CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015"

Transkript

1 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad Elevinformasjon Adresser Holdeplass Kontaktinformasjon Søknadsskjema Maler for skyssbestilling Gjennomgang Endring av søknad Oversikt over registrerte søknader Særskilte skyssbestillinger Midlertidig skyss medisinsk Elever som bor på to adresser Tilknytningsskyss Kommunalt vedtak (gjelder kun for grunnskoler) Praksis-skyss (gjelder kun for VGS) Elever som har bostedsadresse i Sør-Trøndelag og går på skole utenfor fylket (vgs) Gjeste-elever (vgs) Manuell geokoding/koordinatfesting av elevens adresse t:kort skole MISTET kort DEFEKT kort = kort som ikke er synlig skadet men likevel ikke virker ØDELAGT kort = kort med synlige skader Erstatning for bestilling av nytt t:kort skole Skoleturadministrasjon Vedtak i CERT Forberedelse til nytt skoleår Oppdatere skoletider/klasser Legge inn nye elever Oppflytting av egne elever Oppflytting av elever fra andre skoler (til felles u.skole/vgs) Henvendelser Side 1/44

2 Innledning CERT benyttes for å få en komplett oversikt over elever i Sør-Trøndelag med rettighet tilknyttet skoleskyss. CERT benyttes både for elever som har vedtak på skoleskyss fra sin bostedskommune og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dersom eleven har rettighet tilknyttet forvaltning fra STFK vil en registrering i CERT ikke være godkjent før STFK har gjort en vurdering. Dersom eleven har rettighet på skoleskyss tilknyttet forvaltning fra bostedskommune skal forvaltningen ha vært gjort før registrering i CERT. Elever som registreres i CERT med kommunalt vedtak (KV) vil automatisk godkjennes av AtB og det transportmiddel som kommunen legger inn i registreringen vil i all hovedsak bestilles av AtB til gjeldende transportør. Kommunen vil da bære kostnaden ved bestillingen. Brukermanual Sørg for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen. Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig på Du kan se din brukermanuals datering på forsiden av manualen. Innlogging Benytt følgende adresse for å logge inn på CERT: https://skoleskyss.atb.no/ For å kunne ivareta sikkerheten er dette en sikker internett adresse. Husk derfor å starte med å skrive https:// (med s). Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord, vennligst ta kontakt med oss på Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Hvis du selv logger deg ut ved å trykke på Avslutt i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt må du da klikke på linken: «core/ui/workspace/main». Første side som kommer opp etter innlogging i CERT gir informasjon og «brukeropplysninger» om deg som bruker, hvilken rolle du har (Skoler) og hvilken skole du er tilknyttet. Til høyre finner du «Nyheter» som er et nyhetsfelt der AtB/STFK legger ut nyttig informasjon vedrørende CERT. Kan være seg nedetid i systemet, frister etc. Side 2/44

3 Under Koblinger vil alle nødvendige funksjoner være tilgjengelige, og du kan komme deg videre ved å klikke på disse. Den blå meny-raden øverst med overskrifter som Mine oppgaver Skoleskyss og «Rapporter» inneholder akkurat de samme funksjonene som man finner under «Koblinger» Timeplaner/klassetider Før det legges inn elever og sendes søknader og bestillinger(kv) om skoleskyss i CERT må timeplaner og klassetider være lagt inn for hvert enkelt trinn. Dette gjøres ved å klikke på «Klasseoversikter». Som vist på bildet under leder begge valgene til Klasseoversikter. Valg a) Klikk på Klasseoversikter Valg b) Klikk på klasseoversikter Side 3/44

4 Ny Timeplan Klikk deretter på knappen Ny for å starte arbeidet med å legge inn ny timeplan/klassetid. Fyll deretter ut skjemaet, som vist i bildet under. NB! Skolerute = Skolekalender er den kalenderen som viser hvilke skoledager som er gjeldende for hver mnd. gjennom hele det aktuelle skoleåret. Skolekalenderen legges inn av AtB og er felles for grunnskolene i hver kommune, mens for vgs. er den felles for hele fylket. Dersom det er skoler som har store avvik i forhold til kalenderen så må dere gi beskjed til oss om dette. Etter ferdig utfylling under fanen «Info», klikk på fanen Timeplan. Timeplan skal legges inn spesifikt for hvert trinn på skolen og her skal man legge inn ordinær start- og sluttid for skolen/trinnet. «Timeplan» velges for å kunne legge inn spesifikt for hver klasse. For å legge til en ny timeplan, trykk på pluss -ikonet: For å endre allerede innlagt timeplan, trykk på «blyant»-ikonet: Side 4/44

5 Du vil da få opp et skjema som vist på bildet under. Hvis skolen/trinnet har samme start -og sluttid alle ukedager, gjøres det samme valg som vist her og det føres inn riktige tidspunkt for start og slutt. Trykk Legg til for å legge til og «lagre» deretter timeplanen. Hvis det er ulike start -og sluttider for flere eller alle dager, lages det en timeplan for hver dag (eller gruppering av dager). For å legge inn de resterende dagene, klikk på pluss -ikonet på nytt, og legg til en ny dag (eller gruppering av dager) ved å klikke på de respektive dagene i skjemaet. Sluttoversikten vil da se slik ut (eksempel med ulik sluttid for mandag/ tirsdag og onsdag/ torsdag/ fredag): For å fullføre innleggelse av timeplan, klikk på Lagre -ikonet i menyen oppe til høyre. Klikk deretter på X -ikonet oppe til høyre for å avslutte arbeidet med klasseoversikten. 1. Klikk «Lagre» ikonet 2. Klikk «X» ikonet. Start prosessen på nytt, og bruk samme fremgangsmåte for å legge inn timeplan for nytt trinn. Eksisterende timeplaner kan også redigeres ved å gå direkte inn på «Klasseoversikter», velg raden som skal redigeres og deretter dobbeltklikk på denne. Side 5/44

6 Start- og sluttider skal i hovedsak være skolens ordinære start- og sluttider, viser her til Retningslinjer for skoleskyss, både for grunnskoler og vgs, som er utarbeidet av STFK. Valget for «Klasseoversikter» fjernes ca. 1.mai hvert år. Etter denne fristen vil det ikke lenger være mulig for skolene å legge inn tider for nytt skoleår eller endre tider for inneværende skoleår. Registrering av søknad Før søknad om skoleskyss kan opprettes må elevens personalia ligge i databasen til CERT og elever kan kun ha én gyldig søknad pr datoperiode pr skoleår. Er eleven registrert i CERT tidligere må det først avklares om hvilken periode eleven nå søker om skyss, og om denne evt overlapper allerede gjeldende søknad. Dette sjekkes i «Administrer elevsøknader». De fleste elever vil allerede være registrert i CERT, men nye 1.klassinger og andre elever som ikke har hatt skyss fra før må registreres på nytt. Ny søknad Dersom eleven ikke er registrert for skoleskyss i CERT fra tidligere benyttes valget «Søk opp elev». Gå først til søkebildet for elever. Du finner dette ved å velge «Skoleskyss» - «Søk etter elev» (Som vist på bildet under leder begge valgene deg riktig frem). Side 6/44

7 I vinduet «Søk etter elev», skal fødselsnummeret skrives inn for den aktuelle eleven i feltet «Fødselsnummer» (11 siffer). Trykk deretter på «Søk». Hvis eleven allerede er registrert vil en ved å trykke «Søk» automatisk bli tatt videre til et ferdig utfylt «Kundeinformasjon»-skjema. Gå da direkte til neste steg og fyll ut skjemaet (informasjon om dette starter under påfølgende bilde). Systemet er laget slik for å kunne forsikre seg om at eleven ikke skal kunne registreres flere ganger. Hvis eleven ikke eksisterer i systemet vil man få mulighet til å trykke på «Opprett» for å registrere eleven. Trykk da «Opprett» som vist i bildet under, å gå videre Skriv først inn personnummer og trykk på «Søk». 2. Følg deretter instruksen. 3. Trykk «Opprett» for å gå til bildet for registrering av ny elev. Side 7/44

8 Bildet man så kommer til ber deg om å avklare hvilken rettighet eleven søker om skoleskyss for. Utfra elevens rettighet til skoleskyss som her velges, vil det være noen forskjeller i søknadsprosessen, men i all hovedsak er det samme info som skal inn i søknaden. Fødselsdato blir automatisk hentet fra fødselsnummeret. ( Adm. Enhet = elevens bostedskommune, og vil automatisk være skolens kommune). Søknadsveiviseren tar deg skritt for skritt gjennom søknadsprosessen. 1. «Elevinformasjon» - Her legges alt av elevens personalia inn. 2. «Adresser» - Her legges inn detaljert info ang hvilke adresser eleven skal ha skyss til og fra. Her må man også huske å legge inn ALLE adressene til eleven, dersom eleven også skal skysses til/fra avlastning, delt bosted etc. Avstander vil da beregnes utfra alle adressene automatisk. Disse adressene vil være tilgjengelige i «Maler for skyssbestilling» 3. «Holdeplasser» Her må det alltid velges en holdeplass, pr elevadresse som er lagt inn i «Adresser» 4. «Kontakter» Kontaktinfo husk å legge inn mob.nr der elever kjøres med drosje, slik at det er mulig for transportøren å ta kontakt dersom dette skulle være nødvendig. 5. «Søknadsskjema» Her legges det inn data ang periode for skyss, skole, klasse, transporttype, og søknadsgrunn. 6. «Maler for skyssbestilling» Her legges inn detaljert info ang selve skyss-bestillingen. Hvilke dager eleven skal ha skyss, og til/fra hvilke adresser. Husk at når man legger inn timeplanen for trinnet/skolen i første steg, så er det ikke nødvendig å legge inn dette her. Dersom eleven går i 1.klasse, og de har undervisningsfri annenhver onsdag, så skal dette ikke legges inn i «Maler for skyssbestilling» da dette ligger i timeplanen for 1.klasse, og kommer da automatisk inn her. Altså ikke legg slike FASTE variasjoner inn «Maler for skyssbestilling». 7. «Gjennomgang» Her ser man en oppsummering av søknaden før den sendes inn for godkjenning og vedtak. Side 8/44

9 Når man er ferdig med én prosess, så kommer man seg videre ved å trykke «Neste» nederst i høyre hjørne, eller «Forrige» om man ønsker å gå tilbake til forrige bilde Elevinformasjon Som Standardplasstype velges det Gående skoleelev for de fleste elever. Dog med unntak av søknader på medisinsk eller andre grunnlag hvor det er behov for spesifisert plass i drosje. Eventuelle behov for hjelpemidler angis under Hjelpemidler. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til 2. Adresser. 2. Adresser. Adresse KH (Kunde-Hjemme) må være utfylt og er elevens folkeregistrerte adresse, mens de andre adressene velges dersom det er nødvendig med flere adresser. Vær obs på at alle adressene må legges inn her dersom det skal kunne velges fra flere adresser i Maler for skyssbestilling og deretter skal komme med videre i bestillingen til transportør. Søker man om skyss ved delt bosted SKAL begge adressene legges inn, selv om det kanskje ikke søkes om skyss til begge adressene. Vær oppmerksom på at også husnummer må fylles inn i adresse-feltet, etter gateadressen og ikke benytt feltet Enhet til dette. Side 9/44

10 Følg deretter anvisninger som vist på bildet under. Trykk «Søk» for å finne frem mulige adressetreff. Dersom det kommer opp flere mulige valg kan disse kontrolleres ved at man velger fra listen og ser hvor den ligger i kartet ved siden av. Velg den riktige adressen og trykk til sist «Godta» for å velge den aktuelle adressen. Noen ganger er det slik at det IKKE kommer opp valg og den adressen som ble skrevet inn i adresse-feltet godkjennes automatisk blir svart - uten dette. Det vil da heller ikke komme opp noe kart som viser hvor dette er. Gårds og bruksnummer må brukes i de tilfeller hvor elevens adresse ikke inneholder gatenavn og nummer. Format for gårds- og bruksnummer er XXXX-XX-X (kommunenr. gårdsnr.- bruksnr.), som for eksempel Dette skrives inn i adressefeltet. Trykk «Søk» for å finne frem mulige adressetreff. Disse kontrolleres på samme måte som gateadresser og trykk til sist «Godta» for å velge riktig adresse. Tips når det gjelder adresser. For gateadresser med bokstav, som for eksempel «Parkveien 2 B», kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav før man trykker «Søk». Vi har opplevd at enkelte adresser med bokstav ikke kommer frem med mindre man utelukker bokstaven i søket. Man må også godkjenne gateadresser med bokstav 2 ganger for å komme seg videre. Ved gatenummer med mange siffer, eks Osloveien 203, kan det være greit å starte med å skrive inn «Osloveien 20» og deretter «SØK». Da skal det komme opp valg med Osloveien 203 i listen som du kan velge fra. Skriver man inn Osloveien 203 direkte så kan det hende man får «Finner ikke samsvar». Ved bruk av gårds- og bruksnr. kan det i noen tilfeller dukke opp flere valg da det finnes teiger rundt omkring som også tilhører samme gårds- og bruksnr. Bruk kartet som kommer opp i slike tilfeller og velg den adressen som ligger nærmest bebyggelse og ikke ligger langt til «fjells». Anbefaler at det kun er gateadresse/gårds- og bruksnr. som skrives inn før man trykker «Søk». I grunnlaget som ligger i databasen er dette fra Kartverket, og det kan eks være andre postnr. og poststed som Kartverket har knyttet til adressen enn det foreldre/elever mener har skrevet på søknadsskjema. Man vil derfor ikke oppleve å få noe samsvar med gateadressen og postnr. dersom dette ikke samsvarer i Kartverket sin database. Da vil man heller ikke komme videre i søknaden i CERT. Fjern derfor postnr. og sted dersom dere opplever å få feilmeld.: «Finner ikke samsvar» og prøv «Søk» igjen. Side 10/44

11 Vi har opplevd at det oppstår litt problemer med at man ikke finner samsvar og dette har i de fleste tilfeller vært at gårds- og bruksnr. har vært oppgitt feil. I slike tilfeller kan man spørre kommunen om å få dette bekreftet. STFK har også hjulpet til med å sjekke opp mot Folkeregisteret. Ved å bruke nettsiden kan man også konvertere gateadresser til gårds- og bruksnr. og omvendt. I disse tider er det en prosess i gang i landet om at alle skal få gateadresser. Dette er en jobb kommunene er pålagt å utføre, og noen kommuner er godt i gang, noen er ferdige, mens andre har ett stykke arbeid igjen. Dette medfører at kanskje elever melder om en nylig mottatt gateadresse som kartgrunnlaget i CERT ikke er oppdatert med. Vi ser at som også er levert av Kartverket har en høyere grad av oppdatering når det gjelder nylige opprettede gateadresser, og derfor kan man benytte dette til å konvertere til gårds- og bruksnr., som man da vil kunne benytte i CERT. CERT vil ha en oppdatering av kartgrunnlag ca. x 2 pr. år. Hvis det oppstår eventuelle problemer med å finne riktig gatenavn eller husnummer er det bare å ta kontakt oss med informasjon om hvilken adresse det gjelder. 5. Oppdater for å avslutte. 1. Fyll inn adresse i «Adresse» feltet 2. Trykk «Søk» 3. Kontroller at adresse stemmer med kart og trykk deretter på adresselinjen. 4. Trykk «Godta» Prosessen avsluttes med at man trykk på knappen «Oppdater». Redigering av allerede innlagte adresser kan gjøres ved å trykke på «blyant»-ikonet. Ved delt omsorg, eller annet behov for mer enn én adresse, benytt menyen for «Ytterligere adresser». Klikk «Pluss»-ikonet, som vist på bildet under, og følg samme prosess som «Hjemmeadresse» for å legge inn tilleggsadresse. Side 11/44

12 Dette gjelder for eksempel ved delt omsorg hvor eleven har rett på skoleskyss både til far og mor. «Hjemmeadresse» vil da gjelde som adresse for den ene forelderen mens «Fars/Mors adresse» gjelder som adresse nummer 2. Dersom man ser at adressen er skrevet med RØD skrift vil dette si at den ikke er godkjent/koordinatfestet. Det er da nødvendig å søke opp og få adressen godkjent = svart skrift. Beregning av avstander. Når det gjelder beregning av avstander i CERT er dette kun veiledende. Det er STFK som har forvaltningsansvaret for skoleskyss og STFK har valgt i sine retningslinjer at det er skyssberegner som er den endelige godkjente avstandsberegneren for skoleskyss. Denne finnes allment tilgjengelig på https://skoleskyss.stfk.no. Det er samme kartgrunnlag som ligger til grunn både i CERT og STFK skoleskyssberegner, men det oppleves at noen algoritmer benyttes forskjellig og noe som dessverre da kan gi forskjellige avstander. Det er derfor slik at elever med avstander tett inntil kravet for innvilgelse/avslag for skoleskyss, vil få en kontrollert beregning i STFK sin skyssberegner. Dersom denne er lagt til grunn vil det stå som sakskommentar i elevens søknad i CERT. Evt. klagesaker på feil oppmålt avstand må tas opp med STFK. Trykk på knappen «Neste» for å lagre og gå videre til «Holdeplasser». Side 12/44

13 3. Holdeplass Under «Holdeplasser», trykk på «blyant»-ikonet for å legge inn holdeplass. Velg holdeplass ved å trykke på den holdeplassen som skal benyttes fra listen som kommer opp. Hvis tvil om hvilken holdeplass som er riktig, velg den øverste og «nærmeste». Det må alltid legges inn holdeplass på hver registrerte adresse, også selv om eleven skal kjøres med drosje. Det er ikke sikkert at eleven benytter den valgte holdeplassen, men ett stoppested langs veien, nærmere elevens bosted. Dette er ikke noe dere egentlig skal trenge å ha noe kunnskap om slik at dere velger den nærmeste uansett. Side 13/44

14 Det er heller ikke sikkert at den nærmeste holdeplassen betjenes av en buss som eleven kan benytte til/fra skolen. Dette er det heller ikke forventet at dere skal ha kunnskap om. Gjør det samme hvis flere adresser. Det må legges til en holdeplass for hver registrerte adresse. Trykk «Neste» for å komme videre. 4. Kontaktinformasjon «Kontakter» er neste steg på veien. Her behøves det ikke å legges til kontaktinfo, med unntak av dersom dette er drosjeskyss og skyss på medisinsk grunnlag, da må mobilnr. legges inn. Klikk på det grønne «Pluss»-ikonet for å legge til. Fyll ut mobilnummer og trykk deretter på OK. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre. Side 14/44

15 5. Søknadsskjema Etter at eleven har blitt registrert med personalia, adresse, holdeplass, og evt. kontakter er det selve søknadsskjema som skal fylles ut. Her er det opplysninger om hvilke perioder skyssen skal gjelde for, hvilken klasse eleven tilhører, forslag/ønske for transportmiddel, og ikke minst på hvilket grunnlag i Opplæringsloven det søkes om skoleskyss for (søknadsgrunn). For hvilken periode skal skyssen gjelde for. Skolen kan sette inn sitt «forslag» på transportmiddel, samt en kommentar. På hvilket grunnlag søkes det om skyss, og her er det Opplæringsloven som gjelder. Evt. dokumentasjon som skal legges ved kan lastes opp direkte i CERT som vedlegg. Dette kan være vurdering fra lege, PPT etc. Velg riktig skoleår/transportperiode. Juster fra eller til dato ved behov (vinterskyss, midlertidig skyss, kommunalt vedtak, etc.). De datoene som står i disse feltene er de datoene det bestilles skyss for og som det for grunnskolene vil bli krevd betaling for. «Skole» vil automatisk være valgt, og Lokal skole vil automatisk være satt til Ja. Hvis dette ikke er elevens nærskole, velg Nei og man vil med dette bekrefte at dette er ett kommunalt vedtak. Privatskoler skal velge «Nei» her. «Trinn» og «Klasse» velges deretter. Valgene man får opp under «klasse» er de samme som ble opprettet på skolen under Klassetider. For Transport Type velges anbefalt transport type, som for de fleste elever vil være Buss. Elever med kommunale vedtak vil AtB som regel etterleve dette valget som en bestilling dersom dette avviker vil AtB avklare dette med solen på forhånd. I feltet for «Transportkommentar» skal referansenr. for kommunalt vedtak legges inn gjelder spesielt for Trondheim kommune. Side 15/44

16 I feltet Søknadsgrunn vil man ha 8 valg. 1. Avstandsskyss etter Opplæringslovens Varig medisinsk for elever som trenger særlig tilrettelagt etter Opplæringslovens Midlertidig medisinsk etter Opplæringslovens 7-3, men for elever som kun trenger midlertidig skyss. Søknadene i dette tilfelle kan aldri overstige antall skyss-dager på 62 dager. Dersom man trenger skyss utover dette er det «Varig medisinsk» skyss som gjelder. Dersom man søker om «Midlertidig medisinsk skyss» med drosje vil man også måtte velge transportør for oppdraget. Søknaden godkjennes automatisk og sendes til den transportøren dere velger, og som har kontrakt i området. Dere må derfor kjenne til hvilke transportører som til enhver tid har kontrakt i deres område. Oversikt om hvilke transportører som har oppdrag i de forskjellige kommunene finner dere på Husk at det er elevens bostedskommune som utløser hvilken transportør som skal benyttes, og kan bety for skoler med elever fra forskjellige kommuner at man må forholde seg til flere transportører. 4. Særlig farlig skolevei etter Opplæringslovens 7-1. Elever som søker om skyss på dette grunnlag vil være kommunens ansvar, både økonomisk og forvaltningsmessig. Disse vil ikke behandles noe videre av STFK og AtB vil ordne med transport slik den står beskrevet i CERT. 5. Praksis skyss etter Opplæringslovens 7-2. Gjelder for elever som ikke har søkt om skoleskyss tidligere, men som nå kan få rett på dette gjennom sin utplassering, gjelder kun for elever i videregående utdanning, og elever som ikke kan benytte kollektiv transport MÅ ha drosje. Elever som skal benytte kollektivtransport skal benytte «Ekstra-kortet» som skolen har fått til dette formålet. Skolen må melde inn lister over elever og periode som dette kortet er benyttet for til: 6. Avstandsskyss delt bosted - Avstandsskyss etter Opplæringslovens 7-1, hvor eleven har 2 hjem. Begge adresser skal registreres i CERT. 7. Mottaksskole Benyttes for elever som har kommunale vedtak på skyss til skole utenfor nærskolen. 8. Varig medisinsk avvik nærskole - for elever som trenger særlig tilrettelagt etter Opplæringslovens 7-3 og som kommunen har vedtatt skal gå på annen skole enn sin nærskole. Side 16/44

17 Ved behov for dokumentasjon, som for eksempel legeerklæring, legges dette til elektronisk ved å benytte Legg ved fil knappen. Når det gjelder elever i grunnskolene skal man ved søknad om medisinsk skyss vedlegge bekreftelse som definerer elevens behov for tilrettelagt skoleskyss, og ved delt bosted skal bekreftelse signert av begge foreldre vedlegges i søknaden. Dersom dette mangler vil eleven ikke få godkjent sin søknad. Når det gjelder elever i VGS så skal slik dokumentasjon legges i elevens mappe i Sikker Sone, registrert med koden SPO-SKYSS, da saksbehandler i STFK har tilgang til dette. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Side 17/44

18 6. Maler for skyssbestilling Her skal man lage en spesifisert skyssplan for den enkelte elev Skysskode: Her velger man om dette er et «Fylkeskommunalt vedtak» eller et «Kommunalt vedtak». Dette er spesifisert i Opplæringsloven, hvem som har vedtaksansvaret. Eventuelle kommentarer til transportørene fylles inn i feltet Kommentar. Dette kan være at eleven må sitte foran, alene i bilen etc. I første del av dette bildet skal man legge inn informasjon om når eleven skal ha skyss og fra hvilke adresser han skal skysses. Når dette er lagt til, velger man «Legg til» og en skyssplan kommer til syne. Denne kan selvfølgelig etterhvert redigeres. Avstander vil her komme frem, både til skolen og til nærmeste holdeplass, ut fra de opplysningene som ble lagt inn tidligere i søknaden. Dere kan da se allerede her om eleven kan få innvilget skyss etter søknadsgrunn. Side 18/44

19 7. Gjennomgang En oppsummering av søknaden vil komme frem, og dere kan se om dette er riktig før dere trykker på den store grønne knappen, og sender inn søknaden. Trykk på knappen «Send søknad» for å sende elevens endelige søknad. Elevens personalia og søknadsinformasjon vil bli liggende selv om du ikke trykker Send søknad, og kan redigeres frem til søknaden er sendt. Når søknaden har blitt sendt, vil søknaden ikke kunne endres/redigeres, og den ser slik ut: Ved behov for endringer/redigeringer ETTER innsendt søknad, må dere ta kontakt med AtB/STFK for å få åpnet søknaden. Side 19/44

20 Endring av søknad. KUN søknader som har saksstatus «Ny søknad» kan redigeres av skolen. Det er ikke mulig for skolene å endre på søknader som er innsendt i CERT. Dersom man ønsker å endre på søknader må man ta kontakt med STFK eller AtB for å «åpne» søkanden. Det er KUN mulig for én elev å ha én søknad inne i ett og samme periode, og det er kun søknad om midlertidig skoleskyss som kan legges inn av skoler uten å ha saksstatus «ny søknad», og må da gjennomføres på en spesiell måte. Se pkt 1 under «Særskilte skyss-søknader». Søk frem eleven som skal endres med «Skoleskyss» «Administrer elevsøknader» «HENT». Deretter høyreklikk på eleven med saksstatus «Ny søknad» og velg «Kjør søknadsveiviser». Da vil man få opp søknadsveiviseren igjen, hvor man gjennomgår søknaden og retter opp de feil man måtte ha. Dette være seg bl.a : - perioder for skyss dersom eleven har blitt lagt inn med skyss hele året men skal kun ha skyss for deler av skoleåret. - Dersom eleven skal ha KV, men er lagt inn med O (Avstandsskyss) og har fått søkanden avvist av STFK. Side 20/44

21 Elever som flytter skal alltid lukke sin nåværende søknad. Beskjed om lukking av søknad sendes til og når dette er utført av AtB kan skole deretter lage en ny søknad for riktig periode og evt ny saksbehandling av STFK. Viktig å tenke på når man også må endre i «Maler for skyssbestilling» dersom eleven går fra O til KV. I eks. under har eleven søknad med Skysskode = O som skal endres til KV. Høyreklikk på malene markere de - slik at de endrer farge til oransje og trykk deretter «Rediger» Da kan man endre skysskode øverst i skjemaet til KV Kommunalt vedtak og deretter «Lagre». Side 21/44

22 Da vil skysskoden i «Maler for skyssbestilling» endres fra O til KV og søknaden godkjennes. Søknaden er da klar for å sendes på nytt, med de endringer som er utført etter behov. Side 22/44

23 Oversikt over registrerte søknader Dere kan få oversikt over alle skolens søknader ved å velge «Skoleskyss» - «Administrer søknader». De hvite feltene definerer hvilke filter man velger å ha i sitt søk, og det vanligste filteret er å benytte «Transportperiode» = Inneværende skoleår. En liste med alle innsendte søknader vil komme opp. I tillegg kan dere se søknader som ikke har blitt sendt inn og som er åpne for redigering, disse har saksstatus «Ny søknad». Saksstatus «Autogodkjent» er automatisk godkjent av systemet, og avventer videre behandling og tildeling av et skyssopplegg. Saksstatus «Autoukjent» er automatisk avslått av systemet, og har enten ikke vært mulig å måle grunnet feil i CERT, avstanden mellom hjem og skole er for kort til å gi rett på skoleskyss, eller det har vært gjort andre valg eller eksisterer mangler i søknad som ikke gir rett på skyss. Her avventer man på saksbehandling av STFK. Det kan forekomme feil i avstandsmåling av enkelte adresser i CERT. Feilen vil være synlig ved at avstand blir målt til «0.000km» i «Mal for skyssbestilling-vinduet». Hvis slikt er tilfelle vil AtB/STFK manuelt gå inn og måle disse søknadene på nytt. Send inn søknaden, og den vil bli kategorisert som «Autoukjent». Søknadene kan likevel anses som ferdig innsendt, og dere behøver ikke å gjøre endringer selv da dette vil kontrolleres. Dersom dere har elever med status «Autoukjent» uten at dere kan se hvorfor, vennligst ta kontakt. Dersom søknader er mangelfulle vil STFK benytte saksstatus «Manglende dokumentasjon», og disse må dere gjennomgå for og komplementere søknadene. Kommentar vil stå påført, samt det kan være vedlagt ett dokument med påførte mangler som evt. kan leveres eleven for videre oppfølging. Dette må gjøres regelmessig slik at man ikke kommer i en situasjon hvor elev venter på saksbehandling, og så viser det seg at det er skolen som må komplementere opplysninger før søknaden kan behandles. De hvite feltene kan benyttes til å søke opp slike søknader: «Skoleskyss» «Administrer elevsøknader» Velg Saksstatus «Manglende dokumentasjon» - og deretter den grønne «HENT» knappen til høyre Side 23/44

24 Særskilte skyssbestillinger I denne delen av brukermanualen tar vi for oss elever som har andre skyssbehov enn ordinær t:kort skole for buss, samt de som bor på flere adresser. Stegene som skal gjøres i CERT er de samme for alle bestillinger, men det gjøres ulike valg avhengig av elevens behov og søknadsgrunnlag. 1. Midlertidig skyss medisinsk Søknadsgrunn = «Midlertidig skyss». Dette gjelder skyss med drosje ved midlertidig skade eller sykdom som IKKE har en varighet utover 2 mnd. (62 dager). Dersom en elev allerede er registrert med skoleskyss i CERT er det mulig å overlappe eksisterende søknad med valg for «Midlertidig skyss». Det er også bare ved søknadsgrunn «Midlertidig skyss» skolene kan velge transportør. a. Ved bestilling av medisinsk skyss for elev som tidligere er registrert i CERT: Skoleskyss administrer elevsøknader HENT. Man får da opp listen med alle elever. Høyreklikk på den eleven ved skolen som dere skal bestille skyss for, og velg «Ny søknad i veiviser». Det velges da «midlertidig medisinsk» og VELG. Side 24/44

25 Da vil man få opp Søknadsveiviser og man gjennomgår den som om man skulle lagt inn en ny søknad. All info som tidligere er lagret om eleven vil være tilgjengelig, som navn, adresser, holdeplasser etc., men det viktigste er at det fylles inn riktig under «Søknadsskjema» hvor det er datoperiode og transportøren som skal ha bestillingen som er det viktigste, selvfølgelig i tillegg til evt. vedlegg som legeattesten/vurderingen. Side 25/44

26 Deretter trykker du «NESTE» og følgende advarsel skal komme frem: Denne ber deg bekrefte at den aktuelle søknaden overlapper med en annen for en gitt periode, og spør om du skal endre den eksisterende søkanden med å lage denne nye for perioden du har oppgitt ovenfor. Her skal du krysse av i «boksen» og godta dette og deretter «NESTE». Da vil man komme til «Maler for skyssbestilling» og man skal legge til hvordan eleven skal ha sin skoleskyss. Da vil man se i malene at skysskoden er M-midlertidig skyss. Når man da velger «NESTE» og kommer til Gjennomgangen, ser man at det er Ny søknad for den gitte perioden og velger «SEND SØKNAD» Side 26/44

27 Søknaden godkjennes automatisk og man vil ikke bruke tid på saksbehandling. Info går direkte til den transportøren du valgte i «Søknadsskjema». Transportøren vil ha tilgang til bestillingen umiddelbart, og man er ikke avhengig av å vente på saksbehandling fra STFK på slike søknader som er under 2 mnd/62 dager. Dersom en elev kommer og skal ha videre midlertidig skyss etter den første legeatteseten er lagt inn, legger man den nye inn på samme måte som denne. Det man må tenke på er at CERT ikke klarer å hensynta dersom dagene for flere legeattester overstiger 2 mnd/62 dager. Dette er noe dere på skolene må vurdere. Dersom dere ser at eleven har flere dager 62 dager gjennom flere legeattester må dere sende inn den søknaden som vil overstige dager på «Varig medisinsk» grunnlag istedenfor «midlertidig medisinsk». Da skal STFK saksbehandle søkanden og dette kan ta noe tid. Send en henvendelse til STFK på forhånd så får du kjapt avklart om man kan fortsette med en midlertidig eller om STFK vil ha en grundigere vurdering. AtB har gitt rutiner til de aktuelle transportørene på behandling av midlertidige skyssbestillinger, slik at det skal ikke være nødvendig å gi beskjed direkte til transportørene. Det vil kun være bestillinger gjort gjennom CERT som AtB honorerer ovenfor transportørene, og skolene kan bli ansvarlig for kostnaden dersom bestilling kun sendes til transportøren. b. Ved bestilling av medisinsk skyss for elev som IKKE er registrert i CERT tidligere: Elever som ikke er registrert tidligere må registreres på vanlig måte gjennom «Søk etter elev» og deretter lage en ny søknad med de opplysningene CERT krever. 2. Elever som bor på to adresser Søknadsgrunn= «Avstandsskyss delt bosted». Elever som bor tilnærmet like mye hos mor og far meldes inn som vanlig fram til du kommer til adresse. Den første adressen som blir lagt inn vil bli benevnt som «KH Hjemmeadresse». Det er denne adressen som er elevens folkeregistrerte adresse og den første som legges inn. Trykk deretter på grønt «pluss-ikon» for å legge inn adresse nummer to, enten «KF-Fars adresse» eller «KM-Mors adresse». Selv om det kun søkes om skyss til én av elevens to adresser må begge adressene legges inn i «Adresser» og «Holdeplasser». Det neste som er annerledes med søknader for elever med delt omsorg finner vi i bildet «Maler for skyssbestilling» (se bildet under). Side 27/44

28 Her velges det en skyssmal som er lik den mal som er oppgitt på skjema for fordeling av botid fra foreldre. Etter å ha valgt «Like/Ulike uker» og riktig adresse trykkes det på «Legg til» for å legge til skyssbehovet i søknaden. Gjentas for bosted nummer 2 ved rett til skyss til flere bosteder. Ved kun rett til skyss til ett bosted benytter en kun «Legg til-knappen» én gang, etter å ha angitt bostedsadresse og ukentlig mønster/skyssmal. I mange situasjoner kan det være slik at delt omsorg er delt opp i andre mønstre, dvs. at elevene bytter adresse på forskjellige dager. Ved reise med buss har ikke dette så stor betydning. Velg da vilkårlig like/ulike uker et mønster per bosted. For skyss kun til 1 bosted velges det enten like/ulike uker. Dette mønsteret er derimot viktigere ved reise med (eller i kombinasjon med) drosje. (Se nedenfor). 3. Delt omsorg og behov for drosje. Ved delt omsorg og transporttype drosje er det særs viktig å få inn riktig kjøremønster i CERT, da dette danner grunnlag for bestilling av skyss til transportøren. Sørg først for at timeplan er riktig. Ved behov kan det defineres en egen timeplan for eleven, som man sender direkte til transportøren. Hvis elev for eksempel har delt omsorg annenhver uke, og byttet skjer om onsdagene løses dette slik: 1) Følg først steg som vist over for valg av adresse og «Ukentlig:», men ikke «Legg til». 2) Velg bevisst endret valg i felt for «Ukedag(er):», for eksempel: Mandag + Tirsdag + Torsdag + Fredag 3) Legg til og gjenta for adresse nummer to, men med motsatt valg på «Ukentlig:» 4) Følg deretter steg 1 til 3, men kun med onsdag som valgt «Ukedag(er):» NB: Det kan også hende at elever med delt bosted har KV fra den ene adressen og O fra den andre adressen. Dette er viktig å få frem når man legger inn data i «Maler for skyssbestilling». Side 28/44

29 Her har man lagt til Skysskode KV for Like uker og elevadresse KH. Og etterpå : Legger man til O for ulike uker fra KF-adresse. Da vil man få differensiert hvilke rettigheter eleven har til hver adresse, dersom kommunen har innvilget skyss til eleven på den adressen som er under kravet for avstandsskyss. 4. Tilknytningsskyss Søknadsgrunn = «Avstandsskyss» (som oftest, evt. ved delt bosted). Hvis en elev har rett på tilknytningsskyss vil CERT godkjenne dette. Det vil da stå (OK) bak avstanden for «Holdeplassavstand» i vinduene «Maler for skyssbestilling» og «Holdeplasser». Her må man være litt obs på at det er ikke alltid at det er rett til tilknytningsskyss selv om det står at avstanden er over kravet. Dette da CERT ikke tar hensyn til alle de forskjeller som regelverket har mtp modenhet og alder, samt at det også kan være valgt en annen holdeplass enn den eleven egentlig benytter, da eleven benytter ett stoppested som ikke er nevnt holdeplassoversikten. Prosedyre for innmelding av søknader for elever med tilknytningsskyss er helt lik andre søknader for elever med standard ordinær skyss. Side 29/44

30 Dersom dere er kjent med at eleven alltid har hatt tilknytningsskyss eller at eleven sier at han behøver dette, ber vi om at det skrives «Tilknytningsskyss til holdeplass» i kommentarfeltet under «Maler for skyssbestilling» slik at det kommer opp i malen. 5. Kommunalt vedtak (gjelder kun for grunnskoler). Søknadsgrunn = Særlig farlig skoleveg/avstandsskyss utenfor nærskole/varig medisinsk utenfor nærskole/mottaksskole. Skysskode «Kommunalt vedtak» dekker begrep som særlig vanskelig/-farlig skolevei, vinterskyss, mørkeskyss, avstandsskyss utenfor nærskolen, medisinsk skyss utenfor nærskolen, utvidet avstandsskyss for grupper av elever, mottaksskole og evt. annen skyss som kommunen er ansvarlig for. Prosedyren for disse elevene med kommunalt vedtak er helt lik andre elever med ett/to unntak, samt at «Søknadsgrunn» skal her kun kan være «Særlig farlig skolevei», «Avstandsskyss», «Avstandsskyss-avvik nærskole» eller «Mottaksskole», og deretter er det skysskoden KV som sier at dette er ett kommunalt vedtak om skyss. a. Særlig farlig skolevei/vinterskyss/mørkeskyss Skyssen er kommunens ansvar KV og legges inn med søknadsgrunn «Særlig farlig skoleveg» og kan være for hele skoleåret eller i perioder av skoleåret. Dersom det er skyss for en bestemt periode (ikke hele skoleåret) er det særdeles viktig at det velges riktig «Fra dato:» og «Til dato:» under «Søknadsskjema». Det er de datoer som står her som det bestilles skyss på og kommunene vil bli fakturert for. Disse kan endres ved å trykke på pilen ved datofeltet, bla frem eller tilbake i kalender menyen, og dobbeltklikk på riktig dato. Under «Maler for skyssbestilling» velges det «KV Kommunalt Vedtak» i feltet for «Skysskode:» Side 30/44

31 Side 31/44

32 b. Avstandsskyss utenfor nærskolen Dette er kommunens ansvar og skal legges inn med søknadsgrunn = «Avstandsskyss» og det skal velges NEI på lokal skole i søknadsskjema i tillegg til KV som skysskode i «Maler for skyssbestillling». Side 32/44

33 c. Varig medisinsk skyss avvik nærskole Kommunens ansvar KV søknadsgrunn = «Varig medisinsk-avvik nærskole» og det skal velges NEI på lokal skole i søknadsskjema i tillegg til KV som skysskode i «Maler for skyssbestillling». Det er den skolen eleven er inntatt som elev på, som skal ha hovedansvaret for å bestille skyss i CERT. Side 33/44

34 d. Mottaksskole Elever som går på skole i en mottaksskole er kommunens ansvar KV og legges inn med søknadsgrunn = «Mottaksskole» og det velges NEI på lokal skole i søknadsskjema i tillegg til KV som skysskode i «Maler for skyssbestillling» Det er elevens mottaksskole som skal håndtere CERT for eleven så lenge eleven er tatt inn ved skolen. Elever som går i mottaksskole kan være i denne skolen over ulike tidsrom. Når eleven skal overflyttes til sin nærskole, skal mottaksskolen varsle AtB om å avslutte bestillingen i CERT, og eleven vil da få status som «lukket» f.o.m. den dato dette meldes inn til AtB. Faktura på skyss vil også mottas til dato om opphør meldes til AtB. Dersom eleven deretter har behov for skyss til sin nærskole, er det nærskolen som igjen melder inn søknad/bestilling for eleven, på det grunnlag eleven søker om skyss for. (Avstand, særlig farlig skolevei, varig medisinsk o.l.). Side 34/44

35 6. Praksis-skyss (gjelder kun for VGS) Elever kan ha rett på skyss til praksis/utplassering etter reglementets pkt Skolene skal tilrettelegge praksis på en slik måte at elevene kan benytte kollektivtransport til/fra praksisplass. - Elever som har t:kort skole også for bruk mellom hjem og bosted kan benytte dette mellom bosted og praksis-sted/utplasseringssted. Dette utløser ingen endringer i CERT for eleven. - Elever som kan benytte kollektivtransport og som IKKE har t:kort skole for bruk mellom hjem og bosted, benytter ett «Ekstra-kort» som fås på skolen, hvor skolen melder inn kortnr., elev og periode på eget skjema som sendes til: Eleven skal ikke registreres i CERT. 7. Elever som har bostedsadresse i Sør-Trøndelag og går på skole utenfor fylket (vgs) Elever som har bostedsadresse i Sør-Trøndelag men som går på skole utenfor hjemmeboende fylke søker direkte til STFK og ikke gjennom CERT. Elev skal ikke legges i CERT. 8. Gjeste-elever (vgs) Elever som bor i andre fylker og som går på skole i Sør-Trøndelag skal ikke søke om skyss gjennom CERT. AtB produserer t:kort skole etter tilsendt vedtak fra hjemmeboende fylke til 9. Manuell geokoding/koordinatfesting av elevens adresse Dersom man ikke kan finne elevens riktige adresse, eller om at gårds- og bruksnummer er såpass stort at man ser at dette vil medføre feil måling av avstand har man en mulighet for å legge til en manuell kodet adresse for den aktuelle eleven. Dette gjøres under registrering av elevdetaljer. Under punkt 2. «adresser» vil man få ett valg med en gul rund knapp etter man har prøvd å benytte adresse eller gårds- og bruksnr. Da vil man få mulighet til å kunne sette ett punkt hvor elevens bosted er manuelt. Side 35/44

36 t:kort skole. Elever som har fått godkjent sin søknad om skoleskyss, og som AtB har fordelt til buss, vil få t:kort skole som ett vedtak på at de har rett på skoleskyss. Dette utstedes av AtB, og sendes skolene for utdeling. Elever i 1-7.klasse vil også motta en kortmappe for sitt t:kort skole. Det er mulig for dere på skolene og se om eleven har fått t:kort skole ved å benytte valget «opplysninger om busskort» i CERT. Skoleskyss Administrer elevsøknader HENT høyreklikk på gjeldende elev og velg «Opplysninger om busskort». Side 36/44

37 Da vil historikk for eleven ang t:kort skole komme opp i en ny rute. 1. MISTET kort Dersom eleven har mistet t:kort skole velges «NY» i «Opplysninger om busskort». Og eleven vil da få produsert nytt t:kort skole fra AtB ved neste eksport. Eleven kan inntil nytt personlig t:kort skole ankommer skolen, benytte «Ekstrakort» (reservekort) som skolen har fått tilsendt. Side 37/44

38 2. DEFEKT kort = kort som ikke er synlig skadet men likevel ikke virker. Dersom eleven har defekt kort skal dette meldes til for videre oppfølging. Beskrivelse av defekten skal vedlegges, synlig/ikke synlig skade etc. AtB vil da sjekke opp kortet og bestille opp nytt kort til eleven. Defekte kort uten synlige skader vil ikke være erstatningspliktige. (Om bussjåføren sier kortet er tomt, undersøk gjerne om sjåføren kan skrive ut en kvittering med informasjon om innholdet på kortet, og send til sammen med informasjonen). Av erfaring kan det lønne seg at man venter i noen dager før man melder elevens kort tapt, da det ofte skjer at eleven finner t:kortet etter noen dager. Dersom man har meldt kortet tapt i CERT vil det lages ett nytt og faktura på mistet kort vil utsendes fra AtB. Dette er ikke en prosess som kan reverseres pt. Mer info ang bruk av t:kort skole finner dere på https://www.atb.no/skoleskyss/category497.html. Her står info om bruk og evt misbruk. 3. ØDELAGT kort = kort med synlige skader Dersom eleven har mistet t:kort skole velges «NY» i «Opplysninger om busskort». Og eleven vil da få produsert nytt t:kort skole fra AtB ved neste eksport. Eleven kan inntil nytt personlig t:kort skole ankommer skolen, benytte «Ekstrakort» som skolen har fått tilsendt. 4. Erstatning for bestilling av nytt t:kort skole Det er vedtatt at AtB kan kreve en erstatning for re-produksjon av t:kort skole som meldes mistet eller ødelagte. AtB vil sende en oversikt til den enkelte kommune/skole som inneholder navn og dato for melding om mistet/defekt kort, samt kortnr. 1 gang pr skoleår. Satsen som er vedtatt for skoleåret 2015/2016 er kr 150 fra første gang man melder kortet tapt/ødelagt. Dette gjelder dog ikke elever i 1-4 trinn. Det er opp til kommunene/skolene og ta denne erstaningen videre til eleven det måtte gjelde. Rutiner for dette er kommunenes/skolenes ansvar. Side 38/44

39 Skoleturadministrasjon. Her kan dere søke opp elevene slik at dere kan få se hvordan deres skyss er planlagt fra AtB, når det gjelder om de skal benytte buss eller drosje. «Skoleskyss» «Skoleturadministrasjon» Her er det samme filter som kan benyttes for å hente frem de elevene dere ønsker, eller la filteret stå «tomt» og SØK frem alle elevene dere har fått godkjente på skolen. Det som er viktig å tenke på her er at det er kun elever som har fått status «Godkjent Endelig» fra «Administrer elevsøknader» som vil vises i denne oversikten. Her er det også mulighet å eksportere elevene fra CERT og over til en Excel-fil ved å benytte valget «Eksporter» Side 39/44

40 Vedtak i CERT STFK som er forvaltning for skoleskyss vil for enkelte elever produsere skriftlige vedtak som dere kan finne i CERT. Disse kan skrives ut og leveres eleven på skolen. Elever som søker om skoleskyss og får dette innvilget ved bruk av buss vil få t:kort skole som sitt enkeltvedtak og ingen vedtak i CERT. Skriftlige vedtak i CERT hentes frem på denne måten: «Skoleskyss» «Administrer elevsøknader» «HENT». Valget for «Vis vedlagte søknader» må være krysset av, og man finner vedtak til de forskjellige elevene ved å sette markøren på den eleven man ønsker å se, og vedtaket vil da ligge nederst på siden. Her er det ett vedtak som heter «Avslag - 7-3». Ved å trykke på dette vedtaket vil det lastes inn og kan skrives ut. Hvis dere også krysser av i boksen «Vis skyssbestillinger», som er under «vis vedlagte filer», vil dere også kunne se avstander til skole og holdeplass for eleven her i samme bilde. Dette legger seg som info over vedleggene. Side 40/44

41 Forberedelse til nytt skoleår Ettersom CERT har vært i bruk for skolen ved tidligere skoleår vil de fleste elever allerede være registrert i systemet. De fleste av disse skal fortsatt gå på den skolen de er registrert ved, men det er og en god del elever som skal bytte skole. Disse skal også kunne søkes opp og knyttes til en ny skole og for å få tak i disse må dere på skolene logge dere på med ett felles brukernavn og passord. Oppflytting av elever på egne skoler kan gjøres med egen innlogging. 1. Oppdatere skoletider/klasser Før elevene kan legges inn i nye klasser må nye klasser opprettes og legges inn i den nye skoleruten. Dette gjøres ved å være pålogget som vanlig, og ved å gå inn på «Skoleskyss» og «Klasseoversikter. Mer informasjon om dette finner dere på s Legge inn nye elever Deretter er det klart for å legge inn nye elever. Dersom du er pålogget med ditt vanlige brukernavn får du bare tilgang til «egne» elever/elever kun på den skolen din bruker er registrert på, men det kan være greit å starte med disse. Elever som bor på samme adresse og har det samme skyssbehovet markeres og flyttes til høyre i bildet. Ved å holde nede Ctrl-knappen kan man markere flere elever og flytte disse opp samtidig. Vær obs på at det kun er elever som ikke skal endres som kan flyttes opp på denne måten. Dersom det er endringer må eleven søkes opp under «Skoleskyss» og «Søk etter elev». Gjør deretter de nødvendige endringene og send inn søknaden på nytt. Dere trenger ikke gjøre adresseendringer på elever som nylig har fått gateadresse, men som i CERT er registrert med gårds- og bruksnummer. Adressen vil i CERT likevel være markert som et punkt så sant huset ligger på samme plass. Det er annerledes med elever som har flyttet. Dersom man velger å benytte denne oppflyttingsmuligheten må man være kar over at ved å søke opp elever vil ALLE skolens elever komme med i listen, både de som er lukket, avvist, periodevis skyss. Skolen er selv ansvarlig for kun å flytte opp de elevene som i realiteten søker skyss. Elever i 1. klasse og elever som ikke har hatt skyss før må registreres helt på nytt. Dersom en skal søke opp elever fra andre skoler må en være pålogget med ett felles brukernavn og passord for den aktuelle kommunen. Her må man velge først den skolen man skal flytte eleven fra (til venstre) og egen skole (til høyre). (Det er og mulig å søke elevene opp med å bruke personnummer. ) 3. Oppflytting av egne elever Egne elever flyttes til nytt trinn ved følgende prosedyre: Side 41/44

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LRSK brukermanual for artsobs

LRSK brukermanual for artsobs LRSK brukermanual for artsobs Guide for administrering og redigering av lokaliteter, funn og observasjoner Rev. 01A 31. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Informasjon om LRSK-medlemmer

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA Kurs for saksbehandlere EDB Sak og Arkiv Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0 EDB ErgoGroup ASA EDB ErgoGroup Postboks 640 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon)

Detaljer