Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2"

Transkript

1 Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2 Kolonne1Nummerering Tittel Oppgave Ans. leder Er kravet oppfylt? Tekst til Årlig melding 1.1 Overordnede føringer - Strategi 2020 Strategi 2020 skal legges til grunn for de videre DHÅ JA Strategiene er innkorporert i styresak 37/12 "Status og fremtidig utvikling av rusfeltet". omstillingsprosesser i helseforetaket 1.2 Overordnede føringer - Strategi 2020 Helseforetaket skal etter 2. tertial rapportere på DHÅ JA Styrets strategiprosess. RHF styresak 37/12. hvordan de arbeider med å operasjonalisere de ulike strategiske grepene i Strategi Overordnede føringer - Fokus 2013 Det er fem områder som Helse Midt vil følge særskilt i 2013 (fokus 2013) og som vil kreve et særskilt ledelsesmessig fokus på alle nivå i tjenesten; Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd og ventetiden skal ned Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Desentralisere spesialisthelsetjenesten Riktig bruk av IKT Varig kostnadsreduksjon på drift DHÅ Igangsatt Fristbrudd ventende avskaffet. Det betyr at så snart siste pasient ventende med fristbrudd er ferdigbehandlet, er fristbrudd avviklede borte. Ventetid nær 65 dager, tiltak for reduksjon i gang. AML- brudd karaftig redusert. LAR-desentralisert i IKT er vanskelig å prioritere kun for rusbehandling, jf IKT-strategi. Helse Midt-Norge RHF vil ha en tett dialog med helseforetakene om utviklingen i disse fokusområdene gjennom året. I tillegg til rapportering gjennom statusrapportene (jf. kap 8 oppfølging og rapportering) vil oppfølgingen være et fast tema på dialogmøter og direktørmøter. 2.1 Tildeling av midler Rusbehandling Midt-Norge HF skal i 2013 gå i økonomisk balanse eller med overskudd. SHN Igangsatt Pr. oktober er det et akkumulert overskudd på 1,2 MNOK. Prognose for 2013 er pr. oktober et resultat i balanse. Siden siste prognose ble gitt er det kommet til fakturaer for kjøp av gjestepasientplasser knyttet til fritt sykehusvalg for perioder tilbake i tid, samt pasient innlagt på tvang med særskilt tilrettelagt og ressurskrevende håndtering. Med bakgrunn i gjenstående planer for drift og vedlikehold samt estimat ekstraordinært ressursbehov knyttet til tvangspasient, estimeres underskudd på ca 1,3 MNOK totalt de siste to månedene. Tross få uker igjen av året, må foretaket fortsatt vurdere fortløpende risikofaktorer, spesielt knyttet til risiko for kostnader knyttet til pasienter med særskilte behov samt gjestepasientkostnader grunnet fritt sykehusvalg. RMN har også fått en betydelig økning i medisinkostnader i LAR-behandling i 2013, imidlertid er prognosen noe redusert fra forrige måned.

2 3.1 Aktivitet Forventet aktivitetsnivå for RMN: Utskrivninger = 1725, oppholdsdøgn = , V-konsultasjoner = , totalt TSB-aktivitet = KRT JA TSB-aktiviteten var pr oktober på 4,9 % over forventet aktivitet. Målet for året 2013 nås med god margin Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Til grunn for dette aktivitetsnivået ligger følgende forventing: Samlet sett en økning på 4 prosent og at aktivitetsøkningen primært er knyttet til poliklinisk aktivitet Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Resultater fra pasienterfaringsundersøkelser er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp. Pasienter som skal gjennom omfattende utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten har fått utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive planlagt pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen skal være et arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov. KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i KRT JA Pasienterfaringsundersøkelsen i regi av Kunnskapssenteret ble gjennomført på RMN sine klinikker i uke 37. Ferdig rapport publiseres av Kunnskapssenteret i løpet av medio desember KRT JA Individuell behandlingsplan er innarbeidet som redskap for planlegging og gjennomføring av behandling ved foretakets klinikker. Slik plan utarbeides sammen med pasienten, inneholder målsettinger og tiltak. Behandlingsplan er forankret i pasientrelaterte prosedyrer i EQS, både for foretaket som helhet (dok2319) og for de enkelte klinikkene (nivå 2) Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Tiltak i Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende følges opp. KRT JA Er fulgt opp gjennom årlig strategisk årlig handlingsplan for Lærings- og mestringssenteret. sehttp://www.rusmidt.no/rus/korus/strategisk%20handlingsplan%20for%20lms% pdf Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i KRT JA Det er etablert rutiner for dette. Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker. Andel fristbrudd for rettighetspasienter KRT Igangsatt Målkravet er ikke nådd, det har vært jobbet kontinuerlig gjennom hele året med å unngå fristbrudd på klinikkene. Fulgt opp i bla ledermøter, møter med rapporteringsansvarlige m.m. Andel fristbrudd avviklede for rettighetspasienter var pr oktober 2013 på 10,7 %. Som ved ventetid er det en sammenheng mellom fristbrudd og kapasitet.

3 Satsningsområder Fødselsomsorg Fødselsomsorg av høy kvalitet. KRT JA Det er etablert lokale gravideteam/kompetansepersoner ved våre klinikker. Helse Midt-Norge RHF har bevilget kr ,- til "Tverrløft" for Tverrløft er ett 3 årig samhandlingsprosjekt som skal bidra til å styrke/utvikle innsatsen rundt gravide som inntar rusmidler, og styrke handling og samhandlingskompetanse i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble igangsatt pr Rapportering og regnskap for 2013 er levert i henhold til mandat og avtale mellom Rusbehandling Midt- Norge HF og Lade Behandlingssenter. Eierskap til prosjektet er avlevert til St Olavs HF v/ klinikk rus og avhengighet med virkning fra Prosjektledelse og drift er forankret ved Lade Behandlingssenter avd. gravide og småbarn. Kravet for 2013 er oppfylt Satsningsområder Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling Det er tilstrekkelig kompetanse i helseforetaket og gode rutiner for å ivareta barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling, herunder barn som lever med foreldre som ruser seg Satsningsområder Livsstilsrelaterte tilstander Helseforetaket rapporterer data om skader og ulykker til NPR Satsningsområder Livsstilsrelaterte tilstander Helseforetaket har etablert en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2012) KRT JA Alle klinikkene har implementert rutiner for kartlegging av pasienters barn (BiRus - barneark), og har egne barneansvarlige som deltar i kompetansenettverk. Disse rutinene omfatter varsling til andre tjenester herunder barnevern, dersom det avdekkes overgrep eller mishandling. Alle klinikkene besitter fagkompetanse for dialog om, og arbeid med slike prosesser. KRT JA Ikke relevant for RMN. KRT Igangsatt Høyt fokus på ernæringsspørsmål i pasientbehandling ved Trondheimsklinikken. Prosedyrearbeidet forankres her Satsningsområder Helseberedskap Med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli 2011 og erfaringer fra øvelser og hendelser, har helseforetaket oppdatert og foretatt nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner. DHÅ JA Beredskapplanverk for HF, samt beredskapsplaner for klinikkene er revidert innen gjeldende frister Satsningsområder Helseberedskap Det er tatt initiativ til klinikkvis øvelsesplan og evt øvelsegjennomføring med andre DHÅ JA Beredskapsøvelser er planlagt, og delvis gjennomført/og under gjennomføring etter plan ved klinikkene Satningsområder Pasientsikkerhet Helseforetakene har utarbeidet planer for implementering av sentrale anbefalinger i relevante KRT Igangsatt Arbeid med implementeringsplan er startet. For område ROP-retningslinjen er det eget samarbeidsprosjekt mellom rus/psykiatri for implementering. Her er aktivitet i gang. nasjonale faglige retningslinjer Satsningsområder Kvalitetsforbedring Bedre kvalitet i rapporteringen fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til Norsk pasientregister KRT JA Internrevisjon på området gjennomført i juni. Ingen avvik funnet, men noen forbedringsområdert ble avdekket. Tiltak er iverksatt ved enhetene. Møter med rapporteringsansvarlige på klinikkene gjennomføres 2 ganger årlig Satsningsområder Kvalitetsforbedring 100 % av epikriser er sendt ut innen sju dager. KRT Igangsatt Målet er ikke nådd for alle klinikker. Pr oktober var epikriser innen 7 dager på 93,3%. Det har vært jobbet kontinuerlig gjennom året på alle klinikker for å nå målet på 100%. Et av tiltakene var å jobbe for å øke andelen epikriser på utskrivelsesdato Satsningsområder Kvalitetsforbedring Andel epikriser sendt ut innen sju dager KRT Igangsatt Målet er ikke nådd for alle klinikker. Pr oktober var epikriser innen 7 dager på 93,3%. Det har vært jobbet kontinuerlig gjennom året på alle klinikker for å nå målet på 100%. Et av tiltakene var å jobbe for å øke andelen epikriser på utskrivelsesdato.

4 4.3.1 Satsningsområder Pasientsikkerhet Alle helseforetak og institusjoner implementerer aktuelle tiltakspakker i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og rapporterer egne resultater Satsningsområder Pasientsikkerhet Ledelsen i helseforetaket iverksetter tiltak for å følge opp egne resultater i kampanjen, kartleggingen av pasientsikkerhetskultur, meldinger til Kunnskapssenteret og tilsynsrapporter Satsningsområder Pasientsikkerhet Helseforetaket har utarbeidet planer for løpende opplæring i bruk av pasientadministrative systemer Satsningsområder Pasientsikkerhet Helseforetaket legger på egnet måte ut informasjon om meldte 3-3 hendelser, samt egne resultater fra journalundersøkelsen Satsningsområder Pasientsikkerhet Rusbehandling Midt-Norge HF skal utføre samstemming av legemiddellister Satsningsområder Pasientsikkerhet Antall gjennomførte journalundersøkelser i tråd med pasientsikkerhetskampanjens føringer, per institusjon DHÅ Igangsatt Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakke innen TSB er "forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning". Ansatte fra alle klinikker er plukket ut og utgjør team som skal delta på læringsnettverkene. Første samling ble gjennomført i slutten av september, 2 samling gjennomføres 11 desember. I tillegg deltar representanter fra PH i alle 3 fylkene. Det er også knyttet kontakt med representant fra Ambulanse Midt-Norge HF og overdoseteamet v/trondheim Kommune, som skal delta i arbeidet i mellom læringsnettverkene og jobbe med implementering av tiltakspakken. Klinikkene er i rute og er godt i gang med implementeringsarbeidet på egen klinikk og følger prosessen videre jf.milepæler. KRT Igangsatt Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakke innen TSB er "forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning". Ansatte fra alle klinikker er plukket ut og utgjør team som skal delta på læringsnettverkene, første samling var i slutten av september. I tillegg representanter fra PH i alle 3 fylkene. Det er også knyttet kontakt med representant fra Ambulanse Midt-Norge HF og overdoseteamet v/trondheim Kommune, som skal delta i arbeidet i mellom læringsnettverkene og jobbe med implementering av tiltakspakken. Kampanjeleder er tett på teamene. Arbeidet på klinikkene er i det store kommet godt i gang, og er i rute jf. Kunnskapssenterets milepæler. KRT JA Foretakets klinikker har innarbeidet opplæring i Rusdata i sine rutiner. Dette fremkommer i sjekkliste for introduksjon nyansatte og plan for internundervisning ved klinikkene. Opplæringstiltak utløses ved endringer. KRT JA Lav frekvens av 3.3-meldinger i RMN. Det finnes rutinebeskrivelse på hvordan 3.3- meldinger skal publiseres, p.t ikke publisert offentlig. TSB er ikke inkludert i den aktuelle journalundersøkelsen (GTT). KRT JA Det er etablert rutiner for samstemming ved klinikkene. KRT JA Det utføres journalsjekk på 5 journaler hver måned på klinikkene i RMN. RMN har en prosedyre over hvordan dette skal utføres Satsningsområder Innføring av nye metoder og ny teknologi Det er etablert nødvendig kompetanse og metodestøtte for utførelse av mini-metodevurderinger i samarbeid med HMN og øvrige helseforetak. KRT JA RMN er representert i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retnignslinjer for TSB, i regi av Helsedirektoratet. Her arbeides det med egen forskergruppe som kartlegger relevant forskning - hvor også kunnskapssenteret er involvert Satsningsområder Innføring av nye metoder og ny teknologi Antall gjennomførte mini-metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database KRT JA Jf : RMN er representert i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retnignslinjer for TSB, i regi av Helsedirektoratet. Her arbeides det med egen forskergruppe som kartlegger relevant forskning - hvor også kunnskapssenteret er involvert.

5 4.5.1 Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er etablert og videreutviklet effektive og lokale behandlingstilbud i samarbeid med kommunene, herunder lokalmedisinske sentre. KRT JA Samhandlingsprosjektet "Tanker om rusvaner" (TOR), forebyggende poliklinisk rustiltak videreføres gjennom spleiselagsmodell mellom Trondheim kommune, fylkesmannen i Sør Trøndelag og Rusbehandling Midt-Norge. 1 stilling av totalt 2 stillinger er lagt fast i kommunens driftsbudsjett så langt. Evalueringskrav fra Helse Midt-Norge for 2010, 2011 og 2012 er levert i henhold til frist. Rusforetakets eierskap er overført til klinikk rus og avhengighetsmedisin St Olavs HF med virkning fra Avtalen videreføres ut Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune, Kriminalomsorgen Sør Trøndelag, advokatembete og Heimdal/ sentrum politistasjoner og RMN vedr. samarbeid mot kjøring i ruspåvirket tilstand (SMART prosjektet) er videreført i Forankres i klinikk rus og avhengighetsmedisin St Olavs HF fra Prosjektmidler til Nærbehandlingen, poliklinisk tiltak i Molde kommune videreføres for Det er etablert et godt samarbeid med rusforetakets klinikker. RMN sitt ansvar overføres til Helse Møre og Romsdal HF, klinikk rus og avhengighet med virkning fra Evalueringskrav fra Helse Midt-Norge RHF er levert i henhold til frist. Prosjektet Trygg Veksling er igangsatt fra 2013 i samarbeid med Kristiansund kommune. Oppfølgingen videre overføres til Helse Møre og Romsdal HF v/ Klinikk rus sog avhengighet fra Satsningsområder Samhandlingsreformen Med bakgrunn i de lovpålagte avtalene mellom kommuner og helseforetak er det etablert helhetlige pasientforløp og avklart arbeidsdeling mellom helseforetak og kommuner. KRT Igangsatt Pasientforløp med tilhørende prosedyrer er etablert. Disse skal redesignes inneværende år. Det er under arbeid etablering av prosedyrer for pasientforløp på tvers (prosjekt i regi HMN RHF) Satsningsområder Samhandlingsreformen KRT JA Samarbeidsavtaler med 10 kommuner vedrørende 9 integreringstiltak videreføres ut 2014 med mulighet om forlengelse. RMN sitt avtaleansvar er overført til de lokale HF. Regionalt veiledningssenter for pårørende, prosjekt i samarbeid med NKS, norske kvinners sanitetsforening og Stjørdal kommune videreføres ut 2014 med mulighet om forlengelse. RMN RMN sitt avtaleansvar er overført til Helse Nord Trøndelag HF, psykiatrisk klinikk. Se pkt for ytterligere prosjekt Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er utarbeidet planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester i dialog med kommunene. KRT JA Desentralisering av LAR er gjennomført oktober Overføring i henhold til krav er sluttført. Kommunene er varslet. Ansvar for ytterligere videreutvikling av modellen er videreført til Helse Nord Trøndelag HF v/ avd poliklinikk rus og avhengighet ( ARA), St Olavs HF v/klinikk rus og avhengighetsmedisin, poliklinikk lar, og Helse Møre og Romsdal HF v/ klinikk rus og avhengighetsmedisin. Samhandlingsprosjektet "desentralisert stilling rus/psykiatri" med opptaksområde Røros/ Holtålen er avlsuttet etter 1. prosjektår, 2012/2013. Sluttrapport er levert Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er vurdert om desentraliserte spesialisthelsetjenester bør samlokaliseres med det kommunale tilbudet KRT JA Samlokalisering er vurdert som ikke prioritet i Aktuelt samhandlingsprosjekt i opptaksområde Røros / Holtålen er avsluttet jf.pkt Dette vil være et sentralt område som vurderes videre i ny TSB struktur i 2014.

6 4.8.1 Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Rusbehandling Midt-Norge HF skal bistå HMN med en oppdatert oversikt over den samlede kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal i denne sammenheng vurderes om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner DHÅ JA Opsjon utløst ved privat ideell virksomhet. Konkurranse planlegges med utvidelse av kapasitet. Operasjonalisering skjer i styresak 37/12, hvor også signalene i statsbudsjettet ivaretas, samt i LTB/LTP-prosessen Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. KRT Igangsatt Kartlegging av brukerstyrte plasser iverksatt Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Rusbehandling Midt-Norge HF skal bistå de tre sykehusforetakene i deres arbeid med å etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer, samt bistå ved etablering av rutiner for videre henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Det er etablert tilbud om lavterskel-lar for den mest hjelpetrengende gruppen opiatavhengige med sammensatte sykdommer i samarbeid med kommunen. Det er gjennomført brukerundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak KRT JA Arbeide i integrerte pasientforløp rus-psyk-somatikk er inne i fase hvor det jobbes med implementering. St.Olav-området er først ute hvor arbeidet pasientforløp den "akutte ruspasienten" var igangsatt, men ble stoppet grunnet gjennomgang av hele forløpsmetoden. Vil bli igangsatt tidlig i 2014 KRT JA Er ivaretatt av aktuell klinikk KRT JA Pasienterfaringsundersøkelsen i regi av Kunnskapssenteret ble gjennomført ved RMN sine klinikker i uke 37. Det avventes resultater av disse i løpet av desember Utdanning av helsepersonell Foretaksgruppen skal lage en Strategisk handlingsplan for utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten. Planen skal beskrive mål, organisering, ansvar og tiltak. Rusbehandling Midt-Norge HF skal bidra i utviklingen av handlingsplanen og implementere besluttede tiltak. 5.2 Utdanning av helsepersonell Rask og effektiv tilsettingsprosess for turnusleger i samarbeid med aktuelle kommuner. MBJ JA Prosjektoppdraget Regional handlingsplan for utdanning i Helse Midt-Norge er vedtatt i HMN og forelagt RMN 22. nov Prosjektet vil offisielt starte opp før årsskiftet. HFene ble i des bedt om å oppnevne representanter til styringsgruppe og prosjektgruppe. På grunn av virksomhetsoverdragelse fom vil RMN ikke oppnevne representant i prosjektet men vil bli ivaretatt og involvert i prosjektet gjennom mottagende HF. MBJ JA RMN har per i dag ikke leger i turnustjeneste. 5.4 Utdanning av helsepersonell Helseforetaket har bidratt til kompetanseutveksling og KRT JA Lovpålagte samarbeidsavtaler: RMN bidrar med rus kompetanse gjennom kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelseog omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet. Dette som en oppfølging av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. representasjon i flere faglige samarbeidsutvalg i de respektive sykehusforetak sine faglige samarbeidsutvalg. Representanter fra St Olavs HF v/ klinikk rus og avhengighetsmedisin tiltrer psykisk helsevern sine 2 faglige samarbeidsutvalg tilknyttet DPS Nidaros og DPS Orkdal fra

7 6.1.1 Forskning og innovasjon Det er iverksatt tiltak for å øke forskning på pasientsikkerhet knyttet til pasienttilfredshet og behandlingsavbrudd. KRT JA Et klinikkovergripende prosjekt ledet av Helle Wessel Andersson planlegges oppstartet i Det er igangsatt studier av behandlingsavbrudd og behandlingsforløp både ved Trondheimsklinikken og Molde behandlingssenter Forskning og innovasjon 30 prosent av publikasjonene fra 2013 i Rusbehandling Midt-Norge HF (2 av 6 publikasjoner, pr ) har internasjonalt samarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). 6.2 Forskning og innovasjon Helseforetakene skal legge til rette for innovasjon DHÅ Igangsatt KRT Igangsatt 30 prosent av publikasjonene fra 2013 i Rusbehandling Midt-Norge HF (2 av 6 publikasjoner, pr ) har internasjonalt samarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). FP Resultatkrav for 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF skal minimum gå i balanse i 2013 og sikre at den samlede ressursbruken til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer og resultatkrav SHN Igangsatt Viser til 2.1. vedrørende resultat. Investeringer og driftskreditt holdes innenfor vedtatte rammer/avtaler. FP Resultatkrav for 2013 Lovverket for rettighetspasienter skal overholdes KRT Igangsatt RMN har pr oktober 69 fristbrudd for avviklede rettighetspasienter. Det har vært jobbet kontinuerlig med å redusere fristbrudd gjennom hele året. FP Resultatkrav for 2013 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager være under 65 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i FP Resultatkrav for 2013 Fristbrudd skal ikke forekomme KRT Igangsatt Målkravet er ikke nådd, det har vært jobbet kontinuerlig gjennom hele året med å unngå fristbrudd på klinikkene. Fulgt opp i bla ledermøter, møter med rapporteringsansvarlige m.m. Andel fristbrudd avviklede for rettighetspasienter var pr oktober 2013 på 10,7 %. Som ved ventetid er det en sammenheng mellom fristbrudd og kapasitet. FP Resultatkrav for 2013 Foretaksmøtet la til grunn at Rusbehandling Midt- Norge HF ikke har behov for driftskreditt i SHN Igangsatt RMN HF benytter pr. oktober 2013 ikke driftskreditt. Prognose for 2013 tilsier at driftskreditt ikke vil bli benyttet. FP Styring og oppfølging i 2013 FP Styring og oppfølging i 2013 Foretaksmøtet ber om at det ved planlegging og gjennomføring av fusjons- og integreringsprosessen med de tre sykehusforetakene i regionen, legges til grunn relevante erfaringer fra tidligere omstillinger både i egen og andre regioner. Norge HF viderefører forbedringsarbeidet som sikrer at foretaket oppnår varige kostnadsreduksjoner på løpende drift. DHÅ Igangsatt Fusjonsprosessen godt gjennomført av hele organisasjonen i RMN. SHN Igangsatt Det arbeides fortløpende med forbedringsarbeider som sikrer varige kostnadsreduksjoner på løpende drift. Er nevnes spesielt arbeidet med kostnadsreduksjoner vedrørende kjøp av gjestepasientplasser. Risiko for at dette ikke nåes, vil ha en sammenheng med utvikling i fristbrudd, ventetid og fritt sykehusvalg. FP Styring og oppfølging i 2013 FP Investeringer og kapitalforvaltning Det skal gis samlet tilbakemelding på styringskrav gitt i styringsdokument og foretaksprotokoll i årlig melding for I tillegg skal det rapporteres i tråd med vedlegg 1. Resultatkrav og krav til oppfølging for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. DHÅ JA Ivaretatt SHN JA Foretaksprotokoll er gjennomgått i styremøte i RMN

8 FP Organisatoriske krav og rammer for 2013 FP Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser FP Barn som tolk Foretaksmøtet ber helseforetaket foreta nødvendige tilpasninger for å følge opp endringene i lov om helseforetak, jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ). Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF ved forespørsel om å bidra i arbeidet for å forenkle oppgjørsordningen for pasientreiser uten rekvisisjon. DHÅ JA Oppfylt. SHN JA RMN vil delta ved forespørsel, RMN er ikke forespurt i Norge HF iverksetter nødvendige tiltak som medvirker til at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. KRT JA Tolk under 18 år brukes aldri. FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 At arbeidet med forvaltningsplaner for bygg og eiendom i verneklasse 1 og 2 blir gitt prioritet slik at dette arbeidet kan ferdigstilles innen utgangen av 2013, jfr. Fredningsforskriftens Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan, 2-3 Frist for forvaltningsplan. SHN JA Arbeidet vedrørende Landsverneplan for bygg og eiendom i verneklasse 1 og 2 i RMN ble ferdigstilt i Behandlet i styremøte i HMN RHF styresak 19/12. FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 At vedtatt forvaltningsplan for eiendom i verneklasse 2 blir tinglyst som heftelse på eiendommen. Dersom det er aktuelt å avhende eiendom som er undergitt vern i verneklasse 1 eller 2, skal helseforetaket sørge for at vedtatt forvaltningsplan for eiendommen er tinglyst som hefte på eiendommen før salget blir gjennomført. SHN Igangsatt Visert til At alle vernede eiendommer får påmontert synlig merking som opplyser om vernet. Merkingen skal være utformet i samsvar med felles nasjonale retningslinjer utarbeidet av de regionale helseforetakene. SHN Igangsatt Pr. dags dato er det ifølge Brønnøysundregistrene ikke juridisk mulig å tinglyse forvaltningsplan. Prosess er igangsatt, men avventer videre prosess fra HMN RHF. SHN Igangsatt Merking gjennomføres når nasjonale retningslinjer er ferdigstilt. Gjelder Molde Behandlingssenter. At «Felles rutiner for utarbeiding av forvaltningsplaner, SHN JA Felles rutiner legges til grunn ved forvaltning av vernede bygg gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og område i helseregionene» blir lagt til grunn for forvaltingen av vernede bygg og eiendommer tilhørende helseforetaket, ref. også styresak for Helse Midt-Norge RHF 111/12 og sak 09/13 Kulturminnevernet - felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, vedtatt i styremøte

9 FP Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 1 S ( ) hvor det blir omtalt at departementet vil vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, innkjøp og bygg. Foretaksmøtet understreket at helseforetakene skal bidra til å identifisere felles utfordringer i spesialisthelsetjenesten, og bidra ved vurderinger om etablering og videreutvikling av felles tiltak eller organisasjoner for å løse disse. DHÅ JA Ivaretas i RHF-nettverket FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) I 2013 skal handlingsplaner med tilhørende tiltak forelegges HF-styrer og RHF-styret til vedtak. Det forutsettes at handlingsplanen vil gi føringer om videreutvikling og/eller utskifting av sentrale systemer innen Helse Midt-Norges systemportefølje. Norge HF bidrar i pågående aktuelle utviklings- og innføringsløp i arbeidet med helsenorge.no på vegne av regionen. Norge HF vil bidra til og gjennomføre eventuelle nødvendige systemutviklings- og opplæringstiltak innen IKT som følge av fusjonen med sykehusforetakene. Foretaksmøtet forutsatte videre at ledelsen i helseforetaket aktivt bidrar i arbeidet med utvikling av metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. DHÅ JA Handlingplan for IKT-strategi vedtatt av RMN sitt styre den 3.juni 2013, sak 26/13. DHÅ JA RMN har ikke blitt invitert til å delta direkte i dette arbeidet. DHÅ JA Jf punkt Viser til forprosjekt integrering og utredning gjort av Hemit. Spesifikasjon av forbedret Doculive/PAS innføres i forbindelse med fusjonen. RMN har deltatt i utviklingen av e-læringsprogram ifht PULS og MS Office. RMN har dessuten deltatt med personale for testing av IKT-løsninger/programmer ifb med fusjonen. DHÅ JA Viktig arbeidsoppgave i forbindelse med fusjonen. Gjøres i samarbeid med andre HF. FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF om å DHÅ JA RMN har bidratt bla gjennom Selbu-samlingen i januar Styrevedtak i RMN for bidra videre i arbeidet med ferdigstilling av IKT-strategi Del II Handlingsplan. godkjenning av IT-strategi, 3. juni IKT-ansvarlig i RMN har deltatt i referansegruppe. Foretaksmøtet la videre til grunn at Rusbehandling DHÅ JA Foretaket forholder seg til dette. Midt-Norge HF for de etterfølgende kravene knyttet til IKT kun gjennomfører de tiltak som foretaket vurderer som adekvate gitt den forestående fusjons- og integreringsprosessen og at tiltakene tilpasses dette både mht omfang og tidshorisont.

10 FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Norge HF i sitt arbeid med å organisering av IKT-kjeden legger til rette for gode interne prioriteringsprosesser med nødvendig forankring i egen organisasjon slik at foretaket gir tydelige og begrunnede innspill til den regionale prioriteringsgruppen for IKTsystemutviklingsprosjekter. DHÅ JA IKT-ansvarlig i RMN deltar i diverse fora, herunder REGI. FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Foretaksmøtet forutsatte videre at Rusbehandling Midt-Norge HF legger til rette for en samlet prioritering av såkalt småskrittsutvikling og mindre IKT-oppgaver som bestilles via oppdragsprosessen til HEMIT, slik at også denne utviklingen holdes innenfor vedtatte rammer (økonomi og utviklingsressurser) og at prioriteringen av disse ses i sammenheng med de regionale IKT-systemutviklingsprosjekter, samt understøtter de langsiktige, strategiske hovedmålsettingene. DHÅ JA Gjennom avtalt oppfølging med Hemit. Norge HF videreutvikler egen kompetanse og kapasitet mht å delta i spesifisering og testing av ulike systemutviklingsprosjekter, samt i innføringsfasen. DHÅ JA Ingen nye prosjekter utover integreringsarbeidet i 2013 for RMN. FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Norge HF legger til grunn felles prioriteringer i IKT innføringsplaner. DHÅ JA Rusbehandling Midt-Norge HF har lagt til grunn felles prioriteringer i IKT innføringsplaner. FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Foretaksmøtet forutsatte at driftsstyre for Hemit er etablert fra 1. mai 2013 og at eventuelle organisatoriske tilpasninger av IKT-funksjonen i Rusbehandling Midt-Norge HF da er gjennomført. Det bes om en særskilt rapportering på de endringer som er gjort, herunder en beskrivelse av funksjoner med tilhørende ansvar innen samme dato. Norge HF bidrar inn i arbeidet med én journal. Det vil bli igangsatt etter ferdigstilt utredning, tidligst i august DHÅ JA Organiseringen og arbeidet ledes av HMN sin prosjektleder ifb med fusjonen i samarbeid med Hemit. DHÅ Igangsatt Avventer utredning

11 FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba helseforetaket å legge til rette for at ledere i førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. MBJ JA Samling for alle ledernivå januar. Fokus på synliggjøring av "den røde tråden", delegasjon og myndiggjøring. Opplæringsdag 4 mars - grunnleggende om lovverk i forhold til turnus og ressursstyring. Mellomlederopplæring ledernivå 3 og 4 i Månedlig oppfølging for læring på tvers og erfaringsutveksling i arbeidet for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene og turnus. I hovedrapport for AMUS 2013 RMN får ledere totalt (på alle nivå) gode tilbakemelding på spørsmål om ledelse (9 spørsmål). FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba helseforetaket videreføre arbeidet med å øke andelen faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger, samt utvikle kunnskapsgrunnlaget på området MBJ JA Kartlegging for andel med uønsket deltid ble gjennomført i januar. 15 av 65 deltidsstillinger ønsker høyere stillingsandel. Av de 15 som ønsker høyere stillingsandel er det 2 som har fått høyere stillingsandel men ikke 100 % som ønsket. 3 fyller ikke nødvendig kompetansekrav for å fylle 100 % st. Øvrige har fått høyere stillingsandel eller er ikke lenger aktuell for høyere stilllingsandel av andre årsaker (sluttet, svangerskapspermisjon). Det arbeides videre med dem som fortsatt ikke har ønsket stillingsandel. FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba om at foretaket fastsetter mål for økning av gjennomsnittlig stillingsprosent for 2013 med utgangspunkt i fastsatt indikator MBJ JA RMN har holdt fokus på deltidstillinger gjennom månedlig rapporteringer i statusrapport. Måltall for gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2013 er 87,8 % for RMN. RMN har 88,0 % hittil i år (pr. nov) mot 87,6 % nov RMN ligger totalt for året over måltall FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba om at det rapporteres månedlig på MBJ JA Dette er ivaretatt gjennom månedlige statusrapporter til adm. dir. endring i gjennomsnittlig stillingsprosent som en del av statusrapporteringen FP Tiltak på personalområdet FP Tiltak på personalområdet FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba helseforetaket bidra til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Foretaksmøtet ba om at helseforetaket påser at rutiner for bierverv følges og at det rapporteres om status for antall bierverv pr i årlig melding. Foretaksmøtet ba om at helseforetaket i det videre utviklingsarbeidet tas høyde for tiltak som sikrer robuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier som er beskrevet i rapporten Kompetanse og kapasitet (jfr. styresak 72/12 styret for Helse Midt- Norge RHF). MBJ Igangsatt RMN ønsker å bidra i forhold til å tilby lærlingeplass men har ikke tatt i mot lærlinger i Det arbeides videre for å tilrettelegge for mottak av læringer. MBJ JA Rutiner for bierverv følges og ledere har oversikt over antall. Per des. er det rapportert på 3 bierverv i RMN. MBJ JA På området kompetanse og kapasitet har godkjenning av rus og avhengighetsmedisin som egen spesialitet vært en prioritert oppgave. Spesialiteten er nå godkjent og det skal påstartes spesialiseringsløp i 2014.

12 FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet ba spesielt om at helseforetaket fortsetter det positive arbeidet som er igangsatt med å redusere avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. MBJ JA Det gjøres månedlig oppfølging gjennom kartlegging og analyser av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette rapporteres på i statusrapporter til adm. dir. RMN har hatt fokus på kurs i lovverk som berører turnursarbeid. I tillegg har det vært tett dialog mellom klinikkene for erfaringsutveksling og læring, særlig i forhold til mulighetene for å gjøre avtaler med tillitsvalgte om arbeidstid innenfor rammene til AML. RMN har også knyttet kontakter med andre HF i regionen og har deltatt i opplæringstilbud der. FP Tiltak på personalområdet Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket arbeider kontinuerlig og systematisk med å etablere tiltak som sikrer at IA - avtalens mål for helseforetaket nås. Arbeidet med årsplanlegging, turnus og arbeidstidsbestemmelser er under videre utvikling. MBJ JA RMN har høyt fokus på innhold og alle mål i IA-avtalen. Det arbeides særlig i forhold til oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Det rapporteres månedlig i forhold til måltall i statusrapport til adm. dir, hvor det gjøres årsaks og tiltaksforklaringer. Arbeidet med sykefravær i RMN beskrives også i styresak 35/13 Sykefravær - status og utvikling RMN. Avtalen er fast tema i RAMU-møter (regionalt arbeidsutvalg). RMN mener arbeidsnærvær henger sammen med et godt arbeidsmiljø og har gjennomført en AMUS (arbeidsmiljøundersøkelse) med gode resultater i okt (styresak RMN 50/13). FP Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten FP Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetaket arbeider systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og at det etableres rutiner for varsling innad i helseforetaket og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak i regionen. DHÅ JA Utført i forbindelse med analyse av aktivitetsdata høsten KRT JA Det ble gjennomført internrevisjon på området Rusdata og NPR-rapportering i mai Ingen avvik funnet, men noen forbedringspunkter. Endelig rapport skal gjennomgås i relevante, interne fora. FP Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet FP Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF om å sikre at rutiner ved intern henvisning i spesialisthelsetjenesten er i tråd med gjeldende rett innen 1. mai Foretaksmøtet forutsatte at det elektroniske systemet for melding om uønskede hendelser er på plass innen 1. juli Systemet skal være integrert i foretakets avvikssystem. Kunnskapssenteret skal både kunne motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet. KRT JA Er ivaretatt. KRT Igangsatt Vi avventer fullelektronisk løsning i EQS sammen med resten av regionen. I mellomtiden registreres og sendes slike meldinger innenfor egen EQS organisering av uønskede hendelser som "manuelle meldinger" i tråd med regelverk.

13 FP Regjeringens eierskapspolitikk FP Regjeringens eierskapspolitikk FP Rapportering til Norsk pasientregister Norge HF er kjent med kravene til samfunnsansvar, også på områdene mangfold og likestilling, og fremmer samfunnsansvarlig atferd i hele organisasjonen. Norge HF har oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. Foretaksmøtet ba helseforetaket sørge for økt kvalitet i rapporteringen til Norsk pasientregister, i tråd med informasjon som vil bli gitt i eget brev. MBJ JA RMN sin ledergruppe er kjent med regjeringens eierskapspolitikk og følger kravene til samfunnsansvar. MBJ JA Dette er gjort rede for i egen retningslinje i RMN styresak 12/13. KRT JA Det er gjennomført internrevisjon som viser at dette er godt ivaretatt både mht organisering og rapportering. FP 7.1 Endringer i vedtektene 6, 8, 9 og 13 Foretaksmøtet fastsetter nye 6, 8, 9 og 13 i vedtektene. Rusbehandling Midt-Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. DHÅ Igangsatt RED 1.1 Fusjonsprosessen Risiko for å miste nøkkelpersonell DHÅ JA Alt nøkkelpersonell beholdt. RED 1.2 Fusjonsprosessen Kommunikasjonsutfordring; informere rettidig og ha kapasitet til daglig drift DHÅ Igangsatt Informasajonsarbeidet i forprosjektet var forbilledlig bra. Informasjonsarbeidet i prosjektet har hatt betydelige mangler. RED 1.3 Fusjonsprosessen Kapasitet til å gjennomføre fusjonsaktivitetene DHÅ NEI Restferie må utbetales for de fleste. Koordinering og informasjon fra og mellom arbeidsgrupper har dessverrre ikke vært omfattende og rettidig nok. Har medført en del dobbeltarbeid og usikkerhet. RED 2 Lov om offentlige anskaffelser Risiko for brudd på lov om offentlige anskaffelser SHN JA Samarbeid med Helsebygg ved større investeringer for å sikre korrekte anskaffelsesprosesser. LOA ivaretas forøvrig ved bruk av rammeavtaler i HMN / HINAS RED 3 Gjestepasient kjøp/salg Risiko for økt bruk av Helfo SHN Igangsatt Jobbes kontinuerlig med tiltak for å unngå fristbrudd. Ingen pasienter fra Helfo pr , 1 pasient i løpet av RED 4 Ujevnt forbruk av helsetjenesten i regionen Det er registert stor ulikhet i forbruk av TSB i regionen. KRT JA Det er i løpet av høsten 2013 gjort en bred analyse av dette feltet. Rapporten er Det ønskelig med en analyse av bakgrunnen for dette. presentert for ledergruppa i RMN. V 3.1 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader totalt for det regionale helseforetaket. Helseforetakene skal ha rapportert på forskningsaktivitet for 2013 til CRIStin (alle vitenskapelige publikasjoner) og NIFU (avlagte doktorgrader) innen 1. april Det er ønskelig at vitenskapelige monografier og vitenskapelige artikler i antologier registreres og at Health Research Classification System (HRCS) benyttes. KRT JA Alle nye publikasjoner blir fortløpende regitrert i Cristin systemet.

14 V 3.10 Vedlegg 3 Rapportering på særskilte områder Innovasjonsindikatorene fra helseforetakene i 2013: Antall aktive innovasjonsprosjekter med prosjektfase, samarbeidsrelasjoner og ressursbruk Antall nye patentsøknader Innovasjonskulturtiltak (tekstlig omtale) KRT Igangsatt Det er ikke registrert aktive innovasjonsprosjekter med patentsøknader. Det pågår derimot 4 større metodeutviklingsprosjekter i klinikkene: Manualisert rusbehandlings- og hjelpetilbud til gravide og småbarnsforeldre ved Lade behandlingssenter. Manualisert behandlingsmanual for å identifisere og mestre risikofaktorer for rustilbakefall (MAR-S systemet) ved Ungdomsavdelingen i Trondheimsklinikken. Manualisert og kunnskapsbasert behandling av pasienter med samtidig rus - og psykiske lidelser. Samarbeid mellom Vestmo behandlingssenter og FOU avdelingen i helseforetaket. Matching - et dataprogram som søker å matche pasienters morbiditet og behandlingsbehov til behandlingsnivå i helseforetaket. I samarbeid med Stavne arbeid og Kompetanse, Brygga integreringstiltak i Trondheim kommune og Sintef/ InnoMed er det igangsatt et forprosjekt for digital støttespiller. Forprosjektet er godkjent av styringsgruppen i Innovasjon Norge. Digital støttespiller er et verktøy skal bidra til å styrke den enkeltes mulighet til å planlegge eget livsløp og skaffe tilgang til riktige tjenester til rett tid, eksempelvis støtte til bolig og forberedelse til å komme ut i arbeidslivet Forskningsleder Gråwe er foretakets innovasjonsansvarlige og denne funksjonen opphører etter fusjonen med StOlavs V 3.11 Vedlegg 3 Rapportering på særskilte områder Antall søknader om metodevurderinger for alle metodeområder som er ferdigbehandlet KRT JA Foretaket forholder seg til dette fortløpende via enhetlige forskningskoordinatorer og 4 årlige samlinger. Det er utarbeidet en norsk versjon av et IT basert verktøy som matcher pasienters morbiditet og behandlignsbehov med behandlingstilbud/nivå. Systemet heter Matching og er en norsk vesjon av det offisielle US systemet ASAM PPC. VErktøyet/programmet evalueres nå i egen forskning og det planlegges å implimentere dette i klinikker senere. I tillegg utvikles det en kunnskapsbasert behandlingsmanual for pasienter med samtidig rus og psykiske lideleser til bruk i våre rusinstsitusjoner. Behandlingsmanualen ferdigstilles vinteren 2014 og skal deretter implementeres og evalueres i FOU prosjekt V 3.12 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Antall bestillinger for hurtig metodevurdering og fullstendig metodevurdering som er sendt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten V 3.13 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Antall bestillinger for hurtig metodevurderinger for legemidler som er sendt til Statens Legemiddelverk KRT NEI Det er pr i dag ikke planer om nye bestilinger i KRT NEI Det er ikke sendt noen metodevurderinger for legemidler. Slike saker fremmes via enhetlige forskningskoordinatorer, eller opplæringsansvarlig, eller i felles legemøte. V 3.2 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i det regionale helseforetaket, herunder andel til psykisk helse og rus. Rapporteringsfrist til NIFU er 15. mars KRT JA

15 V 3.3 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Andel prosjekter og andel tildelte midler til forskningsprosjekter i det regionale helseforetaket på medisinske fagområdet og etter forskningsart i 2013 ved bruk av HRCS. Samhandlingsforskning og forskning som følge av terrorhandlingene i Norge den skal synliggjøres. KRT JA Er rapportert til NIFU STEP V 3.4 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler (pr år) fra Norges forskningsråd og EUs 7. ramme-program for forskning og teknologiutvikling i V 3.5 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Resultater (koordineringsfunksjon, nettverk, flerregionale forskningsprosjekter) for fagområder det er etablert forskningssamarbeid mellom de fire regionale helseforetakene (forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning). KRT JA Er rapportert til NIFU STEP KRT JA Ivaretatt via Regionalt Forskningsutvalg V 3.6 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Forskningens resultater og implikasjoner for tjenesten (rapport). KRT Igangsatt Formidling i vitenskapelige tidsskrifter, konferanser og egne nettsider (ikke i egen rapport for HF'et) V 3.7 Vedlegg 3 - Rapportering på særskilte områder Antall nye oppfinnelser (DOFI), utlisensieringer og KRT NEI Ingen. Temaet er hittil lite relevant for vår aktivitet. bedriftsetableringer rapportert fra teknologioverførings- og kommersialiseringsenhetene i V 3.8 Vedlegg 3 Rapportering på særskilte områder Antall og andel innkomne elektroniske forskningssøknader med innovasjonspotensial i KRT NEI Ingen. Hittil lite relevant for vår aktivitet. V 3.9 Vedlegg 3 Rapportering på særskilte områder Antall og verdi av innrapporterte forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, Regionale fond for forskning og innovasjon, Innovasjon Norge og InnoMed i KRT Igangsatt Inegn slike prosjekter er registrert. Prosjektet Digital støttespiller er i en søknadsprosess for støtte av Innomed Nroge Jfr

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Helse Nord-Trøndelag HF Gjennomgang etter 2.tertial viser følgende status på de mål og oppgaver som er risikovurdert:

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

3. tertial tertial 2013 Mål

3. tertial tertial 2013 Mål Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) 2013 Mål Antall produserte DRG-poeng helseforetak 30.363 29.179 Foreløpig desember rapport 27.januar 2014 Refunderte

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste

SAKSFREMLEGG. Sak 17/13. Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste SAKSFREMLEGG Sak 17/13 Integrering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i øvrig spesialisthelsetjeneste Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.05.13 Saksbehandler: Tor Åm Arkivsak: 13/2800-8

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Vedlegg 4. Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF

Vedlegg 4. Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF Vedlegg 4 Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet 9 4. Satsingsområder 2013 9 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering

Detaljer

NOTAT Oppsummering Gjennomføring

NOTAT Oppsummering Gjennomføring NOTAT TIL: STYRET I HMN FRA: ANNE GRETE VALBEKMO EMNE: FORPROSJEKT; TETTERE ORGANISATORISK INTEGRERING AV RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF I ØVRIG SPESIALISTHELSETJENESTE DATO: 7. MARS 2013 KOPI: Oppsummering

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Orientering til styret, Helse Midt Norge RHF Stjørdal, 14.mars 2013 Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Økonomi, investeringsramme og likviditet 7 2.1 Økonomi 7 2.2 Investeringsramme 7 2.3 Likviditet 7 3. Aktivitet 8 4.

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 10.03.2008 11/08 HF Saksbeh:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Prosjektmandat. Evaluering av TSB-fusjonen i Helse Midt-Norge i 2013/2014. Godkjent av: Ledergruppen Helse Midt-Norge RHF

Prosjektmandat. Evaluering av TSB-fusjonen i Helse Midt-Norge i 2013/2014. Godkjent av: Ledergruppen Helse Midt-Norge RHF Prosjektmandat Evaluering av TSB-fusjonen i Helse Midt-Norge i 2013/2014 Godkjent av: Ledergruppen Helse Midt-Norge RHF Dato: 23. februar 2016 Innhold 1 Prosjektinformasjon og bakgrunn 3 2 Mål for prosjektet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast»

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 31/15 Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer