Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand. Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand. Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen 22.10.2012"

Transkript

1 Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen

2 Program for i dag 1. Vurderingsregime i bredere kontekst: Hvorfor er vurdering blitt så viktig i vårt samfunn? 2. Verdifull eller kontroversiell morsmålsundervisning i norsk utdanningskontekst? 3. Nåværende vurderingspraksis av minoritetsspråklige elever i grunnskolen 4. Vurdering av minoritetselevers norskspråklige kunnskaper i videregående skole 5. Konklusjon: Vurderingshegemoni i møte med minoritetsspråklige elevene: Noen dilemmaer - og behov for motstand? 2

3 Vurderingsregime i bredere kontekst: Hvorfor er vurdering blitt så viktig i vårt samfunn? En omfattende diskurs om kunnskap og økonomi Nyliberalisme, globalisering, konkurranse, teknologisk innovasjon, konsum, byråkratisering New Public Management, også i skolen: Skolen blir ansett som et instrument for å skape mer produktivitet/vekst, bruk av kvantitativ tenkning for å heve kvalitet, mer lokal frihet og mer kontroll, nasjonal styring skjer gjennom mange nasjonale og internasjonale tester/evalueringer. The Directorate is responsible for coordinating many international studies. The most well known of these is PISA, but Norway participates in a large number of surveys. These show the competence of Norwegian pupils and teachers in selected areas, compared with those of other countries. The studies provide valuable feedback, and have had major significance for the public debate on the Norwegian school. (http://www.udir.no/stottemeny/english/a-brief-introduction-to-the- Norwegian-Directorate-for-Education-and-Training/) 3

4 Vurderingsregime i bredere kontekst: Hvorfor er vurdering blitt så viktig i vårt samfunn? Hva er det vi forventer når vi evaluerer? Er vi opptatt av at eleven skal reprodusere en gitt kunnskap, ferdighet og holdning? Vi møter en «evalueringsdiktatur» sier P. Meirieu, en fransk pedagog (2007). Han minner oss om at den enkeltes nederlag bare får verdi i lys av de andres suksess. (2007) Skal skolens virksomhet bli bestemt av kvantifiserbare resultater eller bli bestemt av demokratiske verdier og kvalitative prosjekter? Skal skolen bare kvalifisere eller også sosialisere, danne Barnets læring kan ikke bli forstått som en vareproduksjon, og skolens virksomhet som handelsvare. Menneskets emansipasjon forutsetter frihet, rom for oppfinnsomhet og evnen til skape gode verdier og handlinger. 4

5 Vurderingsregime i bredere kontekst: Hvorfor er vurdering blitt så viktig i vårt samfunn? Human capital theory (Becker (1964), Schultz (1963), Psacharopoulos (1973) som har (hatt) store politiske konsekvenser «Education has an important economic value [ ] schooling assists growth, and a major social obligation is thus to increase access to schooling so as to facilitate this very growth» (Unterhalter 2009, s. 212) Et konkret eksempel fra den generelle delen i LK06: «Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Den må utvikle de evner som trengs for spesialiserte oppgaver, og gi en generell kompetanse som er bred nok for omspesialisering senere i livet. Opplæringen må både gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid.» (http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lar eplanen_bm.pdf?epslanguage=no: 2) 5

6 Skolen for mer demokrati og sosial rettferd: Et eksempel ved Human Development and Capability Approach Utvikling av Human Development and Capability Approach, f.eks. i Unesco sitt arbeid om education som er alternativ til human capital theory. «Seen from the perspective of the human development and capability approach, the value of an economy does not lie in economic growth but in its capacity to provide opportunities to provide human flourishing, i.e. for each human being to live a life he has reason to choose and value.» (Unterhalter 2009, s. 212) 6

7 Verdifull eller kontroversiell morsmålsundervisning i norsk utdanningskontekst? Fra M87 til LK06 M87 hevdet om morsmål for språklige minoriteter følgende: «Fagplanen i morsmål tar utgangspunkt i behovet for godt tilrettelagt undervisning i morsmål for alle elever og er nær knyttet til målsettingen om funksjonell tospråklighet. Barn som vokser opp i en tospråklig livssituasjon, har behov for å utvikle begge språkene gjennom skolegangen og bruke dem gjennom livet. [ ] Et godt utviklet morsmål er en viktig forutsetning for allsidig og harmonisk utvikling. Faget skal gi barn som tilhører språklige minoriteter, mulighet til å lære, bevare og utvikle sitt eget språk og bruke det som redskap for å tilegne seg kunnskaper. [ ] Utviklingen av morsmålet danner også grunnlaget for utviklingen av norsk som andrespråk, og dermed for funksjonell tospråklighet. Dette er en forutsetning for aktiv deltakelse både i majoritetssamfunnet og i minoritetsgruppen.» (http://www.nb.no/utlevering/nb/7daa603c8ec0902f1b1b060a1c1a2c 8f#, s. 181) 7

8 Verdifull eller kontroversiell morsmålsundervisning i norsk utdanningskontekst? Fra M87 til LK06 LK 06 stadfester angående morsmål for språklige minoriteter følgende: Viktige stikkord: Å fremme tilpasset opplæring, Skolen velger om morsmålsopplæring skal være en del av den særskilte norskopplæringen, Etter Opplæringslovens 2-8 (grunnskolen) og 3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. En overgangsplan som er nivåbasert, aldersuavhengig og gjelder for elever med ulik alder og erfaringsbakgrunn. Kartleggingsbehov: Før opplæringen starter, må det vurderes og tas standpunkt til hvilket nivå i læreplanen opplæringen skal ta utgangspunkt i for den enkelte elev. Hovedformålet med opplæringen er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket. Interkulturell forståelse og utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Utvikling av en tospråklig identitet og et sammenliknende perspektiv på norsk og morsmål. Opplæringen skal videre bidra til utvikling av gode læringsstrategier og innsikt i egen språklæring. 8

9 Prosessen mot LK06 Hvorfor en slik endring? Økonomiens betydning og praktiske årsaker i organisering av morsmålsundervisning og tospråklig opplæring (for eksempel i Ot.prp. Nr 55 ( ) Men er det alt? Bruk av politiske argumenter i denne debatten I NOU (1995: 12) angående lovfestet rett til morsmålsundervisningen: «Et annet mindretall bestående av representanten for Oslo kommune, mener at undervisningen av språklige minoriteter bør bygge på en tospråklig overgangsmodell. Rett til morsmålsundervisning er et nasjonalt innvandringspolitisk spørsmål mer enn et pedagogisk spørsmål. Representanten vil derfor ikke ta stilling til dette spørsmålet.» (http://www.regjeringen.no/rpub/nou/ /012/pdfa/nou DDDPDFA.pdf, s. 51) Andre begreper brukt av politiske partier: snillisme(ap), innvandringsregnskap (FRP) 9

10 Forts. Ulike Stortingsmeldinger tar et annet synspunkt enn flertallet i NOU(1995:12) gjorde. Hele utviklingen er godt dokumentert i NOU (2010:7) (http://www.regjeringen.no/pages/ /pdfs/nou dd DPDFS.pdf, s ). Fra faglige grunner som blir formidlet i NOU 1995:12 (kreativ kraft, tospråklighet som kognitiv tilleggsgevinst, mer effektiv tospråklig opplæring som fremmer bedre skolemestring, kompetente språkbrukere) blir ideologiske argumenter (i tråd med kostnadseffektivitet og assimileringstankegang) brukt i de senere dokumentene (overgangsordning er hensiktsmessig, skolens ansvar vs. familiens, morsmål som verktøy, morsmålsundervisning skal ikke skje på bekostning av annen opplæring, ønske om fleksibilitet, kartlegging fra skoleåret ). Et naturlig fenomen og vanlig situasjon blir gjort om til et problem. Bruk også spesialpedagogikk og PTT tester (diagnostisering). 10

11 Fra M87 til LK06 Øzerk konkluderer med: På denne bakgrunn kan man si at med hensyn til tospråklighetsmålsetning, og når det gjelder mulighet til å etablere kortvarige tospråklige opplæringsmodeller, representerer 1990-årenes utdanningspolitikk et paradigmeskift. Dette skiftet innebærer bl.a. følgende: En systematisk motstand fra beslutningstakere mot opplæring i morsmål for elever fra språklige minoriteter. En systematisk motstand mot å gjøre tospråklig opplæring for språklige minoriteter til en del av den ordinære skolepolitikken i landet. (Øzerk 2006, s. 61) 11

12 Hva sier forskningen om tospråklig opplæring? Øzerks modell (2005): Solid-byggverk-metaforen Sveitserost-metaforen 12

13 13

14 14

15 Funksjonell tospråklighet En prototypisk tospråklig person (et medlem som har de fleste trekkene som oppfattes typisk for kategorien) kan vi si om en person som: behersker to språk på relativt høyt ferdighetsnivå bruker begge språkene til daglig bruker begge språkene til alle formål som er relevante for alder og livssituasjon har en positiv holdning til begge språkene identifiserer seg med begge språkene og identifiseres med begge språkene av andre. For mange av dem som vi i ulike sammenhenger vil regne som tospråklige, er det ett eller flere av disse kjennetegnene som ikke helt passer. Og én og samme person kan ha alle egenskapene i en periode i livet, men ikke i andre. (Engen og Kulbrandstad 2004, s. 63) 15

16 For å oppnå funksjonell tospråklighet Tospråklig opplæring innebærer i praksis: opplæring i morsmålet (for eks. arabisk for et minoritetsbarn i morsmålsundervisningen) opplæring i andrespråket (norsk i Norge) fagopplæring på begge språk (opplæring i matte, naturfag og andre fag vil foregå på flere språk (for eks. urdu og norsk når elevene ikke kan godt nok norsk for å kunne følge fagopplæringen kun på norsk). 16

17 Nåværende vurderingspraksis av minoritetsspråklige elever i grunnskolen Øzerk (2010) vurderer situasjonen som en stigmatiserende, ufaglig, uetisk, dysfunksjonell og problemfylt ordning på bakgrunn av: Ingen minoritetsspråklig elev kan tildeles ekstra støtte dersom skolen ikke kartlegger hans/hennes nivå og definerer vedkommende som svak i norsk. Ingen minoritetsspråklig elev kan tildeles støtte dersom det ikke fattes et enkelt vedtak som er i samsvar med forvaltningsloven og opplæringsloven. Foreldrene må gi sitt samtykke til særskilt norsk for å ha morsmålsundervisning. Foreldrene må akseptere at barnet får gr. norsk i egen gruppe for å få morsmålsundervisning. Når eleven defineres som flink, mister eleven opplæring i morsmålet. Lærerens elev mister da jobben. Dette hele ressursordningen etter paragraf 2-8 og rundskriv baserer seg på at en dokumenterer elevens svakhet i norsk. Funksjonelt tospråklige elever har ikke rett til opplæring i morsmål. Minoritetselever begynner på skolen og møter ikke bare lærere, men også juridiske skjemaer og kartleggere! Kartlegging og stigmatisering begynner ganske tidlig og tar aldri slutt. 17

18 Forts. Øzerk (2008 og 2010) konkluderer med at det er en stor kartleggingsinstrumentalisme, teknisk rasjonalisme på bekostning av faglige argumenter, og stor proseduralisme. Kartlegging får en sterk juridisk status ettersom ressurstildeling og rettigheter blir koplet til kartlegging. Behov for enkeltvedtak, stor byråkratisering og kontroll. «Feltet opplæringen av språklige minoriteter havnet i uføre med Opplæringslovens 2-8. Paragrafen mangler profesjonell logikk og innsikt. Karleggingsinstrumentalisme og klientifisering har tatt fullstendig over. Hvis vi fortsetter med dagens lovverk og praksiser, risikerer rektorer og skoleeiere å møte rettsaker. Løsningen er dermed ikke å rope etter flere kartleggings- og testingsinstrumenter som juridiske redskaper. Opprettelsen av et slikt regime vil snart skape et stort marked for advokater som kan pedagogikk. Feltet omfatter mange utfordringer, men dagens 2-8 bidrar ikke til den nødvendige pedagogiske kvalitetshevingen på skolene. Paragrafen skaper bare problemer.» «Erfaringer og forskning fra feltet siden 1970-årene gir oss grunnlag til å utvikle en bedre og mer skole- og elevvennlig statstilskuddsordning enn dagens. Det trengs en politisk vilje, faglig innsikt og empati.» (http://www.utdanningsnytt.no/4/meny-a/meninger/innspill/ble- Stortinget-fort-bak-lyset/) 18

19 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. Føyd til med lov 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621), endra med lover 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675), 22 juni 2012 nr. 53 (ikr. 1 aug 2012, etter res. 22 juni 2012 nr. 582). Hentet fra: 19

20 Vurdering av minoritetselevers norskspråklige kunnskaper i videregående skole Hvis vi tenker at vurdering skal føre til mer demokrati, og gi mer reelle muligheter for den enkelte eleven, hvordan kunne/burde dagens ordning se ut? Innspill og diskusjon i plenum 20

21 Vurderingshegemoni i møte med minoritetsspråklige elevene: Noen dilemmaer - og behov for motstand? «Résister, c est créer. Créer, c est résister» (Hessel 2010, s. ). Boken er oversatt på norsk: Bli sint! (2011). Å undervise, det er å motstå (Postman 1981) Meirieu har skrevet en bok som heter: Pédagogie: le devoir de résister (2007). Han sier at pedagogikk må være «en autoritet som autoriserer». 21

22 Elevvurdering som demokratisk anliggende Morsmålet må få egen verdi ved siden av norsk og samisk i nasjonens danningsprosjekt. Interkulturell læring handler om å lære av hverandre, om hverandre og for hverandre. Å frigjøre krefter i opplæringsprosessen, å få fram den enkeltes potensiale. Et mer egalitært demokrati er et demokrati bestående av funksjonelt flerspråklige mennesker! 22

23 Behov for kvalifisert motstand Foros og Vetlesen (2012) argumenterer for behovet for kvalifisert mostand: oppdragelse og dannelse må inneholde en kime til opprør, til motstand slik at vi hjelper unge til stå imot ytre press, til å bli trygge på seg selv til å ha integritet. De betrakter autonomi som et begrep som blitt kidnappet av nyliberal ideologi og er blitt glidemiddel i maktens diktat om tilpasning tilpasning til endringer det ikke ønskes at individet skal stille spørsmål ved. (s. 258). Å utvikle etisk mostand: å bekjempe avmaktens optimisme som gir falsk tro om fremtiden, men utvikle provokativ pessimisme. Det går ikke ut på å skape mer resignasjon eller depresjon, men å vite hva det reelle problemet er, peke på den enkeltes ansvar og institusjonenes/fellesskapets ansvar. Hva er pedagogenes rolle? 23

24 Dannelse som kime til opprør og til motstand Motstand må ikke bli et mål i seg selv, men det er vanskelig å si konkret hva slags innhold det skal ha og hvordan det skal utføres. For å skape konstruktiv motstand og ønskelige endringer, må dette springe ut av refleksjon og samfunnsengasjement, ikke desperasjon. Og det trengs et minimum av tillit til voksne som fungerer som modeller for de unge. Integritet og mot er nødvendige dyder. (Foros og Vetelsen 2012) 24

25 I hvilken grad kan/bør økonomien styre våre handlinger? Patricio S. Salomón skriver i en kronikk publisert i Bergens Tidende tirsdag 18. november 1997 at: Markedsøkonomi er blitt et slags vesen som tilsynelatende eksisterer objektivt og omnipotent. Alle skal en eller en annen gang støte på dette, forholde seg til det og de fleste av oss ikke kunne påvirke dets atferd. [ ] Skal mennesker gå rundt med en prislapp på seg? Hvor mye koster du? Blir budsjetter viktigere enn mennesker budsjettene eksisterer for? Vil dette gi uttrykk for at vi ikke har råd til å bry oss om hverandre? 25

26 Kvalifisert motstand som konstruktiv og åpen motstand Modstand handler om at skabe et fundament, som en bedre verden kan vokse frem af. Aldri som en blind troskab overfor en position heller ikke i opposition, hvilket meget modstand fejlaktig reduceres til. Snarere en konstant blottelse. Ingen forbedring finer sted uden denne blottelse, der kræver stort mod. Al udvikling sker i kraft af en blottelse. En åbenhed overfor det, som ikke er en selv, det ukendte, det fremmede. Det vi ikke umiddelbart kan forstå, men vil forstå. Fordi det ukendte og fremmede måske kan vise sig at skabe et bedre fundament, et tredje sted, hvorfra kommende generasjoner kan skabe ny livsglede (Janning sitert i Foros og Vetlesen 2012, s. 261). 26

27 Noen referanser som ble nevnt i løpet av denne presentasjon Engen, T. O. og Kulbranstad, L. A. (2004). Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Foros P. B. og Vetlesen a.-j. (2012). Angsten for oppdragelsen: Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Oslo: Universitetsforlaget. NOU (2010:7). Mangfold og mestring: Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/nou html?id=606151) Unterhalter, E (2009). Education. I: Séverine Deneulin og Lila Shahani (red.), An introduction to human development: Freedom and agency. London: Earthscan. Unneland Rudjord A. K. (2012). Så flink du er! Om anerkjennelse og vurdering. I: Ruth Ingrid Skoglund og Ingvild Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s ). Oslo: Universitetsforlaget. Øzerk, K. (2005). Enten eller... Polariseringstendenser blant språklige minoriteters læringsutbytte. Spesialpedagogikk, 5, s Øzerk, K. (2006). Tospråklig opplæring: Utdanningspolitiske og pedagogiske perspektiver. Vallset: Opplandske Bokforlag. Øzerk, K. (2010). Ble Stortinget ført bak lyset? Hentet fra 27

28 Takk for oppmerksomhet! 28

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Adam Sheikh Ali Mahmoud Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Masteroppgave Våren 2009 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

A Child miseducated is a Child lost

A Child miseducated is a Child lost Karina Aronsen Olsen A Child miseducated is a Child lost - John F. Kennedy En kvantitativ undersøkelse av lærerens oppfatning av tilrettelegging for høyt presterende elever i undervisningen Masteroppgave

Detaljer

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Saleh Mousavi 1 NAFO skal bistå målgruppene i å gi førskolebarn, elever og lærlinger fra språklige minoriteter bedre kunnskaper, økt mestring og motivasjon

Detaljer

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis Eirik S. Jenssen Høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane Sølvi Lillejord Professor ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen Tilpasset opplæring: politisk

Detaljer

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis Eirik S. Jenssen Høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane Sølvi Lillejord Professor ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen Tilpasset opplæring: politisk

Detaljer

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Kristine Wiger Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39 Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Mari Waage Hanssen- Bauer

Mari Waage Hanssen- Bauer Mari Waage Hanssen- Bauer MESTRINGSFORVENTNING OG FULLFØRING AV VIDEREGÅENDE SKOLE BLANT FØRSTE- OG ANDREGENERASJON INNVANDRERE Masteroppgave i pedagogikk Studieretning utdanning og oppvekst Våren 2014

Detaljer

Tilpasset opplæring for evnerike elever

Tilpasset opplæring for evnerike elever Tilpasset opplæring for evnerike elever - en elevgruppe som må klare seg selv? Ann Kristin Øiestad Bacheloroppgave ved LUNA HØGSKOLEN I HEDMARK 2013 2 Norsk sammendrag Tittel: Tilpasset opplæring for evnerike

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Inkluderende spesialundervisning?

Inkluderende spesialundervisning? Inkluderende spesialundervisning? RAPPORT 19/2007 Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007 Rapport nr. 1 fra prosjektet: Gjennomgang av Spesialundervisning, Evaluering av Kunnskapsløftet Eifred

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer