Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2"

Transkript

1 Sak 55/13 Vedlegg 2 Prosess for årlig melding 2013 Sak 2/14 Vedlegg 2 Kolonne1Nummerering Tittel Oppgave Ans. leder Er kravet oppfylt? Tekst til Årlig melding 1.1 Overordnede føringer - Strategi 2020 Strategi 2020 skal legges til grunn for de videre DHÅ JA Strategiene er innkorporert i styresak 37/12 "Status og fremtidig utvikling av rusfeltet". omstillingsprosesser i helseforetaket 1.2 Overordnede føringer - Strategi 2020 Helseforetaket skal etter 2. tertial rapportere på DHÅ JA Styrets strategiprosess. RHF styresak 37/12. hvordan de arbeider med å operasjonalisere de ulike strategiske grepene i Strategi Overordnede føringer - Fokus 2013 Det er fem områder som Helse Midt vil følge særskilt i 2013 (fokus 2013) og som vil kreve et særskilt ledelsesmessig fokus på alle nivå i tjenesten; Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd og ventetiden skal ned Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Desentralisere spesialisthelsetjenesten Riktig bruk av IKT Varig kostnadsreduksjon på drift DHÅ Igangsatt Fristbrudd ventende avskaffet. Det betyr at så snart siste pasient ventende med fristbrudd er ferdigbehandlet, er fristbrudd avviklede borte. Ventetid nær 65 dager, tiltak for reduksjon i gang. AML- brudd karaftig redusert. LAR-desentralisert i IKT er vanskelig å prioritere kun for rusbehandling, jf IKT-strategi. Helse Midt-Norge RHF vil ha en tett dialog med helseforetakene om utviklingen i disse fokusområdene gjennom året. I tillegg til rapportering gjennom statusrapportene (jf. kap 8 oppfølging og rapportering) vil oppfølgingen være et fast tema på dialogmøter og direktørmøter. 2.1 Tildeling av midler Rusbehandling Midt-Norge HF skal i 2013 gå i økonomisk balanse eller med overskudd. SHN Igangsatt Pr. oktober er det et akkumulert overskudd på 1,2 MNOK. Prognose for 2013 er pr. oktober et resultat i balanse. Siden siste prognose ble gitt er det kommet til fakturaer for kjøp av gjestepasientplasser knyttet til fritt sykehusvalg for perioder tilbake i tid, samt pasient innlagt på tvang med særskilt tilrettelagt og ressurskrevende håndtering. Med bakgrunn i gjenstående planer for drift og vedlikehold samt estimat ekstraordinært ressursbehov knyttet til tvangspasient, estimeres underskudd på ca 1,3 MNOK totalt de siste to månedene. Tross få uker igjen av året, må foretaket fortsatt vurdere fortløpende risikofaktorer, spesielt knyttet til risiko for kostnader knyttet til pasienter med særskilte behov samt gjestepasientkostnader grunnet fritt sykehusvalg. RMN har også fått en betydelig økning i medisinkostnader i LAR-behandling i 2013, imidlertid er prognosen noe redusert fra forrige måned.

2 3.1 Aktivitet Forventet aktivitetsnivå for RMN: Utskrivninger = 1725, oppholdsdøgn = , V-konsultasjoner = , totalt TSB-aktivitet = KRT JA TSB-aktiviteten var pr oktober på 4,9 % over forventet aktivitet. Målet for året 2013 nås med god margin Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Satningsområder tilgjengelighet og brukerorientering Til grunn for dette aktivitetsnivået ligger følgende forventing: Samlet sett en økning på 4 prosent og at aktivitetsøkningen primært er knyttet til poliklinisk aktivitet Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Resultater fra pasienterfaringsundersøkelser er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp. Pasienter som skal gjennom omfattende utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten har fått utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive planlagt pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen skal være et arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov. KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i KRT JA Pasienterfaringsundersøkelsen i regi av Kunnskapssenteret ble gjennomført på RMN sine klinikker i uke 37. Ferdig rapport publiseres av Kunnskapssenteret i løpet av medio desember KRT JA Individuell behandlingsplan er innarbeidet som redskap for planlegging og gjennomføring av behandling ved foretakets klinikker. Slik plan utarbeides sammen med pasienten, inneholder målsettinger og tiltak. Behandlingsplan er forankret i pasientrelaterte prosedyrer i EQS, både for foretaket som helhet (dok2319) og for de enkelte klinikkene (nivå 2) Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Tiltak i Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende følges opp. KRT JA Er fulgt opp gjennom årlig strategisk årlig handlingsplan for Lærings- og mestringssenteret. sehttp://www.rusmidt.no/rus/korus/strategisk%20handlingsplan%20for%20lms% pdf Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Satsningsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i KRT JA Det er etablert rutiner for dette. Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker. Andel fristbrudd for rettighetspasienter KRT Igangsatt Målkravet er ikke nådd, det har vært jobbet kontinuerlig gjennom hele året med å unngå fristbrudd på klinikkene. Fulgt opp i bla ledermøter, møter med rapporteringsansvarlige m.m. Andel fristbrudd avviklede for rettighetspasienter var pr oktober 2013 på 10,7 %. Som ved ventetid er det en sammenheng mellom fristbrudd og kapasitet.

3 Satsningsområder Fødselsomsorg Fødselsomsorg av høy kvalitet. KRT JA Det er etablert lokale gravideteam/kompetansepersoner ved våre klinikker. Helse Midt-Norge RHF har bevilget kr ,- til "Tverrløft" for Tverrløft er ett 3 årig samhandlingsprosjekt som skal bidra til å styrke/utvikle innsatsen rundt gravide som inntar rusmidler, og styrke handling og samhandlingskompetanse i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble igangsatt pr Rapportering og regnskap for 2013 er levert i henhold til mandat og avtale mellom Rusbehandling Midt- Norge HF og Lade Behandlingssenter. Eierskap til prosjektet er avlevert til St Olavs HF v/ klinikk rus og avhengighet med virkning fra Prosjektledelse og drift er forankret ved Lade Behandlingssenter avd. gravide og småbarn. Kravet for 2013 er oppfylt Satsningsområder Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling Det er tilstrekkelig kompetanse i helseforetaket og gode rutiner for å ivareta barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling, herunder barn som lever med foreldre som ruser seg Satsningsområder Livsstilsrelaterte tilstander Helseforetaket rapporterer data om skader og ulykker til NPR Satsningsområder Livsstilsrelaterte tilstander Helseforetaket har etablert en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2012) KRT JA Alle klinikkene har implementert rutiner for kartlegging av pasienters barn (BiRus - barneark), og har egne barneansvarlige som deltar i kompetansenettverk. Disse rutinene omfatter varsling til andre tjenester herunder barnevern, dersom det avdekkes overgrep eller mishandling. Alle klinikkene besitter fagkompetanse for dialog om, og arbeid med slike prosesser. KRT JA Ikke relevant for RMN. KRT Igangsatt Høyt fokus på ernæringsspørsmål i pasientbehandling ved Trondheimsklinikken. Prosedyrearbeidet forankres her Satsningsområder Helseberedskap Med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli 2011 og erfaringer fra øvelser og hendelser, har helseforetaket oppdatert og foretatt nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner. DHÅ JA Beredskapplanverk for HF, samt beredskapsplaner for klinikkene er revidert innen gjeldende frister Satsningsområder Helseberedskap Det er tatt initiativ til klinikkvis øvelsesplan og evt øvelsegjennomføring med andre DHÅ JA Beredskapsøvelser er planlagt, og delvis gjennomført/og under gjennomføring etter plan ved klinikkene Satningsområder Pasientsikkerhet Helseforetakene har utarbeidet planer for implementering av sentrale anbefalinger i relevante KRT Igangsatt Arbeid med implementeringsplan er startet. For område ROP-retningslinjen er det eget samarbeidsprosjekt mellom rus/psykiatri for implementering. Her er aktivitet i gang. nasjonale faglige retningslinjer Satsningsområder Kvalitetsforbedring Bedre kvalitet i rapporteringen fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til Norsk pasientregister KRT JA Internrevisjon på området gjennomført i juni. Ingen avvik funnet, men noen forbedringsområdert ble avdekket. Tiltak er iverksatt ved enhetene. Møter med rapporteringsansvarlige på klinikkene gjennomføres 2 ganger årlig Satsningsområder Kvalitetsforbedring 100 % av epikriser er sendt ut innen sju dager. KRT Igangsatt Målet er ikke nådd for alle klinikker. Pr oktober var epikriser innen 7 dager på 93,3%. Det har vært jobbet kontinuerlig gjennom året på alle klinikker for å nå målet på 100%. Et av tiltakene var å jobbe for å øke andelen epikriser på utskrivelsesdato Satsningsområder Kvalitetsforbedring Andel epikriser sendt ut innen sju dager KRT Igangsatt Målet er ikke nådd for alle klinikker. Pr oktober var epikriser innen 7 dager på 93,3%. Det har vært jobbet kontinuerlig gjennom året på alle klinikker for å nå målet på 100%. Et av tiltakene var å jobbe for å øke andelen epikriser på utskrivelsesdato.

4 4.3.1 Satsningsområder Pasientsikkerhet Alle helseforetak og institusjoner implementerer aktuelle tiltakspakker i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og rapporterer egne resultater Satsningsområder Pasientsikkerhet Ledelsen i helseforetaket iverksetter tiltak for å følge opp egne resultater i kampanjen, kartleggingen av pasientsikkerhetskultur, meldinger til Kunnskapssenteret og tilsynsrapporter Satsningsområder Pasientsikkerhet Helseforetaket har utarbeidet planer for løpende opplæring i bruk av pasientadministrative systemer Satsningsområder Pasientsikkerhet Helseforetaket legger på egnet måte ut informasjon om meldte 3-3 hendelser, samt egne resultater fra journalundersøkelsen Satsningsområder Pasientsikkerhet Rusbehandling Midt-Norge HF skal utføre samstemming av legemiddellister Satsningsområder Pasientsikkerhet Antall gjennomførte journalundersøkelser i tråd med pasientsikkerhetskampanjens føringer, per institusjon DHÅ Igangsatt Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakke innen TSB er "forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning". Ansatte fra alle klinikker er plukket ut og utgjør team som skal delta på læringsnettverkene. Første samling ble gjennomført i slutten av september, 2 samling gjennomføres 11 desember. I tillegg deltar representanter fra PH i alle 3 fylkene. Det er også knyttet kontakt med representant fra Ambulanse Midt-Norge HF og overdoseteamet v/trondheim Kommune, som skal delta i arbeidet i mellom læringsnettverkene og jobbe med implementering av tiltakspakken. Klinikkene er i rute og er godt i gang med implementeringsarbeidet på egen klinikk og følger prosessen videre jf.milepæler. KRT Igangsatt Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakke innen TSB er "forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning". Ansatte fra alle klinikker er plukket ut og utgjør team som skal delta på læringsnettverkene, første samling var i slutten av september. I tillegg representanter fra PH i alle 3 fylkene. Det er også knyttet kontakt med representant fra Ambulanse Midt-Norge HF og overdoseteamet v/trondheim Kommune, som skal delta i arbeidet i mellom læringsnettverkene og jobbe med implementering av tiltakspakken. Kampanjeleder er tett på teamene. Arbeidet på klinikkene er i det store kommet godt i gang, og er i rute jf. Kunnskapssenterets milepæler. KRT JA Foretakets klinikker har innarbeidet opplæring i Rusdata i sine rutiner. Dette fremkommer i sjekkliste for introduksjon nyansatte og plan for internundervisning ved klinikkene. Opplæringstiltak utløses ved endringer. KRT JA Lav frekvens av 3.3-meldinger i RMN. Det finnes rutinebeskrivelse på hvordan 3.3- meldinger skal publiseres, p.t ikke publisert offentlig. TSB er ikke inkludert i den aktuelle journalundersøkelsen (GTT). KRT JA Det er etablert rutiner for samstemming ved klinikkene. KRT JA Det utføres journalsjekk på 5 journaler hver måned på klinikkene i RMN. RMN har en prosedyre over hvordan dette skal utføres Satsningsområder Innføring av nye metoder og ny teknologi Det er etablert nødvendig kompetanse og metodestøtte for utførelse av mini-metodevurderinger i samarbeid med HMN og øvrige helseforetak. KRT JA RMN er representert i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retnignslinjer for TSB, i regi av Helsedirektoratet. Her arbeides det med egen forskergruppe som kartlegger relevant forskning - hvor også kunnskapssenteret er involvert Satsningsområder Innføring av nye metoder og ny teknologi Antall gjennomførte mini-metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database KRT JA Jf : RMN er representert i arbeidet med utvikling av nasjonale faglige retnignslinjer for TSB, i regi av Helsedirektoratet. Her arbeides det med egen forskergruppe som kartlegger relevant forskning - hvor også kunnskapssenteret er involvert.

5 4.5.1 Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er etablert og videreutviklet effektive og lokale behandlingstilbud i samarbeid med kommunene, herunder lokalmedisinske sentre. KRT JA Samhandlingsprosjektet "Tanker om rusvaner" (TOR), forebyggende poliklinisk rustiltak videreføres gjennom spleiselagsmodell mellom Trondheim kommune, fylkesmannen i Sør Trøndelag og Rusbehandling Midt-Norge. 1 stilling av totalt 2 stillinger er lagt fast i kommunens driftsbudsjett så langt. Evalueringskrav fra Helse Midt-Norge for 2010, 2011 og 2012 er levert i henhold til frist. Rusforetakets eierskap er overført til klinikk rus og avhengighetsmedisin St Olavs HF med virkning fra Avtalen videreføres ut Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune, Kriminalomsorgen Sør Trøndelag, advokatembete og Heimdal/ sentrum politistasjoner og RMN vedr. samarbeid mot kjøring i ruspåvirket tilstand (SMART prosjektet) er videreført i Forankres i klinikk rus og avhengighetsmedisin St Olavs HF fra Prosjektmidler til Nærbehandlingen, poliklinisk tiltak i Molde kommune videreføres for Det er etablert et godt samarbeid med rusforetakets klinikker. RMN sitt ansvar overføres til Helse Møre og Romsdal HF, klinikk rus og avhengighet med virkning fra Evalueringskrav fra Helse Midt-Norge RHF er levert i henhold til frist. Prosjektet Trygg Veksling er igangsatt fra 2013 i samarbeid med Kristiansund kommune. Oppfølgingen videre overføres til Helse Møre og Romsdal HF v/ Klinikk rus sog avhengighet fra Satsningsområder Samhandlingsreformen Med bakgrunn i de lovpålagte avtalene mellom kommuner og helseforetak er det etablert helhetlige pasientforløp og avklart arbeidsdeling mellom helseforetak og kommuner. KRT Igangsatt Pasientforløp med tilhørende prosedyrer er etablert. Disse skal redesignes inneværende år. Det er under arbeid etablering av prosedyrer for pasientforløp på tvers (prosjekt i regi HMN RHF) Satsningsområder Samhandlingsreformen KRT JA Samarbeidsavtaler med 10 kommuner vedrørende 9 integreringstiltak videreføres ut 2014 med mulighet om forlengelse. RMN sitt avtaleansvar er overført til de lokale HF. Regionalt veiledningssenter for pårørende, prosjekt i samarbeid med NKS, norske kvinners sanitetsforening og Stjørdal kommune videreføres ut 2014 med mulighet om forlengelse. RMN RMN sitt avtaleansvar er overført til Helse Nord Trøndelag HF, psykiatrisk klinikk. Se pkt for ytterligere prosjekt Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er utarbeidet planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester i dialog med kommunene. KRT JA Desentralisering av LAR er gjennomført oktober Overføring i henhold til krav er sluttført. Kommunene er varslet. Ansvar for ytterligere videreutvikling av modellen er videreført til Helse Nord Trøndelag HF v/ avd poliklinikk rus og avhengighet ( ARA), St Olavs HF v/klinikk rus og avhengighetsmedisin, poliklinikk lar, og Helse Møre og Romsdal HF v/ klinikk rus og avhengighetsmedisin. Samhandlingsprosjektet "desentralisert stilling rus/psykiatri" med opptaksområde Røros/ Holtålen er avlsuttet etter 1. prosjektår, 2012/2013. Sluttrapport er levert Satsningsområder Samhandlingsreformen Det er vurdert om desentraliserte spesialisthelsetjenester bør samlokaliseres med det kommunale tilbudet KRT JA Samlokalisering er vurdert som ikke prioritet i Aktuelt samhandlingsprosjekt i opptaksområde Røros / Holtålen er avsluttet jf.pkt Dette vil være et sentralt område som vurderes videre i ny TSB struktur i 2014.

6 4.8.1 Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Rusbehandling Midt-Norge HF skal bistå HMN med en oppdatert oversikt over den samlede kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal i denne sammenheng vurderes om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner DHÅ JA Opsjon utløst ved privat ideell virksomhet. Konkurranse planlegges med utvidelse av kapasitet. Operasjonalisering skjer i styresak 37/12, hvor også signalene i statsbudsjettet ivaretas, samt i LTB/LTP-prosessen Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. KRT Igangsatt Kartlegging av brukerstyrte plasser iverksatt Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Satsningsområder TSB for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Rusbehandling Midt-Norge HF skal bistå de tre sykehusforetakene i deres arbeid med å etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer, samt bistå ved etablering av rutiner for videre henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Det er etablert tilbud om lavterskel-lar for den mest hjelpetrengende gruppen opiatavhengige med sammensatte sykdommer i samarbeid med kommunen. Det er gjennomført brukerundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak KRT JA Arbeide i integrerte pasientforløp rus-psyk-somatikk er inne i fase hvor det jobbes med implementering. St.Olav-området er først ute hvor arbeidet pasientforløp den "akutte ruspasienten" var igangsatt, men ble stoppet grunnet gjennomgang av hele forløpsmetoden. Vil bli igangsatt tidlig i 2014 KRT JA Er ivaretatt av aktuell klinikk KRT JA Pasienterfaringsundersøkelsen i regi av Kunnskapssenteret ble gjennomført ved RMN sine klinikker i uke 37. Det avventes resultater av disse i løpet av desember Utdanning av helsepersonell Foretaksgruppen skal lage en Strategisk handlingsplan for utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten. Planen skal beskrive mål, organisering, ansvar og tiltak. Rusbehandling Midt-Norge HF skal bidra i utviklingen av handlingsplanen og implementere besluttede tiltak. 5.2 Utdanning av helsepersonell Rask og effektiv tilsettingsprosess for turnusleger i samarbeid med aktuelle kommuner. MBJ JA Prosjektoppdraget Regional handlingsplan for utdanning i Helse Midt-Norge er vedtatt i HMN og forelagt RMN 22. nov Prosjektet vil offisielt starte opp før årsskiftet. HFene ble i des bedt om å oppnevne representanter til styringsgruppe og prosjektgruppe. På grunn av virksomhetsoverdragelse fom vil RMN ikke oppnevne representant i prosjektet men vil bli ivaretatt og involvert i prosjektet gjennom mottagende HF. MBJ JA RMN har per i dag ikke leger i turnustjeneste. 5.4 Utdanning av helsepersonell Helseforetaket har bidratt til kompetanseutveksling og KRT JA Lovpålagte samarbeidsavtaler: RMN bidrar med rus kompetanse gjennom kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelseog omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet. Dette som en oppfølging av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. representasjon i flere faglige samarbeidsutvalg i de respektive sykehusforetak sine faglige samarbeidsutvalg. Representanter fra St Olavs HF v/ klinikk rus og avhengighetsmedisin tiltrer psykisk helsevern sine 2 faglige samarbeidsutvalg tilknyttet DPS Nidaros og DPS Orkdal fra

7 6.1.1 Forskning og innovasjon Det er iverksatt tiltak for å øke forskning på pasientsikkerhet knyttet til pasienttilfredshet og behandlingsavbrudd. KRT JA Et klinikkovergripende prosjekt ledet av Helle Wessel Andersson planlegges oppstartet i Det er igangsatt studier av behandlingsavbrudd og behandlingsforløp både ved Trondheimsklinikken og Molde behandlingssenter Forskning og innovasjon 30 prosent av publikasjonene fra 2013 i Rusbehandling Midt-Norge HF (2 av 6 publikasjoner, pr ) har internasjonalt samarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). 6.2 Forskning og innovasjon Helseforetakene skal legge til rette for innovasjon DHÅ Igangsatt KRT Igangsatt 30 prosent av publikasjonene fra 2013 i Rusbehandling Midt-Norge HF (2 av 6 publikasjoner, pr ) har internasjonalt samarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). FP Resultatkrav for 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF skal minimum gå i balanse i 2013 og sikre at den samlede ressursbruken til drift og investeringer og bruk av driftskreditter holdes innenfor vedtatte rammer og resultatkrav SHN Igangsatt Viser til 2.1. vedrørende resultat. Investeringer og driftskreditt holdes innenfor vedtatte rammer/avtaler. FP Resultatkrav for 2013 Lovverket for rettighetspasienter skal overholdes KRT Igangsatt RMN har pr oktober 69 fristbrudd for avviklede rettighetspasienter. Det har vært jobbet kontinuerlig med å redusere fristbrudd gjennom hele året. FP Resultatkrav for 2013 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal KRT Igangsatt Gjennomsnitlig ventetid pr oktober er på 72 dager, en nedgang på 9 dager være under 65 dager sammenlignet med 2012 (hele året). Det ble kontinuerlig jobbet på klinikkene med å holde ventetiden nede, men på grunn av kapasitetsbegrensninger kunne ikke målet på 65 dager nås i FP Resultatkrav for 2013 Fristbrudd skal ikke forekomme KRT Igangsatt Målkravet er ikke nådd, det har vært jobbet kontinuerlig gjennom hele året med å unngå fristbrudd på klinikkene. Fulgt opp i bla ledermøter, møter med rapporteringsansvarlige m.m. Andel fristbrudd avviklede for rettighetspasienter var pr oktober 2013 på 10,7 %. Som ved ventetid er det en sammenheng mellom fristbrudd og kapasitet. FP Resultatkrav for 2013 Foretaksmøtet la til grunn at Rusbehandling Midt- Norge HF ikke har behov for driftskreditt i SHN Igangsatt RMN HF benytter pr. oktober 2013 ikke driftskreditt. Prognose for 2013 tilsier at driftskreditt ikke vil bli benyttet. FP Styring og oppfølging i 2013 FP Styring og oppfølging i 2013 Foretaksmøtet ber om at det ved planlegging og gjennomføring av fusjons- og integreringsprosessen med de tre sykehusforetakene i regionen, legges til grunn relevante erfaringer fra tidligere omstillinger både i egen og andre regioner. Norge HF viderefører forbedringsarbeidet som sikrer at foretaket oppnår varige kostnadsreduksjoner på løpende drift. DHÅ Igangsatt Fusjonsprosessen godt gjennomført av hele organisasjonen i RMN. SHN Igangsatt Det arbeides fortløpende med forbedringsarbeider som sikrer varige kostnadsreduksjoner på løpende drift. Er nevnes spesielt arbeidet med kostnadsreduksjoner vedrørende kjøp av gjestepasientplasser. Risiko for at dette ikke nåes, vil ha en sammenheng med utvikling i fristbrudd, ventetid og fritt sykehusvalg. FP Styring og oppfølging i 2013 FP Investeringer og kapitalforvaltning Det skal gis samlet tilbakemelding på styringskrav gitt i styringsdokument og foretaksprotokoll i årlig melding for I tillegg skal det rapporteres i tråd med vedlegg 1. Resultatkrav og krav til oppfølging for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. DHÅ JA Ivaretatt SHN JA Foretaksprotokoll er gjennomgått i styremøte i RMN

8 FP Organisatoriske krav og rammer for 2013 FP Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser FP Barn som tolk Foretaksmøtet ber helseforetaket foreta nødvendige tilpasninger for å følge opp endringene i lov om helseforetak, jf. Prop. L 120 ( ) og Innst. 62 L ( ). Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF ved forespørsel om å bidra i arbeidet for å forenkle oppgjørsordningen for pasientreiser uten rekvisisjon. DHÅ JA Oppfylt. SHN JA RMN vil delta ved forespørsel, RMN er ikke forespurt i Norge HF iverksetter nødvendige tiltak som medvirker til at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. KRT JA Tolk under 18 år brukes aldri. FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 At arbeidet med forvaltningsplaner for bygg og eiendom i verneklasse 1 og 2 blir gitt prioritet slik at dette arbeidet kan ferdigstilles innen utgangen av 2013, jfr. Fredningsforskriftens Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan, 2-3 Frist for forvaltningsplan. SHN JA Arbeidet vedrørende Landsverneplan for bygg og eiendom i verneklasse 1 og 2 i RMN ble ferdigstilt i Behandlet i styremøte i HMN RHF styresak 19/12. FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 FP Landsverneplan Helse oppfølging av verneklasse 1 og 2 At vedtatt forvaltningsplan for eiendom i verneklasse 2 blir tinglyst som heftelse på eiendommen. Dersom det er aktuelt å avhende eiendom som er undergitt vern i verneklasse 1 eller 2, skal helseforetaket sørge for at vedtatt forvaltningsplan for eiendommen er tinglyst som hefte på eiendommen før salget blir gjennomført. SHN Igangsatt Visert til At alle vernede eiendommer får påmontert synlig merking som opplyser om vernet. Merkingen skal være utformet i samsvar med felles nasjonale retningslinjer utarbeidet av de regionale helseforetakene. SHN Igangsatt Pr. dags dato er det ifølge Brønnøysundregistrene ikke juridisk mulig å tinglyse forvaltningsplan. Prosess er igangsatt, men avventer videre prosess fra HMN RHF. SHN Igangsatt Merking gjennomføres når nasjonale retningslinjer er ferdigstilt. Gjelder Molde Behandlingssenter. At «Felles rutiner for utarbeiding av forvaltningsplaner, SHN JA Felles rutiner legges til grunn ved forvaltning av vernede bygg gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og område i helseregionene» blir lagt til grunn for forvaltingen av vernede bygg og eiendommer tilhørende helseforetaket, ref. også styresak for Helse Midt-Norge RHF 111/12 og sak 09/13 Kulturminnevernet - felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, vedtatt i styremøte

9 FP Videreutvikling av nasjonalt samarbeid Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 1 S ( ) hvor det blir omtalt at departementet vil vurdere nye krav til felles nasjonale løsninger innenfor IKT, innkjøp og bygg. Foretaksmøtet understreket at helseforetakene skal bidra til å identifisere felles utfordringer i spesialisthelsetjenesten, og bidra ved vurderinger om etablering og videreutvikling av felles tiltak eller organisasjoner for å løse disse. DHÅ JA Ivaretas i RHF-nettverket FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) I 2013 skal handlingsplaner med tilhørende tiltak forelegges HF-styrer og RHF-styret til vedtak. Det forutsettes at handlingsplanen vil gi føringer om videreutvikling og/eller utskifting av sentrale systemer innen Helse Midt-Norges systemportefølje. Norge HF bidrar i pågående aktuelle utviklings- og innføringsløp i arbeidet med helsenorge.no på vegne av regionen. Norge HF vil bidra til og gjennomføre eventuelle nødvendige systemutviklings- og opplæringstiltak innen IKT som følge av fusjonen med sykehusforetakene. Foretaksmøtet forutsatte videre at ledelsen i helseforetaket aktivt bidrar i arbeidet med utvikling av metodikk og IKT verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring i foretaksgruppen. DHÅ JA Handlingplan for IKT-strategi vedtatt av RMN sitt styre den 3.juni 2013, sak 26/13. DHÅ JA RMN har ikke blitt invitert til å delta direkte i dette arbeidet. DHÅ JA Jf punkt Viser til forprosjekt integrering og utredning gjort av Hemit. Spesifikasjon av forbedret Doculive/PAS innføres i forbindelse med fusjonen. RMN har deltatt i utviklingen av e-læringsprogram ifht PULS og MS Office. RMN har dessuten deltatt med personale for testing av IKT-løsninger/programmer ifb med fusjonen. DHÅ JA Viktig arbeidsoppgave i forbindelse med fusjonen. Gjøres i samarbeid med andre HF. FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) FP Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) Foretaksmøtet ba Rusbehandling Midt-Norge HF om å DHÅ JA RMN har bidratt bla gjennom Selbu-samlingen i januar Styrevedtak i RMN for bidra videre i arbeidet med ferdigstilling av IKT-strategi Del II Handlingsplan. godkjenning av IT-strategi, 3. juni IKT-ansvarlig i RMN har deltatt i referansegruppe. Foretaksmøtet la videre til grunn at Rusbehandling DHÅ JA Foretaket forholder seg til dette. Midt-Norge HF for de etterfølgende kravene knyttet til IKT kun gjennomfører de tiltak som foretaket vurderer som adekvate gitt den forestående fusjons- og integreringsprosessen og at tiltakene tilpasses dette både mht omfang og tidshorisont.

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer