler om avsavnsrente i festeforhold. Etter alminnelige regler kan det være aktuelt etter en konkret vurdering. 25

26 06 Forsinkelsesrente eller avsavnsrente! Momenter i vurderingen: Hvor lang til det er gått før oppgjør finner sted. Om en av partene er å bebreide for at det har kommet til tvist om festeavgiften. Om tidsforløpet er et utslag av en prosedyre som partene forutsatte da festeavtalen ble inngått eller om partene har hatt forskjellig syn på forståelsen av avtalen. Rettstekniske hensyn. 26

27 07 Oversikt over noe nyere rettspraksis

28 07 Oversikt over noe nyere rettspraksis! Høyesterett - HR A! Høyesterett Rt s. 1628! Høyesterett Rt s. 181! Høyesterett Rt s. 149! Frostating lagmannsrett LF ! Agder lagmannsrett LA ! Borgarting lagmannsrett LB ! Borgarting lagmannsrett LB ! Eidsivating lagmannsrett LE ! Frostating lagmannsrett LF ! Hålogaland lagmannsrett LH ! Borgarting lagmannsrett LB ! Borgarting lagmannsrett LB ! Borgarting lagmannsrett LB (RG 2009 s. 601)! Eidsivating lagmannsrett LE (RG 2009 s. 375)! Agder lagmannsrett LA ! Gulating lagmannsrett LG ! Agder lagmannsrett LA

29 Carl E. Roberts Advokat Tel: Mob: Carl E. Roberts arbeider hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning, kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendom og entrepriserett, samt forvaltningsrett. Arbeidserfaring! Senioradvokat i Wiersholm siden 2008! Ansatt i Wiersholm i 2005! Dommerfullmektig, Holmestrand tingrett, ! Førstekonsulent/rådgiver/ fung. lovrådgiver ved Justisdepartementets lovavdeling, ! Vernepliktig jurist, Generaladvokaten, 1999! Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, dd Utdanning! Post Graduate Diploma in EC Competition Law, King's College London, 2006! Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1999

30

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, Marit Kristin Graven Runde Tor Olav Runde Søndre Skøyen Boligstiftelse v/styrets

Detaljer

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN

DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN DOM OM KAPITALISERINGSRENTEN KREUTZER-SAKEN Oslo, 4. februar 2015 Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet Riisa & Co 1 Problemstillinger for HR 1. Størrelsen på den generelle kapitaliseringsrenten 2.

Detaljer

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 pr. 01.01.2013. BEHANDLING. Fremgangsmåte og beskrivelse av gebyrer i det følgende er ikke uttømmende eller bindende for kommunen. Utgangspunktet er

Detaljer

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson

RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson RETTEN TIL Å KREVE HUSLEIEN TILPASSET «GJENGS LEIE» av Nina Eriksson Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Rt-1993-1524 (549-93)

Rt-1993-1524 (549-93) Page 1 of 11 Rt-1993-1524 (549-93) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-12-22 PUBLISERT: Rt-1993-1524 (549-93) STIKKORD: (Ølbergdommen) Erstatningsrett. Personskade. Erstatningsutmåling. SAMMENDRAG:

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 9. januar 2014/TH/GS/PB/GE/TR HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 1. Innledning I NOU 2013:11 foreslår et utvalg med professor Kåre Lilleholt som leder

Detaljer

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1

Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Bakgrunn Tomtefeste Svært lønnsomt for bortfester Lite attraktivt for fester av Professor Terje Rein Hansen, Norges Handelshøyskole 1 Vi har i overkant av 200.000 tomtefesteforhold i Norge, hvorav omlag

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger Kandidatnummer: 198722 Veileder: Bent Liisberg Antall

Detaljer

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom av Nils Arne Foshaug Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 2 + JUS1211 Høst 2012 Dato: Mandag 17. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum Oppgaven omhandler to emner skjevdeling og vederlagskrav. Særlig det

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning?

Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning? Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning? Ola Brekken 1 Ola Brekken: The end of Norwegian history's greatest land enterprise consolidation case: What is

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr:

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: VERDIBEGREPER OG TAKSERINGSPRINSIPPER I EIENDOMSSKATTEN Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier?

Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? Verdsettelsesprinsippene ved innløsning av aksjer: Omsetningsverdi eller forholdsmessig andel av selskapets underliggende verdier? av Kristin Murberg Edvardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved

Detaljer

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272 Boliginnløsing RETNINGSLINJER Håndbok 272 Januar 2008 1 Retningslinje for Boliginnløsing 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2011-17. årgang Tema Landbruksjus Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 11 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo OBLIGASJONSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo OBLIGASJONSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 2/2004 OBLIGASJONSRETT En voldgiftsdom om forholdet mellom forutsetningslæren

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer