34. Byggesaksenheten Oppmålingsenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38."

Transkript

1 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014

2 2

3 Innhold 1. HR-avdelingen Økonomiavdelingen Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA) Sosial- og barnevernstjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Hjemmetjenesten Berge gård Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holviga skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Jappa skole Frivoll skole Langemyr skole Plan, miljø og landbruksenheten

4 34. Byggesaksenheten Oppmålingsenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Vann- og avløpstjenester Feiertjenesten

5 1. HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Resultater Personaldata Faste årsverk 10,0 10,1 0,1 0,0 Brutto årsverk 28,1 29,5 1,4 0,1 Sykefraværsprosent 93,6 96,1 2,5 Kommentarer Økonomisk resultat Det økonomiske resultatet for avdelingen viser at den holder seg innenfor rammen. Det drives meget nøkternt. I perioden har det påløpt en del overtid grunnet meget stor arbeidsbelastning for en del medarbeidere både på lønn og HR. Denne merbelastningen skyldes prosjektene med opprettelse av AKST, endringer i støtteenheter og innføring av A-melding, i tillegg til kompetanseutvikling på etter personellskifter. Personaldata Avdelingen forholder seg til rammene for årsverk. Bruttoendringene relaterer seg i hovedsak til variasjoner for lærlinger. I løpet av tertialet har en person kommet tilbake fra fødselspermisjon, en har gått ut i permisjon og en er nyansatt. Sykefraværet er lavt, og det er sykefravær blant lærlingene som utgjør hoveddelen av fraværet. Oppfølging og tiltak som skal iverksettes for å nå budsjettbalanse Det er ikke iverksatt eller planlagt særskilte tiltak. Det må påregnes ytterligere bruk av overtid i siste tertial. Det må i tillegg påregnes kostnader knyttet til omstillingene og tiltak for å møte disse. 5

6 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. 2 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid, bokførings- og avstemmingsarbeid. Ajourhold av pliktige offentlige registre. 3 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HR-tall. 4 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. Drifte avdelingen i henhold til avtalte mål og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. Fortsatt kompetanseutvikling av lønningskontorets ansatte og fortsatt omlegging av rutiner. De tre HR-rådgiverne skal i sin sektor gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HRutfordringer. Oppgjør i 2013 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. 5 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 6 Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 7 Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. 8 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning før lønnsoppgjøret. 9 Revidere Arbeidsgiverstrategi klar for politisk behandling i våren Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2013, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreutvikle arbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV. Opprettholde Dialogplassen som en sentral arena for sykefraværsoppfølging. Innføring av IKT-system for sykefraværsoppfølging. Vurdere stillingene ut fra kriterier på Personell, Økonomi, Fag og Informasjon (PØFI). Gjennomføres i henhold til planstrategi. Samkjøre ulike dokumenter til en helhetlig arbeidsgiverstrategi. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere insentivordninger og prosjekter for økt helgearbeid. 6

7 2. Økonomiavdelingen Enhetsleder: Helge Moen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Inntekter Netto lønn Andre utgifter Netto utgift Resultater Personaldata Faste årsverk 21,9 22,4 0,5 2,3 Brutto årsverk 24,5 24,0-0,5-2,0 Nærværsprosent 97,57 97,34-0,23 Kommentarer Netto utgifter i økonomiavdelingen øker med 1,0 mill. kroner (9 %) i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen er knyttet til eiendomsskatteprosjektet som startet opp i Økonomiavdelingen drives i henhold til budsjett per 2. tertial, og det forventes at økonomiavdelingen vil ha et merforbruk i forhold til budsjett på 0,5 mill. kroner. Dette merforbruket er knyttet til eiendomsskatteprosjektet. Bemanningen er stabil med 22,4 årsverk, økonomiavdelingen er budsjettert med 22,7 faste stillinger i Det innleies ekstrapersonell i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet slik at det forbrukes 24,0 årsverk brutto per 2. tertial. Sykefraværet er 2,7 % per 2. tertial og det er økning på 0,2 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet anses som lavt i forhold til sammenlignbare avdelinger. 7

8 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Revidere arbeidsprosesser og rutiner innenfor inngående og utgående fakturering samt hovedbok. Dokumentere rutinene i ansattportal. 2 Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til fravær i Ta initiativ til minst to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 4 Forenkle utgående fakturering gjennom sentralisering av ansvar foranalyse starter i Oppfølging av sykemeldte gjennom dialogplassen. Vurdere driften opp mot beste praksis. Økonomiavdelingen tar et helhetlig prosessansvar. 5 Videreutvikle tertialrapporteringen for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. 6 Videreutvikle budsjettarbeidet for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Budsjettarbeidet er startet 8

9 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA) Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Resultater Personaldata Faste årsverk 14,2 13,5-0,8-0,1 Brutto årsverk 15,5 18,2 2,7 0,2 Nærværsprosent 96 97,7 1,7 Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA) har en fast stillingsramme på 1520 % (15,2). Dokumentsenteret har p.t. en fast stillingsressurs på 410 %, informasjons- og kommunikasjonsteamet har 365 %, politisk sekretariat har 245 %, rådgivere 200 %, IKT-leder 100 % og kommunikasjonssjef 100 %. AKA har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, dokumenthåndtering (post- og arkivtjenester), kommunikasjons- og informasjonstjenester, juridisk rådgivning for kommunen, den kommunale IKT-virksomheten, innkjøpsavtaler, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis. Brukere og innbyggere er i større grad aktive deltakere i det digitale offentlige rom, og forventer på en enkel måte å finne riktig tilstrekkelig og oppdatert informasjon på nett og via sosiale medier. Kommunen jobber for å møte forventningene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. I DIFIs (Direktoratet for Forvaltning og IKT) måling av kvaliteten på kommuners nettsider, får kommunen 5 stjerne av 6 mulige og blant Norges 25 beste kommuner på nett (2013) Kommentarer Regnskapet etter 2. tertial viser at avdelingen har et mindreforbruk, dette tilskrives i hovedsak at lønnskostnadene er lavere enn budsjettert fordi det bevisst har vært jobbet med å spare lønnsmidler på midlertidige og delvise vakanser. Avdelingen har ført en svært restriktiv linje i forhold til overtids- og vikarbruk. Våren som sommeren 2014 har vært krevende for dokumentsenteret, som har hatt en ekstra stor arbeidsmengde i forbindelse med eiendomsskattprosjektet, og etterslep på en del andre områder som måtte tas igjen på grunn av dette. 9

10 Tiltak AKA har også videreført arbeidet med å redusere kostnader. Blant annet jobber man med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, i hovedsak ved å bruke digitale kommunikasjonskanaler, redusere antall utskrifter og kopimaskiner, henvise publikum til digitale dokumenter i stedet for utskrifter, jobbe med å få mer effektive dokumentformat m.m. Det kan også påpekes at sykefraværet er svært lavt; 2,7 %, og avdelingen har vært nominert til IA (inkluderende arbeidsliv)-prisen i Aust-Agder 2014 Ut over daglig drift kan det nevnes at det i perioden har vært jobbet en del med forberedelse til det planlagte samarbeidet med Arendal kommune om dokumentsenter, lønns- og regnskapsavdelinger. (AKST). Blant annet har det vært jobbet med å få rydde i gamle arkiver og forberede avlevering av alle kommunens papirarkiv, samt planlegging av sentralisering av postmottak. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene har også deltatt prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk. AKA hadde ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UIA, der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for Universitetet i Agder (UiA). 3 velkomstarrangement for studenter til høsten ble arrangert i kommunens regi, samt at det ble organisert utdeling av kommunens vannflasker på Pubræset (se eget tema i rapporten). AKA har også hatt samarbeid med studenter på IKT-fag som har jobbet med studentoppgaver med problemstillinger og utfordringer i Grimstad kommune. Kommunens klarspråkprosjekt har blitt ferdigstilt og godkjent i rådmannens ledergruppe. Dette består blant annet av utarbeidelse av kommunens språkprofil, formidling av denne samt kurstilbud. Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Ta i bruk teknologiske løsninger for alle ambulerende forhåndsstemmemottak slik at de er klare for valg Gjennomføre opplæring av folkevalgte i praktisk IKT-bruk i løpet av våren Avholde månedlige oppfriskningskurs/internopplæring i ephorte 4 Øke antall facebook-likere med 500 i løpet av Etablere klarspråkprosjekt Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte Bidra til at det blir en sikker og effektiv arkivdanning. Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen. 6 Gjennomføre tre velkomstarrangementer for studentene ved UIA i forbindelse med Studiestartfestivalen. 7 Halvårlig gjennomgang av rutinedokument for arkiv og saksbehandling. Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. Rutinedokumentet vil være oppdatert med siste endringer og vil være et oppslagsverk for saksbehandler i arkivdanningen i ephorte. 10

11 8 Gjennomgå og forbedre rutinebeskrivelser på oppgavene i politisk sekretariat i løpet av Forbedre interne rutiner for informasjonteamet i løpet av Gjennomføre minst to kommunikasjonsprosjekter i samarbeid med planavdelingen. 11 Utvikle kommunens juridiske ressurser Etablere juridisk fagforum 12 Oppnå en nærværsprosent på minst Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 30 % i forhold til Styrke ansattes kompetanse i basisprogramvare for å øke effektivt bruk av disse. 15 Øke organisasjonens kompetanse innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt, samt si opp leie av en av avdelingens kopimaskiner. Gjennomføre en Office-opplæringsrunde kurs hvert halvår (Innovasjonskurs). Gjennomføre obligatorisk internkurs for ansatte med bestillermyndighet i løpet av

12 4. Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Resultater Personaldata Faste årsverk 46,7 43,0-3,7-0,1 Brutto årsverk 61,4 56,8-4,7-0,1 Nærværsprosent 94,3 93,8-0,5 Aktivitetsdata Antall tiltak Omsorgsovertakelser Antall i fosterhjem ,6 Antall i institusjon * *) Dette punktet er nytt i rapporteringen for Kommentarer Sosial- og barneverntjenesten har et merforbruk i forhold til budsjett på kr Årsaken til merforbruket er hovedsakelig kjøp av private tjenester for rusmiddelmisbrukere. Videre har vi et merforbruk på lønn og drift på jobbsentralen som skyldes økte kostnader med sommerjobbsentralen. Inntektene for sommer-jobbsentralen vil komme inn i løpet av den nærmeste måneden. Det er også et merforbruk for EM (arbeidet med enslige mindreårige flyktninger). Dette merforbruket skyldes blant annet en forsinkelse i refusjon fra staten. Fraværet i enheten har økt fra 5,68 til 6,21. Dette skyldes to langtidsfravær samt mye fravær i EM i omstillingsprosessen. Ansatte involveres mer i prosessen med fase 2 i EM. Dette gjøres for å sikre involvering, redusere usikkerhet og forebygge sykefravær. Barnevern Barnevernet har hatt flere omsorgsovertakelser i annet tertial enn budsjettert. Det er tre nye barn som er plassert i fosterhjem i juli og ett nytt barn i august. I august flyttet to ungdommer ut av fosterhjem. Nettoøkningen av fosterhjemsplasser i annet tertial er to. Det er imidlertid slik at de to plassene som ble avsluttet i august koster kr pr måned pr barn mens de nye plassene fra juli koster kr pr måned pr barn. Den nye plassen fra august koster kr pr måned. Dette vil utgjøre en merkostnad ut 2014 på kr

13 Sosialtjenesten Økte utgifter i sosialtjenesten skyldes et merforbruk i kjøp av private tjenester hittil i år. Dette dreier seg om kjøp av omsorgsplass i private institusjoner. Det er særlig behovet for flere boliger til rusmiddelmisbrukere som fører til et stort behov for kjøp av slike plasser. I budsjett for 2014 står det: Rådmannen foreslår å redusere kjøp av omsorgsplasser med 2,5 mill. kroner, samtidig som miljøtjenesten styrkes med 2 årsverk (1,2 mill. kroner med hel års virkning). Dette skal også sikre at lavterskeltilbudet Bli med kan opprettholdes i årene framover. Disse to årsverkene er lagt inn i budsjett for 2014, men ikke med helårsvirkning. Enheten har ikke klart å redusere kjøp av private omsorgsplasser slik som forutsatt i budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig mangel på boliger og at stillingene ikke er gitt hel års effekt. Enheten vil redusere kjøp av private omsorgsplasser som et tiltak for å holde budsjettet. 1,5 årsverk av de 2 årsverkene er besatt fra 1. september. Den ene stillingen har et spesielt ansvar for å følge opp brukere over i faste boliger for å sikre at de klarer å beholde boligen over tid. Målsettingen er at dette vil medføre at flere boliger nede i boligtrappen kan fristilles til boligløse. Enheten har fått en ansatt via omplassering som koster mer enn en tilsvarende medarbeider i samme type stilling. Dette har helårseffekt for enheten på kr EM (arbeidet med enslig mindreårige flyktninger) Antall fast ansatte i EM-arbeidet er redusert med 3,7 stillinger som følge av fase 1 i nedbemanningsprosessen. Ny felles bolig vil være på plass i november og først da kan fase 2 i prosessen igangsettes. Refusjonskrav for EM sendes etterskuddsvis og pengene har ikke kommet inn for i år. Kostnadene hittil i år og estimert refusjonskrav viser at kommunens merkostnader er på kr Det er også fortatt en estimering av kostnadene og refusjonskrav for 3. tertial. Det fremkommer da merkostnader for kommunen på kr Totalt estimeres merkostnadene for EM arbeidet i hele 2014 til å bli kr Oppfølging og tiltak som skal iverksettes for å nå budsjettbalanse Økonomien i enheten følges opp med månedlige møter med enhetsleder, mellomledere, økonomirådgiver og HR-konsulent. Når det gjelder kjøp av private tjenester er det innført inntaksstopp for nye brukere til omsorgstjenester i private rusinstitusjoner. Merforbruk i 2014 anslås til Ved å innføre inntaksstopp anslås merforbruket å være kr Videre vil det bli gjennomført en nedtrapping i bruk av private tjenester i barnevernet samtidig med at hjemme hos - tjenesten iverksettes i oktober. Det vil bli begrenset med innsparing i 2014, men det vil få god effekt i Det er tildelt to årsverk innen miljøtjenesten for å redusere kostnader i sosialtjenesten. Disse er ikke gitt med helårsvirkning. Det er tilsatt i 1,5 årsverk fra og med september. Det foreslås å holde et halvt årsverk vakant ut året for å spare lønnsmidler. Innsparing kr Konsekvens: Denne stillingen er gitt for at det skal kunne foretas innsparing i kjøp av private tjenester. Dette tiltaket vil medføre at grunnlaget for innsparingen i kjøp av private tjenester kun delvis vil være tilstede. Fylkesmannen har gitt midler til en stilling på Bli Med! for å videreføre tilbudet. Kommunen har finansiert stillingen med egne midler hittil i år. Det foreslås å spare inn tilsvarende 60% stilling som finansieres av kommunen. Innsparing kr (En stilling finansiert av Fylkesmannen tilsvarer kr 13

14 ). Konsekvens: Tilbudet til Bli Med! kan kun økes med 40 % stilling. Dette anses som en god økning i tilbudet og konsekvensen er helt akseptabel for tjenesten. Det er tildelt ett årsverk til tilsetting i hjemme hos tjenesten i barnevernet. Dette er ikke gitt med helårsvirkning. Det har ikke blitt tilsatt i denne stillingen før i september. Det medfører innsparing av lønnsmidler på kr Videre har barnevernet fått lønnsmidler til ½ årsverk i hjemme hos tjenesten fra april. Denne stillingen er først besatt fra oktober. Innsparing på kr Innsparing sammen med Berge gård/vossgate Avtalen med SON avsluttes i løpet av høsten. Ansatte i Vossgate overtar tilsyn med beboere på Charlottenlund fra samme tidspunkt. Innsparing anslås til kr ut Konsekvens: Ansatte i Vossgate har relevant utdanning og erfaring for å utføre denne tjenesten. Dette vil faglig bli et godt tilbud til beboerne på Charlottenlund. Det er imidlertid viktig at vi finner en god løsning på håndtering av henvendelser fra naboer eller lignende som kommer i helgen eller om natten. Forventet resultat for enheten, utenom EM, er et merforbruk på kr Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Opprette miljøtjeneste i barnevernet innenfor egen ramme Ved å omdisponere midler brukt til å kjøpe private tjenester og ved å flytte to ansatte fra saksbehandling til miljøtjeneste. Barnevernet har i tillegg fått økning i ett årsverk til miljøtjeneste. Dette er et tiltak for å jobbe forebyggende og med tidlig innsats. 2 Gi et arbeids- eller aktivitetstilbud for de som er i ettervern Jobbsentralen vil gi et arbeids- eller aktivitetstilbud til de brukerne som har gjennomført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten 3 Gjennomføre brukerundersøkelse i barnevernet Det skal gjennomføres en slik undersøkelse i løpet av Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. 14

15 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Faste årsverk 7,8 8,6 0,8 0,1 Brutto årsverk 9,2 9,3 0,1 0,0 Nærværsprosent 87,5 93,6 6,1 Antall søknader Innkomne ,1 Behandlede ,1 Ferdig behandlede ,1 Ventetid aktive 17,66 12,26-5,4-30,6 Ventetid ferdige 17,66 12,26-5,4-30,6 Kommentarer: Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på NAV Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. Vi har i 2014 fått redusert vårt budsjett med kroner sammenlignet med budsjettet for Dette gir oss budsjettutfordringer som NAV Grimstad neppe klarer å møte. Totale utgifter for NAV Grimstad i 2. tertial utgjør kroner , sammenlignet med i samme periode i Vårt totale merforbruk er på kroner i Vårt budsjett er periodisert med en utgift på kr per 2. tertial. Totale utgifter viser kr som da er kr over budsjett. Midlertidig bolig og supplerende boutgifter/husleie har økt med kroner sett i forhold til 2013, og denne utviklingen er urovekkende. Per 2. tertial 2014 har vi 10,0 faste årsverk da vi per fikk økt vår gjeldsrådgiverstilling med 80 prosent. I tillegg har vi fra tilsatt ny medarbeider i 100% stilling innenfor 15

16 introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Grimstad kommune øker antall flyktninger fra 25 i 2013 til 55 i Saksbehandlingstiden er redusert med 30,6 % sammenlignet med 2013, og dette er en positiv utvikling. I tillegg ser vi en nedgang i antall saker som kommer inn. Nærværsprosenten er gått opp sammenliknet med samme periode i fjor, og vi har ikke langtidsfravær. Oppfølging og tiltak som skal iverksettes for å nå budsjettbalanse NAV Grimstad har arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder. Brukere som ikke ønsker å ta imot tilbudet med arbeidsplikt velger ofte å ikke fremme krav om sosialhjelp. Jobbsentralen er en viktig bidragsyter for å opprettholde kravet om arbeidsplikt. Vi har for 2014 styrket dette tiltaket med å overføre kroner for å lønne en ekstra arbeidsleder. Gjeldsrådgiver er tilsatt i 100 % stilling fra Vi forventer at dette vil gi utslag hvor noen brukere raskere blir gjort selvforsørget. Vi har i dag 35 løpende saker mot over 100 saker per Mange saker som var stilt i bero, er nå avsluttet og sendt namsmannen for videre behandling. Ventetid for samtale med gjeldsrådgiver er nå redusert til kun tre uker mot inntil 14 mnd. i Alle ansatte skal nå lære seg en enkel kartlegging/økonomisk rådgivning av nye brukere som da på sikt vil gi effekt. Forventet reduksjon antas å utgjøre kroner NAV Grimstad har overtatt hele ansvaret for midlertidig bolig den Vi har per utgifter til midlertidig bolig pålydende kr dvs kroner i merforbruk sammenlignet med samme tidspunkt i I tillegg er utgifter til supplerende boutgifter på kr , et merforbruk på kr sammenlignet med samme periode i Merforbruket er bekymringsfullt. Kommunens tiltak til etablering av fire MyBox-er forventes å bli merkbart på budsjettet. Vi har overtatt både vedtak og tildeling av midlertidig bolig, og det vil gi økonomisk effekt. De statlige virkemidlene vi har brukt mot brukere på økonomisk sosialhjelp er i statsbudsjettet for 2014 betydelig redusert sett i forhold til Det er for høsten 2014 gitt åpning for økt bruk av slike tiltaksplasser, og vi vil prioritere brukere på økonomisk sosialhjelp. Forventet reduksjon antas å utgjøre kroner Veiledningssenteret blir nå bemannet hver dag fra kl med kommunale medarbeidere for å kvalitetssikre nye søknader. Det vil medføre mer kvalitet på arbeidet og reduksjon på antall søknader. Vi har fortsatt stort fokus på at alle utlendinger skal ha arbeids- og oppholdstillatelse for å kunne søke om sosialhjelp. Målet her er å redusere utgifter til sosialhjelp. 41 av de som har gått på arbeidsavklaringspenger er definert som ferdig arbeidsavklart fram til I tillegg er 27 definert i jobb. Av disse mottar i dag tre brukere økonomisk sosialhjelp. 16

17 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Målsetninger for budsjett 2014 Beskrivelse av tiltak Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Ulike tiltak er: Arbeidspraksis ved: Jobbsentralen, kommunen og ekstern arbeidsgiver Lønnstilskudd Arbeidsmarkedskurs Øvrige statlige rammestyrte tiltak Det jobbes daglig med dette. Vi jobber også nå med å innføre Standard for brukerrettet oppfølging. Det er et stort fokus på å veilede og vurdere arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkende brukere. 2 Bedre levekårene for vanskeligstilte brukere Prioritert gruppe i forhold til ovennevnte tiltak og kvalifiseringsprogrammet. Det jobbes daglig med dette. I kvalifiseringsprogrammet jobbes det spesielt med de vanskeligst stilte brukerne. I tillegg har alle ansatte et stort fokus på å hjelpe de vanskeligst stilte brukere over på tiltak eller trygdeytelse som kan hjelpe dem til å bli selvforsørget. 3 Godt arbeidsmiljø Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Vær ærlig og åpen med hverandre både i forhold til ris og ros» Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høsten 2013 og NAV Grimstad sitt resultat var 26.9 av 30 poeng. 17

18 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % periodisert avvik % Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Faste årsverk 88,1 81,1-7,0-0,1 Brutto årsverk 125,9 122,1-3,8 0,0 Nærværsprosent 86,8 87,7 0,9 Aktivitesdata Antall brukere Under 16 år ,6 Over 16 år ,2 Støttekontakt Avlastning privat 42 - Kommentarer Årsverk Tjenesten har i bruk faste årsverk i tråd med budsjett. Tjenesten har midlertidig merbemanning i et tiltak, Landviktun 7, tilsvarende ca 2 årsverk. Et fortsatt høyt sykefravær inkludert høyt kortidsfravær samt vakante stillinger er årsaken til at brutto årsverk har en mindre reduksjon i forhold til 2013 enn faste årsverk. Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt og spesielt har det vært en økning i korttidsfraværet. Det jobbes systematisk med å redusere sykefraværet. Det er fortsatt betydelige arbeidsmiljøutfordringer i spesielt et tiltak. Det, sammen med samfunnsansvaret enkelte avdelinger tar i forhold til integrering av ansatte med kjente helseutfordringer, gjør det vanskelig å redusere fraværet i vesentlig grad på kort sikt. Regnskap Enheten har et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 4 hovedforklaringer. Nytt enetiltak etablert i juli, merbemanning tilsvarende ca 2 årsverk knyttet til en enhet, økt kortidsfravær, samt at vi i lengre perioder har holdt stillinger vakante i påvente av avklaringer omkring ulike omstillingsprosesser. Det har resultert i et stort behov for innleie av vikarer og bruk av overtid når det har vært vanskelig å skaffe vikar. I tillegg er det økning i forhold til budsjett både for støttekontakt og omsorgslønn. 18

19 Prognose Det er ekstremt vanskelig å lage en prognose fordi inntekten fra tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester ikke kan beregnes før årsregnskapet foreligger og før staten endelig har fastsatt rammebetingelsene. Så langt det er mulig å beregne pr i dag så varsles et merforbruk på 4,5 mill. Oppfølging og tiltak som skal iverksettes for å nå budsjettbalanse Landviktun 7 Det er igangsatt en prosess med mål om å få en stabil og god drift. Det er lite sannsynlig at det vil få en positiv økonomisk effekt i 2014 av betydning. Faglig og arbeidsmiljømessig er det et klart mål å få positive effekt inneværende år. Redusere sykefraværet Det er etablert et samarbeid med NAV for å vurdere alternativ for ansatte med mye sykefravær over flere år. Ansatte med mye korttidsfravær følges spesielt opp. Det er samtidig slik at enkelte enheter tar betydelig ansvar for å integrere ansatte med kjente helseutfordringer. Det vil naturligvis gi et høyere sykefravær. Samfunnsansvaret for å gi folk jobbmulighet. Å gi jobbmuligheter for personer som har kjente helseutfordringer, vil i et samfunnsperspektiv være lønnsomt. Det er samtidig et dilemma at dette nødvendigvis påfører tjenesten merutgifter i form av vikarbehov ved sykefravær. Grimstad kommune bør vurdere hvilken strategi en ønsker i forhold til dette. Andre forhold Det er under vurdering om boveiledertjenesten bør deles i to eller flere enheter. Boveiledertjenesten er kommunens største enhet, og fremtidig behov for tjenester er økende. Nåværende enhetsleder slutter i stillingen og det er en god anledning til å vurdere hele organiseringen av tjenesten. Både Devold as og Deloitte har konkludert med at enheten drives effektivt. Tjenesten leverer komplekse og sammensatte tjenester. Det er betydelig utfordrende adferd hos enkelte tjenestemottakere. Tjenesten har dyktige medarbeidere med stor omsorg for tjenestemottakerne. Det negative bildet som er tegnet i media er ikke dekkende for helheten i tjenesten. Det er en betydelig utfordring å beregne riktige økonomiske rammer for tjenesten. Uforutsigbarhet både i forhold til brukerbehov, det betydelige antall medarbeidere og innretningen på tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester gir stort rom for usikkerhet. Med så komplekse oppgaver er det viktig å ha et overkommelig kontrollspenn for ledelsen. Dette nærmer seg smertegrensen for tjenesten nå. 19

20 Enhetens målsetninger for budsjett 2014 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler.. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig. Ha kompetente medarbeidere og turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet. Fokus på egenmestring. 3 Lavest mulig sykefravær- max 10%. Ha fokus på nærvær, følge opp sykemeldte. Ha gode turnuser og dyktige ledere. Ha fokus på positive tilbakemeldinger. 4 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Øke antallet støttekontakter med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. Timelønna blir økt med virkning fra 1. oktober. Det er også nødvendig å frigjøre mer arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. men det mangler støttekontakt) 5 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. Arrangere 2 åpne møter med faglig 6 innhold. for foresatte. 7 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Det er i første omgang satt i system samarbeid på systemnivå mellom pårørende, administrasjon og politisk nivå. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. 20

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Driftsenhetene Grimstad kommune 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 6 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 8 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Grimstad

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37.

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37. Driftsenhetenes årsmeldinger 2013 Innhold 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 12 5. NAV Grimstad...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1.Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer