Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF"

Transkript

1 Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: til ca Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø

2

3 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, Bodø, RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 16. september 2015: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Side 3 brukerutvalg 10. juni 2015 Sak Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og Side 12 omsorgsdepartementet - tilleggsdokument Sak Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og Side 14 omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg Sak Tertialrapport nr Side 15 Sak Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde Side 19 Sak Allergisenter i Tromsø - status for etablering, oppfølging Side 22 av RBU-sak , sak A Sak Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og TSB Side , informasjon om utvidelse av prosjektet og oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe for sikkerhetspsykiatri Sak Pasientsikkerhetskonferansen oppnevning av Side 32 brukerrepresentant til programkomiteen Sak Prosjekt Identifisere områder for regionalt koordinert Side 33 ferieavvikling f. o. m oppnevning av brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe Sak Orienteringssaker Side Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, informasjon om utviklingen i prosjektet oppfølging av RBU-sak Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport situasjonen for pasienttransport i Midt- Troms Utarbeidelse av felles retningslinjer for regionale brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene - status side 1

4 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om Side 45 planlagte styresaker 5. Utdanningskonferansen informasjon Side 47 Sak Referatsaker Side Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10. juni Brev fra Regionalt fagnettverk for bruker og pårørendes erfaringskompetanse og brukermedvirkning i Helse Nord av 13. august 2015 ad. erfaringskonsulenter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17. juni Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 25. august 2015 Sak Eventuelt Side 120 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 2

5 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland/ Bodø, RBU-sak Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 10. juni 2015 Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 10. juni 2015 Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 2015 til godkjenning. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 10. juni 2015 godkjennes. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 3

6 Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Neste møte: 16. september 2015 Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Bjørn Helge Hansen medlem FFO Jørgen Dahl medlem FFO Werner Johansen medlem FFO Åse Almås Johansen medlem FFO Bjørg Molander varamedlem FFO - møter for Arnfinn Hanssen Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene Alvhild Marie Yttergård varamedlem (deltok frem til kl ) Fylkeseldrerådene - møter for May Anne Brand Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF Erling Bang rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Frode Eilertsen seksjonsleder - deltok på telefon Helse Nord RHF Ingvild Fjellberg rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Siw Skår rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Knut Tjeldnes seniorrådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Linn Gros rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Frank Nohr rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Nils B. Normann rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: Org.nr.: side 4

7 Forfall Navn: Tittel: Organisasjon: Asbjørn Larsen nestleder RIO Varamedlem Vidar Hårvik kunne ikke møte i Asbjørn Larsens fravær. May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene Ingen varamedlem kunne møte i Astri Daniloffs fravær. Arnfinn Hanssen medlem Fylkeseldrerådene Hanne Husom Haukland medisinsk rådgiver Helse Nord RHF side 5

8 RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. mai 2015 Sak Plan , inkludert rullering av investeringsplan Saksdokumentene var ettersendt. Sak Regional plan for øyefaget i Helse Nord Sak Sak Sak Møteplan 2016 Sak Sak Sak Vedtak: Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser, oppfølging av RBU-sak Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen resultater, informasjon Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for arbeidet Brukermidler status på utbetaling, oppfølging av RBU-AU-sak Styresaker fremover - oversikt 5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord , statusrapport juni Transport av psykisk syke - orientering om status for transporttilbudet 7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak , sak C 8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, informasjon 9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord- Norge HF, den 22. april Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 28. mai Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag 4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil Eventuelt Innkallingen og sakslisten godkjennes. side 6

9 RBU-sak Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 20. mai 2015 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. mai 2015 godkjennes. RBU-sak Plan , inkludert rullering av investeringsplan Saksdokumentene var ettersendt. Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan , inkludert rullering av investeringsplan til orientering. 2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. RBU-sak Regional plan for øyefaget i Helse Nord Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øyefaget i Helse Nord vedtas som retningsgivende for Helse Nord. 2. RBU påpeker behovet for å styrke utdanningskapasiteten både for øyeleger og videreutdanning av sykepleiere. 3. RBU ber om at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) styrkes betydelig. RBU-sak Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser, oppfølging av RBU-sak Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser til orientering. side 7

10 2. RBU ber om å bli holdt fortløpende orientert om eventuelle endringer i rehabiliteringstilbudet og samhandlingen med kommunene for denne pasientgruppen. RBU-sak Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen resultater, informasjon Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om resultatene fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering. 2. RBU ber om at resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 brukes i det videre forbedringsarbeidet i helseforetakene. RBU-sak Møteplan 2016 Vedtak: 1. Møteplanen 2016 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: Dato tidspunkt møtested 20. januar Bodø dd. februar dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 17. mars Bodø 18. mai Tromsø 8. juni Bodø 14. september Bodø 19. oktober Tromsø 9. november Tromsø 2. Den regionale brukerkonferansen avvikles september 2016 i Bodø. 3. RBU ber administrasjonen om å planlegge for brukeropplæringen i løpet av AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner tildeling av midler 2 I forbindelse med t i NOV2016 avholdes fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF. side 8

11 RBU-sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig Mulighetsstudiet for fremtidig organisering - Pasientreiser: Arbeidsgruppemøte mai 2015, arbeidsgruppemøte juni 2015, arbeidsgruppemøte juni Styremøte i Helse Nord RHF, 27. mai 2015: RBU-leder meldte forfall på kort varsel. Asbjørn Larsen møtte. Oppfølging av RBU-leders avviksmelding på pasientreiser i styremøte 29. april 2015, informasjon. LMS fagnettverkssamling HN - Sortland, juni 2015: Informasjon om RBUleders innlegg og deltagelse. Styringsgruppemøte i Prioriteringsveileder 2, 15. juni 2015: RBU-leder vil gi informasjon om dette møtet i neste. Regional nettverkskonferansen for revmatologi i nord, november 2015 i Bodø: Invitasjon og avklaring av deltakelse fra RBU. RBU-leder Mildrid Pedersen og RBU-medlem Werner Johansen deltar på konferansen. 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig RBU-medlem Åse Almås Johansen orienterte om følgende: a) Møte i prosjektgruppen for Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus, 28. mai 2015 b) Regionalt fagnettverk for brukere og pårørende innen rus og psykisk helse i Tromsø, 22. mai 2015 c) Telefonmøte i faggruppen psykisk helsevern, 1.juni 2015 RBU-medlem Bjørn Helge Hansen orienterte om følgende: a) LHL vedtok 3. juni 2015 bygging av nytt sykehus - i slutten av januar 2018: Informasjon om vedtaket og tilbud b) Feiringklinikken tilbyr å dekke egenandel for reiser for pasienter som velger deres tilbud. RBU-medlem Werner Johansen om følgende: a) Styringsgruppemøte prosjekt Mine pasientreiser, 3. juni 2015 b) USAM-møte, 8. juni Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for arbeidet: RBU inviteres til å komme med innspill til mandatet. Innspill sendes til RBU-leder som videreformidler disse samlet til Helse Nord RHF. Brukermidler status på utbetaling, oppfølging av RBU-AU-sak : Informasjon Oppfølging av RBU-sak Pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no - brukerrepresentant til arbeidsgruppe: Arnfinn Hanssen ble oppnevnt til denne arbeidsgruppen i 19. mars Det ble etterlyst aktivitet i arbeidsgruppen/innkalling til ev. møter. RHF-ledelsen orienterte om saken. Anbud landeveistransport, område Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon: RBU-leder Pedersen har bedt om en tilbakemelding om konsekvenser for pasienter i området som skal til lege, fysikalsk behandling m. m. etter siste anbudsrunde. RHF-ledelsen orienterte. side 9

12 Norsk Pasientskadeerstatning, statistikk for regionale helseforetak: Informasjon 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker 5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord , statusrapport juni Transport av psykisk syke - orientering om status for transporttilbudet 7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak , sak C 8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, informasjon 9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. I RBU-sak /9 Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av RBU-sak , sak B vedtok Regionalt brukerutvalg følgende: 1. Regionalt brukerutvalg ber administrasjonen om å følge opp Viken senter for å få på plass en overordnet plan som viser deres planlagte tiltak med tidsfrister for å få tilpasset bygg og anlegg til kravet om universell utforming. 2. RBU ber videre om at alle private institusjoner med avtale med Helse Nord RHF følges opp med hensyn til kravet om universell utforming av bygg. RBU-sak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. april Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 28. mai Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag 4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. side 10

13 RBU-sak Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Bodø, den 10. juni 2015 godkjent av Mildrid Pedersen, i etterkant av t, den 10JUNI2015 kl Mildrid Pedersen RBU-leder side 11

14 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggsdokument Innledning/bakgrunn De regionale helseforetakene har mottatt tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av. 30. juni 2015, Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S ( ). Styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF i møte 26. august Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til Oppdragsdokument Styret vedtar kravene slik de fremkommer av tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak. 2. Styret viser til styresak Plan for reduksjon av ventetider. I tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i Oppdragsdokument tilleggsdokument skal planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene fra Oppdragsdokument tilleggsdokument. 6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra Oppdragsdokument tilleggsdokument rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut side 12

15 Tilleggsdokumentet inneholder fire kapitler, med tilhørende mål og krav: 1. Tildeling av midler 2. Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet, 7 krav (a-g) 3. Kvalitet og pasientsikkerhet 4. Andre styringskrav Videre tidshorisont Styringskravene i tilleggsdokumentet fra HOD med beskrivelse av arbeidsform er svært konkret og detaljert. Kravene er uttrykk for det behovet HOD ser for å skjerpe innsatsen for å realisere pasientenes rettigheter slik de er fastsatt av Stortinget og Regjering. Helse- og omsorgsdepartementet forventer raske korrigerende handlinger for å eliminere fristbrudd og redusere ventetider. I tillegg utfordres RHF-ene til å forstå variasjon i klinisk praksis, med sikte på å harmonisere praksis både når det gjelder liggetider, andel dagbehandling og sykehusforbruk. De krav som gjelder helseforetakene fra tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2015 vil bli overlevert til helseforetakene i foretaksmøte 04. september Helseforetakene skal bidra til å lage en handlingsplan i tett samarbeid med Helse Nord RHF som skal presentere hvordan Helse Nord RHF vil løse oppdraget i tilleggsdokumentet, sett i sammenheng med de krav som er gitt i oppdragsdokument Denne handlingsplanen skal legges frem i styremøtet 30. september Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggdokument til orientering. 2. RBU viser til punkt 3 i vedtak i styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument og ber om at brukermedvirkning ivaretas i utarbeidelsen av handlingsplanene i helseforetakene. 3. RBU ber om å få lagt frem helseforetakenes handlingsplan til orientering i neste. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: 1. Styresak Oppdragsdokument tilleggsdokument 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S ( ), jf. styresak /3 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015 side 13

16 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg Innledning Møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de Regionale brukerutvalg (RBU) ved alle regionale helseforetak, representert ved ledere og nestledere, holdes i begynnelsen av oktober hvert år. I dette møtet får brukerrepresentantene fremme saker som de er opptatt av og som de mener må komme fram i oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene De fire regionale helseforetakene har hvert år samordnet sakene de ønsker å fokusere spesielt på i kommende oppdragsdokument. Videre arbeid I forkant av møtet mellom HOD og RBU-ene vil ledere og nestledere i de regionale brukerutvalgene i alle fire regionale helseforetak møtes til et interregionalt RBU- møte. RBU i Helse Nord RHF vil i dette møtet fremme de saker som ønskes tatt med som innspill til neste års oppdragsdokument. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet: A. B. C. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Oppdragsdokument 2015 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Oppdragsdokument 2015 side 14

17 Møtedato: 16. september 2015 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: I. Fjellberg, Bodø, RBU-sak Tertialrapport nr Formål Denne saken er en orientering til Regionalt brukerutvalg om Tertialrapport nr som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i møte, den 15. juni Det gis en oversikt over nøkkeltall for ventetider, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer. Beslutningsgrunnlag Saken omhandler nasjonale kvalitetsparametre og noen utvalgte indikatorer spesielt for Helse Nord. Økonomi- og aktivitetsdata har begrenset plass i tertialrapporten, fordi disse er nærmere omtalt i styresak Virksomhetsrapport nr (styremøte 27. mai 2015). I årets rapportering er indikatorene for 20 dagers regelen tatt ut og erstattet med indikatorer for pakkeforløp, reinnleggelser og andel pasienter som legges direkte inn på slagenhet. I notatet presenteres et utvalg av indikatorer som er viktig for Helse Nord, særlig de nye kvalitetsindikatorene innenfor pakkeforløp kreft. Risikostyring og internkontroll Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for Helse Nord som følger: - Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet - Innfri de økonomiske mål i perioden - Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer, og alle helseforetakene vil risikovurdere de tre identifiserte hovedmålene definert for Ventetid/Fristbrudd Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har fått kontroll over ventetider og fristbrudd, og er innenfor målsetting om ventetid mindre enn 65 dager. Det er iverksatt mange systematiske og målrettede tiltak. Erfaringene fra de to helseforetakene deles med de andre helseforetakene i regionen. side 15

18 Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå (Gyldne regel) Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. konsultasjon innen både psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og rusbehandling/tsb. Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til (dag)/poliklinisk behandling og å følge opp den gylne regel i oppfølgingsmøtene med helseforetakene. Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer Helseforetakene i Helse Nord har jobbet intensivt med implementeringen av pakkforløpene for kreft. Andel pasienter år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse (mål >20 %) Nordlandssykehuset HF oppgir at 19 pasienter av totalt 63 pasienter innlagt med hjerneinfarkt, har fått trombolysebehandling i 1. tertial 2015; en andel på 30 %. Dette inkluderer alle pasienter, også de over 80 år. For Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er andelen på henholdsvis 30 % og 20 %. Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer Ved UNN er andelen nye kreftpasienter som er registrert i pakkeforløp 90 % for brystkreft og 67 % for tykk- og endetarmskreft pr. 30. april Andelen for lungekreft er 37 % og prostatakreft bare 6 %. Lav andel for prostatakreft skyldes utsatt koding. Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har et pågående arbeid for registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater pr. 2. tertial Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type pakkeforløp er 70 % Nordlandssykehuset HF oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard forløpstid. UNN oppgir at ved utgangen av april 2015 var 67 % av forløpene ved tykkog endetarmskreft gjennomført innenfor standard forløpstid, mens for alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført innenfor standard forløpstid. Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og diagnose Nordlandssykehuset HF oppgir at andelen reinnleggelser er %. Helgelandssykehuset HFs andel reinnleggelser er 16,2 % innen somatikk (Mosjøen17,7 %, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %). Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen. side 16

19 UNN har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter, men stikkprøver viser at andelen reinnleggelser er svært lav. Det må utredes nærmere hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet Ved Nordlandssykehuset (Bodø) er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I Vesterålen er andelen 78,8 % og i Lofoten 90,8 %. Ved UNN er 56 av 71 pasienter (74 %) direkte innlagt på slagenhet. Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter med hjerneslag som er lagt direkte inn i slagenhet mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det blir derfor stor prosentvis variasjon. Ved Finnmarkssykehuset HF ligger andelen rundt 90 %. Brutto månedsverk eksklusiv innleie Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av økningen i brutto månedsverk (ekslusiv innleie) for Helse Nord. Tallene viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen Adm. og ledere ved Nordlandssykehuset HF har det vært en reduksjon. Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fast ansatte, men det er stor variasjon mellom helseforetakene. Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden økende. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor gjennomsnittalderen er høyest og sykefraværet relativt høyt. At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som en del av sitt samlede arbeid. For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner. Konklusjon Som beskrevet i tidligere tertialrapporter, er det overordnede bildet at det jobbes godt med kvalitetsarbeid i Helse Nord. Helse Nord har gode resultater på flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene, men fortsatt er det behov for å bedre måloppnåelsen ved enkelte kvalitetsindikatorer. Helse Nord er fortsatt ikke i mål når det gjelder ventetid og fristbrudd. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kvaliteten. For kreftpakkeforløp er det noe usikkerhet i tallene, da registreringen på forløpene er nytt av året og to av helseforetakene ikke har startet med registrering. Likevel ser det ut som at foretaksgruppen er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets oppdragsdokument er at helseforetakene skal rapportere i månedlig virksomhetsrapport på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Det er derfor en tettere oppfølging av innføring av tiltakspakkene. side 17

20 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om Tertialrapport nr med resultater for økonomi og kvalitet til orientering. Bodø, den 7. september 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Tertialrapport nr Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015 side 18

21 Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang/Hilde Rolandsen Bodø, RBU-sak Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde Innledning/bakgrunn Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak Virksomhetsrapport nr i styremøte, den 26. mars Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr. funksjonsområde innen juni Gjennom månedlige virksomhetsrapporter er styret holdt løpende orientert om aktivitetsutviklingen. Informasjonen i denne saken er basert på status pr. 31. juli Problemstillinger I henhold til styringssignal fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling være større enn aktivitetsveksten innenfor somatikk. Veksten kan måles i kroner, bemanning og faktisk aktivitet. Denne saken gjelder aktivitetsutvikling. Status pr. 31. juli 2015 Somatikk Aktiviteten hittil i 2015 viser en økning på 0,8 % sammenlignet med samme tid i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Polikliniske konsultasjoner har en økning på 1,8 %, mens det er nedgang i øvrige områder (se tabell 1). Det er vekst i aktiviteten for Helgelandssykehuset HF (7,5 %) og Finnmarkssykehuset HF (3,7 %), mens det er nedgang i aktiviteten for Nordlandssykehuset HF (-1,3 %) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (-1,0 %) sammenlignet med Tabell 1 Aktivitet pr periode sammenliknet med Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2014 Hittil 2015 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % side 19

22 Antall DRG-poeng ligger 285 poeng (0,3 %) etter plan, men 2,7 % høyere enn pr. juli 2014 (se tabell 2). Tabell 2: DRG-poeng 2015 virkelig/budsjett og 2014 DRG-poeng hittil DRG-poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2015 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,0 % % NLSH ,8 % % UNN ,3 % % Finnmark ,2 % % RHF ,2 % % Sum ,3 % ,7 % Psykisk helsevern og rus Aktivitetsvekst både for poliklinikk og antall liggedøgn innenfor psykisk helsevern voksne (PHV) er økt med på 9 % sammenliknet med Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en betydelig økning i antall utskrivinger og i poliklinisk aktivitet (henholdsvis 18 % og 24 %). Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger på samme nivå som på samme tid i fjor, mens det er reduksjon i antall liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner har økt med 17 % hittil i år, og er i tråd med planen. Tabell 3: Nøkkeltall PHV, PHBU, TSB pr. juli 2015 vs pr. juli 2014 Helse Nord Juli Resultat Plan Aktivitet Psykisk helse og TSB Avvik Resultat 2014 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU % Antall liggedøgn PHBU % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU % Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Vurdering Aktivitetsveksten i somatikk er noe i underkant av plan, størst avvik har vi i Nordlandssykehuset HF. Vridning mot mer aktivitet i poliklinikk er i tråd med ønsket utvikling. Det er gledelig å se at veksten innenfor PHV, PHBU og TSB er stor. Innenfor enkelte områder ligger vi noe etter plantall, noe av dette skyldes sykefravær. side 20

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 8.6.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 8. juni 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 19.10.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 19. oktober 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 20.1.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 20. januar 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. observatør fra Regionalt brukerutvalg

Styremøte i Helse Nord RHF. observatør fra Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/711-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 30.9.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 26. august 2015 kl. 8.30 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

Styresak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB

Styresak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/146 Jon Tomas Finnsson/Linn Gros Bodø, 3.6.2016 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 1 2016-2025 Formål Helse Nords

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

Sakspapirene var ettersendt.

Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/354/214 Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Akutte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Det ble vist til drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 21. oktober 2014. Saken ble tatt opp til drøfting.

Det ble vist til drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 21. oktober 2014. Saken ble tatt opp til drøfting. Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2013/297-77/131 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2014 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 14.9.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 14. september 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 16. mars 2015 Kl.: 16.30-17.30 Sted: Telefonmøte For oppkobling vennligst ring telefonnummer 77 60 21 00, tast IP-nummer 999183, avslutt med #! Alle deltakere kobles

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg Presseprotokoll Vår ref.: 2012/338-27/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.3.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 21. mars 2013 kl. 13.00 Møtested: Rica Diplomat

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder. Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF

Beslutningsforum for nye metoder. Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF Protokoll Deres ref.: Vår ref.: 2014/182-37/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/dato: Oslo, 17.11.2014 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 17. november 2014 kl.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2012 og 9. januar 2013

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2012 og 9. januar 2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-7/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 25.1.2013 Styresak 4-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2012 og 9. januar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat)

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat) Protokoll Deres ref.: Vår ref.: 2014/182-2/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/dato: Oslo, 19.5.2014 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 19. mai 2014 kl. 9.15 Møtested:

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. varamedlem møter for Sissel Alterskjær. observatør fra Regionalt brukerutvalg

Styremøte i Helse Nord RHF. varamedlem møter for Sissel Alterskjær. observatør fra Regionalt brukerutvalg Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-23/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 26.3.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 26. mars 2015 kl. 13.00 Møtested: Radisson

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 92-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200900005-73 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 22.

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.02.2010 200800072-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL FRA

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 19. oktober 2016 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 19. oktober 2016 Arkivnr.:

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl Møtested: Skjærbrygga i Stamsund.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl Møtested: Skjærbrygga i Stamsund. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-70/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Stamsund, 31.8.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl. 11.15 Møtested: Skjærbrygga

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Innhold (Punktene i innholsfortegnelsen følger punktene i oppdragsdokumentet) 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.3

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2015 Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-5/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 22.1.2016 Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2015 Vedlagt oversendes

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: I. Fjellberg/R. Sundset Bodø, 23.9.2015 Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-108/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 14.12.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF REFERAT 3. desember 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 03.12.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/219 Dato: 3. desember 2014 Unni Salamonsen Leder

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer