Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Alstahaug kommune"

Transkript

1 INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd Plan- og utvikling 58 1

2 ADMINISTRASJONSJEFENS KOMMENTARER Med dette legges årsmeldingen for 2013 frem for politisk behandling. Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i s virksomhet, og gir et godt bilde av kommunens drift. Årsmeldingen beskriver kommunens aktivitet og økonomi i Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. har de siste årene opplevd en periode med sterk utvikling på nærings- og infrastruktursiden, men til tross for den rivende utviklingen vi ser har kommunen opplevd en begrenset befolkningsvekst. Samtidig opplevde vi i andre halvdel av 2013 at aktiviteten innen petroleumsnæringen stagnerte i Alstahaug, og vi opplevde også konkurser på baseområdet. Prognosene tyder også på at aktiviteten vil være moderat også i Dette bør være et signal om at petroleumsaktiviteten er en næring som svinger, og som er sterkt konjunkturutsatt. må derfor planlegge å innrette seg på en slik måte at vi ikke blir for ensporede i våre prioriteringer. Samfunnsutvikling vil i fremtiden måtte være mer en olje. Også 2013 har vært et år preget av stram økonomi, med sterkt fokus på budsjettoppfølging. Samtidig ble det jobbet veldig godt og målrettet slik at vi fortsatt kan gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet, og i tilstrekkelig omfang. Jeg vil her gi honnør til de enkelte enhetene som har gjort en flott jobb innenfor de rammene de har kunnet disponere. s netto driftsresultat ser i 2013 ut å bli oppgjort med et resultat på ca. 24,2 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr ca. 11,6 millioner kroner. Dette er etter min mening et moderat resultat hvis man analyserer tallene, og det endrer ikke ved s fundamentale behov for å redusere driftsnivået. I driftsresultatet ligger også den kjensgjerning at det er inntektsført disposisjonsfond på ca. kroner 10,1 millioner, samt merverdiavgiftskompensasjon. på 20,6 millioner kroner. Dette er i hovedsakelig relatert til bad/kulturhus, som i sin helhet blir overført prosjektet/ investeringsregnskapet. Lavere nettoutgifter for sektorene enn budsjettert er på 12,4 mill. kr. (inkludert et positivt premieavvik på ca. 4,5 millioner kroner). Videre har kommunen ca. kroner 3,0 millioner lavere netto renteutgifter enn budsjettert. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte tjenesteområder anser administrasjonssjefen at økonomistyring i er rimelig god. Det foretas tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på kommunens sårbarhet vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov har mange prosjekter og prosesser som pågår til en hver tid, men noen av de tingene som har vært særlig fokusert på i 2013 er: 2

3 Realiseringen av Kulturbadet. Dette er et stort og omfattende prosjekt som krever mye av kommunen til tross for innleid kompetanse som bidrar til å kjøre prosjektet. Kommunestyret har vedtatt å bygge nytt Sykehjem/helsetun på Rishatten området. Reguleringsprosessen har vært krevende og tatt lengere tid en planlagt. Samtidig med denne jobben har man utarbeidet en rom plan for det nye sykehjemmet. Samhandlingsreformen er fortsatt i en innføringsfase, og det er fortsatt mange problemstillinger knyttet til denne. Vi har vært gjennom vårt første driftsår som vertskommune i innen økonomi- og regnskapsfunksjonen for alle HALD kommunene. Vi har jobbet målbevisst med sykefraværet, og ser at dette har gitt resultater. Endringer i den administrative organiseringen. Vi har bosatt 46 nye flyktninger i kommunen inkludert familiegjenforeninger. Kommunalteknisk har gjennomført flere prosjekter, primært innen VA- området. Til tross for økonomisk utfordrende tider er inne i meget positiv og fremtidsrettet utvikling. Vi ser at aktiviteten i kommunen fortsatt er stor, og kommunens rolle som regionssenter utvikles stadig. Kommunen er også med i prosessen som vurderer fremtidens kommunestruktur på Helgeland, sammen med HALD kommunene og Vefsn. Jeg vil med dette takke politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i Sandnessjøen, 3. april 2014 Børge Toft Administrasjonssjef. 3

4 FOLKEMENGDE Utviklingen i folketallet Alstahaug Befolkning Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Netto innflytting Folketilvekst Folketallet er i perioden redusert med 4 personer. eller 0,4 %. Siste år ble folketallet økt med 33 personer Folkemengde fordelt på alder Alstahaug % endring , , , , , , , ,7 Sum Tendensen er at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mems det er en kraftig vekst i gruppen De senere år har imidlertid gruppen år gått noe fram. Befolkningsutviklingen på Ytre Helgeland Alstahaug Herøy Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy I alt Kommunene i regionen har i denne perioden redusert folketallet med 291 personer eller 1,7 %. Siste året har folketallet økt med 3 personer. 4

5 REGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,03 Andre salgs- og leieinntekter , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,56 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,60 Eiendomsskatt , , ,41 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,60 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,49 Sosiale utgifter , , ,86 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,28 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,07 Overføringer , , ,74 Avskrivninger , , ,50 Fordelte utgifter , , ,16 Sum driftsutgifter , , ,78 Brutto driftsresultat , , ,82 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,09 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,09 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,01 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,02 Utlån , , ,17 Sum eksterne finansutgifter , , ,20 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,11 Motpost avskrivninger , , ,50 Netto driftsresultat , , ,21 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , , ,92 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,03 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , ,95 Overført til investeringsregnskapet ,10 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,95 Avsatt til bundne fond , , ,75 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , ,70 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,000, ,46 5

6 Drift. Avvik budsjett regnskap sentrale poster. (tall i 1000 kr.) Budsjettert Regnskap Avvik 1 Enhetenes drift Skatt/ rammetilskudd Eiendomsskatt Div. overføringer Motpost avskrivinger Netto finans Avsetning disp. fond Overført investeringsregnskapet Avsetn. Bundne fond Bruk av mindreforbruk Bruk av disp. fond Tap på fordringer Mindreforbruk ) Enhetenes drift viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. Det henvises her til enhetenes avviksforklaringer. 2) Skatt/ rammetilskudd viser et underskudd i forhold til budsjettert på kr. 3) Eiendomsskatten har en inngang i 2012 på kroner over budsjettert. 4) Avviket skyldes i hovedsak mva.komp; se pkt. 8. 5) Beregnet og utgiftsførte kapitalkostnader i forbindelse med selvfinansierende investeringer, har ingen resultateffekt. 6) Netto finans viser et overskudd i forhold til budsjettert på kr kroner. Dette skyldes i dels lavere rentenivå enn budsjettert og dels høyere renteinntekter enn budsjettert. 7) Avsetning disposisjonsfond er i all hovedsak avsatt i tråd med regulert budsjett. 8) Overføring til investeringsregnskapet gjelder mva. komp., se pkt. 4. Størsteparten av opparbeidet mva.komp. investering for 2013, skyldes bad-kulturhus. 9) Avsetning bundne fond er betydelig høyere enn budsjettert. 10 og 11) Overskudd/ bruk av fond fra 2012 inntektsføres i all hovedsak i 2013 h.t. budsjett. 13) Mindreforbruk , 60. 6

7 Skatt og rammetilskudd. Skatt og rammetilskudd har i perioden økt med ca. 102,4 mill. kr. eller 40,68 %. Økningen fra 2012 til 2013 var på ca 10,9mill. kr. eller 3,2 %.. Netto finanstransaksjoner. 7

8 Netto finanstransaskjoner; dvs. inntekter av renter, avdrag og utbytte fratrukket rente- og avdragsutgifter har i perioden variert. Variasjoner de enkelte år skyldes i variasjoner i rentenivå og utbytte fra Helgelandskraft A/S. De senere års økninger skyldes økning i gjeldsgrad. Netto driftsresultat. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finanstransaksjoner og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Det er en omforent holdning mellom KS og staten at netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av inntektene. Kommunen har nådd anbefalt nivå de 3 seneste år. Det er imidlertid verdt å merke seg at av et netto driftsresultat i 2013 på ca. 24,2 millioner skyldes 20,6 millioner merverdiavgiftskompensasjon investering hovedsakelig opparbeidet som følge av bad_/ kulturbygg. Disse midlene blir i sin helhet tilbakeført prosjektet/ investeringsregnskapet. Kommunen bruker knapt 10,1 millioner kroner av disposisjonsfond i Kommunen inntektsførte også i 2013 et netto premieavvik fra KLP og SPK på kr Regnskapsresultatet. Følgende utvikling registreres i den siste 5-års perioden. (1000 kroner). Tekst Netto driftsresultat Overf. til inv.regnsk Regnskapsresultat

9 Netto driftsresultat for 2013 framkommer og er forutsatt benyttet slik: Bruk av bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl. overskudd Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsettinger til bundne fond Sum avsetninger KOSTRA nøkkeltall. Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre kommuner. Flere data/ sammenligninger kan en finne på SSB.no. (Foreløpige tall pr. 15. mars.) Finansielle nøkkeltall. Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene Netto driftsres. i prosent Av driftsinntektene Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brto. dr.innt. Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo ,2 1,6 2,1 1,8 4,0 1,6 1,5 2,4 253,9 213,9 217,0 201,4 14,9 14,2 14,4 14, Prioritering. Netto dr.utg. pr. innb. 1-5 år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb. Kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger år. Netto driftsutg. pr. pr. innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb. Adm.styring og fellesutg. Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo

10 Dekningsgrad. Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Andel sosialhjelpsmottakere 20-66, av innb Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr innbyggere Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo ,3 90,6 92,0 90,8 12,6 9,5 10,2 8,4 12,6 13,5 15,1 13,8 7,8 5,4-4,7 4,1 4,1 4,7 3, Tidsserie økonomiske nøkkeltall. Alstahaug har dårligere resultat enn kommunegruppen i 2009 og 2010, mens kommunen de øvrige år har bedre resultat enn kommunegruppen. 10

11 Arbeidskapital i prosent av brto. driftsinntekter. Definisjon fra KOSTRA: Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. styrket sin arbeidskapital gjennom de senere år, og ligger nå litt over snittet for Kostra-gruppen. har en høyere gjeldsgrad enn sammenligningsgruppen. 11

12 Investeringsregnskapet. Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0, ,55 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,98 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , ,74 Renteinntekter og utbytte ,00 0, ,00 Sum inntekter , , ,27 Utgifter Lønnsutgifter ,17 0, ,47 Sosiale utgifter ,23 0, ,15 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,81 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,40 0, ,00 Overføringer , , ,93 Renteutgifter og omkostninger , , ,32 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,68 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,64 0, ,75 Utlån ,55 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,25 0, ,76 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , ,51 Finansieringsbehov , , ,92 Dekket slik: Bruk av lån , , ,58 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,20 Overført fra driftsbudsjettet ,10 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0, ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0, ,14 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,92 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 12

13 Investeringsregnskapet har pr ingen underdekning. Noen større prosjekter i 2013: Prosjekt Bad - kultur Prosjekt Vann - avløp Botnveien del Prosjekt Rehab vann og avløp Prosjekt Rehab Snorresgt Prosjekt Horvnes Prosjekt Sprinkling Åsheim Prosjekt Div. reguleringsplaner Prosjekt Takskifte rådhus Prosjekt Rehab Torolfsgate Prosjekt Utvidelse Sandnes kirkegård Prosjekt Div. prosjekt bygg Prosjekt Avløpspumpestasjoner Prosjekt Lager VA materiell Prosjekt Underskudd fjernvarme Prosjekt Egenkapitaltilskudd KLP Langsiktig gjeld har i perioden økt med 199,3 millioner kr eller 42,2 % Siste år har gjelda økt med 104,7 millioner kr eller 18,4 %. Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av 2013 på kr

14 Balanse pr Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,57 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,44 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,13 Konserninterne langsiktige fordringer - - Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,60 Herav: Kortsiktige fordringer , ,88 Konserninterne kortsiktige fordringer - - Premieavvik , ,20 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,52 SUM EIENDELER , ,17 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,62 Herav: Disposisjonsfond , ,74 Bundne driftsfond , ,56 Ubundne investeringsfond , ,66 Bundne investeringsfond , ,18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,39 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk , ,46 Likviditetsreserve 30,00 30,00 Kapitalkonto , ,59 Langsiktig gjeld , ,64 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,64 Konsernintern langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld , ,91 Herav: Kassekredittlån , ,19 Annen kortsiktig gjeld , ,01 Konsernintern kortsiktig gjeld - - Premieavvik , ,09 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,17 14

15 SEKTORREGNSKAP 1. Rapportering. I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: Tertialrapport pr. 30. april Tertialrapport pr. 30. august I løpet av året skal formannskapet behandle følgende rapporter: Rapport pr. 28. februar Rapport pr. 31. oktober Ved behov (store avvik/ budsjettreguleringer) legges også disse fra for kommunestyret. Administrasjonssjef skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet. 2. Kvalitetssikring. Administrasjonssjefens vurdering av avvik på den enkelte sektor bygger som hovedregel på sektorleders vurdering, jfr. økonomireglementets pkt Tiltak ved avvik. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Disse tiltakene kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk. Likestilling. I er det pr ansatt 855 personer. Herav 220 menn og 635 kvinner. Totalt utfører de 566 årsverk. Antall deltidsstillinger er 301 hvorav 236 innehas av kvinner og 65 av menn 15

16 På enhetsledernivå er det 14 kvinner og 13 menn. I kommunens strategiske ledergruppe er det 4 menn. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen. Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Tiltak som nylig er iverksatt: Prosedyre for konflikthåndtering Rutiner for intern varsling Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger. Revidert politisk og administrativt delegasjonsreglementer. Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ingen konkrete tiltak. 16

17 SENTRALE STYRINGSORGANER OG KULTUR 100 Sekretariat/ info/ arkiv/ Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats 7 stillinger fordelt slik: 1 årsverk sekretariatsleder 3,5 årsverk knyttet til post/arkivtjenesten 1 stilling sentralbord/skranke ½ stilling sentralbord/skranke ( på arb.m. tiltak) Hva skjedde i 2013 Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder: skranketjeneste/informasjonstjeneste sentralbordtjeneste post/arkivtjeneste kopitjeneste kassafunksjon sekretariats tjeneste for politiske utvalg saksbehandling koordinerende funksjon for alle sektorer hva angår saksbehandling til politiske utvalg. Sekretærtjenesten for politisk system var også i 2013 svært arbeidskrevende. Sekretariatet hadde sekretærfunksjon for formannskap, kommunestyre, fast utvalg for plansaker, naturressursutvalg, klagenemnd, valgstyre, overformynderiet, eldreråd, politiråd og råd for likestilling av mennesker med funksjonshemming. I tillegg foretar vi utsending/innkalling til møter i takstutvalg og sakkyndig ankenemnd. Stortings- og sametingsvalget ble avviklet meget tilfredsstillende. Utvalg Beh saker i 2013 Antall møter Formannskap Fast utvalg for plansaker Naturressursutvalg 26 7 Kommunestyre 71 9 Eldreråd 8 Kommunikasjonsutvalget 3 Råd for likestilling av funksjonshemmede 6 Investeringer 17

18 Ingen investeringer av betydning i Resultatvurdering Som regnskapet viser er forbruket godt innenfor budsjettrammene. Framtidige utfordringer Spesielt kan nevnes oppgaver innenfor post/arkivtjenesten, opprydding i eldre arkiv, og danning av arkivplan for hele kommunen Prosjekt infotorg vil bli satt i gang mars Rådmannen Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Regnskap: Regnskapet har et negativt avvik på kr. Dette skyldes i hovedsak utbetalt ulempeerstatning på kr 1,8 mill, som ikke var tatt høyde for i budsjettet, men som kommunestyret har vedtatt skal utbetales. Generelt: Administrasjonssjefens kontor innbefatter administrasjonssjef, assisterende administrasjonssjef og næringssjef. I tillegg til økonomisjef utgjør dette kommunens strategiske ledelse. Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede administrative ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. Da kommunen ikke har tilstrekkelige ressurser på personalsiden, og ny personalsjef fortsatt ikke er tilsatt, fungerer i dag ass. Admsjef i praksis som personalsjef. Til tross for økonomiske utfordringer er inne i en positiv og fremtidsrettet utvikling. Vi ser at aktiviteten i kommunen er større enn noen gang, både i lokalt og regionalt næringsliv, men også blant nasjonale og internasjonale aktører. Som en del av organisasjonens utvikling, og med tanke på bedre ressursutnyttelse samt bedre tjenester igangsatte administrasjonssjefen et OU støttet prosjekt med tanke på en mere enhetlig ledelse av. Prosjektet forventes implementert i løpet av våren

19 Næring: Sandnessjøen er med basefunksjonene for både Norne, Skarv, Marulk, Skuld og etter hvert Aasta Hansteen satt på kartet som Nordlands baselokasjon. Etablering av Subseabase, samt Aker Solutions overtakelse av fabrikasjonsanlegget på Strenderne, er med på å forsterke dette. Det er også gledelig å registrere en utbygging av kapasitet vedrørende infrastruktur. Hotellkapasiteten er i ferd med å tredobles og Sandnessjøen Lufthavn Stokka utvides. Det industrielle miljøet i Sandnessjøen fungerer også som et lokomotiv både på Helgeland og i Nordland, en situasjon vi må jobbe målbevisst og strategisk for å videreutvikle. Enslige mindreårige. Hva ble ressursene benyttet til: Enheten består vedi årsskifte av tre avdelinger, Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. Vi økte driftskostnadene i løpet av 2013 da dette var første året med full bosetting og to bofellesskap. Driftsbudsjett ble på i årsslutt. Enhetsregnskap: Regnskap 2013 Budsjett Avviksforklaring: Vi nådde ikke målet med bosetting i 2012 på grunn av nedgang i enslige mindreårige flyktninger i Norge. Men fikk tildelt tre barn som vi kunne imøtekomme i 2013 da vi hadde kapasitet i boliger og fosterhjem. Derav et høyere overskudd, selv om vi mangler refusjon for siste måned. Personalinnsats: Stabil arbeidsgruppe, men har økt noe i sykefravær siste halvdel av året. Årsresultat sykefravær 6,1 %. Vi hadde i en lang periode 4 ansatte med oppfølgingsplan og tilrettelagt arbeid hvor av to med kroniske plager. Kartlegging og analyse ga grunnlag for en del individuelle tiltak i forhold til IA og som vi håper vil stabilisere fraværet. I forlengelsen av et høyt sykefravær fikk vi også et høyt overtidsforbruk, dette på grunn av turnus med få ansatte og på grunn av at vi i en lengre periode ikke hadde tilgang på stabile vikarer. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og ledere på avdelingen for å jobbe frem ny turnus som bedre kan dekke ressursbehovet uten nytilsetting. Hva skjedde i 2013 Vi har hatt fokus på å utvikle og implementere gode rutiner, faglig oppdatering, samarbeid med andre tjenester i kommunen, veiledning og kursing av personalet som jobber miljøterapeutisk med ungdommene som har sammensatte og individuelle behov. Planlagt og startet ny avdeling som skal ivareta barn i fosterhjem og ungdommer som skal ut fra bofellesskap og inn i fase to som er forsterket hybel. Vi fikk tildelt egen saksbehandler i barnevernet som gjorde at vi kunne frigjøre ressurser til ny avdeling. Resultatvurdering. 19

20 Vi kan vise til et svært godt resultat både økonomisk og faglig. Det har vært fokus på en faglig forankring i alt vi gjør, og å finne gode løsninger som er tilpasset vår driftstype og gir oss muligheter for refusjoner fra staten. Vi nådde målet med bosetting av 15 barn i løpet av året. På slutten av året ble det imidlertid klart at det kunne komme endringer i forhold til refusjonsordningen i statsbudsjettet som til nå har vært fullfinansiert av Staten. Endringene ble til slutt at kommunene skal finansiere 20 % av de refunderbare utgiftene selv, og at tilskuddsordningen ble styrket. Bufetat ga en relativ kort frist for søknad om refusjon i november 2013 hvor de også gjorde det klart at eventuelle etterslep ville ha tilbakevirkende kraft i forhold til den nye ordningen. Søknadsfristen ble satt til inngangen av desember med det resultat at kommunen må betale 20 % av driftsutgiftene for hele desember. Men ettersom det ble betydelig høyere inntekt enn forventet i tillegg til gode rutine på utsending av refusjonskrav, berører dette oss ikke i negativ retning i Framtidige utfordringer. De største utfordringene fremover er de økonomiske rammebetingelsene som nå har endret seg fra full finansiering til at kommunene skal betale 20 % av driftsutgiftene selv. Økonomiplanen for som ble vedtatt i desember 2013 blir dermed endret fra et svakt overskudd til underskudd. Det jobbes med å synliggjøre disse økonomiske utfordringene både administrativt og politisk i og utenfor kommunen. Økonomiplanen er basert på nybosetting med 15 barn fordelt over perioden. Vi vet at det nå er færre barn på flukt enn ved oppstart i Bufetat har signalisert at det ikke er behov for flere kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. 112 IKT Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats Enheten drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk + lærling. I tillegg har vi skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere i HALD) som tilsvarer ca. 1 årsverk i innleid kapasitet. Har hatt en person delvis sykemeldt hele året. Hva skjedde i 2013 Vi hadde en stor omlegging våren 2013 som medførte en del problemer for brukerne. Etter denne perioden som varte i ca. 14 dager har systemene fungert tilfredsstillende. ESA 8 med installasjon og opplæring ble fullført. efaktura ble implementert. FEIDE i skolene kom i full drift. Ny Citrix plattform for alle kommunene ble installert. Ny epost tjeneste for skolene. 20

21 Resultatvurdering Som regnskapet viser er forbruket godt innefor budsjettrammene. Det ble et bra overskudd pga. sykemelding og økte inntekter. Framtidige utfordringer Implementere nytt lagringssystem og backup løsning Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene. Bedre fordeling av oppgaver mellom ansatte/systemansvarlige og IT-avdelingen på fagprogrammer. Sikre en god nettverksinfrastruktur mellom og i HALD-kommunene. Behov for stadig større båndbredde er en utfordring. 120 Personal Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T I 2013 hadde personal følgende personal ressurs; Personal: Fra består personalkontoret med 100 % stilling personalkonsulent. Ass. adm. sjef innehar rollen og oppgaven som personalsjef. Kantina: 1 ansatt i 0,8 årsverk ansvar 1202 Hovedverneombud: frikjøpt i 0,2 årsverk ansvar 1210 Frikjøp HTV for Fagforbundet 1,2 årsverk, Utdanningsforbundet 0,6 årsverk. Sykefravær personal: 22 % inkl fagforeningene. Hva skjedde i Generelt: Personalkontoret har hatt fokus på informasjon, kommunikasjon og samarbeid med alle ansatte og ledere i organisasjonen for å få en helhetlig og tilnærmet lik behandling. Fra juli 2013, ble arkiv, sentralbord, sekretariatsfunksjonen slått sammen med personal. Fra 2014 ble lønn flyttet fra økonomi til personal. Til sammen utgjør dette 10,7 årsverk. Konkret: Utarbeidet og revidert planer for: Bedriftshelsetjeneste Reglement for tilsetting Reglement for permisjon Det er blitt avholdt felles HMS-dag for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud Introduksjonskurs for nyansatte I hht overordna internkontroll er det for 2013 satset på: Medarbeidersamtaler og vernerunder Opplæring i HMS for nye verneombud og medlemmer i AMU Det har vært løpende arbeid opp mot veiledning, saksbehandling, rapportering lokalt og sentralt, oppfølging av sykemeldte sammen med ledere, pensjon, sekretariats oppgaver. Personalkontoret er sekretariat for Ansettelsesrådet, Administrasjonsutvalget/Forhandlings- utvalget og Arbeidsmiljøutvalget. 21

22 Det er avholdt møter i: Ansettelsesrådet Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget I 2013 var det lokale forhandlinger etter kapitlene 3 og 5 i Hovedtariffavtalen. Resultatvurdering Tatt i betraktning de personalmessige ressursene avdelingen har, de store utfordringene vi hadde i 2013, samt de løpende oppgaver som normalt ligger til avdelingen, har vi arbeidet målrettet og stort sett fått gjennomført de mål vi har satt oss. Framtidige utfordringer Som det ble påpekt tidligere, er 100 % stilling for lite personalressurs for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt tilligger en personalavdeling, og være sikker på at en utfører tjenester av forsvarlig og god kvalitet. Det blir lite tid til oppdatering og ajourhold av nye kunnskaper innen fagfeltet. Alstahaug har i dag ca. 580 årsverk fordelt på 680 ansatte. Med bakgrunn i den kompetansen personalavdelingen har i dag, er det fortsatt ønskelig med en ut økning på minimum 50 % rådgiverstilling. En vil anbefale at det satses på følgende i 2014: Kjente målsettinger og strategier, slik at organisasjonen kan samarbeide om felles gode resultater. Opplæring av ledere og ansatte ved intern/ekstern kursing. Sluttføre kompetansekartlegging Fokus på sykefravær/nærvær herunder gode arbeidsmiljø med resultat av fornøyde ansatte og forbedring av økonomi. Det vil i 2014 være behov for omstilling/nedskjæring. Det er da viktig at alle berørte parter informeres på en god og forsvarlig måte, samt at det kjøres gode prosesser i hht lov og avtaleverk. Revisjon av reglement og retningslinjer Videre arbeid med verneområder. 130 Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Enheten har følgende arbeidsoppgaver: Overordnet og koordinerende ansvar for den administrative budsjett- og økonomiplanbehandling. Økonomisk rådgivning til alle resultatenheter. Regnskapskontroll. Økonomisk statusrapportering til rådmannen etter fastsatt hyppighet. Regnskapsføring for den kommunale forvaltning og underliggende selskaper. Kemneroppgaver. Innkreving/ fakturering. Overordnet og koordinerende ansvar for den administrative behandlingen av årsmeldingen. 22

23 Overordnet ansvar for innkjøp. Årsmelding 2013 Enheten har 13 årsverk. Kommunen har avtale med Herøy, Dønna og Leirfjord kommuner om ivaretakelse av økonomioppgaver. Alle Hald-kommunene har nå felles økonomisystem og pr er en felles økonomiavdeling for HALD - kommunene etablert. Framtidige utfordringer vil derfor være organisatorisk arbeid i den felles økonomiavdelingen i HALD, videreutvikling av systemer og rutiner, utarbeiding av nytt økonomreglement, elektronisk innkjøp. Videre vil nyrekruttering bli en betydelig utfordring i årene framover. 170 Kultur Alstahaug Gruppe 11 Nordland Landet uten Oslo Prioritering Nto.dr.utg. kultursektoren i % av kommunens totale nto.dr.utg. 3,3 3,2 3,3 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 11823,8 932,2 2656,5 892,6 Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge 19,6 5,1 8,6 8,6 Netto driftsutgifter til folkebibliotek 18,4 15,1 13,4 14 Netto driftsutgifter til kino 7 1,9 1,2 0,7 Netto driftsutgifter til museer 7,3 2,8 4,8 3,4 Netto driftsutgifter til kunstformidling 3,1 2 3,7 5,3 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 2,8 9,2 10,8 11,2 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 13,3 16,4 15,7 19,8 Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler 22,9 20, Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter 6 15,8 16,9 12,1 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg -0,2 11,2 7 10,1 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Biblioteket Alstahaug folkebibliotek hadde 2,08 årsverk til å drifte biblioteket inklusiv en utlånstasjon på Austbø. Antall åpningstider per uke var 25 ved hovedbiblioteket og en time per uke på Austbø. I tillegg til å holde biblioteket åpent og betjene publikum har biblioteket bidratt med følgende aktiviteter: to forfatterbesøk, utstillinger, bistått Sandnes skole med etablering av Bibliofil i skolebiblioteket, deltatt på lesevaker i skolen og deltatt i komiteen for Grunnlovsjubileet I tillegg har vi samarbeidet regionalt i Skjærgårdsbiblioteket. Alstahaug folkebibliotek bidrar også i en referansegruppe for arbeidet med Nordland fylkes bibliotekplan. Alstahaug folkebibliotek fikk også på plass plattformen som må til for lån av e-bøker. 23

24 Skjærgårdsbiblioteket (det regionale biblioteksamarbeidet på Ytre-Helgeland) har som mål å arrangere minst en forfatterturne per år. Det klarte vi også i år med støtte fra Nordland fylkesbibliotek. Alstahaug folkebiblioteks utlånstall har gått ned med ca. 7% i forhold til foregående år. Framtidige utfordringer I tiden framover vil Alstahaug folkebibliotek ha følgende utfordringer: Planlegging av biblioteket i nye lokaler parallelt med ordinær drift. Øke antall besøk og utlån. Øke kompetansen og ta i bruk nye sosiale medier og markedsføring. Oppfylle endringene i Bibliotekloven om å være en arena for offentlig samtale og debatt. Kinoen I løpet av året ble det avviklet 408 forestillinger mot 375 året før. Det totalt besøkstall var 7352 mot i Nedgangen kan skyldes at nyhetsinteressen i forbindelse med det nye digitale framvisningsutstyret har minket hos publikum. Den mest besøkte filmen i 2013 var Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa 1241 solgte billetter fordelt på 17 forestillinger. Filmtilbudet har vært godt sammenlignet med kinoer i nabo kommuner, med nokså lik kjøreplan og filmtilbud med unntak av smale filmer. Her har kinoen en del utfordringer da dette er en liten kino og faller i en kategori som gjør det vanskelig å fremskaffe smale/kvalitets- filmer. Dette medfører at kinoen har en gruppe publikum som faller utenfor med tanke på filmtilbud. Framtidige utfordringer Fra 2014 er det varslet endringer i praksisen rundt leie av smale filmene. Det legges opp til noe høyere filmleie for disse filmene samtidig som mindre kinoer kan leie denne type film. Med en sal er de relativt få filmtitler som kan settes opp. Med to saler i nytt bygg vil kapasiteten økes. Fritidskontoret Ved fritidskontoret står fritidslederstillingen i vakanse. Ved at det ikke blir tilsatt fritidsleder er kvaliteten på de tjenester som normalt leveres av fritidskontoret redusert, noe som spesielt rammer idretten. Misnøyen fra idretten er økende. Idrettshallene: Aktiviteten i anleggene er svært høy og har etter hvert stabilisert seg på et meget høyt nivå. I sesongen (september april) er forespørselen om leie av Stamneshallen og Helgelandshallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager. Banedekke i Helgelandshallen er nedslitt. Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ resurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som hallbetjent. Barne- og ungdomsarbeid: 24

25 2013 var et år preget av mye aktivitet i Ungdomsklubben. Ungdomsklubben hadde ved årets slutt rundt 60 betalende medlemmer. Det har vært arrangert en rekke arrangementer og aktiviteter slik som Ungdommens kulturmønstring, Sommerklubb og KlubbCup. Ungdomsklubben har åpent fire dager i uken (tirsdag-fredag). Tirsdager og torsdager bistår ungdommene i ungdomsklubben i aktiviteter for funksjonshemmede. Ungdommene står også bak flere arrangementer for denne gruppen, slik som karneval, grøtfest og høstfest. I november/desember ble det gjennomført en forsøksordning med åpen klubb mandag-fredag, med åpningstid fra kl på tirsdager og torsdager. Spesielt populært var det de dagene vi åpnet rett etter skoletid. Mange elever kom innom for å få seg et varmt måltid og for å gjøre lekser. KlubbCup 2013 ble arrangert siste helga i november og hadde ca 400 deltakere. Dette var en del færre enn tidligere år. Arrangementet ble svært bra, men overskuddet ble lavere enn budsjettert. Dette er en utfordring for driften i Ungdomsklubben fikk ny lærling fra høsten Klubben har også folk i språkpraksis fra voksenopplæringen. Kriminalomsorg i Frihet har også hatt en person tilsatt i klubben over en kortere periode. Etter søknader fikk ungdomsklubben to tildelinger fra Ungdom og Fritid/Frifond, på tilsammen kr ,-. Dette gjorde klubben i stand til å kjøpe inn utstyr til mediagruppa. Ungdomsklubben har nå et svært bra videokamera og to stk GoPro med tilhørende utstyr. Ungdommene bruker dette utstyret flittig og har allerede laget mange morsomme videoer. Framtidige utfordringer Som nevnt er hallkapasiteten for lengst utnyttet. For å bedre forholdene til det frivillige kulturliv må nye spilleflate realiseres. Banedekke i Helgelandshallen er nedslitt og må skiftes. Begge disse tiltakene er prioritert i Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Fritidsleder må ansettes og det vil være naturlig å knytte idrettsfaglig arbeid til denne stillingen. Fritidsleder er også sentral i planlegging og gjennomføring av Sommerklubben. I mangel av fritidsleder må aktiviteten i Sommerklubben reduseres. Ungdomsklubbens lokaler er dårlige og nye bør vurderes. Annen kultur Det har vært gjennomført færre arrangementer i regi av kultursektoren i Dette skyldes dels manglende tilgang på egnede lokaliteter (Nordland teater har i stor grad kuttet Sandnessjøen som spillested) og dels manglende kapasitet i sektoren. Framtidige utfordringer Arbeidet med kulturvern i kommunen har over lang tid vært nedprioritert. Dette har tidligere vært signalisert, og oppretting av stilling for å ivareta dette feltet har vært foreslått. Fagområdet bør prioriteres. 25

26 UNDERVISNING OG BARNEHAGE Ressursinnsats Omfatter ansvarsområdene: 20 : Felles 25 : SFO 26 / 27: Grunnskole inkl spes undv 24 / 27: Barnehager /inkl spesialped. hjelp 28 : Voksenopplæring 29 : Kulturskolen Hele ansvar 2 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Utgifter % Inntekter % Nettoutgifter % Fordelt på tjenesteområde Regnskap Buds(end) Avvik(per.) % forbr 20 FELLES PP-TJENESTEN BARNEHAGER SFO SKOLER SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN T O T A L T

27 Hva ble ressursene benyttet til? Ressursene er blitt brukt til å ivareta kommunens oppgaver innen barnehageloven, opplæringsloven og introduksjonsloven. Undervisning og barnehage omfatter, kommunenivåets barnehage- og skolefaglige avdeling som også inkluderer støtteteamet for førskolebarn, 12 enheter; 7 grunnskoler/oppvekstsenter, 4 barnehager, voksenopplæring, kulturskole og PPT. Fagkontoret på kommunenivå ivaretar kommunens faglige ansvar for 5 ikke-kommunale barnehager og kommunens interesser i Karrieresenteret og RKK. Støtteteamet for førskolebarn er ikke egen enhet, og ligger direkte under fagsjefen for undervisning og barnehage. Personalinnsats Administrasjon på kommunenivå Fagstillinger; 3,2 årsverk Merkantilt personale; 0,5 årsverk (15 enheter, 4 interkommunale enheter, 5 ikke-kommunale barnehager ) Barnehager Pedagoger (inkl ledelse): 23 årsverk Assistenter: 26 årsverk (373 barn: 165 barn i de kommunale barnehagene) Grunnskole med SFO Pedagoger (inkl ledelse):114 årsverk Fagarbeidere/assistenter: 28 årsverk Merkantile: 4 årsverk ( 906 elever, 208 barn med SFOplass) 27

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Nordreisa kommune Årsmelding 2010

Nordreisa kommune Årsmelding 2010 Nordreisa kommune Årsmelding 2010 ny reisaværing født på Sonjatun fødestue i 2010 var fødselsoverskuddet på 13 personer i Nordreisa kommune. I nnholdsfortegnelse Side Rådmannens kommentarer 3 Nordreisa

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no Årsmelding 2013 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver:

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsmelding 2012. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2012. www.alta.kommune.no Årsmelding 2012 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer