VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE"

Transkript

1 VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

2 Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. VNS ønsker å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i Sør. VNS definerer vennskapssamarbeid slik: «Vennskapssamarbeidet er direkte og gjensidig kontakt mellom mennesker fra et lokalsamfunn i Nord, og et tilsvarende i Sør». Formålet med vennskapsarbeidet er bl.a. å medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og økologisk forståelse». Den skjeve fordelingen av verdens goder blir synliggjort gjennom at vi har «venner i Sør» som ikke får nyte godt av tilsvarende goder som vi kan. I denne sammenhengen blir rettferdig handel et naturlig virkemiddel for å oppnå større rettferdighet. VNS utviklet i 1996 sammen med Stiftelsen Idèbanken og Kommunenes Sentralforbund fem «veivisere». Den første av disse er «Globalt ansvar ansvar for kloden». Her heter det bl.a.: «Vi ønsker å ta vare på vennene våre. Det kan bidra til at eksempelvis *Faitrade-kaffe lettere kan selges til folk i Norge som har vennskapsgrupper i kaffe-produserende land. Man kan bruke handlekurven som stemmeseddel som et verktøy for å handle mer rettferdige varer og derigjennom skape en mer rettferdig fordeling. Man vil sannsynligvis også bli mer opptatt av eget forbruk når man ser sammenhengene mellom forbruk i Nord og produksjon i Sør. Vennskapssamarbeidet setter egen livstil og kultur i relieff!» * Tidligere: Max Havelaar En grunnleggende holdning i vennskapsarbeidet er imidlertid at «Venner er folk vi velger å være sammen med, ikke fordi de trenger hjelp, men fordi de følelsesmessige utvekslingene som strømmer mellom oss oppleves berikende». Arbeidet må altså være basert på likeverd. Vennskap Nord/Sør forvalter flere verktøy og støtteordninger for vennskapssamarbeid. Flere opplysninger finnes på VNS nettsider VNS gir veiledning og støtte til informasjonsarbeid Nord/Sør i vennskapsgruppene. Elimu handler om å etablere kontakt mellom elever ved den videregående skole i Norge og i Sør. Programmet foregår i samarbeid med NORAD. VNS bidrar med veiledning og finansiell støtte til kulturutveksling innen vennskapsgruppene. Innholdet i veilederen - oversikt Hva er rettferdig handel? Rettferdig handel betyr at: rettmessige del av fortjenesten og akseptable arbeidsforhold nivå, at barn ikke utnyttes* og at miljøet ivaretas i produksjonen. Les mer på side 3. * Barnearbeid som er i strid med ILOs konvensjoner HVORFOR rettferdig handel? Fordi handelen i dag er med på å gjøre kløften mellom fattige og rike større Les mer på side 4. Hvordan kan jeg bidra til rettferdig handel? rettferdige varer Les mer på side 5. Hvordan kan vennskapsgruppene og andre bidra til rettferdig handel? side 6. side 7. ORGANISASJONER som arbeider for rettferdig handel. side 9. Det OFFENTLIGES ansvar og rolle side 11. Et utvekslingsprogram for ungdom mellom 18 og 25 år. Programmet foregår i samarbeid med Fredskorpset. Denne veilederen er utarbeidet av Rettferdig Handel Østfold som er en temagruppe innenfor Vennskap Nord-Sør. 2

3 Kriterier for rettferdig handel Rettferdige lønninger betyr at de som produserer varene skal få sin rettmessige andel av inntektene. Ingen av mellomleddene skal berike seg på produktet på bekostning av de som produserer. Menn og kvinner skal ha samme lønnsnivå. Barn skal ikke utnyttes i produksjonen. Barnearbeid i strid med ILOs konvensjoner aksepteres ikke. Under produksjonen skal det legges vekt på å bevare og fremme den lokale kulturen der varene produseres. I produksjonen skal det legges avgjørende vekt på å bevare miljøet både lokalt og globalt. Regnskaper og andre dokumenter som forteller om virksomheten skal være tilgjengelig slik at det til enhver tid kan kontrolleres at virksomheten følger prinsippene for etisk handel. Rettferdig handel forutsetter også registrering i internasjonale Fair-trade organisasjoner, som har kontrollsystemer som sikrer at prinsippene for etisk produksjon og handel blir fulgt. Faitrade Labelling Organizations International (FLO) er en internasjonal paraplyorganisasjon for merkeordningene. Flere opplysninger på og net. Sertifikat for fairtrade-merking gis av FLO-CERT, et uavhengig, internasjonalt sertifiseringsorgan som tilbyr fairtradesertifisering i mer enn 70 land. FLO-CERT fører også kontroll med at de registrerte 3 produsentene overholder kravene til fairtrade-sertifiseringen. Flere opplysninger på nettstedet Noen ganger brukes også begrepet «Etisk handel». Med dette menes samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Etiske retningslinjer eller krav beskriver minstestandarder for arbeidsforhold på produksjonsstedet. Begrepet er i dag særlig knyttet til arbeidsforhold i arbeidsintensive eksportindustrier i utviklingsland. Etisk handel innebærer ingen garanti, men legger vekt på kontinuerlige forbedringer i egen leverandørkjede. Mer informasjon finnes på nettsidene til Initiativ for etisk handel (IEH) Konkret informasjon finnes også i veilederen «Etiske krav i offentlige anskaffelser» utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med IEH. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under headingen Offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bistå det offentlige i å bli bedre på anskaffelser. En viktig del av dette er sosiale og etiske krav. Se og Handelsprosjekter i mindre skala kan skje som «vennskapshandel». Med vennskapshandel mener vi handel med varer som er produsert i sør og distribuert gjennom vennskapsnettverket tilknyttet Vennskap Nord/Sør. Disse varene skal produseres og distribueres etter de samme prinsippene som gjelder for rettferdig handel, men uten å måtte tilfredsstille de samme kravene til merkeordninger. Det er imidlertid viktig at vennskapsnettverket har tilstrekkelig innsyn i virksomheten til å kunne forsikre seg om at prinsippene for rettferdig handel blir fulgt. Man må også huske på at det gjelder regler for toll og moms på varer som tas inn fra utlandet. Nærmere om dette kan du lese på Tollvesenets nettsider. Nyttige opplysninger finnes på nettsider som er listet opp under avsnittet om å starte egen forretning, på side 7.

4 Det er et stort gap i ressursfordelingen mellom I-land og U-land. 20 % av jordens befolkning lever i den rike verden og disponerer 75% av verdens inntekter, mens 80 % lever i fattigdom. 40% av verdens befolkning må dele på 5% av verdens inntekter. Rettferdig handel er et virkemiddel for å påvirke flyten av kapital i riktig retning, og noe du og jeg kan bidra med. Den globale ressursfordelingen viser, - at hvis vi virkelig ønsker en mer rettferdig verden, må vi i i-land akseptere et mindre forbruk totalt, og en høyere pris på importerte varer fra u-land. Handelen med u-land, skjer nå i noen grad i organiserte former via fairtradeorganisasjoner. Dette bidrar til en bedre livskvalitet for produsentene, og at det ikke er mellommenn som sitter igjen med all fortjenesten. Kløften mellom fattige og rike i verden er stor. Handelen er med på å gjøre kløften større. utbytting av bønder og arbeidere fortjenesten varene lever i fattigdom, mens de som kjøper og selger tjener seg rike. Mange av varene vi kjøper i Norge kommer fra fattige land i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Varene er dyrket av bønder og arbeidere som ofte lever under ekstrem fattigdom. Det er krevende å bekjempe denne fattigdommen, men med en mer rettferdig handel, f.eks gjennom fairtrade-systemet kan levekårene forbedres. Først og fremst får bøndene da en rettferdig betaling for råvarene varene sine. Arbeiderne får en lønn de kan leve av og gode arbeidsforhold. Fairtrade-systemet arbeider også for å bygge opp gode lokalsamfunn, der arbeiderne har rett til å organisere. 4

5 Merkeordninger for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonale prinsipper. symbolet. Den eneste uavhengige merkeordningen i Norge er Fairtrade Max Havelaar. En rekke vareslag er nå med i denne ordningen, bl.a. kaffe, te, frukt, juice, roser etc. Fairtrade Max Havelaar går inn under paraplyen FLO Fairtrade Labelling Organisazion, som omfatter mange merkeordninger i mange land. har sin egen ordning Cafe futuro med lignende betingelser som for kaffe omsatt under Faitradekonseptet. Det finnes flere ulike merkeordninger. På Difi`s nettsider blir det laget en oversikt over en del av disse. Det finnes flere forretninger som driver direkte salg av varer fra u-land basert på prinsipper for rettferdig handel. Mange av disse har nettsider og/eller nettbutikk. Blant de mest etablerte kan nevnes: Påvirkning i ditt eget nærmiljø er en viktig arena for å få gode ideer til å slå rot og vokse. I familien og blant venner er egen adferd den beste måten å få andre til å tenke, gjerne supplert med argumenter og råd som åpner øynene for viktige sammenhenger. I arbeidsplassenes kantiner og på organisasjonenes møter bør det bare benyttes rettferdige varer. Dette kan du foreslå for ledelsen, eventuelt i samarbeid med andre kolleger. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårn hjelper virksomhetene til å ta i bruk miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Rettferdig handel inngår ikke i miljø-sertifiseringen, men vil være et naturlig supplement til miljøarbeidet. Ansatte i miljøfyrtårnbedrifter kan være pådrivere for dette. 5

6 PÅVIRKNING OG INFORMASJON Gjennom å spre informasjon og å påvirke hjemme Gå i butikkene og se etter rettferdige varer. Dette kan man gjøre enkeltvis, eller i en felles aksjon. Be butikkeierne om å øke utvalget og å plassere varene slik at de blir sett. Se nettside: 6 Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner og byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. Vennskapsgruppene kan informere og øve press på kommunen, og være pådrivere for at den skal etablere seg som Fairtrade-kommune. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet oppfylle en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer merkeordningen for etikk og sosial ansvarlighet. Se mer under avsnittet om det offentliges ansvar og rolle, side 11.

7 Initiativ for Etisk Handel (IEH) Nettadresse: Initiativ for Etisk Handel er et samarbeid mellom bedrifter, kommuner, arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger, og frivillige organisasjoner. Målsettingen er å arbeide for at norsk import bidrar til en sunn sosial økonomisk utvikling i opprinnelseslandene. Pr. mai 2010 har IEH i Norge 83 bedrifter, 17 organisasjoner og 12 offentlige virksomheter/kommuner som medlemmer. Vennskapsgruppene kan være pådrivere til å få lokale bedrifter til å gå inn i IEH. Kommunene er store innkjøpere, og også kommuner kan bli medlemmer av IEH. Av medlemmene fra det offentlige er det pr. september kommuner, dels gjennom felles innkjøpsordninger. IEH har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en veileder for Etiske krav i offentlige anskaffelser. Veilederen kan lastes ned fra IEHs nettsider under overskriften Offentlig sektor. I denne veilederen defineres etisk handel som samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar arbeidsforholdene i leverandørkjeden. IEHs retningslinjer er basert på ILO- og FN-konvensjoner. IEHs retningslinjer omfatter disse temaene: forhandlinger Gjennom å spre informasjon og å påvirke i Sør Selv om rettferdig handel begynner å bli kjent i Norge, er det mange deler av den fattige verden hvor begrepet er lite kjent, eller ikke kjent i det hele tatt. Informasjonen kan gis til vennskapsgruppa eller til lokalsamfunn via vennskapsgruppene. Formålet med informasjonen vil være 2-delt i fairtrade-systemet for å produsere og selge sine varer gjennom fairtradesystemet. å velge fairtrade-varer På FLO-CERTs nettsider gis det generell informasjon om hvordan produsentene kan innlede samarbeid med fairtrade-systemet. I land i Sør finnes det fairtrade-organisasjoner som er paraplyer for lokale produsenter som arbeider innenfor fairtrade-systemet. Disse paraplyorganisasjonene vil være viktige kontakter for produsententer som vil begynne med fairtrade-produksjon. Linker til produsentnettverk i Afrika og Latinamerika finnes på FLOs nettsider FLO-CERT har avdelinger i Mellomamerika (Costa Rica), Sør-Amerika (Colombia), India, Tanzania og Syd-Afrika. Nærmere opplysninger og adresser på FLO-CERTs nettsider. 7 HANDELSPROSJEKTER Handelsprosjekter kan være av ulike slag, fra enkle initiativ på messer, frimarked eller lignende, til å starte egen butikk, eller til å samarbeide med eksisterende butikker. Samarbeid med andre organisasjoner kan også være en aktuell strategi. VNS vil ikke kunne støtte finansiering av handel, men vil i noen tilfeller kunne støtte enkle handelsprosjekter som del av skoleutvekslingsprogrammene. Det vil være aktuelt å velge mellom 2 typer varer, avhengig av omfanget på virksomheten: 1. Varer produsert lokalt i området for vennskapsgruppa i sør. For at dette skal kunne betegnes som Rettferdig handel bør man ha en rimelig sikkerhet for at prinsippene for vennskapshandel følges. (se foran). Man må også ta i betraktning tollbestemmelser, moms etc, se nedenfor. 2. Varer kjøpt fra en importør eller grossist som forhandler rettferdige varer. Kjøper man varer fra en norsk grossist, slipper man selvsagt problemer knyttet til toll etc. 3. Egen import av varer krever mer profesjonell kompetanse. Hvis du vil basere hele, eller deler av virksomheten på egen import, er det flere forhold å ta hensyn til. Se for øvrig linkene foran om å starte egen bedrift. Her finnes det også opplysninger om import. Nyttige linker:

8 Det kan være et spennende prosjekt å starte en egen forretning som selger fairtrade-varer. En enkel veiledning om å starte egen virksomhet finnes på nettstedet Under overskriften «Brosjyrer» ligger det her en veileder som kan lastes ned. Her finnes det også oppgitt nyttige linker til myndigheter og andre som kan bidra. Spesielle råd for den som vil handle med fairtrade-varer finnes på (dansk) på Fair Trade Danmarks nettside dk. Under overskriften «butikker». Før man starter en butikk bør man vurdere om man har kunnskap og muligheter til å drive virksomheten. Noen momenter man bør vurdere er om man kan: vil ha Varene kan kjøpes hos en godkjent fairtrade-importør. Det finnes flere norske og utenlandske importører. Hvis du kjøper varene hos en norsk importør, slipper du tollbehandling Noen norske bedrifter som leverer varer for videre salg PROSJEKTER INNENFOR VENNSKAP NORD SØRS ORDNINGER - EKSEMPLER ELIMU-SKOLEUTVEKSLING Klassen i nord: Kartlegger vårt forbruk særlig av varer fra sør og hva vi vet om arbeidsforholdene etc. der de lages. Klassen i sør: Kartlegger hva som produseres særlig varer som er aktuelle for eksport. Kartlegger arbeidsforhold og fortjeneste. Trinn B Felles rapport Klassene møtes og lager felles rapport om eksport av varer, priser, fortjeneste og arbeidsforhold og vår bevissthet om dette. Trinn A Teateret planlegges Klassen i nord lager sin del av teaterstykket: Vårt liv som forbrukere og importører ev. basert på ulike roller som importør, forretningsmann og forbruker. Hva vet vi om hvordan produktene blir til, og bryr vi oss egentlig? Klassen i sør lager sin del av teaterstykket: Livet som arbeider, fabrikkeier, oppkjøper / internasjonalt selskap. Trinn B Teateret spilles sammen Klassene møtes og spiller teaterstykket sammen slik at det viser hele kjeden fra produsent til konsument. Som en avslutning kan gruppene fra Nord og Sør bytte roller for å lære mer om hverandre. Trinn A Kartlegging Klassen i sør undersøker hvilke produkter fra sitt distrikt som kan være aktuelle å eksportere til klassen i nord, og som tilfredsstiller elementære krav til rettferdig produksjon. De undersøker også hvilke regler som finnes for toll, eksport, etablering av bedrift etc. Det tas kontakt med eventuell paraplyorganisasjon for rettferdig handel i landet der dette finnes. Klassen i nord kartlegger markedet for hvilke varer fra sør som kan være aktuelle for import og salg på skolen, lokalt eller ev. på et større marked. Regler for import, toll etc. samt forutsetninger for å starte bedrift undersøkes. Trinn B Etablering av bedrift Klassen i sør etablerer en bedrift som kjøper opp varer ut fra rettferdig handelprinsipper, og eksporterer dette til nord. Klassen i nord etablerer bedrift som kjøper varer fra klassen i sør, og selger disse videre f.eks lokalt eller på skolen. Klassene møtes og foretar en felles evaluering av virksomheten. Bedriftene nedlegges. KULTURAKTIVITETER intervjuer arbeidere og produsenter om arbeidsforhold, levekår og lønn. Kan produksjonen og handelen sies å være rettferdig? intervjuer konsumenter om hva de kjøper og hva de vet om forholdene i produsentlandene. Trinn B Dialog Gruppene kommer sammen og utarbeider felles rapport basert på intervjuene. De drøfter hva som kan gjøres for å oppnå en mer rettferdig handel. 8

9 En merkeordning for rettferdig handel garanterer at varene er handlet etter internasjonalt anerkjente prinsipper for Fairtrade/rettferdig handel. En slik merkeordning er altså et «sertifikat» ikke et produsent- eller kjedemerke. FLO Fairtrade Labelling Organizations International er en internasjonal paraplyorganisasjon for slike merkeordninger. Faitrade Labelling Organizations International (FLO) Nettadresse: FLO ble etablert i 1997, og er en paraplyorganisasjon for 20 merkeordninger i 21 land, samt for produsentnettverk som representerer Fairtradesertifiserte produsentorganisasjoner i Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Asia. FLO International har disse tilbudene: Faitrade-standarder til støtte for småbønder og arbeidere, fremmer bærekraftig produksjon og garanterer rettferdig pris og en Fairtrade bonus. Fairtrade Max Havelaar Norge. Nettadresse: Fairtrade Max Havelaar Norge er et ledd i FLO, og er den mest kjente merkeordningen i Norge. Dette er også den eneste uavhengige merkeordningen for rettferdige varer her til lands. Fairtrade Max Havelaar garanterer: dig pris for varene sine som dekker produksjonskostnadene og gir lønn til å leve av. kratiske og representative andelslag, hvor kvinner deltar. kjøpesummen på forhånd. Dette gir muligheter til å investere i, og forbedre produksjonen. ner inngår en langsiktig avtale som er med på å gi bøndene bedre muligheter til å planlegge fremtiden. Produsentsupport som letter produsentenes arbeid for å tilfredsstille fairtrade-standardene, utvikle forretningsdriften og utnytte nye markedsmuligheter. Sertifiseringen utføres av en uavhengig internasjonal sertifiseringsenhet FLO- CERT GMBH. 9

10 lover om minstestandarder, blant annet lønnsforhold, organisasjonsrett, legehjelp, boliger, arbeidsmiljø og menneskerettigheter. tisk tilhørighet osv. finner ikke sted på plantasjene. sted. mellom produsent og importør. Slik får produsenten en større del av kjøpesummen. miljøvennlig dette innebærer blant annet reduksjon i bruk av sprøytemidler og egne tiltak mot jorderosjon og vannforurensing. * Arbeid i strid med ILOs konvensjoner. Fairtrade Max Havelaar Norge tar en avgift på 1,80 NOK pr. solgte kg kaffe. Fairtrade Norge bruker sin del av lisensinntekten på produksjon av informasjonsmateriell, og oppfølging og sam- av avgiften på 1,80 NOK går til FLO som bruker pengene til å drive alle ledd fra produsenten i Sør til importøren i Nord. FLO kontrollerer produsentene jevnlig. Andre organisasjoner som arbeider for rettferdig handel tadresse: ter for bærekraftig utvikling. Nettadresse: miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon uten politiske eller religiøse bindinger. Nettadresse: hjelp har rettferdig handel som en del av sitt program. Nettadresse Kirkens Nødhjelp: Kirkens nødhjelp har også konsulenter som jobber lokalt innefor de ulike regionene i Norge. Regionskonsulenten i ditt område kan kontaktes når kampanjer skal startes. Regionskonsulenten kan bidra med både gode råd og arbeidsinnsats.oversikt over regionskonsulentene finnes på NCAs nettsider. Nettadresse: sjerer ungdom og har som målsetting å angripe de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom det rike nord og det fattige sør. Changemaker har handel på dagsorden, og har bl.a. sørget for at den norske kirke har etiske retningslinjer for investeringer i aksjefond. Changemaker har også fått regjeringen til å love at den skal arbeide for reforhandling av patentavtalene i WTO. Nettadresse: Norske bedrifter i Sør, og undersøker om de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til helse, miljø og sikkerhet. Nettadresse: i stiftelsen Fair Trade Max Havelaar Norge, og arbeider for økt handel med fairtrade-varer. Nettadresse: www. press.no. for fritidsklubber og ungdomshus har vedtatt å sette Fairtrade på dagsorden i Norges fritidstiltak. I samarbeid med Fairtrade Max Havelaar satses det på etablering av Fairtrade-klubber. Pr. september 2010 finne det 4 slike klubber. Nettadresse: lig innkjøp. Nettadresse: 10

11 sosiale standarder. Om fairtrade-byer Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet. Konseptet kommer fra Storbritannia, og på verdensbasis finnes det i dag i underkant av 800 Fairtrade-kommuner og -byer fordelt på rundt 20 forskjellige land. Fairtrade-kommunene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Etiske krav i offentlige anskaffelser Det er fem grunnleggende kriterier som må oppfylles for å få status som Fairtrade-kommune: gruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen - jo større bredde desto bedre, men det må være en representant fra kommunen. gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter. produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder. nyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. arbeid i kommunen Det arbeides nå også for å etablere en ordning for fairtrade-fylker. Det er foreslått et foreløpig sett kriterier, men foreløpig finnes det ingen fairtrade-fylker. I juni 2007 la regjeringen fram en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Det er et mål at anskaffelser i offentlig sektor skal skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Regjeringen har pålagt alle statlige virksomheter å følge opp de konkrete kravene i handlingsplanen. Det vises til Difi`s nettsider 11

12 Grafisk design: Eggen Press AS

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2008/9139-22971/2008 Arkiv: B-sak. Ønsker Øvre Eiker kommune å bli en Fairtrade-by Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 16.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 16.01.2017 Tid: 09:30 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/17

Detaljer

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette:

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette: FAIRTRADENATHALIA HYLL, Februar 2010 Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal avtale som skal gi en riktig og rettferdig handel mellom plantasjer og bønder i u-land og firmaer som fører inn varer fra utlandet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by.

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 11.11.2008 136/08 JATJ Kvam heradsstyre 16.12.2008 153/08 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Arkiv:

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger «Kultur er en viktig samfunnsbygger både i Norge og i Sør, og en styrking av kulturlivet er en styrking av miljøer som kan bidra til utvikling og forandring.» Kulturstøtten Avtalen Norad-VNS 1 Hva er kultursamarbeid?

Detaljer

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør

ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør ABCD Prosjektforvaltning i Vennskap Nord/Sør Hensikten med dette heftet er å hjelpe skolene og gruppene i vennskapsnettverket til å finne gode samarbeidstema og hvordan bygge opp prosjektet for at det

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Fyll ut og returner til Fairtrade Norge For at kommunens status som Fairtrade-kommune skal være gyldig, må den fornyes hvert år. Skjemaet nedenfor må fylles

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Moss kommune Saksutredning Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Saksbehandler: Anne-Lise Stokmo Nygård Dato: 20.05.2009 Arkivref.: 09/10003/ FE-007 Utvalg

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel?

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? Innledning: Kort fortalt er Fairtrade navnet på den internasjonale ordningen for rettferdig handel som foregår mellom fattige produsenter

Detaljer

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR Sauda 29. september 1. oktober 2010 Folkets Hus i Sauda Visjonen for konferansen: Alle kommuner blir Fairtrade - kommuner og alle offentlige virksomheter stiller

Detaljer

Fra Garstang til Sauda

Fra Garstang til Sauda Fra Garstang til Sauda dialogverksted om rettferdig handel Tenke globalt handle lokalt Vi ble fascinert da vi i kartleggingen av gode eksempler på bærekraftig praksis, kom over innsatsen for rettferdig

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Fairtrade årsrapport

Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2010 Fairtrade Norge Norske forbrukere viser handlekraft i vanskelige tider Finanskrise, naturkatastrofer og andre makroforhold har resultert i at importører og dagligvarehandelen

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5 Dato: 1. september 2009 Byrådssak 342/09 Byrådet Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen BJOL SARK-752-200818033-5 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bystyrets fattet i møte 21.05.07 vedtak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan:

Fairtrade i skolen. Fairtrade og etisk handel er både et lokalt og globalt tema. Å ta det for seg i undervisningen gjør at elevene kan: Fairtrade i skolen Mange ønsker å bruke Fairtrade som en del av undervisningen til elever på ungdomsskole og videregående skole, eller til og med barneskolen. Fairtrade og rettferdig handel er et tema

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om?

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? .. Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? (N=506) Kjenner du til eller har hørt om Fredskorpset?

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming

Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming Etiske/sosiale krav i offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming 7 desember 2012 Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder for miljø- og samfunnsansvar Avdeling for offentlige anskaffelser Rammer og tilnærming

Detaljer

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) OM INITIATIV FOR ETISK HANDEL Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel

Detaljer

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen Fairtrade Norge Årsrapport 2011 Fairtrade Norge Et kunnskapsbyggende år for Fairtrade! Foto: Andreas Feen Sørensen Norske forbrukere handlet Fairtrademerkede produkter for 418 millioner i 2011. Dette tilsvarer

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Arrangør: www.saudakommune.no I samarbeid med: www.etiskhandel.no www.fairtrade.no Et løft for lokalt engasjement og bedre handel!

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 45/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. sept. 2010 Saksbehandler: Guro Almås Referanser: KISP 04/10 MKR/AU 15/10 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 31.08.2010

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2012 Gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold kan bønder og arbeidere investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid.

Detaljer

Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge

Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge Den økologiske forbruker -Hvem kjøper økologisk og hvorfor gjør de det. Kristina Alnes Markedssjef Oikos Økologisk Norge Hva påvirker nordmenn når de handler mat? Pris (72%) Sukkerinnhold (50%) Fettinnhold

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2013 2 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Ananas klar for eksport i Ghana Foto: Anders Nilsen Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser

Detaljer