Innholdsfortegnelse BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse BERETNING 2007-2011 ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Idrettskretsstyret side 2 Utvalg og komiteer side 2 Administrasjonen side 3 Representasjoner side 4 Møter side 4 Anlegg side 5 NIF og det regionale arbeid side 5 Innsatsområder side 6 Idrettens barnerettigheter og bestemmelser side 6 Ungdomsidrett side 6 Kompetanseutvikling side 8 For idrettsråd side 8 For idrettslag side 9 Idrett for funksjonshemmede side 9 Det internasjonale engasjement side 10 Organisasjonsutvikling side 10 Kursaktivitet side 11 Aktiv på Dagtid side 13 En mer aktiv skolehverdag side 14 Andre aktiviteter side 16 Idrettsmerket side 17 Bedre rammebetingelser side 17 Økonomi side 18 Ildsjelsprisen for Østfold side 19 Særkretser og særregioner side 20 Medlemstall side 21 Idrettens hus side 22 Avslutningskommentarer side 23 Årsregnskap side 25 Revisors beretning Kontrollkomiteens beretninger BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1

2 IDRETTSKRETSENS BERETNING FOR PERIODEN Idrettskretsstyret som ble valgt på Tinget 13. oktober 2007: Leder: Nestleder: Styremedl.: Lillian Ovell, Gresvik IF Mette Nordhus, Moss og Rygge Golfklubb Jan-Erik Herft, Kvikk Halden FK Tormod Antonsen, Spydeberg IL Jan Georg Lund, Stjernen Hockey 1. varamedl: Eva Mølmen, Sarpsborg Roklubb 2. Arild Svenson, Moss Svømmeklubb Lillan Ovell, Leder Mette Nordhus, Nestleder Jan G. Lund Jan Erik Herft Tormod Antonsen Utvalg og komiteer Arbeidsutvalget Utvalget har bestått av leder, nestleder, et styremedlem og organisasjonssjef. Kontrollkomité Leder Dag Maiset, Østsiden IL Medlem Nina Undrum Fredh, Tveter Håndballklubb Jens Lindstrøm, Halden IL Varamedlem Ragnar Sande, Kvik Halden FK Ragnar Olsen, Sarpsborg Fotballklubb Valgkomité Leder Bjørn Myrvang, Råde IL Medlem Grete Karin J. Bjørnerud, Sarpsborg IL Eva B. Svenstad, Mysen IL Varamedlem Hans Jørgen Fagereng, Rakkestad IF Idrettsmerkeutvalget Følgende personer sitter i idrettsmerkeutvalget som administrasjonskonsulent Anne-Lise Lindbeck, fra administrasjonen har ledet i perioden: Medlem Bjørn Solli, Moss IM-utv. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 2

3 " Gunnar Bøhaugen, Sarpsborg IL " Harald Karlsen, Rakkestad IF " Roger Aaserud, Halden IL ØIKs revisor i perioden har vært Crow Horwath Revisjon AS, Rolvsøy. ADMINISTRASJONEN I IDRETTENS HUS PR Ansatte i ØIK/NIF: Toril A. Johansen, Organisasjonssjef % stilling Anne-Lise Lindbeck, kontormedarbeider - 70 % stilling, fra , hvorav 20% knyttet til Aktiv på dagtid. Christian Karlsen, Idrettskonsulent - 100%stilling Frode Jensen, Idrettskonsulent - 100%, fra Cathrine Eriksen, Idrettskonsulent - 100%, fra Andrè Hansen, Fagkonsulent, ApD - 100%, fra Marianne Arnesen, gikk den over i pensjonistenes rekker. Hun har arbeidet i 100 % stilling, som utviklingskonsulent i ØIK fra Før den tid var hun daglig leder i ISFØ. ØIKs regnskapsfører har i perioden vært - Øko-Team, Sellebakk, som seinere byttet navn til Consis. Kretssekretærer / daglig ledere av særkretsene på Idrettens Hus i perioden: Bedriftsidrettskretsen Anne-Marie Iversen BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 3

4 Bandykretsen Per-Christian Westreng Fotballkretsen Øyvind Strøm Friidrettskretsen Kjell Adamski Orienteringskretsen Bjørn S. Syversen Gym og Turnkretsen, fra Hanne Rossfjord Skytterkretsen Kun kontor/lagerplass Skikretsen Bjørg Liljedal, til REPRESENTASJONER ØIK har vært representert på NIFs ledermøter og samtlige idrettskretsledersamlinger i tingperioden. Organisasjonssjefen har også deltatt på samlingene. Vi har vært representert på Idrettsrådskonferansene som arrangeres 2. hvert år. ØIK deltok ellers med representanter på Idrettstinget i Skien i Vi har også deltatt på alle Statens idretts- og anleggskonferanser i perioden, samt diverse møter og arrangement i regi av fylkeskommunen. Styret har fordelt oppgavene når det gjelder representasjon på årsmøter i idrettsrådene og har deltatt på de aller fleste. Styret har også deltatt på flere av særkretsenes årsmøter. MØTER I 2007 ble det avholdt i alt 9 styremøter og behandlet 67 saker. I 2008 ble det avholdt 9 styremøter og behandlet 62 saker. I 2009 er det avholdt 7 styremøter og behandlet 64 saker I 2010 er det avholdt 8 styremøter og behandlet 67 saker Videre er det årlig avholdt: - Styreseminar, nytt styre (2007) - Idrettspolitisk konferanse i hhv Fredrikstad, Sarpsborg, Marker, Halden - Budsjettmøte med fylkeskommunens administrasjon og politikere. - Møter med de politiske partier - Ekstra ordinært kretsting (2008) - Anleggsmøter med IR og SK - Styre-/ansatt seminar - Fellesmøte med SK og IR i Strømstad. Fellesmøtet samlet 41 representanter fra 10 idrettsråd, 9 særkretser og ØIK til to innholdsrike dager. Mange gode diskusjoner og presentasjoner om anleggsutvikling og idrett for ungdom spesielt. Sittende idrettspresident Børre Rognlien var også til stede her. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 4

5 ANLEGG ØIK har i perioden hatt et meget godt samarbeid med Østfold fylkeskommune, spesielt kulturavdelingen og idrettskonsulenten. Det har vært felles møter, anleggsbefaringer og ØIK har vært høringsinstans, og deltatt i Fylkesplan/fylkesdelsplanarbeidet for idrett og friluftsliv. Administrasjonen har laget en oversikt over anleggssituasjonen i Østfold. Denne viser dekningen av 6 ulike typer anlegg innenfor hver kommune i Østfold. Fotballanlegg, flerbrukshaller, isflater, friidrettsanlegg, skytebaner og bad- og svømmeanlegg er med i oversikten. Tallene som er lagt til grunn for oversikten er hentet fra Rapporten viser anleggsfordelingen innenfor innbyggertall, medlemstall fra idretten og antall idrettslag. Disse tallene er hentet fra idrettsregistreringen og Fylkesmannen i Østfold. Rapporten er laget i Excel, og kan oppdateres etter hvert som tallene endrer seg innenfor hver kategori. Nedenfor kan leses spillemiddeltildeling for anlegg i Østfold de siste fire årene. Her ser vi at det har vært en meget positiv utvikling, hvor 2010 er tidenes høyeste. En utfordring for Østfold er, at vi har kommuner med svak økonomi, i forhold til store anleggsinvestering. Dette igjen bidrar til for få søknader om anleggsmidler til Østfold, da kommunene ikke kan bidra med sin andel i samme grad som i de rike kommunene. Resultatet blir at Østfold er det fylket som får færrest kroner pr. innbygger i anleggsmidler og har størst underdekning på anlegg. (tallene i kr) Ord.anlegg Nærmiljø Forenklet ordning Totalt NIF og det regionale ledd Idrettspolitisk dokument (IPD) - tingperioden Visjon: - Idrett for alle gjennom en åpen og inkluderende idrett En verdi- og kompetansebasert utvikling Bedre rammebetingelser for idretten Idretten som samfunnsaktør Idrettens aktivitetspolitikk En verdiprosess i idretten Ansvar: Arbeidet skal gjennomføres i alle org.ledd ØIK har gjennom tiår arbeidet kontinuerlig og trofast med verdiprosesser i idrettslagene, så også i inneværende periode. Fordi vi er opptatt av viktigheten av positive verdier og holdninger har kursene vært tilbudt gratis. Det er avholdt 76 kurs i perioden og 672 deltakere BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 5

6 har gjennomført dette. Det er satt fokus på viktige verdier som gode rollemodeller, toleranse og likeverd, diskriminering, trakassering og hets, alkohol, røyk og dop. Viktigheten av gode verdier og holdninger kommuniserer vi også bevisst i alle sammenhenger det er naturlig fra ansatte, ledelse og styret. Antidopingarbeidet Ansvar: Gjennomføres i alle org.ledd i aktivit samarbeid og dialog med Antidoping Norge. ØIK har videreformidlet aktuell informasjon og fokusert på saken i aktuelle sammenheng. Vi har avholdt infomøte med representanter fra Antidoping Norge. Dette er også tema vi tar opp i våre verdikurs. Toleraranse og Likeverd Ivaretatt gjennom verdikurs, tema på seminarer og gjennom innføring og fokus på politiattester. Når det gjelder politiattester avholdt vi infomøte med nesten 100 deltakere og har fulgt opp med mye info og støtte i saken. Innsatsområder Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (BIB) Ansvar: Gjøre kjent, gjennomføre, kontrollere og dokumentere kvaliteten på barneidretten. ØIK har gjennom perioden fulgt opp med informasjon og veiledning om BIB. Vi har hatt temaet på dagsordenen på ledermøter med SK og IR og på programmet for Inspirasjonsdagen, samarbeidskonferansen mellom ØIK og SK på Idrettens Hus rettet mot idrettslagene i Østfold. Vi har holdt flere kurs årlig i temaet. Det har ellers i perioden blitt etablert flere nye idrettsskoler. Østfold har idrettsskoler i tilnærmet alle fleridrettslag og i mange særidrettslag. Det er tildelt spillemidler til utstyr, gjennom ØIK, på kr til idrettskolene i perioden. Få av fleridrettslagenes idrettskoler søker om midler. Ungdomsidrett Ansvar: Utvikling av partnerskap med vgs og lederopplæring tilknyttet programfag og skoleidrettslag. ØIK har sørget for lederopplæring i tilknytning til programfagene i ungdomsskolen gjennom prosjektet Young Mentor, som vi gjennom perioden har utvidet med flere skoler i flere kommuner. I 2010 tok vi programmet, med en tilpasning for målgruppen, også inn i barneskolen. Dette ble så vellykket at Moss kommune har avtalt at alle barneskolene skal delta i prosjektet i 2011, i konkurranse med det mer private og profittbaserte, Trivselsleder prosjektet til Kjartan og Kjetil. Gledelig og en stor aksept for vårt tiltak og ØIKs arbeid med dette. Vi har siden starten i 2004 utdannet om lag 550 elever, hvorav 300 i tingperioden. Tiltaket har som mål å bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, profilere gode rollemodeller og utdanne fremtidige instruktører til idrettslagene. Det er da elever på 7. og 10. trinn som tar Young mentor oppdraget på de skolene som er med. Elever som blir valgt ut, legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt og på aktivitetsdager. ØIK tilbyr Aktivt BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 6

7 ungdomskurs, 16 t, til elevene i tillegg til at de får tilbud om aktivitetsmoduler i ulike særidretter. De blir utstyrt med gensere som kan identifisere dem, samt at skolene får midler til aktivitetsutstyr. Hovedmålet for prosjektet er også å utvikle disse elevene i lederskap, slik at de på sikt skal gå inn å hjelpe det lokale idrettslaget ved å påta seg roller som trenere, ledere eller dommere. Følgende skoler er med: Young mentor Kommune Skoler Antall You me elever Fredrikstad Fredrikstad Kvernhuset Ungdomsskole Gressvik Ungdomsskole 12 t Akt. Leder Kurs Bandy krets Lek preget Oppdrag 10 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 10 X X X Friminutt og aktivitestdager 1 Antall år med i prosjektet 6 Rygge Øreåsen Ungdomsskole 14 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 2 Moss Grindvold Ungdomsskole 12 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 2 Sarpsborg Tindlund Ungdomsskole 10 X X X Friminutt og aktivitestdager 2 Hvaler Hvaler Ungdomsskole 20 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Instruktør på Idrettskolen, Ansvar for Fysaktimen på Ungdomsskolen Det er planlagt moduler med instruktør fra Volleyballforbundet i jan Det er utdannet 76 elever i februar Norges Idrettsforbund BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 7

8 Young mentor jr. Kommune Skoler Antall You me elever 12 t Akt. Leder Kurs Lek Preget aktivitet Oppdrag Antall år med i prosjektet Moss Ramberg Barneskole 15 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Moss Krapfoss Barneskole 10 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Moss Kambo barneskole 10 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Det er utdannet 35 elever i 2010 For 2011 har vi fått forespørsel om alle 9 barneskolene i Moss kommune kan delta i Young mentor prosjektet, de har valgt prosjektet til ØIK fremfor Kjartan og Kjetil Trivselsleder. 21. februar Norges Idrettsforbund Kompetanseutvikling Ansvar: Sørge for at alle nye ledere/styrer i IL og IR får nødvendig grunnopplæring. Legge til rette for regionale og lokale arenaer og møtesteder for erfaringsutvikling og kompetanseutvikling sammen med særidrettene. Kompetanseløft for idrettsråd Et nasjonalt kompetanseløft for idrettsrådene ble pålagt idretteskretsene gjennom IPD og innebærer målrettede tiltak for å utvikle tillitsvalgtes kunnskaper, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger på en optimal måte. Mye bra aktivitet og engasjement i idrettsrådene i fylket. Kommunikasjon, samarbeid og aktiviteten har økt i takt med at vi fikk ansatt en idrettskonsulent, som har som hovedoppgave å samarbeide og følge opp rådene. Vi har fått gjennomført et vellykket kompetanseløft: 17 idrettsråd har gjennomført årsmøte i 2010 Idrettskonsulent har besøkt 10 idrettsråd i forbindelse med styre-/oppfølgingmøter 11 idrettsråd representerte på konferanse for IR og SK i Strømstad i oktober av 18 idrettsråd har siden september 2009 deltatt på 2x4 timers modul i kompetanseløftet for IR 18 av 18 idrettsråd har siden september 2009 deltatt på kurs/samlinger i regi av ØIK. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 8

9 Idrettsråd Aremark Askim ØIK kompetanseheving IR i 2010 Styremøte/ oppfølgingskvelder X 2x4 timers moduler Deltagelse konferanse Eidsberg X X X Fredrikstad X X Halden Hvaler Hobøl X X Marker Moss X X X Rakkestad X X X Rygge X X Rømskog Råde X X X X Sarpsborg X X X Spydeberg Skiptvet X Trøgstad X X X Våler 4 timers modul nye i IR I løpet av perioden september 2009 desember 2010 har 15 av 18 IR deltatt på 2x4 timers moduler komp.løft. 18av 18 IR har deltatt på kurs/samlinger i samme periode. 21. februar Norges Idrettsforbund Kompetanseløft for Idrettslag X I tingperioden har det blitt gjennomført 21 klubbutviklingsprosesser i østfoldklubbene. I hadde følgende klubber start- og oppfølgingsmøter: Rolvsøy IF, Halden Skiklubb, Råde IL, Halden Volleyballklubb, Fredrikstad Kunstløpklubb, IL Kråkene, HK Halden, Tveter HK og Fredrikstad Bryteklubb Atlas. X X X X X Toppidretten ØIK har inneværende periode forlenget samarbeidsavtalen med Høyskolen i Østfold(HiØ), om bl.a. poeng og tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere. ØIK er formelt eiere av toppidrettslinja på St.Olav, ansetter og lønner topp erfarne trenere i forskjellige idretter her, spesielt innenfor fotball, ishockey og håndball. Linjen er meget populær og holder høy kvalitet. Idrett for Funksjonshemmede Ansvar: NIF og IK ene sikre gode rammevilkår for å samarbeide med kompetanse på områder de har behov for. Integreringsutvalg Administrasjonen tok i 2007, i samarbeid med integreringskonsulenten i Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold, initiativ til på ny å opprette integreringsutvalget som ble faset ut i 2005 pga manglende interesse. Administrasjonen foreslo en ny modell for ØIK for å få til en bedret funksjon. Den nye modellen fungerer godt og ble også etablert i Oslo og Akershus. Fra 2010 valgte vi å ha en fra administrasjonen til å lede utvalget i ØIK, noe som fungerer bra og gjør at det blir tettere bånd, bistand og oppfølging fra ØIK til utvalget. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 9

10 Utvalget skal være selvgående, og skal ha en pådriver og rådgiver funksjon overfor SF, SK og IL som nå har ansvaret for tilbud til funksjonshemmede. Utvalget skal ikke drive aktivitet. Medlemmer som har vært innom utvalget i perioden. Vigdis Mørdre, NIF Jorunn Frydenlund, Navestad IF Kari Østby, Sarpsborg IL Jon Olav Johansen, Fredrikstad og Omegn Handicapidrettslag Per Weum, Vansjø/Svinndal IL Willy Aagaard, Sarpsborg Handikapidrettsforening Eva Mølmen, ØIK styret Frode Jensen, ØIK ØIK har gjennom økonomiske tilskudd stimulert til aktivitet for funksjonshemmede i lagene, og også påvirket til etablering av egne idrettslag innenfor kjelkehockey o.a. Det er arrangert møter, konferanser og aktivitets- og utstyrmesser. Vi opplever at det sakte men sikkert rekrutteres flere funksjonshemmede deltakere til idretten og at flere lag etter hvert har gode tilbud. Det internasjonale engasjement Ansvar: NIF i samarbeid med SK og IK ØIK har i perioden vært medeier i et EU-prosjekt, Verdens beste Idrettsregion, vi etablerte sammen med Akershus og Hedmark Idrettskretser og Vârmland Idrottsforbund. Kun kommuner i Indre Østfold er innenfor prosjektområdet og kunne være med her, noe som har vært en utfordring. Prosjektet avsluttes i Prosjektet har 3 hovedmål: Teste modeller som gjør det enklere for inaktive voksne å være aktiv i en idrettsforening, ansvar Østfold Idrettskrets Utvikling av ungdom som ledere, ansvar Akershus Arrangement, ansvar Hedmark. Organisasjonsutvikling Lovverk og ressursforvaltning Ansvar: NIF og org. leddene Betydelig kompetanseheving er gjennomført gjennom deltakelse i NIFs årlige saksbehandlerseminarer, utarbeiding av felles rutine for idrettskretsene, lov- og dom seminarer og økt fokus på lovverk og regler. Det er årlig i forbindelse idrettsregistreringen gjennomført omfattende informasjonsarbeid i forkant og info, kontroll og oppfølgingsarbeid i etterkant i tråd med lister fra NIF. Kvaliteten på lovsiden i lagene har blitt betydelig hevet og svært mange klubblover gjennomgått, justert og godkjent. Det er gitt veiledning og behandlet en rekke saker i forbindelse med årsmøter, fremgangsmåter og saker kjønnsbestemmelser og sammensetning, og en del dispensasjonssaker er behandlet ifht dette. Det er i perioden gjennomført årlige medlemsundersøkelser i klubber som har rapportert for få, eller ingen medlemmer under idrettsregistreringen. De klubbene som har rapportert under BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 10

11 10 medlemmer har ikke nok medlemmer til å oppfylle lovens krav om fullt styre, valgkomite og revisorer. Klubbene som undersøkes må enten verve flere medlemmer eller gå inn i andre klubber. Dersom det ikke har vært medlemmer i klubbene i det hele tatt, er klubbene blitt tatt under administrasjon og lagt ned av ØIK. Det samme gjelder for klubber som ikke har rapportert i det hele tatt under idrettsregistreringen. Dersom disse ikke har hatt medlemmer er de blitt nedlagt. I de fleste av tilfellene, har idrettslagene hatt nok medlemmer. Etter noe veiledning om drift og medlemsrapportering, er dette blitt bedre. I 2007 og 2008 ble det gjennomført medlemsundersøkelse i 3 idrettslag hvert år. I 2009 og 2010 er dette økt til henholdsvis 28 og 19 idrettslag. Arbeidet er ressurskrevende. KURSAKTIVITET FELLESIDRETTSLIG UTDANNING I ØSTFOLDIDRETTEN Kurstype Antall kurs Antall timer Antall delt. Barneidrett Ungdomsidrett Organisasjonsutvikling Generell leder- trenerutvikling Til sammen Velg sunt-prosjektet I perioden har ØIK startet med Velg Sunt prosjektet, som er en bevisstgjøring over hvilke mat- og drikke tilbud som kioskene på idrettsarenaen bør ha. Velg det sunnere alternativet er målsettingen. Fysisk aktivitet er viktig - ikke minst for barn og unge. Fysisk aktivitet påvirker humøret, gir energi, reduserer stress, fremmer sosialt samvær og gir bedre kroppskoordinasjon. Det er nær sammenheng mellom idrettsprestasjon og kosthold. Et variert kosthold med sunn mat og regelmessige måltider er med på å forsterke effekten av treningsinnsatsen. Musklene, skjelettet og hjernen til barn og unge utvikler seg hele tiden, og har behov for jevn tilførsel av næring. Hvert måltid betyr derfor mye for den som vokser. Barn og unge som driver med idrett tilbringer mye av sin tid på treninger, kamper og konkurranser og har da behov for ernæring som gir energi til den aktiviteten de skal utføre. På disse arenaene selges det ofte usunn mat med tomme kalorier. ØIK ønsker å arbeide for god ernæring og sunn kost på idrettsarenaene, slik at barn og unge kan ha muligheten til å velge sunt på idrettsarenaen. Østfold idrettskrets, i samarbeid med Fylkesmannens ressursgrupper for ernæring og fysisk aktivitet og Østfoldhelsa har laget kurset «Velg sunt på idrettsarenaen». Kurset gir gode eksempler på hvordan idrettslagene kan bytte ut usunn mat med sunnere alternativer. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 11

12 KOMPETANSENETTVERK Navn Sted Navn Sted Barneidrett Start- og oppfølging Anne Kjersti Bjercke Sarpsborg Bernt Kr. Berntsen Fredrikstad Gro Heie Fredrikstad Lillian Ovell Fredrikstad Engelbrecht Martin Fjeld Fredrikstad Heidi Stenboch- Halden Haakestad Bjørg Liljedal Fredrikstad Bjørn Birkeland Oslo Cathrine Eriksen Fredrikstad Mette Nordhus Moss Inger-Lise Olsen Fredrikstad Stian Olsen Oslo Sverre Gulbrandsen Fredrikstad Verdier/ Holdninger Trond Andreassen Fredrikstad Villmarks impuls Økonomi Ronny Berntzen Vidar Waaden Lørenskog Møteledelse Ungdomsidrett Jan G. Lund Fredrikstad Espen Amundsen Fredrikstad Lover, regler & retn. Thomas Dalen Sarpsborg Wiggo Sørlien Hanne Nilsen Sarpsborg Christian Karlsen Fredrikstad Livredning Idrettsskade Thomas Graham Sarpsborg Jan Spurkeland Fredrikstad Idrettsråd Førstehjelp Mimi Slevigen Trøgstad Trond Solhaug Atle Rostad Fredrikstad Rygge Samarbeid med særforbundene ØIK har tatt flere initiativ overfor særforbund/-kretser ifht samarbeid og har lykkes i noen sammenhenger, bl.a ifht veiledere og klubbguider innenfor klubbutvikling og organisasjonsprosesser. Det gjelder også særforbund/-særkretsers bidrag med sine idretter i våre prosjekter inn mot skolen (Idrett/skole prosjekter) og vi har de 2 siste årene dratt i gang et felles seminar med særkretsene på Idretten Hus Inspirasjonsdagen for Østfoldidretten. Idrettens som samfunnsaktør Å fremme god helse i befolkningen Ansvar: NIF med støtte fra org.leddene ØIK har deltatt i ressursgruppen for fysisk aktivitet i regi av fylkesmannen fra , initiert av staten, hvor målsetningen var å utvikle en kommunikasjonsstrategi som skulle styre kunnskapen om fysisk aktivitet og helse gjennom folkeopplysning og motivere til aktiv livsstil, med hovedvekt på barn og unge og personer som er for lite aktive. Fra 2010 ble ansvaret overført til fylkeskommunen. Ressursgruppe for fysisk aktivitet og ernæring (RFAE), som tidligere var to grupper, ble slått sammen til en. ØIK er fortsatt medlem. En viktig relasjon i forhold til fysisk aktivitet og helse, og samarbeid med sentrale BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 12

13 personer i fylke og kommuner med ansvar for området. Formål: RFAE er Østfoldhelsas strategi for kunnskapsbasert folkehelsearbeid innenfor ernæring og fysisk aktivitet i Østfold, og for å oppfylle Østfoldhelsas målsetninger og statlige føringer. Arbeidet i ressursgrupper skal bidra til å forankre folkehelsearbeidet politisk og administrativt i Østfold. Aktiv på Dagtid (ApD) Startet opp 01.oktober 2007 som et prosjekt frem til Fra den har ApD gått over til en driftsfase. Aktiv på Dagtid er et tilbud om variert fysisk aktivitet for personer mellom år og som enten: Står helt eller delvis utenfor arbeidslivet eller Arbeider i en IA (inkluderende arbeidslivs) bedrift Gjennom et felles løft har Østfold Idrettskrets og dens partnere sammen bidratt til å løfte frem fysisk aktivitet til grupper som er vanskelige å nå, og som antagelig ikke ville drevet fysisk aktivitet. Gjennom flere instanser som bidrar med økonomiske midler, har deltakelse i partnerskapet medført et felles løft for fysisk aktivitet og dermed resultater som ville vært vanskeligere å oppnå hvis en hadde stått alene. Deltagende partnere og finansieringskilder: Fredrikstad Sarpsborg Kommune Moss Kommune Kommune Hvaler Kommune Rakkestad kommune Våler Kommune Skiptvet Kommune Halden Kommune Rygge Kommune Spydeberg kommune Hobøl Kommune Marker Kommune Eidsberg Kommune Askim Kommune Østfold fylkeskommune Østfoldhelsa Norges Idrettsforbund NAV Østfold Utviklings i deltakelsen: BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 13

14 Budsjett i 2010: Budsjettet i 2010 var på 2,52 mill. Idretten som aktivitetsleverandør Gjennom 2010 har flere idrettslag levert aktivitet til Aktiv på Dagtid, dette har skjedd bl.a gjennom golftilbud, helsestudio, sal aktiviteter og vanngym aktivitet i ulike kommuner. Vi ser at flere av lagene får ordinære medlemmer etter bl.a introduksjonskurs. Halden Golfklubb fikk 15 nye medlemmer gjennom kurs arrangert for APD og i samarbeid med Halden kommune. Det er et mål å knytte til seg flere klubber som kan bidra til å levere aktivitet, hvor en på sikt kan få deltakerne inn i ordinære tilbud i de idrettslag som har mosjonsaktivitet. En mer aktiv skolehverdag IL-Skole/SFO Et tiltak som har som mål å skape mer aktivitet, utjevne sosiale forskjeller og identifisere gode modeller for heldagskolen. Idrettslag legger til rette for allsidig fysisk aktivitet 1 til 2 ganger pr.uke i samarbeid med SFO. Det tilbys måltider og frukt i tillegg til mulighet for å gjøre lekser i egnet rom. Østfold idrettskrets har pr , 11 tiltak fordelt på 11 idrettslag og 35 SFO i 5 kommuner. Om lag 950 barn får et tilbud fra idretten i SFO tiden og flere er på gang i Det vil allikevel være økonomisk betinget hvor mange flere vi kan håndtere her. Det er med glede ØIK registrerer at klubbene tar denne utfordringen, samtidig som ØIK registrerer en økt pågang og interesse fra idrettslag som ønsker mer informasjon om tiltaket og organiseringen av det. Det er etablert et samarbeid med Golfforbundet når det gjelder aktivitet og utstyr rettet mot bruk i skolene. Videre har om lag 15 skoler i Moss og Fredrikstad kommune benyttet seg av tilbudet om å få en innebandyinstruktør til å komme å holde en gymtime i 5 klasse. Dette er gjennomført som et samarbeid mellom ØIK og Bandykretsen i Østfold. ØIK IL/SFO Kommune Idrettslag SFO instruktører Innhold Mat/frukt Leksehjelp Tilskudd Antall barn Økt pr. uke Fredrikstad Stjernen Hockey 12 Stjernen Hockey Frigåing på skøyter Hockey Ja Ja Fredrikstad Nedre Glomma turn 1 NGT Allsidig turn/gym Ja Ja Fredrikstad Rolvsøy IF 1 Rolvsøy IF Lekbetont Fotball /innebandy Ja Ja (2) Sarpsborg Tune IL 1 Tune IL og Kalnes VGS Ball lek Håndball Ja Ja Sarpsborg Varteig IL 1 Varteig IL Friidrett Ski Sarpsborg Greåker IBK 3 Greåker IBK Allsidig Innebandy 23. august Norges Idrettsforbund Ja Nei Ja Nei arr BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 14

15 ØIK IL/SFO Kommune Idrettslag SFO instruktører Innhold Mat/frukt Leksehjelp Tilskudd Antall barn Økt pr. uke Sarpsborg Navestad IF 1 Navestad IF Allsidig inne- og uteaktivitet Ja Nei Sarpsborg Spydeberg Borregård Golf klubb Spydeberg IL 3 Borregård Golf klubb 2 Spydeberg IL Askim VGS Golf Innebandy Uteakt. Allsidig idretts aktivitet Ja Nei Ja Ja Rygge Larkollen IL 5 Larkollen IL Bordtennis Ja Ja Moss IL Kråkene 5 IL Kråkene Hinderløype Hockey Frigåing på skøyter 5 kommuner 11 idrettslag 35 SFO Ja Ja Om lag 950 barn 23. august Norges Idrettsforbund Fysisk aktivitetskurs for ansatte i SFO/ Skole Ved innføring av obligatorisk fysisk aktivitet for elever i 5-7 klasse iht rundskriv UDIR , har ØIK sett et behov for kompetanse og utviklet et kurstilbud rettet mot ansatte som har ansvaret for gjennomføringen av disse øktene ute i skolen. Formålet med tiltaket er å tilrettelegge for en mer variert og aktiv skolehverdag for elevene i 5-7 trinn. Kursdagene inneholder kort innføring i rundskrivet og praktiske øvelser som involverer mange barn og som krever lite utstyr. Relevant praksis for VGS elever/idrettslinje Et annet tiltak vi har tatt initiativ til når det gjelder er økt aktivitets - / instruktørkompetanse til SFO og Fysaktimen 5-7 trinn, er å gi mulighet for relevant praksis for VGS elever og mulighet for å forme en modell som andre VGS kan benytte. VGS elever kommer ut til skolene som er med i prosjektet 1 gang pr. uke og gjennomfører 1 times aktivitet med elevene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ØIK, barneskoler og videregående skoler/idrettslinje. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 15

16 7 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der Fysakøkt blir gjennomført med elever fra VGS. 12 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der fysisk aktivitet i SFO blir gjennomført med elever fra Vgs. Om lag 1000 elever får tilbud om fysisk aktivitet i dette prosjektet. 120 ungdommer får erfaring i å planlegge, organisere og lede fysisk aktivitet til barn. Kalnes Vgs har et etablert samarbeid med 1 barneskole og et idrettslag om å tilby instruktørkompetanse og aktivitet til SFO fast en gang pr. uke. Om lag 30 barn deltar hver gang. ANDRE AKTIVITETER Østfold Idrettskrets 90 år tirsdag den 27. april 2009 Det ble avholdt en jubileumsmarkering i Fredrikstad Fotballklubbs møtelokaler på Stadion i Fredrikstad på selve dagen. Med styret, ansatte og innbudte gjester deltok ca 100 personer. Ved siden av hyggelige hilsner og gaveoverrekkelser, hadde vi underholdning av Bjørnar Spydevold og Magne Aasbrenn. Sistnevnte hadde lagd en prolog til idrettskretsen vi har lagt ved årsberetningen. Idrettspolitisk konferanse Den idrettspolitiske konferanse som ble etablert i 2003 er arrangert årlig i perioden. Fortsatt et vellykket og etablert tiltak. Vi ser at politikerne har fått øynene opp for konferansen og flere deltar år for år, noe som både er gledelig og viktig sett fra idrettens side. ØIK ser konferansen som en viktig arena for møte med politikere, fylkes- og kommuneadministrasjon og idrettens ledere og trener m.fl.hvor idrettens fokusområder settes på dagsordenen. Konferansen har hatt ca 70 deltakere i perioden og holdes på et lavt nivå kostnadsmessig. Konferansen er et gratistilbud. Allaktivitetsdager i Avholdes hvert år for alle 4 klassinger i fylket som tidligere. Ved arrangementet i 2010 for 15. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 16

17 gang, noe vi er veldig stolt av å ha kunnet opprettholdt. Rundt 3000 elever med 100 lærere deltar hvert år og 200 elever fra vgs er med som hjelpere. I 2008 ble det et direktiv til skolene om timetall og fag som måtte sikres, noe som vanskeliggjorde at vgs-elever kunne stille som hjelpere, og derved måtte dagene avlyses i Heldigvis fikk vi til en ordning igjen i Det har blitt mer krevende år for år å arrangere dagene, da SK regionaliserer seg og det blir vanskeligere å få til aktiviteter på dagtid. Vi valgte derfor ved restart igjen i 2009 å begrense aktivitetsdagene til 2 dager. Alle som ønsker får allikevel anledning til å være med, men vi ser at pga transportkostnader er det noen skoler som velger ikke å delta, og slik går kabalen likevel opp. I 2009 og 2010, deltok ca 2000 elever, 50 lærere og 100 vgs elever. I tillegg til allsidige idrettsaktiviteter og lek for barna tilbys lærere et faglig seminar, som er en tradisjon og godt mottatt. Inkludering i idrettslag (tidligere storbymidler) Dette er midler fra staten til integrering i utvalgte store byer. Ordningen ble administrert fra ØIK og driftet av IR, men ble lagt om i perioden og går nå direkte til aktuelle idrettsråd og administreres derfra. Tidligere var det kun FRID i Østfold som mottok midlene, men fra 2008 kom også Sarpsborg IR med i ordningen. Infoavis og web ØIKs infoavis, Dryppet, utgis 8 ganger i året. I tillegg oppdateres ØIK sine hjemmesider jevnlig. Sidene er en viktig infokanal for ØIK. I 2010 var våre sider tredje mest besøk av alle idrettskretsene i landet. IDRETTSMERKET Idrettsmerkeutvalget har i : år 2007, avholdt 3 møter, utdeling 29. juni : år 2008, avholdt 2 møter, utdeling 19. september : år 2009, avholdt 2 møter, utdeling 9. oktober : år 2010, avholdt 2 møter, utdeling 3. september Statistikk over avlagte IM-prøver fra 1986 til 2010: 2007: 624 stk. fordelt på 263 damer og 361 herrer 2008: : : Trofèer Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Statuett Krus Ministatuett bronse Ministatuett gull Hederspris års merke m/diplom års merke m/diplom Antall idrettsmerketakere i Østfold er nedadgående også inneværende periode som ellers i landet. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 17

18 Bedre rammebetingelser Det er jevnlig arbeidet med administrativ og politisk påvirkning fra styret og administrasjon. Styret har hatt møter med politiske partier. Administrasjonen har gjort ekstra innsats foran valgperioder med info, påvirkning oppfølging av IR og lag ifht verktøykasser og ønskede aktiviteter. Administrasjonen har produsert avisartikler som flere andre kretser har benyttet seg av. NIF med bistand fra idrettskretsene, herunder også ØIK har i perioden fått gjennomslag for: Momskompensasjonen for varer og tjenester Momskompensasjon for idrettsanlegg Grasrotandelen for idrettslagene er en annen viktig sak som er gjennomført i perioden og som gir et viktig bidrag til mange Østfoldlag. Lokale aktivitetsmidler til idrettslagene (LAM), som fordeles via idrettsrådene, har økt betydelig i perioden. LAM fordeling i perioden Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Dette er nødvendige og viktige forbedringer av rammevilkårene for idrettslagene og som synliggjør den viktige jobben som krets- og sentralledd gjør i det idrettspolitiske arbeidet. Prosjektmidlene har økt i perioden og gitt ØIK i større grad mulighet til å bidra med samfunnsnyttige og folkehelsemessige tiltak, som nevnt under folkehelse, gjennom bruk av idrettens unike verktøy og virkemidler. Idrettens verdiskapning er ellers synliggjort på andre aktuelle arenaer i konferanser, foredrag og møter ifht idrettens samfunnsmessige betydning. ØKONOMI Idrettskretsens økonomiske rammebetingelser er avhengig av størrelsen på tilskuddene fra NIF og Østfold Fylkeskommune. Idrettskretsens basisinntekt er et rent administrasjonstilskudd, rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund. Tilskuddet skal dekke lovpålagte- og administrative/driftsoppgaver. En stor del av ØIKs tilskudd fordeles til aktivitet i underliggende ledd, bl.a. som grunn- og aktivitetsstilskudd til særkretser og idrettsråd. ØIK har hatt en akseptabel økonomi. Tilskudd fra NIF er imidlertid ikke blitt indeksregulert og med årlige lønns- og prisøkninger kan dette bli en utfordring. Fylketilskuddet har derimot vært indeksregulert de siste år. I 2010 opplevde ØIK et underskudd, som skyldtes uklare regnskapsregler. Dette er rettet opp i samarbeid med revisor. Midlene ble brukt til underliggende ledd. I 2009 sa ØIK opp kopimaskinavtalen med Xerox og tilsluttet seg NIFs fellesavtale, noe som gir store besparelser. I 2010 gikk vi over til moderne telefonløsninger på Idrettens Hus, som også vil være mer økonomisk lønnsomt og praktisk. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 18

19 I tråd med idrettspolitisk dokument har ØIK igangsatt sentrale prosjekter innenfor skole og folkehelse, inkludert stimuleringstiltak overfor idrettslagene. Dette er finansiert gjennom omsøkte midler, hvor hovedtilskuddene har kommet fra fylket og NIF. Tilskudd og prosjektmidler År Rammetilsk. NIF Kompetansemidler fra NIF / Prosjektmidler* Sosial Integrasjon (tidl.storbymidler) (FRID) (FRID) (FRID og SIR) (FRID og SIR) fra staten til ØIK / drift i IR Rammetilsk. Østfold fylkeskommune Prosjektmidler fra Østfold fylkesk.* *Prosjektene i perioden gjelder: YoungMentor, Idrett-Skole/SFO, Fysak 4-7 trinn, Aktiv på dagtid, Allaktivitetsdager ØIK og IR, Integreringstiltak, Aktivitetsstimulering i IL, Samarbeid Østfold Barne- og Ungdområd og Musikkrådet. ØIK har i perioden utbetalt grunnstøtte og aktivitets/stimuleringsmidler til SK, IR og IL som følger: For 2007 ble det her tildelt kr For 2008 ble det her tildelt kr For 2009 ble det her tildelt kr For 2010 ble det her tildelt kr ILDSJELSPRISEN FOR ØSTFOLD ØIK endret i 2009 navnet Fair Play prisen til Ildsjelsprisen for Østfold, siden NIF benytter benevnelsen Ildsjelsprisen og har et stort kjent arrangement knyttet til dette. Vi ønsket å identifisere oss med NIF her og dra veksler på markedsføringen og omtale NIF har i denne sammenheng, da formålet er identisk. De 3 kandidater som årlig tildeles fra ØIK blir også automatisk foreslått til NIFs Ildsjelspris. Overekkelsene har vært et fast innslag på ØIKs årlige idrettspolitiske konferanse og kandidatene honoreres med Diplom, blomster og kr Statutter for prisene er: Kandidatene skal fortsatt være aktive og fortrinnsvis komme fra forskjellige kommuner i fylket. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 19

20 Idrettskretsen ser etter kandidater som over lang tid har stått på for klubben/laget, gjennom tillitsverv, dugnader, i kiosken, hyttekomiteen, som bane/løypemannskap e.l og som vanligvis ikke har fått så mye oppmerksomhet tidligere. For året 2007 gikk prisen til: For året 2008 gikk prisen til : For året 2009 gikk prisen til: For året 2010 gikk prisen til: Bodil Berby, Trøsken IL Leif Skaar, Sarpsborg IL Odd Johansen, Fredrikstad IF Yngvar Grina, Sarpsborg Tennisklubb Odd Gretland, Råde IL Inger Elin Wiklund, Fredrikstad Handicapidr.lag Grethe Lauritzen, Rygge IL Eva Boehm Svendstad, Mysen IF Tor Willy Jensen, Fredrikstad Bueskyttere Kai Nilsen, Fredrikstad Fotballklubb Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb Leif Syverød, Vansjø/Svinndal IL Idrettskretsens pokal Idrettskretsens pokal er den høyeste utmerkelsen ØIK har i forhold til de mange frivillige ildsjeler i Østfold. Pokalen deles ut kun hvert 4.de år på tinget. Pokalen ble i 2007 tildelt Grethe Løken, Mysen IF og Bjørn Tindlund, Stjernen Hockey. SÆRKRETSER OG SÆRREGIONER INNEN ØIK PR Særkretser Bandykretsen Basketballkretsen Mosjon- og Bedriftsidrettskretsen Bowlingkretsen Orienteringskretsen Brytekretsen Bueskytterkretsen Castingkretsen Cyklekretsen Dykkekretsen Fotballkretsen Friidrettskretsen Følgende særidretter er regionalisert: Kampsport Håndball Vektløfting Dans Motorsport Ishockeykretsen Judokretsen Volleyballkretsen Gymnastikk- og turnkretsen Skøytekretsen Rokretsen Svømmekretsen Rytterkretsen Seilkretsen Skikretsen Skytterkretsen Styrkeløft Badminton Bordtennis Tennis BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 20

21 IDRETTSRÅDENE I ØIK PR Aremark Askim Eidsberg Halden Fredrikstad Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog (kun to IL) Råde Sarpsborg Skiptvet (kun tre IL) Spydeberg Trøgstad Våler Medlemstall og kommentarer Lag År Antall IL Antall BIL Totalt ant lag Kommentarer (+11) 232(-13) 668(-2) +/- fra (-30) 245(-8) 670(-38) +/- fra (-1) 253(-31) 708(-32) +/- fra (+21) 284(-21) 740(0) +/- fra -06 ØIK har totalt 668 lag pr. 31/12/2010, som er en nedgang på 72 lag siden Bedriftsidretten har i denne perioden hatt en nedgang, samtidig som NIF med kretsene har ryddet opp og oppløst idrettslag som ikke driver i tråd med NIFs lov. Dette har påvirket lagsantallet både for bedriftsidretten og ellers. Kvinner ordinære lag År Totalt ØIK har totalt kvinner i 2010, som er en fremgang fra 2007 med 752 medlemmer. Menn ordinære lag År Totalt BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 21

22 ØIK har totalt menn, som er en økning fra 2007 med medlemmer. Spesielt i gruppene og 26- er det god økning. Totalt medlemskap for ordinære idrettslag i Østfold År Kvinner Menn Totalt medlemskap Antall medlemskap i ØIK har en stabil utvikling til tross for at antall idrettslag har gått noe ned. Totalt medlemskap for Bedriftsidretten i Østfold År Kvinner Menn Totalt Bedriftsidretten har hatt en fremgang i antall medlemskap fra 07 til 09 med 2260 medlemskap, men antall medlemskap har igjen gått tilbake med 2902 i Totalt antall medlemmer i ØIK pr for ordinære idrettslag og bedriftsidretten er medlemskap. IDRETTENS HUS Idretten har gode og funksjonsmessige kontorer, svært sentralt beliggende i Idrettens Hus på Rolvsøy i Fredrikstad. Vilkårene for særkretsene som leier på huset er gunstige. Husleien har i perioden blitt justert med årlig prisindeks. Det er gjort en relativt stor oppussing i perioden med maling av lokalene og kjøkkeninnreding, utskifting av gulvbelegg og møteromsmøbler, og kursrommene er oppgadert med nye møbler, videokanon, utsmykninger etc. Dette er utført for ØIKs regning. Det er også i perioden lagt inn bredbånd i møterommene, slik at besøkende kan benytte internett på en enkel måte. Videre har vi faset ut et gammelt sentralbord og innført moderne mobiltelefon-løsninger på huset, noe som bidrar til en bedret service ved bl.a. at hver enkel medarbeider blir mer tilgjengelig. Det har i perioden vært noen få endringer, hvor Skikretsen og håndballregionen flyttet ut sommeren Skytterkretsen leier kontor som benyttes til arkiv/utstyr, Gymnastikk og turnkretsen har leid kontor i Nesten alle kontorer har vært utleid til enhver tid, noe som sikrer husets økonomi.våre møte- og kurslokaler har ellers vært godt benyttet i perioden på dagtid av private aktører og av idrettslag, spesielt på kveldstid og helg. Møteromsleien for lagene er gunstig. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 22

23 AVSLUTNINGSKOMMENTARER I STYREBERETNINGEN - perioden Styret kan se tilbake på 4 spennende og utfordrende år. Vi har fokusert på å videreføre signalene i det idrettspolitiske dokument som ble vedtatt på tinget i Av dette kan vi spesielt nevne idrettskretsenes ansvar for å følge opp og sikre kompetansebehovet i idrettsrådene, som er det viktigste idrettspolitiske organ i forhold til kommunale myndigheter. Idrettskretsen har i perioden ansatt en idrettskonsulent med et spesielt ansvar for å ivareta og utvikle idrettsrådene, og vi har sett en svært positiv utvikling. Vi har vært opptatt av rammebetingelsene til idrettslagene og behovet for forutsigbar finansiering samt nødvendigheten av å sikre fremtidig areal for nye idrettsanlegg. Dette er saker vi årlig har tatt opp i møter med de besluttende politiske organer. Viktigheten av det frivillige arbeidet som hver dag legges ned i de mange idrettslag i fylket for å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge og møteplasser for hele familien i lokalsamfunnet, er også noe vi har ønsket å formidle. Gratis trening for barn og unge i kommunale og fylkeskommunale anlegg har vært et satsningsområde og er et eksempel på dette. Vi har i perioden vært oppatt av å skape gode samarbeidsarenaer og møteplasser for de tillitsvalgte i idrettsråd og særkretser/særforbund. En stor deltagelse og et aktivt engasjement på vårt ledermøte høsten 2010 viser at vi er på rett vei. Vi kan se tilbake på et godt samarbeid med representanter fra idrettstyret og administrasjonen i NIF, og vi har vært oppatt av å sette Østfold idrettskrets i fokus ved å presentere og markedsføre våre gode prosjekter. Et eksempel på det er prosjektet "Aktiv på Dagtid som ble startet opp høsten 2008 med deltagere fra 2 kommuner og som nå teller hele 14 av fylkets 19 kommuner. Vår nestleder har vært medlem av valgkomiteen i NIF til Idrettstinget i 2011, og dette har gitt oss verdifull kunnskap om idrettsorganisasjonen. Avslutningsvis vil styret få takke for et godt og konstruktivt samarbeid med administrasjonen i ØIK, og for et inspirerende og hyggelig samarbeid med tillitsvalgte i idrettslag, idrettsråd, særkretser/særforbund samt ulike representanter for kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi ser frem til å utvikle ØIK videre til det beste for alle som er interessert og oppatt av den frivillige idrettsbevegelsen og dens rammebetingelser. Og vi vet at sammen er vi sterke! For ØIKs styre Lillian Ovell BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 23

24 NORSK IDRETTS ORGANISASJONSOPPBYGNING BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 24

25 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Rapport for perioden Styrets beretning Perioderegnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisors uttalelse

26 Resultatregnskap Østfold Idrettskrets Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Overskudd for perioden Overføringer Avsatt til egenkapital med selvpålagte restriksjoner Netto overført fra annen egenkapital Sum overføringer Østfold Idrettskrets Side 1

27 Balanse Østfold Idrettskrets Eiendeler Note 2010 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Østfold Idrettskrets Side 2

28 Balanse Østfold Idrettskrets Egenkapital og gjeld Note 2010 Opptjent egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Østfold Idrettskrets Side 3

29 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Note 1 - Regnskapsprinsipper Perioderegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak samt idrettens regnskapsbestemmelser. Salgssinntekter Innteksføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd er inntektsført ihht vedtak. Prosjekter som løper utover en regnskapsperiode inntektsføres etter fullført kontrakt metode. Vurdering og klassifisering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunkt, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig. Note 2 - Lønn, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 5 Godtgjørelser Lønn Andre godtgjørelser Styrehonorar Honorar til revisor Revisjonstjenester Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.

30 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Note 3 Andre avsetninger for forpliktelser Periodisering av tilskudd vedrørende prosjektet Aktiv på Dagtid Sum avsetninger kr Note 4 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre markedsbaserte finansielle instrumenter i handelsportefølje er pengemarkedsfond og er vurdert til markedsverdi. Note 5 - Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen opptjent egenkapital Sum Egenkapital Periodens overskudd Bruk av selvpålagte restriksjoner Egenkapital Selvpålagte restriksjoner Avsetning midler Bruk av midler Avsetning til stimulering IR Avsetning til stimulering IL Avsetning til IR og IL til rekrutteringstiltak Avsetning til vedlikehold lokaler Sum

31

32

33

34

35

36

37 PROLOG TIL ØSTFOLD IDRETTSKRETS SITT 90ÅRS JUBILEUM v/ Magne Aasbrenn For ti tusen år sia smelta all isen og Østfolds befolkning kom inn ifra sør, døm dyrka opp jord og fikk sauen og grisen og fant ut at livet ble bedre enn før. Et menn skeliv er ikke bare å streve vi må ikke glømme litt moro og lek for ungdom så gjelder det også å leve å springe og hoppe og gjøra et pek Mannjevning ble det på vollen ved fossen Døm skjøt og døm fekta med staur og med sverd Døm målte sin styrke og visste godt åssen en heiste et seil og dro ut på en ferd. Og Inga fra Varteig ho la seg med kongen så sendte ho barnet med to spreke menn Til kara så sa ho: Ta med dere ungen og start verdens første birkébeinerrenn! Og idretten bynte i Smaaleners Amt Særlig til skyting var østfolding flink For Karl den tolvte ble utfallet jamt han løfta på hue og så ble han blink! Så kom vi til året da Norge ble eget Det var attenfjorten at grunnloven vant Og tida og tanken og sporten ble preget av kappstrid med svensken med landet i pant! Patriotær det var døm, de første menn døm bygde landet med skøyter og ski døm kalte det hobby, men smått om senn ble hobby n et krav om å sette oss fri! Da flagget ble reist i nitten-null-fem og svenskekongen ble fulgt til porten så sa døm selvstendige, ikke glem at tanken om Norge ble skapt av sporten! Det danna seg forbund for alle grener for bryting og skyting og badminton Men staten sa: det er så mange som trener vi fårn te til å styre det sånn! Vi må lage et opplegg i hvert et fylke der alle lag samler seg smått om senn så står døm sammen og har felles styrke og vi vet hvor vi skal sende penga hen! I nittennitten ble Smålener samla den første formann het Kobberstad det var i Sarpsborg, og ikke tilfeldig akkurat på dagen, nå i da! Den syvogtyvende stifta døm oss det var i april i nittennitten kællær fra Sarpsborg og Halden og Moss og Fredrikstad-gjengen var ikke litten. I historia står det ikke om døm heva en skål men sikkert er det at døm visste hva døm ville døm turna og rodde og sparka på mål og GRATIS INNSATS ville døm stille. Og tredveåra ble harde nok med splitta idrett politisk sett men så kom krigen og ble et sjokk som samla forbunda her til ett. Tysk rane ville ha stevne og stas og propagandaen prøvde å skremme men østfolds idrettsfolk slo drømmen i knas - Gløm det der, vi blir hjemme! Så, da endelig krigen var slutt ble det fart i alle slags idrettsting kappestrid fanga hver jente og gut vaffelstekinga kom i sving!

Årsrapport 2011 Østfold Idrettskrets 1

Årsrapport 2011 Østfold Idrettskrets 1 Innhold ÅRSRAPPORT FOR ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1.1.2011 31.12.2011... 2 Styret:... 2 ADMINISTRASJONEN I IDRETTENS HUS PR. 31.12.2011... 2 REPRESENTASJONER... 3 NIF... 4 AKTIVITETEN... 5 Barneidretten... 5

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Styret... 3 Administrasjonen... 4 Representasjoner... 5 NIF... 6 1. AKTIVITETEN... 7 Barneidretten, ungdomsidretten,

Innhold Innledning... 2 Styret... 3 Administrasjonen... 4 Representasjoner... 5 NIF... 6 1. AKTIVITETEN... 7 Barneidretten, ungdomsidretten, Innhold Innledning... 2 Styret... 3 Administrasjonen... 4 Representasjoner... 5 NIF... 6 1. AKTIVITETEN... 7 Barneidretten, ungdomsidretten, voksenidretten, toppidretten og idrett for funksjonshemmede...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2009 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2009 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Side 4-5 Idrettens verdier gjør

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Idrettspresidenten har ordet 2. styrets årsberetning 5. resultatregnskap 17. kontantstrømoppstilling 29. revisor og kontrollkomité 30

Idrettspresidenten har ordet 2. styrets årsberetning 5. resultatregnskap 17. kontantstrømoppstilling 29. revisor og kontrollkomité 30 innhold Idrettspresidenten har ordet 2 styrets årsberetning 5 resultatregnskap 17 balanse 18 noter 20 kontantstrømoppstilling 29 revisor og kontrollkomité 30 aktivitetsregnskap 33 tilskudd 34 generalsekretæren

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Detaljer

INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2013

INNHOLD. Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON. Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 1 INNHOLD Innkalling til ledermøte Agenda for ledermøte ORGANISASJON Klubber og lag Administrasjon og styre Representasjon BERETNING 2013 Styrets beretning ØKONOMI OG REGNSKAP 2013 Økonomisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014

BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014 BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD BERETNING FOR TINGPERIODEN 2012-2014 INNHOLD 1 Tingperioden i korte trekk... 2 2 Buskerudidrettens organisering... 2 2.1 Buskerud Idrettskrets...

Detaljer

Akershus idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene

Akershus idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene Årsrapport 2014 228 tiltak i idrettslag og idrettsråd 3 928 883,- til idretten i Akershus Anleggstøtte i 34 prosjekt Viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets Akershus idrettskrets en

Detaljer

Idrettsårbok Bergen kommune

Idrettsårbok Bergen kommune Idrettsårbok for 2011 2011 2011 Idrettsårbok for Idrettsårbok 2011 Forord Idrettspolitikk Idrettsøkonomi Bruk av idrettsanlegg Organisert idrett Egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv Tilskudd

Detaljer

Idrettskretstinget 21. april 2012

Idrettskretstinget 21. april 2012 Idrettskretstinget 21. april 2012 Beretning 2010-2012 Frolandia lørdag 21. april 2012 kl. 10.00 Våre samarbeidspartnere: Innholdsfortegnelse: Organisasjon/administrasjon Idrettskretsens Idrettspolitiske

Detaljer

ÅRSBERETNING TROMS IDRETTSKRETS

ÅRSBERETNING TROMS IDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010 TROMS IDRETTSKRETS 1.1 Forord av leder 1.2 Økonomi 1.3 Hederstegn 2.0 Hovedmål 2.1 Idrett og samfunn 2.2 Organisasjon og lov 2.3 Idrett og kompetanse 3.0 OLT nord og Toppidrett i Troms

Detaljer

Sakliste...5. Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene...6. Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden...6

Sakliste...5. Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene...6. Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden...6 TINGPAPIRER2012 Innhold Sakliste...5 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene...6 Sak 2: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden...6 Sak 3: Velge dirigent(er), sekretærer, samt to personer

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005

Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005 Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2003-2005 Innholdsfortegnelse Norges Skiforbunds virksomhet s. 3 Regnskapsberetning for 2003 s. 14 Regnskapsberetning for 2004 s. 26 Rapport fra grenkomiteene Alpint

Detaljer

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014 Bergen kommune Idrettsårbok 2014 1.0 Forord... 3 2.0 Idrettspolitikk... 4 2.1 Statlig idrettspolitikk... 4 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk... 5 2.3 Kommunal idrettspolitikk... 5 3.0 Idrettsøkonomi...

Detaljer