Innlegg. Contract Governance. ERFA 2014, Sandefjord Norwegian Maritime Exporters,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg. Contract Governance. ERFA 2014, Sandefjord 23. 01.14. Norwegian Maritime Exporters,"

Transkript

1 Innlegg Contract Governance Norwegian Maritime Exporters, ERFA 2014, Sandefjord Advokat Tor Wilhelm Seim tlf. (+47)

2 CONTRACT GOVERNANCE Forebyggende kontraktsoppfølgning Formålet med dette innlegget: Etablere forståelse for behovet for og praktisk bruk av "kontrakts-verktøykassen" Kontraktsbevissthet og systematisk oppfølgning Når skal det betales? => "ABCDEF" regelen Likviditetsgrunnregelen: "At Besitte Contanter, Det Er Finessen"!

3 HVOR ER VI?

4 ORIENTERING følgesvenn (Kvelds-/sydhimmelen høst og vinter i Norge)

5 PRECAUTIONS ALLWAYS! På landejorden, og ellers: For eksempel ved kjøp av virksomhet hvor selger pålegges følgende begrensning: "For a period of two (2) years from Closing Date the Seller is not permitted to enter into any form of competion whether directly or indirectly with the Buyer Group of Companies anywhere in the world, or elsewhere." "Never take a stranger's advice, never let a friend fool you twice"

6 DEN GODE HJELPER? Fjorårets julekort. Kan (forhåpentlig) gjenbrukes:

7 ALBARAN ADVOKAT CONTRACT GOVERNANCE TEAM Leveransekontrakter Kjøp, salg, organisering av virksomheter

8 FORBEREDELSE

9 FORBEREDEL E

10 FORBEREDEL E De grunnleggende spørsmål i forhold til kontrakt: Hvem er kunden? Hva er arten og omfanget at det som skal leveres? Hvor skal det leveres? Klarer vi det? Når skal det leveres? Kan vi levere; og i tide? Hva koster det å produsere + levere? Hva skal vi ha betalt? Og når?

11 JOH. 3, 16 "For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Poenget: Samme formulering på ulike språk; bemerk skriftbildet, jfr. kultur og kulturforskjeller er alltid en faktor å ta hensyn til.

12 FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING (FOTODOKUMENTAR: NORSK FORSVARSMINISTER PÅ NATO TOPP MØTE)

13 RØDE FLAGG! De vanligste feil som gjøres i kontraktsarbeid: Manglende forberedelser og planlegging, inkl. manglende oversikt over rammebetingelser Tidspress og (for) mange aktiviteter i parallell Overfladisk behandling av kontraktsbestemmelser Mangelfull håndtering av endringer Ikke overholdelse av formelle frister og varsler Unnlate å håndtere tvister i tide For liten vekt på forebyggende arbeid og kompetansebygging Unnlate å søke hjelp i tide Manglende bruk av nettverk => Spør andre v/behov internt, ERFA-venner, m.fl.

14 1) RØDE FLAGG! 2) FOREBYGGENDE TILTAK De vanligste feil som gjøres i kontraktsarbeid: Manglende forberedelser og planlegging, inkl. manglende oversikt over rammebetingelser Tidspress og (for) mange aktiviteter i parallell Overfladisk behandling av kontraktsbestemmelser Mangelfull håndtering av endringer Ikke overholdelse av formelle frister og varsler Unnlate å håndtere tvister i tide For liten vekt på forebyggende arbeid og kompetansebygging Unnlate å søke hjelp i tide Manglende bruk av nettverk => Spør andre v/behov internt, ERFA-venner, m.fl. ; så som følgesvennen

15 CONTRACT 1) POLICY 2) STRATEGY Kontraktsvilkår og eksponering! -> Hvilken Policy har egentlig bedriften?; ref. bl.a.: Ansvarsbegren ninger Betalingsbetingelser Konkret kontraktstrategi: Analyse av hva man gir seg i kast med og en klar plan for gjennomføring - er normalt ingen ulempe

16 8. JU ENS KILDEKODE DEL 1 Det grunnleggende: Hvem har skrevet det/uttalt/gjort/disponert/handlet/foretatt? Hva står? / Hva står ikke? skrevet eller er uttalt? Hvor fremgår dette? Hjemmels- / kontraktsgrunnlaget? Hvorfor? ref. formål og begrunnelse? Når? jfr. begivenheter/milepæler som inntrer langs tidsaksen x x x

17 9. JU ENS KILDEKODE DEL II Hvis noe er skrevet eller uttalt: Hvem har skrevet eller sagt noe? (Avsender) Hvor står det? hierarki-analyse Når er det skrevet eller uttalt? tidsakse-analyse I ju ens verden skjer alt langs en tidsakse hvor flere regelsett (lov, kontrakt, mv/"annet") kan gjelde/ha betydning i parallell eller hvor noen regelsett kan gjelde en kortere periode, mens andre får betydning over tid; m.a.o. gjelder når og hva gjelder egentlig? "Change Order Ping Pong" frem og tilbake; "siste ord gjelder"!?! "Faktorenes orden" er i ju ens verden ofte(st) IKKE likegyldig!

18 HVA SKAL TIL FOR Å HA ET KRAV? JU ENS KILDEKODE - DEL III Både de materielle (jfr. pkt. A) og formelle (jfr. pkt. B) vilkår som må være oppfylt for å ha et krav: (A) Den materielle side av et krav: (i) Det må foreligge et ansvars-/kontraktsgrunnlag hjemmel for eksempel: forsinkelse, mangel, endringsordre (ii) Det må være lidt et økonomisk tap, d.v.s. penger og / eller forsinkelse (iii) Det må være nødvendig og påregnelig årsakssammenheng mellom det grunnlag som gjøres gjeldende, og det tapet som er lidt; m.a.o. nær nok sammenheng mellom (i) og (ii). (B) Den formelle side - Er kontraktens formkrav og varslingsfrister overholdt? i) er kontraktens øvrige prosedyrer/formkrav overholdt? ii) er relevante frister overholdt a. relative frister, f eks. uten ugrunnet opphold = without undue delay b. absolutte frister, f eks antall dager, innen gitt dato c. foreldelse ( i norsk rett, utg.pkt.: 3 år) (internasjonalt: stor variasjon: andre eller ingen slik frist)

19 AVTALEINNGÅELSE HØVDING RØDØYE OG SNUBLEFOT

20 AVTALEMEKANISMEN HVORLEDES EN AVTALE BLIR TIL; PRINSIPPSKISSE

21 AVTALEINNGÅELSE AVVIKENDE AKSEPT Tilbud + Aksept Aksept

22 AVTALEMEKANISMEN Avtaleinngåelse avtalemekanismen Tilbud og aksept Momenter for å fastslå når bindende avtale foreligger (eller endringsordre, men jf. her også kontraktens prosedyreregler) Et analyseverktøy: tilbud og aksept + tidslinjeanalyse Gjelder både Når avtalen inngås første gang, men også løpende i kontraktsforholdet, f.eks. i forhold endringsrordre og omtvistede endringsordre; og ved forhandling om sluttoppgjør

23 AVTALEINNGÅELSE NÅR ER BINDENDE AVTALE INNGÅTT? Avtaler gjøres fortløpende, hele tiden Den første avtalen. Mye arbeid legges i denne!? eller, og hva skjer så? Settes avtalen i bokhyllen? Endringer/tillegg som avtales etter hvert oppfølgningen? endringsordre/omtvistet endringsordre Sluttoppgjør ved avslutning av kontraktsforholdet, evt. garantikrav Poenget: Avtalemekanismen er hele tiden den samme uansett når i avtaleforholdets levetid og uansett medium for inngåelse av avtalen, utveksling av kontrakt på papir, brev, møtereferat, e-post, telefon etc. Obs!: Veldig ofte er det på det elementære knyttet til avtalemekanismen at posisjoner vinnes og tapes i kontraktsforhold. En god kontrakt kan bli dårlig og vice versa pga. kontraktsoppfølgningen, eller mangel på oppfølgning.

24 EN AVTALE ET BILDE

25 Andre rammebetingelser Forskrifter Internasjonale konvensjoner EU-/EØS-rett Avtaleloven kjøpsloven Lov om off. anskaffelser konkurranseloven Andre lover Rettspraksis Sedvanerett Forarbeider Juridisk teori Reelle hensyn Lover intensjoner Spesifikasjoner og andre avtaledokumenter Juridiske rammebetingelser oppfølgning bakgrunn Frister og varsler Forhold før avtalen AVTALE Etterfølgende forhold Avtale endringer behov tilbud hendelser ansvar Tidligere avtaler forarbeider Økonomi Ressurser til disp. marked risiko geografi demografi Politiske føringer Kultur og religion Aktørene/ menneskene

26 AVTALERETT - BAKGRUNNSRETTEN Utgangspunkt: full avtalefrihet i forretningsverden Om hva man vil Med hvem man vil Hvordan man vil I norsk rett gjelder løfteprinsippet i motsetning til kontraktsprinsippet f.eks. i anglo-/ amerikansk rett. Tommelfingerregel: sats uansett på skriftlig avtale! Unntak: Formål: noen unntak i forhold til avtalefrihet noen unntak fra løfteprinsippet - regulere partenes respektive/gjensidige ytelser - balansere risikofordelingen mellom partene - gi partene forutberegnelighet

27 Ugyldighet og avtalesensur Forskjellige former for ugyldighet: Hvem: habilitet, umyndighet Hvorfor; Pro forma/skrømt Hvordan - Tilblivelsesmangler; Grov tvang, svik, falsk, Utnyttelse av nødstilstand og lettsinn Hva - Innholdsmangler; De praktiske ugyldighetsgrunner hvor en avtale kan settes til side som følge av at avtalen er slik at: Avtalelovens 33: I strid med redelighet og god tro Avtalelovens 36;.det ville virke urimelig. (se sitat av neste lysark) Hel eller delvis ugyldighet Praksis i andre land på dette området? Mindre rom for rimelighetsbetraktninger som grunnlag for avtalesensur

28 AVTALELOVENS 33 Selv om en viljeserklæring ellers måtte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjente til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende.

29 Avtalelovens 36 En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.

30 KORT OG BRUTALT HVA GJELDER? Avtalesensur når avtale er inngått? Den norske avtalelovens 36 norsk og "spesiell" hjemmel skal meget til for at den kommer til anvendelse; særlig i forretningsforhold Generelt gjelder: Det er lite rom for rimelighetsbetraktninger; særlig internasjonalt. Glem de "gode intensjoner" som uttalt i forhandlingsmøte M.a.o.: Det skrevne ord gjelder. Generelt kan man legge til grunn at: "Den som ikke lukker opp øya, må lukke opp lommeboka!"

31 Ord og uttrykk obs! obs! Ord og uttrykk kan ha spesifikk juridisk betydning; og betydningen kan variere avhengig av lovvalg (m.a.o. hvilket lands rett som skal gjelde). Eksempler (fallgruver): Om utførelse: endeavour to / => arbeide for; gjøre så godt man reasonable endeavours kan best endeavours => som en garanti for oppfyllelse etter engelsk rett! Om fremdrift og tidsfrister: time is of the essence = > enhver forsinkelse er vesentlig = m.a.o. rett for kontraktspart til å heve kontrakten uansett hvor kort forsinkelse, hvis først forsinkelse!

32 SCOPE OF WORK

33 SCOPE OF WORK ET EKSEMPEL Scope of Work The Seller shall be responsible for the design, manufacture and completion of the Goods so as to meet the requirements set out in the Buyer s Technical Data and also ensure that the Goods will meet the Buyer's intended purpose with the Purchase Order. If any contradiction between the Buyer s Technical Data and the Seller s Technical Data, the Seller shall discuss with the Buyer to revise or rectify the one(s) involving such contradiction. Furthermore, upon the Buyer s request, the Seller shall at his own expense forthwith rectify any deficiency and/or errors to the Buyer s satisfaction. Synspunkter på denne bestemmelsen?

34 SOW Scope of Work The Seller shall be responsible for the design, manufacture and completion of the Goods so as to meet the requirements set out in the Buyer s Technical Data and also ensure that the Goods will meet the Buyer's intended purpose with the Purchase Order. If any contradiction between the Buyer s Technical Data and the Seller s Technical Data, the Seller shall discuss with the Buyer to revise or rectify the one(s) involving such contradiction. Furthermore, upon the Buyer s request, the Seller shall at his own expense forthwith rectify any inconsistency, deficiency and/or errors to the Buyer s satisfaction. Synspunkter på denne bestemmelsen nå? =>

35 KONTRAKTSOPPFØLGNING ORDNING & REDA I PRODUKSJONSHALLENE?

36 ENDRINGER - CHANGES The Buyer shall have the right, from time to time, to instruct the Seller to make Changes upon written notice. If any Changes to the Goods initiated by the Buyer affects the Contract Price or the Delivery Date, the Seller shall within fifteen (15) days after receipt of the Buyer s instruction for the Changes, submit to the Buyer a specified proposal for the Change which shall include a detailed description of the change(s), schedule impact, effect on the Contract Price and all other consequences related thereto. If the Seller fails to submit its proposal for the Changes to the Goods within (15) days or a longer period agreed by the Buyer from the date of the Buyer s notice, the Seller loses the right to claim Changes under this Clause [ ]. Upon receipt of the Change Order the Seller shall implement it without undue delay, even if the effect of the Change Order on the Contract price, Delivery Date(s) and other provisions of the Contract has not yet been agreed. Under no circumstances shall the delivery of the Goods be delayed by the Seller due to pending agreement or determination on the cost or time impact of the Changes.

37 CHANGES CONTD. The Buyer shall have the right, from time to time, to instruct the Seller to make Changes upon written notice. If any Changes to the Goods initiated by the Buyer affects the Contract Price or the Delivery Date, the Seller shall within fifteen (15) days after receipt of the Buyer s instruction for the Changes, submit to the Buyer a specified proposal for the Change which shall include a detailed description of the change(s), schedule impact, effect on the Contract Price and all other consequences related thereto. If the Seller fails to submit its proposal for the Changes to the Goods within (15) days or a longer period agreed by the Buyer from the date of the Buyer s notice, the Seller loses the right to claim Changes under this Clause [ x ]. Upon receipt of the Change Order the Seller shall implement it without undue delay, even if the effect of the Change Order on the Contract price, Delivery Date(s) and other provisions of the Contract has not yet been agreed.under no circumstances shall the delivery of the Goods be delayed by the Seller due to pending agreement or determination on the cost or time impact of the Changes. Kommentar: - et omfattende ansvar; jfr. - Ikke begrensning på endringsadgangen, jfr. 1. avsnitt. - Formalia. Preklusive frister, jfr. 2. avsnitt. - "Hoppeplikt" for Selger; m.a.o. må produsere selv om konsekvens av endring ikke er klarlagt i forhold til Kunden. Produserer m.a.o. for egen regning og risiko frem til avklaring. Se 3. avsnitt.

38 KONTRAKTENS INNHOLD 1. Formalia 2. Ytelsen 3. Betaling 4. Sikkerhet 5. Varighet 6. Endringer 7. Ansvar og ansvarsbegrensninger. Forsikringer 8. Rettigheter, lovgivning og prosess ved evt. tvist 9. Annet: garantier fra tredjepart? (bank, morselskap, solidar - erklæringer)

39 KONTRAKTENS INNHOLD - STIKKORD, EKSEMPLER: 1 Formalia (stikkord; eksempler)

40 KONTRAKTER, INNHOLD FORTS. 2 Ytelsen eller Incoterms 2010!

41 INCOTERMS Det internasjonale handelskammer (International Chamber of Commerce ICC) har utarbeidet en ny versjon av leveringsbetingelsene Incoterms som skal gjelde fra 1. januar Disse nye leveringsbetingelsene er videreutviklet fra tidligere versjoner av termene, senest januar Incoterms er forkortelse for International Commercial Terms.

42 INCOTERMS - GENERELT Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper. I denne forbindelsen er det at leveringsbetingelsene skal tilkjennegis ved bruk av kodene som er utarbeidet av ICC. Incotermene er et sett med privatrettslige regler som ikke må blandes sammen med de bestemmelsene som gjelder i forbindelse med fastsettelsen av en vares tollverdi etter tolloven kap. 7. I vurderingen av hvilke kostnader som skal være med i en vares transaksjonsverdi, er det vilkårene i tolloven 7-10 til og med 7-20 som gjelder. Vilkårene i 7-17 inneholder bestemmelsene om at transport- og forsikringskostnadene skal være med i beregningsgrunnlaget for toll og avgifter. Incotermene om leveringsbetingelser knytter seg altså kun til avtaleforholdet mellom selger og kjøper i forbindelse med forsendelsen av en vare internasjonalt og er ikke del av en internasjonal tollkonvensjon/-avtale som Norge har sluttet seg til. Selv om incotermene dermed ikke er direkte styrende for tollvesenet, vil termene som benyttes ha betydning for tollvesenet ved fortollingen angående hvilke kostnader som selger eller kjøper dekker i forbindelse med transporten, og som dermed skal være med i beregningsgrunnlaget for beregningen av toll og avgifter. Tollvesenet må uansett på fritt grunnlag kunne vurdere om den benyttede koden er i overensstemmelse med andre opplysninger angitt på salgs- og fraktdokumentene.

43 INCOTERMS 2010 VS INCOTERMS Incoterms 2010, består av 11 ulike koder: 2. Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport): 3. EXW Ex Works FCA Free Carrier CPT Carriage Paid To CIP Carriage and Insurance Paid to DAT Delivered At Terminal (selger bærer kostnadene fram til varene er losset av transportmiddelet på en avtalt bestemt plass ved bestemmelsesstedet) DAP Delivered At Place (selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted) DDP Delivered Duty Paid 4. Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport: 5. FAS Free Alongside Ship FOB Free On Board CFR Cost And Freight CIF Cost, Insurance, Freight 6. Fire koder blir ikke videreført i de nye Incoterms To nye koder blir introdusert. Disse to er DAT og DAP. I praksis erstatter DAT koden DEQ, mens DAP erstatter kodene DAF, DES og DDU. Det bemerkes at de utgåtte kodene fortsatt kan benyttes i en fremtidig transaksjon, men den næringsdrivende må da vise til at vedkommende benytter en kode som tilhører Incoterms Dette betyr at både de utgåtte, de videreførte og de nye kodene, vil kunne brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet fra 1. januar 2011.

44 KONTRAKTER, INNHOLD FORTS. 3 Betaling

45 4 Sikkerhet 5 Varighet 6 Endringer

46 7 Ansvar 8 Rettigheter, lovgivning og prosess ved tvist

47 Former for ansvar Sondringer etter grunnlag Ansvar i kontrakt Ansvar utenfor kontrakt Sondringer etter skade Ansvar for skade på person Ansvar for skade på ting Ansvar for skade påført tredjemann Ansvar for rettigheter til teknologi, patenter, lisenser osv. Produktansvar Sondring etter tap Ansvar for direkte tap Ansvar for indirekte tap, konsekvensansvar

48 HVA HVIS MAN IKKE HAR ANSVARSBEGRENSNINGER I KONTRAKTEN??

49 GRILLPARTY?

50 Utgangspunkt for ansvarets omfang Ubegrenset ansvar hvis kontrakten ikke inneholder noe om ansvarsbegrensninger, og man har i tilfelle ikke begrenset ansvar annet enn i den grad det er uttrykkelig fastsatt Viktig poeng: Ansvarsbegrensninger gjelder ikke hvis skadetilfellet skyldes grov uaktsomhet eller forsett eksempler Eksempler på ansvarsbegrensninger: Forsinkelsesansvar, dagmulkt og sole remedy clause Mangelsansvar og sole remedy clause Begrensning av totalansvar Konsekvensansvarsfraskrivelser Gjensidig skadesløsholdelse ved skade på person og ting, (indemnification) Andre eksempler, ( produktansvar, IP..)

51 LEVERING - DELIVERY Delivery levering "to deliver or not deliver, that is the question" Betydningen av levering? Skjæringspunkt, tidspunkt for risikoens overgang fra selger til kjøper Ansvarsbegrensninger inntrer (i de fleste tilfelle ved levering hvis begrensning avtalt i forhold til forsinkelsesansvar og mangelsansvar

52 OM KONTRAKTSVEDLEGG SPEC, CONTRACT PRICE, SCHEDULE, ADM REQ. Nærmere om andre deler av kontrakten enn selve kontraktsvilkårene - vedleggene 1 Spesifikasjonen Funksjonalitet, kapasitet, kvalitet, mengde, responstid etc. Garanterte ytelser? - se også hva som står i Definitions i the Contract Articles Det er spesifikasjonen og endringer under veis at det meste av grunnlaget for diskusjon og evt. tvist ligger Tekniske bøter, sanksjoner? (Ref. f.eks. skipsbygging) 2 Fremdriftsplanen Er sluttdato, og evt. mellomliggende milepæler definert? Er de sanksjonert?

53 KONTRAKTSVEDLEGG FORTS 3 Prisformatet Beløp Valuta Betalingsprofil, fremtung, baktung, cash neutral Fast pris og/eller rater? Produktivitetsfaktorer? Indekser? Bonusprogram? Annet? 4 Andre dokumenter Administrative bestemmelser Garantier (jf. nedenfor) Forsikringer

54 OM STANDARDKONTRAKTER Generelt om standardkontrakter 1 Om hhv standard kontrakter og firmainterne kontrakter Internasjonale standarder Bransjestandarder, (nasjonale standarder) Agreed Documents firmainterne kontrakter 2 Agreed documents ofte ok; mens firmastandarder ofte(st) er ganske så ensidige 3 Noen advarsler mht hhv bruk av og flikking på standardkontrakter må gjennomgås nøye ukritisk flikking kan føre feil av sted

55 STANDARDKONTRAKTER Eksempler på standardkontrakter Leveransekontrakter NL-serien: Nordiske leveringsbetingelser, NL 09, NLM 10 m.fl. ORGALIME-serien FIDIC Skipsbyggings- og leveransekontrakter innen skipsbygging og shipping Merk: INCOTERMS 2010 er ikke kontraktsbetingelser, men leveringsvilkår vedr. risikoens overgang fra selger til kjøper INCOTERMS er supplement til kontrakt. Hvis henvisning til INCOTERMS 2010, (eller 2000); vær nøye med stringent bruk

56 Kontraktsoppfølgning i forhold til Kunden 1) Man skal ikke by på/ta enhver kontrakt. 2) Når kontrakt: a) Kontraktens innhold/forespørselen fra kunden. Analyse! b) Kontrakt: hvilken kontrakt/betingelser gjelder? Eksponering? c) Løpende kontakt med kunden. Dokumentér løpende og skriftlig d) Arkiv for kontrakt, korrespondanse, møtereferat, e-post mv. e) Fokus på det oppnåelige. Hva er viktigst? f) Så fortung betaling som mulig. Valutaeksponering, håndtering? g) Hvorledes sikre fundamentale forutsetninger? Skriv og sørg for at viktige forbehold/forutsetninger blir en del av kontrakten og høyt nok opp i kontraktshierarkiet til å bli gjeldende! Ikke la ting ligge. Løs issues fortløpende. h) Selskapsmessig organisering; bruk av datterselskap for risikoeksponerte prosjekt?

57 SLUTTORD

Fallgruver i leveransekontrakter. Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011

Fallgruver i leveransekontrakter. Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011 Fallgruver i leveransekontrakter Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011 Petter Munthe-Kaas Advokat Arbeidsområder : Juridisk rådgivning Kontrakt Corporate/M&A Compliance Undervisning Kontaktinfo: Mobil

Detaljer

Verdt å vite om leveringsbetingelser

Verdt å vite om leveringsbetingelser Verdt å vite om leveringsbetingelser Transportforsikring av varer Incoterms 2010 gjensidige.no/bedrift Leveringsbetingelser Incoterms 2010 Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper,

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

NOFOs GENERELLE BETINGELSER

NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFO s general terms 1 DEFINISJONER 1. 1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27.

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. oktober 2015 1 HVA SKJER NÅR OLJEPRISEN FALLER SÅ DRAMATISK? 2 VIRKNING:

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no November 2012 Høstmøte - RIF Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad www.pacta.no 1 1. Samarbeidet RIF - Pacta 2. Manglende bruk av balanserte standardkontrakter 3. Uavhengig kontroll status og veien

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om VA og VVS-produkter. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt forskriften

Detaljer

Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum. 19. Mars 2014 v/tom Solberg

Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum. 19. Mars 2014 v/tom Solberg Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum 19. Mars 2014 v/tom Solberg PRETOR ADVOKAT AS Et av de ledende forretningsjuridiske fagmiljø i Midt- Norge, etablert i 1998. 13 høyt kvalifiserte advokater

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 1 Situasjonen antesipert forsinkelse Det viser seg under prosjektets gang at entreprenøren

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes?

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Regelverkshierarkiet Funksjonsbaserte dokumenter: Overordnede, fastsettes av Stortinget (lover) eller myndigheter. Normerte dokumenter:

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN

HVORDAN TA UT EFFEKTEN HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP? Kontrakter for varekjøp anskaffelsesstrategi og gjennomføring Espen Nyland KORT OM KLUGE ca 110 advokater Tre forretningsområder: Transaksjoner, Fast eiendom og

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato / 158 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 2. september. Klagenemndas

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5

Byggesaksutvalget 24.09.08 sak 36/08 - vedlegg 5 Fra: Gausel, Odd Reidar Sendt: 24. juni 2008 08:19 Til: 'bet@epost.no' Kopi: Dokumentsenter Emne: SV: Ref. 200801025- gnr/bnr 6/3 - mail av 16.06.2008. Bygningssjefen viser til sitt brev av 30.05.2008.

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konsernpolicy kontrakt. Fra SLIK 05.09.12

Konsernpolicy kontrakt. Fra SLIK 05.09.12 Konsernpolicy kontrakt Fra SLIK 05.09.12 1. Formål Hensikten med kontrakter er å sikre at forpliktelser, rettigheter og ansvar i avtaler mellom den juridiske enhet i Agder Energi (AE) og den juridiske

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer