Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF."

Transkript

1 OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid , kl Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder SSHF: Berit Nordland, enhetsleder utvikling og utdanning. SSHF: Bente Sandvik Kile, samhandlingskoordinator SSHF: Anne Lill Bertelsen, faglig rådgiver psyk avd, SSHF: Kjersti Johnsen, fagsykepleier kirurgisk klinikk, Arendal USHT Aust-Agder: Åshild Berg Kaldestad, Grimstad kommune USHT Vest-Agder: Mette Gelein Erøy, Kristiansand kommune Setesdalsregionen: Solveig Kyrvestad, fagkoordinator Listerregionen: Hildegunn Riiser, Lyngdal kommune Knutepunkt Sørlandet: Anne Aunevik, Kristiansand kommune HTV sykehuset: Kim Augustinsen, NSF Inviterte til saker Meldt forfall Leder av utvalget Referent Kopi til Ikke avklart: Hovedtillitsvalgt fra kommunene Bruker-representanter Repr fra medisinsk avd, SSHF Sak 1: Nina Føreland Østre Agder: Inger Johanne Bolstad, Grimstad kommune Lindesnesregionen: Ingrid Olsen, Lindesnes kommune Anne-Brit Riiser Anne Aunevik Alle møtedeltakere Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. 1 Bakgrunn: Prosjektet skal bidra til partenes oppfølging av delavtale 6 og 7. Mandatet er resultatet av prosess som har vært høsten 2012, samt en work-shop som ble avholdt Mandat og sammensetning ble vedtatt i OSS-møte (se vedlegg 1). Rammer: Prosjektledelsen ivaretas av SSHF v/ Anne-Brit Riiser, og finansieres av SSHF. Prosjektleder er organisert under organisasjonsdirektøren, som er prosjekteier. Prosjektleder skal bruke like mye tid på kommuner som på sykehus

2 Kommunene skal ivareta sekretærfunksjon i møtene, dette avklares av prosjektgruppa selv. Følgende representanter mangler fortsatt: 2 brukerrepr: SSHF skal avklare med brukerutvalget. 1 repr medisinsk avd: SSHF avklarer internt. 1 HTV fra kommunehelsetjen: Knt pkt avklarer med de andre kommunene SSHF finner brukerepr. Og repr fra medisinsk avd Kntpkt (Anne) avklarere HTV fra kommunene. Avgrensninger, hva prosjektet ikke skal inneholde: Undervisning knyttet til utskriving drøftes i delavtale 2. Praksiskonsulent: Skal fungerer som nå ut 2013, kan heller sees på i 2014 Fakturering: Skal ikke inngå i prosjektet. OSS har gitt aksept for intern kartlegging i SSHF, med samhandlingssjef som ansvarlig. Østre Agder sier det kommer veileder fra dep i løpet våren 2013 Uavklart: Hvordan involvere andre relevante aktører i prosjektet, for eksempel UiA (se sak 3)? Hvordan involvere opplæringskontor og andre utdanningsgrupper som ikke er høyskolegrupper? 2 Innledning v/ prosjektleder Anne-Brit Riiser Alle deltakerne presenterte seg, og sa noe om bakgrunn for å delta i prosjektet. Faser og milepæler i prosjektet Fase 1: Kartlegging og vurdering 1. Kartlegge status i Agder 2. Innhente erfaringer andre kommuner, 3. Vurdere Fase 2: Anbefalinger modeller og tiltak Fase 3:Implementering Første milepæl er OSS-møtet 13.juni. Før dette møtet bør fase 1 og fase 2 være avklart. Mål: OSS har vedtatt at effektmål med prosjektet er å utvikle og implementere et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering, jfr. delavtale 6 pkt Prosjektleder understreket at det er viktig å lage et system som det går an å lede etter de neste årene. Få med bredden og samtidig tar inn de grunnleggende kompetanselementene ift tjenesteytingen. 2

3 Prosjektgruppen var enig enige om å ta utgangspunkt i «gjensidig kompetanseoveføring» som hovedoverskrift og samlebegrep, de andre begrepene er å forstå som underpunkt eller tiltak. Ønsket arbeidsform Prosjektleder ønsker kontakt og direkte dialog med prosjektgruppas medlemmer mellom møtene. Det kan bli aktuelt med arbeidsgrupper på enkelttema som forbereder saker eller tema til møtene. Under møtene kan det være aktuelt med både presentasjoner, plenum og gruppearbeid. Enighet om følgende: Møtetid fra kl Fast møtested på SSHF Prosjektleder vil bruke prosjektmalen fra SSHF som mal for sluttrapport. Sekretærfunksjon: Prosjektleder ønsker en som tar på seg oppgaven med å skrive referat fra møtene fram til sommeren. Og som samtidig fungerer som sparringpartner mellom møtene. Prosjektgruppen var enig om at det burde være en fast person, samt at Anne Aunevik fungerer som sekretær fram til Hvis hun ikke kan komme på møte, ivaretas funksjonen av andre fra kommunehelsetjenesten. 3 Hvordan involvere flere aktører i prosjektet? Samarbeid UiA og fylkesmann Det blir viktig å avklare hvordan UiA og fylkesmann skal involveres i arbeidet. De kjenner til prosjektet og ønsker en rolle i prosjektet. UiA og kommunene samarbeider om mange av kompetansetiltakene som skal kartlegges og vurderes i prosjektet. Det gjelder særlig fag- og ressursnettverk, EVU-tilbud og praksisplasser. UiA er i ferd med å gjøre en egen kartlegging av faglig samarbeid i regionen, som oppfølging av universitetsbymeldingen. Fylkesmennene er sentrale for å kvalitetssikre og bevilge midler til kommunens kompetansetiltak. Prosjektgruppen var enige om å finne en form på samarbeidet som ikke rokker med prosjektgruppens sammensetning slik den er vedtatt pr i dag. Aktuelle alternativ: 1. UiA og fylkesmann involveres etter kartlegging, for eksempel i arbeidsgrupper eller på tema 2. UiA og fylkesmann får rolle som referansegruppe i prosjektet og konsulteres ved behov. Prosjektleder avklarer alternative samarbeidsformer med Uia og fylkesmann med prosjekteier. Legenes rolle Legene har en sentral rolle i kompetanseoverføring, de deltar i mange formelle og uformelle nettverk og arenaer, og blir ofte kontaktet direkte om undervisningsoppdrag. Praksiskonsulentordningen er ikke en del av prosjektet, men vi samtidig synliggjøres som en av flere ordninger for kompetanseoverføring. Det er ingen leger med i prosjektgruppa. Aktuelle alternativ: 3

4 1. Representanten som mangler fra medisinsk avdeling kan være en lege. 2. Legene kan delta som HTV 3. Leger kan får rolle som referansegruppe/personer og konsulteres ved behov 4 Framdrifts- og møteplan Onsd : Start kartlegging fase 1 (se sak 6) Mand : Frist for å avslutte kartlegging fase 1 Prosjektmøter: Mand , kl Gjennomgang kartlegging. Torsd : kl Vurdering Mand : kl Vurderinger Mand : kl Anbefalinger Mand : kl Anbefalinger Prosjektleder avklarer legers deltakelse i prosjektet med prosjekteier. Hver repr kartlegger den instansen de representerer. Anne-Brit innkaller til møtene gjennom out-look Onsd : Skrivefrist for møte i OSS Oppstart etter sommeren avklares i senere møte. 5 Informasjonsplan Prosjektleder la fram behov for å informere internt og ekstern om prosjektet. Dette vil bli drøftet videre med kommunikasjonsrådgivere på SSHF, og settes opp som sak i neste møte. OSS har allerede egen nettside: Denne nettsiden bør brukes til å informere om prosjektet, som Info om prosjektets mandat og sammensetning Referatene og framdrift Anne-Brit lager forslag til info plan sammen med kommunikasjonsavd på SSHF Anne-Brit og Bente lager egen infoside på nettsiden til OSS 6 Mal for kartlegging av status nåværende Inger Britt presenterte forslag til mal. Prosjektgruppa ble ikke ferdig med å gjennomgå malen innen møtets slutt. Enighet om at prosjektleder skulle ha separate møter og kontakt med de ulike deltakerne i prosjektgruppa fram til Da bør malen være ferdig. Malen ble ikke ferdig drøftet med hele prosjektgruppa tilstede. Det var enighet om at kartleggingen bør bør inkludere alle typer arenaer og modeller som er relevant for prosjektet, ikke bare de som pr i dag involvere både sykehus og kommuner. Det kan særlig være relevant å få fram interkommunalt samarbeid om kompetanseoverføring, samt samarbeid med UiA. Kartleggingen er todelt: 1. Relevante dokumenter 2. Tiltak og praksis 1. Relevante dokumenter Det antas at prosjektgruppas medlemmer kan framskaffe oversikt over følgende for den instansen de representerer: Prosjektgruppas 4

5 Eksisterende avtaler (eller bruke det som allerede er samlet inn ifbm delavtaleinngåelse). Bør vise hvem som er avtalepartnere. Eksisterende planer. Gjelder ikke interne planer, bare planer med relevans for samarbeid kommuner-sykehus om kompetanseoverføring. Eksisterende rapporter Utdanning Studentpraksis Læretid medlemmer lager oversikt over relevante dokumenter innen Tiltak og praksis når det gjelder kompetanseoverføring Prosjektgruppa innhenter oversikt og tiltak og praksis ved bruk av et felles skjemamal som sendes ut til de instansene de representerer. Malen bør være slik at den kan sendes videre og lett kan fylles inn. Malen bør ha et følgebrev som: Forklarer oppdraget og sier hvem som er oppdragsgiver Definerer sentrale begrep. Presisert at kartleggingen gjelder kompetansoverføring Presiserer at man skal ta med det som kan være relevant for samarbeid kommune og sykehus, selv om nødvendigvis ikke begge parter deltar pr i dag. Presiserer at kartleggingen gjelder nåværende praksis Anne-Brit lager kartleggingsmal og følgebrev innen Prosjektgruppas medlemmer gjennomfører kartleggingen mellom og Eksempler på tiltak som bør være med i skjemamalen: Kurs Fagdager Temauke Elæring Prosedyre verktøy Prosjekt Hospitering Kombinasjonsstillinger Ambulerende team Fag- og ressursnettverk Fagutvalg og faggrupper Forskning Møtearenaer Undervisnings/kompetansepakker Pasientforløp/behandlingslinjer Annet For hvert tiltak kan det være aktuelt å si noe om : Oppdragsgiver- ansvarlig, hyppighet, organisering Vedlegg: 1. Føringer fra OSS om prosjektet 2. Prosjektleders presentasjon under møte 1 5

6 Vedlegg 1: Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra Delavtale 7, gjeldende fra Samarbeidsavtale mellom Utviklingssentrene, UiA og SS HF av Helsedirektoratets rapport for behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Relevant lov- og avtaleverk jfr delavtale 6 SSHF Strategiplan OSS vedtak i møte Områdeplan for rehabilitering, rapport fra arbeidsgruppen kompetanse Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, - en nasjonal satsning. Overordnet strategi. Helsedirektoratet. Utviklingssentrene sin mandat og strategiplan for Aust og Vest- Agder «Kompetanseløftet 2015», Helse- og omsorgsdepartementet, St meld 25, «Nasjonal helse- og omsorgsplan ». St. meld 16. «Samhandlingsreformen», St meld 47, «Kompetanseplan rus og psykisk», St meld 30, Eventuelt andre nasjonale og regionale føringer Samhandlingsreformen trådte i kraft Det er i den forbindelse inngått flere samarbeidsavtaler mellom SSHF og kommunehelsetjenesten, jfr. lov om kommunale helseog omsorgstjenester 6-1. Delavtale 6 omhandler utarbeidelse av retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Formålet med delavtale 6 er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring. Delavtale 6 skal sikre at partene har en felles forståelse av behovet for informasjonsutveksling, kunnskapsoverføring (herunder undervisning, temadager, undervisningspakker), faglige nettverk og hospitering, og at det skal etableres en felles forpliktelse for det videre arbeidet på de områdene som omfattes av delavtalen. Delavtalen beskriver en plan for hvordan partene skal bygge et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Under arbeidet med delavtale 6 avdekket arbeidsgruppen at SSHF og kommunehelsetjenestene samarbeider godt på mange områder. Kompetanseoverføringen er imidlertid i stor grad sporadisk og tilfeldig, og det eksisterer få felles strukturer og systemer for planlagt kompetanseoverføring mellom nivåene. Partene er 6

7 enige om at det er et behov for utvikling av modeller og systemer for kunnskapsoverføring mellom nivåene. Innholdet i delavtale 6 er styrende for arbeidet i prosjektet, med de presiseringer og avgrensninger som fremgår av mandatet. Både delavtale 6 og 7 omtaler fag- og ressursnettverk. For kommunene vil det ofte være overlapp mellom nettverk for kompetanseutvikling og nettverk som driver med fag- og kunnskapsutvikling. Kommunene har verken forskningsmandat eller forskningsmiljø. I praksis vil kommunenes behov for forskning være nært knyttet til effekter av utviklingsarbeid. Dermed blir fag- og ressursnettverk viktige arenaer for å samarbeide om ideer og problemstillinger for forskning og felles utviklingsprosjekt, blant annet når det gjelder pasientforløp. Derfor viktig at de kartlegginger som gjøres i prosjektet omfatter alle typer nettverk, både for å unngå dobbeltarbeid og for å kunne anbefale hensiktsmessig strukturer for samarbeidet framover. Prosjektbeskrivelse Prosjektgruppen gis følgende mandat: Fase 1: Kartlegging og vurdering Prosjektgruppen skal skaffe en oversikt over eksisterende avtaler, rapporter, planer og kartlegginger som omtaler partenes arbeid innen feltet kompetanse og kunnskap både nasjonalt, regionalt og lokalt. Kartlegge nåværende organisering og praktisering av informasjonsutveksling, kompetanseoverføring, fag- og ressursnettverk, forskningsnettverk, hospiteringsavtaler og kombinasjonsstillinger. Vurdere framtidig behov for organisering og praktisering når det gjelder gjensidig kompetanseoverføring mellom partene. Prosjektgruppen skal innhente erfaringer fra andre kommuner, helseforetak, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Vurdere Utviklingssentrenes rolle i kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling. Fase 2: Anbefalinger av modeller og tiltak Gi anbefalinger til OSS om tiltak og modeller for felles struktur, systematisering og organisering av: - temadager/undervisningspakker/kurs - fag- og ressursnettverk - hospiteringsavtaler og kombinasjonsstillinger - oppnevnelse og videreutvikling av faggrupper og fagutvalg Basert på anbefalingene skal prosjektgruppen legge frem prosjektbeskrivelse for implementering i fase 3 for OSS til godkjenning. Fase 3: Implementering På bakgrunn av vedtak fattet i OSS etter fase 2, skal løsninger for felles struktur og system utarbeides og implementeres. Mål 7

8 Effektmål med prosjektet er å utvikle og implementere et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering, jfr. delavtale 6 pkt Resultatmål: Kartlegging av dagens praksis for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering er gjennomført. Tiltak og modeller for felles systemer og organisering av temadager, undervisningspakker, kurs, hospitering og fag- og ressursnettverk er foreslått. Foreslåtte modeller for felles systemer og organisering er utviklet og implementert i kommunene og SSHF. Prosjektorganisering Styringsgruppe: OSS Prosjektgruppe: Prosjektleder 5 deltakere SSHF (medisin, kirurgi, KPH, org.avd og fagavd) 5 deltakere fra kommunehelsetjenesten (1 fra hver kommunesammenslutning) 1 deltaker fra Utviklingssenteret i Aust Agder 1 deltaker fra Utviklingssenteret i Vest- Agder 2 tillitsvalgte (1 fra SSHF og 1 fra kommunehelsetjenesten) 2 brukerrepresentant Kommunehelsetjenesten innehar referentfunksjonen i møtene. Prosjektgruppen involverer og konsulterer andre parter ved behov, Prosjektgruppen oppnevner arbeidsgrupper underveis i arbeidet ved behov. Finansiering Prosjektleder 100 % stilling kr dekkes av SSHF, jfr. tildeling av samhandlingsmidler til SSHF fra HSØ,jfr. brev datert Prosjektmedarbeidere: De 5 kommunesammenslutningene og SSHF avsetter nødvendige ressurser for å bistå prosjektleder med nødvendig støtte og forankring og bli enig med prosjektleder om en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Prosjektdeltakelse: Den enkelte arbeidsgiver dekker møtedeltakelse/ressurser for medlemmer Kommunehelsetjenesten innehar referentfunksjonen i møtene. Kostnader til studiebesøk for prosjektdeltakerne dekkes av den enkelte arbeidsgiver. Kostnader ved møtedeltakelse av dekkes av arrangører ved hvert møte. Tidsramme Prosjektet, fase 1, 2 og 3 har varighet januar desember

9 Relevante vedtak i OSS Vedtak i OSS Det arrangeres en work-shop med representanter fra SSHF og kommuneregioner. Work-shopen skal sikre innspill fra begge nivå. Basert på dette utarbeides det et forslag til Prosjektmandat som sikrer eierskap og forankring fra begge parter og videre beskriver felles Målsetting, prosjektorganisering, hovedtiltak som skal gjennomføres og Prosjektressurser/egeninnsats. Midler fra HSØ- (kr ,-) Benyttes til felles administrasjon av prosjektet. Kommuneregionene forplikter seg til å stille med nødvendige ressurser i form av kompetanse og Egeninnsats utledet av hovedtiltak som skal gjennomføres i prosjektet. Mandatet fremlegges og godkjennes av OSS i møte 20. desember Prosjektets varighet januar desember 2013 Vedtak i OSS vedrørende prosjekt om kompetanseoverføring ihht delavtale 6 og delavtale 7 1. Mandat for prosjekt kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenestene på Agder vedtas. 2. Prosjektet deles inn i tre faser: Fase 1: Kartlegging og vurdering Fase 2: Anbefaling av modeller og tiltak. Fase 3: Utviklings-/implementeringsfase. Anbefalingene fra fase 1 og 2, med prosjektbeskrivelse for fase 3, legges frem for OSS for godkjenning. 3. Kartlegging av alle typer fag- og resursnettverk (inkludert forskningsnettverk) tas inn i fase 1 og 2, jfr. delavtale 6 og 7. For øvrig følges delavtale 7 opp ved at OSO inviterer til felles fagsamling våren 2013, der blant annet behovet for fagutvalg innen forsknings- og utviklingssamarbeidet skal drøftes. Andre oppfølgingssaker ihht delavtale 6: 1. SSHF ber om at det oppnevnes en egen faggruppe i 2013 som skal utrede dagens praksis mht fakturering. 2. Det vurderes å oppnevnes en egen faggruppe i 2014 som skal utrede praksiskonsulentordningen (PKO-ordningen), ihht delavtale 6, pkt

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013

Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Rapport Anbefalinger videre interkommunalt samarbeid Lokalmedisinske tjenester Setesdal 2013 Sammendrag av kommunekartlegginger og prosjektanbefalinger Prosjekt Lokalmedisinske tjenester Setesdal September

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer