Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk"

Transkript

1 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag Tid: Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm, UiA Meldt forfall: HiVo, HiØ, HiNT, HiNe, Studentrepresentantene Forfall ikke meldt: UiN, HiT, HiVe, KHiO, Ansgar, BarratDue, Staffeldsgt, NISS Sak 1 Velkommen presentasjon av deltakere Leder Ive Buch Romme (HSH) ønsket velkommen. Oppmøte bør bli bedre på fremtidige møter. Det er viktig at e-postlisten holdes oppdatert og at institusjonene melder inn eventuelle endringer. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer. Sak 2 informasjon fra de deltakende institusjoner Institusjonene informerte kort om aktuelle nyheter. Kort oppsummering: HiHm: Det blir ikke fusjon (Innlandsuniversitetet). Bra med søkere. Har fått akkreditert PhDprogram innenfor lærerutdanning (4 LU fag, deriblant musikk). NTNU: Institutt for musikkvitenskap er 50år. Det produseres bra, og det er bra med søkere. Ønsker å samle Kunst, arkitektur og musikk på samme plass (KAM prosjektet), men det ligger gjerne noe fram i tid. NMH: Bra med søkere og tilbyr flere mastere. Det blir gjerne større grad av praksis integrert med næringslivet fremover. Det blir muligens større faglig samarbeid med KHiO og arkitekthøgskolen fremover (SAK-samarbeid). UiS: Nytt konserthus åpner i Stavanger i høst. Det kommer også inn en videregående skole og kulturskolen har fått nytt bygg. UiS overtar kulturskolens og SSO s gamle bygg. Ny leieavtale gir større areal. Har lite økonomisk handlingsrom, og skulle gjerne hatt mer til drift. Greit opptak, og god søkning. HiOA: Bare GLU fra neste år, allmennlærer fases ut. Bra med søkere. Arbeider med en master, men den er ikke kommet i gang. Håper på bachelor i musikk på sikt muligens faglærerutdanning. UiA: Trives godt i nye lokaler. Har godt samarbeid med Kilden. Arbeider med internasjonale intensjonsavtaler. Bra med søkere på rytmisk, men starter ikke opp bachelor i klassisk på grunn av få søkere.

2 UiO: Leter etter samarbeidsløsninger. Kommer antakeligvis til å redusere den praksisorienterte undervisningen av økonomiske årsaker. Er over den verste økonomiske kneiken. HiB: Har fått ny professor. Bra med søkere. Ønsker å få tilsatt ny leder for Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (utlyst). Nytt bygg i 2014 med konsertsal og flere øvingsrom. Stor aktivitet i Forskerskolen GRS. UiT: God og stabil søkning, med slagside mot det rytmiske. Mange utlysninger som tar mye fokus, og tilsettingene har mye å si for retning fremover. Forbereder ny bachelor. Det har oppstått et vakuum etter at allmennlærerutdanningen ble faset ut når det gjelder lærere med musikkompetanse. UiB: Følger opp evalueringsrapport som tar mye fokus. Ønsker samlokalisering, og holder på å gjøre lokaler klar for det. Starter 5-årig integrert master i musikkterapi fra høsten Samme type planlegges for musikkvitenskap. Har ønske om å få fakultetsstatus (Griegakademiet), og arbeider med budsjettmodeller. Bygger opp senter for Griegforskning (selvstendig senter tett forbundet med Griegakademiet). Har koordineringsansvar for Grieg Research School (GRS). HSH: Jobber med internasjonalisering gjennom 2 Intensive Program (IP). Neste år: IP på HSH og i Ungarn. HSHs lærerutdanning har fått 10,7 mill fra Forskningsrådet til et 4-årig prosjekt knyttet til IKT i skolen. Stor EU-søknad er sendt: The Science Fair - musikk som formidling av vitenskap. NOKUT har akkreditert ny 2årig Mastergrad i praktisk-estetiske fag- og læreprosesser. Søker om oppstart høsten Startet prosjekt for utvikling av ny 4-årig Grunnskolelærerutdanning innen praktisk/estetiske fag for 1-7 (GLU estetisk). Har fått videreutdanningsmodul i musikk (HSH 15 sp, HiB 15 sp) via Kompetanse for kvalitet Produksjon for sal og scene, våren Aktive i Musikknett Vest (leder: Magne Espeland, HSH). Studentrekruttering er en utfordring, og det har vært mange stillinger utlyst.

3 Sak 3 Informasjon fra AU Ive orienterte om AUs arbeid: o AU består av Ive Buch Romme, HSH (leder), Ingrid Maria Hanken, NMH (nestleder) og Svein Bjørkås, UiO (medlem) + studentrepresentantene Håkon Nøtland, HSH og Cecilie Nereng, NMH (oppnevnt av NSO). o AU har siden møtet i Tromsø hatt 2 møter (videokonferanse) + kontakt via mail o Vi har sendt henvendelser til UHR, Departementet og til våre medlemmer - deltatt på diverse konferanser: o Konferanse for fagråd innen Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag i Trondheim 10.november 2011 (Svein) o MDD-konferanse 4.november 2011: Musikk, dans, drama i videregående skole studieforberedende til hva? (Ingrid) - publisering av møtereferater på o Nettside for fagrådet internt? AU går ikke for å opprette en egen nettside. o Vi har kontaktet UHR for å legge ut saksdokumenter på deres nettside. o Møtereferater legges ut på o Referat fra møtene i Kristiansand og Tromsø er lagt ut - arbeid med nettsiden o Det er UiA som drifter siden. Margretha Sørli Myren, Web-ansvarlig ved Fakultet for kunstfag / UiA har laget og administrerer nettstedet. o Ive og studentrepresentant Håkon Nøtland har laget en skisse for ny organisering. Skissen ble presentert på møtet. Rådet kom med innspill til arbeidet med nettsiden: VEDTAK: Kompleksiteten i en eventuell nettside må vurderes nøye. Viktig at det er enkelt, men det blir da samtidig vanskelig å kategorisere riktig. Eventuelle lenker bør være mest mulig direkte. Et søkefelt kan være nyttig. Lage siden som en plakat med lenke til institusjonene. Vi bruker dagens nettside og utvider listen over institusjoner til å inkludere alle institusjoner som tilbyr musikkutdanning. AU kontakter UiA for å få dette gjort.

4 Sak 4 Informasjon fra RUM Even Ruud informerte om søknad til forskningsrådet om å opprette en nasjonal forskerskole i musikk (se sakspapirer). Forskerskolen skal ikke konkurrere med eksisterende PhD-program, men skal være et supplement til disse. Det er ønskelig å inkludere flere høyskoler enn de som er nevnt i søknaden. Søknaden spisses med at forskerskolen skal ha et profesjonsrettet fokus. Det er gode internasjonale navn som er med. Det arbeides med å finne flere strategiske og gode argumenter til søknaden. Frist for å levere søknaden er 30.mai Forskningsrådet tar avgjørelsen i oktober, og det kan bli aktuelt med mer forpliktende avtaler mellom institusjonene på et senere tidspunkt. Innspill fra rådet: Hvor mange vil falle utenfor pga strategiske valg? Viktig tankekors. Programmet bør designes slik at det er interessant for flest mulig. Høy kvalitet kan være med på å sikre relevans for mange. Fint om det er mulig å være praktisk orientert i forhold til det som står i søknaden, men også pragmatisk og strategisk. Er det mulig å synliggjøre og inkludere de institusjonene som ikke er nevnt? Dette kan vise hvor fragmentert musikkforskning er i dag, noe som kan være en styrke. Kan brukes til å utnytte internasjonale ressurspersoner bedre. Nettverk og penger kan føre til at en kan få til å ta grep som gjør at dette vil fungere. Orientering om saker som har allmenn interesse fra RUM møtet - Nye rammeplaner er en viktig sak. - Tid for talent gjennomgående sak (oppfølging og utvikling) - SAK søknad venter på svar (utøvende musikkstudier). - Dirigentutvikling - Kategorier og registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid. Få på plass noe fra Dette er ikke knyttet til resultatbasert finansiering.

5 Sak 5 Musikkfagets plass i lærerutdanningen Ive innledet: Diskusjon i rådet: o I Tromsø i november 2011 presenterte Magne Espeland utredningen Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen for NFM. Det var enighet om at AU skulle kontakte departementet for oppfølging av utredningen. o Ive sendte en henvendelse til departementet i januar (ble lest opp på møtet) og fikk svarbrev i mars (se sakspapirer). KD har tatt initiativ til tiltak som er relativt nye. Tiltakene må få virke lengre før effekter vises? 1. Forsøk med et pr-est fag i GLU1-7, norsk eller matte flyttes 2. Prosjekt: Utvikle en pr-est GLU1-7, pr-est fag som metodefag 3. Videreutdanning Kompetanse for kvalitet, pr-est er prioritert 4. Kulturløftet II: stimuleringsmidler Kulturskole/SFO/grskole, kombinerte stillinger 5. Kulturløftet II: forsøk med Teaching artists o Fagrådet bør drøfte om en skal gå videre med saken. o Utredningen kan inngå i en eventuell SAK-søknad? (se sakslisten Sak 8) Kommentere/vise til rapporten med tanke på kompetansekrav for å undervise i musikk? o Rådet diskuterte kompetansekrav og hvor muligheter og utfordringene ligger i forhold til dette. Dette er et omfattende spørsmål som gjerne hører til en større helhet. F.eks. den trinnbaserte tanken i den nye reformen (klassetrinn 1-7, 5-10, 8-13). Saken bør arbeides videre med før det blir gjort flere henvendelser. AU kan også se videre på saken med tanke på fremdrift. Svaret tas med som et grunnlag inn i sak 8.

6 Sak 6 Nye rammeplaner Ive innledet: - drøfting med utgangspunkt i de ulike institusjonenes syn på nye rammeplaner for: o Faglærerutdanning i musikk Rettet mot 8-13 Brev til Departementet + rammeplanutvalget fra institusjonene som tilbyr Faglærerutdanning i musikk (UiA, UiT, HiHm, HSH, HiNT). o Praktisk pedagogisk utdanning PPU Rettet mot 8-13 Krav om master Krav om 2 fag o Barnehagelærerutdanning BLU (høringsfristen var 13.april 2011) Praktisk/estetiske fag redusert fra 30 sp til ett kunnskapsområde Kunst, kultur og kreativitet på 20 sp som skal dekke fire fag (musikk, drama, forming og pedagogikk) 20 frie sp til å lage profiler Bacheloroppgave - fagrådet som høringsinstans? o UHR: Nasjonalt fagråd for musikk er ikke direkte høringsinstans for de nye rammeplanene, men vi kan komme med innspill til UHRs høringsuttalelse via Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). Diskusjon i rådet: o Ive sendte høringsutkast på BLU til våre medlemmer, og oppfordret institusjonene som har utdanningen til å samkjøre sine høringsuttalelser. o Tove Haugerudbråten (rådgiver Universitetet i Tromsø Musikkonservatoriet) i mail : Har engasjert meg litt i denne saken og synes det er rart at ikke fagrådet er høringsinstans når en ser på andre institusjoner som er på adresselista. Det synes jeg rådet bør gjøre en henvendelse til KD om. Uansett bør rådet lage en uttalelse. o Ive sendte forespørsel til Departementet og ba om å bli godkjent som høringsinstans i utdannings- og forskningspolitiske saker som angår våre fagområder. o PPU og Faglærerutdanningen kommer på høring i juni/juli. Hvordan skal rådet håndtere høringer? Ønske om koordinering? Hver institusjon bør svare for seg, men vi kan kanskje komme med noe mer samlet gjennom NRLU? Ive sender ut melding om svar fra departementet når det kommer.

7 VEDTAK: Dersom NFM blir høringsinstans må representantene melde inn noe til AU som samler og utformer svar. Ive orienterte om hovedutfordringer i rammeplan for faglærerutdanning etter å ha vært i kontakt med Åsmund Espeland (HSH) som sitter i rammeplanutvalget. Informasjon fra Åsmund Espeland sendes ut med hans tillatelse. Det må sendes ut melding via e-postlisten når rammeplanene kommer på høring (antakeligvis i juni/juli), slik at alle vet om dette og kan reagere raskt. NMH lager et utkast til felles høringsuttalelse så snart rammeplanen kommer ut på høring. Etter at institusjonene har fått dette til gjennomlesing, sendes uttalelsen til NRLU (evt. direkte til departementet dersom NFM har fått status som direkte høringsinstans). Sak 7 Finansiering Njål Vindenes (HiB) innledet: - Musikkfaget i LU krever mye ressurser. Det ble vist til eksempler fra HiB. Ressursene til undervisning har blitt kuttet drastisk. Dette gir problemer med å oppfylle egne og rammeplanens krav. - Er det aksept for at finansiering av musikkfaget på ulike institusjoner skal ha samme type finansiering? - Institusjonene gjør interne valg/prioriteringer. Dette gjør det også vanskelig. - Bruk av historiske tall er et problem. Rådet drøftet problemstillingen: Flere føler på lignende utfordringer. Vi burde gjort en grundig komparativ analyse og sett hva som er finansieringsgrunnlaget. Skal en komme ut av dette, bør det gjøres et grundig utredningsarbeid. Noen institusjoner burde gå sammen å lage dette, så kan den evt. brukes etter behov. Det trenger ikke å være altfor stor jobb. Kan dette knyttes til de nye rammeplanene? Lage utredning, som kan brukes politisk på en eller annen måte. Utredningen må være enkel. Ekstern utredning av noen som er relativt uavhengige?

8 Strategisk best om NFM hadde fått det i oppdrag fra andre, for eksempel UHR. VEDTAK: AU tar saken opp med UHR. Sak 8 SAK søknad for utredning av de pedagogiske musikkstudiene Ive innledet: - SAK = samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. Formålet er å få til sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner. - Er det interesse for å ta denne saken videre og søke om SAK midler for å få gjort en dypere analyse med fokus på studietilbud, rekruttering og finansiering? - I så fall må en eller flere institusjoner stå som formell søker Oppsummering av rådets diskusjon: Finansiering holdes for seg (se vedtak under Sak 7) Kvalitet, studieplasser og rekruttering kan evt. gå inn i en SAK søknad. Noen institusjoner med pedagogiske tilbud må melde sin interesse. Dette må drøftes internt i institusjonene først. Saken settes opp på neste fagrådsmøte, og en tar saken om SAK-søknad videre der. Sak 9 Publiseringsutvalg Svein Bjørkås (UiO) informerte om forslaget (se sakspapirer). Forslaget er at utvalget består av 3 personer, som velges for en periode på 3 år fra Rådet diskuterte forslaget, og forslaget ble vedtatt med en endring: - Det startes oppnevningsprosess fra 2012, og ikke Dette fordi de som sitter nå bare har blitt spurt om å sitte 1 år. AU og ny leder sender ut e-post om oppnevningsprosessen.

9 Sak 10 Valg av ny leder Ive tar permisjon fra HSH, takket for tilliten og takket AU for godt samarbeid. Det ble ikke meldt inn aktuelle forslag til ny leder før møtet. Det kom et forslag fra rådet som ble diskutert og vedtak ble gjort. VEDTAK: Ledervervet går til HiB, fortrinnsvis påtroppende seksjonsleder for musikk, Trine Daviknes, eventuelt en annen representant for HiB. Lederen velges for 1 år. Det forutsettes at HiB stiller med sekretærfunksjon. Sak 11 Neste møte Neste møte blir 21. november 2012 i Stavanger. Møtet er i tilknytning til RUM møtet 20. november samme sted. Referent Svein Erik Wang (HSH)

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

FREDAG 28. OKTOBER KL 09.00 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO

FREDAG 28. OKTOBER KL 09.00 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det juridiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet,, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer