Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Alstahaug kommune"

Transkript

1 INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd Plan- og utvikling 58 1

2 ADMINISTRASJONSJEFENS KOMMENTARER Med dette legges årsmeldingen for 2013 frem for politisk behandling. Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i s virksomhet, og gir et godt bilde av kommunens drift. Årsmeldingen beskriver kommunens aktivitet og økonomi i Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. har de siste årene opplevd en periode med sterk utvikling på nærings- og infrastruktursiden, men til tross for den rivende utviklingen vi ser har kommunen opplevd en begrenset befolkningsvekst. Samtidig opplevde vi i andre halvdel av 2013 at aktiviteten innen petroleumsnæringen stagnerte i Alstahaug, og vi opplevde også konkurser på baseområdet. Prognosene tyder også på at aktiviteten vil være moderat også i Dette bør være et signal om at petroleumsaktiviteten er en næring som svinger, og som er sterkt konjunkturutsatt. må derfor planlegge å innrette seg på en slik måte at vi ikke blir for ensporede i våre prioriteringer. Samfunnsutvikling vil i fremtiden måtte være mer en olje. Også 2013 har vært et år preget av stram økonomi, med sterkt fokus på budsjettoppfølging. Samtidig ble det jobbet veldig godt og målrettet slik at vi fortsatt kan gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet, og i tilstrekkelig omfang. Jeg vil her gi honnør til de enkelte enhetene som har gjort en flott jobb innenfor de rammene de har kunnet disponere. s netto driftsresultat ser i 2013 ut å bli oppgjort med et resultat på ca. 24,2 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr ca. 11,6 millioner kroner. Dette er etter min mening et moderat resultat hvis man analyserer tallene, og det endrer ikke ved s fundamentale behov for å redusere driftsnivået. I driftsresultatet ligger også den kjensgjerning at det er inntektsført disposisjonsfond på ca. kroner 10,1 millioner, samt merverdiavgiftskompensasjon. på 20,6 millioner kroner. Dette er i hovedsakelig relatert til bad/kulturhus, som i sin helhet blir overført prosjektet/ investeringsregnskapet. Lavere nettoutgifter for sektorene enn budsjettert er på 12,4 mill. kr. (inkludert et positivt premieavvik på ca. 4,5 millioner kroner). Videre har kommunen ca. kroner 3,0 millioner lavere netto renteutgifter enn budsjettert. Selv om man ser noen overskridelser på enkelte tjenesteområder anser administrasjonssjefen at økonomistyring i er rimelig god. Det foretas tett oppfølging av virksomhetene både gjennom møter og rapporteringer. Med tanke på kommunens sårbarhet vil denne oppfølgingen ble innskjerpet ytterligere der det er behov har mange prosjekter og prosesser som pågår til en hver tid, men noen av de tingene som har vært særlig fokusert på i 2013 er: 2

3 Realiseringen av Kulturbadet. Dette er et stort og omfattende prosjekt som krever mye av kommunen til tross for innleid kompetanse som bidrar til å kjøre prosjektet. Kommunestyret har vedtatt å bygge nytt Sykehjem/helsetun på Rishatten området. Reguleringsprosessen har vært krevende og tatt lengere tid en planlagt. Samtidig med denne jobben har man utarbeidet en rom plan for det nye sykehjemmet. Samhandlingsreformen er fortsatt i en innføringsfase, og det er fortsatt mange problemstillinger knyttet til denne. Vi har vært gjennom vårt første driftsår som vertskommune i innen økonomi- og regnskapsfunksjonen for alle HALD kommunene. Vi har jobbet målbevisst med sykefraværet, og ser at dette har gitt resultater. Endringer i den administrative organiseringen. Vi har bosatt 46 nye flyktninger i kommunen inkludert familiegjenforeninger. Kommunalteknisk har gjennomført flere prosjekter, primært innen VA- området. Til tross for økonomisk utfordrende tider er inne i meget positiv og fremtidsrettet utvikling. Vi ser at aktiviteten i kommunen fortsatt er stor, og kommunens rolle som regionssenter utvikles stadig. Kommunen er også med i prosessen som vurderer fremtidens kommunestruktur på Helgeland, sammen med HALD kommunene og Vefsn. Jeg vil med dette takke politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i Sandnessjøen, 3. april 2014 Børge Toft Administrasjonssjef. 3

4 FOLKEMENGDE Utviklingen i folketallet Alstahaug Befolkning Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Netto innflytting Folketilvekst Folketallet er i perioden redusert med 4 personer. eller 0,4 %. Siste år ble folketallet økt med 33 personer Folkemengde fordelt på alder Alstahaug % endring , , , , , , , ,7 Sum Tendensen er at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppen 6-15 gått tilbake, mems det er en kraftig vekst i gruppen De senere år har imidlertid gruppen år gått noe fram. Befolkningsutviklingen på Ytre Helgeland Alstahaug Herøy Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy I alt Kommunene i regionen har i denne perioden redusert folketallet med 291 personer eller 1,7 %. Siste året har folketallet økt med 3 personer. 4

5 REGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,03 Andre salgs- og leieinntekter , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,56 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , ,60 Eiendomsskatt , , ,41 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,60 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,49 Sosiale utgifter , , ,86 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,28 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,07 Overføringer , , ,74 Avskrivninger , , ,50 Fordelte utgifter , , ,16 Sum driftsutgifter , , ,78 Brutto driftsresultat , , ,82 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,09 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , ,09 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,01 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,02 Utlån , , ,17 Sum eksterne finansutgifter , , ,20 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,11 Motpost avskrivninger , , ,50 Netto driftsresultat , , ,21 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , , ,92 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 Bruk av bundne fond , , ,03 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , ,95 Overført til investeringsregnskapet ,10 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,95 Avsatt til bundne fond , , ,75 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , ,70 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,60 0,000, ,46 5

6 Drift. Avvik budsjett regnskap sentrale poster. (tall i 1000 kr.) Budsjettert Regnskap Avvik 1 Enhetenes drift Skatt/ rammetilskudd Eiendomsskatt Div. overføringer Motpost avskrivinger Netto finans Avsetning disp. fond Overført investeringsregnskapet Avsetn. Bundne fond Bruk av mindreforbruk Bruk av disp. fond Tap på fordringer Mindreforbruk ) Enhetenes drift viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. Det henvises her til enhetenes avviksforklaringer. 2) Skatt/ rammetilskudd viser et underskudd i forhold til budsjettert på kr. 3) Eiendomsskatten har en inngang i 2012 på kroner over budsjettert. 4) Avviket skyldes i hovedsak mva.komp; se pkt. 8. 5) Beregnet og utgiftsførte kapitalkostnader i forbindelse med selvfinansierende investeringer, har ingen resultateffekt. 6) Netto finans viser et overskudd i forhold til budsjettert på kr kroner. Dette skyldes i dels lavere rentenivå enn budsjettert og dels høyere renteinntekter enn budsjettert. 7) Avsetning disposisjonsfond er i all hovedsak avsatt i tråd med regulert budsjett. 8) Overføring til investeringsregnskapet gjelder mva. komp., se pkt. 4. Størsteparten av opparbeidet mva.komp. investering for 2013, skyldes bad-kulturhus. 9) Avsetning bundne fond er betydelig høyere enn budsjettert. 10 og 11) Overskudd/ bruk av fond fra 2012 inntektsføres i all hovedsak i 2013 h.t. budsjett. 13) Mindreforbruk , 60. 6

7 Skatt og rammetilskudd. Skatt og rammetilskudd har i perioden økt med ca. 102,4 mill. kr. eller 40,68 %. Økningen fra 2012 til 2013 var på ca 10,9mill. kr. eller 3,2 %.. Netto finanstransaksjoner. 7

8 Netto finanstransaskjoner; dvs. inntekter av renter, avdrag og utbytte fratrukket rente- og avdragsutgifter har i perioden variert. Variasjoner de enkelte år skyldes i variasjoner i rentenivå og utbytte fra Helgelandskraft A/S. De senere års økninger skyldes økning i gjeldsgrad. Netto driftsresultat. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finanstransaksjoner og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Det er en omforent holdning mellom KS og staten at netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av inntektene. Kommunen har nådd anbefalt nivå de 3 seneste år. Det er imidlertid verdt å merke seg at av et netto driftsresultat i 2013 på ca. 24,2 millioner skyldes 20,6 millioner merverdiavgiftskompensasjon investering hovedsakelig opparbeidet som følge av bad_/ kulturbygg. Disse midlene blir i sin helhet tilbakeført prosjektet/ investeringsregnskapet. Kommunen bruker knapt 10,1 millioner kroner av disposisjonsfond i Kommunen inntektsførte også i 2013 et netto premieavvik fra KLP og SPK på kr Regnskapsresultatet. Følgende utvikling registreres i den siste 5-års perioden. (1000 kroner). Tekst Netto driftsresultat Overf. til inv.regnsk Regnskapsresultat

9 Netto driftsresultat for 2013 framkommer og er forutsatt benyttet slik: Bruk av bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl. overskudd Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsettinger til bundne fond Sum avsetninger KOSTRA nøkkeltall. Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre kommuner. Flere data/ sammenligninger kan en finne på SSB.no. (Foreløpige tall pr. 15. mars.) Finansielle nøkkeltall. Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene Netto driftsres. i prosent Av driftsinntektene Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brto. dr.innt. Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo ,2 1,6 2,1 1,8 4,0 1,6 1,5 2,4 253,9 213,9 217,0 201,4 14,9 14,2 14,4 14, Prioritering. Netto dr.utg. pr. innb. 1-5 år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb. Kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger år. Netto driftsutg. pr. pr. innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb. Adm.styring og fellesutg. Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo

10 Dekningsgrad. Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Andel sosialhjelpsmottakere 20-66, av innb Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr innbyggere Alstahaug 2013 Kommunegruppen 2013 Nordland 2013 Landet utenom Oslo ,3 90,6 92,0 90,8 12,6 9,5 10,2 8,4 12,6 13,5 15,1 13,8 7,8 5,4-4,7 4,1 4,1 4,7 3, Tidsserie økonomiske nøkkeltall. Alstahaug har dårligere resultat enn kommunegruppen i 2009 og 2010, mens kommunen de øvrige år har bedre resultat enn kommunegruppen. 10

11 Arbeidskapital i prosent av brto. driftsinntekter. Definisjon fra KOSTRA: Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. styrket sin arbeidskapital gjennom de senere år, og ligger nå litt over snittet for Kostra-gruppen. har en høyere gjeldsgrad enn sammenligningsgruppen. 11

12 Investeringsregnskapet. Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0, ,55 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,98 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , ,74 Renteinntekter og utbytte ,00 0, ,00 Sum inntekter , , ,27 Utgifter Lønnsutgifter ,17 0, ,47 Sosiale utgifter ,23 0, ,15 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,81 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,40 0, ,00 Overføringer , , ,93 Renteutgifter og omkostninger , , ,32 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,68 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,64 0, ,75 Utlån ,55 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,25 0, ,76 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , ,51 Finansieringsbehov , , ,92 Dekket slik: Bruk av lån , , ,58 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,20 Overført fra driftsbudsjettet ,10 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0, ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0, ,14 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,92 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 12

13 Investeringsregnskapet har pr ingen underdekning. Noen større prosjekter i 2013: Prosjekt Bad - kultur Prosjekt Vann - avløp Botnveien del Prosjekt Rehab vann og avløp Prosjekt Rehab Snorresgt Prosjekt Horvnes Prosjekt Sprinkling Åsheim Prosjekt Div. reguleringsplaner Prosjekt Takskifte rådhus Prosjekt Rehab Torolfsgate Prosjekt Utvidelse Sandnes kirkegård Prosjekt Div. prosjekt bygg Prosjekt Avløpspumpestasjoner Prosjekt Lager VA materiell Prosjekt Underskudd fjernvarme Prosjekt Egenkapitaltilskudd KLP Langsiktig gjeld har i perioden økt med 199,3 millioner kr eller 42,2 % Siste år har gjelda økt med 104,7 millioner kr eller 18,4 %. Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av 2013 på kr

14 Balanse pr Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,57 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,44 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,13 Konserninterne langsiktige fordringer - - Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,60 Herav: Kortsiktige fordringer , ,88 Konserninterne kortsiktige fordringer - - Premieavvik , ,20 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,52 SUM EIENDELER , ,17 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,62 Herav: Disposisjonsfond , ,74 Bundne driftsfond , ,56 Ubundne investeringsfond , ,66 Bundne investeringsfond , ,18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,39 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk , ,46 Likviditetsreserve 30,00 30,00 Kapitalkonto , ,59 Langsiktig gjeld , ,64 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,64 Konsernintern langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld , ,91 Herav: Kassekredittlån , ,19 Annen kortsiktig gjeld , ,01 Konsernintern kortsiktig gjeld - - Premieavvik , ,09 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,17 14

15 SEKTORREGNSKAP 1. Rapportering. I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: Tertialrapport pr. 30. april Tertialrapport pr. 30. august I løpet av året skal formannskapet behandle følgende rapporter: Rapport pr. 28. februar Rapport pr. 31. oktober Ved behov (store avvik/ budsjettreguleringer) legges også disse fra for kommunestyret. Administrasjonssjef skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet. 2. Kvalitetssikring. Administrasjonssjefens vurdering av avvik på den enkelte sektor bygger som hovedregel på sektorleders vurdering, jfr. økonomireglementets pkt Tiltak ved avvik. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Disse tiltakene kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk. Likestilling. I er det pr ansatt 855 personer. Herav 220 menn og 635 kvinner. Totalt utfører de 566 årsverk. Antall deltidsstillinger er 301 hvorav 236 innehas av kvinner og 65 av menn 15

16 På enhetsledernivå er det 14 kvinner og 13 menn. I kommunens strategiske ledergruppe er det 4 menn. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen. Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Tiltak som nylig er iverksatt: Prosedyre for konflikthåndtering Rutiner for intern varsling Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger. Revidert politisk og administrativt delegasjonsreglementer. Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ingen konkrete tiltak. 16

17 SENTRALE STYRINGSORGANER OG KULTUR 100 Sekretariat/ info/ arkiv/ Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats 7 stillinger fordelt slik: 1 årsverk sekretariatsleder 3,5 årsverk knyttet til post/arkivtjenesten 1 stilling sentralbord/skranke ½ stilling sentralbord/skranke ( på arb.m. tiltak) Hva skjedde i 2013 Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder: skranketjeneste/informasjonstjeneste sentralbordtjeneste post/arkivtjeneste kopitjeneste kassafunksjon sekretariats tjeneste for politiske utvalg saksbehandling koordinerende funksjon for alle sektorer hva angår saksbehandling til politiske utvalg. Sekretærtjenesten for politisk system var også i 2013 svært arbeidskrevende. Sekretariatet hadde sekretærfunksjon for formannskap, kommunestyre, fast utvalg for plansaker, naturressursutvalg, klagenemnd, valgstyre, overformynderiet, eldreråd, politiråd og råd for likestilling av mennesker med funksjonshemming. I tillegg foretar vi utsending/innkalling til møter i takstutvalg og sakkyndig ankenemnd. Stortings- og sametingsvalget ble avviklet meget tilfredsstillende. Utvalg Beh saker i 2013 Antall møter Formannskap Fast utvalg for plansaker Naturressursutvalg 26 7 Kommunestyre 71 9 Eldreråd 8 Kommunikasjonsutvalget 3 Råd for likestilling av funksjonshemmede 6 Investeringer 17

18 Ingen investeringer av betydning i Resultatvurdering Som regnskapet viser er forbruket godt innenfor budsjettrammene. Framtidige utfordringer Spesielt kan nevnes oppgaver innenfor post/arkivtjenesten, opprydding i eldre arkiv, og danning av arkivplan for hele kommunen Prosjekt infotorg vil bli satt i gang mars Rådmannen Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Regnskap: Regnskapet har et negativt avvik på kr. Dette skyldes i hovedsak utbetalt ulempeerstatning på kr 1,8 mill, som ikke var tatt høyde for i budsjettet, men som kommunestyret har vedtatt skal utbetales. Generelt: Administrasjonssjefens kontor innbefatter administrasjonssjef, assisterende administrasjonssjef og næringssjef. I tillegg til økonomisjef utgjør dette kommunens strategiske ledelse. Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede administrative ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. Da kommunen ikke har tilstrekkelige ressurser på personalsiden, og ny personalsjef fortsatt ikke er tilsatt, fungerer i dag ass. Admsjef i praksis som personalsjef. Til tross for økonomiske utfordringer er inne i en positiv og fremtidsrettet utvikling. Vi ser at aktiviteten i kommunen er større enn noen gang, både i lokalt og regionalt næringsliv, men også blant nasjonale og internasjonale aktører. Som en del av organisasjonens utvikling, og med tanke på bedre ressursutnyttelse samt bedre tjenester igangsatte administrasjonssjefen et OU støttet prosjekt med tanke på en mere enhetlig ledelse av. Prosjektet forventes implementert i løpet av våren

19 Næring: Sandnessjøen er med basefunksjonene for både Norne, Skarv, Marulk, Skuld og etter hvert Aasta Hansteen satt på kartet som Nordlands baselokasjon. Etablering av Subseabase, samt Aker Solutions overtakelse av fabrikasjonsanlegget på Strenderne, er med på å forsterke dette. Det er også gledelig å registrere en utbygging av kapasitet vedrørende infrastruktur. Hotellkapasiteten er i ferd med å tredobles og Sandnessjøen Lufthavn Stokka utvides. Det industrielle miljøet i Sandnessjøen fungerer også som et lokomotiv både på Helgeland og i Nordland, en situasjon vi må jobbe målbevisst og strategisk for å videreutvikle. Enslige mindreårige. Hva ble ressursene benyttet til: Enheten består vedi årsskifte av tre avdelinger, Sorenskrivergården bofellesskap, Tjøtta bofellesskap og Miljøtjenesten. Vi økte driftskostnadene i løpet av 2013 da dette var første året med full bosetting og to bofellesskap. Driftsbudsjett ble på i årsslutt. Enhetsregnskap: Regnskap 2013 Budsjett Avviksforklaring: Vi nådde ikke målet med bosetting i 2012 på grunn av nedgang i enslige mindreårige flyktninger i Norge. Men fikk tildelt tre barn som vi kunne imøtekomme i 2013 da vi hadde kapasitet i boliger og fosterhjem. Derav et høyere overskudd, selv om vi mangler refusjon for siste måned. Personalinnsats: Stabil arbeidsgruppe, men har økt noe i sykefravær siste halvdel av året. Årsresultat sykefravær 6,1 %. Vi hadde i en lang periode 4 ansatte med oppfølgingsplan og tilrettelagt arbeid hvor av to med kroniske plager. Kartlegging og analyse ga grunnlag for en del individuelle tiltak i forhold til IA og som vi håper vil stabilisere fraværet. I forlengelsen av et høyt sykefravær fikk vi også et høyt overtidsforbruk, dette på grunn av turnus med få ansatte og på grunn av at vi i en lengre periode ikke hadde tilgang på stabile vikarer. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og ledere på avdelingen for å jobbe frem ny turnus som bedre kan dekke ressursbehovet uten nytilsetting. Hva skjedde i 2013 Vi har hatt fokus på å utvikle og implementere gode rutiner, faglig oppdatering, samarbeid med andre tjenester i kommunen, veiledning og kursing av personalet som jobber miljøterapeutisk med ungdommene som har sammensatte og individuelle behov. Planlagt og startet ny avdeling som skal ivareta barn i fosterhjem og ungdommer som skal ut fra bofellesskap og inn i fase to som er forsterket hybel. Vi fikk tildelt egen saksbehandler i barnevernet som gjorde at vi kunne frigjøre ressurser til ny avdeling. Resultatvurdering. 19

20 Vi kan vise til et svært godt resultat både økonomisk og faglig. Det har vært fokus på en faglig forankring i alt vi gjør, og å finne gode løsninger som er tilpasset vår driftstype og gir oss muligheter for refusjoner fra staten. Vi nådde målet med bosetting av 15 barn i løpet av året. På slutten av året ble det imidlertid klart at det kunne komme endringer i forhold til refusjonsordningen i statsbudsjettet som til nå har vært fullfinansiert av Staten. Endringene ble til slutt at kommunene skal finansiere 20 % av de refunderbare utgiftene selv, og at tilskuddsordningen ble styrket. Bufetat ga en relativ kort frist for søknad om refusjon i november 2013 hvor de også gjorde det klart at eventuelle etterslep ville ha tilbakevirkende kraft i forhold til den nye ordningen. Søknadsfristen ble satt til inngangen av desember med det resultat at kommunen må betale 20 % av driftsutgiftene for hele desember. Men ettersom det ble betydelig høyere inntekt enn forventet i tillegg til gode rutine på utsending av refusjonskrav, berører dette oss ikke i negativ retning i Framtidige utfordringer. De største utfordringene fremover er de økonomiske rammebetingelsene som nå har endret seg fra full finansiering til at kommunene skal betale 20 % av driftsutgiftene selv. Økonomiplanen for som ble vedtatt i desember 2013 blir dermed endret fra et svakt overskudd til underskudd. Det jobbes med å synliggjøre disse økonomiske utfordringene både administrativt og politisk i og utenfor kommunen. Økonomiplanen er basert på nybosetting med 15 barn fordelt over perioden. Vi vet at det nå er færre barn på flukt enn ved oppstart i Bufetat har signalisert at det ikke er behov for flere kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. 112 IKT Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats Enheten drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk + lærling. I tillegg har vi skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere i HALD) som tilsvarer ca. 1 årsverk i innleid kapasitet. Har hatt en person delvis sykemeldt hele året. Hva skjedde i 2013 Vi hadde en stor omlegging våren 2013 som medførte en del problemer for brukerne. Etter denne perioden som varte i ca. 14 dager har systemene fungert tilfredsstillende. ESA 8 med installasjon og opplæring ble fullført. efaktura ble implementert. FEIDE i skolene kom i full drift. Ny Citrix plattform for alle kommunene ble installert. Ny epost tjeneste for skolene. 20

21 Resultatvurdering Som regnskapet viser er forbruket godt innefor budsjettrammene. Det ble et bra overskudd pga. sykemelding og økte inntekter. Framtidige utfordringer Implementere nytt lagringssystem og backup løsning Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene. Bedre fordeling av oppgaver mellom ansatte/systemansvarlige og IT-avdelingen på fagprogrammer. Sikre en god nettverksinfrastruktur mellom og i HALD-kommunene. Behov for stadig større båndbredde er en utfordring. 120 Personal Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T I 2013 hadde personal følgende personal ressurs; Personal: Fra består personalkontoret med 100 % stilling personalkonsulent. Ass. adm. sjef innehar rollen og oppgaven som personalsjef. Kantina: 1 ansatt i 0,8 årsverk ansvar 1202 Hovedverneombud: frikjøpt i 0,2 årsverk ansvar 1210 Frikjøp HTV for Fagforbundet 1,2 årsverk, Utdanningsforbundet 0,6 årsverk. Sykefravær personal: 22 % inkl fagforeningene. Hva skjedde i Generelt: Personalkontoret har hatt fokus på informasjon, kommunikasjon og samarbeid med alle ansatte og ledere i organisasjonen for å få en helhetlig og tilnærmet lik behandling. Fra juli 2013, ble arkiv, sentralbord, sekretariatsfunksjonen slått sammen med personal. Fra 2014 ble lønn flyttet fra økonomi til personal. Til sammen utgjør dette 10,7 årsverk. Konkret: Utarbeidet og revidert planer for: Bedriftshelsetjeneste Reglement for tilsetting Reglement for permisjon Det er blitt avholdt felles HMS-dag for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud Introduksjonskurs for nyansatte I hht overordna internkontroll er det for 2013 satset på: Medarbeidersamtaler og vernerunder Opplæring i HMS for nye verneombud og medlemmer i AMU Det har vært løpende arbeid opp mot veiledning, saksbehandling, rapportering lokalt og sentralt, oppfølging av sykemeldte sammen med ledere, pensjon, sekretariats oppgaver. Personalkontoret er sekretariat for Ansettelsesrådet, Administrasjonsutvalget/Forhandlings- utvalget og Arbeidsmiljøutvalget. 21

22 Det er avholdt møter i: Ansettelsesrådet Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget I 2013 var det lokale forhandlinger etter kapitlene 3 og 5 i Hovedtariffavtalen. Resultatvurdering Tatt i betraktning de personalmessige ressursene avdelingen har, de store utfordringene vi hadde i 2013, samt de løpende oppgaver som normalt ligger til avdelingen, har vi arbeidet målrettet og stort sett fått gjennomført de mål vi har satt oss. Framtidige utfordringer Som det ble påpekt tidligere, er 100 % stilling for lite personalressurs for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt tilligger en personalavdeling, og være sikker på at en utfører tjenester av forsvarlig og god kvalitet. Det blir lite tid til oppdatering og ajourhold av nye kunnskaper innen fagfeltet. Alstahaug har i dag ca. 580 årsverk fordelt på 680 ansatte. Med bakgrunn i den kompetansen personalavdelingen har i dag, er det fortsatt ønskelig med en ut økning på minimum 50 % rådgiverstilling. En vil anbefale at det satses på følgende i 2014: Kjente målsettinger og strategier, slik at organisasjonen kan samarbeide om felles gode resultater. Opplæring av ledere og ansatte ved intern/ekstern kursing. Sluttføre kompetansekartlegging Fokus på sykefravær/nærvær herunder gode arbeidsmiljø med resultat av fornøyde ansatte og forbedring av økonomi. Det vil i 2014 være behov for omstilling/nedskjæring. Det er da viktig at alle berørte parter informeres på en god og forsvarlig måte, samt at det kjøres gode prosesser i hht lov og avtaleverk. Revisjon av reglement og retningslinjer Videre arbeid med verneområder. 130 Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Enheten har følgende arbeidsoppgaver: Overordnet og koordinerende ansvar for den administrative budsjett- og økonomiplanbehandling. Økonomisk rådgivning til alle resultatenheter. Regnskapskontroll. Økonomisk statusrapportering til rådmannen etter fastsatt hyppighet. Regnskapsføring for den kommunale forvaltning og underliggende selskaper. Kemneroppgaver. Innkreving/ fakturering. Overordnet og koordinerende ansvar for den administrative behandlingen av årsmeldingen. 22

23 Overordnet ansvar for innkjøp. Årsmelding 2013 Enheten har 13 årsverk. Kommunen har avtale med Herøy, Dønna og Leirfjord kommuner om ivaretakelse av økonomioppgaver. Alle Hald-kommunene har nå felles økonomisystem og pr er en felles økonomiavdeling for HALD - kommunene etablert. Framtidige utfordringer vil derfor være organisatorisk arbeid i den felles økonomiavdelingen i HALD, videreutvikling av systemer og rutiner, utarbeiding av nytt økonomreglement, elektronisk innkjøp. Videre vil nyrekruttering bli en betydelig utfordring i årene framover. 170 Kultur Alstahaug Gruppe 11 Nordland Landet uten Oslo Prioritering Nto.dr.utg. kultursektoren i % av kommunens totale nto.dr.utg. 3,3 3,2 3,3 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 11823,8 932,2 2656,5 892,6 Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge 19,6 5,1 8,6 8,6 Netto driftsutgifter til folkebibliotek 18,4 15,1 13,4 14 Netto driftsutgifter til kino 7 1,9 1,2 0,7 Netto driftsutgifter til museer 7,3 2,8 4,8 3,4 Netto driftsutgifter til kunstformidling 3,1 2 3,7 5,3 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 2,8 9,2 10,8 11,2 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 13,3 16,4 15,7 19,8 Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler 22,9 20, Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter 6 15,8 16,9 12,1 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg -0,2 11,2 7 10,1 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Biblioteket Alstahaug folkebibliotek hadde 2,08 årsverk til å drifte biblioteket inklusiv en utlånstasjon på Austbø. Antall åpningstider per uke var 25 ved hovedbiblioteket og en time per uke på Austbø. I tillegg til å holde biblioteket åpent og betjene publikum har biblioteket bidratt med følgende aktiviteter: to forfatterbesøk, utstillinger, bistått Sandnes skole med etablering av Bibliofil i skolebiblioteket, deltatt på lesevaker i skolen og deltatt i komiteen for Grunnlovsjubileet I tillegg har vi samarbeidet regionalt i Skjærgårdsbiblioteket. Alstahaug folkebibliotek bidrar også i en referansegruppe for arbeidet med Nordland fylkes bibliotekplan. Alstahaug folkebibliotek fikk også på plass plattformen som må til for lån av e-bøker. 23

24 Skjærgårdsbiblioteket (det regionale biblioteksamarbeidet på Ytre-Helgeland) har som mål å arrangere minst en forfatterturne per år. Det klarte vi også i år med støtte fra Nordland fylkesbibliotek. Alstahaug folkebiblioteks utlånstall har gått ned med ca. 7% i forhold til foregående år. Framtidige utfordringer I tiden framover vil Alstahaug folkebibliotek ha følgende utfordringer: Planlegging av biblioteket i nye lokaler parallelt med ordinær drift. Øke antall besøk og utlån. Øke kompetansen og ta i bruk nye sosiale medier og markedsføring. Oppfylle endringene i Bibliotekloven om å være en arena for offentlig samtale og debatt. Kinoen I løpet av året ble det avviklet 408 forestillinger mot 375 året før. Det totalt besøkstall var 7352 mot i Nedgangen kan skyldes at nyhetsinteressen i forbindelse med det nye digitale framvisningsutstyret har minket hos publikum. Den mest besøkte filmen i 2013 var Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa 1241 solgte billetter fordelt på 17 forestillinger. Filmtilbudet har vært godt sammenlignet med kinoer i nabo kommuner, med nokså lik kjøreplan og filmtilbud med unntak av smale filmer. Her har kinoen en del utfordringer da dette er en liten kino og faller i en kategori som gjør det vanskelig å fremskaffe smale/kvalitets- filmer. Dette medfører at kinoen har en gruppe publikum som faller utenfor med tanke på filmtilbud. Framtidige utfordringer Fra 2014 er det varslet endringer i praksisen rundt leie av smale filmene. Det legges opp til noe høyere filmleie for disse filmene samtidig som mindre kinoer kan leie denne type film. Med en sal er de relativt få filmtitler som kan settes opp. Med to saler i nytt bygg vil kapasiteten økes. Fritidskontoret Ved fritidskontoret står fritidslederstillingen i vakanse. Ved at det ikke blir tilsatt fritidsleder er kvaliteten på de tjenester som normalt leveres av fritidskontoret redusert, noe som spesielt rammer idretten. Misnøyen fra idretten er økende. Idrettshallene: Aktiviteten i anleggene er svært høy og har etter hvert stabilisert seg på et meget høyt nivå. I sesongen (september april) er forespørselen om leie av Stamneshallen og Helgelandshallen høyere enn det vi kan etterkomme, både helg og ukedager. Banedekke i Helgelandshallen er nedslitt. Redusert vaktmestertjeneste har medført at gjenværende administrativ resurs ved fritidskontoret i stor grad må benyttes som hallbetjent. Barne- og ungdomsarbeid: 24

25 2013 var et år preget av mye aktivitet i Ungdomsklubben. Ungdomsklubben hadde ved årets slutt rundt 60 betalende medlemmer. Det har vært arrangert en rekke arrangementer og aktiviteter slik som Ungdommens kulturmønstring, Sommerklubb og KlubbCup. Ungdomsklubben har åpent fire dager i uken (tirsdag-fredag). Tirsdager og torsdager bistår ungdommene i ungdomsklubben i aktiviteter for funksjonshemmede. Ungdommene står også bak flere arrangementer for denne gruppen, slik som karneval, grøtfest og høstfest. I november/desember ble det gjennomført en forsøksordning med åpen klubb mandag-fredag, med åpningstid fra kl på tirsdager og torsdager. Spesielt populært var det de dagene vi åpnet rett etter skoletid. Mange elever kom innom for å få seg et varmt måltid og for å gjøre lekser. KlubbCup 2013 ble arrangert siste helga i november og hadde ca 400 deltakere. Dette var en del færre enn tidligere år. Arrangementet ble svært bra, men overskuddet ble lavere enn budsjettert. Dette er en utfordring for driften i Ungdomsklubben fikk ny lærling fra høsten Klubben har også folk i språkpraksis fra voksenopplæringen. Kriminalomsorg i Frihet har også hatt en person tilsatt i klubben over en kortere periode. Etter søknader fikk ungdomsklubben to tildelinger fra Ungdom og Fritid/Frifond, på tilsammen kr ,-. Dette gjorde klubben i stand til å kjøpe inn utstyr til mediagruppa. Ungdomsklubben har nå et svært bra videokamera og to stk GoPro med tilhørende utstyr. Ungdommene bruker dette utstyret flittig og har allerede laget mange morsomme videoer. Framtidige utfordringer Som nevnt er hallkapasiteten for lengst utnyttet. For å bedre forholdene til det frivillige kulturliv må nye spilleflate realiseres. Banedekke i Helgelandshallen er nedslitt og må skiftes. Begge disse tiltakene er prioritert i Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Fritidsleder må ansettes og det vil være naturlig å knytte idrettsfaglig arbeid til denne stillingen. Fritidsleder er også sentral i planlegging og gjennomføring av Sommerklubben. I mangel av fritidsleder må aktiviteten i Sommerklubben reduseres. Ungdomsklubbens lokaler er dårlige og nye bør vurderes. Annen kultur Det har vært gjennomført færre arrangementer i regi av kultursektoren i Dette skyldes dels manglende tilgang på egnede lokaliteter (Nordland teater har i stor grad kuttet Sandnessjøen som spillested) og dels manglende kapasitet i sektoren. Framtidige utfordringer Arbeidet med kulturvern i kommunen har over lang tid vært nedprioritert. Dette har tidligere vært signalisert, og oppretting av stilling for å ivareta dette feltet har vært foreslått. Fagområdet bør prioriteres. 25

26 UNDERVISNING OG BARNEHAGE Ressursinnsats Omfatter ansvarsområdene: 20 : Felles 25 : SFO 26 / 27: Grunnskole inkl spes undv 24 / 27: Barnehager /inkl spesialped. hjelp 28 : Voksenopplæring 29 : Kulturskolen Hele ansvar 2 Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Utgifter % Inntekter % Nettoutgifter % Fordelt på tjenesteområde Regnskap Buds(end) Avvik(per.) % forbr 20 FELLES PP-TJENESTEN BARNEHAGER SFO SKOLER SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN T O T A L T

27 Hva ble ressursene benyttet til? Ressursene er blitt brukt til å ivareta kommunens oppgaver innen barnehageloven, opplæringsloven og introduksjonsloven. Undervisning og barnehage omfatter, kommunenivåets barnehage- og skolefaglige avdeling som også inkluderer støtteteamet for førskolebarn, 12 enheter; 7 grunnskoler/oppvekstsenter, 4 barnehager, voksenopplæring, kulturskole og PPT. Fagkontoret på kommunenivå ivaretar kommunens faglige ansvar for 5 ikke-kommunale barnehager og kommunens interesser i Karrieresenteret og RKK. Støtteteamet for førskolebarn er ikke egen enhet, og ligger direkte under fagsjefen for undervisning og barnehage. Personalinnsats Administrasjon på kommunenivå Fagstillinger; 3,2 årsverk Merkantilt personale; 0,5 årsverk (15 enheter, 4 interkommunale enheter, 5 ikke-kommunale barnehager ) Barnehager Pedagoger (inkl ledelse): 23 årsverk Assistenter: 26 årsverk (373 barn: 165 barn i de kommunale barnehagene) Grunnskole med SFO Pedagoger (inkl ledelse):114 årsverk Fagarbeidere/assistenter: 28 årsverk Merkantile: 4 årsverk ( 906 elever, 208 barn med SFOplass) 27

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer