Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Ref.sak 46/16 Velferdstingets møte den Ref.sak 47/16 Arbeidsutvalget Ref.sak 48/16 Sit Konsernstyre Ref.sak 49/16 Fra STi, SP-DMMH, TJSF, BIS, SU-HK, SR-FI Ref.sak 50/16 Fra råd og utvalg som VT innstiller til/velger til. VT-saker VT-sak 46/16 Forelde bruk av absolutt flertall og redaksjonelle endringer* VT-sak 47/16 Økonomisk avtale ÅSS* VT-sak 48/16 Arbeidsprogram 2016/2017* VT-sak 49/16 Helserefusjonsordningen* Dersom du ikke kan møte, meld fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: Ida Medina Jodanovic/s/ leder Kine Nilsen Myre/s/ konsulent *vedlegg Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

2

3 VT-sak 46/ Møtedato: Saksbehandler: Jørgen Gunderengen VT-sak 46/16: Forelde bruk av «absolutt flertall» og redaksjonelle endringer Definisjoner/forkortelser: VT Velferdstinget AU Arbeidsutvalget Kvalifisert flertall Flere enn 50% av de oppmøtte medlemmene stemmer for. Absolutt flertall Mer enn 50 % av alle Velferdstingets medlemmer (18) stemmer for KK Kontrollkomitéen Redaksjonell endring en endring som følge av andre vedtak eller oppdatering for å gjøre dokument tidsrelevant (uten meningsbærende endring) Vedlegg: Revidert Reglement for Velferdstinget Uttalelse fra KK Hensikt med saken: Fjerne bruk av absolutt flertall fra Velferdstingets reglement og endre konsekvens i simpelt flertall. Foreta redaksjonelle endringer for at reglementet skal følge vedtak i Velferdstinget og fusjon i Studentsamskipnaden. Bakgrunn for saken: Absolutt flertall I Reglement for Velferdstinget brukes også kvalifisert og absolutt flertall (henviser til definisjoner ovenfor) i visse tilfeller; som mistillit, endring av instrukser ol. Ønsket har kommet fra flere steder om at man nå beveger seg bort fra å bruke absolutt flertall,

4 VT-sak 46/ og går over til kun å bruke kvalifisert flertall i de tilfeller det tidligere har vært brukt absolutt flertall. Noen viktige punkter som kan drøftes i en slik endring: Argumenter på absolutt flertall går på at alle medlemmer med stemmerett gir et minimum av passiv stemme ved å ikke møte på Velferdstingsmøtet og aktivt stemme. Dette gir et ansvar ovenfor alle medlemmene, og synliggjør viktigheten av å bruke sin stemme aktivt. Historisk sett sørget absolutt flertall for (vår 2016) at mange vedtak ikke kunne fattes da det var et utrolig stort frafall under sak om reglementsendringer. Å vedta vedlagt innstilling krever 2/3 absolutt flertall over to påfølgende møter. Redaksjonelle endringer Velferdstinget har valgt å fjerne valgkomité, og samskipnaden har fusjonert. Dette gjør at Velferdstinget må oppdatere sitt reglement for å følge gjeldende praksis og vedtak. Redaksjonelle endringer er ikke meningsbærende i seg selv, men en konsekvens av andre vedtak som har blitt fattet eller lover/regler som har endret seg. De redaksjonelle endringene som foretas markeres i oransje og rød i vedlegget, og følgende endringer gjøres: 3.11 Fjerne pkt. 4 og 7 da disse ikke lenger eksisterer. 4.6 Synliggjøre hvor disse observatørene sitter fast. 5.6 Endre til riktig navn på Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) 8.8 Fjerne paragrafpunktet da Velferdstinget vedtok å legge ned Valgkomitéen. Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler anser absolutt flertall som mer problematisk enn det gir goder da det til syvende og sist er vedtaket og organisasjonen som taper på det dersom ikke mange nok møter opp. Angående simpelt flertall har saksbehandler vurdert det som nødvendig å tenke på avholdenhet; en blank stemme, som en indikator. Dersom det er flere som stemmer "blankt" enn for/mot er dette en indikasjon på usikkerhet, habilitetsspørsmål eller annet, og saksbehandler mener det da heller ikke burde fattes mindretallsvedtak. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar foreslåtte endringer om å gå fra «absolutt flertall» til «kvalifisert flertall» i Reglement for Velferdstinget. Velferdstinget vedtar de redaksjonelle endringene i paragraf 3.11, 4.6, 5.6 og 8.8. Velferdstinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i utvidende retningslinjer og mandat som følge av revisjon i Reglement for Velferdstinget.

5 VT-sak 46/ Vedlegg 1 Revidert Reglement for Velferdstinget Foreslått endring Foreslått strøket Redaksjonell fjerning Redaksjonelt tillegg Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke. Kvalifisert flertall: Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for Absolutt flertall: Mer enn 50 % av representantene må stemme for Kvalifisert 2/3 flertall: Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representantene stemmer for Absolutt 2/3flertall: Mer enn 2/3 av representantene må stemme for VT-medlemmer: Representantene som sitter rundt bordet og har stemmerett Stedlig AU: AU-representanter i Gjøvik og Ålesund, Medlemmer av velferdsutvalgene: De representantene som sitter i velferdsutvalget i henholdsvis Gjøvik og Ålesund VT-ledelse: Leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder 1 Myndighet og oppgaver 1.1 Myndighet Velferdstinget (VT) er det representative organ for studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). 1.2 Oppgaver 1. Velferdstingets mandat og myndighet reguleres av Mandat for Velferdstinget som er vedtatt av Velferdstingets eierorgan:

6 VT-sak 46/ o Studenttinget NTNU o Studentrådet DMMH o Trondheim juridiske studenters forening o BI Studentsamfunn Trondheim o Studentunionen Høyskolen Kristiania o Studentrådet Fagskolen Innlandet 2. Velferdstinget skal ivareta studentenes interesser ovenfor Sit. 3. Velferdstinget skal søke å påvirke institusjoner, organisasjoner og andre instanser som har betydning for velferdssituasjonen til studentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 4. Oppgave og myndighetsfordeling mellom Velferdstinget og Sit reguleres i egen avtale mellom Velferdstinget og konsernstyret Sit. 2 Sammensetning av Velferdstinget 2.1 Valgkretser Alle studentene ved utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sit skal være representert i Velferdstinget. Velferdstingets representanter velges av eierorganene. Eierorganene fungerer som separate valgkretser. Velferdstingets eierorganer bestemmer i felleskap antallet representanter fra hver valgkrets. Hver valgkrets har ansvaret for at den til enhver tid er fullt representert i Velferdstinget. Representantene i Velferdstinget er uavhengige av sine respektive valgkretser. 2.2 Valgmåte og valgperiode Velferdstingets representanter velges av det øverste studentorganet ved hver utdanningsinstitusjon for en periode på ett år. Perioden går fra og med til Velferdstingets og velferdsutvalgenes representanter skal utnevnes innen 15. april det året de skal tiltre, med mindre Velferdstinget skriftlig informerer eierorganene om en annen frist. Dette må gjøres minst 2 uker før den nye fristen. 3 Velferdstingets møter 3.1 Rett til å melde saker Alle studenter tilknyttet Sit har rett til å melde saker.

7 VT-sak 46/ Innleveringsfrist Sakspapir til fremmet sak med forslag til vedtak skal være levert til arbeidsutvalget(au) senest 8 dager før møtet saken skal behandles på. 3.3 Innkalling Velferdstingets arbeidsutvalg kaller inn til møter. Innkallingen med innstilling fra AU skal være sendt til medlemmene av Velferdstinget senest 4 dager før møtedato. 3.4 Vedtaksdyktighet Velferdstinget er vedtaksdyktig ved valg og vedtak når minst 50 % av VT-medlemmene og minst en representant fra kontrollkomiteen er til stede. 3.5 Stemmerett VTs medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle saker. Stedlig AU har stemmerett. Representanter som ikke er til stede når en sak åpnes har ikke stemmerett i den saken, med mindre VT innvilger representanten stemmerett med kvalifisert flertall. 3.6 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på VTs møter. Alle studenter tilknyttet Sit og faste observatører har forslagsrett på VTs møter. Andre kan innvilges forslagsrett med simpelt flertall. 3.7 Vedtak Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall, med mindre noe annet er blitt spesifisert. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og avholdende. 3.8 Stemmelikhet Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn. 3.9 Protokolltilførsel og stemmeforklaring VT-medlemmer, VT-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere et vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere henholdsvis protokolltilførsel eller stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes og refereres fra ordstyrerbordet før møtet heves Møte for lukkede dører I utgangspunktet er det kun VTs medlemmer som har møterett på lukkede møter. Leder, nestledere, kontrollkomiteen, ordstyrer og referent og en observatør fra hvert eierorgan vil også ha møterett, såfremt ikke Velferdstinget aktivt fjerner den med kvalifisert flertall. Velferdstinget kan også innvilge andre møterett med kvalifisert flertall. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.

8 VT-sak 46/ Faste Observatører 1. Kontrollkomiteen for Velferdstinget 2. Studentrepresentantene i Konsernstyret Sit 3. Studentrepresentantene i Styret i Studentmediene i Trondheim AS 4. Studentrepresentanten i Driftstyret for Idrettsbyggene 5. Kulturstyret 6. En representant fra hvert eierorgan 7. Nordens Beste Studieby, VT-valgt 8. Representant fra styret i Samfundet 4 Arbeidsutvalget (AU) 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet AU utgjør VTs daglige ledelse, og representerer Velferdstinget mellom VTs møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Velferdstinget, AUs innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Velferdstinget og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med et fulltallig Velferdsting. Fjorårets leder fremlegger, på vegne av fjorårets arbeidsutvalg, regnskapet fra forrige kalenderår i avsluttet og revidert stand, med innstilling fra sittende arbeidsutvalg, revisor og kontrollkomiteen for Velferdstinget til godkjenning. 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget AU består av leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og fem AU-medlemmer, hvorav to sitter i henholdsvis Gjøvik og Ålesund. Tre blir valgt blant medlemmene av Velferdstinget. De to som sitter i Gjøvik og Ålesund blir valgt fra de lokale valgkretsene der. 4.3 Valg til arbeidsutvalget Funksjonstid Arbeidsutvalgets representanter har en funksjonstid på 1 år fra og med til Gjennomføring av valget Valg av representanter til arbeidsutvalget skjer på konstituerende velferdstingsmøte, med unntak av stedlig AU som velges samtidig som VT-representantene for å kunne være til stede og ha stemmerett på konstituerende møte. Leder og nestledere velges ved separate valg. De tre AU medlemmene, som velges blant Velferdstingets medlemmer, velges samlet. Stedlig AU velges lokalt av stedlig organ innen 15.april Blanke stemmer

9 VT-sak 46/ Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal det holdes nytt valg ved neste møte Nyvalg i perioden Dersom leder, nestledere, eller AU-medlemmer trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i henhold til 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at vervet ble ledig. 4.4 Arbeidsinstruks AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. 4.5 Stemmelikhet Ved tilfeller av stemmelikhet i velferdstingets arbeidsutvalgs møter avgjør leders stemme. 4.6 Faste Observatører ved innstillende AU-møter Konsernstyreleder i Sit Kontrollkomiteen En representant fra hvert eierorgan 5 Valg i Velferdstinget 5.1 Valgbarhet Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle valgbare til verv Velferdstinget velger til. 1. Leder, nestleder og medlemmer av Velferdstinget kan ikke sitte som medlemmer av konsernstyret, eller som vara til dette. Representanter for studentene i konsernstyret Sit bør: i. ha minst 3 semester, inkludert inneværende semester, igjen av studietiden. ii. være student og betalt semesteravgift til Sit. iii. Ha studieadresse i omegn til et studiested tilknyttet Sit 2. Blant studentene i konsernstyret skal det tilstrebes en bred representasjon med hensyn på de tilknyttende utdanningsinstitusjonene. 5.2 Valgmåte Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser benyttes et enkelt flertallsvalg. Stemmene vektes på følgende måte: 1. prioritet: 1/1 stemme 2. prioritet: 1/2 stemme 3. prioritet: 1/3 stemme Osv.

10 VT-sak 46/ Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved akklamasjon. Det skal gjennomføres skriftlig votering hvis et VT-medlem krever det. 5.3 Kjønnsbalanse Til verv og utvalg hvor to eller flere representanter skal velges, skal det tilstrebes en jevn kjønnsfordeling. 5.4 Stemmelikhet Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer. Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved stemmelikhet også denne gangen avgjøres valget med loddtrekning mellom de kandidatene som fikk like mange stemmer. 5.5 Funksjonstid Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Velferdstinget inn i sine verv når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for. 5.6 Velferdstinget som valgkrets for Sit Ved alle valg og innstillinger der Velferdstinget fungerer som en valgkrets for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skal VT oppfylle prinsippene i likestillingsloven. 6 Mistillit 6.1 Leder og nestledere Velferdstinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til leder og nestledere av Velferdstinget. 6.2 Andre Velferdstinget kan med absolutt kvalifisert flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som Velferdstinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg. 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen. Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Velferdstinget. Personer i heltidsverv som må fratre sin stilling skal, med mindre Velferdstinget vedtar noe annet i forbindelse med mistillitssaken, avlønnes ut inneværende semester. 7 Kontrollkomiteen 7.1 Myndighetsområde

11 VT-sak 46/ Kontrollkomiteen er Velferdstingets kontrollorgan, og skal rapportere til Velferdstinget. Kontrollkomiteen er selvkonstituerende. 7.2 Valgbarhet Disse er ikke valgbare til velferdstingets kontrollkomité: 1. Representanter valgt/innstilt av Velferdstinget til andre styrer, råd og utvalg. 2. Velferdstingets eierorgans ledere. 7.3 Oppgaver 1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og VT dersom de strider mot vedtekter, retningslinjer og arbeidsprogrammet til VT. 2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av VT blir fulgt. 3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel. 4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og VT slik at de også kan ha en støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 7.4 Sette-kontrollkomité Velferdstinget kan velge en Sette-kontrollkomité ved behov. Sette-kontrollkomiteen skal bestå av 3 personer som er valgbare til den ordinære kontrollkomiteen, og kan kun velges av et vedtaksdyktig velferdsting. Sette-kontollkomiteen velges for en eller flere spesifiserte saker som skal behandles, og avgår senest når møtet de er valgt på heves. 8 Utfyllende retningslinjer 8.1 Forretningsorden Velferdstinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av velferdstingets møter. 8.2 Økonomireglement Velferdstinget vedtar et økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften. 8.3 Arbeidsinstruks for arbeidsutvalget Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for arbeidsutvalgets oppgaver, myndighet og ansvar 8.4 Stedlig organ i Gjøvik og Ålesund Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for stedlig organs oppgaver, myndighet og ansvar. 8.5 Kontrollkomiteen Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for kontrollkomiteens oppgaver, myndighet og ansvar

12 VT-sak 46/ Kulturstyret Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for kulturstyrets oppgaver, myndighet og ansvar 8.7 Kulturstyrets leder Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for kulturstyrets leders oppgaver, myndighet og ansvar 8.8 Valgkomiteen Velferdstinget vedtar en instruks som gir retningslinjer for valgkomiteens oppgaver, myndighet og ansvar Endring av utfyllende retningslinjer Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt kvalifisert flertall. Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen. 9 Endring av reglementet 9.1 Ikrafttredelse Endringer i reglementet skal vedtas med 2/3 absolutt kvalifisert flertall på to etterfølgende møter. Endringene trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. 9.2 Innlevering av endringsforslag Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen.

13 VT-sak 46/ Vedlegg 2: Kontrollkomitéens uttalelse Kontroll Komiteens uttalelse AU-sak 43/16 Forelde bruk av «absolutt flertall» og redaksjonelle endringer. Kontrollkomiteen stiller seg bak til saksbehandlers innstilling av å forelde bruk av «absolutt flertall» og redaksjonelle endringer. 1. Bakgrunnen til dette er at vi har sett gjennom NTNUs Fusjon/Fisjon et endret tall av Velferdstingets medlemmer/representanter. Vi har ett usikkert tall i de vedtaks saker hvor «absolutt flertall» blir brukt og blitt spesifisert som valgmetode. Velferdstinget er per. dags. dato 18 representanter, hvor 2-3 representanter ikke kan eller ikke har representant til stede på noen eller alle møtene. Vi i KK tolker reglementet regel rett, hvor valg tallet ikke endres i de saker hvor «absolutt flertall» valgmetode skal eller ønskes å bli brukt. Det vil si at av 18 rep. MÅ minst 10 stemme for, for at et «absolutt flertall» vedtak skal gå igjennom. Vi i KK mener da at det er uheldig for Velferdstinget å vedta saker hvor det er et tydelig usikkerhetsmoment på antall representanter til stede under Velferdstingets møter når «absolutt flertall» må/ønskes å bli brukt. Vi stiller oss også bak saksbehandlers endringer i reglementet, hvor alle «absolutt flertall» er blitt spesifisert, endres til «kvalifisert flertall». 2. De redaksjonelle endringene som ligger til forslag til saken støtter KK. Vi mener at de redaksjonelle endringene som er ønsket til reglementet vil forbedre og rydde opp reglementet. Med vennlig hilsen, Kontrollkomiteen til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. - Therese Macfarlane (Leder) og Victoria Sofie Hojem.

14

15 VT-sak 47/ Møtedato: Saksbehandler: Jørgen Gunderengen VT-sak 47/16: Økonomisk avtale mellom VT og ÅSS Definisjoner/forkortelser: VT Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim AU Arbeidsutvalget i VT ÅSS Ålesund Studentersamfunn VU Velferdsutvalget i Ålesund Vedlegg: Økonomisk avtale mellom Ålesund studentersamfunn og Velferdstinget Hensikt med saken: Vedta en økonomisk avtale mellom ÅSS og VT Bakgrunn for saken: På vårparten av 2016 søkte både ÅSS og deres undergrupper til Sit for sponsortildeling. Av disse søknadene innstilte VU/Kulturstyret hovedsakelig på å innvilge støtte til alle undergrupper, men sentralt ble det ikke innvilget noen støtte da ønsket var å opprette en økonomisk forpliktende avtale mellom Velferdstinget og ÅSS. Etter dialog med ÅSS har vi kommet frem til en struktur på den økonomiske avtalen som innebærer at 2/3 av midlene de vil motta skal benyttes som aktivitetsmidler til deres undergrupper med ÅSS styre som distributør. Avtalen er formet med ønske om at Ålesund Studentersamfunn selv skal finne en løsning på fordelingsnøkkel, med plikt om å gi innsyn i relevant kontoinformasjon, regnskap for foregående år og budsjett for neste år. Saken har allerede vært oppe i styret til Ålesund studentersamfunn der de har stilt seg bak den økonomiske avtalen slik den foreligger, med unntak av et tillegg som har kommet i etterkant (blå skrift i vedlegg). Vedlagt ligger i tillegg relevante tall fra søknader og innvilget støtte for ÅSS og deres undergrupper.

16 VT-sak 47/ Søkesum og innstilling fra VU/Kulturstyret våren 2016 Navn Org nummer Type Kontonummer Søker om Instilling % støtte ÅSS Klatregruppa Idrett ,00 kr ,00 kr 76,25 % ÅSS Innebandy Idrett 793,75 kr 793,75 kr 100,00 % ÅSS Miniatyrspillgruppe Interesse 1 200,00 kr 0,00 kr 0,00 % ÅSS Paintball Idrett ,00 kr 0,00 kr 0,00 % ÅSS Radiogruppa Musikk og Kultur 7 000,00 kr 7 000,00 kr 100,00 % ÅSS FK Fotball ,00 kr ,00 kr 52,17 % ÅSS Surfegruppa Idrett 3 500,00 kr 2 400,00 kr 68,57 % ÅSS Musikkgruppa og ÅSHILD Musikk og Kultur ,00 kr ,00 kr 100,00 % ÅSS Ølbryggergruppa Interesse ,00 kr ,00 kr 43,67 % Totalt ,75 kr ,75 kr 54,42 % ÅSS Sentralt Musikk og Kultur ,00 kr 0,00 kr 0,00 % I vedlagt økonomisk avtale er det flere punkter som burde tas stilling til (gul markering): Rammebetingelser for bruk av midler Fastsatt, årlig beløp Forpliktelser om synliggjøring Forpliktelser om ÅSS som utdeler av aktivitetsmidler og andel midler som stilles til disposisjon Saksbehandlers vurdering: Ut fra ÅSS behov for økonomisk støtte og Kulturstyrets/VU sin behandling av søknader i vår benyttes tallene som utgangspunkt, med en høyere ramme for undergruppene som da ikke vil ha muligheten til å søke til Sit for sponsormidler. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar «Økonomisk avtale mellom Ålesund studentersamfunn og Velferdstinget» med de endringer som kommer på møtet. Dissens tatt ut av Thomas Eriksen og Elise Kaldheim: «øk støtte til NOK»

17 Økonomisk avtale mellom Ålesund studentersamfunn og Velferdstinget Formål Formålet med støtteordningen fra Velferdstinget er å bygge opp under studentfrivilligheten og studentvirksomheter i Ålesund. Rammebetingelser Bevilgninger fra Velferdstinget skal ikke benyttes til oppbygging av egenkapital, dekke tidligere års underskudd, lønn eller kjøp av alkohol. ÅSS forplikter seg til å ha kjennskap til Velferdstingets Styringsdokument for støtteordning til studentfrivilligheten og studentvirksomheter i Trondheim, samt følge retningslinjene i styringsdokumentet. Velferdstinget har ikke økonomisk ansvar for de disposisjoner ÅSS gjør til enhver tid. Beløp ÅSS får et fast kronebeløp på kr (2016 kroner) til aktivitetsmidler. Beløpet justeres i henhold til konsumprisindeksen for perioden 1. januar til 31. desember året før. Overføring skal finnes sted innen 1. februar hvert år. Før utbetaling foreligger, skal ÅSS ha sendt over nødvendig kontoinformasjon, regnskap med en kort rapport på hva som har blitt gjort for foregående år og budsjett for inneværende år. Forpliktelser ÅSS og undergrupper forplikter seg til å synliggjøre Velferdstinget som økonomisk bidragsyter til sine medlemmer. Dette skal fremkomme av synlig logo på hjemmesider. Ved større arrangementer skal også Velferdstinget gis anledning til å stille med profileringsartikler. ÅSS forplikter å stille 2/3 av aktivitetsmidlene til sponsormidler for ÅSS undergrupper der en årlig fordeling skal finne sted. Ved tildeling forplikter mottaker av aktivitetsmidler seg til å følge rammebetingelser for denne avtalen, og da levere samme dokumentasjon som ÅSS sentralt. Ved denne løsningen vil ikke ÅSS sine undergrupper kunne søke til Sit Sponsorprogram, men søker direkte til ÅSS for sponsormidler. Endringer Avtalen skal innen reforhandles. Avtalen kan innen den tid sies opp av en av partene med tolv (12) måneders varsel. Denne avtalen trer i kraft Leder Velferdstinget Leder Ålesund studentersamfunn

18

19 VT-sak 48/16 Arbeidsprogram 2015/ Møtedato: Saksbehandler: Ida Medina Jodanovic VT-sak 48/16: Arbeidsprogram 2016/2017 Definisjoner/forkortelser: AU: Arbeidsutvalget VT: Velferdstinget VU: Velferdsutvalget SIALS: studentorganisasjonene i Ålesund SHOT: Studentenes helse og trivselsundersøkelse Study Trondheim: tidligere Nordens beste studieby Vedlegg: Forslag til arbeidsprogram 2016/2017 Hensikt med saken: Velferdstinget skal vedta et arbeidsprogram for Velferdstinget, og med dette legge overordnede føringer for det daglige arbeidet. Bakgrunn for saken: Ledelsen jobber på heltid med saker som berører Trondheim studentenes velferd så vel som med sakspapirer og andre møteforberedelser. Hensikten med et arbeidsprogram er å gi ledelsen og AU en overordnet pekepinn på hva Velferdstinget ønsker at det skal fokuseres på i det kommende året. Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler ønsker å fortsette med den modellen på arbeidsprogram som Velferdstinget har brukt de siste årene: et program med mer overordnede punkter for ledelsen, og en egen del for idretts-, bolig- og velferdsansvarlig. Slik forslaget foreligger nå gir det spillerom for AU til å fokusere på de store sakene som vi vil møte på i dette året, samt jobbe selvstendig og fleksibelt mellom møtene i Velferdstinget. Det er mulig å konkretisere de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres gjennom det kommende året enda mer, om det er ønskelig for velferdstinget.

20 VT-sak 48/16 Arbeidsprogram 2015/ AUs innstilling: Velferdstinget vedtar det foreslåtte arbeidsprogrammet med de endringer som måtte komme under møtet.

21 ARBEIDSPROGRAM Velferdstinget 2016/2017 Mediearbeid som hovedprofilering informasjonsarbeid For å opprettholde Velferdstingets demokratiske posisjon skal man være synlig for studentene gjennom aktiv profilering i lokale og sosiale medier. Målet er at flere studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim som betaler semesteravgift skal ha kjennskap til Velferdstingets eksistens og hovedfunksjon: Studentenes stemme i velferdsspørsmål. Samfunnsdebatt og lokalpolitikk - påvirkning Velferdstinget skal aktivt søke å ta del i samfunnsdebatten på områder som er av relevans for Velferdstingets arbeid. Dette for å fremme studentenes meninger i saker som angår dem, og gi befolkningen forøvrig innsikt i studenters behov og utfordringer i de ulike byene. Ledelsen skal påvirke i de kanaler man har til rådighet, og i tillegg oppsøke relevante personer og forum for å få gjennomslag for sine saker. Lokale politikere og medier skal vite at Velferdstinget er en seriøs aktør, med ekspertkompetanse på studenters situasjon. Velferdstinget skal samarbeide med Velferdstingene i Norge, Norsk Studentorganisasjon, Trondheim Studentråd og eierorganene i politiske saker. Velferdstinget skal bidra i videreutviklingen av samarbeidet Study Trondheim Sammen Skaper vi Nordens Beste Studieby. Velferdstinget skal jobbe for gode rammevilkår for en stor og bred studentfrivillighet i alle studiebyer. Et uttalt mål er at disse skal ty til Velferdstinget som talerør for studentene i saker som gjelder dem. Velferdstinget skal jobbe mot et likeverdig tilbud i alle tre byene. Studenthelse Velferdstinget skal jobbe sammen med lykkepromillen for å bevisstgjøre studentene om farene knyttet til stort alkoholkonsum, med spesielt fokus i Gjøvik og Ålesund da prosjektet er nytt og ukjent. Velferdstinget skal jobbe i samarbeid med Velferdstingene i Norge for å realisere begrepet studenthelse. Velferdstinget skal bruke og støtte seg til SHoT undersøkelsen i de forumene det er naturlig og relevant, videreutvikle og skape politikk som fremmer velferd til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Oppdatert politikk Velferdstinget skal sørge for å ha oppdatert og aktuell politikk, som sier klart og tydelig hva studentene mener. Velferdstinget skal søke å være inne i viktige prosesser på et tidlig tidspunkt, og legge føringer for arbeidet med studentrelaterte saker, også utenfor samskipnaden. Det er viktig at

22 Velferdstinget jobber for at Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim til enhver tid er klar over hvilke prinsipper som ligger til grunn for Velferdstingets arbeid og prioriteringer Felles for AU er at de skal: Være aktive pådrivere i kampanjer på sosiale media. Arrangere sosiale arrangement for Velferdstinget, og jobbe for et godt og trygt miljø for alle Velferdstingets medlemmer. Idrettsansvarlig: Se på mulighetene til å skape idrettstilbud i både Gjøvik og Ålesund, samt videre utvikling og styrke idrettstilbudet i Trondheim. Velferdsansvarlig: Skal jobbe med å utvikle arrangementer og/eller kampanjer med særlig fokus på sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Eksempelvis hvordan søvn, mat, aktivitet og alkohol henger sammen med og påvirker psykisk helse. Skal holde oppsyn med og videreutvikle eksiterende tilbud med fokus på psykososial helse. Arrangementer og prosjekter skal utarbeides ved hjelp av velferdsrådet. Boligansvarlig Skal holde seg oppdatert på lokal og nasjonal politikk. Se på utviklingen av dekningsgrad, arbeide med lokaler til frivilligheten. Følge med på utviklingen av moholt 50/50, samt følge opp potensielle boligprosjekter for fremtiden Stedlig AU Gjøvik Mål: Bedre velferden i Gjøvik. Skal jobbe mot at Gjøvik får et likeverdig velferdstilbud som de øvrige byene. Jobbe for en økning, og ufarliggjøre studentfrivilligheten i Gjøvik. Fokusere på helsetjenester som bør være tilgjengelig for studenter i Gjøvik Synliggjøre VT og VU i Gjøvik. Stedlig AU Ålesund Utvikle og styrke forholdet mellom velferdsutvalget og SIALS(studentorganisasjonene i Ålesund) Introdusere «Velferdsdagene» i Ålesund, hvor det deles ut diverse goder i eksamenstiden. Rekrutering til Velferdsutvalget I samarbeid med SIALS jobbe for blant annet å se på muligheten for treningsrom i kjelleren, og et studenthus i sentrum.

23 VT-sak 49/ Møtedato: Saksbehandler: Ida Medina Jodanovic VT-sak 49/16: Vurdering av helserefusjonsordningen (diskusjonssak) Definisjoner/forkortelser: HELFO: forvalter årlig om lag 33 milliarder kroner gjennom oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i utlandet. Bandasjist: håndverker som lager og tilpasser ortopediske bandasjer og andre ortopediske hjelpemidler. Vedlegg: Retningslinjer for helserefusjon Retningslinjer for tannhelserefusjon Utskrift fra lovdata, folketrygdloven 5-3 Oversikt over utbetaling av helse- og tannhelserefusjon Hensikt med saken: Hensikten med å ta opp denne saken er å se om det er hensiktsmessig å videreføre helserefusjonsordningen slik den er i dag, eller om midlene satt av til helserefusjon heller kan benyttes til å styrke tannhelserefusjonsordningen. Bakgrunn for saken: Saksbehandler ser det som nyttig å vurdere om det er ønskelig å videreføre helserefusjonsordningen som den er i dag, eller å vurdere om midlene som er satt av i dag kan brukes til å styrke tannhelserefusjonsordningen. Slik helserefusjonsordningen er i dag får du dekket 100 % av utgifter over 350 kr og inntil HELFOs egenandelstak 1 og 2. Det er ulike kriterier som må oppfylles for at man kan få refundert helseutgifter, i all hovedsak må tjenestene eller behandlingene være utført i Norge, og semesteravgiften må ha vært betalt. For spesialtjenester utført i Norge av spesialisthelsetjenester som er autorisert av norske helsemyndigheter dekker refusjonsordningen 75 % av utgifter over 2500 kr inntil et makstak på 2000 kr per kalenderår. For alle tjenester, behandlinger og spesialhelsetjenester er det et samlet makstak på 3500 kr per kalenderår.

24 VT-sak 49/ Bakgrunnen for at saksbehandler vurderer hvorvidt helserefusjonen er hensiktsmessig slik den er som den er i dag, ligger i at det allerede finnes et egenandelstak hos HELFO, der pasienter får frikort etter å ha nådd en eksakt sum. HELFO har to frikort ordninger for helseutgifter, egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Egenandelstak 1 Folketrygdloven 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket. Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra - apotek/bandasjist - lege - psykolog - sykehus/poliklinikk - røntgeninstitutt - pasientreiser Taket for frikort egenandelstak 1 er kroner for Beløpsgrensen er den samme som i Egenandelstak 2 I likhet med egenandelstak 1 blir egenandelstak 2 omtalt i Folketrygdloven 5-3. Pasienten må selv søke HELFO om frikort tak 2 når vedkommende har betalt mer enn egenandelstaket i et kalenderår. Egenandelstaket for frikort tak 2 er 2670 kroner i Beløpsgrensen er det samme som i Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 2 er godkjente egenandeler fra: - behandling hos fysioterapeut - enkelte former for tannsykdommer * - opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner - behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus Rikshospitalet HF *under dette går enkelte former for tannsykdommer, der nøkkelordet sykdommer er viktig å merke seg. Det er 15 ulike tilstander som går under egenandelstak 2, dette må godkjennes av tannlege/pleier. Slik det er i Norge per dags dato, finnes det ingen frikort ordning for tannhelseutgifter etter endt kalender år da en fyller 18 år. Avhengig av kommune tilbys det ulike rabatter for de mellom 18 og 20 år. Sit tilbyr tannhelserefusjon, slik at studenter med høye tannhelseutgifter kan få refundert en andel av utgiftene. Studenter kan søke om å få refundert 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk utført i Norge per kalenderår. Da velferdstinget vedtok premissene for tannhelserefusjon ble det satt en egenandel på 2000 kr som studenter må betale før de kan få refusjon på utgifter. Etter at egenandelsgrensen er nådd, får studenter refundert 75 % av tannhelseutgiftene, inntil et makstak på 4000 kr per kalenderår.. Kosmetiske behandlinger og transport/reise refunderes ikke.

25 VT-sak 49/ Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler vil løfte diskusjonen om det hadde vært mer hensiktsmessig å bruke de midlene som nå er brukt til helserefusjon, til å styrke tannhelserefusjonsordningen. Ved å gjøre dette, er det noen prinsipielle aspekt som må vurderes. I teorien kan man si at alt er dyrt for en student med stipendet som eneste inntektskilde. Dessverre så er det slik at dersom man skal styrke et tilbud som driftes av semesteravgiften, må man ta penger fra et annet tilbud. En vurdering som må gjøres er hvor grensen mellom dyrt, og uoverkommelig går. Dersom helserefusjonsordningen endres, og tannhelserefusjonsordningen styrkes som en konsekvens av dette, vil det treffe de med større utgifter, men muligens treffe en mindre andel av studentmassen. Dette er en viktig vurdering Velferdstinget må gjøre. Viktige momenter å ha med i diskusjonen: - Bør egenandelstakene til Sit justeres? - Hva er intensjonen med helserefusjon og tannhelserefusjon, og hvordan når man dette på en best mulig måte? - Hvor går grensen fra dyrt til uoverkommelig? - Er det bedre å treffe få med store utgifter, eller å treffe flere med mindre utgifter? - Hva er en rettferdig og god ordning for studenter med store utgifter på tannhelse? - Dersom konklusjonen er at begge refusjonsordningene bør bevares, hvor skal pengene hentes fra?

26 Vedtatt på VT møte Retningslinjer for HELSEREFUSJON Prinsipper for helserefusjon Overordnet hensikt med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Helserefusjonsordningen skal hjelpe studentene med utgifter for helsetjenester. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Studenter i fødselspermisjon kan motta refusjon dersom de har oppfylt kravene for det inneværende semester. Masterstudenter, studenter med omfattende studentpolitiske verv eller studenter i praksis som ikke har eksamen kan motta refusjon dersom en kvalifisert veileder dokumenterer progresjon i studiet som oppfyller kravene. Hvor mye får du dekket For tjenester og behandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 100 % av utgifter over 350kr inntil frikortgrensen for HELFOs egenandelstak 1 og 2. For spesialisthelsetjenester 1 utført i Norge av spesialisthelsetjenester som er autorisert av norske helsemyndigheter dekker refusjonsordningen 75 % av utgifter over 2.500kr inntil et makstak på 2.000kr per kalenderår. 1 Med spesialisthelsetjenester menes helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helseog Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv).

27 Vedtatt på VT møte For alle tjenester, behandlinger og spesialhelsetjenester er det et samlet makstak på 3.500kr per kalenderår. Hva dekkes av helserefusjonen Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 1. Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 2. Spesialisthelsetjenester som er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Hva dekkes ikke av helserefusjonsordningen Transport eller reise. Utgifter gitt over hvit resept. Annen behandling som ikke er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Behandlinger som er gjennomføres hos SiTs egne tjenester. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Henvisning fra lege for refusjon av spesialisthelsetjenester. Spesifiserte, orginale kvitteringer for betalt behandling eller kvittering fra HELFO Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke om refusjon Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel.

28 Vedtatt på VT møte

29 Vedtatt på VT møte Retningslinjer for TANNHELSEREFUSJON Prinsipper for tannhelserefusjon Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Tannhelserefusjon skal hjelpe studentene med utgifter til tannhelse. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Studenter i fødselspermisjon kan motta refusjon dersom de har oppfylt kravene for det inneværende semester. Masterstudenter, studenter med omfattende studentpolitiske verv eller studenter i praksis som ikke har eksamen kan motta refusjon dersom en kvalifisert veileder dokumenterer progresjon i studiet som oppfyller kravene. Hvor mye får man dekket Studenter kan søke om å få refundert 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk utført i Norge per kalenderår. For andre tannhelsebehandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 75 % av utgifter over 2.000kr inntil et makstak på 4.000kr per kalenderår. Ved utbetaling medregnes både refusjon for ordinær tannhelsesjekk og andre tannhelsebehandlinger under det totale taket på kr 4.000kr per kalenderår. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 250kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.

30 Vedtatt på VT møte Behandling for tannsykdom 1 studenten har fått under tiden som registrert student som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger, kan søkes refusjon for. Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger. Rotfylling. Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. Hva dekkes ikke Kosmetiske behandlinger. Transport eller reise. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege eller henvisning fra fastlege. Spesifiserte, originale kvitteringer for betalt behandling. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel på 2.000,- 1 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt.

31 Vedtatt på VT møte

32 Overføring til SiT Idrett; 9,18 SiT Helsestasjon; 5,61 SiT administrasjon; 108,12 Velferdstinget; 73,95 Medlemsavgift NSO; 34,68 SiT Råd; 68,85 Helserefusjon; 55,08 SiT Psykososial helsetjeneste; 131,58 Refusjoner psykososial helsetjeneste; 9,18 Forbyggende helsetiltak/støtt e; 17,85

33

34

35

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Velferdstingets samlehefte

Velferdstingets samlehefte Velferdstingets samlehefte Velferdstingets samlehefte er en samling av Velferdstingets viktigste dokumenter både politisk og organisatorisk. Samledokumentet skal kunne brukes som et oppslagsverk og bidra

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.16 Representanter og vara Observatører Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen Sit Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Møteinnkalling VT-møte 04/2017

Møteinnkalling VT-møte 04/2017 Møteinnkalling VT-møte 04/2017 Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 06.04.17 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

MØTEINNKALLING TIL Studenttingsmøte 06/16 Dato: Møtetid: Øya Helsehus, A-2-3 Utsendt:

MØTEINNKALLING TIL Studenttingsmøte 06/16 Dato: Møtetid: Øya Helsehus, A-2-3 Utsendt: MØTEINNKALLING TIL Studenttingsmøte 06/16 Dato: 08.09.2016- Møtetid: 17.15 Øya Helsehus, A-2-3 Utsendt: 25.08.2016 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 09.11.16 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 7stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 07.09.16 19 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: K5 i Kjemiblokk 5 Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer