Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 ::

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016"

Transkript

1 Næringsarbeid Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 ::

2 2

3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning Kontrollutvalgets bestilling Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensning Metode og kvalitetssikring Høring Kommunestyrets styringsansvar Kommunens næringsapparat - oversikt Mål, planer og vedtak Næringsarbeid organisert i virksomheter utenfor kommunen Revisors vurdering om kommunestyrets styringsansvar Åpenhet og tillit Etikk Offentlighet og innsyn Habilitet og rolleblanding Revisors vurdering av åpenhet og tillit Bruk og rapportering av ressurser Prioritering av ressurser Rapportering om bruk av ressurser Revisors vurdering av bruk og rapportering av ressurser Konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Litteratur og kildereferanser Tabelloversikt Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Foto forside: freeimages.com 3

4 Sammendrag Bestilling og bakgrunn Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 13/14 og 16/14. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad er organiseringen av næringsarbeidet i Nome kommune hensiktsmessig for å sikre: at kommunestyrets overordnede styringsansvar er ivaretatt, at det er åpenhet og tillit til kommunens næringsarbeid, og at ressurser brukes og rapporteres i samsvar med kommunestyrets forutsetninger? Våre undersøkelser viser: Mesteparten av det operative næringsarbeidet i Nome kommune blir utført av eksterne virksomheter som kommunen eier, deltar i og har avtaler med. Midt Telemark Næringsutvikling AS, Nome Investeringsselskap AS og Telemarkskanalen Regionalpark er sentrale aktører i dette arbeidet. I den grad kommunen selv gjør operativt næringsarbeid er dette knyttet til kulturbasert næringsarbeid. Kommunestyrets overordnede styringsansvar: Kommunestyrets overordnede styringsansvar er ivaretatt ved at kommunestyret har lagt overordnede føringer for næringsarbeidet ved å vedta kulturplan, strateginotat, reiselivsplan og strategisk næringsplan. Kommunestyret har valgt å organisere næringsarbeidet i kommunen på en måte som begrenser deres mulighet til å styre det arbeidet som blir gjort. Når næringsarbeidet blir utført av selvstendige selskap, har ikke kommunestyret samme styringsrett som om disse oppgavene var utført i egen organisasjon. Kommunestyret har likevel et ansvar for å følge opp hvordan selskapene forvalter kommunens ressurser og om deres virksomhet er i samsvar med det som er kommunens formål med selskapene. Vi mener at kommunestyret ikke følger opp dette ansvaret i tilstrekkelig grad, og at de dermed heller ikke utnytter den muligheten de har til å styre og påvirke næringsarbeidet i kommunen når dette utføres av selskap. ii

5 Åpenhet og tillit til kommunens næringsarbeid: Åpenhet om og innsyn i de beslutninger som blir tatt om tilrettelegging for næringsliv generelt og om enkeltbedrifter spesielt, er viktig for at allmenheten skal ha tillit til forvaltningen av ressursene. Generelt vil organisering av kommunens næringsvirksomhet i selvstendige enheter innskrenke offentlighetens adgang til innsyn. Kommunen har i liten grad truffet tiltak for å motvirke slike virkninger av den valgte organiseringen. Kommunen har tiltak for at det skal være åpenhet om og tillit til det næringsarbeidet som gjøres i egen organisasjon. Åpne møter, etiske retningslinjer og tilknytning til styrevervregisteret er tiltak som skal sikre dette. Men det er risiko for at behandling av næringssaker i folkevalgte organ i Nome ikke skjer i samsvar med bestemmelsene om offentlighet, fordi kommunen har behandlet saker som ikke har stått på sakliste og hvor behandlingen ikke har blitt protokollert. Dette er i strid med kommuneloven, og reduserer allmenhetens mulighet til innsyn. Kommunen har ikke gjort noe for å påvirke selskapene til å utarbeide etiske retningslinjer, eller ha andre tiltak for å sikre at virksomhetene drives med høy etisk standard. Bruk og rapportering av ressurser i samsvar med kommunestyrets forutsetninger: Vi mener at ressurser til næringsarbeid i all hovedsak blir prioritert brukt i samsvar med kommunestyrets forutsetninger, det vil si i samsvar med de planer og mål som foreligger på området. Det bør tilføyes at kommunens planer og mål i stor grad er overordnede og generelle, og at et vidt spekter av tiltak kan sies å være i samsvar med planene. Kommunen rapporterer primært hvordan midlene til næringsarbeid er brukt. Det rapporteres i liten grad om hva bruken av midlene har resultert i. Kommunestyret ville hatt et bedre grunnlag til å vurdere det næringsarbeidet som kommunen gjør, dersom det i større grad hadde vært rapportert om effektene av tiltakene. iii

6 Anbefalinger Vi anbefaler Nome kommune å styrke oppfølgingen av virksomheter som inngår i kommunens næringsarbeid, herunder: - tiltak for øke åpenheten, - styrke selskapenes etiske arbeid, - avklare innholdet i ordførers delegasjon, og - øke rapporteringen til kommunestyret. Bø 27. april 2015 iv

7 1 Innledning 1.1 Kontrollutvalgets bestilling Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 13/14 og 16/14. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten handler om følgende problemstillinger: I hvilken grad er organiseringen av næringsarbeidet i Nome kommune hensiktsmessig for å sikre: at kommunestyrets overordnede styringsansvar er ivaretatt, at det er åpenhet og tillit til kommunens næringsarbeid, og at ressurser brukes og rapporteres i samsvar med kommunestyrets forutsetninger? Revisjonskriteriene 1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra kommuneloven, planog bygningsloven og KS anbefalinger om godt eierskap. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.3 Avgrensning Vi vurderer ikke effekten av kommunens tiltak på næringsområdet. 1.4 Metode og kvalitetssikring Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev hovedsakelig i perioden januar - mars Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 1

8 Våre funn er basert på gjennomgang av relevante dokumenter i Nome kommune og intervju med personer som er sentrale i kommunes næringsarbeid. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten er sendt på høring 7. april. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. 2

9 Nome kommune Næringsarbeid :: Nome kommune 2 Kommunestyrets styringsansvar 2.1 Kommunens næringsapparat - oversikt Næringsarbeidet er organisert under kultur- og næringsetaten. Mesteparten av det operative næringsarbeidet i kommunen gjøres av eksterne virksomheter som kommunen eier og har avtaler med. MTNU AS Nome investeringsselskap AS Telemarkskanalen Regionalpark Reisemål Bø AS Kommunens egen organisasjon Administrativ organisering Kommunen har nærings- og kultursjef. Kultur- og næringsetaten har følgende oppgaver: utarbeide og koordinere handlingsprogram næring med næringsaktørene følge opp og videreutvikle vedtatte satsningsområder og konkrete tiltak rapportering på RDA-midler og kommunalt næringsfond være sekretariat for RDA-styret Kultur- og næringsetaten kan kjøpe ytterligere tjenester fra MTNU. 3

10 I den grad operativt næringsarbeid gjøres av kommunen, er dette kulturbasert næringsutvikling. Drømmemila, Bolyst og Ulefoss Kulturarv er eksempler på dette. Politisk organisering 2 Utviklingsutvalget er kommunens hovedutvalg i næringssaker, men formannskapet er delegert myndighet til å sluttbehandle næringssaker med en økonomisk ramme over kr Kommunestyret skal forvalte kommunens eierandeler MTNU og Nome Investeringsselskap, og være kommunens redskap for eierstyring og kontroll i næringspolitikken. Aksjeselskap Nome kommune eier disse selskapene i fellesskap med andre kommuner og/eller private eiere. Ingen av selskapene er heleid av Nome kommune. Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU) Nome kommune eier 21 % av selskapet, som er lokalisert i Bø. Selskapets formål er: Fremme næringsutvikling i Midt-Telemark. Selskapet skal drive på non profit grunnlag. Det er ikke selskapets formål å maksimere avkastning eller akkumulere verdier og virksomheten skal over tid gå i balanse. Selskapet har ikke anledning til å utbetale utbytte. Nome Investeringsselskap AS Kommunen eier 51 % av selskapet, som er lokalisert i Nome. Selskapet har følgende formål: Drive næringsutvikling gjennom kjøp/leie/utleie av næringseiendommer, samt drive annen virksomhet til å fremme lønnsom næringsvirksomhet i Nome kommune, enten direkte eller i eierskap i andre selskaper. Reisemål Bø AS Kommunen eier 16,68 %. Selskapet er lokalisert i Bø, og har som formål: 2 Jf. Strateginotat for næringsutvikling 4

11 Leveranse av tjenester til handels- og reiselivsbedriftene i Bø, Nome og Sauherad, derigjennom vedlikeholde eksisterende tilbud, videreutvikle reiselivsprodukter i samarbeid med andre støttespillere, kvalitetssikre og markedsføre regionen som et helhetlig opplevelsesprodukt. Selskapet kan også inngå i aktiviteter som har en naturlig tilknytning til dette, samt ved aksjetegning eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretagender av betydning for virksomheten. Interkommunale samarbeid/andre former Telemarkkanalen regionalpark Nome kommune deltar sammen med de andre kanalkommunene 3 og Telemark fylkeskommune. Formålet med Telemarkskanalen regionalpark er å øke det området sin attraktivitet som reisemål og boplass, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kulturlandskapet. RDA-styret RDA-styret forvaltet de midlene som Nome fikk som kompensasjon for at kommunen ble flyttet fra arbeidsgiveravgiftssone 2 til arbeidsgiveravgiftssone 1. Kommunen fikk disse midlene i perioden 2004 til og med Styret bestod av ordfører og fire representanter fra næringslivet i kommunen. Styret ble lagt ned i oktober 2014, etter at det var klart at Nome ville bli flyttet tilbake til arbeidsgiveravgiftsone 2 fra og med Mål, planer og vedtak Kommunestyret bør vedta mål og planer for kommunens næringsarbeid Kommunale planer Strateginotat om næringsutvikling Kommunestyret vedtok strateginotat om næringsutvikling og samordning av næringsfondsmidler i kommunestyresak 4/14. Strateginotatet fastsetter hvordan næringsarbeidet skal planlegges og organiseres i Nome kommune. 3 Kviteseid, Notodden, Sauherad, Skien og Tokke. 5

12 Det fremgår av strateginotatet at kommunen ønsker en egen strategisk næringsplan som inngår i Strategisk næringsplan for Midt Telemark, og som angir langsiktige strategier og mål for næringsarbeidet i kommunen. Rådmannen skal ha ansvar å utarbeide et årlig handlingsprogram, som skal koordineres mot strategisk næringsplan. Handlingsprogrammet skal være den årlige bestillingen til MTNU og skal også gi noen næringspolitiske føringer for hva NI skal prioritere. Handlingsprogrammet viser hvordan næringsmidler skal brukes i kommende budsjettår og vedtas sammen med budsjettet. I strateginotatet blir det også foretatt en tematisk gjennomgang av satsningsområder i næringslivet, og fastsatt tiltak. Kulturplan for Nome kommune I kulturplanen inngår kommunens satsningsområder for tilflytting og kulturbasert næring. Reiselivsplan Kommunestyret vedtok reiselivsplan for Nome i kommunestyresak 24/14. Ifølge vedtaket skal reiselivsplanen utgjøre en del av kommunens næringsplan. Prioriterte strategier og tiltak skal vurderes opp mot og spilles inn i forbindelse med rullering av strategisk næringsplan for Midt Telemark. Reiselivsplanen fastsetter mål og strategier for å oppnå målene. Kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og ble omfatte alle viktige mål og oppgaver. Kommuneplanen er styrende for de andre kommunale planene. Kommuneplanen for Nome kommune inneholder mål og satsningsområder for næringsutvikling. Planen er fra 2009, og skal revideres nå i Planer for Midt-Telemark samarbeidet Høringsutkast på ny strategisk næringsplan (SNP) som skal gjelde for perioden ble behandlet i utviklingsutvalget 10. februar Planen skal endelig vedtas våren

13 Planutkastet er utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag av MTNU AS. Prosess for utarbeidelse av planen ble lagt fram for og vedtatt av utviklingsutvalget i sak 46/14. Utviklingsutvalget presiserer at Strateginotat om næringsutvikling skal ligge til grunn for den ny næringsplanen. Det fremgår av høringsutkastet at SNP er en rendyrket næringsplan som utelukkende er fokusert mot næringslivet. Det står i motsetning til den forrige strategiske næringsplanen, som gjaldt for perioden Den forrige planen hadde også bolyst, kommunikasjon og profilering som fokusområder. Ifølge planutkastet har både kommuneplanens samfunnsdel og strateginotatet for næringsutvikling lagt premisser for ny strategisk næringsplan. Planer fra Bø og Sauherad kommuner er også hensyntatt. MTNU og kommunen skal hvert år i samarbeid utarbeide årlige handlingsplaner basert på Strategisk næringsplan. Handlingsplanen skal også være kommunens plan for bruk av midlene på kommunalt næringsfond. Kommunen mener at den første handlingsplanen skal være på plass i budsjettet for Årlige handlingsplaner er også omtalt i eierskapsmeldinga for Midt Telemark (se punkt 2.3.2). Her blir det fastsatt at strategisk næringsplan for Midt-Telemark skal suppleres med årlige handlingsplaner for hver kommune. De årlige handlingsplanene regulerer de variable prosjektoppgavene som MTNU skal utføre. Ifølge kommunen har handlingsplanene bare blitt behandlet av styret til MTNU, kommunene ikke fått disse til politisk behandling Retningslinjer for fondsmidler Kommunen har fondsmidler til bruk i næringsarbeid. Dette er kraftfondet og næringsfondet. Det er statlige retningslinjer som setter rammene for bruk av disse midlene. Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer innenfor rammen som de statlige retningslinjene setter. Nome kommune har ikke laget egne retningslinjer. MTNU har fått fullmakt 4 til å tildele næringsfondsmidler med inntil kr Utviklingsutvalget fatter vedtak om tildeling inntil kr Kommunestyret eller formannskapet (i hastesaker) fatter vedtak om tildeling av næringsfondsmidler over kr RDA-styret var forvaltningsmyndighet for RDA-midlene. Det var statlige retningslinjer som regulerte hvordan midlene skulle brukes. RDA-styret behandlet søknader om tilskudd og fattet vedtak om tildeling. Formelt sett var det Innovasjon Norge som 4 Jf. kommunestyre sak 103/13 og 100/14 (budsjettet) 7

14 tildelte tilskuddet, etter tilråding fra RDA-styret. Kommunestyret fikk tildelt en årlig andel av RDA-midlene som skulle brukes på infrastruktur og utviklingstiltak. Handlingsplan for kommunalt næringsfond, kraftfond og kommunestyrets andel av RDA-midlene viser hvordan alle fondsmidlene skal brukes. Handlingsplanen er en del av budsjettet for kultur- og næringssektoren som vedtas av kommunestyret Delvurdering Vi mener at kommunestyret har vedtatt planer og mål for næringsarbeidet i kommunen gjennom sitt strateginotat for næringsutvikling, reiselivsplanen og gjennom strategisk næringsplan for Midt Telemark. Strategisk næringsplan for Midt Telemark er under utarbeidelse, og utviklingsutvalget har hatt den på høring. Kommunens eget planverk er hensyntatt i utarbeidelsen av planen. Næringsfondsmidler må brukes innenfor de rammer som overordna retningslinjer setter, det betyr at kommunen kan ikke bestemme helt fritt hvordan disse midlene skal brukes. Bruk av fondsmidlene blir vedtatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket. 2.3 Næringsarbeid organisert i virksomheter utenfor kommunen Valg av organisasjonsform Organisering av virksomhet i selskap bør ivareta eiers behov for styring og virksomhetens formål. Organisering i aksjeselskap Nome kommune har organisert virksomheten sin slik at næringsarbeid blir gjort av aksjeselskap der kommunen er deleier. Eierstyring i aksjeselskap skjer primært gjennom eierrepresentasjon i generalforsamling og ved valg av representanter til styret. MTNU AS eies sammen med Bø og Sauherad kommune. Kommunene eier til sammen 51 % av selskapet, resten av aksjekapitalen er privat eid. Nomes andel av aksjekapitalen er 21 %. Nome kommune eier 51 % av NI AS. Resten av selskapet er privat eid. Nome eier også 16,7 % av Reisemål Bø AS, sammen med bl.a. Bø kommune. Den samlede kommunale eierandelen er 34,82 %, resten av selskapet er privat eid. 8

15 Kommunen har vurdert organisering av næringsarbeidet i sitt strateginotat for næringsutvikling og vedtatt at MTNU skal være kommunens hovedinstrument i det operative arbeidet. Kommunen har videre vedtatt at NI skal være en medspiller i det operatives næringsarbeidet med muligheter for investering, styrerepresentasjon, tilgang til kapital og eierskap. Deltakelse i interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark om næringsarbeid var også behandlet i kommunestyresak 74/13 Organisering og innretning av næringsutvikling i Midt-Telemark. Ordfører mener at det er hensiktsmessig at kommunen har lagt næringsarbeidet til et eksternt selskap. Man bør være en del av et større miljø når man skal gjøre denne typen arbeid, og det ville man ikke være om dette arbeidet var lagt til én person i kommunen. Kommunestyret har vedtatt plan for selskapskontroll, og kontrollutvalget har gjennomført selskapskontroll av flere av kommunens selskaper, senest av Nome Investeringsselskap AS (eierskapskontroll). Kommuneloven gir kontrollutvalget rett til innsyn i selskaper som er heleid av kommuner og fylkeskommunen. Kontrollutvalget har ikke automatisk innsyn i selskap der det også er private eiere. Det er ikke gjort tiltak i selskapenes vedtekter eller på annen måte, for å sikre kontrollutvalget innsyn i slike selskaper. Interkommunale samarbeid Telemarkskanalen Regionalpark er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Samarbeidet er ikke eget rettssubjekt, dvs. at det formelt sett er en del av kontorkommunen i dette tilfellet Telemark fylkeskommune. Det er fylkestinget og kontrollutvalget i fylkeskommunen som har kontroll og oppfølgingsansvar for dette samarbeidet. Nome velger ett styremedlem. Årsmøtet er høyeste organ i selskapet, og består av ordførere i eierkommunene, fylkesordfører og styreleder i Telemarkskanalen FKF. 9

16 2.3.2 Eierstyring Kommunestyret bør vedta prinsipper for eierstyring. Kommunestyret bør velge eierrepresentanter til eierorganene i kommunens selskaper. Det bør være klar og forutsigbar dialog mellom kommunestyre og eierorgan i forkant av generalforsamling/representantskap, slik at eierutøvelsen kan gjenspeile kommunestyrets samlede eller flertallsbeslutning. Prinsipper for eierstyring Kommunen vedtok eierskapsmelding for aksjeselskaper som Nome, Bø og Sauherad eier helt eller delvis i kommunestyresak 49/12. Eierskapsmeldingen ble først behandlet i Midt-Telemarkrådet, og siden i kommunestyrene i de tre kommunene. Eierskapsmeldinga skal ifølge vedtaket tas opp til ny behandling i kommunestyrene hvert fjerde år, etter hvert kommunevalg. Eierskapsmeldinga omhandler styringsprinsipper for bl.a. Reisemål Bø AS og MTNU AS. Eierskapsmeldingen for Midt Telemark fastsetter at det skal inngås oppdragsavtaler med Reisemål Bø AS og MTNU AS. I strateginotatet om næringsutvikling fremgår Nome kommunes bestilling til MTNU AS og Nome Investeringsselskap AS. Ifølge rådmannens saksfremstilling til kommunestyresak 49/12 har Nome kommune eierskapsmelding for øvrige eierskap under utarbeidelse, og denne eierskapsmeldingen var forventet ferdigstilt til behandling høsten Nome kommune har fortsatt ikke utarbeidet og vedtatt eierskapsmelding for øvrige eierskap. Kommunen opplyser at slik eierskapsmelding nå er under utarbeidelse. Valg av eierrepresentanter Kommunestyret vedtok i sak 32/14 å delegere fullmakt til ordføreren til å representere kommunen i selskaper hvor kommunen har eierinteresser, med mindre kommunestyret selv har valgt eller oppnevnt andre representanter. Vedtaket sier ikke noe særskilt om innholdet i eierutøvelsen eller hvor langt ordførers fullmakt går. Ordføreren kan videredelegere sin myndighet til andre medlemmer av kommunestyret eller til rådmannen. 10

17 Dialog mellom selskapene og kommunestyret Kommunen har ikke praksis for at innkallinger til generalforsamlinger/representantskapsmøter e.l. blir tatt opp i kommunestyret. Kommunen har ikke andre tiltak for å sikre at kommunestyret gir eierrepresentanten signaler om hva som er kommunestyrets synspunkter i de enkelte sakene. Årsberetninger fra selskap blir gjerne referert i formannskapet, og ikke i kommunestyret. Ordfører mener det er lettere å ha dialog med formannskapet enn med kommunestyret, og at kommunen svikter litt når det gjelder det formelle. De har ikke vært flinke nok til å legge fram innkallinger, årsrapporter osv. fra selskaper. Orienteringer om selskap blir ikke alltid satt på saklista og protokollert Kommunens representanter i selskapsstyrer Kommunestyret bør jevnlig vurdere om styrene har nødvendig kompetanse for å nå selskapenes mål, og gjøre endringer i styresammensetningen dersom dette ikke er tilfelle. Ifølge eierskapsmeldinga for Midt Telemark skal både MTNU AS og Reisemål Bø AS ha valgkomite som velger styret. Eierskapsmeldinga sier at valgkomiteene skal ha kontakt med ordførerne i de tre kommunene når det gjelder valg av kandidater til styret og innstilling til generalforsamling. Kommunen har fast valgkomite for valgperioden, sist valgt for valgperioden i kommunestyresak 79/11. Valgkomiteen skal tre sammen når det gjelder de valg som gjøres senere enn i det konstituerende kommunestyremøtet. Valgkomiteen består av et medlem fra hvert parti som er representert i kommunestyret. Ordfører er leder for komiteen og har ansvar for å kalle komiteen sammen. Ifølge ordfører har ikke valgkomiteen alltid dokumentert det arbeidet de har gjort. Ordfører mener at komiteen legger vekt på styremedlemmenes kompetanse, og ikke politisk tilhørighet når de foreslår kandidater til styreverv. Vurdering av styrene Nome kommune har ikke praksis eller rutiner for å evaluere om styrene fungerer hensiktsmessig i forhold til eiers mål med selskapene. 11

18 2.3.4 Delvurdering Valg av organisasjonsform Kommunen har vurdert om det er hensiktsmessig at ansvaret for mesteparten av det operative næringsarbeidet er lagt utenfor kommunen, i selskap, og de har konkludert i sitt strateginotat at de ønsker denne organiseringen. Konsekvensen av dette valget er at kommunestyrets styrings- og kontrollmuligheter er mindre når virksomheten er lagt i selskap, enn hva den ville ha vært dersom all virksomheten lå i egen administrasjon. Å eie selskap sammen med private, gir kommunestyret svakere innsyn og kontroll enn dersom selskapene hadde vært offentlig heleide. Det er ikke truffet tiltak for å sikre innsyn og kontroll gjennom vedtektsbestemmelser e.l. Eierstyring Kommunen har vedtatt styringsprinsipper i form av eierskapsmelding for aksjeselskap som Nome eier sammen med Bø og Sauherad. Det er ikke vedtatt eierskapsmelding for andre eierskap som kommunen har. Kommunestyret har delegert fullmakt til ordfører til å være kommunens eierrepresentant i selskaper, men det fremgår ikke hva ordfører har fullmakt til å avgjøre når hun møter i generalforsamling og representantskapsmøter. Informasjon og dialog om selskaper, skjer i stor grad i formannskapet og ikke i kommunestyret. Dette er ikke i samsvar med kommunens eget strateginotat som sier at det er kommunestyret som skal utøve eierstyring og kontroll med næringspolitikken. Det er vanskelig å se hva formannskapet har fått av informasjon og hvilke innspill de har gitt eierskapsrepresentanten, siden dette i liten grad fremgår av saklister og møteprotokoller. Vurdering av styrene Kommunen har ikke rutiner for å vurdere om styrene i kommunens selskaper fungerer hensiktsmessig. 2.4 Revisors vurdering om kommunestyrets styringsansvar Kommunestyret har valgt å organisere næringsarbeidet i kommunen på en måte som begrenser deres mulighet/adgang til å styre og kontrollere det arbeidet som blir gjort. 12

19 Mye av næringsarbeidet er fordelt mellom flere selvstendige aktører utenfor kommunen. Denne oppdelingen betyr at det er mange styringslinjer mellom kommunen og selskapene, og at det er behov for å koordinere alle næringsaktørene. Fordi det er andre eiere å ta hensyn til, er kommunestyrets mulighet til å prioritere ressurser til næringsarbeid slik de selv ønsker begrenset. Vi mener at kommunestyret har lagt overordnede føringer for næringsarbeidet ved å vedta strateginotat, kulturplan, reiselivsplan og strategisk næringsplan for Midt Telemark. Men vi mener også at kommunestyret ikke bruker de mulighetene de har til å styre og påvirke næringsarbeidet. Vi tenker da på at det ikke er laget eierskapsmelding og eierstrategi for alle selskap. Dialogen mellom kommunen og selskapene er uformell og skjer ikke i kommunestyret, og det er ikke avklart hvilke fullmakter ordfører har når hun møter som kommunens representant i generalforsamlinger o.l. Dersom kommunestyret skal være kommunens redskap for eierstyring slik som strateginotatet fastsetter, må det etableres tiltak (styringsdokumenter, rapporteringsrutiner) som gjør dette mulig. 13

20 3 Åpenhet og tillit 3.1 Etikk Kommunen må ha tiltak som sikrer at kommunens virksomhet drives med høy etisk standard. Kommunen bør påse at selskapene de eier har og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for virksomheten Etiske retningslinjer Etikk for ansatte og folkevalgte Kommunen har etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og folkevalgte. Kommunen har egne etiske retningslinjer for bruk av sosiale medier. De sentrale punktene i retningslinjene er samlet i Etikkplakaten som også ligger på kommunens nettside. De etiske retningslinjer ble sist revidert i kommunestyret 18. september Ifølge de to politikerne 5 vi har snakket med var etikk tema i folkevalgtopplæringen i Etikk og etiske retningslinjer har ikke eller i liten grad vært tema i kommunestyret siden. Kommunen er pålagt 6 å redegjøre for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard. Kommunen skriver følgende i årsberetningen for 2013: For å sikre høy etisk standard i Nome kommune blir det allerede ved «Kurs for nyansatte» informert grundig i egen leksjon om hvilke etiske standarder som etterstrebes. Her eksemplifiseres grensetilfeller og deltagere diskuterer aktuelle temaer. Dette temaet blir også jevnlig diskutert på personalmøter i avdelingene, men ikke etter fast mønster. Kommunen har i 2012 og 2013 også hatt fokus på etisk refleksjon i ledergruppa i to samlinger. Det er også en tverrsektoriell gruppe som skal lage en «etikkplakat» for Nome kommune. 5 Ordfører og leder for opposisjonen 6 Kommuneloven 48 nr. 5 14

21 Etikk i selskap Kommunen påser ikke at selskap der de har eierinteresser har etiske retningslinjer. Eierskapsmeldingen for Midt Telemark omtaler ikke etiske retningslinjer. Verken Nome Investeringsselskap AS eller MTNU AS har etiske retningslinjer Delvurdering Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer og etikkplakat som gjelder for ansatte og folkevalgte, og som er vedtatt av kommunestyret. Generelt er det tilrådelig at etiske problemstillinger jevnlig blir satt på dagsordenen for refleksjon og drøfting. Dette gjelder både for ansatte i kommunen og for folkevalgte. Kommunen har ikke tiltak for å påse at de selskapene der kommunen har eierinteresser har etiske retningslinjer. Selskapene er selvstendige enheter, og det innebærer at kommunen ikke ensidig kan pålegge selskapene å ha etiske retningslinjer. Kommunen har likevel muligheten til å gi uttrykk for sine ønsker gjennom sin eierskapsmelding eller gjennom utøvelse av eierskap i generalforsamlingen, eventuelt i foreslå bestemmelser om dette i selskapets vedtekter. 3.2 Offentlighet og innsyn Saker om kommunens næringsarbeid må være offentlige og behandles i åpne møter med mindre det er lovhjemmel for unnta offentlighet eller lukke møter Offentlighet og innsyn i kommunen Kommuneloven 7 fastslår som hovedregel at alle møter i folkevalgte organer skal være åpne. Bestemmelsen regulerer når møter skal eller kan lukkes (lovbestemt taushetsplikt, arbeidstakers tjenstlige forhold, personvern eller tungtveiende offentlige interesser). I Nome blir næringssaker behandlet av kommunestyret, formannskapet eller utviklingsutvalget. Når kommunestyret eller andre folkevalgte organ fatter vedtak om bruk/tildeling av næringsmidler eller andre næringssaker, er disse sakene underlagt de samme bestemmelsene om innsyn og offentlighet som andre politiske saker. Se også pkt om dialog mellom selskap og kommunestyret. 7 Kommuneloven 31 15

22 Operativ/strategisk gruppe Nome kommune har nedsatt en operativ gruppe som skal fungere som en fast møteplass mellom kommunen og NI, MTNU og RDA. Gruppa ble nedsatt i begynnelsen av 2013 og har hatt jevnlige møter siden. Gruppa består av medlemmer fra kommunen og fra selskapene. Aslak Fjeld deltar i gruppa som leder av utviklingsutvalget og som styreleder i Nome Investeringsselskap AS. Ca. to ganger i året utvides gruppa med rådmannen, ordfører og kultur- og næringssjef (strategisk gruppe). Det er ikke fastsatt mandat for gruppene. Ordfører sier følgende til kommunestyret: 8 Tema for alle møtene er felles informasjonsutveksling. Operativ gruppe informerer hverandre og diskuterer enkeltsaker. Strategisk gruppe informeres det også om status på løpende prosjekter, statistikk på Etablererkontoret, bruk av næringsfondsmidler og budsjettering av disse. Dette er slik ordfører vurderer også i tråd med intensjonen i det næringspolitiske mandatet. Ordfører svarer følgende på spørsmål om kommunestyret kan få mulighet til å være en del av disse rapporterings- og dialogmøtene: Saker og tema som diskuteres spesielt i den operative næringsgruppa er ofte konfidensielle siden det gjelder enkeltetablerere og bedrifter. Slik ordfører vurderer det er det ikke en god løsning å ta opp slike saker på dette nivået i kommunestyret. MTNU har skrevet referat fra noen av møtene, men ikke alle. Ifølge kommunen er referatene som hovedregel offentlige dokument, men referatene er ikke journalført i kommunen. Fellesmøter om næringsutvikling Kommunen startet opp med en ordning med åpne fellesmøter om næringsutvikling. Utviklingsutvalget, formannskapet, MTNU, NI, RDA-styret, Reisemål Bø, Lunde Sluseparkdrift ble invitert til det møtet som ble avholdt i oktober Kommunen vil at det skal gjennomføres slike møter én til to ganger i året. 8 I svar til Tor Erik Baksås, kommunestyrerepresentant Nome Senterparti, datert

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 ::

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 :: Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS Skien kommune 2016 :: 406 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...3 1.2 Metode...3 1.3 Kriterier...3

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2012 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Rådmannens rolle... 3 3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 4. Valg, Styresammensetning,

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf Vår ref. 11/98-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 21.01.2011 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune: Dato: 10.02.2011 Tid: kl 09.00-12.00

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

Plan for selskapskontroll. kommune

Plan for selskapskontroll. kommune Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Plan for selskapskontroll i Asker

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer