Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse"

Transkript

1 Ein tydeleg medspelar Statusrapport God Helse 1

2 Innhald Leiar Leiar 3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå 4 Møre og Romsdal idrettskrets 12 Aukra 14 Aure 16 Eide 18 Giske 20 Gjemnes 22 Halsa 24 Haram 26 Hareid 28 Herøy Nesset 36 Norrdal 38 Rauma 40 Rindal 42 Sande 44 Sandøy 46 Skodje 48 Smøla 50 Stordal 52 Sula 54 Sunndal 56 Surnadal 58 Sykkylven 60 Ulstein 62 Når heile n arbeider saman for God Helse. Statusrapporten du no les er unik. Den viser status for korleis kommunane i Møre og Romsdal arbeider med folkehelse i heile samfunnsmaskineriet. Alle delar av n si verksemd innverkar på folk si helse. Derfor er det viktig å utvikle ein helsevennleg politikk i alle sektorar. Kvar politikar, rådmann, einingsleiar, eigar, frivillige organisasjon og andre samfunnsansvarlege bedrifts- må vite korleis verksemda gir konsekvensar for innbyggarane si helse. I desember 2013 vedtok fylkestinget sin første regionale delplan for folkehelse i Møre og Romsdal for perioden Planen skal vere eit grunnlag for det samla folkehelsearbeidet i fylket, både i fylkesn, kommunane, hos fylkesmannen og andre aktørar. I prosessen med å arbeide fram planen deltok både kommunar, frivillige organisasjonar og andre institusjonar. Planen har seks satsingsområde: Samfunnsutvikling for ein god Helsevennleg arbeidsliv Samfunn som fremmar aktiv, trygg og frisk alderdom Trygt og helsefremmande Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar Organisering og samhandling, eit I statusrapporten for 2013 kan vi lese om korleis vi ligg an ved oppstarten av planperioden , og det er allereie mykje godt arbeid som skjer i kommunane. Frå Eide kan vi lese at andel elevar som opplever seg mobba har gått ned frå 18,5 % til 4.26 % på 7 år. Kommunen har arbeidd målretta og samarbeidd på tvers, og seier dei fortsatt er på offensiven for å kome ned mot 0%. I Giske har alle 75-åringar i n fått tilbod om heimebesøk, med fokus på fysisk og psykisk helse, kosthald, bustad og sosialt nettverk. Halsa rapporterar om at sjukefråveret er redusert frå 12 % I 2009 til 1,9% i Det er leiinga, tillitsvalde, einings- og fagleiarar som har stått i bresjen for arbeidet. Men det er og mange område vi kan bli betre på. Under avsnittet Samfunnsutvikling for ein god kan vi lese at fylkesn i fjor hadde motsegn i 34 plansaker på grunn av at barn og unge sine interesser ikkje var ivaretatt. I statusrapportane for dei komande åra må det talet reduserast. Godt planarbeid som tar omsyn til folkehelsa for alle aldersgrupper er ein nøkkel til eit godt framtidsretta samfunn. Vi vonar at rapporten kan bli til inspirasjon og gi gode døme på godt arbeid som mange kan lære av. Vi ønskjer kvarandre lukke til med dette viktige arbeidet. Vanylven 64 Vestnes 66 Volda 68 Ørskog 70 Ørsta 72 Jon Aasen

3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå Møre og Romsdal fylkes Møre og Romsdal fylkes, Kulturavdelinga Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet Svein Neerland Sigri Spjelkavik Ann Helene Skare Kjetil Håve Siri Ask Fredriksen Hanne Merete Hagset Petter Jenstad Paula Næss Skår seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, kulturavdelinga rådgivar folkehelse rådgivar folkehelse rådgivar fysisk aktivitet rådgivar fysisk aktivitet rådgivar fysisk aktivitet rådgivar friluftsliv rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma Svein Neerland Sigri Spjelkavik Ann Helene Skare Kjetil Håve Siri Ask Fredriksen Tannhelseavdelinga: Inger Johanne Holmeset rådgivar folkehelse Hanne Merete Hagset Petter Jenset Paula Næss Skår Inger Johanne Holmeset 2. Helsevennleg arbeidsliv Planarbeid Temaet Barn og unge har hatt eit særleg fokus ved alt regionalt planarbeid og gjennomgang av kommunale planer i Fylkesn har hatt motsegn til 34 plansaker med grunngjeving manglande omsyn til barn og unge. Fylkesn si plan- og analyseavdeling har i 2013 utarbeidd policy-dokument barn og unge, som synleggjer nasjonal og regional politikk for barn og unge sine interesser i plansaker. Barn og unge sin medverknad Fylkesn har gjennomført ungdommens fylkesting, eit stort ungdomsarrangement over 3 dagar med deltakarar frå alle kommunane i fylket. Gjennomført 8 samlingar for ungdomspanelet med 18 møtedagar. Gjennomført samlingar for alle elevrådsleiarar på vidaregåande skular. Tilrettelagt besøk for ungdoms-panelet på stortinget. Førebudd konferanse for barnerepresentantar i kommunane med mål om å auke kompetansen for betre å i vareta barn og unge sine interesser. Samferdsel Barn i bil kampanjar for barnehagar er gjennomført i 9 kommunar. Barneteater om trafikktrygging er vist på 10 skular i 5 kommunar. Det er utarbeidd brosjyremateriell til skuleelevar om setebelte i buss. Det er gjennomført trafikksikringskurs for ballhentarar i samband med alle kampane til fotballklubb, fotballklubb og Hødd. Utdanning IKO-modellen, som er eit strukturert samarbeid for å utvikle rutinar for overgangen mellom ungdomsskule og vidaregåande skule, har blitt utvida til alle kommunane i Møre og Romsdal. Samarbeidet mellom utdanningsavdelinga og skulane er intensivert for å leggje til rette for tidelg formidling av læreplass. Det er inngått avtale med NAV for at elevar med stort hjelpebehov skal få betre støtte i overgang frå skule til bedrift. Det er gjennomført kursprosjekt Læraren i møte med utsette elevar. Oppfølgingstenesta har gjennomført avklaringsmøter med elever som står i fare for å slutte i læretida si. Kosthald Ved høgskulen i vart trinn II i kurset «Kosthald og helse» gjennomført våren Gjennom trinn I og trinn II for dette kurset har langt fleire aktørar i folkehelsearbeidet fått betre kompetanse om ernæring. Målsettinga er at desse kursa skal halde fram. Kantinekurs for kantinebestyrarar ved vidaregåande skular. Under planleggingsdagane i august 2013 for vidaregåande opplæring vart det arrangert eit dagskurs for kantinepersonale for kantinane ved dei vidaregåande skulane. Utgangspunktet for kurset var ei undersøking som viste at det er stor interesse for å utvikle kantinane i høve sunn og ernæringsrik mat. Fiskesprell Det er gjennomført 5 kurs i Fiskesprell i Kursa gir tilsette i barnehage og SFO kunnskap om korleis dei kan nytte fiskemat i det daglege kosthaldet til born og unge. Rusarbeid i vidaregåande opplæring. I 2013 er det utarbeidd ei interaktiv rusplan som er felles for alle Vidaregåande skular. Bakgrunn for planen var ei undersøking om kompetansebehov som var gjort i Tannhelse Tannhelsetenesta har hatt god samhandling med kommunane i det førebyggjande og helsefremjande tannhelsearbeidet i Mange tenester som ikkje er formelt avtalefesta har og blitt prioritert. Tannhelsetenesta har mellom anna samarbeid med barnehagar/ barnehagestyrarar, barnevern, asylmottak/minoritetsgrupper og skuler i tillegg til det avtalefesta samarbeidet. Tannpleiarane i tannhelsetenesta har årleg tannhelseundervisning i alle vidaregåande skuler til elever som har utdanningsprogram for helse og sosialfag. I Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt vart det i 2013 starta opp eit pilotprosjekt «Kjekt å vite» med 8 klassingar som målgruppe. Regional delplan tannhelse gir føringar for eit utvida forpliktande samarbeid som er i planlagt frå Gjennom LUK-ordninga har 3 prosjekt i Møre og Romsdal motteke støtte til utvikling av modellar for integrering og inkludering av arbeidsinnvandrarar og innflyttarar. Møre og Romsdal fylkes var arrangør av konferansen Vestlandsk vidsyn, med hovudtema integrering og inkludering. 4 5

4 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå Fiskesprell TUSEN TURAR I LOMMA Last ned appen med turar frå heile Møre og Romsdal GRATIS! Scann QR-kodane for å komme direkte til Google play / App Store for nedlasting. Møre og romsdal fylkes, kulturavdelinga Tlf Trygt og helsefremmande Fylkeseldrerådet har hatt fokus på tema som samhandlingsreforma, kollektivtransport, verdigheitsgarantien og folkehelse og fysisk aktivitet. Saman med Norske kvinners Sanitetsforeining og Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, har fylkeseldrerådet arrangert Fylkeseldrekonferansen «Verdsetting og kvalitet i alderdommen». Fylkesn har hatt møte med pensjonistforbundet i 2013 om å få til partnarskapsavtalar mellom pensjonistforbundet og kommunane. Målet er å få til eit betre samarbeid i høve førebyggjande helsearbeid og folkehelse generelt. Det er eit ynskje om å avklare på kva måte frivillige og offentlege aktørar kan samarbeide betre. Dialogen med pensjonistforbundet vil halde fram i 2014 for at vi i løpet av dette året skal få til slike avtalar med minst to av bykommunane. 4.1 SAMFERDSEL Bypakkane Utvikling av bypakkane med forbetring av infrastruktur for dei som går og syklar vil ha stor innverknad på folkehelsa. Fylkesn, statens vegvesen og kommunane har hatt grundige prosessar med folkemøte og høyringar om utforming av bypakkane i Skuleveg Fire nye gang- og sykkelvegprosjekt i fire ulike kommunar er ferdigstilt og/ eller opna i I tillegg har det vore anleggsarbeid eller prosjektering av 9 nye prosjekt. Tettstadutvikling og universell utforming Nærare 30 av kommunane i fylket har tettstadprosjekt i gong i ulike fasar. Det er i 2013 gjennomført 4 arkitektkonkurransar, og 7 prosjekt er undervegs i fysisk opprusting. Tettstadprogrammet har vært prosjektleiar for utarbeiding av Rettleiar for universell utforming i samarbeid med BUF dir og Deltasenteret. Det er gjennomført Grundercamp med tema universell utforming Ca 6,5 mill er i 2013 nytta til oppgradering av busshaldeplassar for betre universell utforming. Det er i gjenomført ein kartlegging av i kor stor grad tannklinikkane i fylket er universelt utforma. Resulata syner at det er eit stort potensiale for forbetring. Det er gjennomført temamøte mellom eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemma, likestillingsutvalet og fagavdelingane i fykesn om korleis vi alle kan bli betre på universell utforming. Rådet for likestilling av funksjonshemma har sett krav til kollktivtransportørar både på sjø og land på dagsorden. Fylkesn legg mal om unversell utforming til grunn ved bygging av alle nye bygg og anlegg FRILUFTSLIV Arbeidet med registrering av turar i databasen morotur heldt fram i Det er logga ca 1000 turar i databasen og ein finn turforslag i 35 av kommunane i Møre og Romsdal. Det er frivillige turentusiastar rundt om i kommunane som skriv om turane, lagar GPS-spor og fotograferer. Gjennom kartlegging 6 7

5 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå Bilder frå studietur til København juni 2013 Representantar frå 23 kommunar i Møre og Romsdal deltok på studietur i København om utvikling av nye anlegg av turmoglegheitene i Møre og Romsdal, har vi også starta synleggjeringa av viktige friluftsområde i fylket. På den måte kan ein ha eit utgangspunkt for å gjere utbetringar knytta til parkering og forbetring av infrastrukturen rundt stinetta. App for mobil og nettbrett For å gjere turane enda meir tilgjengelege for publikum og få enda fleire i aktivitet, har vi i 2013 utvikla ein applikasjon for mobil og nettbrett. Her kan ein laste ned kart og turskildringar direkte til mobiltelefonen. Applikasjonen er også kobla til turkassetrimmen StikkUT for Nordmøre og Romsdal. I løpet av første halvår er appen lasta ned av meir enn 8000 brukarar. Skilting av turar I 2011 vart det oppretta ei tilskotsordning for skilting av eksisterande turstigar på Vestlandet. På desse åra har vi fordelt ca kr 4,5 mill til formålet i Møre og Romsdal. Fra å vere eit samarbeid på vestlandet har ordninga I løpet av 2013 blitt til ei nasjonal tilskotsordning, der samtlege fylkeskommunar i landet vert invitert til å vere med. Kartlegging av friluftsområder i ne rundt Romsdalsfjorden. I Samband med utarbeiding av ei ny interkommunal plan for arealet på Romsdalsfjorden, har kommunane Midsund,, Nesset, Rauma og Vestnes satt igang ei kartlegging av friluftslivsområde. Det skal også settjast ein «friluftslivsverdi på dei kartlagte områda som skal teiknast inn i eit digitalt kartverkty. Dette vil gje planleggjarar og politikarar eit betre beslutningsgrunnlag i forhold til friluftslivsinteressene i plan- og arealsaker. Møre og Romsdal fylkes koordinerer arbeidet. 4.3 NYE IMPULASAR FOR UTVIKLING AV IDRETTSANLEGG I MØRE OG ROMSDAL 21 kommunar frå Møre og Romsdal deltok på studietur til København i juni. Målet med turen var å følgje opp kravet I fylkesplanen om å skape nye typar anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommunane deltok saman med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Idrettskrets og Idrettsråd. Deltakarane fekk sjå anlegg som var spesielt tilrettelagt for uorganisert ungdom, utandørs trimanlegg, store og små. 3. desember var det oppfølgingssamling I. Kulturkonsulentar og folkehelsekoordinatorar frå heile fylket deltok. Spelemidlar Arbeidet med spillemidler i Møre og Romsdal skjer i et unikt samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkes og Møre og Romsdal idrettskrets. I 2013 kom det inn spillemiddelsøknader fra samtlige 36 r i vårt fylke. Totalt ble 200 søknader godkjent. Godkjent samlet anleggskostnad var kr og godkjent søknadssum var kr Totalt for alle anleggstypar vart det fordelt kr I 2013 ble det også fordelt kr ,- i Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Dette er en statlig tilskuddsordning der Helsedirektoratet fordeler midler til fylkene. Det er frivillige lag og organisasjoner som kan søke. 8 9

6 5. Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar 6. Organisering og samhandling, eit Pilotprosjeket kompetanse og inkludering vart avslutta i 2013 og lagt fram for kultur- og folkehelseutvalet. Prosjetet er gjennomført på oppdrag frå fylkesn av Møre og Romsdal idrettskrets, Røde kors og Voksenopplæringsforbundet (VOFO). I løpet av prosjektperioden er det gjennomført 51 tiltak med til sammen mer enn 2000 deltakere fra 45 av 66 fylkesdekkende organisasjoner og 20 av 23 frivilligsentraler. Det er startet opp arbeid med kommunal frivilligplan i 9 r. Trivsel og tryggleik i frivillig sektor I 2012 vart det arrangert ein konferanse omkring idrett rus og snus i eit samarbeid mellom idrettskretsen, fylkesmannen, Korus, ACTIS og fylkesn. Oppfølginga av dette i 2013 har vore å utarbeide ei brosjyre om retningslinjer i arbeidet blant barn og unge i høve lag og organisasjonar, og planlegging av ny konferanse i Fylkesn ved kulturavdelinga ga i 2013 ca. 60 mill i tilskot til kulturinstitusjonar og frivillig verksemd. 6.1 PLANARBEID OG KUNNSKAPSGRUNNLAG A. Ny regional delplan for folkehelse Regional delplan for folkehelse vart vedteken i fylkestinget i desember Arbeidet med å lage planen har skjedd i nært samarbeid med kommunane og andre aktørar. Målsettinga i planen er å medverke til fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga. B. Ny regional delplan for tannhelse Regional delplan tannhelse vart vedtatt i fylkestinget oktober 2013 og gjer greie for strategiske vegvalg i eit 2025 perspektiv. Eit hovudmål i planen er å oppretthalde livslang god tannhelse for befolkninga, gjennom fokus på god kvalitet og pasientsikkerheit. C. Ungdata og Samarbeidsprosjekt Som følgje av eit samarbeidsprosjekt mellom Sunnmøre fotballkrets, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Høgskulen i Volda og Møre og Romsdal fylkes publiserte Høgskulen i Volda ein ny rapport om korleis det er å vere ungdom på Sunnmøre i dag, (nr. 45: Ung på Sunnmøre Lars Jørgen Vik og Johann Roppen.) Det er NOVA, Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring som er fagleg ansvarleg for Ungdata, medan Kompetansesenter for Rus Midt-Norge (KORUS) gjennomfører undersøkinga i samarbeid med kommunane. Også andre kommunar i fylket har gjennomført undersøkingar i ungdomsbefolkninga gjennom Ungdata. Ungdata er ei nasjonal undersøking blant elevar på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring. D. Nytt handlingsprogram for fysisk aktivitet Det vart i mars 2013 vedteke nytt handlingsprogram for fysisk aktivitet for perioden Bakgrunnen for handlingsprogrammet var prosessar gjennomført i kommunar i forbindelse med delplanar for idrett og fysisk aktivitet saman med 8 regionvise møte om spelemidlar. Handlingsprogrammet er eit viktig styringsverktøy for mellom anna fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. E. Handbok for planlegging og gjennomgåande perspektiv Som ein del av arbeidet med å gjennomføre Fylkesplan er det utarbeidd ei handbok for arbeidet med dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen. Fylkesplan har seks gjennomgåande perspektiv. Desse er barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og inkludering, internasjonalisering og miljø og klima. 6.2 ARBEIDSGRUPPER Frisklivsentraler I 2013 er det 13 kommunar som har fått tilskott og er i gang med frisklivsentral. Fylkeslegen har ansvar for fordeling av tilskott, men samarbeider tett med fylkesn både omkring tildeling av tilskott og kompetanseheving. Det vart gjennomført kurs for frisklivsentralane. I tillegg hadde vi ei nettverkssamling med erfaringsutveksling. Livsstilsgruppa I 2013 vart det etablert ei livstilsgruppe som ei fortsetting av arbeidet i ressursgruppene for ernæring, tobakk og fysisk aktivitet då desse vart lagt ned. Gruppa er sett saman av representantar frå fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal idrettskrets, fylkesn ved seksjon folkehelse og fysisk aktivitet og tannhelseavdelinga. Den viktigaste saka i 2013 var å utarbeide konkrete tiltak i handlingsprogram til regional delplan for folkehelse. Rusforebygging Arbeidsgruppa har utarbeid et handlingsprogram for tiltak som oppfølging av delplan for folkehelse. 6.3 GOD HELSE PARTNAR- SKAPET OG FOLKEHELSE- KOORDINATORANE. Alle 36 kommunar har inngått partnaravtale for perioden Ei viktig oppgåve for fylkesn er å understøtte kommunane i deira arbeid, og det gjer vi m.a. gjennom samlingar for folkehelsekoordinatorane. Dette året har vi hatt to samlingar, København i mai og i desember. Vi har også hatt to samlingar for nye folkehelsekoordinatorar i Partnarskapsforum var arrangert på Ivar Aasen tunet i mai. 6.4 POLITIKAROPPLÆRING Det er utarbeidd ein kurspakke for politikarar i høve alkohol, folkehelse og politisk verksemd. Kompetansesenter for rus Midt Norge og Fylkesmannen ved helse- og sosialavdelinga har det praktiske arbeidet med kurset. Det er gjennomført 2 kurs i Nytt handlingsprogram for fysisk aktivitet Det vart i mars 2013 vedteke nytt.andlingsprogram for fysisk aktivitet, Fysisk aktivite i Møre og Romsdal Bakgrunnen for handlingsprogrammet var prosessar gjennomført i kommunar i forbindelse med delplanar for idrett og fysisk aktivitet saman med 8 eigne prosessar i forbindelse med møterunden. Handlingsprogrammet er eit viktig styringsverktøy for mellom anna fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal

7 Møre og Romsdal idrettskrets Møre og Romsdal idrettskrets Per Christian, Tare og Ulrik, Tahir og Vidar ved ankomst Sunndalsøra Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet: Ellen Cathrine Hammer E-post: Tlf: Oppvarming til jentebølgen 1. Samunnsutvikling for en god 2. Helsevennlig arbeidsliv 3. Trygt og helsefremmende 4. Inkludering og deltakelse i kultur og frivillige organisasjoner 5. Organisering og samhandling, et Kompetansehevende tiltak i SFO og skole Møre og Romsdal idrettskrets har valgt å satse på kompetansehevende tiltak innen fysisk aktivitet, for ansatte i SFO og skole. Tilskudd fra Norges idrettsforbund, øremerket folkehelsetiltak i SFO og skole, har vært brukt til dette. I 2013 har det vært gjennomført tiltak ved 12 barne og ungdomskoler i 7 r i fylket. En instruktør fra idrettens eget nettverk, har besøkt den enkelte skole og undervist i fysisk aktivitet- teori og praksis. 35 ansatte og 265 elever har deltatt. Helsevennlig arbeidsliv, har som hovedmål å skape god folkehelse og gode levekår for alle, gjennom søkelys på lønnsomme, trygge og helsefremmende arbeidsmiljø. Aktiv på Dagtid Aktiv på Dagtid er et tilbud om trening og fysisk aktivitet for mennesker mellom 18 og 67 år, som befinner seg i trygdesituasjon. Aktiv på Dagtid er et treningstilbud og ikke et behandlingstilbud. I Møre og Romsdal startet første opp med tilbudet i 2005, i 2013 har 15 r aktivitet eller er i planleggingsfase. I overkant av 600 personer, benyttet de ulike Aktiv på Dagtid aktivitetene i 2013, i følgende r;,, Aukra, Fræna, Midsund, Haram, Giske, Volda, Stordal, Nesset, Rauma, Gjemnes, Eide, Sykkylven og Skodje. De siste årene har idrettslag i fylket levert aktivitet i flere av tiltakene, ved at de har fått tilskudd fra Norges idrettsforbund. Kr ,- ble tildelt 18 idrettslag i fylket, i Samarbeid med fylkesn i arbeid med spillemidlene Idrettslagene og andre søkere får felles informasjon om fordeling av spillemidler gjennom 8 regionvise møter som skjer om høsten. Idrettskretsen spiller også en viktig rolle ved å drifte Anleggsrådet, samt når det gjelder prosessmøter i ne, frem mot vedtatt delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I følge folkehelseloven har ne et ansvar for å legge til rette for et samarbeid med frivillig sektor. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en kommunal frivilligplan, som er en plan som omhandler samhandling mellom frivillig sektor og n. Hovedmålet er at frivillige lag og organisasjoner skal være bærekraftige og offensive aktører i sine lokalsamfunn og nå bredt ut i befolkninga. Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å jobbe for å få til gode tilbud som kan passe for alle. Aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsetting i Møre og Romsdal. I 2013 ble det arrangert to kurs for kroppsøvingslærere, der tema var Hvordan legge til rette for å få flere mennesker med funksjonsnedsetting med i idrett og fysisk aktivitet. I overkant av 30 personer deltok. I 2013 hadde NIF en landsomfattende kampanje for å få flere funksjonshemmede med i fysisk aktivitet. Grenseløse idrettsdager ble arrangert flere steder i landet, også i vårt fylkei Braatthallen i. Arrangementet samlet i underkant av 100 barn og unge til en aktivitetsdag og vel 200 personer deltok på miniseminaret som var rettet mot aktivitet for målgruppa. Dette blir et årlig arrangement og i 2014 skal Grenseløse idrettsdager arrangeres i. Treningskontaktordninga: En liten del av tilskuddet fra NIF, knyttet til folkehelse, skal benyttes til skolering av Treningskontakter. I 2013 har det ikke vært arrangert egne treningskontaktkurs, men Møre og Romsdal idrettskrets har hatt et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal om deres kurs, «Treningsvenn for personer med demens». 13 personer deltok i kurset og i etterkant har 7 av dem tatt på seg å være treningsvenn for en person med demens. Norges idrettsforbund sin visjon «Idrettsglede for alle», forplikter. Det er viktig at alle barn og unge blir gitt mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, for å få gode opplevelser, som er med på å styrke deres sosiale utvikling. Lag og organisasjoner bør legge til rette for inkludering og skape tilbud som alle kan delta i. Idrettskretsen har siden 2004 hatt et utvidet partnerskap for folkehelse med Møre og Romsdal fylkes, gjennom God Helse programmet. Det innebærer at fylkesn øremerker 20 % av årlig tilskudd til idrettskretsen, til arbeid med lavterskel fysisk aktivitet(fysak). Koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet i idrettskretsen, jobber tett med Møre og Romsdal fylkes, seksjon folkehelse og fysisk aktivitet. I tillegg er vedkommende idrettskretsens representant i «Frisklivsgruppa» og «Livsstilsgruppa». Visjon for Fysak arbeidet: Flest mulig skal ha lyst og mulighet til økt fysisk aktivitet. Målsetting: «Fysak»- Møre og Romsdal skal arbeide for å styrke tilbudet til innbyggerne om tilrettelagte lavterskel aktiviteter innenfor God Helse programmet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal idrettskrets har siden 2009 fått tilskudd fra Norges idrettsforbund til ulike tiltak innen folkehelse. Midlene i vårt fylke er øremerket «Aktiv på Dagtid», «skolering av «Treningskontakter» og «Kompetansehevende tiltak for ansatte i skole og SFO»

8 Aukra Aukra Trilletreffet «Full rulle» er ein møtestad for småbarnsforeldre. Her møter ein andre til tur og sosialt samvær på Aukra Frivilligsentral kvar tysdag. Foto: Jens Petter Kjøll Moglegheitene er mange for ein aktiv skolekvardag på Gossen barne- og ungdomsskole. Foto: Martina Bõttcher Folkehelsekoordinator: 100 % stilling Therese S. Viken E-post: Tlf: / Mobil: Innbyggjartal: Helsevennleg arbeidsliv 4. Trygt og helsefremmande 5. Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar Krafttak for vennskap Kommunestyret i Aukra har vedtatt at det skal vere nulltoleranse når det gjeld mobbing. Skal ein lykkast må innsatsen omfatte alle arenaer der barn og unge deltek, og arbeidet må sjåast i samanheng i heile n. Vennskap motverker mobbing. Vaksne er viktige rollemodeller, og skaper rom for at vennskap kan oppstå. Med politisk og administrativ leiing i spissen, har Aukra tatt initiativ til eit felles «Krafttak for venskap mot mobbing». Barnehage I 2013 kom Utdanningsdirektoratet med ein rettleiar til barnehagane : «Barns trivsel voksnes ansvar.» Denne er eit godt grunnlag for det arbeidet som skal skje i barnehagen. Gjennom dette arbeidet skal barnehagen vere med å bygge ei god sjølvkjensle hos barna og bidra til at alle barn opplever venskap og fellesskap. Barnehagen har fokus på sunt kosthald med bruk av mykje fisk, frukt og grønnsaker til måltida. Småbarnsavdelingane innførte i 2013 varmlunsj fem dagar i veka. Mange av dei barnehagetilsette har deltatt på fiskesprellkurs. Skole Gossen barne- og ungdomsskole opna hausten Skolen har eit inne- og uteområde som innbyr til trivsel, læring og aktivitet for elevane. Aktivitetsparken har blitt ein viktig møtestad for barn og unge både i skoletida og på fritida. Aukra er ein MOT-, og skoleprogrammet til MOT får gode tilbakemeldingar frå elevar og lærarar. Trivselsleiarprogrammet viser til gode resultat for å styrke det psykososiale miljøet. Skolehelsetenesta Helsesøster har i 2013 fått fast dag på skolane. Helsesøster har eige kontor, og er tilgjengeleg for elevane heile dagen. Treffetid hos helsesøster er eit godt motteke lågterkeltilbodet som har blitt mykje nytta av elevar på både barne- og ungdomstrinna. Aktiv på Dagtid Sidan 2007 har Kulturavdelinga, Helseavdelinga og NAV samarbeida om frisklivstilbodet Aktiv på Dagtid. Tilbodet er for dei som av ulike årsaker har falt utanfor arbeid eller utdanning. Tilbodet viser seg for mange å vere eit viktig bidrag tilbake til arbeid. Integrering Det er ei aukande arbeidsinnvandring i Aukra. Mange bedrifter er heilt avhengig av arbeidskrafta som kjem over landegrensa. Bedrifta VARD Aukra har i samarbeid med Næringsforumet starta norskkurs. Heile 14 bedrifter med medarbeidarar frå åtte nasjonar er i gang med å lære seg grunnleggande norsk. Aktiv Senior er eit godt motteke aktivitetstilbod for pensjonistar. Kvar veke kan pensjonistar i n delta på bassengtrening og trim i sal leia av fysioterapeut, og turgruppe med turleiar. Kulturtiltak på institusjon og på Eldredagen har blitt gjennomført med tilskot frå Den kulturelle spaserstokken. Besøksven er ei ny ordning i Aukra. Det er frivillige som bruker litt av si tid til å besøke andre i private heimar eller på institusjon. Planlegging Revisjon av planen sin arealdel er i gang. Som en del av grunnlaget for planen vart det for første gang i Aukra gjennomført ei kartlegging av barn og unge sin arealbruk. Gjennom «barnetråkk» har elevar i 5. og 8.klasse registrert sin arealbruk, og ønskjer om framtidig arealbruk. Ferdselsårer Gjennom systematisk arbeid har Aukra fått eit godt samanhengande tursti-, gang- og sykkelvegnett. Med mål om å auke kvardagsaktiviteten til og frå daglege gjøremål og aktivitetar, har det blitt bygd fleire km med tursti, og gangog sykkelvegar med lys. Skilting av turstiar for å gjøre det enkelt å nytte natur og nærområde til rekreasjon og fysisk aktivitet er prioritert. Stikk UT! var også i 2013 eit viktig tiltak med stort engasjement og aktivitet. Aukra er i gang med å etablere si helseløype. Aukra Frivilligsentral opna våren Dette har blitt ein viktig møteplass i lokalsamfunnet for alle aldersgrupper. Aktivitetar som songtreff, møteplassen for eldre, trilletreff «Full rulle», filmkveld for ungdom, ungdomsklubben, open kveld, «Ta mikrofonen», samt frivillige organisasjonar sine aktivitetar gjør at Frivilligsentralen sine 200 kvadratmeter er fylt med liv både på dag- og kveldstid. 6. Organisering og samhandling, eit Folkehelseperspektivet skal vere synleg i strategiske mål, i dei ulike einingane sine handlingsplanar og årsrapportar. Fleire av n sine tilsette har delteke på kurs i styringsdata og andre kurs som skal gi n kompetanse på eit

9 Aure Aure Fiskesprellkurs Folkehelsekoordinator: 50 % stilling Synøve Fjell E-post: Tlf: / Innbyggertall: 3577 Seniordans 1. Samunnsutvikling for en god 2. Helsevennlig arbeidsliv 4. Trygt og helsefremmende 5. Inkludering og deltakelse i kultur og frivillige organisasjoner 6. Organisering og samhandling, et To av ns barnehager har hatt ekstra fokus på kosthold i De har deltatt på fiskesprellkurs med ALLE sine ansatte - vellykka kurs med finfin stemning, og det beste er at det virker. Bruken av fisk i disse barnehagene har steget betraktelig, med fisk som pålegg fire dager i uka! Barnehagene i n har også hatt fokus på friluftsliv dette året, spesielt med vekt på å ta med aktiviteter ut i skog og mark. To av barnehagene er ved hjelp av foreldredugnad i gang med å etablere nye flotte gapahuker. Barnevernet og barnehagene i n har oppretta samarbeid om bl.a. kompetanseheving for barnehageansatte i ICDP (veilednings- og samtalegrupper), ledet av ansatte i barneverntjenesten. Helsefremmende prosjekt, da alle barnehagebarn i n vil kunne nyte godt av dette. Vedtak og oppstart med det som mål å gjennomføre UngData-undersøkelse våren 2014 på ungdomsskolene i n. Personalet i enhet for Habilitering og demens-omsorg har hatt fokus på riktig kosthold og trening i 2013, positivt for helsa, vekta og samholdet! Hjemmetjenesta har kjøpt sykkel, så ansatte som jobber i sentrum kan sykle i stedet for å kjøre mellom brukerne! Frivillige ildsjeler har starta opp seniordans i Aure. Dansekveldene rulleres mellom tre forskjellige lokaler, dermed trekker seniordansen folk fra hele vår sammenslåtte, en svært vellykka nykommer. I 2013 er det lagt ned mye arbeid i å planlegge for framtida i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger i Aure sentrum. Både ny velferdsteknologi og store nok fellesareal er viktig for å trygge alderdommen og motvirke ensomhet, et litt usynlig, men svært viktig arbeid med langsiktige konsekvenser. Samarbeidsavtale ble inngått mellom Aure og Aure idrettsråd (repr. fra alle de frivillige idrettslaga i n). Målet er å jobbe for å oppfylle visjonen i del-plana om «idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle». Psykisk helse jobber målretta med veiledning i hjemmet for å redusere risikoen for hjemmeulykker. I 2013 starta vi opp et prøvesamarbeid mellom flyktningetjenesta, ungdomsklubben og frivillige i Aure Arena med varm mat en dag i uka for ungdomsklubbens medlemmer/andre etter «først til mølla»-prinsippet. Populært tiltak som videreutvikles! Hjemmetjenesten har gjennomført en større brukerundersøkelse ved hjelp av samarbeid med Helselaget i Aure. Biblioteket organiserer leseombudsvirksomhet ved sykehjemma og omsorgsboligene. Lesestundene utføres av frivillige, og dette er et svært populært tiltak. De arrangerer også bokprat i biblioteklokalene, med hensikt å øke motivasjonen til å lese, for berikelse og glede i hverdagen. De jobber også med å sette sammen bokpakker for grupper med bestemte behov, f.eks. demente, med tema som kan vekke minner og gjenkjennelse. Mye arbeid lagt ned av frivillige gjennom flere år for å komme i gang med Frivilligsentral. Beklageligvis tommel ned i 2013 også. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre. Folkehelsekoordinator i 50 % stilling kom på plass i n I samarbeid med Møreforskning har Aure og Aure rehabiliteringssenter satt i gang rehabiliteringsprosjektet «Livsnær Livshjelp». Det handler om nye måter å organisere tjenestetilbudet til befolkningen på etter Samhandlingsreformen, og dette er et prosjekt som kan få ringvirkninger utover grensene. Mye kartleggingsarbeid er gjennomført i Dette skal oppsummeres, og danne basis for videre målarbeid. Konkret eksempel på nyttig kartlegging; det viser seg at ingen har oversikt over rusmiddelsituasjonen i n, viktig vekker, og tema i forbindelse med pågående tverrfaglig/politisk arbeid med ruspolitisk plan. Oppsummert kan det sies at vi er godt i gang med økt fokus på folkehelsa i n vår. Tross litt famlende start skjer det gledelige ting, og et av måla for FHK framover er å jobbe for mer «vifølelse», og å få implementert folkehelsetenkning mer inn i mål og planverk

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 Kristiansund kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal kommune 20-21

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer