RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15"

Transkript

1 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/15 Organ: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 17:30 Vararepresentantene vil få nærmere beskjed hvis de skal møte. Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE Orientering v/statens vegvesen angående kryssing Oslofjorden. PS 1/15 15/2969 Godkjenning av møteprotokoll nr. 08/14 PS 2/15 15/2977 Kontrollutvalget - protokoller 2015 PS 3/15 15/1002 Høringssuttalelse KVU for kryssing av Oslofjorden PS 4/15 15/1286 Høring - Overføring av skatteoppkrevingen PS 5/15 15/1137 Glitrevannverket - Eierstrategi PS 6/15 15/2572 Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap ( VIVA ) - Forvaltningsavtale Rune Kjølstad (s) ordfører Linda Merethe Harbo-Haase (s) formannskapssekretær

2 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2969 Saksbehandler: Linda Merethe Harbo-Haase Organ Møtedato Kommunestyret Godkjenning av møteprotokoll nr. 08/14 Saken avgjøres av: Kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte møteprotokoll nr. 08/14 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll nr. 08/14.

3 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 08/14 Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Kommunestyre Organ: Kommunestyre Møtedato: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant Leder Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Rune Kjølstad (H) Håvard Vestgren (H) Ida Malthe Sørenssen (H) Eva Høil (H)i Kariane Søilen (H) Medlemmer Erling Nilsen (H) FO Harald Søvold Kjos (H) Medlemmer Medlemmer Medlemmer Bjarte Engen Grostøl (H) Mette Lund Stake (H) Bjørge Eigil Bøhn (H) Medlemmer Petter Von Malchus (H) FO Arne Dessen (H) Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Thormod Rønning Kvam (H) Trine Føyen (H) Glenn Chr Rype (H) Rebekka Borsch (V) Lasse Narjord Thue (V) Tom Erik Hauger (Frp) Tone Heimdal Brataas (Frp) Medlemmer Bernt Espen Kolsrud (H) FO Lene Kristin Ulleberg (Frp) Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Børre Pettersen (Ap) May Sæther Løken (Ap) Solvår Kolloen (Ap) Thora H Hamre Wahl (Ap) May Kristin Fønnebø (Ap) Desh B Prabhakar (Ap) Medlemmer Torolf Paulshus (Ap) FO Lill Bruksås (Ap) Medlemmer Maria Jose Noveroy Guzman (Ap) FO Ragnhild Hartviksen-Oksholen (Ap) Medlemmer Anders Nordmo (SV) FO Bernt Leon Hellesø (SV) Administrasjon Rådmann Georg Njargel Smedhus

4 Administrasjon Administrasjon Politisk sekretariat Ass. rådmann Inge Horst Økonomisjef Eivind Lien Linda Merethe Harbo-Haase 25 representanter til stede frem til sak nr. 90/ representanter til stede fra sak nr. 91/14. Møtesaksnr. Saksnr. Tittel PS 88/14 12/3651 Godkjenning av møteprotokoll nr. 07/14 PS 89/14 08/4574 Detaljregulering - Trollkleiva Nord - Hallenskog- Klage på vedtak PS 90/14 12/2473 Demensplan 2015 PS 91/14 12/1488 Oppnevning av vara PS 92/14 14/2747 Kommunereformen - Mandat til utredningsarbeid PS 93/14 12/376 Retningslinjer for tildeling av startlån PS 94/14 11/4254 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Gebyrregulativ og prisliste for 2015 PS 95/14 14/4059 Renovasjonsgebyr Røyken kommune 2015 PS 96/14 12/3770 Kontrollutvalget - Budsjett for tilsyn og kontroll 2015

5 PS 97/14 14/372 Budsjett Økonomiplan- og handlingsplan Tilleggsinstilling PS 98/14 14/372 Budsjett Økonomiplan- og handlingsplan PS 99/14 12/1488 Fritak fra politiske verv PS 100/14 13/2212 Dekke i Nilsemarka hundepark

6 88/14 Godkjenning av møteprotokoll nr. 07/14 Behandling: Merknad fra Pettersen (Ap) om feil i medlem/vara fra sak nr. 79/14 Fritak fra politiske verv. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Leder av Valgkomitéen samt gruppeleder for Arbeiderpartiet får fullmakt til å rydde opp i dette i etterkant. Vedtak: Vedlagte møteprotokoll nr. 07/14 godkjennes, og Kommunestyret gir leder av Valgkomitéen og gruppeleder for Arbeiderpartiet fullmakt til å endre navn fra møte nr. 79/14 Fritak fra politiske verv. 89/14 Detaljregulering - Trollkleiva Nord - Hallenskog- Klage på vedtak Behandling: Formannskapets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak: Klage fra Heggedal Eiendomsutvikling datert tas ikke til følge. 90/14 Demensplan 2015 Behandling: Helse- og omsorgsutvalgets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak:

7 1. Kommunestyret godkjenner forslaget til Demensplan Gjennomføringen av tiltakene i planen er avhengig av at det er gitt/gis bevilgning. 91/14 Oppnevning av vara Behandling: Vestgren (H) fremmet følgende forslag på vegne av Valgkomitéen: Vara for Wahl (Ap): Utvalg/styre Trer ut Trer inn Klageutvalget Tora Hamre Wahl Solvår Kolloen Valgstyret Tora Hamre Wahl Solvår Kolloen Vara for Nordmo (SV): Utvalg/styre Trer ut Trer in Klageutvalget Anders Nordmo Desh Prabhakar (Ap) Valgstyret Anders Nordmo Desh Prabhakar (Ap) Valgkomitéens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Solvår Kolloen og Desh Prabhakar velges som vara for henholdsvis Wahl (Ap) og Nordmo (Sv) til Klageutvalget. 2. Solvår Kolloen og Desh Prabhakar velges som vara for henholdsvis Wahl (Ap) og Nordmo (Sv) til Valgstyret. 92/14 Kommunereformen - Mandat til utredningsarbeid Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

8 Vedtak: 1. Det igangsettes et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig kommunestruktur i Vestviken (Hurum, Lier og Røyken), Asker, Bærum og Hole på bakgrunn av mandatet. Mandatet kan justeres underveis. 2. Kommunene forplikter seg til ikke å fatte vedtak om kommunesammenslutninger før utredningen er behandlet i alle kommuner. 3. Utredningen finansieres av midler fra regionrådet / fylkesmennene/ Asker, Bærum og Hole. Viser det seg at utredningsarbeidet krever mer ressurser betaler kommunene overskytende basert på likt beløp pr. innbygger. Kommunene dekker egen deltakelse og ressursinnsats i utredningsarbeidet. 93/14 Retningslinjer for tildeling av startlån Behandling: Heimdal Brataas (Frp) fremmet nytt forslag til vedtak: Røyken Kommunes retningslinjer for startlån godkjennes i samsvar med forslaget, men med følgende endring: 2 -Arbeider i kommunen Har barn i barnehagen eller skole i kommunen fjernes fra retningslinjene. 2, 2. Ledd lyder da: Unntaksvis kan Startlån gis til personer som ikke er folkeregistrert i Røyken på søknadstidspunktet dersom søker har sterk tilknytning til kommunen. Sterk tilknytning til kommunen innebærer at slker: -tidligere har bodd i kommunen i lengre tid, og igjen skal bosette seg i kommunen. Forslaget fra Heimdal Brataas (Frp) settes opp mot Formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling vedtatt med 24 mot 2 (Frp) stemmer. Vedtak: Røyken kommunes retningslinjer for startlån godkjennes i samsvar med forslaget.

9 94/14 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Gebyrregulativ og prisliste for 2015 Behandling: Formannskapets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak: Prisliste for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen vedtas. Gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen vedtas. 95/14 Renovasjonsgebyr Røyken kommune 2015 Behandling: Grostøl (H) fremmet forslag til nytt pkt. i Formannskapets innstilling: Rfd utfordres til å finne en sikker gebyrmodell som premierer riktig kildesortering. Pris etter miljøprestasjon. Det forventes forslag om dette til neste gjennomgang for Omforent forslag til nytt vedtak med nytt pkt. enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling: 1. Standard renovasjonsgebyr for Røyken kommune økes med 4,0 % for Øvrige renovasjonsgebyrer settes som prosentvise satser av standardgebyret. 3. Prisene på tilleggstjenester samordnes med de andre kommunene i Drammensregionen. 4. Rfd utfordres til å finne en sikker gebyrmodell som premierer riktig kildesortering. Pris etter miljøprestasjon. Det forventes forslag om dette til neste gjennomgang for 2016.

10 96/14 Kontrollutvalget - Budsjett for tilsyn og kontroll 2015 Behandling: Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget foreslår at det for 2015 bevilges kr ,- til tilsyn og kontroll i Røyken kommune. Beløpet spesifiseres med kr ,- til regnskapsrevisjon, kr ,- til forvaltningsrevisjon og kr ,- til sekretariatet. 97/14 Budsjett Økonomiplan- og handlingsplan Tilleggsinstilling Behandling: Formannskapets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak: Rådmannen får fullmakt til å gjøre de justeringer i økonomi- og handlingsplan som er nødvendig for å innarbeide endringene i budsjettavtalen, samt tilskuddsatsene til private barnehager. 98/14 Budsjett Økonomiplan- og handlingsplan Behandling:

11 Gruppelederne innledet til debatten i denne rekkefølgen: Håvard Vestgren (H) Børre Pettersen (Ap) Tom Erik Hauger (Frp) Rebekka Borsch (V) Bern Leon Hellesø (SV) Vestgren (H) fremmet forslag til alternativt budsjett, på vegne av H, FRP og V: Til budsjett og handlingsprogrammet 2015: Forslag til endringer i programområdene: 5. Skatt og finans: Punkt 3: Avsetning til lønnspott Forslag: Reduksjon på 1 million pr år i perioden fra 14,9 til 13,9 mill. Begrunnelse: Selv med kutt i fjor ble lønnsoppgjøret 1 mill billigere. Det er foreslått 3,3% igjen med hensyn på deflator i Statsbudsjettet. Med de økonomiske utsiktene vi nå har er dette for optimistisk. Punkt 8: Endring i skatteinntekt. Forslag: Det blir en endring i skatteinntekt positivt på 0,5mill NOK i 2015,1 mill i 2016,1,5Mill i 2017 og 2 mill i Begrunnelse: Det er større økning i befolkningen pr. november enn det som er regnet med i budsjettet. Punkt 9:Endring i rente og avdragskostnader. Forslag: Det blir ikke behov å øke renten for flytende lån med 0,5% pr. år. Dette gir besparelse på 0,85 mill i 2015, 2,25 mill i 2016, 3,6 mill i 2017 og 4,8 mill NOK i 2018 Begrunnelse: I SSB konjunkturrapport fremlagt regner man nedgang i rente på 0,5% på grunn av at veksten i Norge avtar. 6. Folkevalgte organer og politisk sekretariat Visjon

12 Ny tekst i avsnitt to: bytte ordet gjenvinne med å opprettholde og øke Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 7. Forslag: Det bestilles en sak innen Q om bedre arbeidsvilkår for de folkevalgte, herunder ulike styringsformer. 7. Administrasjon eiendom og fellesfunksjoner Utviklingstrekk beskrevet om kvalitetsstyring reflekteres ikke i oppnådde resultater under kapittel 14 kvalitetsarbeid. Nytt punkt under Mål Kommunens IKT utgifter har økt betydelig de siste årene. Det startes et arbeid med å se på alternative driftsmodeller og samarbeidskonstellasjoner for fremtidig IKT drift. Frist; juni 2015 Målindikator, sak fremlagt politisk behandling. Nytt punkt under 7.2., både i tabellen på s.44 (indikator tjenestekvalitet, "lærlingeinntak" i 2015 endre fra 10 til 21), Punkt 19.Husleie lege,fysio,ergo Forslag: Husleie til Paviljong reduseres med 0,25 mill i Begrunnelse: Flytter inn i svømmehall og kan leies bort eventuelt avhendes til andre. Punkt 27.5 kommunalsjef Forslag: 0,4 mill strykes i 2016, 2017 og 2018 Begrunnelse: En permanent løsning med hensyn på Hurum må finnes i løpet av 2015 Nytt punkt 28: Forslag: 13 nye lærlinger koster i ,6 mill og deretter 1,7 mill per år ut perioden Begrunnelse og nytt forslag under Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak. Punkt 28: Røyken tar et krafttak for å øke antall lærlinger i kommunen. I 2015 skal det tas inn 13 nye lærlinger. Lærlingeplasser er et gode for både den enkelte og for kommunen og sikrer verdifull arbeidskraft ved at vi lærer opp nye arbeidstakere selv. Nytt punkt 29: Forslag: Stillingshjemmelen som assisterende rådmann inndras med en besparelse på 1 million i 2015 og 1,3 mill pr. år ut perioden Begrunnelse og nytt forslag under Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak. Kommunens administrative ledd skal være så effektive som mulig. I 2015 inndras stillingshjemmelen som i dag er assisterende rådmann, Det skal innen mars 2015 fremmes en sak for administrasjonsutvalget der det fremkommer antall ansatte per alle avdelinger, samt en plan for kort- og langsiktig effektivisering. Operative ledd skal skjermes. Forslag: I tillegg til assisterende rådmann foreslåes det økt besparelse i administrasjonen i perioden.

13 Nytt punkt 30. Forslag: Ekstra midler fra staten grunnet budsjettforliket går til drift og ikke til fondsavsetning. Dette utgjør 1,18 mill i 2015 og 1,065 pr. år i resten av perioden 8. Oppvekst og utdanning Utviklingstrekk: Presisering: Det viktigste vi kan gjøre for Røykenskolen de neste årene, er å heve nivået på undervisningen, slik at vi sikrer at elevene lærer det de skal. Det gjøres ved å sørge for: a) god etter - og videreutdanning av lærerne våre b) at undervisningen ikke stoppes av sykdom/annet fravær c) at pedagogene får være pedagoger d) at skolene ikke lider under at de plutselig får en svært ressurskrevende elev i løpet av skoleåret som spiser stort av skolebudsjettet e) Mål og handlingsplan Generelt: Øremerkede midler til ekskursjoner: Det fremmes en sak i Q1,2015 m/bakgrunn i en resolusjon fra ungdommens kommunestyre vedrørende øremerkede midler til ekskursjoner. «Prosjektet Sammen om læringsledelse»: Røyken kommune viderefører prosjektet «Sammen om læringsledelse». For å lykkes med læringsledelse, er det helt avgjørende å skape god og tett dialog mellom skolen, administrasjonen og politisk ledelse. Tilstandsrapporter: Skolenes tilstandsrapporter behandles i kommunestyret én gang årlig, med et dialogmøte mellom politikerne, administrasjonen, rektorer, lærere, elevrepresentanter og FAUrepresentanter i forkant. Forsering av fag:forsering av fag videreføres, slik at elever på ungdomsskolen får muligheten til å ta matematikk og engelsk på videregående nivå. Hovedfokuset for blir som følger: Kvalitet i undervisningen + anti-mobbearbeid. Forslag til nytt mål. «God skoleledelse - som sikrer at elevene får undervisning av faglig dyktige pedagoger - er prioritet nr 1 i Røykenskolen. Systematisk og jevnlig profesjonsutvikling er hver enkelt skoleleders ansvar å gjennomføre». 8.4 Økonomiske rammer driftsbudsjettet. Punkt 2 Inventar skolene:

14 Møbler til skolene anskaffes basert på konkurranse mellom rammeavtale leverandørene Røyken kommune har kontrakt med, anskaffelsen gjennomføres etter de rammer og vilkår som er regulert i kontraktene. Kriteriene for utvelgelse er regulert i kontraktene. Det skal anskaffes gode og funksjonelle møbler som innehar en god kvalitet og som har en god kvalitet og som har egenskaper som gir møblene lang levetid. Innenfor rammen skal møbler til elever prioriteres fremfor kostnadsdrivende elementer i fellesrom samt estetiske uttrykk. Punkt 4. Skolemodell 1% nedjustering Forslag: Nedjustering på 2 mill i 2017 og 4 mill i 2018 fjernes Begrunnelse: Ikke politisk ønskelig. Nytt punkt 12. vikarbudsjett Forslag: Det lages en ny vikarordning med kostnad på 0,85 mill per år i perioden. Begrunnelse: Signalene fra Røykenskolen - det være seg fra SU-møter, dialogmøtet mellom politikerne og skolene før sommeren, samt innspill fra skoleledelsen - er at skolene sliter enormt med å skaffe vikarer. Dette går ut over kvaliteten på undervisningen. Nytt punkt 13. Pott til uforutsette behov Forslag: Det lages en ny ordning med fond for uforutsette behov på kr.0,35 mill pr. år i perioden. Begrunnelse: Det er stor sannsynlighet for at elever blir alvorlig syke, eller at barn med store og omfattende utfordringer læringsmessig eller trenger andre spesielle tiltak flytter til kommunen i løpet av skol året. Dette har skjedd stort sett hvert ar. I dag dekkes slikt fra timer i tildelingsmodellen. Nytt punkt 14.Forprosjektering av ny barneskole Bødalen/Slemmestad Forslag: Investeringen til Geotek på 1mill i 2015 og tas bort og midlene til dette styres til forprosjektering av ny skole. Begrunnelse: Det nedsettes en prosjektgruppe som skal jobbe med å finne tomt etc til ny skole i Bødalen/Slemmestad. Denne prosjektgruppa nedsettes i begynnelsen av Barnehage Mål. Punkt 5. Kvalitet i barnehagen. Forslag: Punktet utvides til å inkludere læringsinnhold i barnehagene. Hvordan dette skal defineres utarbeides av oppvekstutvalget i samarbeid med administrasjonen våren Begrunnelse: Det er økt forståelse i samfunnet hvor viktig minimumslæring i barnehage før man begynner på skole er Økonomiske Rammer- driftsbudsjett

15 Nytt punkt 8.Stipend til barnehageansatte: Forslag: Det bevilges ytterligere 3 stipendier til barnehageassistenter for utdanning slik at det totalt er 5 stipendi Kostnad 0,240 mill pr. år i perioden. Begrunnelse: Fagutdanningen for ansatte i barnehagene i Røyken er fremdeles for lav. 9.HELSE, SOSIAL OG OMSORG 9.2 NAV Sosialtjenester Et hovedmål er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Det er et mål at sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse for å overvinne en vanskelig livssituasjon. Det er en økende tendens med yngre mottakere av stønad. Et eksempel på vellykket tiltak for unge som mottar stønad er såkalte Pøbelkurs. NAV Røyken i samarbeid med NAV Lier avholdt i årsskiftet 2013/2014 et slikt kurs - kostnad ca kroner for 6 plasser med varighet på 6 uker. 4 stk. fullførte, hvorav 2 er i lønnet arbeid og 1 er i praksis med god progresjon. Det er økende rusproblematikk i Røyken, dette krever økt fokus på forebyggende rusarbeid blant barn og unge i samarbeid med barnevernet Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 5. Forslag: Det avholdes Pøbelkurs hvert år i perioden. Kostnad pr. år Begrunnelse: Se under punkt HELSETJENESTER Utviklingstrekk. Presisering: Utfordringene ved vekst i befolkningen angår hele småbarns- og skoleløpet, med stort press på helsestasjon og helsesøsterfunksjonen og jordmortjenesten. Helsesøster er en ressurs i skolehelse, og lav tilstedeværelse i skole er en hovedutfordring. Normtall for en kommune som Røyken er 9,25 årsverk, Røyken har Økonomiske rammer driftsbudsjett. Nytt punkt 11.En ny jordmor stilling og flere helsesøstre stillinger Forslag: Det ansettes 1 ny jordmor og 3+1 flere helsesøstre enn foreslått fra skolestart Kostnad 1,7 mill i 2015og 2,7 mill i 2016 og 3,4 mill hvert år fra Begrunnelse: Røyken ligger under under statlig norm. Nytt punkt 12. Forslag: Leie for kortidslån av utstyr fra hjelpemiddelsentralen utgår. Kostnad hvert år i perioden Pleie og omsorg: Risikoområder Forslag:

16 Det fremmes en sak om nye turnusordninger kan gjøre ansatte mer fornøyd og tjenestetilbudet bedre i Q !0.3.4 Mål Punkt 3 tillegg: Sektoren har fokus på utvikling av velferdsteknologi i alle byggeprosjekt og andre sammenhenger der dette kan være formålstjenlig, herunder også hjemmebaserte tjenester. Punkt 7 nytt: Det er utarbeidet en plan for å styrke fagligheten og kapasiteten i hjemmetjenesten Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 22: Forslag: Det settes av pr år til transport til varmtvanns bading for revmatikere frem til svømmebasseng er ferdig i 2016 Begrunnelse: Det finnes ikke tilbud til denne gruppen i Røyken nå. Nytt punkt 23. Forslag: Det settes av 0,4 mill i 2015 og 0,7 Mill pr. år i resten av perioden til demenskoordinator. Begrunnelse: Demensplanen krever en koordinator for implentering. 11. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Økonomiske rammer Investeringsbudsjett. Punkt 31. Forslag: BØBEKKEN står oppført med 15 mill+5 mill. Det må fremmes sak med bedre beskrivelse av hva disse pengene skal brukes til og kalkyler på dette innen Q Begrunnelse: Åpenhet om kostnader. Pkt. 6, 12 videreføres med 2015 som frist Vann og avløp Mål Presiseringer: 1. Styre arbeidet med vann og avløp. Hovedplanen må behandles politisk. 4. Starte utfasing av nedgravde oljetanker.

17 Det er bare mineralolje som blir forbudt. Bio-olje som nå blir tilgjengelig, er lovlig å bruke. 5. Sikre beredskap for akutt forurensing. Hvordan er evaluering av dette arbeidet gjort? Dette må behandles politisk Nytt pkt 7. I 2015 prosjekteres sikkerhetsvei for skoleskyss og brann/redning mellom Kleiver og Hallenskog, inkludert løsning for fremføring av ny hovedvannledning Kleiver - Hallenskog. Prosjektet realiseres i løpet av Økonomiske rammer- investeringsbudsjettet. Generelt: Under dette punktet står investeringsforslaget på vann og avløp. Når arbeidene er gjort, er det veldig vanskelig for oss politikere å få vite hva vi fikk for pengene. Veldig ofte er eneste tilbakemelding at «prosjektet er innenfor budsjett». Men ble det så mange meter med nye rør med riktig dimensjon som vi forventet? Både vann og avløp er 100% gebyrfinansiert, og politikerne har en følelse av at vi har litt liten kontroll på hvordan disse pengene brukes. Forslag: En ferdigstillelse rapport for investeringer må foreligge for hvert prosjekt. Bakgrunn: Økt åpenhet og bedre forståelse om bruk av innbyggernes penger Mål Punkt 6 Kystsoneplan må være ferdig behandlet med vedtak i første halvår KULTUR, IDRETT OG NÆRINGSUTVIKLING Generelt: Kultur og næring må skilles Mål: Punkt 4: Forslag: Eksisterende punkt strykes og erstattes med: Det jobbes med alternativ /ikke kommunal finansiering av et Geotek i planperioden. Nytt punkt 7: Banekapasitet i Midtbygdaområdet Det legges frem en sak i Q der Midtbygdabanen vurderes brukt til både skole, frilek og organisert idrett i banens åpningstid. Banetiden administreres av Røyken kommune hvor frivillige lag og foreninger kan bestille/leie treningstider. Baneleien settes til nivå med og ihht prinsipper for Midtbygdahallen Nytt punkt 8: Mål: Det skal videreføres tiltak for utbedring av skiløypenettet i tråd med bevilgninger. Frist: 2015 Måleindikator: Nye området og oppgraderinger er synlig på kart og internett. Nytt punkt 9.

18 Mål: Det legges frem en sak om forskjønning og bruk av områdene rundt og med Hegga i områdene rundt Røyken sentrum. Dette må sees i sammenheng med nytt boligområde nord for den nye svømmehallen og IL ROS sitt ønske om å utbedre Flåm stadion. Saken legges frem i løpet av Nytt punkt 10. Mål. Det legges frem en sak om forskjønning av Åros sentrum mhp plener og planter innen våren Økonomiske rammer driftsbudsjett Punkt 2: Hurtigbåtsating. Forslag: Reduseres ikke så mye som rådmannen foreslår. Økes med 200K NOK i 2015, Reduseres med 0,25 mill i Begrunnelse: Svært viktig å opprettholde arbeidet med dette også i egen regi. Økt bruk av Oslofjorden som transportåre inkludert anløp i Slemmestad og Åros er et viktig mål. Punkt 4. Kirkegårdsdrift. Forslag: 0,3 mill opprettholdes også i 2016, 2017 og 2018 Begrunnelse: I tråd med tidligere politisk ønske som ble galt formulert i fjor. Nytt punkt14. Svømmeopplæring for ungdom: Forslag: I 2015 og 2016 bevilges det 0,25 mill pr år til gratis svømmeopplæring. Dette frem til ny svømmehall er på plass. Begrunnelse: Tiltaket avvikles og reorganiseres når svømmehall er på plass. Opplegget organiseres og i iverksettes før badesesongen DVS før 1.mai Tilbudet annonseres og alle under 18 skal få mulighet til et gratis opplæringstilbud Økonomiske rammer- Investeringsbudsjett Punkt 13: Geotek utgår Nytt punkt 17: Lysløype Spikkestad IL ROS. Forslag: Det bevilges 2,1 mill. i 2015 til ROS lysløypeoppgradering Investeringsbudsjettet MILJØ Pkt 3 videreføres med 2015 som frist. Punkt 8. Eksisterende punkt strykes og erstattes med nytt: Befolkningsveksten rundt Oslofjorden gir mulighet for økt bruk av Oslofjorden som kollektiv trafikkåre.i samarbeid med relevante kommuner konkretiseres båt-tilbudet for pendlere i Røyken kommune hvor anløp i Slemmestad og Åros inngår i fremtidig ruteopplegg. 14. KVALITETSARBEID 14.1.Visjon.

19 I budsjett for 2014 ble dette vedtatt. Punktet tas inn igjen Røyken kommune skal bli ledende i landet med hensyn til kvalitetssikring av de tjenestene og oppgavene kommunen gir og tilbyr sine innbyggere. Styrket internkontroll, avviksrapportering og håndtering, brukerundersøkelser, prosesskartlegginger, risikoanalyser og mer fokus på ledelsens gjennomgang skal gi tjenester på det kvalitetsnivået som er bestemt av sentrale og lokale politiske organer. Dette arbeidet må lede til sertifisering av kommunen i henhold til egnede ISO standarder. Alle ansatte i kommunen må føle at de lever i en kultur der man skal levere tjenester av riktig kvalitet. Budsjett 2015 Rammer/saldering "kutt"/lavere kostnader: Lavere lønnsoppgjør Lavere renteutgifter 0,85 2,25 3,6 4,8 Økte skatteinntekter pga større innflytting 0,5 1 1,5 2 Justert avsetning dispfond Paviljong 0,25 Rentemidler REAS Geosenteret 0,125 0,25 0,25 0,25 Effektivisering administrasjon 1,275 2,615 3,745 3,67 Ekstra inntekter/budsjettforliket 1,18 1,065 1,065 1,06 SUM 4,93 8,18 11,16 13,03 Pluss Lysløype med mere IL ROS 0,125 0,25 0,25 0,25 1jordmor og 3+1 helsesøstre 1,35 2,7 3,4 3,4 Demenskoordinator 0,4 0,7 0,7 0,7 Vikarordning for skolene 0,85 0,85 0,85 0,85 Pott til uforutsette forhold på skolene 0,35 0,35 0,35 0,35 Prosjektering av ny skole i Bødalen/Slemmestad 0,125 0,25 0,375 0,5 Hurtigbåt i Oslofjorden 0,3 0,25 0,25 0,25 Sikkerhetsvei 0,42 0,42 Støtte til transport av revmatikere 0,02 0,02 Pøbelkurs 0,09 0,09 0,09 0,09 Skolemodell 1% styrking Hjelpemidler /gratis kortidsutlån 0,03 0,03 0,03 0,03

20 Kirkegårdstjenesten 0 0,3 0,3 0,3 Gratis svømmeopplæring 0,25 0, Frikjøp ift kompetanseheving oppvekst 0,2 0,2 0,2 0,2 Stipend til assistenter i Bhg 0,24 0,24 0,24 0,24 13 lærlinger 0,6 1,7 1,7 1,7 Sum 4,93 8,18 11,155 13,03 Investeringer: Lysløype IL ROS 2,1 Prosjektering ny skole Bødalen Slemmestad 1 1 Prosjektering Geologisenter -1-1 Sikkerhetsvei Hallenskog 6 6 Sum Tilleggsforslag fra FrP: Hauger (Frp) fremmet forslag til alternativt budsjett, på vegne av Frp: Med bakgrunn i de økonomisk urolige tider og usikkerhet forhold til kommunens inntekter fremover, ønsker vi å avvente situasjonen i forhold til å bygge ny Kirke og Kulturhus på Spikkestad. Vi vil derfor ta ut Kirke og Kulturhus fra rådmannens budsjettforslag og med dette styrke kommunens disposisjons fond. Vi vet også at vi står foran en eldrebølge, med store investeringer innen helse og omsorg. Kommunen vil trenge 220 nye sykehjemsplasser innen 20 år. Vi anbefaler derfor sterkt at kommunestyret setter dette byggeprosjektet på vent i likhet med geologisenteret i Slemmestad. Børre Pettersen (AP) fremmet forslag til alternativt budsjett, på vegne av AP og SV.

21 Budsjett 2015 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2015 TIL 2018 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet og SV bygger sitt Budsjettforslag, Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018 på bærekraft og forutsigbarhet.

22 Risiko og økonomisk bærekraft Langsiktig økonomisk bærekraft er nøkkelen til kommunens yteevne, tjenestetilbud og velferd i lokalsamfunnet. Rådmannens forslag til budsjett 2015, økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018 er et godt utgangspunkt for en slik langsiktig tenking. Men i motsetning til foregående år med en økt skatteinngang og stramme driftsforutsetninger som viktige forklaringer på den noe bedre økonomiske situasjon kommunen nå er i, vil perioden 2015 til 2018 ha en noe større risiko i makrobilde. Dette vil preges av en noe mer usikker skatteinngang, en noe økt arbeidsledighet og en mer moderat lønnsvekst sammenlignet med tidligere. I tillegg kjenner vi ikke regjeringens kommuneopplegg for perioden. Røyken kommune har direkte og indirekte en meget høy gjeldsgrad. Denne vil øke ytterligere som følge av nødvendige innvesteringer i bl.a. svømmehall og Spikkestad ungdomsskole. Dette er investeringer som Arbeiderpartiet og SV støtter. Økt gjeldsgrad må finansieres gjennom økte husleieutgifter til REAS. Dette vil redusere kommunens handlingsrom i planperioden. Som en følge av dette er det avgjørende å ha full kontroll på befolkningsveksten framover og behov for kommunale tjenester. Det er med bekymring AP og SV konstaterer at Røykens gjeldsbyrde nå er så stor at rådmannen foreslår å kutte i driften av skolene (skolemodellen) fom Vi har påpekt at fine skolebygg ikke alene er nok, men at innholdet er særdeles viktig. Et stort risikoområde er ekstremvær og kommunens evne til å takle dette. Vei, vann og avløp er utsatte områder. Spesielt er infrastruktur under bakken og dets kapasitet til å ta i mot ekstreme nedbørsmengder, et kritisk område. I takt med økende gjeld øker behovet for langsiktighet i styrings- og beslutningsprosesser. Langsiktig bærekraft i kommuneøkonomien er et ansvar som påligger kommunestyret. En gjennomgang av rasjonaliteten i pengestrømmen mellom kommunen og REAS vil i denne sammenheng være av stor interesse. Likeledes vil det være av interesse å vurdere om det kan være fornuftig å selge REU, da dette ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet.

23 Arbeiderpartiets og SV`s forslag til endringer i forhold til rådmanns budsjettforslag for 2015, inkl. Rådmannens tilleggsinnstilling DRIFTSBUDSJETT 2014 Arbeiderpartiet og SV s forslag til endring i forhold til rådmannens budsjettforslag, inkl. rådmannens tilleggsinnstilling. Arbeiderpartiet og SV vil gi Rådmannen og hans stab honnør for et godt gjennomarbeidet budsjett i trange tider. Arbeiderpartiet og SV slutter seg til rådmannens budsjett med de endringer, merknader og kommentarer som fremkommer nedenfor. Nr. Økte driftsmidler Økt bemanning skolehelsesøstertjenesten Tilbakeføre deler av kuttet til barn med spesielle 2 behov/nedsatt funksjonsevne Gratis hjelpemidler fra kommunen Fryse SFO-prisen på 2014-nivå Sum økte driftsutgifter Nr. Inndekning Barnehagemidler over statsbudsjettet 1 (tilleggsinnstilling) Ekstra midler over statsbudsjettet skolehelsetjeneste og helsestasjoner 2 (tilleggsinnstilling) Inntekter fra 50% av brannsjefstilling refundert av 3 Hurum Ekstra midler over statsbudsjettet ressurskrevende 4 tjenester (tilleggsinnstilling) Geoteket - reduserte finanskostnader som følge av 5 at låneopptak ikke foretas Øremerke deler av midler avsatt til 6 bemanningsressurser i Røyken-modellen Sum inndekning Merknader til postene 1. Øremerke helsesøsterstilling til skolene Arbeiderpartiet og SV ønsker å styrke helsesøstertjenesten i kommunen. Det er vesentlig at helsesøsterdekningen er tilstrekkelig til at det kan være helsesøstre tilstede på skolene jevnlig og til faste tider, så elevene selv har reell mulighet til å oppsøke helsesøster. Det må være forutsigbarhet for at elevene kan treffe en helsesøster på faste tider på samtlige skoler, utover vaksinasjon og lignende tjenester. Arbeiderpartiet setter

24 derfor både av friske midler, i tillegg til at vi øremerker deler av økningen til Røykenmodellen. 2. Tiltak til barn i barnehage med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne. I 2013 ble det kuttet i tilbud til barn med spesielle behov i barnehage. Kuttet skjedde slik at både spesialpedagogisk hjelp (enkeltvedtak) og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ("grupperessurs") fikk effektiv reduksjon. Sistnevnte midler går i dag etter søknad til barnehagene, rettet mot barn med atferdsproblemer og sykdomsforhold som er av en slik art at ekstra voksenressurser kreves for å gi god læringseffekt. Arbeiderpartiet og SV tilbakefører i vårt alternative budsjett for 2015 deler av midlene som ble kuttet. AP og SV begrunner dette med forskning som peker på at tidlig innsats i barneårene kan redusere behovet for et styrket tilbud i skolealder. 3. SFO-prisen fryses på 2014-nivå. Rådmannen foreslår å justere SFO-prisen med 1% på toppen av deflator 3%. Dvs. at mens forventet pris- og lønnsvekst på kommunens område beregnes til 3% vil SFOprisen økes med 4% i Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet månedspris for SFO i Røyken kommune til landets femte dyreste i 2012, og det er per dags dato ingen søskenmoderasjon. Arbeiderpartiet og SV ønsker ikke å øke SFO-prisen i I vårt alternative budsjett fryser vi derfor prisen på 2014-nivå. Dette utgjør kroner i reduserte utgifter for kommunens SFO-foreldre. 4. Gratis utlån av hjelpemidler (redusere gebyrinntekter). Per dags dato koster det penger å låne hjelpemidler som krykker o.l. Kommunen har siste år i gjennomsnitt hatt inntekter på omkring kroner på hjelpemidler. Arbeiderpartiet og SV legger i vårt alternative budsjett opp til at hjelpemidler skal kunne lånes gratis av de innbyggerne som får behov for dette Investeringsbudsjett Arbeiderpartiet og SV foreslår i sitt alternative budsjett å ikke mellomfinansiere kirkebygg på Spikkestad med 15 millioner fra 2016, og foreløpig ikke foreta investering i GEOTEK i Slemmestad med 1 million kroner i 2015 og 1 million i Arbeiderpartiet og SV foreslår derfor i sitt alternative budsjett å ta opp mindre lån kommende periode enn det rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag.

25 HANDLINGSPLAN ENDRINGS- OG TILLEGGSFORSLAG 6 Folkevalgte organer og politisk sekretariat Mål Nr Mål Frist Indikator 1 TILLEGG Vurdere om det er mulig å sende ut saker til møter løpende og at saksfremlegg er på et slikt format at de er lett å sette seg 3 NYTT inn i for de folkevalgte. For å lykkes med politisk styring av en mer kompleks kommunehverdag må de folkevalgte være løpende informert om kommunens drift og måloppnåelse, samt gis tilstrekkelig arbeidsrom til å holde seg oppdatert på et så detaljert nivå som de folkevalgte måtte ønske til enhver tid. Jan 2015 Mars 2015 Tertialmeldingene fremlegges fast for samtlige utvalg som orienterings- og diskusjonssak. Spørsmål som stilles i utvalget og svar på spørsmålene referatføres, og fremlegges kommunestyre som orienteringssak tilsvarende referater fra kontrollutvalget. Fortrinnsvis fremlegges tertialmeldingen utvalget forut for behandlingen av tertialmeldingen i kommunestyret. Dersom dette ikke er praktisk mulig fremlegges tertialmeldingen utvalget på første møte etter kommunestyrets behandling. Vedtak som fattes i kommunestyret og formannskapet i løpet av året skal innlemmes som en oppfølgingsliste i handlingsplan/budsjett og rapporteres på fra kommuneadministrasjonen i tertialmeldingene som om det var vedtatt i kommunens handlingsplan.

26 4 NYTT Det settes av tilstrekkelig kapasitet hos de folkevalgte til at de lykkes med politisk styring av kommunen. Sen høst 2015 Utredning til kommunestyret om kommunestyrets arbeidsprosesser, herunder fordelingen av saker gjennom året, hvilke type saker kommunestyret skal sette av større eller mindre plass til, hvorvidt dagsmøter er hensiktsmessig, og i hvilken grad frikjøp av enkelte folkevalgte er hensiktsmessig. 7 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Mål Nr Mål Frist Indikator 2 NYTT Salg av REU AS utredes. Septembe r 2015 Foreløpig vurdering er ferdigstilt. Vurderingen skal minimum inneholde: - analyse av markedsmessige forhold (eksisterer mulige interessenter, prissetting av selskapet) - et prospekt for selskapet i kort og mellomlangt tidsperspektiv, hva vil selskapet måtte få tilført av ressurser og hva vil selskapet kunne tilføre kommunen av ressurser

27 8 Oppvekst og utdanning I vårt alternative budsjett har vi omtalt ny indikator sammen med målet. Rådmannen bes om å justere målkortet i tråd med ny indikator. Arbeiderpartiet og SV ønsker å styrke helsesøstrene, og bygge opp til anbefalt norm. Det skal være helt avklarte tider på skolene der barna selv kan kontakte helsesøstrene, og dette må være en forpliktende avtale. Fra 2017 foreslår rådmannen å nedjustere skolemodellen med 1 %. Når skolemodellen ikke bare fryses, men også nedjusteres samtidig som det kommer flere barn tilflyttende kommunen vil antall barn per voksen øke. Dette er motsatt retning av det AP og SV ønsker. Disse partier ber rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret med et budsjettforslag for der det ikke er nødvendig å kutte i skolemodellen. 8.2 Grunnskole Mål Nr Mål Frist Indikator 1 Endret 2 Erstattet Elevene skal utvikle sin optimale individuelle grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultatet på nasjonale prøver diskuteres på skolene, i SU og i elevsamtalene/utviklingssamtalene. Det iverksettes tiltak overfor elever som leser på nivå 1. Elevene i Røykenskolen skal oppleve en positiv utvikling i sine faglige resultater og delta i vurderingen av eget læringsutbytte Færre enn 10% skal være på mestringsnivå 1. Tilstandsrapporten til skolene der eventuelle tiltak står beskrevet Elevundersøkelse og lærerundersøkelsen. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. 3 Endret 4, 5 og 6. Endret og slått sammen. I samarbeid med Buskerud fylkeskommune skal kommunen arbeide for at alle elever fra Røyken kommune skal gjennomføre den videregående opplæringen. Røykenskolen skal preges av gode relasjoner elev-lærer/ voksenpersoner, elev-elev. Ingen elever skal oppleve å bli mobbet i grunnskolen i Røyken Vår 2015 Minst 95 % av elevene skal klare 30 grunnskolepoeng eller mer. 0 elever avslutter sin videregående opplæring i skoleløpet Elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Ledersamtaler med kommunalsjef. Det skal være trivselsledere/»engler» på alle skoler.

28 8 Endret 9 Endret 11 Endret 12, 13, 14 Tas ut 17 Tas ut 18 Tillegg 19 NYTT Røykenskolen skal arbeide systematisk for å avdekke elever med læringsvansker og sikre elever med behov for spesialundervisning et godt tilbud. Foreldre skal oppleve en god kommunikasjon mellom hjem og skole. Pedagogisk personale skal kjenne målene i vedtatt handlingsplan. Det skal opprettes en mottaksklasse på ungdomsskoletrinnet. Løpende 2015 Tydelig ansvar for spesialundervisning ved alle skoler. Tilstandsrapporten Resultater på kommunal foreldreundersøkelse. Minst 80% svar Medarbeiderundersøkelsen. Rapportere antall søkere, vedtak og gjennomføringer. Høst 2015 Politisk sak Barnehage Risikoområder Bombepunkt nr. 2 endres til: Antall foreldre som ønsker barnehageplass i Røyken er høyt, fordi vi har en høy andel av befolkningen der begge foreldre er i arbeid. Antall barnehagebarn binder store økonomiske ressurser av kommunens totale økonomiske ramme. Dette er på grunn av likeverdighetsprinsippet, der også private barnehager finansieres via kommunen, og fordi kommunepolitikerne samstemt ønsker at 0-åringer som ønsker det skal tilbys plass. Det er en risiko for at foreldrenes forventinger til faglig innhold og generell kvalitet som beskrevet under utviklingstrekk, ikke innfris.

29 8.2.9 Mål Nr Mål Frist Indikator 7 Arbeide for å rekruttere flere Høsten NYTT førskolelærere til barnehagene Politisk sak til kommunestyret. Herunder rekruttering av mannlige førskolelærere. 8 Opprettholde og utvikle et godt tilbud Høsten Melding til oppvekstutvalget. NYTT 9 NYTT 10 NYTT til barn med særlige behov. Alle arbeider sammen for barna i Røyken. Redegjørelse av hvilke typer utfordringer/hjelpebehov som mottar midler på tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ("grupperessurs"). 8.7 Pedagogisk psykologisk tjeneste Jevnlige dialogmøter mellom foreldre, folkevalgte og kommunale og private barnehager i Røyken. Septembe r Mål Nr Mål Frist Indikator 2 Tas ut Sak til oppvekstutvalget. 8.9 Barnevern/ Røykenmodellen Mål Nr Mål Frist Indikator 1 Tillegg måleindikato r NYTT Effekten av organiseringen i Røykenhuset evalueres. Vår 2016 Oppvekstutvalget/ kommunestyre mottar årlig en barnevernsmelding. Meldingen skal inneholde antall bekymringer hittil i år, tidsbruk fra bekymringsmelding er mottatt til saken er undersøkt og antall barn plassert i akutthjem/fosterhjem. Sak til oppvekstutvalget, helse- og omsorgsutvalget og kommunestyret.

30 9. Helse, sosial og omsorg I vårt alternative budsjett har vi lagt inn mål og omtalt indikator sammen med målet. Rådmannen bes om å justere målkortet i tråd med ny indikator. 9. Helse, sosial og omsorg Mål Nr Mål Frist Indikator 1 Utrede kostnadene ved at kommunen 2015 Plan for mottak, bosetting og NYTT mottar 30 flyktninger per år. integrering er utarbeidet. 10 Helsetjenester I vårt alternative budsjett har vi lagt inn mål og omtalt indikator sammen med målet. Rådmannen bes om å justere målkortet i tråd med ny indikator Mål Nr Mål Frist Indikator 3 Helsesøster tilstede på alle skoler til Vår 2015 Rapport til helse- og NYTT faste tider. omsorgsutvalget, samt oppvekstutvalget. 4 NYTT Gjennomføre en brukerundersøkelse på tilfredshet med kommunenes jordmortjeneste; dekning og tilfredshet med tjenestene Vår 2015 Resultatet av brukerundersøkelsen fremlagt helse- og omsorgsutvalget Mål 4 Tillegg Utlån skal være gratis NYTT Det skal gjøres en utredning av behov og kostnader ved økt tilbud ved dagsenteret for demente\eldre. Vår 2015 Sak fremlegges til Helse- og omsorgsutvalget

31 11 Plan og tekniske tjenester 11.2 Kommunale veier Mål Nr Mål Frist Indikator 7 NYTT Det utarbeides krav til hvilken tilstand kommunale veier skal ha NYTT Foreta kostnadskalkyler for utbedring av kommunale veier, og bestemme samlet etterslep på vedlikehold Vann og avløp Mål Nr Mål Frist Indikator 8 NYTT Utarbeide krav til hvilken tilstand kommunale VA anlegg skal ha, også sett i forhold til ekstremvær. Dokumenterte krav til kommunale veier Dokumenterte kostnadskalkyler Dokumenterte krav til kommunale VA anlegg.

32 11.6 Plan, bygg og oppmåling Mål Nr Mål Frist Indikator 9 Følge opp at utbyggere og utbygginger Løpende Utførte tilsyn NYTT følger godkjente reguleringsplaner og utbyggingsplaner. Det føres tilsyn med kravet om universell utforming. 12 Kultur, idrett og næringsutvikling Mål Nr Mål Frist Indikator 4 Utrede mulig finansiering av 2015 Sak til formannskapet. Helhetlig geologisenter i Slemmestad. endring 8 NYTT 9 NYTT 10 NYTT Utrede oppgradering av lysløype på Spikkestad, herunder mulig finansiering. Kommunen skal være en pådriver for å utvide antall hurtigbåtanløp på Slemmestad. Kartlegge kompetanse og ressurser hos bosatte i Røyken som pendler ut av kommunen. Dette som grunnlag for å invitere relevante selskaper til å etablere virksomhet i Røyken Kommune Løpende 2015 Sak til formannskapet. Antall anløp utvidet. Sak til formannskapet.

33 13 Sektorovergripende innsatsområder 13.2 Miljø Visjon Tilleggsforslag, settes inn før eksisterende tekst: Røyken kommune skal fortsatt fremstå som en «grønn kommune» med jordbruksarealer i aktiv drift, og et mangfold av ulike naturområder som kan nyttes til rekreasjon og friluftsliv. Det finnes mange ulike naturtyper bevart innen Røyken kommunes geografiske område, og kommunen har et stort ansvar for å ivareta det biologiske mangfold. Nytt avsnitt: Risikoområder (settes inn foran avsnitt mål) Manglende kartlegging dokumentering, analysering, klassifisering og kostestimering av miljøutfordringer i Røyken Kommune. Manglende styringssystem og handlingsplaner for håndtering av miljøutfordringer. Manglende finansiering av nødvendige aksjoner for håndtering av miljøutfordringer. Utbygging kan føre til at viktige naturverdier forringes, for eksempel ved at leveområdet til truede arter skrumper inn eller blir ødelagt eller at verdien av et område i forhold til rekreasjon eller friluftsliv reduseres Mål Nr Mål Frist Indikator 9 Et aktivt strandsonevern. Løpende Antall dispensasjoner går ned. NYTT 10 Det settes strenge miljøkrav ved Løpende Innarbeidelse av miljøkrav i NYTT innkjøp av varer og tjenester. innkjøp av varer og tjenester 11 NYTT 12 NYTT 13 NYTT Utrede Oljevernberedskap. Røyken er en kystkommune og det gjør oss sårbare i forbindelse med skipstrafikken Det utarbeides en plan for aktivt jordvern. Det defineres jordbruksarealer som ikke skal bygges ut i kommuneplanens arealdel. Kommunen skal være en aktiv pådriver for at det bygges ut en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Slemmestad og Midtbygda, og for å sikre overganger over Slemmestadveien på ulike kritiske steder, slik i innbyggere i noe større grad kan velge bort bil som transportmiddel Løpende Utredet oljevernberedskap. Plan for aktivt jordvern. Sammenhengende gang- og sykkelvei etablert.

34 Votert slik: Forslaget fra Frp falt med 12 (Ap, Frp, SV) mot 17 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak med opposisjonens forslag til endringer, satt opp mot rådmannens forslag til vedtak med posisjonens endelige forslag til endringer. Rådmannens forslag til vedtak med posisjonens endelige forslag til endringer vedtatt med 18 mot 9 stemmer /Ap, SV)). Vedtak: 1. Røyken kommunes drifts- og investeringsbudsjett, mål for programområdene samt kommunens økonomireglement vedtas i henhold til vedlegg Av rammen på programområde kultur utgjør 1,900 mill bevilgninger til lag og foreninger. Denne rammen fordeles av kulturutvalget. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20,0 mill i Husbanken til startlån, samt 67,667 mill i lån til investeringer. 4. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere eksisterende lån innenfor retningslinjene i reglement for finansforvaltning. 5. Egenandeler for kommunale tjenester vedtas i henholdt til prisliste i vedlegg 4. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette prisen for boligalarmer og alarmer i næringsbygg utfra markedssituasjonen. 6. Gebyrregulativet for plan, bygg og oppmåling vedtas i henhold til vedlegg Kommunens kassakredittramme på 50 mill opprettholdes. 8. Satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til barnehager vedtas i tråd med egen tabell i vedlegg 1. Forslag til endringer i programområdene: 5. Skatt og finans: Punkt 3: Avsetning til lønnspott Forslag: Reduksjon på 1 million pr år i perioden fra 14,9 til 13,9 mill. Begrunnelse: Selv med kutt i fjor ble lønnsoppgjøret 1 mill billigere. Det er foreslått 3,3% igjen med hensyn på deflator i Statsbudsjettet. Med de økonomiske utsiktene vi nå har er dette for optimistisk.

35 Punkt 8: Endring i skatteinntekt. Forslag: Det blir en endring i skatteinntekt positivt på 0,5mill NOK i 2015,1 mill i 2016,1,5Mill i 2017 og 2 mill i Begrunnelse: Det er større økning i befolkningen pr. november enn det som er regnet med i budsjettet. Punkt 9:Endring i rente og avdragskostnader. Forslag: Det blir ikke behov å øke renten for flytende lån med 0,5% pr. år. Dette gir besparelse på 0,85 mill i 2015, 2,25 mill i 2016, 3,6 mill i 2017 og 4,8 mill NOK i 2018 Begrunnelse: I SSB konjunkturrapport fremlagt regner man nedgang i rente på 0,5% på grunn av at veksten i Norge avtar. 6. Folkevalgte organer og politisk sekretariat Visjon Ny tekst i avsnitt to: bytte ordet gjenvinne med å opprettholde og øke Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 7. Forslag: Det bestilles en sak innen Q om bedre arbeidsvilkår for de folkevalgte, herunder ulike styringsformer. 7. Administrasjon eiendom og fellesfunksjoner Utviklingstrekk beskrevet om kvalitetsstyring reflekteres ikke i oppnådde resultater under kapittel 14 kvalitetsarbeid. Nytt punkt under Mål Kommunens IKT utgifter har økt betydelig de siste årene. Det startes et arbeid med å se på alternative driftsmodeller og samarbeidskonstellasjoner for fremtidig IKT drift. Frist; juni 2015 Målindikator, sak fremlagt politisk behandling. Nytt punkt under 7.2., både i tabellen på s.44 (indikator tjenestekvalitet, "lærlingeinntak" i 2015 endre fra 10 til 21), Punkt 19.Husleie lege,fysio,ergo Forslag: Husleie til Paviljong reduseres med 0,25 mill i Begrunnelse: Flytter inn i svømmehall og kan leies bort eventuelt avhendes til andre. Punkt 27.5 kommunalsjef Forslag: 0,4 mill strykes i 2016, 2017 og 2018

36 Begrunnelse: En permanent løsning med hensyn på Hurum må finnes i løpet av 2015 Nytt punkt 28: Forslag: 13 nye lærlinger koster i ,6 mill og deretter 1,7 mill per år ut perioden Begrunnelse og nytt forslag under Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak. Punkt 28: Røyken tar et krafttak for å øke antall lærlinger i kommunen. I 2015 skal det tas inn 13 nye lærlinger. Lærlingeplasser er et gode for både den enkelte og for kommunen og sikrer verdifull arbeidskraft ved at vi lærer opp nye arbeidstakere selv. Nytt punkt 29: Forslag: Stillingshjemmelen som assisterende rådmann inndras med en besparelse på 1 million i 2015 og 1,3 mill pr. år ut perioden Begrunnelse og nytt forslag under Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak. Kommunens administrative ledd skal være så effektive som mulig. I 2015 inndras stillingshjemmelen som i dag er assisterende rådmann, Det skal innen mars 2015 fremmes en sak for administrasjonsutvalget der det fremkommer antall ansatte per alle avdelinger, samt en plan for kort- og langsiktig effektivisering. Operative ledd skal skjermes. Forslag: I tillegg til assisterende rådmann foreslåes det økt besparelse i administrasjonen i perioden. Nytt punkt 30. Forslag: Ekstra midler fra staten grunnet budsjettforliket går til drift og ikke til fondsavsetning. Dette utgjør 1,18 mill i 2015 og 1,065 pr. år i resten av perioden 8. Oppvekst og utdanning Utviklingstrekk: Presisering: Det viktigste vi kan gjøre for Røykenskolen de neste årene, er å heve nivået på undervisningen, slik at vi sikrer at elevene lærer det de skal. Det gjøres ved å sørge for: f) god etter - og videreutdanning av lærerne våre g) at undervisningen ikke stoppes av sykdom/annet fravær h) at pedagogene får være pedagoger i) at skolene ikke lider under at de plutselig får en svært ressurskrevende elev i løpet av skoleåret som spiser stort av skolebudsjettet j) Mål og handlingsplan Generelt: Øremerkede midler til ekskursjoner: Det fremmes en sak i Q1,2015 m/bakgrunn i en resolusjon fra ungdommens kommunestyre vedrørende øremerkede midler til ekskursjoner. «Prosjektet Sammen om læringsledelse»: Røyken kommune viderefører prosjektet «Sammen om læringsledelse». For å lykkes med læringsledelse, er det helt avgjørende å skape god og tett dialog mellom skolen, administrasjonen og politisk ledelse.

37 Tilstandsrapporter: Skolenes tilstandsrapporter behandles i kommunestyret én gang årlig, med et dialogmøte mellom politikerne, administrasjonen, rektorer, lærere, elevrepresentanter og FAUrepresentanter i forkant. Forsering av fag:forsering av fag videreføres, slik at elever på ungdomsskolen får muligheten til å ta matematikk og engelsk på videregående nivå. Hovedfokuset for blir som følger: Kvalitet i undervisningen + anti-mobbearbeid. Forslag til nytt mål. «God skoleledelse - som sikrer at elevene får undervisning av faglig dyktige pedagoger - er prioritet nr 1 i Røykenskolen. Systematisk og jevnlig profesjonsutvikling er hver enkelt skoleleders ansvar å gjennomføre». 8.4 Økonomiske rammer driftsbudsjettet. Punkt 2 Inventar skolene: Møbler til skolene anskaffes basert på konkurranse mellom rammeavtale leverandørene Røyken kommune har kontrakt med, anskaffelsen gjennomføres etter de rammer og vilkår som er regulert i kontraktene. Kriteriene for utvelgelse er regulert i kontraktene. Det skal anskaffes gode og funksjonelle møbler som innehar en god kvalitet og som har en god kvalitet og som har egenskaper som gir møblene lang levetid. Innenfor rammen skal møbler til elever prioriteres fremfor kostnadsdrivende elementer i fellesrom samt estetiske uttrykk. Punkt 4. Skolemodell 1% nedjustering Forslag: Nedjustering på 2 mill i 2017 og 4 mill i 2018 fjernes Begrunnelse: Ikke politisk ønskelig. Nytt punkt 12. vikarbudsjett Forslag: Det lages en ny vikarordning med kostnad på 0,85 mill per år i perioden. Begrunnelse: Signalene fra Røykenskolen - det være seg fra SU-møter, dialogmøtet mellom politikerne og skolene før sommeren, samt innspill fra skoleledelsen - er at skolene sliter enormt med å skaffe vikarer. Dette går ut over kvaliteten på undervisningen. Nytt punkt 13. Pott til uforutsette behov Forslag: Det lages en ny ordning med fond for uforutsette behov på kr.0,35 mill pr. år i perioden. Begrunnelse: Det er stor sannsynlighet for at elever blir alvorlig syke, eller at barn med store og omfattende utfordringer læringsmessig eller trenger andre spesielle tiltak flytter til kommunen i løpet av skol året. Dette har skjedd stort sett hvert ar. I dag dekkes slikt fra timer i tildelingsmodellen.

38 Nytt punkt 14.Forprosjektering av ny barneskole Bødalen/Slemmestad Forslag: Investeringen til Geotek på 1mill i 2015 og tas bort og midlene til dette styres til forprosjektering av ny skole. Begrunnelse: Det nedsettes en prosjektgruppe som skal jobbe med å finne tomt etc til ny skole i Bødalen/Slemmestad. Denne prosjektgruppa nedsettes i begynnelsen av Barnehage Mål. Punkt 5. Kvalitet i barnehagen. Forslag: Punktet utvides til å inkludere læringsinnhold i barnehagene. Hvordan dette skal defineres utarbeides av oppvekstutvalget i samarbeid med administrasjonen våren Begrunnelse: Det er økt forståelse i samfunnet hvor viktig minimumslæring i barnehage før man begynner på skole er Økonomiske Rammer- driftsbudsjett Nytt punkt 8.Stipend til barnehageansatte: Forslag: Det bevilges ytterligere 3 stipendier til barnehageassistenter for utdanning slik at det totalt er 5 stipendi Kostnad 0,240 mill pr. år i perioden. Begrunnelse: Fagutdanningen for ansatte i barnehagene i Røyken er fremdeles for lav. 9.HELSE, SOSIAL OG OMSORG 9.2 NAV Sosialtjenester Et hovedmål er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Det er et mål at sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse for å overvinne en vanskelig livssituasjon. Det er en økende tendens med yngre mottakere av stønad. Et eksempel på vellykket tiltak for unge som mottar stønad er såkalte Pøbelkurs. NAV Røyken i samarbeid med NAV Lier avholdt i årsskiftet 2013/2014 et slikt kurs - kostnad ca kroner for 6 plasser med varighet på 6 uker. 4 stk. fullførte, hvorav 2 er i lønnet arbeid og 1 er i praksis med god progresjon. Det er økende rusproblematikk i Røyken, dette krever økt fokus på forebyggende rusarbeid blant barn og unge i samarbeid med barnevernet Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 5. Forslag: Det avholdes Pøbelkurs hvert år i perioden. Kostnad pr. år Begrunnelse: Se under punkt HELSETJENESTER Utviklingstrekk.

39 Presisering: Utfordringene ved vekst i befolkningen angår hele småbarns- og skoleløpet, med stort press på helsestasjon og helsesøsterfunksjonen og jordmortjenesten. Helsesøster er en ressurs i skolehelse, og lav tilstedeværelse i skole er en hovedutfordring. Normtall for en kommune som Røyken er 9,25 årsverk, Røyken har Økonomiske rammer driftsbudsjett. Nytt punkt 11.En ny jordmor stilling og flere helsesøstre stillinger Forslag: Det ansettes 1 ny jordmor og 3+1 flere helsesøstre enn foreslått fra skolestart Kostnad 1,7 mill i 2015og 2,7 mill i 2016 og 3,4 mill hvert år fra Begrunnelse: Røyken ligger under under statlig norm. Nytt punkt 12. Forslag: Leie for kortidslån av utstyr fra hjelpemiddelsentralen utgår. Kostnad hvert år i perioden Pleie og omsorg: Risikoområder Forslag: Det fremmes en sak om nye turnusordninger kan gjøre ansatte mer fornøyd og tjenestetilbudet bedre i Q !0.3.4 Mål Punkt 3 tillegg: Sektoren har fokus på utvikling av velferdsteknologi i alle byggeprosjekt og andre sammenhenger der dette kan være formålstjenlig, herunder også hjemmebaserte tjenester. Punkt 7 nytt: Det er utarbeidet en plan for å styrke fagligheten og kapasiteten i hjemmetjenesten Økonomiske rammer driftsbudsjett Nytt punkt 22: Forslag: Det settes av pr år til transport til varmtvanns bading for revmatikere frem til svømmebasseng er ferdig i 2016 Begrunnelse: Det finnes ikke tilbud til denne gruppen i Røyken nå. Nytt punkt 23. Forslag: Det settes av 0,4 mill i 2015 og 0,7 Mill pr. år i resten av perioden til demenskoordinator. Begrunnelse: Demensplanen krever en koordinator for implentering.

40 11. PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Økonomiske rammer Investeringsbudsjett. Punkt 31. Forslag: BØBEKKEN står oppført med 15 mill+5 mill. Det må fremmes sak med bedre beskrivelse av hva disse pengene skal brukes til og kalkyler på dette innen Q Begrunnelse: Åpenhet om kostnader. Pkt. 6, 12 videreføres med 2015 som frist Vann og avløp Mål Presiseringer: 2. Styre arbeidet med vann og avløp. Hovedplanen må behandles politisk. 4. Starte utfasing av nedgravde oljetanker. Det er bare mineralolje som blir forbudt. Bio-olje som nå blir tilgjengelig, er lovlig å bruke. 5. Sikre beredskap for akutt forurensing. Hvordan er evaluering av dette arbeidet gjort? Dette må behandles politisk Nytt pkt 7. I 2015 prosjekteres sikkerhetsvei for skoleskyss og brann/redning mellom Kleiver og Hallenskog, inkludert løsning for fremføring av ny hovedvannledning Kleiver - Hallenskog. Prosjektet realiseres i løpet av Økonomiske rammer- investeringsbudsjettet. Generelt: Under dette punktet står investeringsforslaget på vann og avløp. Når arbeidene er gjort, er det veldig vanskelig for oss politikere å få vite hva vi fikk for pengene. Veldig ofte er eneste tilbakemelding at «prosjektet er innenfor budsjett». Men ble det så mange meter med nye rør med riktig dimensjon som vi forventet? Både vann og avløp er 100% gebyrfinansiert, og politikerne har en følelse av at vi har litt liten kontroll på hvordan disse pengene brukes. Forslag: En ferdigstillelse rapport for investeringer må foreligge for hvert prosjekt. Bakgrunn: Økt åpenhet og bedre forståelse om bruk av innbyggernes penger Mål Punkt 6 Kystsoneplan må være ferdig behandlet med vedtak i første halvår 2015.

41 12 KULTUR, IDRETT OG NÆRINGSUTVIKLING Generelt: Kultur og næring må skilles Mål: Punkt 4: Forslag: Eksisterende punkt strykes og erstattes med: Det jobbes med alternativ /ikke kommunal finansiering av et Geotek i planperioden. Nytt punkt 7: Banekapasitet i Midtbygdaområdet Det legges frem en sak i Q der Midtbygdabanen vurderes brukt til både skole, frilek og organisert idrett i banens åpningstid. Banetiden administreres av Røyken kommune hvor frivillige lag og foreninger kan bestille/leie treningstider. Baneleien settes til nivå med og ihht prinsipper for Midtbygdahallen Nytt punkt 8: Mål: Det skal videreføres tiltak for utbedring av skiløypenettet i tråd med bevilgninger. Frist: 2015 Måleindikator: Nye området og oppgraderinger er synlig på kart og internett. Nytt punkt 9. Mål: Det legges frem en sak om forskjønning og bruk av områdene rundt og med Hegga i områdene rundt Røyken sentrum. Dette må sees i sammenheng med nytt boligområde nord for den nye svømmehallen og IL ROS sitt ønske om å utbedre Flåm stadion. Saken legges frem i løpet av Nytt punkt 10. Mål. Det legges frem en sak om forskjønning av Åros sentrum mhp plener og planter innen våren Økonomiske rammer driftsbudsjett Punkt 2: Hurtigbåtsating. Forslag: Reduseres ikke så mye som rådmannen foreslår. Økes med 200K NOK i 2015, Reduseres med 0,25 mill i Begrunnelse: Svært viktig å opprettholde arbeidet med dette også i egen regi. Økt bruk av Oslofjorden som transportåre inkludert anløp i Slemmestad og Åros er et viktig mål. Punkt 4. Kirkegårdsdrift. Forslag: 0,3 mill opprettholdes også i 2016, 2017 og 2018 Begrunnelse: I tråd med tidligere politisk ønske som ble galt formulert i fjor. Nytt punkt14. Svømmeopplæring for ungdom: Forslag: I 2015 og 2016 bevilges det 0,25 mill pr år til gratis svømmeopplæring. Dette frem til ny svømmehall er på plass. Begrunnelse: Tiltaket avvikles og reorganiseres når svømmehall er på plass. Opplegget organiseres og i iverksettes før badesesongen DVS før 1.mai Tilbudet annonseres og alle under 18 skal få mulighet til et gratis opplæringstilbud.

42 Økonomiske rammer- Investeringsbudsjett Punkt 13: Geotek utgår Nytt punkt 17: Lysløype Spikkestad IL ROS. Forslag: Det bevilges 2,1 mill. i 2015 til ROS lysløypeoppgradering Investeringsbudsjettet MILJØ Pkt 3 videreføres med 2015 som frist. Punkt 8. Eksisterende punkt strykes og erstattes med nytt: Befolkningsveksten rundt Oslofjorden gir mulighet for økt bruk av Oslofjorden som kollektiv trafikkåre.i samarbeid med relevante kommuner konkretiseres båt-tilbudet for pendlere i Røyken kommune hvor anløp i Slemmestad og Åros inngår i fremtidig ruteopplegg. 14. KVALITETSARBEID 14.1.Visjon. I budsjett for 2014 ble dette vedtatt. Punktet tas inn igjen Røyken kommune skal bli ledende i landet med hensyn til kvalitetssikring av de tjenestene og oppgavene kommunen gir og tilbyr sine innbyggere. Styrket internkontroll, avviksrapportering og håndtering, brukerundersøkelser, prosesskartlegginger, risikoanalyser og mer fokus på ledelsens gjennomgang skal gi tjenester på det kvalitetsnivået som er bestemt av sentrale og lokale politiske organer. Dette arbeidet må lede til sertifisering av kommunen i henhold til egnede ISO standarder. Alle ansatte i kommunen må føle at de lever i en kultur der man skal levere tjenester av riktig kvalitet. Budsjett 2015 Rammer/saldering "kutt"/lavere kostnader: Lavere lønnsoppgjør Lavere renteutgifter 0,85 2,25 3,6 4,8 Økte skatteinntekter pga større innflytting 0,5 1 1,5 2 Justert avsetning dispfond Paviljong 0,25 Rentemidler REAS Geosenteret 0,125 0,25 0,25 0,25 Effektivisering administrasjon 1,275 2,615 3,745 3,67 Ekstra inntekter/budsjettforliket 1,18 1,065 1,065 1,06 SUM 4,93 8,18 11,16 13,03

43 Pluss Lysløype med mere IL ROS 0,125 0,25 0,25 0,25 1jordmor og 3+1 helsesøstre 1,35 2,7 3,4 3,4 Demenskoordinator 0,4 0,7 0,7 0,7 Vikarordning for skolene 0,85 0,85 0,85 0,85 Pott til uforutsette forhold på skolene 0,35 0,35 0,35 0,35 Prosjektering av ny skole i Bødalen/Slemmestad 0,125 0,25 0,375 0,5 Hurtigbåt i Oslofjorden 0,3 0,25 0,25 0,25 Sikkerhetsvei 0,42 0,42 Støtte til transport av revmatikere 0,02 0,02 Pøbelkurs 0,09 0,09 0,09 0,09 Skolemodell 1% styrking Hjelpemidler /gratis kortidsutlån 0,03 0,03 0,03 0,03 Kirkegårdstjenesten 0 0,3 0,3 0,3 Gratis svømmeopplæring 0,25 0, Frikjøp ift kompetanseheving oppvekst 0,2 0,2 0,2 0,2 Stipend til assistenter i Bhg 0,24 0,24 0,24 0,24 13 lærlinger 0,6 1,7 1,7 1,7 Sum 4,93 8,18 11,155 13,03 Investeringer: Lysløype IL ROS 2,1 Prosjektering ny skole Bødalen Slemmestad 1 1 Prosjektering Geologisenter -1-1 Sikkerhetsvei Hallenskog 6 6 Sum 99/14 Fritak fra politiske verv Behandling:

44 Vestgren (H) fremmet følgende forslag på vegne av Valgkomitéen: Ida Malthe-Sørenssen: Utvalg/styre Rolle Trer inn Formannskapet Medlem Kariane Søilen Oppvekstutvalget Leder Leder: Bjarte Engen Grostøl Medlem: Arne Dessen Kommunestyret Medlem Roar Arne Skryseth SU Slemmestad/Nærsnes Vara Trine Føyen Valgstyret Medlem Kariane Søilen Klageutvalget Medlem Kariane Søilen Valgkomitéens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Ida Malthe-Sørenssen innvilges permisjon fra sine verv ut perioden. 100/14 Dekke i Nilsemarka hundepark Behandling: Kulturutvalgets innstilling til Kommunestyret enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det bevilges kroner for å gruse underlaget i Nilsemarka hundepark. Pengene tas fra Dokkenfondet.

45 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2977 Saksbehandler: Linda Merethe Harbo-Haase Organ Møtedato Kommunestyret Kontrollutvalget - protokoller 2014/2015 Saken avgjøres av: Kommunestyret. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Kommunestyret tar følgende protokoll fra kontrollutvalget til orientering. Vedlegg: Protokoll nr Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Kontrollutvalget har sendt over en protokoll til kommunestyrets orientering.

46 RØYKEN KOMMUNE Kontrollutvalget Protokoll 08/14 Saksbehandler: Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn Møtedato: v/audun Helleland Tilstede: Lars Sverdrup Johansen (AP) : leder Jan H. Syrstad (H) : nestleder Christian Behrens (V) : medlem May Kristin Fønnebø (AP) : medlem Edmund Bendiksen (FrP) : varamedlem Forfall : Fra sekretariatet : Audun Helleland Fra revisjonen : Fra administrasjonen : Fra andre : Til behandling forelå sakene 40/14 43/14. Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til innkalling og saksliste. PS 40/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Kontrollutvalgets behandling: Det fremkom ingen kommentarer til protokollen. VEDTAK: Enstemmig godkjent. PS 41/14 Klage over kommunens byggesaksbehandling oppsummering av kommunestyrets behandling av rapport fra Deloitte AS Kontrollutvalgets behandling: Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets rapport om klage på byggesaksbehandling i sitt møte den 27. november Leder av kontrollutvalget deltok på kommunestyremøtet og ga innledningsvis ved behandling av saken en redegjørelse om kontrollutvalgets arbeid og konklusjonene i rapporten. Side 1 av 3

47 Kommunestyret hadde i forlengelse av redegjørelsen få kommentarer til rapporten, og sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar oppsummeringen av kommunestyrets behandling av klage over byggesaksbehandlingen til orientering. VEDTAK Kontrollutvalget tar oppsummeringen av kommunestyrets behandling av klage over byggesaksbehandlingen til orientering. PS 42/14 Kontrollutvalgets aktivitet i 2015 vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalgets behandling: Medlem May Kristin Fønnebø opplyste innledningsvis at kontrollutvalgets budsjett for 2015 var behandlet som egen sak i kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget hadde en rekke innspill til mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt for neste år. Dette gjelder mellom annet: Ledelse og styring i samarbeidet Hurum Røyken (kvalitetssikring) Evaluering av det interkommunale selskapet VIVA (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS), hvor Røyken kommune er en av de tre eierne Kontrollutvalget konkluderte med at følgende prosjekt kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon: Delt rådmannsfunksjon Skole/oppvekst/PPT Helse og omsorg Bestillerenheten Psykiatri/rusomsorg Teknisk/VIVA Vedtak om konkret prosjekt utsettes til neste møte. Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak VEDTAK Sluttbehandling av saken utsettes til neste møte. Side 2 av 3

48 PS 43/14 Møteplan for 2015 Kontrollutvalgets behandling: Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak VEDTAK De 2 neste møtene fastsettes til: Tirsdag 27. januar 2015 kl og onsdag 25. februar 2015 kl Eventuelt Sekretæren utarbeider forslag til møteplan for den resterende del av 2015 frem til og med september måned. Kontrollutvalget forutsetter at rapport om samhandlingsreformen er ferdig til behandling den 25. februar Sekretæren bes formidle dette til Deloitte AS. Alle vedtak er enstemmige Side 3 av 3

49 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1002 Saksbehandler: Jan Erik Lindøe Organ: Møtedato: Formannskapet Kommunestyret Høringssuttalelse KVU for kryssing av Oslofjorden Saken avgjøres av: Kommunestyret. Forslag til vedtak 1. Røyken kommune understreker det akutte behovet for at staten trekker konkusjon og iverksetter bygging av ny fjordkryssing fra Hurumlandet til Akershus, uansett valg av løsnign. Dagens veiløsning er vesentlig til hinder for utviklingen i bo og arbeidsmarkedet i Osloområdet. 2. For å sikre fremdrift i utbygging av RV23 fra E18 til E6 anbefales bruk av statlig regulering. 3. Kommunestyret anbefaler bruløsning (over Håøya) for utvikling av rv.23 Oslofjordforbindelsen. Kommunestyret forutsetter at ved valg av bruløsning så skal gang- og sykkelvei være del av løsningen. Valg av bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store forsinkelser, dvs gjennom en statlig planregulering. 4. Kommunestyret ber om at samferdselsmyndighetene i Akershus og Buskerud med valg av løsning for Oslofjorforbindelsen (RV 23) starter opp arbeid med en KVU for ny Røyken /Slemmestad vei. Vedlegg: 1. Kortversjon KVU for kryssing av Oslofjorden versjon+kvu+for+kryssing+av+oslofjorden.pdf 2. Innspill fra Røyken Næringsråd Sammendrag og konklusjon: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er sendt på høring til berørte interessenter. I konseptvalgutredningen er det vurdert muligheter for et bedre transporttilbud over Oslofjorden, i et område fra Drøbak Sande i nord til Rygge Tønsberg i sør. Løsningene vil ha stor betydning for Røyken kommune og regionen. Rådmannen innstiller på at brualterativet for Rv 23 Oslofjord-forbindelsen er det riktige for Røyken å støtte opp om, en følger derfor Statens Vegvesens vurderinger om at dette prosjektet er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme på lang sikt. Videre anbefaler rådmannen at ved valg av bru så skal det tilrettelegges for gang- og sykkelvei over brua. Røyken mener også at når regjeringen har valgt løsning for Oslofjordforbindelsen så starter fylkes- kommunene Akershus og Buskerud opp med KVU for ny Røykenvei. Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

50 Konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden vurderer strategier for å redusere fjorden som barriere for transport. Utredningen inneholder også vurdering av bru for rv. 23 Oslofjord-forbindelsen som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen. Rapporten er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og rammer for videre planlegging. Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Rapporten skal bygges opp i samsvar med krav fra Finansdepartementet Regjeringen skal beslutte videre behandling av prosjektet basert på utredningen, høringsuttalelser og rapporten fra kvalitetssikringen. Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag for Samferdselsdepartementet. En bredt sammensatt referansegruppe med de mest berørte interessentene har også bidratt med innspill til arbeidet underveis. KVU for kryssing av Oslofjorden har utredet to hovedspørsmål: Konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport Om bru kan være et alternativ til å utvide rv. 23 Oslofjordtunnelen Det er vurdert løsninger fra Drøbak Sande i nord til Rygge Tønsberg i sør.

51 Rv.23 Oslofjordforbindelsen bru eller tunnel Som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen er det utredet en løsning fra søndre munning av Frogntunnelen med to bruer over nordenden av Håøya til kryss ved Krokodden i Røyken. Brualternativet vil korte inn strekningen Horten Moss med 6 km. Utvidelse av Oslofjordtunnelen er kostnadsberegnet til ca. 3,8 mrd.kr, mens tunnelalternativet er beregnet å koste ca. 13 mrd. kr. Bru regnes som det beste alternativet i den samfunnsøkonomiske analysen. Det haster med å finne løsning for rv.23 for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriftene innen Det vurderes å søke ESA om utsettelse av fristen for å kunne bygge bru. Konsepter for ny kryssing av Oslofjorden Følgende konsepter er presentert i konseptvalgutredningen: 1. Ferje Moss Horten og rv.23 med to løp i Oslofjordtunnelen eller ny bru ved Drøbak 2. Fast forbindelse sør for Hurum (Horten Moss) og rv. 23 med to løp i Oslofjordtunnelen eller ny bru ved Drøbak 3. Bru ved Filtvet, og veg over sørspissen av Hurumlandet og kryssing videre til E18 ved Holmestrand. (Oslofjordtunnelen stengt, og ferja Horten Moss nedlagt) Statens vegvesen anbefaler videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss Horten. En fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring. Vegvesenet mener at det pr. i dag er vanskelig å se at en jernbaneinvestering på mrd.kr kan forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen. Estetiske/miljømessige konsekvenser: En ny bru over Håøya vil ha landskapsmessige konskevneser. Estetikk og kvalitet på brua vil spille inn i form av om denne vil kunne gi et godt visuelt inntrykk for befolkningen som bruker veien, bor i området, har fritidssysler på sjøen mv.. De miljømessige konsekvensene ved bru må utredes i forhold til artsmangfoldet en har i området. Håøya er et spesielt friområde som kommer inn i denne kategorien. Kommunen har merket seg at det er allerede dannet aksjonsgrupper mot en bruløsning over Håøya. Økonomiske konsekvenser: Utvidelse av Oslofjordtunnelen er kostnadsberegnet til ca. 3,8 mrd.kr, mens brualternativet er beregnet å koste ca. 13 mrd. kr. Ut fra prissatte konsekvenser vurderes bru som et bedre alternativ enn utvidelse av tunnelen. Bru regnes som det beste alternativet i den samfunnsøkonomiske analysen. Rådmannens vurdering: Rådmannen mener at konseptvalgutredningen gir en god oversikt over ulike alternative konsepter for kryssing av Oslofjorden. Valg av løsning er viktig for utvikling i kommunen og regionen

52 Rv.23 Oslofjordtunnelen er en viktig forbindelse mellom Drammen Hurum og øst-siden av Oslo/Akershus. Dagens situasjon med svært dårlig regularitet i Oslofjordtunnelen er uholdbar. Det forventes svært stor befolkningsvekst i Røyken, og Hurumhalvøya vil kunne bli et viktig avlastningsområde for Oslo. Det er derfor nødvendig å få bygget en fremtidig løsning med god regularitet, sikkerhet og kapasitet raskt. I konseptvalgutredningen gis det ikke anbefaling om valg av bru, eller tunnel, men det konkluderes med at de samfunnsøkonomiske konsekvensene er høyest ved bruløsning på lang sikt. Rådmannen mener at det er viktig å tenke langsiktig, og at det vil være mest hensiktsmessig å velge en bruløsning. En bru har fordeler sammenlignet med tunnel blant annet når det gjelder regularitet, redusert utrygghet og økt reiseopplevelse. Videre vil en bruløsning gjøre det enklere å legge opp et kollektivtilbud og gi muligheter for å krysse Oslofjorden med sykkel foutsatt at det tilrettelegges for gang- og sykkelfelt. Valg av bru forutsetter at planlegging, prosjektering og bygging gjøres rasjonelt og uten store forsinkelser. Rådmannen anbefaler derfor at det må til en statlig planregulering for ny bru. Det er viktig at hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest ses i sammenheng. Konseptvalgutredningen anbefaler en ny fast forbindelse i korridoren Horten Moss. Sett i sammenheng med anbefalingen om utvikling av rv.23 Oslofjordforbindelsen støtter rådmannen anbefalingen om fast forbindelse Horten Moss. Løsningene vil totalt sett knytte østsiden og vestsiden av Oslofjorden bedre sammen og føre til regionforstørring. Det oppnås gode veg-forbindelser mellom E18 og andre viktige riksveger på vestsiden av Oslofjorden med E6 og E18 i Akershus og Østfold. Dette vil medføre en viktig avlasting av trafikk gjennom Oslo. Utredningen viser at en vil redusere ÅDT ved Sandvika med biler ved en fast forbindles Horten-Moss. Konseptvalgutredningen konkluderer med at det pr. i dag ikke er marked for jernbane over Oslofjorden, men at det på lengre sikt kan være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum for langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-området. Rådmannen mener at dette vil være en viktig og riktig løsning på lengre sikt som vil kunne bidra til å utvikle areal- og transportsystemet i Oslo-området i et langsiktig og miljømessig perspektiv. Rådmannen mener videre at når valg av Oslofjordforbindelse foreligger så må samferdselsmyndighetene i Akershus og Buskerud starte opp KVU for ny Røykenvei (fv 165/167). Denne nord/sør korridorren fra E-18 i Asker til Rv 23 (Krokodden) i Røyken vil bli sentral i et helhetlig vegsystem for regionen.

53 5. februar 2015 Rådmann Georg N. Smedhus, Røyken kommune Kommunalsjef Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Vedr.: KVU om kryssing av Oslofjorden Det vises til offentliggjort KVU-rapport datert 19. november 2014 om kryssing av Oslofjorden. Med dette brevet, vil Røyken Næringsråd komme med innspill fra næringslivet på hvilket kryssingsalternativ vi mener er det beste. For å bidra til utvikling og vekst i Røyken, med utgangspunkt i Næringsplan for Røyken , er vi avhengige av å få etablert en trygg og stabil kryssing av Oslofjorden. Røyken Næringsråd mener derfor at det prosjekterte andre tunnelløpet i Oslofjordtunnelen må bygges så raskt mulig. Videre forutsetter vi at en effektiv planlegging og bygging av hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest prioriteres høyt. Denne strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen. En utbedring av tunnelen kan stå ferdig i 2022, og vil koste tre-fire milliarder kroner. Kostnadene for å bygge en bro, samt opprustning av eksisterende tuneller estimeres til rundt 13 milliarder kroner. Det er urealistisk å tro at en bro vil kunne trafikkeres før år Kapasiteten, sikkerhet og regulariteten vil bli langt bedre enn i dag. For eksempel kan trafikken avvikles i et løp dersom det andre stenges midlertidig. Ved to løp, vil også møteulykker elimineres. Dagens ulykkesfrekvens i Oslofjordtunnelen med personskade på 0,038 ulykker pr million kjørte kilometer er lavt og vesentlig lavere enn på resten av veinettet i Norge. Et nytt løp vil også kunne avlaste veinettet fra Røyken/Hurum til E18 i Asker/Lier med hyppigere bruk av Oslofjordforbindelsen ved kjøring til Oslo. På vegne av våre medlemsbedrifter, anbefaler næringsrådet at planene for Oslofjordtunnelens andre løp realiseres nå, og at det ikke brukes ressurser på bro-løsninger som ikke lar seg realisere like raskt. En utvidelse av Oslofjordtunnelen, med et nytt ekstra løp, er løsningen som lar seg raskest gjennomføre innen realistiske kostnadsrammer. Med hilsen Jannicke Granviken Woxmyhr Styreleder Hilde Thorud Daglig leder

54 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1286 Saksbehandler: Sveinung Kvamme Organ Møtedato Kommunestyret Høring - Overføring av skatteoppkrevingen Saken avgjøres av: Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Røyken kommune sender en høringsuttalelse til finansdepartementet vedrørende forslaget om å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Høringsuttalelsen er i samsvar med vedlegg nummer 1. Vedlegg: 1. Forslag til høringsuttalelse 2. Høringsbrev fra Finansdepartementet 3. Årsmelding 2014 for Kemneren i Drammensregionen Sammendrag og konklusjon: Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonene fra kommunene til Skatteetaten. Rådmannen mener at slik Røyken kommune i dag har organisert skatteinnkrevingen gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering for kommunen. Videre mener rådmannen at spørsmålet om organisering av skatteoppkreverfunksjonene bør inngå i den ordinære behandlingen av den kommende kommunereformen. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonene fra kommunene til Skatteetaten. Høringsfristen er 2. mars 2015.

55 Departementet beskriver forslaget til ny organisering, som er utarbeidet av Skattedirektoratet, slik: Skattedirektoratet foreslår at oppgaven skal utføres på tilsammen 27 kontor. Forslaget innebærer at oppgavene kan utføres med 526 færre årsverk enn de kommunale skatteoppkreverne bruker i dag. Samtidig foreslår Skattedirektoratet å styrke arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk, slik at den samlede innsparingen blir netto 497 årsverk. Denne innsparingen, sammen med innsparing på kontorplass- og bl.a. kostnader til diverse IT-systemløsninger, gir totalt en samlet innsparing på om lag 370 mill. kroner årlig. Direktoratet foreslår følgende organisering i Skatteetaten av de ulike oppgavene som ivaretas av skatteoppkreverne i dag: Føring av skatteregnskapet Skattedirektoratet foreslår at denne funksjonen samles på Lillestrøm (Skedsmo kommune) med en underavdeling i Vadsø. Enheten vil få et landsdekkende ansvar for føring av skatteregnskapet. Oppgaven bemannes med 45 årsverk på Lillestrøm og 15 i Vadsø, totalt 60 årsverk mot dagens 251. Kommunene vil få en spesialisert enhet som vil gi de samme rapportene og inntektsoversiktene som i dag, og som i tillegg vil kunne tilby alle kommuner analyser til sin økonomiforvaltning. Skatteetaten er avhengig av å rekruttere tilstrekkelig med kompetanse for å opprettholde en god drift fra 1. januar Avgjørende for valget av lokalisering på Lillestrøm har derfor vært rekrutteringsgrunnlaget fra de største kontorene på det sentrale Østlandsområdet. Ingen andre steder i landet har tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag som kan sikre forsvarlig drift fra 1. januar Arbeidsgiverkontrollen Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiverkontrollen samlokaliseres med Skatteetatens øvrige kontrollmiljøer og lokaliseres på 22 steder. Oppgaven bemannes med 400 årsverk. Dette innebærer en styrking på 29 årsverk. I tillegg blir arbeidsgiverkontrollen vesentlig styrket ved at den samles i større fagmiljøer og samlokaliseres med Skatteetatens øvrige kontrollmiljøer. SKD har vurdert organisering av arbeidsgiverkontrollen ut fra hvor arbeidsgiverne holder til, hvor skatteoppkreverne har kompetansemiljøer på oppgaven i dag og hvor Skatteetaten i dag har kontrollmiljøer. Arbeidsgiverkontrollen krever ikke at etaten er fysisk til stede overalt, men at det er mange nok til å reise ut på kontroller der det etter en risiko og vesentlighetsvurdering vurderes at det er behov. Innkreving Skattedirektoratet foreslår at innkreving spesialiseres og lokaliseres på totalt 19 steder. Det skilles mellom innkreving mot næringsdrivende/arbeidsgivere og innkreving mot personlig skattytere (lønnsmottagere og pensjonister). Innkreving mot næringsdrivende samles i fem regionale innkrevingsmiljøer hvor Skatteetaten allerede har innkrevingsmiljø for merverdiavgift. Innkreving mot personlige skattytere samles i 19 fylkesvise enheter, hvor fem

56 av disse også har innkreving mot næringsdrivende. Oppgaven bemannes med til sammen 453 årsverk, mot dagens 639 årsverk. Veiledning, informasjon og arkiv Veiledning, informasjon og arkivknyttet til skatteoppkreverfunksjonens inkluderes i Skatteetatenes telefontjeneste, veiledningsfunksjon og de regionale dokumentsentrene. Oppgaven bemannes med til sammen 55 årsverk. Skatteoppkreverfunksjonen i Røyken kommune Siden 2010 har skatteoppkreverfunksjonen i Røyken kommunen blitt ivaretatt av Kemneren i Drammensregionen. Dette er et samarbeid etter kommuneloven 27 hvor Røyken kommune, Hurum kommune, Sande kommune og Svelvik kommune er medeiere. Kemneren i Drammensregionen krever for Røyken kommune inn alle kommunal krav i tillegg til ordinær skatt. For eksempel vann- og avløpsavgifter. Vedlegg 3, Årsmelding 2014 for Kemneren i Drammensregionen, gir mer informasjon om selskapets virksomhet og resultatoppnåelse. Behandling av høringsuttalelser i Røyken kommune I henhold til gjeldende reglement for politiske organer og delegasjon skal høringsuttalelser avgis på følgende måte: - kurante saker av administrativ karakter avgis av rådmannen i samråd med ordfører. - saker av politisk interesse avgis av fagutvalgene i saker som er kurante. - forøvrig avgis høringsuttalelser på kommunens vegne av formannskapet. Estetiske/miljømessige konsekvenser: Ingen konsekvenser Økonomiske konsekvenser: Innkreving av kommunale krav er overført til kemneren uten at det er tilført ekstra ressurser og kommunen har i dag ikke bemanning til å håndtere disse kravene selv. Ved en overføring av skatteinnkrevingen til skatteetaten betyr dette at kommunen må overta disse oppgavene selv og bygge opp kompetansen på ny. Ved overføring av innkreving av kommunale krav til kemneren økte innkrevingsgraden. Ved en overføring av disse oppgavene tilbake til kommunen igjen er det fare for at tapene øker samtidig som personellressursene må økes. Dagens synergi- og stordriftsgevinster vil forsvinne og ordningen vil bli mindre effektiv. I tillegg er det fare for at kommunen mister særnamsmannsfunksjonen. Dette vil umiddelbart få negative konsekvenser for kommunens krav, og vil medføre behov for økte ressurser og mer saksbehandling når kravene må oversendes til det ordinære namsmannsapparatet. Dette vil også påføre innbyggerne økte gebyrer.

57 Rådmannens vurdering: Styret i Kemneren i Drammensregionen har utarbeidet et forslag til felles høringsuttalelse for kommunene i det aktuelle samarbeidet. Rådmannen tilslutter seg de synspunkter som fremgår av forslaget til høringsuttalelse og foreslår at Røyken kommunen oversender en likelydende uttalelse til departementet (vedlegg 1). Grunnet høringsfristen 2. mars 2015 er blir saken fremmet direkte til kommunestyret uten forutgående behandling i formannskapet.

58 Røyken kommune Katrineåsveien Røyken Telefon: Vår referanse: 15/1286 Saksbehandler: Sveinung Kvamme Dato: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Innledning Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger tidligere, men aldri fått flertall i Stortinget. Vi mener dagens kommunale løsning fortsatt er den beste da den gir svært gode resultater og fremstår som en effektiv organisering. Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer risiko for provenytap og reduksjon av nødvendig kompetanse, samt redusert service og tilgjengelighet for våre innbyggere. Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den varslede kommunereformen. Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap Vår skatteoppkreverfunksjon er lagt til Kemneren i Drammensregionen, et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande kommune. Kemneren i Drammensregionen betjener ca innbyggere og innkrever kommunale krav for alle deltakerkommunene i tillegg til de ordinære skatteoppkreveroppgavene. Kemnersamarbeidet er et meget velfungerende samarbeid som har tatt ut til dels store effektiviseringsgevinster siden oppstart av samarbeidet i Kemneren i Drammensregionen leverer gode resultater, faglig godt arbeid og tilbyr kommunens innbyggere profesjonelle og serviceinnstilte tjenester.

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i formannskapet. Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 12.02.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 16.10.2012 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant Leder Medlemmer Medlemmer Medlemmer Ordfører Rune Kjølstad Tom

Detaljer

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan 2017-2020 De store pengene, på de små menneskene [Skriv inn tekst] 13.12.2016 1 Røyken kommune er en kommune

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 1/14

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 1/14 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 1/14 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i formannskapet. Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 30.01.2014 Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 2/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtedato: 20.08.2012 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Rune Kjølstad (H) Røyken Tom Erik Hauger (FrP) Røyken FF Børre Pettersen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 17.09.2012 MØTESTED: Lunner barneskole MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/12 16/12 DOKUMENT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 14.04.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Alta voksenopplæringssenter, Skaialuft, Kjeldsbergveien 10 Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE Side 3 Sak 27/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.06.2014 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering. Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker skole, personalrom Møtedato: 06.10.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer