VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE"

Transkript

1 VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

2 Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. VNS ønsker å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i Sør. VNS definerer vennskapssamarbeid slik: «Vennskapssamarbeidet er direkte og gjensidig kontakt mellom mennesker fra et lokalsamfunn i Nord, og et tilsvarende i Sør». Formålet med vennskapsarbeidet er bl.a. å medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og økologisk forståelse». Den skjeve fordelingen av verdens goder blir synliggjort gjennom at vi har «venner i Sør» som ikke får nyte godt av tilsvarende goder som vi kan. I denne sammenhengen blir rettferdig handel et naturlig virkemiddel for å oppnå større rettferdighet. VNS utviklet i 1996 sammen med Stiftelsen Idèbanken og Kommunenes Sentralforbund fem «veivisere». Den første av disse er «Globalt ansvar ansvar for kloden». Her heter det bl.a.: «Vi ønsker å ta vare på vennene våre. Det kan bidra til at eksempelvis *Faitrade-kaffe lettere kan selges til folk i Norge som har vennskapsgrupper i kaffe-produserende land. Man kan bruke handlekurven som stemmeseddel som et verktøy for å handle mer rettferdige varer og derigjennom skape en mer rettferdig fordeling. Man vil sannsynligvis også bli mer opptatt av eget forbruk når man ser sammenhengene mellom forbruk i Nord og produksjon i Sør. Vennskapssamarbeidet setter egen livstil og kultur i relieff!» * Tidligere: Max Havelaar En grunnleggende holdning i vennskapsarbeidet er imidlertid at «Venner er folk vi velger å være sammen med, ikke fordi de trenger hjelp, men fordi de følelsesmessige utvekslingene som strømmer mellom oss oppleves berikende». Arbeidet må altså være basert på likeverd. Vennskap Nord/Sør forvalter flere verktøy og støtteordninger for vennskapssamarbeid. Flere opplysninger finnes på VNS nettsider VNS gir veiledning og støtte til informasjonsarbeid Nord/Sør i vennskapsgruppene. Elimu handler om å etablere kontakt mellom elever ved den videregående skole i Norge og i Sør. Programmet foregår i samarbeid med NORAD. VNS bidrar med veiledning og finansiell støtte til kulturutveksling innen vennskapsgruppene. Innholdet i veilederen - oversikt Hva er rettferdig handel? Rettferdig handel betyr at: rettmessige del av fortjenesten og akseptable arbeidsforhold nivå, at barn ikke utnyttes* og at miljøet ivaretas i produksjonen. Les mer på side 3. * Barnearbeid som er i strid med ILOs konvensjoner HVORFOR rettferdig handel? Fordi handelen i dag er med på å gjøre kløften mellom fattige og rike større Les mer på side 4. Hvordan kan jeg bidra til rettferdig handel? rettferdige varer Les mer på side 5. Hvordan kan vennskapsgruppene og andre bidra til rettferdig handel? side 6. side 7. ORGANISASJONER som arbeider for rettferdig handel. side 9. Det OFFENTLIGES ansvar og rolle side 11. Et utvekslingsprogram for ungdom mellom 18 og 25 år. Programmet foregår i samarbeid med Fredskorpset. Denne veilederen er utarbeidet av Rettferdig Handel Østfold som er en temagruppe innenfor Vennskap Nord-Sør. 2

3 Kriterier for rettferdig handel Rettferdige lønninger betyr at de som produserer varene skal få sin rettmessige andel av inntektene. Ingen av mellomleddene skal berike seg på produktet på bekostning av de som produserer. Menn og kvinner skal ha samme lønnsnivå. Barn skal ikke utnyttes i produksjonen. Barnearbeid i strid med ILOs konvensjoner aksepteres ikke. Under produksjonen skal det legges vekt på å bevare og fremme den lokale kulturen der varene produseres. I produksjonen skal det legges avgjørende vekt på å bevare miljøet både lokalt og globalt. Regnskaper og andre dokumenter som forteller om virksomheten skal være tilgjengelig slik at det til enhver tid kan kontrolleres at virksomheten følger prinsippene for etisk handel. Rettferdig handel forutsetter også registrering i internasjonale Fair-trade organisasjoner, som har kontrollsystemer som sikrer at prinsippene for etisk produksjon og handel blir fulgt. Faitrade Labelling Organizations International (FLO) er en internasjonal paraplyorganisasjon for merkeordningene. Flere opplysninger på og net. Sertifikat for fairtrade-merking gis av FLO-CERT, et uavhengig, internasjonalt sertifiseringsorgan som tilbyr fairtradesertifisering i mer enn 70 land. FLO-CERT fører også kontroll med at de registrerte 3 produsentene overholder kravene til fairtrade-sertifiseringen. Flere opplysninger på nettstedet Noen ganger brukes også begrepet «Etisk handel». Med dette menes samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Etiske retningslinjer eller krav beskriver minstestandarder for arbeidsforhold på produksjonsstedet. Begrepet er i dag særlig knyttet til arbeidsforhold i arbeidsintensive eksportindustrier i utviklingsland. Etisk handel innebærer ingen garanti, men legger vekt på kontinuerlige forbedringer i egen leverandørkjede. Mer informasjon finnes på nettsidene til Initiativ for etisk handel (IEH) Konkret informasjon finnes også i veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med IEH. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under headingen Offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bistå det offentlige i å bli bedre på anskaffelser. En viktig del av dette er sosiale og etiske krav. Se og Handelsprosjekter i mindre skala kan skje som «vennskapshandel». Med vennskapshandel mener vi handel med varer som er produsert i sør og distribuert gjennom vennskapsnettverket tilknyttet Vennskap Nord/Sør. Disse varene skal produseres og distribueres etter de samme prinsippene som gjelder for rettferdig handel, men uten å måtte tilfredsstille de samme kravene til merkeordninger. Det er imidlertid viktig at vennskapsnettverket har tilstrekkelig innsyn i virksomheten til å kunne forsikre seg om at prinsippene for rettferdig handel blir fulgt. Man må også huske på at det gjelder regler for toll og moms på varer som tas inn fra utlandet. Nærmere om dette kan du lese på Tollvesenets nettsider. Nyttige opplysninger finnes på nettsider som er listet opp under avsnittet om å starte egen forretning, på side 7.

4 Det er et stort gap i ressursfordelingen mellom I-land og U-land. 20 % av jordens befolkning lever i den rike verden og disponerer 75% av verdens inntekter, mens 80 % lever i fattigdom. 40% av verdens befolkning må dele på 5% av verdens inntekter. Rettferdig handel er et virkemiddel for å påvirke flyten av kapital i riktig retning, og noe du og jeg kan bidra med. Den globale ressursfordelingen viser, - at hvis vi virkelig ønsker en mer rettferdig verden, må vi i i-land akseptere et mindre forbruk totalt, og en høyere pris på importerte varer fra u-land. Handelen med u-land, skjer nå i noen grad i organiserte former via fairtradeorganisasjoner. Dette bidrar til en bedre livskvalitet for produsentene, og at det ikke er mellommenn som sitter igjen med all fortjenesten. Kløften mellom fattige og rike i verden er stor. Handelen er med på å gjøre kløften større. utbytting av bønder og arbeidere fortjenesten varene lever i fattigdom, mens de som kjøper og selger tjener seg rike. Mange av varene vi kjøper i Norge kommer fra fattige land i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Varene er dyrket av bønder og arbeidere som ofte lever under ekstrem fattigdom. Det er krevende å bekjempe denne fattigdommen, men med en mer rettferdig handel, f.eks gjennom fairtrade-systemet kan levekårene forbedres. Først og fremst får bøndene da en rettferdig betaling for råvarene varene sine. Arbeiderne får en lønn de kan leve av og gode arbeidsforhold. Fairtrade-systemet arbeider også for å bygge opp gode lokalsamfunn, der arbeiderne har rett til å organisere. 4

5 Merkeordninger for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonale prinsipper. symbolet. Den eneste uavhengige merkeordningen i Norge er Fairtrade Max Havelaar. En rekke vareslag er nå med i denne ordningen, bl.a. kaffe, te, frukt, juice, roser etc. Fairtrade Max Havelaar går inn under paraplyen FLO Fairtrade Labelling Organisazion, som omfatter mange merkeordninger i mange land. har sin egen ordning Cafe futuro med lignende betingelser som for kaffe omsatt under Faitradekonseptet. Det finnes flere ulike merkeordninger. På Difi`s nettsider blir det laget en oversikt over en del av disse. Det finnes flere forretninger som driver direkte salg av varer fra u-land basert på prinsipper for rettferdig handel. Mange av disse har nettsider og/eller nettbutikk. Blant de mest etablerte kan nevnes: Påvirkning i ditt eget nærmiljø er en viktig arena for å få gode ideer til å slå rot og vokse. I familien og blant venner er egen adferd den beste måten å få andre til å tenke, gjerne supplert med argumenter og råd som åpner øynene for viktige sammenhenger. I arbeidsplassenes kantiner og på organisasjonenes møter bør det bare benyttes rettferdige varer. Dette kan du foreslå for ledelsen, eventuelt i samarbeid med andre kolleger. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårn hjelper virksomhetene til å ta i bruk miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Rettferdig handel inngår ikke i miljø-sertifiseringen, men vil være et naturlig supplement til miljøarbeidet. Ansatte i miljøfyrtårnbedrifter kan være pådrivere for dette. 5

6 PÅVIRKNING OG INFORMASJON Gjennom å spre informasjon og å påvirke hjemme Gå i butikkene og se etter rettferdige varer. Dette kan man gjøre enkeltvis, eller i en felles aksjon. Be butikkeierne om å øke utvalget og å plassere varene slik at de blir sett. Se nettside: 6 Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner og byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. Vennskapsgruppene kan informere og øve press på kommunen, og være pådrivere for at den skal etablere seg som Fairtrade-kommune. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet oppfylle en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer merkeordningen for etikk og sosial ansvarlighet. Se mer under avsnittet om det offentliges ansvar og rolle, side 11.

7 Initiativ for Etisk Handel (IEH) Nettadresse: Initiativ for Etisk Handel er et samarbeid mellom bedrifter, kommuner, arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger, og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å arbeide for at norsk import bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i opprinnelseslandene. Pr. mai 2010 har IEH i Norge 83 bedrifter, 17 organisasjoner og 12 offentlige virksomheter/kommuner som medlemmer. Vennskapsgruppene kan være pådrivere til å få lokale bedrifter til å gå inn i IEH. Kommunene er store innkjøpere, og også kommuner kan bli medlemmer av IEH. Av medlemmene fra det offentlige er det pr. september kommuner, dels gjennom felles innkjøpsordninger. IEH har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en veileder for Etiske krav i offentlige anskaffelser. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under overskriften Offentlig sektor. I denne veilederen defineres etisk handel som samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar arbeidsforholdene i leverandørkjeden. IEHs retningslinjer er basert på ILO- og FN-konvensjoner. IEHs retningslinjer omfatter disse temaene: forhandlinger Gjennom å spre informasjon og å påvirke i Sør Selv om rettferdig handel begynner å bli kjent i Norge, er det mange deler av den fattige verden hvor begrepet er lite kjent, eller ikke kjent i det hele tatt. Informasjonen kan gis til vennskapsgruppa eller til lokalsamfunn via vennskapsgruppene. Formålet med informasjonen vil være 2-delt i fairtrade-systemet for å produsere og selge sine varer gjennom fairtradesystemet. å velge fairtrade-varer På FLO-CERTs nettsider gis det generell informasjon om hvordan produsentene kan innlede samarbeid med fairtrade-systemet. I land i Sør finnes det fairtrade-organisasjoner som er paraplyer for lokale produsenter som arbeider innenfor fairtrade-systemet. Disse paraplyorganisasjonene vil være viktige kontakter for produsententer som vil begynne med fairtrade-produksjon. Linker til produsentnettverk i Afrika og Latinamerika finnes på FLOs nettsider FLO-CERT har avdelinger i Mellomamerika (Costa Rica), Sør-Amerika (Colombia), India, Tanzania og Syd-Afrika. Nærmere opplysninger og adresser på FLO-CERTs nettsider. 7 HANDELSPROSJEKTER Handelsprosjekter kan være av ulike slag, fra enkle initiativ på messer, frimarked eller lignende, til å starte egen butikk, eller til å samarbeide med eksisterende butikker. Samarbeid med andre organisasjoner kan også være en aktuell strategi. VNS vil ikke kunne støtte finansiering av handel, men vil i noen tilfeller kunne støtte enkle handelsprosjekter som del av skoleutvekslingsprogrammene. Det vil være aktuelt å velge mellom 2 typer varer, avhengig av omfanget på virksomheten: 1. Varer produsert lokalt i området for vennskapsgruppa i sør. For at dette skal kunne betegnes som Rettferdig handel bør man ha en rimelig sikkerhet for at prinsippene for vennskapshandel følges. (se foran). Man må også ta i betraktning tollbestemmelser, moms etc, se nedenfor. 2. Varer kjøpt fra en importør eller grossist som forhandler rettferdige varer. Kjøper man varer fra en norsk grossist, slipper man selvsagt problemer knyttet til toll etc. 3. Egen import av varer krever mer profesjonell kompetanse. Hvis du vil basere hele, eller deler av virksomheten på egen import, er det flere forhold å ta hensyn til. Se for øvrig linkene foran om å starte egen bedrift. Her finnes det også opplysninger om import. Nyttige linker:

8 Det kan være et spennende prosjekt å starte en egen forretning som selger fairtrade-varer. En enkel veiledning om å starte egen virksomhet finnes på nettstedet Under overskriften «Brosjyrer» ligger det her en veileder som kan lastes ned. Her finnes det også oppgitt nyttige linker til myndigheter og andre som kan bidra. Spesielle råd for den som vil handle med fairtrade-varer finnes på (dansk) på Fair Trade Danmarks nettside dk. Under overskriften «butikker». Før man starter en butikk bør man vurdere om man har kunnskap og muligheter til å drive virksomheten. Noen momenter man bør vurdere er om man kan: vil ha Varene kan kjøpes hos en godkjent fairtrade-importør. Det finnes flere norske og utenlandske importører. Hvis du kjøper varene hos en norsk importør, slipper du tollbehandling Noen norske bedrifter som leverer varer for videre salg PROSJEKTER INNENFOR VENNSKAP NORD SØRS ORDNINGER - EKSEMPLER ELIMU-SKOLEUTVEKSLING Klassen i nord: Kartlegger vårt forbruk særlig av varer fra sør og hva vi vet om arbeidsforholdene etc. der de lages. Klassen i sør: Kartlegger hva som produseres særlig varer som er aktuelle for eksport. Kartlegger arbeidsforhold og fortjeneste. Trinn B Felles rapport Klassene møtes og lager felles rapport om eksport av varer, priser, fortjeneste og arbeidsforhold og vår bevissthet om dette. Trinn A Teateret planlegges Klassen i nord lager sin del av teaterstykket: Vårt liv som forbrukere og importører ev. basert på ulike roller som importør, forretningsmann og forbruker. Hva vet vi om hvordan produktene blir til, og bryr vi oss egentlig? Klassen i sør lager sin del av teaterstykket: Livet som arbeider, fabrikkeier, oppkjøper / internasjonalt selskap. Trinn B Teateret spilles sammen Klassene møtes og spiller teaterstykket sammen slik at det viser hele kjeden fra produsent til konsument. Som en avslutning kan gruppene fra Nord og Sør bytte roller for å lære mer om hverandre. Trinn A Kartlegging Klassen i sør undersøker hvilke produkter fra sitt distrikt som kan være aktuelle å eksportere til klassen i nord, og som tilfredsstiller elementære krav til rettferdig produksjon. De undersøker også hvilke regler som finnes for toll, eksport, etablering av bedrift etc. Det tas kontakt med eventuell paraplyorganisasjon for rettferdig handel i landet der dette finnes. Klassen i nord kartlegger markedet for hvilke varer fra sør som kan være aktuelle for import og salg på skolen, lokalt eller ev. på et større marked. Regler for import, toll etc. samt forutsetninger for å starte bedrift undersøkes. Trinn B Etablering av bedrift Klassen i sør etablerer en bedrift som kjøper opp varer ut fra rettferdig handelprinsipper, og eksporterer dette til nord. Klassen i nord etablerer bedrift som kjøper varer fra klassen i sør, og selger disse videre f.eks lokalt eller på skolen. Klassene møtes og foretar en felles evaluering av virksomheten. Bedriftene nedlegges. KULTURAKTIVITETER intervjuer arbeidere og produsenter om arbeidsforhold, levekår og lønn. Kan produksjonen og handelen sies å være rettferdig? intervjuer konsumenter om hva de kjøper og hva de vet om forholdene i produsentlandene. Trinn B Dialog Gruppene kommer sammen og utarbeider felles rapport basert på intervjuene. De drøfter hva som kan gjøres for å oppnå en mer rettferdig handel. 8

9 En merkeordning for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonalt anerkjente prinsipper for Fairtrade/rettferdig handel. En slik merkeordning er altså et «sertifikat» ikke et produsent- eller kjedemerke. FLO Fairtrade Labelling Organizations International er en internasjonal paraplyorganisasjon for slike merkeordninger. Faitrade Labelling Organizations International (FLO) Nettadresse: FLO ble etablert i 1997, og er en paraplyorganisasjon for 20 merkeordninger i 21 land, samt for produsentnettverk som representerer Fairtradesertifiserte produsentorganisasjoner i Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Asia. FLO International har disse tilbudene: Faitrade-standarder til støtte for småbønder og arbeidere, fremmer bærekraftig produksjon og garanterer rettferdig pris og en Fairtrade bonus. Fairtrade Max Havelaar Norge. Nettadresse: Fairtrade Max Havelaar Norge er et ledd i FLO, og er den mest kjente merkeordningen i Norge. Dette er også den eneste uavhengige merkeordningen for rettferdige varer her til lands. Fairtrade Max Havelaar garanterer: dig pris for varene sine som dekker produksjonskostnadene og gir lønn til å leve av. kratiske og representative andelslag, hvor kvinner deltar. kjøpesummen på forhånd. Dette gir muligheter til å investere i, og forbedre produksjonen. ner inngår en langsiktig avtale som er med på å gi bøndene bedre muligheter til å planlegge fremtiden. Produsentsupport som letter produsentenes arbeid for å tilfredsstille fairtrade-standardene, utvikle forretningsdriften og utnytte nye markedsmuligheter. Sertifiseringen utføres av en uavhengig internasjonal sertifiseringsenhet FLO- CERT GMBH. 9

10 lover om minstestandarder, blant annet lønnsforhold, organisasjonsrett, legehjelp, boliger, arbeidsmiljø og menneskerettigheter. tisk tilhørighet osv. finner ikke sted på plantasjene. sted. mellom produsent og importør. Slik får produsenten en større del av kjøpesummen. miljøvennlig dette innebærer blant annet reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing. * Arbeid i strid med ILOs konvensjoner. Fairtrade Max Havelaar Norge tar en avgift på 1,80 NOK pr. solgte kg kaffe. Fairtrade Norge bruker sin del av lisensinntekten på produksjon av informasjonsmateriell, og oppfølging og sam- av avgiften på 1,80 NOK går til FLO som bruker pengene til å drive alle ledd fra produsenten i Sør til importøren i Nord. FLO kontrollerer produsentene jevnlig. Andre organisasjoner som arbeider for rettferdig handel tadresse: ter for bærekraftig utvikling. Nettadresse: miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon uten politiske eller religiøse bindinger. Nettadresse: hjelp har rettferdig handel som en del av sitt program. Nettadresse Kirkens Nødhjelp: Kirkens nødhjelp har også konsulenter som jobber lokalt innefor de ulike regionene i Norge. Regionskonsulenten i ditt område kan kontaktes når kampanjer skal startes. Regionskonsulenten kan bidra med både gode råd og arbeidsinnsats.oversikt over regionskonsulentene finnes på NCAs nettsider. Nettadresse: sjerer ungdom og har som målsetting å angripe de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom det rike nord og det fattige sør. Changemaker har handel på dagsorden, og har bl.a. sørget for at den norske kirke har etiske retningslinjer for investeringer i aksjefond. Changemaker har også fått regjeringen til å love at den skal arbeide for reforhandling av patentavtalene i WTO. Nettadresse: Norske bedrifter i Sør, og undersøker om de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til helse, miljø og sikkerhet. Nettadresse: i stiftelsen Fair Trade Max Havelaar Norge, og arbeider for økt handel med fairtrade-varer. Nettadresse: www. press.no. for fritidsklubber og ungdomshus har vedtatt å sette Fairtrade på dagsorden i Norges fritidstiltak. I samarbeid med Fairtrade Max Havelaar satses det på etablering av Fairtrade-klubber. Pr. september 2010 finne det 4 slike klubber. Nettadresse: lig innkjøp. Nettadresse: 10

11 sosiale standarder. Om fairtrade-byer Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet. Konseptet kommer fra Storbritannia, og på verdensbasis finnes det i dag i underkant av 800 Fairtrade-kommuner og -byer fordelt på rundt 20 forskjellige land. Fairtrade-kommunene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Etiske krav i offentlige anskaffelser Det er fem grunnleggende kriterier som må oppfylles for å få status som Fairtrade-kommune: gruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen - jo større bredde desto bedre, men det må være en representant fra kommunen. gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter. produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder. nyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. arbeid i kommunen Det arbeides nå også for å etablere en ordning for fairtrade-fylker. Det er foreslått et foreløpig sett kriterier, men foreløpig finnes det ingen fairtrade-fylker. I juni 2007 la regjeringen fram en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Det er et mål at anskaffelser i offentlig sektor skal skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Regjeringen har pålagt alle statlige virksomheter å følge opp de konkrete kravene i handlingsplanen. Det vises til Difi`s nettsider 11

12 Grafisk design: Eggen Press AS

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under?

Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under? ETISK HANDEL Kristin Vi er etablert for å gjøre det gjennomførbart for medlemmene å jobbe med etisk handel. Holter, IEH. Foto: Morten Brakestad BILAG NR 2 Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 Øko-bomull kan lønne seg Stadig flere velger fairtrade Quinua er de fattiges gullkorn Hvordan finansieres bærekraftig

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2014 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon,

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Fairtrade årsrapport

Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2010 Fairtrade Norge Norske forbrukere viser handlekraft i vanskelige tider Finanskrise, naturkatastrofer og andre makroforhold har resultert i at importører og dagligvarehandelen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Art. nr. 275 ISBN 82-90878-76-1 Desember 1997/ 3.000/ B&G Reklamebyrå Bedriftens forhold til menneskerettighetene Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Utgitt av: Næringslivets Forlag A/S

Detaljer

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner e t e p a r a d i s f r i t s o n e S k a T a n x o H a v e n F r e e Z Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner Attac Norge 2012 skatteparadis.attac.no - Attac ble dannet etter den store finanskrisen

Detaljer