Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF"

Transkript

1 Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: til ca Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø

2

3 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, Bodø, RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 16. september 2015: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Side 3 brukerutvalg 10. juni 2015 Sak Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og Side 12 omsorgsdepartementet - tilleggsdokument Sak Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og Side 14 omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg Sak Tertialrapport nr Side 15 Sak Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde Side 19 Sak Allergisenter i Tromsø - status for etablering, oppfølging Side 22 av RBU-sak , sak A Sak Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og TSB Side , informasjon om utvidelse av prosjektet og oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe for sikkerhetspsykiatri Sak Pasientsikkerhetskonferansen oppnevning av Side 32 brukerrepresentant til programkomiteen Sak Prosjekt Identifisere områder for regionalt koordinert Side 33 ferieavvikling f. o. m oppnevning av brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe Sak Orienteringssaker Side Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, informasjon om utviklingen i prosjektet oppfølging av RBU-sak Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport situasjonen for pasienttransport i Midt- Troms Utarbeidelse av felles retningslinjer for regionale brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene - status side 1

4 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om Side 45 planlagte styresaker 5. Utdanningskonferansen informasjon Side 47 Sak Referatsaker Side Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10. juni Brev fra Regionalt fagnettverk for bruker og pårørendes erfaringskompetanse og brukermedvirkning i Helse Nord av 13. august 2015 ad. erfaringskonsulenter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17. juni Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 25. august 2015 Sak Eventuelt Side 120 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 2

5 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland/ Bodø, RBU-sak Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 10. juni 2015 Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 10. juni 2015 Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 2015 til godkjenning. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 10. juni 2015 godkjennes. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 3

6 Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Neste møte: 16. september 2015 Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Bjørn Helge Hansen medlem FFO Jørgen Dahl medlem FFO Werner Johansen medlem FFO Åse Almås Johansen medlem FFO Bjørg Molander varamedlem FFO - møter for Arnfinn Hanssen Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene Alvhild Marie Yttergård varamedlem (deltok frem til kl ) Fylkeseldrerådene - møter for May Anne Brand Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF Erling Bang rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Frode Eilertsen seksjonsleder - deltok på telefon Helse Nord RHF Ingvild Fjellberg rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Siw Skår rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Knut Tjeldnes seniorrådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Linn Gros rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Frank Nohr rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Nils B. Normann rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: Org.nr.: side 4

7 Forfall Navn: Tittel: Organisasjon: Asbjørn Larsen nestleder RIO Varamedlem Vidar Hårvik kunne ikke møte i Asbjørn Larsens fravær. May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene Ingen varamedlem kunne møte i Astri Daniloffs fravær. Arnfinn Hanssen medlem Fylkeseldrerådene Hanne Husom Haukland medisinsk rådgiver Helse Nord RHF side 5

8 RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. mai 2015 Sak Plan , inkludert rullering av investeringsplan Saksdokumentene var ettersendt. Sak Regional plan for øyefaget i Helse Nord Sak Sak Sak Møteplan 2016 Sak Sak Sak Vedtak: Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser, oppfølging av RBU-sak Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen resultater, informasjon Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for arbeidet Brukermidler status på utbetaling, oppfølging av RBU-AU-sak Styresaker fremover - oversikt 5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord , statusrapport juni Transport av psykisk syke - orientering om status for transporttilbudet 7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak , sak C 8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, informasjon 9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord- Norge HF, den 22. april Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 28. mai Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag 4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil Eventuelt Innkallingen og sakslisten godkjennes. side 6

9 RBU-sak Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 20. mai 2015 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. mai 2015 godkjennes. RBU-sak Plan , inkludert rullering av investeringsplan Saksdokumentene var ettersendt. Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan , inkludert rullering av investeringsplan til orientering. 2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. RBU-sak Regional plan for øyefaget i Helse Nord Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øyefaget i Helse Nord vedtas som retningsgivende for Helse Nord. 2. RBU påpeker behovet for å styrke utdanningskapasiteten både for øyeleger og videreutdanning av sykepleiere. 3. RBU ber om at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) styrkes betydelig. RBU-sak Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser, oppfølging av RBU-sak Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser til orientering. side 7

10 2. RBU ber om å bli holdt fortløpende orientert om eventuelle endringer i rehabiliteringstilbudet og samhandlingen med kommunene for denne pasientgruppen. RBU-sak Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen resultater, informasjon Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om resultatene fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering. 2. RBU ber om at resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 brukes i det videre forbedringsarbeidet i helseforetakene. RBU-sak Møteplan 2016 Vedtak: 1. Møteplanen 2016 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: Dato tidspunkt møtested 20. januar Bodø dd. februar dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 17. mars Bodø 18. mai Tromsø 8. juni Bodø 14. september Bodø 19. oktober Tromsø 9. november Tromsø 2. Den regionale brukerkonferansen avvikles september 2016 i Bodø. 3. RBU ber administrasjonen om å planlegge for brukeropplæringen i løpet av AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner tildeling av midler 2 I forbindelse med t i NOV2016 avholdes fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF. side 8

11 RBU-sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig Mulighetsstudiet for fremtidig organisering - Pasientreiser: Arbeidsgruppemøte mai 2015, arbeidsgruppemøte juni 2015, arbeidsgruppemøte juni Styremøte i Helse Nord RHF, 27. mai 2015: RBU-leder meldte forfall på kort varsel. Asbjørn Larsen møtte. Oppfølging av RBU-leders avviksmelding på pasientreiser i styremøte 29. april 2015, informasjon. LMS fagnettverkssamling HN - Sortland, juni 2015: Informasjon om RBUleders innlegg og deltagelse. Styringsgruppemøte i Prioriteringsveileder 2, 15. juni 2015: RBU-leder vil gi informasjon om dette møtet i neste. Regional nettverkskonferansen for revmatologi i nord, november 2015 i Bodø: Invitasjon og avklaring av deltakelse fra RBU. RBU-leder Mildrid Pedersen og RBU-medlem Werner Johansen deltar på konferansen. 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig RBU-medlem Åse Almås Johansen orienterte om følgende: a) Møte i prosjektgruppen for Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus, 28. mai 2015 b) Regionalt fagnettverk for brukere og pårørende innen rus og psykisk helse i Tromsø, 22. mai 2015 c) Telefonmøte i faggruppen psykisk helsevern, 1.juni 2015 RBU-medlem Bjørn Helge Hansen orienterte om følgende: a) LHL vedtok 3. juni 2015 bygging av nytt sykehus - i slutten av januar 2018: Informasjon om vedtaket og tilbud b) Feiringklinikken tilbyr å dekke egenandel for reiser for pasienter som velger deres tilbud. RBU-medlem Werner Johansen om følgende: a) Styringsgruppemøte prosjekt Mine pasientreiser, 3. juni 2015 b) USAM-møte, 8. juni Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for arbeidet: RBU inviteres til å komme med innspill til mandatet. Innspill sendes til RBU-leder som videreformidler disse samlet til Helse Nord RHF. Brukermidler status på utbetaling, oppfølging av RBU-AU-sak : Informasjon Oppfølging av RBU-sak Pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no - brukerrepresentant til arbeidsgruppe: Arnfinn Hanssen ble oppnevnt til denne arbeidsgruppen i 19. mars Det ble etterlyst aktivitet i arbeidsgruppen/innkalling til ev. møter. RHF-ledelsen orienterte om saken. Anbud landeveistransport, område Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon: RBU-leder Pedersen har bedt om en tilbakemelding om konsekvenser for pasienter i området som skal til lege, fysikalsk behandling m. m. etter siste anbudsrunde. RHF-ledelsen orienterte. side 9

12 Norsk Pasientskadeerstatning, statistikk for regionale helseforetak: Informasjon 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker 5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord , statusrapport juni Transport av psykisk syke - orientering om status for transporttilbudet 7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak , sak C 8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, informasjon 9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. I RBU-sak /9 Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B vedtok Regionalt brukerutvalg følgende: 1. Regionalt brukerutvalg ber administrasjonen om å følge opp Viken senter for å få på plass en overordnet plan som viser deres planlagte tiltak med tidsfrister for å få tilpasset bygg og anlegg til kravet om universell utforming. 2. RBU ber videre om at alle private institusjoner med avtale med Helse Nord RHF følges opp med hensyn til kravet om universell utforming av bygg. RBU-sak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. april Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 28. mai Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag 4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. side 10

13 RBU-sak Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Bodø, den 10. juni 2015 godkjent av Mildrid Pedersen, i etterkant av t, den 10JUNI2015 kl Mildrid Pedersen RBU-leder side 11

14 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggsdokument Innledning/bakgrunn De regionale helseforetakene har mottatt tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av. 30. juni 2015, Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S ( ). Styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF i møte 26. august Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til Oppdragsdokument Styret vedtar kravene slik de fremkommer av tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak. 2. Styret viser til styresak Plan for reduksjon av ventetider. I tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i Oppdragsdokument tilleggsdokument skal planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene fra Oppdragsdokument tilleggsdokument. 6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra Oppdragsdokument tilleggsdokument rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut side 12

15 Tilleggsdokumentet inneholder fire kapitler, med tilhørende mål og krav: 1. Tildeling av midler 2. Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet, 7 krav (a-g) 3. Kvalitet og pasientsikkerhet 4. Andre styringskrav Videre tidshorisont Styringskravene i tilleggsdokumentet fra HOD med beskrivelse av arbeidsform er svært konkret og detaljert. Kravene er uttrykk for det behovet HOD ser for å skjerpe innsatsen for å realisere pasientenes rettigheter slik de er fastsatt av Stortinget og Regjering. Helse- og omsorgsdepartementet forventer raske korrigerende handlinger for å eliminere fristbrudd og redusere ventetider. I tillegg utfordres RHF-ene til å forstå variasjon i klinisk praksis, med sikte på å harmonisere praksis både når det gjelder liggetider, andel dagbehandling og sykehusforbruk. De krav som gjelder helseforetakene fra tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2015 vil bli overlevert til helseforetakene i foretaksmøte 04. september Helseforetakene skal bidra til å lage en handlingsplan i tett samarbeid med Helse Nord RHF som skal presentere hvordan Helse Nord RHF vil løse oppdraget i tilleggsdokumentet, sett i sammenheng med de krav som er gitt i oppdragsdokument Denne handlingsplanen skal legges frem i styremøtet 30. september Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggdokument til orientering. 2. RBU viser til punkt 3 i vedtak i styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument og ber om at brukermedvirkning ivaretas i utarbeidelsen av handlingsplanene i helseforetakene. 3. RBU ber om å få lagt frem helseforetakenes handlingsplan til orientering i neste. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: 1. Styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S ( ), jf. styresak /3 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015 side 13

16 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg Innledning Møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de Regionale brukerutvalg (RBU) ved alle regionale helseforetak, representert ved ledere og nestledere, holdes i begynnelsen av oktober hvert år. I dette møtet får brukerrepresentantene fremme saker som de er opptatt av og som de mener må komme fram i oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene De fire regionale helseforetakene har hvert år samordnet sakene de ønsker å fokusere spesielt på i kommende oppdragsdokument. Videre arbeid I forkant av møtet mellom HOD og RBU-ene vil ledere og nestledere i de regionale brukerutvalgene i alle fire regionale helseforetak møtes til et interregionalt RBU- møte. RBU i Helse Nord RHF vil i dette møtet fremme de saker som ønskes tatt med som innspill til neste års oppdragsdokument. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet: A. B. C. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Oppdragsdokument 2015 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Oppdragsdokument 2015 side 14

17 Møtedato: 16. september 2015 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Tertialrapport nr Formål Denne saken er en orientering til Regionalt brukerutvalg om Tertialrapport nr som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i møte, den 15. juni Det gis en oversikt over nøkkeltall for ventetider, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer. Beslutningsgrunnlag Saken omhandler nasjonale kvalitetsparametre og noen utvalgte indikatorer spesielt for Helse Nord. Økonomi- og aktivitetsdata har begrenset plass i tertialrapporten, fordi disse er nærmere omtalt i styresak Virksomhetsrapport nr (styremøte 27. mai 2015). I årets rapportering er indikatorene for 20 dagers regelen tatt ut og erstattet med indikatorer for pakkeforløp, reinnleggelser og andel pasienter som legges direkte inn på slagenhet. I notatet presenteres et utvalg av indikatorer som er viktig for Helse Nord, særlig de nye kvalitetsindikatorene innenfor pakkeforløp kreft. Risikostyring og internkontroll Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for Helse Nord som følger: - Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet - Innfri de økonomiske mål i perioden - Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer, og alle helseforetakene vil risikovurdere de tre identifiserte hovedmålene definert for Ventetid/Fristbrudd Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har fått kontroll over ventetider og fristbrudd, og er innenfor målsetting om ventetid mindre enn 65 dager. Det er iverksatt mange systematiske og målrettede tiltak. Erfaringene fra de to helseforetakene deles med de andre helseforetakene i regionen. side 15

18 Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå (Gyldne regel) Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. konsultasjon innen både psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og rusbehandling/tsb. Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til (dag)/poliklinisk behandling og å følge opp den gylne regel i oppfølgingsmøtene med helseforetakene. Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer Helseforetakene i Helse Nord har jobbet intensivt med implementeringen av pakkforløpene for kreft. Andel pasienter år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse (mål >20 %) Nordlandssykehuset HF oppgir at 19 pasienter av totalt 63 pasienter innlagt med hjerneinfarkt, har fått trombolysebehandling i 1. tertial 2015; en andel på 30 %. Dette inkluderer alle pasienter, også de over 80 år. For Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er andelen på henholdsvis 30 % og 20 %. Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer Ved UNN er andelen nye kreftpasienter som er registrert i pakkeforløp 90 % for brystkreft og 67 % for tykk- og endetarmskreft pr. 30. april Andelen for lungekreft er 37 % og prostatakreft bare 6 %. Lav andel for prostatakreft skyldes utsatt koding. Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har et pågående arbeid for registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater pr. 2. tertial Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type pakkeforløp er 70 % Nordlandssykehuset HF oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard forløpstid. UNN oppgir at ved utgangen av april 2015 var 67 % av forløpene ved tykkog endetarmskreft gjennomført innenfor standard forløpstid, mens for alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført innenfor standard forløpstid. Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og diagnose Nordlandssykehuset HF oppgir at andelen reinnleggelser er %. Helgelandssykehuset HFs andel reinnleggelser er 16,2 % innen somatikk (Mosjøen17,7 %, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %). Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen. side 16

19 UNN har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter, men stikkprøver viser at andelen reinnleggelser er svært lav. Det må utredes nærmere hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet Ved Nordlandssykehuset (Bodø) er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I Vesterålen er andelen 78,8 % og i Lofoten 90,8 %. Ved UNN er 56 av 71 pasienter (74 %) direkte innlagt på slagenhet. Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter med hjerneslag som er lagt direkte inn i slagenhet mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det blir derfor stor prosentvis variasjon. Ved Finnmarkssykehuset HF ligger andelen rundt 90 %. Brutto månedsverk eksklusiv innleie Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av økningen i brutto månedsverk (ekslusiv innleie) for Helse Nord. Tallene viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen Adm. og ledere ved Nordlandssykehuset HF har det vært en reduksjon. Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fast ansatte, men det er stor variasjon mellom helseforetakene. Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden økende. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor gjennomsnittalderen er høyest og sykefraværet relativt høyt. At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som en del av sitt samlede arbeid. For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner. Konklusjon Som beskrevet i tidligere tertialrapporter, er det overordnede bildet at det jobbes godt med kvalitetsarbeid i Helse Nord. Helse Nord har gode resultater på flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene, men fortsatt er det behov for å bedre måloppnåelsen ved enkelte kvalitetsindikatorer. Helse Nord er fortsatt ikke i mål når det gjelder ventetid og fristbrudd. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kvaliteten. For kreftpakkeforløp er det noe usikkerhet i tallene, da registreringen på forløpene er nytt av året og to av helseforetakene ikke har startet med registrering. Likevel ser det ut som at foretaksgruppen er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets oppdragsdokument er at helseforetakene skal rapportere i månedlig virksomhetsrapport på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Det er derfor en tettere oppfølging av innføring av tiltakspakkene. side 17

20 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om Tertialrapport nr med resultater for økonomi og kvalitet til orientering. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Tertialrapport nr Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015 side 18

21 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang/Hilde Rolandsen Bodø, RBU-sak Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde Innledning/bakgrunn Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak Virksomhetsrapport nr i styremøte, den 26. mars Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr. funksjonsområde innen juni Gjennom månedlige virksomhetsrapporter er styret holdt løpende orientert om aktivitetsutviklingen. Informasjonen i denne saken er basert på status pr. 31. juli Problemstillinger I henhold til styringssignal fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling være større enn aktivitetsveksten innenfor somatikk. Veksten kan måles i kroner, bemanning og faktisk aktivitet. Denne saken gjelder aktivitetsutvikling. Status pr. 31. juli 2015 Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 0,8 % sammenlignet med samme tid i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Polikliniske konsultasjoner har en økning på 1,8 %, mens det er nedgang i øvrige områder (se tabell 1). Det er vekst i aktiviteten for Helgelandssykehuset HF (7,5 %) og Finnmarkssykehuset HF (3,7 %), mens det er nedgang i aktiviteten for Nordlandssykehuset HF (-1,3 %) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (-1,0 %) sammenlignet med Tabell 1 Aktivitet pr periode sammenliknet med Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % side 19

22 Antall DRG-poeng ligger 285 poeng (0,3 %) etter plan, men 2,7 % høyere enn pr. juli 2014 (se tabell 2). Tabell 2: DRG-poeng 2015 virkelig/budsjett og 2014 DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,0 % % NLSH ,8 % % UNN ,3 % % Finnmark ,2 % % RHF ,2 % % Sum ,3 % ,7 % Psykisk helsevern og rus Aktivitetsvekst både for poliklinikk og antall liggedøgn innenfor psykisk helsevern voksne (PHV) er økt med på 9 % sammenliknet med Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en betydelig økning i antall utskrivinger og i poliklinisk aktivitet (henholdsvis 18 % og 24 %). Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i antall liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 17 % hittil i år, og er i tråd med planen. Tabell 3: Nøkkeltall PHV, PHBU, TSB pr. juli 2015 vs pr. juli 2014 Helse Nord Juli Resultat Plan Aktivitet Psykisk helse og TSB Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Vurdering Aktivitetsveksten i somatikk er noe i underkant av plan, størst avvik har vi i Nordlandssykehuset HF. Vridning mot mer aktivitet i poliklinikk er i tråd med ønsket utvikling. Det er gledelig å se at veksten innenfor PHV, PHBU og TSB er stor. Innenfor enkelte områder ligger vi noe etter plantall, noe av dette skyldes sykefravær. side 20

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer